intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề kiểm tra giữa kỳ môn: phương trình vi phân đạo hàm riêng, đề số 4

Chia sẻ: Nguyen Dang Quang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

152
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra giữa kỳ môn: phương trình vi phân đạo hàm riêng, đề số 4', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra giữa kỳ môn: phương trình vi phân đạo hàm riêng, đề số 4

  1. Tr−êng §¹i häc Khoa häc Tù nhiªn Khoa To¸n- C¬- Tin häc §Ò thi kiÓm tra gi÷a kú- Líp K54A2T(®Ò sè 4) M«n: Ph−¬ng tr×nh vi ph©n ®¹o hµm riªng, Thêi gian: 50 phót Bµi 1. X¸c ®Þnh lo¹i, chuyÓn vÒ d¹ng chÝnh t¾c ph−¬ng tr×nh vi ph©n ®¹o hµm riªng uxx (x, y ) − 4 sin x uxy (x, y ) + (29 − 4 cos2 x)uyy (x, y ) − 3ux (x, y ) + uy (x, y ) = 0. Bµi 2. Mét sîi d©y chiÒu dµi 4 dao ®éng quanh trôc 0x tu©n theo ph−¬ng tr×nh truyÒn sãng víi vËn tèc lan truyÒn sãng b»ng 5. §Çu d©y t¹i gèc vµ ®Çu d©y t¹i x = 4 tù do. Sîi d©y b¾t ®Çu tõ tr¹ng th¸i kh«ng dao ®éng víi vËn tèc ban ®Çu cos3 (πx). (a) ThiÕt lËp bµi to¸n biªn hçn hîp m« t¶ sù dao ®éng cña sîi d©y. (b) Gi¶i bµi to¸n biªn trªn ®Ó x¸c ®Þnh dao ®éng cña sîi d©y. Bµi 3. Mét thanh chiÒu dµi 3π cã qu¸ tr×nh truyÒn nhiÖt däc thanh tu©n theo ph−¬ng tr×nh truyÒn nhiÖt víi hÖ sè khuÕch t¸n 4. Hai ®Çu thanh ®−îc nhóng vµo chËu n−íc ®¸ (nhiÖt ®é 0). NÕu ®Æt trôc to¹ ®é 0x sao cho mét ®Çu lµ gèc, ®Çu kia cã to¹ ®é x = 3π, th× nhiÖt ®é ban ®Çu cña thanh sin3 (x/3). (a) ThiÕt lËp bµi to¸n biªn hçn hîp m« t¶ nhiÖt ®é cña thanh. (b) Gi¶i bµi to¸n biªn trªn ®Ó x¸c ®Þnh nhiÖt ®é cña thanh. Thang ®iÓm: 3 + (2+4) + (2+4)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2