intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề kiểm tra giữa kỳ môn: phương trình vi phân đạo hàm riêng, đề số 5

Chia sẻ: Nguyen Dang Quang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

135
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra giữa kỳ môn: phương trình vi phân đạo hàm riêng, đề số 5', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra giữa kỳ môn: phương trình vi phân đạo hàm riêng, đề số 5

  1. Tr−êng §¹i häc Khoa häc Tù nhiªn Khoa To¸n- C¬- Tin häc §Ò thi kiÓm tra gi÷a kú- Líp K54A2T(®Ò sè 5) M«n: Ph−¬ng tr×nh vi ph©n ®¹o hµm riªng, Thêi gian: 50 phót Bµi 1. XÐt ph−¬ng tr×nh uxx (x, y ) − 10 uxy (x, y ) + 25 uyy (x, y ) = ex . (a) X¸c ®Þnh lo¹i cña ph−¬ng tr×nh trªn vµ chuyÓn nã vÒ d¹ng chÝnh t¾c. (b) T×m nghiÖm tæng qu¸t cña ph−¬ng tr×nh trªn. (c) X¸c ®Þnh nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh nÕu biÕt u(x, 0) = ex −cos (5x), uy (x, 0) = sin (5x). Bµi 2. Mét sîi d©y chiÒu dµi 6 dao ®éng quanh trôc 0x tu©n theo ph−¬ng tr×nh truyÒn sãng víi vËn tèc lan truyÒn b»ng 3. §Çu d©y t¹i gèc tù do vµ ®Çu d©y t¹i x = 6 cè ®Þnh. Sîi d©y b¾t ®Çu tõ tr¹ng th¸i nghØ víi dao ®éng ban ®Çu cos (πx/4) (a) ThiÕt lËp bµi to¸n biªn hçn hîp m« t¶ sù dao ®éng cña sîi d©y. (b) Gi¶i bµi to¸n biªn trªn ®Ó x¸c ®Þnh dao ®éng cña sîi d©y. Thang ®iÓm: (3+3+2) + (2+4)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2