intTypePromotion=1

Đề kiểm tra HK 1 môn Hoá học lớp 11 năm 2015 - THPT Lê Duẩn (NC)

Chia sẻ: Lê Thanh Hải | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
32
lượt xem
0
download

Đề kiểm tra HK 1 môn Hoá học lớp 11 năm 2015 - THPT Lê Duẩn (NC)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo Đề kiểm tra HK 1 môn Hoá học lớp 11 năm 2015 của trường THPT Lê Duẩn chương trình chuẩn và nâng cao gồm các câu hỏi bài tập tổng hợp kiến thức chương trình học giúp bạn tự ôn tập và rèn luyện với các dạng bài tập thường gặp để nắm vững kiến thức và làm bài kiểm tra đạt điểm cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra HK 1 môn Hoá học lớp 11 năm 2015 - THPT Lê Duẩn (NC)

TRƯỜNG THPT LÊ<br /> DUẨN<br /> TỔ: LÝ-HOÁ-CN<br /> <br /> MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM 20142015<br /> Môn: HOÁ HỌC 11 - thời gian: 45 phút<br /> <br /> A. PHẦN CHUNG 7đ<br /> Tên bài<br /> Biết<br /> Chương<br /> 1: Sự<br /> điện li<br /> Câu<br /> Điểm<br /> Chương<br /> 1+2<br /> Câu<br /> Điểm<br /> Chương<br /> 1+2<br /> Câu<br /> Điểm<br /> Tổng<br /> câu<br /> Tổng<br /> điểm<br /> <br /> Vận dụng<br /> <br /> Vận dụng ở<br /> mức cao<br /> <br /> Tổng<br /> <br /> Tính pH của<br /> 1 số chất<br /> 1<br /> 2,0(20%)<br /> <br /> 1<br /> 2,0(20%)<br /> Hoàn thành<br /> PTHH, viết PT<br /> ion rút gọn<br /> 1<br /> 3,0(30%)<br /> <br /> 1<br /> 3,0(30%)<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nhận biết 1 số dd<br /> bị mất nhãn<br /> 1<br /> 2,0(20%)<br /> 1<br /> <br /> 2,0(20%)<br /> <br /> 3,0(30%)<br /> <br /> 2,0(20%)<br /> <br /> B. PHẦN RIÊNG 3đ<br /> I. Ban cơ bản<br /> Tên<br /> Biết<br /> bài<br /> Chương<br /> 3:<br /> Nhóm<br /> Cacbon<br /> Câu<br /> Điểm<br /> Tổng<br /> câu<br /> Tổng<br /> điểm<br /> <br /> Hiểu<br /> <br /> Hiểu<br /> <br /> Vận dụng<br /> <br /> 1<br /> 2,0(20%)<br /> 3<br /> 7,0(70%)<br /> <br /> Vận dụng ở<br /> Tổng<br /> mức cao<br /> Tính m muối<br /> thu được sau<br /> phản ứng khi<br /> cho bazo +<br /> CO2<br /> 1<br /> 1<br /> 3,0(30%)<br /> 3,0(30%)<br /> 1<br /> 1<br /> 3,0(30%)<br /> <br /> 3,0(30%)<br /> <br /> II. Ban nâng cao<br /> Tên<br /> Biết<br /> bài<br /> Chương<br /> 2: nitơ photpho<br /> <br /> Câu<br /> Điểm<br /> Tổng<br /> câu<br /> Tổng<br /> điểm<br /> <br /> TRƯỜNG THPT LÊ DUẨN<br /> TỔ: LÝ-HOÁ-CN<br /> (Đề kiểm tra có 1 trang)<br /> <br /> Hiểu<br /> <br /> Vận dụng<br /> <br /> Vận dụng ở<br /> Tổng<br /> mức cao<br /> Tính m muối<br /> thu được sau<br /> phản ứng khi<br /> cho bazo (<br /> kim loại hóa<br /> trị 2) +<br /> H3PO4<br /> 1<br /> 1<br /> 3,0(30%)<br /> 3,0(30%)<br /> 1<br /> 1<br /> 3,0(30%)<br /> <br /> 3,0(30%)<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 – LỚP 11<br /> NĂM HỌC 2014-2015<br /> Môn: HOÁ HỌC – Chương trình: CHUẨN và NÂNG CAO<br /> Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)<br /> <br /> (Cho biết Na = 23, Ba = 137, P = 31, O = 16, H = 1, C=12)<br /> A. Phần chung (7đ)<br /> Câu 1 (2 điểm): Tính hay cho biết pH của các chất sau: HCl 0,067M; NaOH 0,012M, H2O,<br /> H2SO4 1,9.10-3M (giả sử H2SO4 phân li hoàn toàn)<br /> Câu 2 (3 điểm): Viết phương trình hóa học dưới dạng phân tử, ion rút gọn của các cặp chất sau:<br /> a) AgNO3 + Na3PO4 →<br /> c) HNO3 + Ba(OH)2 →<br /> b) CaS+ H2SO4 →<br /> Câu 3 (2 điểm): Nhận biết các dung dịch đựng trong các bình riêng biệt bị mất nhãn sau: K3PO4, KNO3,<br /> K2CO3, HNO3<br /> B. Phần riêng (3đ) học sinh học chương trình nào thì làm chương trình đó<br /> I. Ban cơ bản<br /> Câu 4A: Cho 3,36 lít khí CO2(đktc) sục hoàn toàn vào 8,00 g NaOH. Tính khối lượng muối thu được sau<br /> phản ứng.<br /> II. Ban nâng cao<br /> Câu 4B: Cho 100ml dung dịch H3PO4 0,1M vào 125 ml Ba(OH)2 0,1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn<br /> thu được m gam muối. Tính m?<br /> …………….Hết……………<br /> <br /> TRƯỜNG THPT LÊ<br /> DUẨN<br /> TỔ: LÝ-HOÁ-CN<br /> Câu<br /> Câu 1<br /> 2 điểm<br /> <br /> Câu 2<br /> 3 điểm<br /> <br /> Câu 3<br /> 2 điểm<br /> <br /> ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1<br /> NĂM HỌC 2014-2015<br /> Môn: HOÁ HỌC 11 - thời gian: 45 phút<br /> Đáp án<br /> Điểm<br /> 0,5<br /> Cl<br /> pH = -log 0,067 =<br /> <br /> * HCl → H+<br /> +<br /> 0,067M;<br /> 0,067M<br /> 1,174<br /> * NaOH → Na+ + OH0,012M,<br /> 0,012M<br /> pOH = -log 0,012 = 1,921<br /> pH = 14 – 1,921 = 12,079<br /> * H2O pH = 7<br /> * H2SO4 →<br /> +<br /> SO422H+<br /> 1,9.10-3M<br /> 3,8.10-3M<br /> pH= -log 3,8.10-3 = 2,42<br /> a) 3AgNO3 + Na3PO4 → Ag3PO4 ↓ + 3NaNO3<br /> 3Ag+ + PO43- → Ag3PO4 ↓<br /> b) b) CaS+ H2SO4 → CaSO4 ↓ + H2S ↑<br /> Ca2+ + S2- +2H+ + SO42- → CaSO4 ↓ + H2S ↑<br /> c) 2HNO3 + Ba(OH)2 → Ba(NO3)2 + 2H2O<br /> H+ + OH- → H2O<br /> K3PO4<br /> xanh<br /> <br /> KNO3<br /> tím<br /> <br /> Quỳ tím<br /> ↓vàng<br /> dd AgNO3<br /> 3AgNO3 + K3PO4 → 3KNO3 + Ag3PO4 ↓<br /> <br /> K2CO3<br /> xanh<br /> <br /> HNO3<br /> Đỏ<br /> <br /> ↓trắng<br /> <br /> 2AgNO3 + K2CO3 → 2KNO3 + Ag2CO3↓<br /> <br /> Câu 4A<br /> 3 điểm<br /> <br /> Câu 4B<br /> 3 điểm<br /> <br /> Ta có: nCO2 = 3.36 : 22,4 = 0,15 mol<br /> nNaOH = 8 : 40 = 0,2 mol<br /> T= nNaOH : nCO2 = 0,2 : 0,15 = 1,33<br /> Xảy ra 2 phương trình sau; Gọi a, b là số mol của CO2 ở 2 phương<br /> trình<br /> NaOH + CO2 → NaHCO3<br /> a<br /> a<br /> a<br /> (mol)<br /> 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O<br /> 2b<br /> b<br /> b<br /> (mol)<br /> ta có hệ PT: a + 2b = 0,2 và a + b = 0,15<br /> a = 0,1 mol và b = 0,05 mol<br /> mmuối = 84 . 0,1 + 106 . 0,05 = 13,7g<br /> Ta có: nH3PO4 = 0,1 . 0,1 = 0,01 mol<br /> nBa(OH)2 = 0,1 . 0,125 = 0,0125 mol<br /> T = nBa(OH)2 : nH3PO4 = 0,0125 : 0,01 = 1,25<br /> Xảy ra 2 phản ứng sau, gọi a,b là số mol muối trong từng phương<br /> trình<br /> <br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> <br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 0,25<br /> 0,25<br /> 0,25<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 0,25<br /> 0,25<br /> 0,25<br /> 0,25<br /> 0,5<br /> <br /> Ba(OH)2 + H3PO4 → BaHPO4 + 2H2O<br /> a<br /> a<br /> a<br /> (mol)<br /> 3Ba(OH)2 + 2H3PO4 → Ba3(PO4)2 + 6H2O<br /> 3b<br /> 2b<br /> b<br /> Ta có hệ PT: a + 3b = 0,0125 và a + 2b = 0,01<br /> Suy ra: a = 0,005 và 0,0025<br /> mmuối = 0,005 . 233 + 0,0025 . 601 = 2,6675 g<br /> <br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 0,25<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2