intTypePromotion=1

Đề kiểm tra HK 2 môn Toán lớp 11 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 007

Chia sẻ: Hoa Ninh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
12
lượt xem
0
download

Đề kiểm tra HK 2 môn Toán lớp 11 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 007

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để giúp cho học sinh đánh giá lại kiến thức đã học của mình sau một thời gian học tập. Mời các bạn tham khảo Đề kiểm tra HK 2 môn Toán lớp 11 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 007 để đạt được điểm cao trong kì thi sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra HK 2 môn Toán lớp 11 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 007

  1. SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ NĂM HỌC 2017 ­ 2018 MÔN TOÁN – Khối lớp 11 Thời gian làm bài : 90 phút (Đề thi có 06 trang) (không kể thời gian phát đề)                                                                                                                                              Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ................... Mã đề 007 Câu 41. Cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh đều bằng a. Góc giữa cạnh bên và mặt đáy  bằng: A.  . B.  . C.  . D.  . Câu 42. Giới hạn của dãy số sau đây bằng bao nhiêu:  A. 2 B.  C. 0 D.  Câu 43. Giới hạn của dãy số sau đây bằng bao nhiêu:  A.  B. 0 C. 3 D.  Câu 44. Hình vuông (H) có cạnh bằng 1, người ta nối trung điểm các cạnh liên tiếp ở hình (H)  để được một hình vuông màu đen như hình số (1), lại tiếp tục làm như thế đối với hình vuông  như hình số (2), (3), …, (n), …. Giả sử qui trình đó được diễn ra vô hạn, Tổng diện tích các hình  vuông màu đen (1), (2), (3), …, (n), …liên tiếp đó bằng: A.  B. 1 C.  D. 2 Câu 45.  Cho hình chóp S.ABCD có tất cả  các cạnh đều bằng nhau. Gọi  E, F lần lượt là trung  điểm của SB và SD, O là tâm mặt đáy. Khẳng định nào sau đây sai? A.  . B.  . C.  . D.  . Câu 46. Cho hàm số  . Chọn khẳng định đúng. 1/7 ­ Mã đề 007
  2. A. Hàm số   liên tục trên  . B. Hàm số   gián đoạn tại  . C. Hàm số   chỉ liên tục trên nửa khoảng  . D. Hàm số   chỉ liên tục trên đoạn  . Câu 47. Số gia của hàm số   ứng với x và ∆x là: A. ∆x(∆x + 2x) B. (∆x + 2x ­ 4) C. ∆x(∆x + 2x ­ 4) D. 2x ­ 4 Câu 48.  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a,     và góc giữa  cạnh SB và mặt phẳng   bằng  . Độ dài cạnh SB bằng: A.  . B.  . C.  . D.  . Câu 49. Hàm số   có đạo hàm là: A.  B.  C.  D.  Câu 50. Giới hạn của dãy số sau đây bằng bao nhiêu:  A. 0 B. 7 C.  D.  Câu 51. Đạo hàm của hàm số f(x) = (x2 + 1)4 tại điểm x = 0 là: A. 0 B. 2  C. ­1  D. 1 Câu 52. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, mặt bên SAC là tam giác đều  và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. M là trung điểm BC. Khoảng cách từ  điểm  M đến  mặt phẳng   bằng: A.  . B.  . C.  . D.  . Câu 53. Cho giới hạn  . Trong các giới hạn sau đây, tìm kết quả bằng giới hạn trên? A.  B.  C.  D.  Câu 54. Mặt phẳng   là mặt phẳng trung trực của AB. Chọn khẳng định đúng? A.  đi qua trung điểm của AB và vuông góc với AB. B.  vuông góc với AB. C.  song song với AB. D.  đi qua trung điểm của AB. 2/7 ­ Mã đề 007
  3. Câu 55. Cho  . Khi đó giá trị của biểu thức   bằng A.  . B.  . C.  . D.  . Câu 56. Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF nằm trong hai mặt phẳng phân biệt. Kết quả  nào sau đây là đúng A. (ABD)//(EFC) B. EC//(ABF) C. AB//(DCEF) D. (AFD)//(BEC) Câu 57. Cho hàm số   có đồ thị (C). Gọi A là điểm thuộc đồ thị hàm số  có hoành độ bằng 1. Với giá trị nào của tham số m thì tiếp tuyến với đồ thị (C) tại A vuông góc  với đường thẳng ∆: x – 4y + 1 = 0? A. m = 1 B. m = 2 C. m = ­1 D. m = ­2  Câu 58. Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Khi đó,  ? A.  B.  C.  D.  Câu 59. Đạo hàm của hàm số   tại điểm x0 = 0 bằng: A.  B. 0 C. ­2 D. 2 Câu 60. Hàm số   có đạo hàm là? A.  B.  C.  D.  Câu 61. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a,   và  . Khoảng  cách giữa hai đường thẳng SB và CD bằng: A.  . B.  . C.  . D.  . Câu 62. Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng  . Mệnh đề nào là mệnh đề đúng  trong các mệnh đề sau ? A. Nếu   và   thì  B. Nếu   và   thì  . C. Nếu   và   thì  D. Nếu   và   thì  Câu 63. Đâu là phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số   tại điểm  ? A.  B.  C.  D.  Câu 64. Tiếp tuyến của đường cong   tại điểm   là 3/7 ­ Mã đề 007
  4. A.  . B.  . C.  . D.  . Câu 65. Tính  . A.  . B.  . C.  . D.  . Câu 66. Tính  . A.  . B.  . C.  . D.  . Câu 67. Tính đạo hàm cấp hai của hàm số   ? A.  B.  C.  D.  Câu 68. Tính đạo hàm của hàm số  A.  B.  C.  D.  Câu 69. Tính  . A.  . B.  . C.  . D.  . Câu 70. Tìm m để hàm số   liên tục tại  . A.  . B.  . C.  . D.  . Câu 71.  Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi A’, B’, C’, D’ lần lượt là trung   điểm các cạnh SA, SB, SC, SD. Tìm mệnh đề đúng A. A’B’ //(SAD) B. A’C’//(SBD) C. (A’B’C’)//(ABD) D. A’C’//BD  Câu 72. Tính  . A.  . B.  . C.  . D.  . Câu 73. Trong không gian, nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với mặt phẳng thứ  ba   thì:  A. Trùng nhau. B. Song song với nhau. C. Hoặc song song với nhau hoặc cắt nhau theo giao tuyến vuông góc với mặt phẳng thứ ba. D. Không song song với nhau. Câu 74. Xét hai hàm số: 4/7 ­ Mã đề 007
  5. (1) Hàm số   liên tục tại x = 0 (2) Hàm số   có đạo hàm tại x = 0 Trong hai mệnh đề trên A. Cả hai đều đúng B. Chỉ có (2) đúng C. Chỉ có (1) đúng D. Cả hai đều sai Câu 75. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số   tại điểm có hoành độ bằng 4 là? A.  B.  C.  D.  Câu 76. Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A’B’C’D’. Khi đó mặt phẳng (ADD’A’) song song với  mặt phẳng nào sau đây A. (ABB’A’) B. (BCC’B’) C. (ACC’A’) D. (A’B’CD) Câu 77. Cho hàm số   .Tính   ? A. 3 B. ­3 C. 4 D. 2 Câu 78. Cho hình chóp S.ABC có SA đáy và SA =  ,   vuông tại A, AC = a , AB = a. Khi  đó góc giữa mp(SBC) với mp(ABC) bằng: A. 630 58’ 5”. B. 26033’54”. C. 300. D. 600 . Câu 79. Cho biết   với  và   tối giản. Tính  . A.  . B.  . C.  . D.  . Câu 80. Cho hàm số :  . Nếu y’ 
  6. A.  . B.  . C.  . D.  . Câu 85. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O và  . Gọi I là trung  điểm của SC. Chọn khẳng định sai? A.  . B.  . C.  . D.  là mặt phẳng trung trực của đoạn BD. Câu 86. Cho hàm số   có đồ thị như hình vẽ. Chọn khẳng định đúng. A.  . B.  . C.  . D.  . Câu 87. Cho hình chóp S.ABC có   đôi một vuông góc. Gọi H là hình chiếu vuông góc  của S lên mặt phẳng  . Đối với tam giác   ta có điểm H là: A. Trọng tâm. B. Trực tâm. C. Tâm đường tròn nội tiếp. D. Tâm đường tròn ngoại tiếp. Câu 88. Hàm số y = 5sinx có đạo hàm là: A. y/ = ­5 sinx  B. y/ = ­5 cosx  C.  D. y/ = 5cosx  Câu 89. Cho biết  . Tính  A.  . B.  . C.  . D.  . Câu 90. Cho hàm số  . Chọn khẳng định sai. A. Hàm số   liên tục trên  . B. Hàm số   liên tục trên  . 6/7 ­ Mã đề 007
  7. C. Hàm số   liên tục trên  . D. Hàm số   liên tục trên  . ­­­­­­ HẾT ­­­­­­ 7/7 ­ Mã đề 007
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2