intTypePromotion=3

Đề kiểm tra HK2 môn Hóa học 12 - THPT Trưng Vương

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
168
lượt xem
65
download

Đề kiểm tra HK2 môn Hóa học 12 - THPT Trưng Vương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp cho học sinh ôn tập, luyện tập và vận dụng các kiến thức vào việc giải các bài tập được tốt hơn mời các bạn tham khảo 3 đề kiểm tra học kỳ 2 môn Hóa học 12 của trường THPT Trưng Vương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra HK2 môn Hóa học 12 - THPT Trưng Vương

  1. SÔÛ GIAÙO DUÏC – ÑAØO TAÏO BÌNH ÑÒNH ÑEÀ THI HOÏC KÌ II NĂM H C 2008 - 2009 Tröôøng THPT Tröng Vöông Moân : HOÙA H C – L P 12 chuaån ( Đ thi có 30 câu, 02 trang ) Th i gian : 45 phuùt ( khoâng keå phaùt ñeà ) MÃ Đ 002 H và tên : ...........................................................................SBD : .................. L p : .................... 1/ Đi n phân h n h p dung d ch các mu i sau : KCl, CuCl2, FeCl2, FeCl3, MgCl2. Kim lo i đ u tiên bám vào Catot là : A Fe BK C Cu D Mg 2/ Hòa tan h t m gam m t kim lo i M b ng dung d ch H2SO4 loãng, r i cô c n dung d ch sau ph n ng, thu đư c 5m gam mu i khan. M là kim lo i nào sau đây: A Al B Fe C Mg D Ca 3/ Có các dung d ch mu i Al(NO3)3, (NH4)2SO4, NaNO3, NH4NO3, MgCl2, FeCl2 đ ng trong các l riêng bi t b m t nhãn. N u ch dùng m t hóa ch t làm thu c th đ nh n bi t các mu i trên thì ch n ch t nào sau đây: A Dung d ch Ba(NO3)2. B Dung d ch BaCl2. C Dung d ch Ba(OH)2. D Dung d ch NaOH. 4/ Hoà tan hoàn toàn a gam h n h p 2 kim lo i ki m vào nư c thu đư c dung d ch X và V lít khí H2 (ĐKTC). Cho dung d ch X tác d ng v i dung d ch HCl v a đ , cô c n dung d ch sau ph n ng thu đư c b gam r n, bi t b l n hơn a là 10,65. V có gía tr là: A 3,36 lít B 3,63 lít C 33,6 lít D 36,3 lít 5/ Hi n tư ng x y ra khi tr n l n hai dung d ch AlCl3 và Na2CO3 là : A Có khí không màu và k t t a keo tr ng B T o k t t a tr ng C Không có hi n tư ng gì D Có khí không màu 6/ Cho dung d ch ch a 0,2 mol NaHCO3 tác d ng v i dung d ch Ba(OH)2 dư. Sau khi k t thúc ph n ng, kh i lư ng k t t a BaCO3 thu đư c là : A 38,9gam B 39,4gam C 19,7gam D 39gam 7/ Cho 1,12g b t Fe và 0,24g b t Mg tác d ng v i 250ml dung d ch CuSO4 khu y nh cho đ n khi dung d ch m t màu xanh. Nh n th y kh i lư ng kim lo i Cu sau ph n ng là 1,28g. N ng đ mol/l c a dung d ch CuSO4 là bao nhiêu ? A 0,08M B 0,12M C 0,1M D 0,05M 8/ Hòa tan h t 4,55 gam kim lo i Zn vào dung d ch HNO3 dư thu đư c dung d ch X và 0,02 mol khí NO. Cô c n X đư c 14,03 gam mu i khan. Tìm s mol axit ph n ng ? A 0,198 mol B 0,18 mol C 0,08 mol D 0,186667 mol 9/ Cho 100 ml dung d ch g m MgCl2 0,1M và FeCl2 0,2M tác d ng v i dung d ch AgNO3 dư. Lư ng k t t a thu đư c sau khi k t thúc ph n ng là: A 17,07gam B 8,61gam C 10,77gam D 12,7gam 10/ Liên k t kim lo i là liên k t sinh ra do : A Các electron t do g n các ion dương kim lo i v i nhau B L c hút tĩnh đi n gi a các ion dương và các ion âm C Dùng chung c p electron D Do như ng electron t nguyên t này cho nguyên t khác 11/ Cho h n h p ch a 0,15 mol Cu và 0,1 mol Fe3O4 vào 400 ml dung d ch HCl 2M. Sau khi ph n ng k t thúc thu đư c dung d ch A và còn l i p gam ch t r n không tan B. Giá tr c a p là : A 4,8 B 3,2 C 6,4 D 9,6 12/ Cho 2 lít dung d ch h n h p FeCl2 0,1M và BaCl2 0,2M (dung d ch X). Đi n phân dung d ch X v i cư ng đ dòng đi n là 5A đ n khi h t ion kim lo i bám trên catot thì th i gian đi n phân là bao nhiêu ? A 7720s. B 7700s. C 3860s. D 7750s. 13/ Cho bi t hi n tư ng x y ra khi s c t t khí CO2 vào dung d ch nư c vôi trong cho đ n dư ? A Xu t hi n k t t a tr ng r i tan ngay B Không có hi n tư ng gì C Ban đ u xu t hi n k t t a tr ng, sau đó tan d n thành dung d ch trong su t D Xu t hi n k t t a tr ng, k t t a này không tan 14/ Khi cho m t m u nh Na vào dung d ch FeCl3, hi n tư ng x y ra là :
  2. A có khí không màu và k t t a màu nâu đ B xu t hi n k t t a màu nâu đ C có khí không màu thoát ra D xu t hi n k t t a màu tr ng xanh 15/ pH c a 2 dung d ch NaCl và Na2CO3 l n lư t là : A 7 và < 7 B 7 và > 7 C c hai đ u b ng 7 D >7 và < 7 16/ Cho h n h p b t X g m 3 kim lo i : Fe, Cu, Ag. ð tách nhanh Ag ra kh i X mà không làm thay đ i kh i lư ng có th dùng hóa ch t nào sau đây? A Dung d ch FeCl3dư B Dung d ch AgNO3dư C Dung d ch HCl đ c D Dung d ch HNO3dư 17/ H n h p r n A g m : Ca(HCO)3, CaCO3, NaHCO3, Na2CO3. Nung A đ n kh i lư ng không đ i đư c r n B. R n B g m : A CaCO3, Na2CO3 B CaO, Na2CO3 C CaCO3, Na2O D CaO, Na2O 18/ Cho 6 gam Cu kim lo i tác d ng v i 120 ml dung d ch A g m HNO3 1M và H2SO4 0,5M thu đư c V lít khí NO đi u ki n tiêu chu n. Xác đ nh V (ml): A 0,0672 ml B 0,672 ml C 1,344 ml D ðáp án khác 19/ Cho t ng ch t: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 l n lư t ph n ng v i HNO3 đ c, nóng. S ph n ng thu c lo i ph n ng oxi hoá - kh là: A5 B7 C6 D8 20/ Khi nung h n h p các ch t Fe(NO3)2, Fe(OH)3 và FeCO3 trong không khí đ n kh i lư ng không đ i, thu đư c m t ch t r n là: A Fe3O4 B Fe2O3 C FeO D Fe 21/ Cho h n h p Fe + Cu tác d ng v i dung d ch HNO3, ph n ng xong, thu đư c dung d ch A ch ch a m t ch t tan. Ch t tan đó là : A Cu(NO3)2 B Fe(NO3)2 C HNO3 D Fe(NO3)3 22/ S c 8,96 lit CO2 (đktc) vào 300 ml dung d ch Ca(OH)2 1M, sau ph n ng t o ra các mu i sau : A CaCO3 B Ca(HCO3)2 và CaCO3 C Ca(HCO3)2 D C A, B, C đ u sai 23/ Nh ng tính ch t v t lí chung c a kim lo i như tính d o, tính d n đi n, tính d n nhi t, ánh kim đư c xác đ nh b i y u t nào sau đây? A Các ion dương kim lo i B Các electron t do C M ng tinh th kim lo i.D M t đ electron t do 24/ Các ion nào sau đây đ u có c u hình 1s22s22p6 ? A Na+, Ca2+, Al3+. B Na+, Mg2+, Al3+. C K+, Ca2+, Mg2+. D Ca2+, Mg2+, Al3+. 25/ S t b ăn mòn đi n hóa khi ti p xúc v i kim lo i M đ ngoài không khí m. V y M là : A Cu B Mg C Zn D Al 26/ Cho kim lo i Zn tác d ng v i h n h p ch a các mu i c a các ion : Fe 2+, Fe3+, Cu2+, th t ion ưu tiên ph n ng là : A Fe3+, Cu2+, Fe2+ B Fe3+, Fe2+, Cu2+ C Cu2+, Fe2+, Fe3+ D Fe2+, Cu2+, Fe3+ 27/ Dung d ch NH3 hoà tan đư c h n h p nào sau đây? A Zn(OH)2, Mg(OH)2 B Zn(OH)2, Cu(OH)2 C Al(OH)3, Cu(OH)2 D Fe(OH)3, Cu(OH)2 28/ Ch t nào sau đây đư c s d ng đ kh tính c ng c a nư c? A Ch t trao đ i ion. B Na2CO3. C Ca(OH)2. D A, B, C đúng. 29/ Criolit Na3AlF6 đư c thêm vào Al2O3 trong quá trình đi n phân Al2O3 nóng ch y, đ s n xu t nhôm vì lí do nào sau đây? A T o m t l p ngăn cách đ b o v nhôm nóng ch y kh i b oxi hóa. B Làm tăng đ d n đi n c a Al2O3 nóng ch y. C Làm gi m nhi t đ nóng ch y c a Al2O3, cho phép đi n phân nhi t đ th p nh m ti t ki m năng lư ng. D A, B, C đúng. 30/ Khi cho Ba(OH)2 dư vào dung d ch ch a FeCl3, CuSO4, AlCl3 thu đư c k t t a.Nung k t t a trong không khí đ n khi có kh i lư ng không đ i, thu đư c ch t r n X. Trong ch t r n X g m: A FeO, CuO, Al2O3. B Fe2O3, CuO. C Fe3O4, CuO, BaSO4. D Fe2O3, CuO, BaSO4.
  3. ĐÁP ÁN Đ THI H C KÌ II HÓA 12 CHU N - NĂM H C : 2008 - 2009 ¤ Đáp án c a đ thi:002 1[ 1]C... 2[ 1]C... 3[ 1]C... 4[ 1]A... 5[ 1]A... 6[ 1]B... 7[ 1]A... 8[ 1]B... 9[ 1]C... 10[ 1]A... 11[ 1]B... 12[ 1]A... 13[ 1]C... 14[ 1]A... 15[ 1]B... 16[ 1]A... 17[ 1]B... 18[ 1]C... 19[ 1]B... 20[ 1]B... 21[ 1]B... 22[ 1]B... 23[ 1]B... 24[ 1]B... 25[ 1]A... 26[ 1]A... 27[ 1]B... 28[ 1]D... 29[ 1]D... 30[ 1]D...
  4. . SÔÛ GIAÙO DUÏC – ÑAØO TAÏO BÌNH ÑÒNH ÑEÀ THI HOÏC KÌ II NĂM H C 2008 - 2009 Tröôøng THPT Tröng Vöông Moân : HOÙA H C – L P 12 chuaån ( Đ thi có 30 câu, 02 trang ) Th i gian : 45 phuùt ( khoâng keå phaùt ñeà ) MÃ Đ 003 H và tên : ...........................................................................SBD : .................. L p : .................... 1/ Cho 6 gam Cu kim lo i tác d ng v i 120 ml dung d ch A g m HNO3 1M và H2SO4 0,5M thu đư c V lít khí NO đi u ki n tiêu chu n. Xác đ nh V (ml): A 0,672 ml B 0,0672 ml C 1,344 ml D ðáp án khác 2/ Đi n phân h n h p dung d ch các mu i sau : KCl, CuCl2, FeCl2, FeCl3, MgCl2. Kim lo i đ u tiên bám vào Catot là : A Fe BK C Mg D Cu 3/ Hòa tan h t m gam m t kim lo i M b ng dung d ch H2SO4 loãng, r i cô c n dung d ch sau ph n ng, thu đư c 5m gam mu i khan. M là kim lo i nào sau đây: A Al B Fe C Ca D Mg 4/ Khi cho m t m u nh Na vào dung d ch FeCl3, hi n tư ng x y ra là : A có khí không màu và k t t a màu nâu đ B có khí không màu thoát ra C xu t hi n k t t a màu nâu đ D xu t hi n k t t a màu tr ng xanh 5/ Cho t ng ch t: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 l n lư t ph n ng v i HNO3 đ c, nóng. S ph n ng thu c lo i ph n ng oxi hoá - kh là: A5 B6 C8 D7 6/ S c 8,96 lit CO2 (đktc) vào 300 ml dung d ch Ca(OH)2 1M, sau ph n ng t o ra các mu i sau : A CaCO3 B Ca(HCO3)2 và CaCO3 C Ca(HCO3)2 D C A, B, C đ u sai 7/ Nh ng tính ch t v t lí chung c a kim lo i như tính d o, tính d n đi n, tính d n nhi t, ánh kim đư c xác đ nh b i y u t nào sau đây? A M ng tinh th kim lo i. B M t đ electron t do C Các ion dương kim lo i D Các electron t do 8/ Các ion nào sau đây đ u có c u hình 1s 22s22p6 ? A Na+, Mg2+, Al3+. B Na+, Ca2+, Al3+. C K+, Ca2+, Mg2+. D Ca2+, Mg2+, Al3+. 9/ S t b ăn mòn đi n hóa khi ti p xúc v i kim lo i M đ ngoài không khí m. V y M là : A Mg B Cu C Zn D Al 10/ Cho kim lo i Zn tác d ng v i h n h p ch a các mu i c a các ion : Fe2+, Fe3+, Cu2+, th t ion ưu tiên ph n ng là : A Fe2+, Cu2+, Fe3+ B Fe3+, Cu2+, Fe2+ C Fe3+, Fe2+, Cu2+ D Cu2+, Fe2+, Fe3+ 11/ Dung d ch NH3 hoà tan đư c h n h p nào sau đây? A Al(OH)3, Cu(OH)2 B Fe(OH)3, Cu(OH)2 C Zn(OH)2, Mg(OH)2 D Zn(OH)2, Cu(OH)2 12/ Ch t nào sau đây đư c s d ng đ kh tính c ng c a nư c? A Ch t trao đ i ion. B Na2CO3. C Ca(OH)2. D A, B, C đúng. 13/ Criolit Na3AlF6 đư c thêm vào Al2O3 trong quá trình đi n phân Al2O3 nóng ch y, đ s n xu t nhôm vì lí do nào sau đây? A Làm tăng đ d n đi n c a Al2O3 nóng ch y. B T o m t l p ngăn cách đ b o v nhôm nóng ch y kh i b oxi hóa. C Làm gi m nhi t đ nóng ch y c a Al2O3, cho phép đi n phân nhi t đ th p nh m ti t ki m năng lư ng. D A, B, C đúng. 14/ Khi cho Ba(OH)2 dư vào dung d ch ch a FeCl3, CuSO4, AlCl3 thu đư c k t t a.Nung k t t a trong không khí đ n khi có kh i lư ng không đ i, thu đư c ch t r n X. Trong ch t r n X g m: A Fe2O3, CuO, BaSO4. B Fe2O3, CuO. C Fe3O4, CuO, BaSO4. D FeO, CuO, Al2O3. 15/ H n h p r n A g m : Ca(HCO)3, CaCO3, NaHCO3, Na2CO3. Nung A đ n kh i lư ng không đ i đư c r n B. R n B g m : A CaO, Na2CO3 B CaO, Na2O C CaCO3, Na2O D CaCO3, Na2CO3
  5. 16/ Cho h n h p Fe + Cu tác d ng v i dung d ch HNO3, ph n ng xong, thu đư c dung d ch A ch ch a m t ch t tan. Ch t tan đó là : A Fe(NO3)2 B Cu(NO3)2 C Fe(NO3)3 D HNO3 17/ Cho h n h p ch a 0,15 mol Cu và 0,1 mol Fe3O4 vào 400 ml dung d ch HCl 2M. Sau khi ph n ng k t thúc thu đư c dung d ch A và còn l i p gam ch t r n không tan B. Giá tr c a p là : A 9,6 B 3,2 C 6,4 D 4,8 18/ Cho 2 lít dung d ch h n h p FeCl2 0,1M và BaCl2 0,2M (dung d ch X). Đi n phân dung d ch X v i cư ng đ dòng đi n là 5A đ n khi h t ion kim lo i bám trên catot thì th i gian đi n phân là bao nhiêu ? A 7720s. B 7700s. C 7750s. D 3860s. 19/ Cho 100 ml dung d ch g m MgCl2 0,1M và FeCl2 0,2M tác d ng v i dung d ch AgNO3 dư. Lư ng k t t a thu đư c sau khi k t thúc ph n ng là: A 17,07gam B 10,77gam C 12,7gam D 8,61gam 20/ Liên k t kim lo i là liên k t sinh ra do : A L c hút tĩnh đi n gi a các ion dương và các ion âm B Các electron t do g n các ion dương kim lo i v i nhau C Dùng chung c p electron D Do như ng electron t nguyên t này cho nguyên t khác 21/ Khi nung h n h p các ch t Fe(NO3)2, Fe(OH)3 và FeCO3 trong không khí đ n kh i lư ng không đ i, thu đư c m t ch t r n là: A Fe B FeO C Fe2O3 D Fe3O4 22/ Có các dung d ch mu i Al(NO3)3, (NH4)2SO4, NaNO3, NH4NO3, MgCl2, FeCl2 đ ng trong các l riêng bi t b m t nhãn. N u ch dùng m t hóa ch t làm thu c th đ nh n bi t các mu i trên thì ch n ch t nào sau đây: A Dung d ch NaOH. B Dung d ch Ba(NO3)2. C Dung d ch Ba(OH)2. D Dung d ch BaCl2. 23/ Hoà tan hoàn toàn a gam h n h p 2 kim lo i ki m vào nư c thu đư c dung d ch X và V lít khí H2 (ĐKTC). Cho dung d ch X tác d ng v i dung d ch HCl v a đ , cô c n dung d ch sau ph n ng thu đư c b gam r n, bi t b l n hơn a là 10,65. V có gía tr là: A 3,36 lít B 36,3 lít C 3,63 lít D 33,6 lít 24/ Hi n tư ng x y ra khi tr n l n hai dung d ch AlCl3 và Na2CO3 là : A Không có hi n tư ng gì B Có khí không màu C Có khí không màu và k t t a keo tr ng D T o k t t a tr ng 25/ Cho dung d ch ch a 0,2 mol NaHCO3 tác d ng v i dung d ch Ba(OH)2 dư. Sau khi k t thúc ph n ng, kh i lư ng k t t a BaCO3 thu đư c là : A 39,4gam B 38,9gam C 39gam D 19,7gam 26/ Cho 1,12g b t Fe và 0,24g b t Mg tác d ng v i 250ml dung d ch CuSO4 khu y nh cho đ n khi dung d ch m t màu xanh. Nh n th y kh i lư ng kim lo i Cu sau ph n ng là 1,28g. N ng đ mol/l c a dung d ch CuSO4 là bao nhiêu ? A 0,05M B 0,08M C 0,1M D 0,12M 27/ Hòa tan h t 4,55 gam kim lo i Zn vào dung d ch HNO3 dư thu đư c dung d ch X và 0,02 mol khí NO. Cô c n X đư c 14,03 gam mu i khan. Tìm s mol axit ph n ng ? A 0,08 mol B 0,186667 mol C 0,18 mol D 0,198 mol 28/ pH c a 2 dung d ch NaCl và Na2CO3 l n lư t là : A c hai đ u b ng 7 B 7 và < 7 C >7 và < 7 D 7 và > 7 29/ Cho h n h p b t X g m 3 kim lo i : Fe, Cu, Ag. ð tách nhanh Ag ra kh i X mà không làm thay đ i kh i lư ng có th dùng hóa ch t nào sau đây? A Dung d ch FeCl3dư B Dung d ch HCl đ c C Dung d ch HNO3dư D Dung d ch AgNO3dư 30/ Cho bi t hi n tư ng x y ra khi s c t t khí CO2 vào dung d ch nư c vôi trong cho đ n dư ? A Xu t hi n k t t a tr ng, k t t a này không tan B Không có hi n tư ng gì C Ban đ u xu t hi n k t t a tr ng, sau đó tan d n thành dung d ch trong su t D Xu t hi n k t t a tr ng r i tan ngay
  6. ĐÁP ÁN Đ THI H C KÌ II HÓA 12 CHU N - NĂM H C : 2008 - 2009 ¤ Đáp án c a đ thi:003 1[ 1]C... 2[ 1]D... 3[ 1]D... 4[ 1]A... 5[ 1]D... 6[ 1]B... 7[ 1]D... 8[ 1]A... 9[ 1]B... 10[ 1]B... 11[ 1]D... 12[ 1]D... 13[ 1]D... 14[ 1]A... 15[ 1]A... 16[ 1]A... 17[ 1]B... 18[ 1]A... 19[ 1]B... 20[ 1]B... 21[ 1]C... 22[ 1]C... 23[ 1]A... 24[ 1]C... 25[ 1]A... 26[ 1]B... 27[ 1]C... 28[ 1]D... 29[ 1]A... 30[ 1]C...
  7. SÔÛ GIAÙO DUÏC – ÑAØO TAÏO BÌNH ÑÒNH ÑEÀ THI HOÏC KÌ II NĂM H C 2008 - 2009 Tröôøng THPT Tröng Vöông Moân : HOÙA H C – L P 12 chuaån ( Đ thi có 30 câu, 02 trang ) Th i gian : 45 phuùt ( khoâng keå phaùt ñeà ) MÃ Đ 004 H và tên : ...........................................................................SBD : .................. L p : .................... 1/ H n h p r n A g m : Ca(HCO)3, CaCO3, NaHCO3, Na2CO3. Nung A đ n kh i lư ng không đ i đư c r n B. R n B g m : A CaCO3, Na2CO3 B CaO, Na2CO3 C CaO, Na2O D CaCO3, Na2O 2/ pH c a 2 dung d ch NaCl và Na2CO3 l n lư t là : A c hai đ u b ng 7 B >7 và < 7 C 7 và > 7 D 7 và < 7 3/ Cho bi t hi n tư ng x y ra khi s c t t khí CO2 vào dung d ch nư c vôi trong cho đ n dư ? A Ban đ u xu t hi n k t t a tr ng, sau đó tan d n thành dung d ch trong su t B Xu t hi n k t t a tr ng, k t t a này không tan C Xu t hi n k t t a tr ng r i tan ngay D Không có hi n tư ng gì 4/ Nh ng tính ch t v t lí chung c a kim lo i như tính d o, tính d n đi n, tính d n nhi t, ánh kim đư c xác đ nh b i y u t nào sau đây? A Các ion dương kim lo i B M t đ electron t do C M ng tinh th kim lo i. D Các electron t do 2 2 6 5/ Các ion nào sau đây đ u có c u hình 1s 2s 2p ? A K+, Ca2+, Mg2+. B Na+, Mg2+, Al3+. C Ca2+, Mg2+, Al3+. D Na+, Ca2+, Al3+. 6/ Cho 2 lít dung d ch h n h p FeCl2 0,1M và BaCl2 0,2M (dung d ch X). Đi n phân dung d ch X v i cư ng đ dòng đi n là 5A đ n khi h t ion kim lo i bám trên catot thì th i gian đi n phân là bao nhiêu ? A 7720s. B 7700s. C 3860s. D 7750s. 7/ S t b ăn mòn đi n hóa khi ti p xúc v i kim lo i M đ ngoài không khí m. V y M là : A Zn B Al C Mg D Cu 8/ Cho kim lo i Zn tác d ng v i h n h p ch a các mu i c a các ion : Fe 2+, Fe3+, Cu2+, th t ion ưu tiên ph n ng là : A Fe3+, Cu2+, Fe2+ B Fe3+, Fe2+, Cu2+ C Cu2+, Fe2+, Fe3+ D Fe2+, Cu2+, Fe3+ 9/ Dung d ch NH3 hoà tan đư c h n h p nào sau đây? A Zn(OH)2, Mg(OH)2 B Al(OH)3, Cu(OH)2 C Zn(OH)2, Cu(OH)2 D Fe(OH)3, Cu(OH)2 10/ Ch t nào sau đây đư c s d ng đ kh tính c ng c a nư c? A Na2CO3. B Ca(OH)2. C Ch t trao đ i ion. D A, B, C đúng. 11/ Criolit Na3AlF6 đư c thêm vào Al2O3 trong quá trình đi n phân Al2O3 nóng ch y, đ s n xu t nhôm vì lí do nào sau đây? A Làm tăng đ d n đi n c a Al2O3 nóng ch y. B T o m t l p ngăn cách đ b o v nhôm nóng ch y kh i b oxi hóa. C Làm gi m nhi t đ nóng ch y c a Al2O3, cho phép đi n phân nhi t đ th p nh m ti t ki m năng lư ng. D A, B, C đúng. 12/ Khi cho Ba(OH)2 dư vào dung d ch ch a FeCl3, CuSO4, AlCl3 thu đư c k t t a.Nung k t t a trong không khí đ n khi có kh i lư ng không đ i, thu đư c ch t r n X. Trong ch t r n X g m: A Fe2O3, CuO, BaSO4. B Fe2O3, CuO. C FeO, CuO, Al2O3. D Fe3O4, CuO, BaSO4. 13/ Cho h n h p b t X g m 3 kim lo i : Fe, Cu, Ag. ð tách nhanh Ag ra kh i X mà không làm thay đ i kh i lư ng có th dùng hóa ch t nào sau đây? A Dung d ch HCl đ c B Dung d ch HNO3dư C Dung d ch FeCl3dưD Dung d ch AgNO3dư 14/ Cho h n h p Fe + Cu tác d ng v i dung d ch HNO3, ph n ng xong, thu đư c dung d ch A ch ch a m t ch t tan. Ch t tan đó là : A Fe(NO3)3 B Fe(NO3)2 C HNO3 D Cu(NO3)2 15/ Cho 6 gam Cu kim lo i tác d ng v i 120 ml dung d ch A g m HNO3 1M và H2SO4 0,5M thu đư c V lít khí NO đi u ki n tiêu chu n. Xác đ nh V (ml): A 0,672 ml B 1,344 ml C 0,0672 ml D ðáp án khác
  8. 16/ Khi cho m t m u nh Na vào dung d ch FeCl3, hi n tư ng x y ra là : A có khí không màu và k t t a màu nâu đ B xu t hi n k t t a màu tr ng xanh C có khí không màu thoát ra D xu t hi n k t t a màu nâu đ 17/ Cho 100 ml dung d ch g m MgCl2 0,1M và FeCl2 0,2M tác d ng v i dung d ch AgNO3 dư. Lư ng k t t a thu đư c sau khi k t thúc ph n ng là: A 17,07gam B 12,7gam C 8,61gam D 10,77gam 18/ Liên k t kim lo i là liên k t sinh ra do : A Các electron t do g n các ion dương kim lo i v i nhau B Do như ng electron t nguyên t này cho nguyên t khác C L c hút tĩnh đi n gi a các ion dương và các ion âm D Dùng chung c p electron 19/ Cho h n h p ch a 0,15 mol Cu và 0,1 mol Fe3O4 vào 400 ml dung d ch HCl 2M. Sau khi ph n ng k t thúc thu đư c dung d ch A và còn l i p gam ch t r n không tan B. Giá tr c a p là : A 4,8 B 6,4 C 3,2 D 9,6 20/ Có các dung d ch mu i Al(NO3)3, (NH4)2SO4, NaNO3, NH4NO3, MgCl2, FeCl2 đ ng trong các l riêng bi t b m t nhãn. N u ch dùng m t hóa ch t làm thu c th đ nh n bi t các mu i trên thì ch n ch t nào sau đây: A Dung d ch Ba(NO3)2. B Dung d ch Ba(OH)2. C Dung d ch NaOH. D Dung d ch BaCl2. 21/ Hoà tan hoàn toàn a gam h n h p 2 kim lo i ki m vào nư c thu đư c dung d ch X và V lít khí H2 (ĐKTC). Cho dung d ch X tác d ng v i dung d ch HCl v a đ , cô c n dung d ch sau ph n ng thu đư c b gam r n, bi t b l n hơn a là 10,65. V có gía tr là: A 3,63 lít B 33,6 lít C 36,3 lít D 3,36 lít 22/ Hi n tư ng x y ra khi tr n l n hai dung d ch AlCl3 và Na2CO3 là : A Có khí không màu và k t t a keo tr ng B Không có hi n tư ng gì C Có khí không màu D T o k t t a tr ng 23/ Cho dung d ch ch a 0,2 mol NaHCO3 tác d ng v i dung d ch Ba(OH)2 dư. Sau khi k t thúc ph n ng, kh i lư ng k t t a BaCO3 thu đư c là : A 39,4gam B 19,7gam C 39gam D 38,9gam 24/ Cho 1,12g b t Fe và 0,24g b t Mg tác d ng v i 250ml dung d ch CuSO4 khu y nh cho đ n khi dung d ch m t màu xanh. Nh n th y kh i lư ng kim lo i Cu sau ph n ng là 1,28g. N ng đ mol/l c a dung d ch CuSO4 là bao nhiêu ? A 0,05M B 0,08M C 0,12M D 0,1M 25/ Hòa tan h t 4,55 gam kim lo i Zn vào dung d ch HNO3 dư thu đư c dung d ch X và 0,02 mol khí NO. Cô c n X đư c 14,03 gam mu i khan. Tìm s mol axit ph n ng ? A 0,08 mol B 0,186667 mol C 0,198 mol D 0,18 mol 26/ Cho t ng ch t: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 l n lư t ph n ng v i HNO3 đ c, nóng. S ph n ng thu c lo i ph n ng oxi hoá - kh là: A7 B8 C5 D6 27/ Khi nung h n h p các ch t Fe(NO3)2, Fe(OH)3 và FeCO3 trong không khí đ n kh i lư ng không đ i, thu đư c m t ch t r n là: A Fe3O4 B Fe2O3 C FeO D Fe 28/ Đi n phân h n h p dung d ch các mu i sau : KCl, CuCl2, FeCl2, FeCl3, MgCl2. Kim lo i đ u tiên bám vào Catot là : A Fe BK C Mg D Cu 29/ Hòa tan h t m gam m t kim lo i M b ng dung d ch H2SO4 loãng, r i cô c n dung d ch sau ph n ng, thu đư c 5m gam mu i khan. M là kim lo i nào sau đây: A Al B Mg C Ca D Fe 30/ S c 8,96 lit CO2 (đktc) vào 300 ml dung d ch Ca(OH)2 1M, sau ph n ng t o ra các mu i sau : A Ca(HCO3)2 B CaCO3 C Ca(HCO3)2 và CaCO3 D C A, B, C đ u sai
  9. ĐÁP ÁN Đ THI H C KÌ II HÓA 12 CHU N - NĂM H C : 2008 - 2009 ¤ Đáp án c a đ thi:004 1[ 1]B... 2[ 1]C... 3[ 1]A... 4[ 1]D... 5[ 1]B... 6[ 1]A... 7[ 1]D... 8[ 1]A... 9[ 1]C... 10[ 1]D... 11[ 1]D... 12[ 1]A... 13[ 1]C... 14[ 1]B... 15[ 1]B... 16[ 1]A... 17[ 1]D... 18[ 1]A... 19[ 1]C... 20[ 1]B... 21[ 1]D... 22[ 1]A... 23[ 1]A... 24[ 1]B... 25[ 1]D... 26[ 1]A... 27[ 1]B... 28[ 1]D... 29[ 1]B... 30[ 1]C...
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản