Đề luyện tập môn đại số tuyến tính

Chia sẻ: Long Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
813
lượt xem
152
download

Đề luyện tập môn đại số tuyến tính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về đề đại số tuyến tính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề luyện tập môn đại số tuyến tính

  1. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa TP HCM Hoï vaø teân:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Boä moân Toaùn ÖÙng Duïng. Nhoùm:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ÑEÀ LUYEÄN TAÄP SOÁ 1 Moân hoïc: Ñaïi soá tuyeán tính Thôøi gian: 90 phuùt Caâu 1 : Tìm taát caû caùc nghieäm cuûa phöông trình z 4 + i = 0 . Caâu 2 : Trong khoâng gian I 3 cho hai khoâng gian con F = {( x1 , x2 , x3 ) |x1 + x2 + 2 x3 = 0 }, R G = {( x1 , x2 , x3 ) |2 x1 + 3 x2 + x3 = 0 }. Tìm chieàu vaø moät cô sôû cuûa F ∩ G Caâu 3 : Cho aùnh xaï tuyeán tính f : I 3 −→ I 2 , bieát ma traän cuûa aùnh xaï tuyeán tính trong cô sôû R R 1 −2 1 E = {( 1 , 1 , 1 ) , ( 1 , 1 , 2 ) , ( 1 , 2 , 1 ) } vaø F = {( 1 , −1 ) , ( 1 , 1 ) } laø A = . Tìm f ( 4 , 7 , 3 ) 2 0 4 Caâu 4 : Cho aùnh xaï tuyeán tính f : I 3 −→ I 2 , bieát f( 1 , 1 , 1 ) = ( 1 , 2 ) ; f ( 1 , 0 , 1 ) = ( 0 , 1 ) ; R R f( 0 , 1 , 1 ) = ( 1 , −1 ) . Tìm moät cô sôû E vaø chieàu cuûa Ker f . Caâu 5 : Cho aùnh xaï tuyeán tính f : I 2 −→ I 2 , bieát f ( 1 , 1 ) = ( −5 , −1 1 ) ; f( 0 , 1 ) = ( 3 , 7 ) . Tìm taát caû caùc R R trò rieâng cuûa f . Caâu 6 : Cho aùnh xaï tuyeán tính f : I 2 −→ I 2 thoaû ∀( x1 , x2 ) ∈ I 2 : f ( x1 , x2 ) = ( 2 x1 + x2 , x1 − 3 x2 ) . R R R Tìm ma traän AE,E cuûa f trong caëp cô sôû E, E, vôùi E = {( 1 , −1 ) , ( 1 , 1 ) }. Caâu 7 : Trong khoâng gian I 4 vôùi tích voâ höôùng chính taéc cho x = ( 1 , 0 , 1 , 1 ) vaø khoâng gian con R H = {( x1 , x2 , x3 , x4 ) |x1 + x2 − x3 + x4 = 0 & 2 x1 + 3 x2 − x3 + 3 x4 = 0 }. Tìm hình chieáu vuoâng goùc prH x töø x xuoáng khoâng gian con H. Caâu 8 : Tìm moät ma traän ñoái xöùng thöïc A caáp 3 (khoâng laø ma traän cheùo), sao cho A coù ba trò rieâng laø 2 ,4 ,5 . Giaûng vieân: TS Ñaëng Vaên Vinh
Đồng bộ tài khoản