Đề luyện tập môn đại số tuyến tính 6

Chia sẻ: Long Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
131
lượt xem
42
download

Đề luyện tập môn đại số tuyến tính 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề luyện tập môn đại số tuyến tính 6', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề luyện tập môn đại số tuyến tính 6

  1. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa TP HCM Hoï vaø teân:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Boä moân Toaùn ÖÙng Duïng. Nhoùm:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ÑEÀ LUYEÄN TAÄP SOÁ 6 Moân hoïc: Ñaïi soá tuyeán tính Thôøi gian: 90 phuùt   2 1 3 5  3 2 5 7  Caâu 1 : Tìm m ñeå det( A) =2 vôùi A =      −3 0 2 1  5 −1 m 2 Caâu 2 : Trong khoâng gian I 4 vôùi tích voâ höôùng chính taéc cho khoâng gian con R F = {( x1 , x2 , x3 , x4 ) |x1 +x2 +x3 −x4 = 0 & 2 x1 +x2 +2 x3 −3 x4 = 0 & 5 x1 +3 x2 +5 x3 −7 x4 = 0 }. Tìm soá chieàu vaø cô sôû cuûa F ⊥ . Caâu 3 : Cho aùnh xaï tuyeán tính f : I 3 −→ I 3 , bieát R R  ma traän  a f trong cô sôû cuû 1 2 −1 E = {( 1 , 0 , 1 ) , ( 1 , 1 , 0 ) ; ( 1 , 1 , 1 ) } laø A =  2  1 0 . 3 0 −1 Tìm cô sôû vaø soá chieàu cuûa Imf . Caâu 4 : Cho aùnh xaï tuyeán tính f : I 3 −→ I 3 , bieát f( 1 , 1 , 1 ) = ( 1 , −2 , 5 ) , f ( 1 , 1 , 0 ) = ( 1 , −2 , 7 ) , R R f( 1 , 0 , 1 ) = ( 1 , 0 , 1 ) . Tìm ma traän cuûa f trong cô sôû chính taéc. Caâu 5 : Ñöa daïng toaøn phöông f ( x, x) = f ( x1 , x2 , x3 ) = 3 x2 + 3 x2 − 8 x1 x2 + 2 x1 x3 − 8 x2 x3 veà chính 1 3 taéc baèng BIEÁN ÑOÅI TRÖÏC GIAO, neâu roõ pheùp bieán ñoåi ( bieát ma traän cuûa daïng toaøn phöông coù trò rieâng laø 2 , 8 , −4 ).   6 −1 2 −1 Caâu 6 : Cho ma traän A =  1  −3 −1  . Tìm trò rieâng cuûa ma traän ( 5 A)  10 . −4 1 2 3 Caâu 7 : Cho aùnh xaï tuyeán tính f : I 2 −→ I 2 , bieát f ( x) = f ( x1 , x2 ) = ( 3 x1 + x2 , 3 x1 + 5 x2 ) . Tìm moät R R cô sôû cuûa I 2 sao cho ma traän cuûa f trong cô sôû ñoù laø ma traän cheùo D. Tìm D. R Caâu 8 : Chöùng toû raèng neáu λ laø trò rieâng cuûa ma traän A caáp n, thì λk laø trò rieâng cuûa Ak , vôùi ∀k ∈ N. Giaûng vieân: TS Ñaëng Vaên Vinh
Đồng bộ tài khoản