Đề luyện tập môn đại số tuyến tính 8

Chia sẻ: Long Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
119
lượt xem
36
download

Đề luyện tập môn đại số tuyến tính 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề luyện tập môn đại số tuyến tính 8', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề luyện tập môn đại số tuyến tính 8

  1. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa TP HCM Hoï vaø teân:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Boä moân Toaùn ÖÙng Duïng. Nhoùm:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ÑEÀ LUYEÄN TAÄP SOÁ 8 Moân hoïc: Ñaïi soá tuyeán tính Thôøi gian: 90 phuùt ( −1 + i) 25 Caâu 1 : Tính: I = √ ( 2 − i 1 2 ) 15 Caâu 2 : Trong khoâng gian I 3 cho hai khoâng gian con F = {( x1 , x2 , x3 ) |x1 + x2 − x3 = 0 } vaø R G = {( x1 , x2 , x3 ) |2 x1 + 3 x2 − x3 = 0 }. Tìm chieàu vaø moät cô sôû cuûa F + G. Caâu 3 : Cho aùnh xaï tuyeán tính f : I 3 −→ I 2 , bieát ma traän cuûa aùnh xaï tuyeán tính trong cô sôû R R 3 1 −2 E = {( 1 , 1 , 1 ) , ( 1 , 0 , 1 ) , ( 1 , 1 , 0 ) } vaø F = {( 1 , 1 ) , ( 2 , 1 ) } laø A = . 2 4 5 Tìm f ( 4 , 1 , 3 ) . Caâu 4 : Cho aùnh xaï tuyeán tính f : I 3 −→ I 2 , bieát R R f( 1 , 1 , 1 ) = ( 2 , 1 ) ; f( 1 , 1 , 2 ) = ( 1 , −1 ) ; f( 1 , 2 , 1 ) = ( 0 , 1 ) . Tìm moät cô sôû vaø chieàu cuûa Ker f . Caâu 5 : Cho aùnh xaï tuyeán tính f : I 2 −→ I 2 , bieát R R f( 1 , 1 ) = ( 5 , −1 ) ; f( 1 , −1 ) = ( 5 , −3 ) . Tìm taát caû caùc trò rieâng cuûa f . Caâu 6 : Cho aùnh xaï tuyeán tính f : I 3 −→ I 3 thoaû ∀( x1 , x2 , x3 ) ∈ I 3 : f ( x1 , x2 , x3 ) = ( x1 + 2 x2 + R R R 2 x3 , 2 x1 − x2 + x3 , 3 x2 + 4 x3 ) . Tìm ma traän AE,E cuûa f trong caëp cô sôû E, E, vôùi E = {( 1 , 1 , 1 ) , ( 1 , 2 , 1 ) , ( 1 , 1 , 2 ) }. Caâu 7 : Cho aùnh xaï tuyeán tính f laøpheùp ñoái xöùng qua maët phaúng 2 x + 3 y − z = 0 trong heä truïc toaï ñoä Ñeà Caùc Oxyz. Tìm taát caû caùc veùctô rieâng cuûa f .     3 3 2 3 Caâu 8 : Cho ma traän A =  1 1 −2  vaø veùctô x =  3 .     −3 −1 0 m+5 Vôùi giaù trò naøo cuûa m thì x laø veùctô rieâng cuûa A. Giaûng vieân: TS Ñaëng Vaên Vinh
Đồng bộ tài khoản