intTypePromotion=1

Đề tài: Bệnh hại cây trồng do dinh dưỡng và các độc chất

Chia sẻ: Cứt Mèo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
284
lượt xem
50
download

Đề tài: Bệnh hại cây trồng do dinh dưỡng và các độc chất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày nay trong Nông nghiệp đang đối mặt với những loại bệnh do việc sử dụng các loại nông dược không đúng cách, đúng lúc, đúng nồng độ cần thiết, hay là kỹ thuật canh tác còn thiếu khoa học, không đúng biện pháp thể hiện qua ngộ độc hữu cơ ở lúa, ngộ độc sắt, ngộ độc phèn…Vị vậy vấn đề nghiên cứu bệnh cây do những nhân tố trên gây ra đang được các nhà khoa học khắp nơi nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo Đề tài: Bệnh hại cây trồng do dinh dưỡng và các độc chất để nắm vững nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Bệnh hại cây trồng do dinh dưỡng và các độc chất

B NH H I CÂY TR NG<br /> DO DINH DƯ NG VÀ CÁC ð C CH T<br /> ---oOo--1. ð t v n ñ<br /> Ngày nay con ngư i chúng ta mu n tăng t i ña năng su t cây tr ng, ñ làm ñư c ñi u<br /> ñó thì c n ph i s d ng m t lư ng l n phân bón và các ch t sinh trư ng. Nhưng ñ i v i<br /> các lo i phân h u cơ và phân vi sinh thì l i cho k t qu lâu dài, không như mông mu n<br /> c a chúng ta. Vì v y vi c s d ng phân vô cơ và các ch t hoá h c ñã ñư c áp d ng ngày<br /> càng nhi u. Nhưng mà vi c s d ng chúng thì ñâu ph i luôn ñúng và mang l i hi u qu<br /> cao ñâu, vì th ña s nông dân ñã dùng không ñúng, không h p lý như là dư th a phân ña<br /> lư ng (N, P, K…) hay thi u lo i phân v lư ng (Fe, Zn, Cu, B…) d n ñ n nh hư ng ñ n<br /> năng su t cây tr ng. V n ñ ñ t ra ñây là nghiên c u các tác ñ ng c a dinh dư ng lên<br /> cây tr ng v hai m t l i và h i ñ t ñó có nh ng gi i pháp nh m làm tăng năng su t cây<br /> tr ng mà ít gây h i ñ n chúng.<br /> M i nguyên t dinh dư ng có m t vai trò nh t ñ nh, s thi u h t c a b t kỳ nguyên t<br /> dinh dư ng nào cũng ñ u nh hư ng ñ n sinh trư ng và phát tri n c a cây. S thi u h t<br /> dinh dư ng có th do ñ t tr ng không tho mãn vi c bón b sung dinh dư ng không ñ<br /> ho c ñ nhưng cây tr ng không s d ng ñư c ho c bón phân m t cân ñ i. Bên c nh ñó<br /> bón th a dinh dư ng cũng gây nh ng tác h i.<br /> Ngày nay trong Nông nghi p ñang ñ i m t v i nh ng lo i b nh do vi c s d ng các<br /> lo i nông dư c không ñúng cách, ñúng lúc, ñúng n ng ñ c n thi t, hay là k thu t canh<br /> tác còn thi u khoa h c, không ñúng bi n pháp th hi n qua ng ñ c h u cơ lúa, ng ñ c<br /> s t, ng ñ c phèn…V v y v n ñ nghiên c u b nh cây do nh ng nhân t trên gây ra<br /> ñang ñư c các nhà khoa h c kh p nơi nghiên c u.<br /> 2. ð nh ngh ĩa<br /> • B nh sinh lý cây tr ng là gì?<br /> Cây tr ng còi c c, kém phát tri n, năng su t cây tr ng gi m … ðây chính là b nh sinh<br /> lý cây tr ng, chúng khác v i các b nh ký sinh do n m, virus, vi khu n gây ra. B nh<br /> sinh lý không mang tính truy n nhi m, nguyên nhân ch y u do ñi u ki n dinh dư ng,<br /> ch ñ khí, nư c trong ñ t, th i ti t, khí h u... gây ra.<br /> • Phân bón là gì?<br /> Phân bón là các h p ch t ñư c cung c p cho th c v t ñ ñ y m nh tăng trư ng. Phân<br /> bón thư ng ñư c tr n vào ñ t ñ cây h p th b ng r , ho c phun ñ cây h p th qua lá.<br /> Phân bón có th là phân h u cơ (có thành ph n là các ch t h u cơ), ho c phân vô cơ<br /> (g m các ch t hóa h c ho c ch t khoáng vô cơ ñơn gi n). Phân bón có th ñư c t o m t<br /> cách t nhiên như lá m c ho c khoáng ch t có s n trong ñ t, ho c ñư c s n xu t b ng các<br /> quy trình t nhiên (ch ng h n ) ho c hóa h c (ch ng h n quy trình Haber).<br /> • Ch t ñ c là gì?<br /> Trong ng c nh sinh h c, các ch t ñ c là các ch t có th gây hư h i, b nh, ho c t vong<br /> cho các cơ th , thư ng b ng các ph n ng hóa h c ho c các ho t tính khác trên ph m vi<br /> phân t , khi m t s lư ng v a ñ ñư c cơ th sinh v t h p th vào. (theo Wikipedia)<br /> • S dinh dư ng khoáng là s nghiên c u v cách th c mà th c v t h p thu và ñ ng<br /> <br /> Bài gi ng B nh h i cây tr ng ……………………………………...Võ Thanh Hùng - Nguy n Văn Tuy n<br /> <br /> 1<br /> <br /> hoá các ion vô cơ. Có 16 nguyên t khoáng gi vai trò thuy t y u trong ñ i s ng cây<br /> tr ng mà chúng không th thi u ho c thay th b ng nguyên t nào khác ñư c: N, P, K,<br /> Mg, Ca, S, Fe, Cl, Zn, Mn, B, Cu, Mo…<br /> 3. Hình th c và hi n tr ng gây h i.<br /> 3.1 B nh do tác nhân dinh dư ng<br /> 2.1.1 Các nguyên t ña lư ng<br /> • ð m (N)<br /> Trong cây NO3- ñư c hút vào s b kh thành NH4+. Khi bón nhi u ñ m mà ñi u ki n<br /> kh NO3- không thu n l i (thi u vi lư ng c n cho ho t ñ ng c a men chuy n hoá ch ng<br /> h n), ñ m trong cây t n t i nhi u dư i d ng NO3- không thu n l i cho ngư i tiêu th s n<br /> ph m. Quá trình quang h p không cung c p ñ gluxit và quá trình hô h p không cung c p<br /> ñ xêto axit cho cây, ñ m trong cây gây h i t n l i t i nhi u dư i d ng NH4+ ñ c cho cây.<br /> NH4+ có th ñư c cây h p th nhanh vào trong t bào nên thư ng làm cho pH trong t<br /> bào tăng nhanh, trong khi t bào s d ng ch m nên lư ng NH4+ tích t trong cây gây ñ c.<br /> Tuy nhiên, s h p th NH4+cũng thay ñ i tuỳ theo lo i th c v t, ñ i v i lúa NH4+ to ra<br /> có hi u qu . Vi c cung c p NH4+ cho cây cũng chú ý ñ n tính ch t c a phân. Ví d khi<br /> bón (NH4)2SO4 cây h p th NH4+ r t nhanh còn SO42- nên môi trư ng tr nên axít. Hơn<br /> n a,vì NH4+ b trao ñ i v i H+ trong r , s h p thu ammunium g n li n v i s axit hoá<br /> c a vùng quanh r . NH4+ ñư c h p thu r ph i ñư c ñ ng hoá thành glutamine. N u có<br /> s tích t NH4+ t do trong cây (do cung c p quá dư th a trong ñ t) s xu t hi n tri u<br /> ch ng ng ñ c rõ r t; Vì NH4+ là m t ch t ñ c m nh cho t bào, v i ch c năng là m t<br /> ch t không b t c p c a s quang phosphoryll hoá trong l c l p.<br /> -Tri u ch ng th a ñ m:<br /> Bón th a ñ m do cây ph i hút nhi u nư c ñ gi i ñ c amon nên t l nư c trong thân lá<br /> cao, thân lá vươn dài, m n m i, che bóng l n nhau, l i nh hư ng ñ n quang h p. Gi ng<br /> lúa truy n th ng (gi ng cũ) cao cây, bón nhi u ñ m d b ñ non. ð m h u cơ hoà tan<br /> (amin, amit) trong nhi u cây d m c b nh. Bón nhi u ñ m làm tăng kích thư c lá, nh t là<br /> v m t di n tích lá; cây thư ng có h th ng r kém phát tri n và do ñó có t l lá / r<br /> cao.Lá tr nên m ng manh h p thu năng lư ng ánh sáng kém, t l di p l c trong lá có<br /> màu xanh t i l i h p d n sâu b nh nên thư ng b sâu phá h i m nh, ñ ng th i d ñ ngã.<br /> Bón th a ñ m quá trình sinh trư ng (phát tri n thân lá) b kéo dài; quá trình phát tri n<br /> (sinh trư ng sinh th c: hình hoa qu h t) b ch m l i. Cây thành th c mu n.<br /> các cây như lúa, c alfalfa n u bón nhi u ñ m thì tr s C/N gi m, d n ñ n th i gian<br /> tr bông ch m nh hư ng x u ñ n năng su t. Khoai tây sinh trư ng v i ngu n ñ m<br /> phong phú cho th y s tăng trư ng quá m c v thân lá và ch cho nh ng c nh (có th<br /> do m t cân b ng v ch t ñi u hòa sinh trư ng). Dư ñ m trái cà chua b n t<br /> Bón th a ñ m ph m ch t nông s n kém, giá tr sinh h c th p: t l NO3- trong rau, qu<br /> d vư t quá ngư ng cho phép, rau có v nh t, hydrocacbon th p, t l ñ m cao dưa mu i<br /> d b khú.<br /> ð m là nguyên t linh ñ ng, khi cây thi u ñ m thì ñ m t lá già chuy n v lá non nên<br /> các lá già r ng s m, th hi n lá già trư c.<br /> -Tri u ch ng thi u ñ m:<br /> Cây thi u ñ m thu ng sinh trư ng kém, di p l c t khó thành l p nên lá thư ng b vàng<br /> úa, cây còi c c, lùn, lá h p, trái mau chín, năng su t kém; s lá, s ch i, s nhánh ít, kích<br /> thư c nh . Tri u ch ng trên xu t hi n lá già, các lá này chuy n sang màu vàng, trong<br /> <br /> Bài gi ng B nh h i cây tr ng ……………………………………...Võ Thanh Hùng - Nguy n Văn Tuy n<br /> <br /> 2<br /> <br /> khi các lá non bên trên v n còn xanh. m t s loài th c v t (bao g m cà chua và m t s<br /> dong b p) ph n cu n lá có m t s ñi m màu tím, do s tích t c a s c t anthocyanin<br /> -Phòng tr : cây ñang tình tr ng thi u ñ m, n u mu n ph c h i nhanh, ngư i ta có th<br /> pha dung d ch có ch a ñ m ñ phun lên lá, sau vài ngày cây s ñư c ph c h i. Các hoá<br /> ch t có ch a ñ m như Urê, Ca(NO3)2, KNO3… ñ u t ra có hi u qu cho các lo i cây.<br /> N ng ñ và th i gian phun thay ñ i theo t ng lo i cây tr ng.<br /> •<br /> <br /> Lân (P)<br /> <br /> Gi a ñ m và lân có quan h m t thi t. ð m vô cơ ñư c h p th và tích lu trong<br /> mô cây nhanh khi hàm lư ng lân gi m. Khi hàm lư ng lân nhi u trong vùng r s h p thu<br /> ñ m vô cơ gi m. S hoá già c a cây s m hơn khi hàm lư ng laan cao.<br /> -Tri u ch ng thi u lân:<br /> Lúa thi u lân cây còi c c, ñ nhánh kém; b lá lúa ng n, phi n lá h p, lá có tư th d ng<br /> ñ ng và có màu xanh t i; s lá, s bông và s h t trên bong ñ u gi m. Thi u lân v a ph i<br /> các lá non có v bình thư ng song các lá già hơn chuy n sang màu nâu r i ch t. M t s<br /> trư ng h p lá có xu t hi n màu ñ (huy t d<br /> ngô) hay tím do s c t anthocyanin xu t<br /> hi n nhi u ph n thân v cu n lá<br /> Cây b ñ u, cây l y d u c n ñư c cung c p ñ lân “không lân, không vôi thì thôi tr ng<br /> l c” là k t qu t ng k t c a nông dân v vai trò c a lân ñ i v i cây b ñ u và cây l y d u.<br /> Trong ru ng lúa thi u lân thì không th y có t o phát tri n. giai ño n còn nh thì s<br /> phân c t t bào ñ nh sinh trư ng b ng ng tr , nên v sau cây tăng trư ng theo chi u dài<br /> thư ng r t khó<br /> Trong trư ng h p cà tím thân m c r t th p; các lo i hành c r m c ng n, lá không<br /> phát tri n. nhóm cây cho c như lhoai lan, khoai tây tri u ch ng xu t hi n lá không<br /> ñáng k , nhưng c không phát tri n. Nhóm cây h cam quýt thì hi n di n lá không rõ<br /> l m, v qu d y, v chua, múi sư ng và th i gian sinh trư ng kéo dài. Cây ăn qu thi u<br /> lân qu x u xí.<br /> Lân có th ñư c v n chuy n t các lá già v các cơ quan non, cơ quan ñang phát tri n<br /> ñ dùng vào vi c t ng h p h p ch t h u cơ m i. Do v y tri u ch ng thi u lân xu t hi n<br /> các lá già trư c.<br /> -Phòng tr : Mu n ch a tr nhanh chóng, ngư i ta thư ng dùng phân KH2PO4 (0.30.5%) phun lên lá hay có th dùng phân calcium phosphate pha thành dung d ch r i phun<br /> lên lá. Tuy nhiên c n chú ý thêm v khoáng Mg.<br /> •<br /> <br /> Phân kali (K)<br /> <br /> Khi thi u K+ , sinh trư ng b ñình tr và s tái chuy n v K+ ñư c htúc ñ y t các lá và<br /> thân trư ng thành; khi thi u tr m tr ng thì các b ph n này tr nên vang úa và ho i t ,<br /> tuỳ thu c vào cư ng ñ ánh sáng mà các lá phơi bày. S hoá lignin c a các bó m ch cũng<br /> b hư h i, ñi u này cũng là y u t nh hư ng ñ n kh năng ch u ng p úng c a cây thi u<br /> K+. K tích t<br /> các lá non hơn là cu ng lá. Các ch t ñ m khi cây h p thu thư ng<br /> d ng NO3 , sau ñó s b kh ñ cho NH4+ và amino acid, cu i cùng t ng h p nên protein.<br /> N u thi u K thì ph n ng này s b nh hư ng, cây tích t nhi u ion NO3- tr nên vô ích.<br /> Trư ng h p cây h p thu N d ng NH4+ n u thi u K s ñưa ñ n vi c tích t nhi u NH4+<br /> gây ñ c cho cây, vì quá trình amino acid không x y ra.<br /> Khi s cung c p nư c c a ñ t b gi i h n, cây b m t s c trương và héo là tri u ch ng<br /> tiêu bi u cho s thi u K. ð i v i cây ñ K kh năng ch u h n cóliên quan ñ n nhi u nhân<br /> t : vai trò c a K trong ñi u ti t khí kh ng và s quan tr ng c a K+ ñ i v ia th năng th m<br /> Bài gi ng B nh h i cây tr ng ……………………………………...Võ Thanh Hùng - Nguy n Văn Tuy n<br /> <br /> 3<br /> <br /> th u trong không bào, duy trì hàm lư ng nư c trong mô cao ngay c dư i ñi u ki n han.<br /> Cây tr ng thi u K thư ng m n c m hơn v i sương giá; m c t bào có liên quan ñ n s<br /> thi u nư c.<br /> S thay ñ i v ho t tính c a enzyme và thành ph n h p ch t h u cơ di n ra trong khi<br /> thi u K làm cho cây tr ng có tính m n c m cao hơn ñ i v i s t n công c a n m b nh.<br /> S thay ñ i thành ph n này cũng nh hư ng ñ n ch t lư ng dinh dư ng và ch bi n s n<br /> ph m sau thu ho ch.Trong trương h p khác, s thi t h i v ch t lư ng s n ph m có liên<br /> quan tr c ti p ñ n hàm lư ng citric acid và vì v y ch nh hư ng gián ti p b i K.<br /> Thi u K cây d b héo, K còn nh hư ng ñ n vi c t o l p m t s ch t như Thiamine<br /> (vitamin B1), khi cung c p nhi u s gây tr ng i cho s h p thu Ca và Mg, ñ ng th i gây<br /> ra s h p thu Fe d dàng<br /> Khi t l kali trong cây gi m xu ng ch còn b ng 1/2 ñ n 1/3 so v i bình thư ng thì tri u<br /> ch ng thi u kali trên lá m i xu t hi n. Cho nên khi ñ tri u ch ng thi u kali xu t hi n<br /> trên lá thì năng xu t ñã gi m do thi u kali mà vi c bón kali không bù ñ p ñư c. Do v y,<br /> không nên ñ i ñ n lúc xu t hi n tri u ch ng thi u kali r i m i bón kali cho cây.<br /> Kali t n t i dư i d ng ion ng m nư c, nh hình th c t n t i này mà kali r t linh ñ ng.<br /> Khi ñ t không cung c p ñ kali thì các kali các b ph n lá già ñư c chuy n v các b<br /> ph n lá non, v cơ quan ho t ñ ng m nh hơn ñ ñ m b o cho các ho t ñ ng sinh lý c a<br /> cây ti n hành bình thư ng. Do v y hi n tư ng thi u kali xu t hi n lá già trư c.<br /> Thi u kali vi c v n chuy n ñư ng ñư c hình thành qua quá trình quang h p lá v các<br /> cơ quan d tr g p khó khăn. Ví d<br /> cây mía dinh dư ng kali bình thư ng, t c ñ v n<br /> chuy n ñư ng t lá xu ng thân là 2,5cm/phút, thì cây thi u kali t c ñ v n chuy n ñó<br /> gi m xu ng ch còn b ng m t n a.<br /> Do tác ñ ng ñ n quá trình hô h p và quang h p, kali nh hư ng tích c c ñ n vi c trao<br /> ñ i ñ m và t ng h p prôtit. Thi u K+ mà nhi u ñ m (NH4+) tích lu ñ c cho cây. Kali<br /> thúc ñ y vi c t ng h p protit do v y h n ch ñư c tích lu nitrat trong lá. Thi u kali ñ m<br /> h u cơ hoà tan tích lu t o th c ăn d i dào cho n m nên cây d m c b nh. Kali h n ch<br /> tác h i c a vi c bón th a ñ m.<br /> -Tri u ch ng thi u K:<br /> Lúa thi u kali lá có màu l c t i trong khi mép lá có màu nâu hơi vàng. Thi u kali<br /> nghiêm tr ng trên ñ nh lá có v t ho i t màu nâu t i trong khi các lá già phía dư i thư ng<br /> có v t b nh tiêm l a. s ch i r t nhi u nhưng không nhưng khô m c dài ñư c<br /> Ngô thi u kali lá b m m ñi, u n cong như g n sóng và có màu vàng sang. Khoai tây<br /> thi u kali lá quăn xu ng, quanh gân lá có màu xanh l c, sau ñó mép lá chuy n sang màu<br /> nâu.<br /> các cây hai lá m m, nh ng lá này kh i s tr nên hơi vàng, ñ c bi t g n v i nh ng<br /> v t nhũn s m màu (nh ng ñ m ch t ho c ñ i màu) mà ch ng bao lâu sau s phát tri n.<br /> Ph n bìa lá có nh ng ñ m, ñ u tiên màu vàng nâu, k ñ n màu vàng cháy sau ñó lan d n<br /> vào bên trong lá, xu t hi n lá già, không có lá non. Ph n chu vi c a lá có nhi u ñ m<br /> tr ng sau ñó lan d n vào bên trong. Cu i cùng lá b khô r i ch t. Tri u ch ng thi u K x y<br /> ra m nh nh t lúc k t trái và t o h t. m t s loài cây rau c i thì bìa và ng n lá có vài<br /> ñi m tr ng nh , lá m c túm l i không xoè ra, các cây cho c thì r không thành c ñư c.<br /> Các nhóm cây h ñ u có thân lóng ng n, ñư ng kính thân r ng, t s thân/r th p.<br /> nhi u cây m t lá m m, như ngũ c c nh ng t bào ng n và mép lá ch t trư c tiên và s<br /> ho i t tr i ra các ph n non hơn, nh ng ph n th p hơn c a cu n lá. B p và các lo i ngũ<br /> <br /> Bài gi ng B nh h i cây tr ng ……………………………………...Võ Thanh Hùng - Nguy n Văn Tuy n<br /> <br /> 4<br /> <br /> c c khác thi u K s phát tri n c ng y u t, và r d nhi m nhi m vi sinh v t gây b nh<br /> th i r . Làm cho c y d b ñ ngã.<br /> -Ch a tr : dùng dung d ch KH2PO4 ñ phun lên lá cây, n ng ñ không ñư c quá 0.7%<br /> thương làm lá cây b cháy. Sau ñó có th dùng phân h t KCl, K2SO4 bón tr c ti p vào<br /> ñ t, lúa c n bón 3-4 kg/1000m2. Các lo i rau c i t 6-7 kg/1000m2. Khi s d ng K nên<br /> chú ý là ph i s d ng bón 3-4 l n không bón t p trung 1 l n s ñưa ñ n tình tr ng thi u<br /> Mg, Ca.<br /> •<br /> <br /> Canxi (Ca)<br /> <br /> Thi u Ca th hi n các ph n non c a cây có l vì Ca ñư c ñ i h i ñ liên k t v i các<br /> ñư ng ña pectate cho s thành l p l p chung m i trong phi n t bào,hình thành gi a hai<br /> t bào con, hay vì Ca ñư c c n ñ thành l p micritubules c a s i tr c phân bào. Mô b<br /> bi n d ng và hình thù v n v o là do h u qu c a s thi u Ca và các vùng s ch t r t s m;<br /> lá m c không bình thư ng, b g n song, có nhi u ñ m và rìa lá b m t màu. Mô c a lá và<br /> các ñi m tăng trư ng c a cây tr ng thư ng b ch t và làm cho cây b ch t ñ t. R cây<br /> kém phát tri n và th hi n tri u ch ng nh y nh a.<br /> Ca k t h p v i pectin t o thành calcium pectate trong l p chung, c n thi t cho s v ng<br /> ch c t bào và mô th c v t, mà ho t ñ ng c a enzyme này b c ch b i n ng ñ Ca cao.<br /> Do ñó trong các mô thi u Ca tiêu bi u là s phân rã c a vách t bào và s m m nhũng<br /> c a mô. T l calcium pectate trong vách t bào cũng quan tr ng cho s m n c m c a<br /> mô th c v t ñ i v i s xâm nhi m c a n m và vi khu n cũng như s chính c a trái. Ca<br /> còn có vai trò trong quá trình bi n dư ng th c v t, trư ng h p thi u Ca, cây không th<br /> ñ ng hoá nitrate ñư c.<br /> -Tri u ch ng thi u Ca: lá không b ng ph ng, h p, nh , bìa c a lá b u n cong vào<br /> trong. cà chua bìa lá có nhi u ñi m màu ñ , v sau lá b vàng úa khô héo và ch t. ð i<br /> v i cây cho c thì ph n lá non trên không x y ra trư c khi lá vàng úa, nhăn nheo, v<br /> sau nh hư ng làm c méo mó và phân nhánh.<br /> -Th a Ca s làm cho pH c a ñ t tăng lên gây tr ng i cho vi c h p thu Mg, Mn, Zn, Fe,<br /> Bo.<br /> -Ch a tr : dùng phân CaCl2 hay phân Ca(HPO4) pha thành dung d ch (t 0.3-0.5%) ñ<br /> phun lên lá cây, vi c phun này có l i là không làm thay ñ i pH c a ñ t. Ngư i ta chú ý<br /> ñ n vi c thi u Ca là do bón nhi u K và N. M t s các hoa màu r t d thi u Ca g m cà<br /> chua, c i salad, hành c , c c i tr ng…<br /> •<br /> <br /> Magiê (Mn)<br /> <br /> S úa vàng c a lá trư ng thành là tri u ch ng d th y nh t c a s thi u Mg. S vàng úa<br /> này thư ng là gi a gân, b i vì các t bào th t lá c nh bó m ch lưu tr cholorophyll lâu<br /> hơn t bào nhu mô gi a chúng. Theo ñúng v i ch c năng c a Mg trong s t ng h p<br /> protein, t l c a ñ m protein b gi m sút và c a ñ m không protein gia tăng trong các lá<br /> thi u Mg.<br /> cây thi u Mg t c ñ quang h p b gi m sút và có s tích t c a<br /> carbonhydrate. Khi cây thi u Mg thì s v n chuy n carbohydrate t v trí ngu n ñ n nơi<br /> ch a b t n h i, ngay c lư ng tinh b t mô d tr c a cây có c và tr ng lư ng h t c a<br /> các loài ngũ c c c ng b gi m sút.<br /> Magiê r t linh ñ ng, s n sang di trú t các lá già ñ n các lá non hơn cho nên tri u ch ng<br /> thi u magiê có khuynh hư ng xu t hi n các lá già trư c.<br /> Magiê có trong thành ph n di p l c nên là nguyên t không th thi u trong dinh dư ng<br /> cây tr ng. Kali v a ñu i magiê ra kh i ph c h h p ph trong ñ t v a ñ i kháng v i<br /> Bài gi ng B nh h i cây tr ng ……………………………………...Võ Thanh Hùng - Nguy n Văn Tuy n<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2