intTypePromotion=1

Đề tài: “CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT”.

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:79

0
48
lượt xem
10
download

Đề tài: “CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT”.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề tài: “công ty tnhh nhà nước một thành viên điện cơ thống nhất”.', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: “CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT”.

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 Lêi më ®Çu N­íc ViÖt Nam ®ang trªn ®­êng héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Víi nh÷ng b­íc ®i ®Çu tiªn trong c«ng viÖc ®ã ®ßi hái c¸c ®¬n vÞ kinh doanh trong n­íc ph¶i theo s¸t sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng. §Æc biÖt lµ nÒn kinh tÕ ®a d¹ng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn nh­ hiÖn nay, th× ®¬n vÞ kinh doanh ph¶i th­êng xuyªn t×m hiÓu vµ n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu, thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng. §Ó tõ ®ã cã c¸c ph­¬ng ph¸p nh»m ph¸t triÓn kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh. Nh×n chung doanh nghiÖp muèn ph¸t triÓn th× hä ph¶i ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ kinh doanh víi møc lîi nhuËn cao ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ t¸i ®Çu t­. Muèn vËy th× doanh nghiÖp ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®Ó t¹o ra doanh thu lín h¬n chi phÝ mµ doanh nghiÖp ®· bá ra. Cïng víi sù ®i lªn cña ®Êt n­íc th× lÜnh vùc ®iÖn c¬ lu«n ph¶i chiÕm mét vÞ trÝ quan träng, C«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn ®iÖn c¬ Thèng NhÊt ra ®êi. Nh÷ng kÕt qu¶ mµ c«ng ty ®· ®¹t ®­îc trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr­êng, còng nh­ ®èi víi b¹n hµng. Cã ®­îc thµnh tùu nh­ v¹y ®ã còng lµ nhê sù nç lùc cña c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty, h¬n n÷a c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n lu«n ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu. D­íi ®©y lµ b¶n b¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ cña em víi néi dung chÝnh nh­ sau: PhÇn I: Kh¸i qu¸t chung vÒ t×nh h×nh cña C«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng nhÊt. PhÇn II: NghiÖp vô chuyªn m«n PhÇn III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c¸n bé phßng Tµi vô vµ c¸c phßng ban kh¸c trong c«ng ty ®· gióp ®ì vÒ mäi mÆt ®Ó em cã ®iÒu kiÖn ®i s©u t×m hiÓu. §Æc biÖt em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o TrÞnh ThÞ Thu NguyÖt ®· tËn t×nh h­íng dÉn em trong suèt qu¸ tr×nh thùc tËp vµ viÕt b¶n b¸o c¸o nµy. Häc sinh Lª Kim Anh
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 PhÇn I Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng nhÊt I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh, vÞ trÝ, nhiÖm vô cña doanh nghiÖp 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty C«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng nhÊt gäi t¾t lµ C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc trùc thuéc Së C«ng nghiÖp Hµ Néi. C«ng ty ®­îc thµnh lËp tõ n¨m 1965 trªn c¬ së s¸p nhËp 2 xÝ nghiÖp c«ng t­ hîp danh lµ xÝ nghiÖp §iÖn Thèng vµ XÝ nghiÖp §iÖn c¬ Tam Quang, lÊy tªn lµ xÝ nghiÖp §iÖn khÝ Thèng NhÊt. §Þa chØ: Sè 164 - phè NguyÔn §øc C¶nh - ph­êng T©n Mai - quËn Hoµng Mai - Hµ Néi. Tªn giao dÞch tiÕng Anh: Thongnhat Electro mechonical company Email: dienc¬thongnhat@hn.vnn.vn §iÖn tho¹i: 6622400 Fax: 6622473 Ngµy 17/3/1970, Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi ra quyÕt ®Þnh sè 142/Q§-UB s¸p nhËp bé phËn cßn l¹i cña xÝ nghiÖp §iÖn c¬ Tam Quang vµo xÝ nghiÖp §iÖn khÝ Thèng NhÊt thµnh lËp XÝ nghiÖp §iÖn c¬ Thèng NhÊt víi 8.000m2 mÆt b»ng, gÇn 600m2 nhµ x­ëng, 464 c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ 40 m¸y mãc thiÕt bÞ c¸c lo¹i, víi nhiÖm vô s¶n xuÊt c¸c lo¹i qu¹t ®iÖn vµ c¸c lo¹i ®éng c¬ nhá. Trong buæi ®Çu thµnh lËp ph­¬ng h­íng s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng cña xÝ nghiÖp ch­a æn ®Þnh l¹i tr¶i qua chiÕn tranh ph¸ ho¹i cña ®Õ quèc Mü, dï vËy xÝ nghiÖp vÉn v­¬n lªn vµ tõng b­íc æn ®Þnh s¶n xuÊt phôc vô nhu cÇu tiªu dïng cña nh©n d©n thñ ®« vµ quèc phßng. Trong thËp kû 70 xÝ nghiÖp thùc hiÖn chØ ®¹o cña Héi ®ång Bé tr­ëng vÒ quyÒn tù chñ s¶n xuÊt kinh doanh, xÝ nghiÖp ®· chñ ®éng s¾p xÕp l¹i s¶n xuÊt, më réng quan hÖ víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt. Nhê thùc hiÖn tèt ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra, xÝ nghiÖp ®· cã sù ph¸t triÓn v­ît bËc, 7 s¶n phÈm cña xÝ
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 nghiÖp ®­îc cÊp dÊu chÊt l­îng cÊp 1 vµ cÊp cao. S¶n phÈm cña xÝ nghiÖp t¹o ®­îc uy tÝn trªn thÞ tr­êng vµ ®­îc ng­êi tiªu dïng chÊp nhËn. Trong thËp kû 80, s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp vÉn lu«n cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng, cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh tèt cña xÝ nghiÖp ®· xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Cuba víi sè l­îng 129.614 chiÕc. N¨m 1985, xÝ nghiÖp ®­îc vinh dù ®­îc §¶ng vµ Nhµ n­íc trao tÆng danh hiÖu "Anh hïng lao ®éng". Trong thËp kû 90, víi nh÷ng tiÒn ®Ò c¬ b¶n ®· ®­îc x©y dùng tõ nh÷ng n¨m tr­íc ®ã, thªm vµo ®ã lµ sù ®Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ míi hiÖn ®¹i cña §µi Loan vµ tr×nh ®é tay nghÒ cña ng­êi lao ®éng ®­îc n©ng cao, xÝ nghiÖp ®· liªn tôc ®æi míi c¶ c¬ cÊu s¶n xuÊt lÉn c¶i tiÕn mÉu m· còng nh­ chÊt l­îng s¶n phÈm. Do ®ã, sè l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt hµng n¨m cña xÝ nghiÖp t¨ng lªn tõ 67.532 s¶n phÈm n¨m 1990 lªn 150.041 s¶n phÈm n¨m 1995. Ngµy 02/11/2000, Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi ra quyÕt ®Þnh sè 5928/Q§-UB ®æi tªn XÝ nghiÖp §iÖn c¬ Thèng NhÊt thµnh C«ng ty ®iÖn c¬ Thèng NhÊt. NhiÖm vô cña C«ng ty ®iÖn c¬ Thèng NhÊt lµ chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i qu¹t tõ qu¹t bµn, qu¹t ®øng ®Õn c¸c lo¹i qu¹t trÇn. Môc ®Ých s¶n xuÊt cña c«ng ty chñ yÕu lµ phôc vô nhu cÇu tiªu dïng cho nh©n d©n trong c¶ n­íc mµ chñ yÕu lµ khu vùc phÝa B¾c. Ngoµi s¶n phÈm truyÒn thèng cña C«ng ty lµ c¸c lo¹t qu¹t, qua tõng thêi k× nhiÖm vô cña C«ng ty còng cã nhiÒu thay ®æi. Ngay tõ nh÷ng n¨m ®Çu thµnh lËp, ngoµi c¸c s¶n phÈm qu¹t, c«ng ty cßn s¶n xuÊt thªm c¸c lo¹i ®éng c¬ 3 pha vµ c¸c lo¹i chÊn l­u ®Ìn èng, m¸y b¬m n­íc… §Õn nay, s¶n phÈm duy nhÊt cña c«ng ty lµ qu¹t ®iÖn. Ngoµi nhiÖm vô s¶n xuÊt phôc vô nhu cÇu tiªu dïng cña nh©n d©n, lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc nªn C«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng nhÊt cßn cã nhiÖm vô rÊt quan träng lµ ph¶i b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn do Nhµ n­íc cÊp vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÝnh s¸ch vÒ kinh tÕ vµ luËt ph¸p mµ Nhµ n­íc ®· quy ®Þnh nh»m kh«ng ngõng x©y dùng vµ ph¸t triÓn C«ng ty.
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 2. VÞ trÝ kinh tÕ cña C«ng ty trong nÒn kinh tÕ vµ qui m« s¶n xuÊt cña C«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng nhÊt Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi sù c¹nh tranh b×nh ®¼ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®· më ra cho c¸c doanh nghiÖp nhiÒu c¬ héi ®Ó v­¬n lªn tù kh¼ng ®Þnh m×nh. §ång thêi nã còng ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp nhiÒu khã kh¨n, th¸ch thøc cÇn gi¶i quyÕt. Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc, c«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh b»ng viÖc "lu«n duy tr× vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, t×m hiÓu vµ më réng thÞ tr­êng còng nh­ tõng b­íc ®æi míi c«ng nghÖ, ®ång thêi n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cña ®éi ngò c«ng nh©n viªn". Trong vµi n¨m gÇn ®©y, c«ng ty ®· cã sù ph¸t triÓn v­ît bËc trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. N¨m 2000, c«ng ty vÉn cßn n»m trong t×nh tr¹ng lµm ¨n thua lç nh­ng tõ n¨m 2001 c«ng ty b¾t ®Çu lµm ¨n cã l·i, dÇn dÇn n©ng cao lîi nhuËn thu ®­îc tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ n©ng cao ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng. §©y lµ yÕu tè quan träng gióp cho ng­êi lao ®éng yªn t©m s¶n xuÊt kinh doanh vµ g¾n bã víi c«ng ty. §ã còng lµ ®éng lùc gióp cho c«ng ty cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn trong t­¬ng lai do cã nguån lùc con ng­êi dåi dµo. Trong nh÷ng n¨m tíi ®©y, khi ViÖt Nam héi nhËp AFTA mét c¸ch toµn diÖn, vµ khi gia nhËp WTO, c¸c doanh nghiÖp cña ViÖt Nam sÏ bÞ c¹nh tranh m¹nh mÏ trªn mäi mÆt. C«ng ty còng kh«ng lµ ngo¹i lÖ. NhËn thøc ®­îc ®iÒu nµy, Ban gi¸m ®èc C«ng ty ®ang ra søc c¶i tæ doanh nghiÖp, ®Çu t­ míi vÒ kü thuËt vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, còng nh­ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm, ®­a mÆt hµng qu¹t ®iÖn cña m×nh v­¬n ra thÞ tr­êng n­íc ngoµi. 3. Sè l­îng vµ chÊt l­îng lao ®éng hiÖn cã cña C«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng nhÊt
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 B¶ng 1: C¬ cÊu lao ®éng n¨m 2005 Tr×nh ®é C¸c bËc TT ChØ tiªu §¬n vÞ Sè l­îng Trung Thî bËc kh¸c §¹i häc cÊp cao 1 Tæng sè CNV Ng­êi 675 56 59 42 521 2 Tû träng % 100 7,85 8,74 6,22 77,19 3 N¨m Ng­êi 385 32 37 25 291 4 Tû träng % 100 8,31 9,61 6,5 75,58 5 N÷ Ng­êi 290 21 22 17 230 6 Tû träng % 100 7,24 7,6 5,86 79,31 7 Sè L§ gi¸n iÕp Ng­êi 127 43 40 19 25 8 Tû träng % 100 33,85 31,5 14,96 19,7 9 Sè L§ trùc tiÕp Ng­êi 548 16 19 23 496 10 Tû träng % 100 1,83 3,46 4,2 90,51 Qua b¶ng c¬ cÊu lao ®éng trªn cña C«ng ty ta thÊy c¬ cÊu s¶n xuÊt c«ng nghiÖp thñ c«ng c¬ khÝ, nªn tû träng sè lao ®éng nam vµ n÷ chªnh lÖch nhau kh«ng ®¸ng bao nhiªu. Tuy con sè vÒ tû lÖ ng­êi cã tr×nh ®é ®¹i häc, trung cÊp vµ thî bËc cao lµ con sè khiªm tèn, song víi t×nh h×nh vµ ®iÒu kiÖn hiÖn nay th× con sè ®ã nãi lªn phÇn nµo sù nç lùc phÊn ®Êu v­¬n lªn cña CBCNV C«ng ty. B¶ng 2: BËc thî cña c«ng nh©n trong C«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng nhÊt n¨m 2005 Tû Sè Tû Tû STT BËc thî §¬n vÞ Nam N÷ träng ng­êi träng träng (%) 1 BËc 1 Ng­êi 1 0,2 1 0,42 0 2 BËc 2 Ng­êi 7 1,44 5 2,11 2 0,8 3 BËc 3 Ng­êi 33 6,76 18 7,6 15 6 4 BËc 4 Ng­êi 162 33,26 66 27,84 96 38,4 5 BËc 5 Ng­êi 234 48,05 113 47,58 121 48,4 6 BËc 6 Ng­êi 41 8,42 27 11,4 14 5,6 7 BËc 7 Ng­êi 9 1,85 7 2,95 2 0,8
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 Nh×n qua biÓu h×nh ta thÊy r»ng bËc thî tõ 4 ®Õn 5 víi sè l­îng rÊt nhiÒu gåm 396 ng­êi, thî bËc cao 6/7 tæng sè 50, bËc thî cña ®éi ngò c«ng nh©n lao ®éng ®· cã mét bÒ dµy kinh nghiÖm vÒ nghÒ nghiÖp vµ tr¶i qua nh÷ng giai ®o¹n cña thêi kú kinh tÕ ®æi míi, gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc ®­a C«ng ty nhanh chãng hoµ nhËp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng, s¶n xuÊt ra ®­îc nhiÒu s¶n phÈm cã chÊt l­îng tèt. T¹o ®iÒu kiÖn cho s¶n phÈm c«ng ty chiÕm thÞ phÇn trong thÞ tr­êng vµ ®­îc ng­êi tiªu dïng chÊp nhËn. 4. Nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ chñ yÕu phôc vô cho qu¸ tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt chÝnh - M¸y mµi - M¸y tiÖn - M¸y khoan - M¸y ®óc ¸p lùc - M¸y Ðp nhùa - M¸y d©y truyÒn s¬n tÜnh ®iÖn - Trung t©m gia c«ng c¬ khÝ CNC 5. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng nhÊt 5.1. Chøc n¨ng Lµ ®¬n vÞ Nhµ n­íc trùc thuéc UBND thµnh phè Hµ Néi, C«ng ty cã c¸c chøc n¨ng chñ yÕu sau: - §­îc chñ ®éng kinh doanh vµ h¹ch to¸n kinh tÕ theo luËt doanh nghiÖp trªn c¬ së chøc n¨ng, nhiÖm vô qui ®Þnh trong giÊy phÐp thµnh lËp c«ng ty vµ quyÕt ®Þnh cña UBND thµnh phè. - §­îc vay vèn tõ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n, Nhµ n­íc nh»m phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña m×nh. - §­îc ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ víi mäi thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau trªn c¬ së c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh ®­îc cho phÐp.
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 5.2. NhiÖm vô - Nghiªn cøu, thiÕt kÕ, s¶n xuÊt vµ tiªu thô c¸c lo¹i s¶n phÈm ®Ó t¹o ra lîi nhuËn, phôc vô nhu cÇu tiªu dïng cña nh©n d©n c¶ n­íc mµ chñ yÕu lµ c¸c tØnh phÝa B¾c vµ B¾c Trung Bé. - Qu¶n lý vµ sö dông tèt nguån vèn hiÖn cã, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng b¶o toµn vèn vµ ph¸t triÓn vèn. - Qu¶n lý vµ sö dông tèt nguån lao ®éng, gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ thu nhËp cho ng­êi lao ®éng. - Thùc hiÖn vµ chÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch kinh tÕ - x· héi vµ ph¸p luËt cña Nhµ n­íc qui ®Þnh vµ cÊp trªn giao cho, gãp phÇn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ Thñ ®« còng nh­ Nhµ n­íc. - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô vÒ thuÕ, phÝ, lÖ phÝ ®èi víi Nhµ n­íc. II. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng nhÊt 1. C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý vµ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt chñ yÕu cña C«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng nhÊt C«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng nhÊt lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc cã t­ c¸ch ph¸p nh©n chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i qu¹t ®iÖn, c¸c lo¹i qu¹t treo t­êng, qu¹t c©y, qu¹t hót ®Èy, mét lo¹i qu¹t trÇn, nhãm qu¹t quay 400mm (3 kiÓu), nhãm qu¹t bµn 300mm (2 kiÓu). §Æc ®iÓm s¶n xuÊt bao gåm 2 phÇn: phÇn c¬, phÇn ®iÖn. PhÇn c¬ cña s¶n phÈm gia c«ng víi c¸c bé phËn chñ yÕu gåm Rotor, Sator, n¾p tr­íc, n¾p sau. PhÇn ®iÖn bao gåm c¸c c«ng ®o¹n cuèn bin, vµo bin, tÈm giÇy. Vµ cuèi cïng lµ phÇn trang trÝ qua c¸c kh©u nhùa, s¬n m¹ ®Ó t¹o ra mét s¶n phÈm hoµn chØnh. Do ®ã, s¶n phÈm qu¹t ®iÖn lµ mét s¶n phÈm cã kÕt cÊu t­¬ng ®èi phøc t¹p vµ yªu cÇu kü thuËt, mü thuËt cao nªn qu¸ tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt qu¹t ®iÖn ®Òu tr¶i qua c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt sau:
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 H×nh 1: Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt c¸c lo¹i qu¹t ®iÖn PX ®ét dËp PX c¬ khÝ 1 L¾p r¸p Kho b¸n thµnhphÈm qu¹t 1 ThµnhphÈm Nguyªn vËt PX c¬ khÝ 2 liÖu chÝnh KCS L¾p r¸p qu¹t 2 Khu M míi PX m¹ nhùa B¸n thµnh phÈm mua ngoµi 1.1. NhiÖm vô cña c¸c ph©n x­ëng chÝnh 1.1.1. Ph©n x­ëng ®ét dËp - Pha c¾t l¸ t«n vµ t«n silic - DËp c¾t l¸ t«n rotor vµ stator - Ðp t¸n stator - DËp c¾t, vuèt h×nh c¸c chi tiÕt vµ phô kiÖn kh¸c cña c¸c lo¹i qu¹t trÇn. 1.1.2. Ph©n x­ëng c¬ khÝ 1 - Gia c«ng c¬ khÝ nguéi toµn bé c¸c chi tiÕt c¸c lo¹i qu¹t trÇn. - Gia c«ng trùc tiÕp, Ðp khóc, mµi stato qu¹t trÇn. 1.1.3. Ph©n x­ëng c¬ khÝ 2 - §óc Rotor lång sãc c¸c lo¹i qu¹t. - §óc nh«m c¸c lo¹i chi tiÕt b»ng nh«m.
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 - Gia c«ng c¬ khÝ bÇu hoµn chØnh kh©u n¾p trªn qu¹t trÇn, ®Ó qu¹t ®øng. 1.1.4. Ph©n x­ëng m¹ nhùa - M¹ kÏm, m¹ bãng c¸c lo¹i chi tiÕt qu¹t. - Hoµn thiÖn l­íi b¶o vÖ qu¹t bµn - Nhuém c¸nh qu¹t bµn 400 - S¶n xuÊt mét sè chi tiÕt b»ng nhùa. 1.1.5. Ph©n x­ëng l¾p r¸p 1: - Vµo bin stato vµ l¾p r¸p hoµn chØnh c¸c lo¹i qu¹t quay 400mm, 300mm, 250mm 1.1.6. Ph©n x­ëng l¾p r¸p 2 - QuÊn bin tÈm sÊy c¸c lo¹i qu¹t - Vµo bin stator vµ hoµn chØnh s¶n phÈm qu¹t trÇn - S¬n trang trÝ bÒ mÆt c¸c lo¹i qu¹t - S¶n xuÊt mét sè lo¹i bao b× 1.2. C¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt phô 1.2.1. Ph©n x­ëng dông cô - S¶n xuÊt c¸c lo¹i khu«n mÉu, khu«n ®óc Ðp lùc, khu«n Ðp nhùa, g¸ l¾p c¸c lo¹i dông cô c¾t, dông cô ®o kiÓu phôc vô cho c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt chÝnh. - Thùc hiÖn c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu, c¶i tiÕn kü thuËt theo ch­¬ng tr×nh tiÕn bé kinh tÕ. - Söa ch÷a lín vµ phôc håi c¸c lo¹i khu«n, g¸ dông cô ®o kiÓm. 1.2.2. Ph©n x­ëng c¬ ®iÖn: - C¨n cø vµo lÞch xÝch söa ch÷a thiÕt bÞ cña c«ng ty ®Ó tæ chøc söa ch÷a lín, võa c¸c thiÕt bÞ trong toµn c«ng ty. - Duy tr×, b¶o d­ìng m¸y mãc thiÕt bÞ hµng ngµy. - ThiÕt kÕ thi c«ng c¸c m¸y mãc t­ trang, tù chÕ, l¾p ®Æt vËn hµnh c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ míi. - Qu¶n lý hÖ thèng ®iÖn, n­íc, söa ch÷a nhµ x­ëng. (*) Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 Trong mçi doanh nghiÖp, c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý hÕt søc quan träng, nã lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, bëi v× c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Do ®ã nÕu doanh nghiÖp tæ chøc tèt sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, vµ ng­îc l¹i. Tr­íc t×nh h×nh ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh, C«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng nhÊt ®· tæ chøc bé m¸y qu¶n lý nh­ sau: H×nh 2: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt kü thuËt Phßng Phßng Phßng Phßng Phßng Phßng Phßng Phßng Tæ chøc Hµnh chÝnh B¶o vÖ Tiªu thô KÕ ho¹ch Tµi vô Kü thuËt KCS PX PX PX PX PX PX §ét dËp C¬ khÝ L¾p r¸p S¬n m¹ C¬ ®iÖn Dông cô 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n, quy tr×nh h¹ch to¸n chung cña C«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng nhÊt 2.1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty Bé m¸y kÕ to¸n lµ mét phÇn rÊt quan träng, kh«ng thÓ thiÕu ë bÊt cø ®¬n vÞ kinh tÕ hay ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp nµo. Nã gi÷ vÞ trÝ vµ vai trß quan träng ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Bëi v× kÕ to¸n ph¶n ¸nh mét c¸ch liªn tôc, toµn diÖn vµ cã hÖ thèng vÒ mäi mÆt cña ho¹t ®éng
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 kinh tÕ trong doanh nghiÖp. Víi hai chøc n¨ng chÝnh lµ th«ng tin vµ kiÓm tra, kÕ to¸n cung cÊp th«ng tin cho nhµ qu¶n lý phôc vô cho viÖc ra quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ doanh nghiÖp, kÕ to¸n còng cung cÊp th«ng tin cho c¸c ®èi t­îng cã liªn quan ®Õn doanh nghiÖp vÒ: hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, tõ ®ã cã ®­îc c¸c quyÕt ®Þnh nªn ®Çu t­ hay kh«ng vµ biÕt ®­îc doanh nghiÖp ®· sö dông vèn ®Çu t­ ®ã nh­ thÕ nµo. Víi vai trß quan träng ®ã cña kÕ to¸n, vµ dùa vµo t×nh h×nh thùc tÕ t¹i ®¬n vÞ, c«ng ty tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n phï hîp víi t×nh h×nh cña ®¬n vÞ vµ theo ®óng yªu cÇu cña Bé Tµi chÝnh. C«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng nhÊt ®· x©y dùng bé m¸y kÕ to¸n theo m« h×nh tËp trung víi tªn gäi lµ phßng Tµi vô. Phßng Tµi vô ph¶i thùc hhiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n tõ thu nhËn, ghi sæ, xö lý th«ng tin trªn hÖ thèng b¸o c¸o cña ®¬n vÞ, vµ Tr­ëng phßng Tµi vô lµ ng­êi trùc tiÕp ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý c«ng t¸c kÕ to¸n trªn c¬ së ph©n c«ng c«ng viÖc cho c¸c kÕ to¸n viªn. H×nh thøc nµy cã ­u ®iÓm lµ ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o thèng nhÊt cña Tr­ëng phßng Tµi vô còng nh­ sù chØ ®¹o kÞp thêi cña l·nh ®¹o C«ng ty ®èi víi toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty cã t­ c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch ®éc lËp, vµ cã sè l­îng c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n võa ph¶i nªn viÖc lùa chän tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo m« h×nh tËp trung lµ rÊt phï hîp. Dùa vµo ®Æc ®iÓm qui m« s¶n xuÊt, ®Æc ®iÓm qu¶n lý c«ng ty còng nh­ møc ®é chyªn m«n ho¸ vµ tr×nh ®é c¸n bé kÕ to¸n, phßng Tµi vô c«ng ty gåm 7 ng­êi vµ ®­îc tæ chøc nh­ sau:
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 H×nh 3: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Tr­ëng phßng Tµi vô Phã phßng Tµi vô kiªm kÕ to¸n TSC§, kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh KÕ to¸n KÕ to¸n KÕ to¸n KÕ to¸n TGNH, thuÕ, thanh vËt liÖu, Thñ tæng thµnh phÈm to¸n c«ng cô quü hîp vµ tiªu thô dông cô thµnh phÈm 2.2. Quy tr×nh h¹ch to¸n chung cña C«ng ty Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mÆt hµng qu¹t ®iÖn, c«ng ty ®· lùa chän ph­¬ng ph¸p ghi sæ tæng hîp lµ ph­¬ng ph¸p nhËt ký chøng tõ. ViÖc lùa chän ph­¬ng ph¸p NhËt ký. ViÖc lùa chän ph­¬ng ph¸p NhËt ký chøng tõ ®Ó h¹ch to¸n tæng hîp lµ phï hîp víi t×nh h×nh cña ®¬n vÞ. C«ng ty thùc hiÖn kÕ to¸n thñ c«ng vµ yªu cÇu qu¶n lý ®èi víi mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc lµ t­¬ng ®èi cao.
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 H×nh 4: Tr×nh tù ghi chÐp sæ kÕ to¸n Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ Sæ kÕ to¸n B¶ng kª NhËt ký chøng tõ chi tiÕt B¶ng tæng hîp Sæ C¸i chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi ®Þnh kú §èi chiÕu 3. H×nh thøc h¹ch to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng nhÊt Kú kÕ to¸n: HiÖn nay kú kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc x¸c ®Þnh theo tõng quý. Cuèi mçi quý c«ng ty tiÕn hµnh tæng hîp sè liÖu ®Ó lËp c¸c BCTC theo qui ®Þnh. N¨m kÕ to¸n: B¾t ®Çu tõ ngµy 01/01 ®Õn ngµy 31/12. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ tµi s¶n: TÝnh theo gi¸ thùc tÕ. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ xuÊt nguyªn vËt liÖu: TÝnh theo gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho: Ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt hµng tån kho: Theo ph­¬ng ph¸p thÎ song song. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang: TÝnh theo chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm.
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 Ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT: ThuÕ GTGT ®­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. Ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao TSC§: KhÊu hao TSC§ ®­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p ®­êng th¼ng. III. Nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n chñ yÕu ¶nh h­ëng tíi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ h¹ch to¸n cña c«ng ty trong thêi kú hiÖn nay. 1. ThuËn lîi C«ng ty sö dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ vµ h¹ch to¸n theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn nªn ®· gi¶m nhÑ ®­îc khèi l­îng c«ng t¸c, n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c kÕ to¸n, c«ng viÖc ®­îc dµn ®Òu trong th¸ng, ®¶m b¶o th«ng tin kÞp thêi vµ tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng tån ®äng viÖc dån viÖc vµo cuèi th¸ng vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé kÕ to¸n lµm viÖc ®­îc linh ho¹t vµ chÝnh x¸c. C¸c chøng tõ ®­îc thùc hiÖn song song trªn hai h­íng ®ã lµ ghi chÐp b»ng sæ s¸ch vµ nhËp chøng tõ liªn quan. Sau ®ã kÕt qu¶ trªn m¸y vµ sæ s¸ch sÏ ®­îc ®èi chiÕu víi nhau. Ngoµi ra, sö dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ cã mÉu hÖ thèng sæ in s½n nªn t¨ng c­êng ®­îc tÝnh thèng nhÊt cña kÕ to¸n. S¶n phÈm cña c«ng ty cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng tõ nhiÒu n¨m, lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc nªn c«ng ty cã ®­îc sù ­u tiªn ph¸t triÓn, c«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn lµnh nghÒ, t©m huyÕt víi C«ng ty. Tr­íc xu thÕ cña thÞ tr­êng c«ng ty ®¸p øng ®­îc nhiÒu th¸ch thøc cïng víi c¸c c¬ héi míi. C«ng ty ph¶i t×m ®óng b­íc ®i míi cña m×nh vµ kh¶ n¨ng chÊt l­îng cña s¶n phÈm t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng ty ph¸t triÓn m¹nh mÏ. 2. Khã kh¨n Bªn c¹nh mÆt thuËn lîi th× C«ng ty còng gÆp mét sè khã kh¨n nh­: M¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ x­ëng tuy ®· ®­îc ®Çu t­ míi nh­ng vÉn cßn t­¬ng ®èi l¹c hËu; gi¸ nguyªn vËt liÖu ®ang t¨ng m¹nh lµm ¶nh h­ëng tíi kh¶ n¨ng s¶n xuÊt vµ nh÷ng cè g¾ng h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty, nh÷ng khã kh¨n vÒ vèn mµ hiÖn nay hÇu hÕt doanh nghiÖp nµo còng gÆp ph¶i khi tham gia ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng…
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 PhÇn II Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty I. KÕ to¸n lao ®éng tiÒn l­¬ng Tèi ®a ho¸ lîi nhuËn lµ mét yªu cÇu quan träng ®èi víi bÊt kú doanh nghiÖp s¶n xuÊt nµo khi b­íc vµo s¶n xuÊt kinh doanh. TiÒn l­¬ng lµ mét bé phËn cña gi¸ thµnh s¶n phÈm, v× vËy hoµn thµnh tèt lao ®éng tiÒn l­¬ng lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó tÝnh to¸n chÝnh x¸c chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm; nh»m gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó thu vÒ lîi nhuËn cao nhÊt. Do ®ã, kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l­¬ng cßn hiÓu râ vÒ lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng ®Ó tÝnh to¸n chÝnh x¸c, ®óng chÝnh s¸ch chÕ ®é c¸c kho¶n tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng mµ ng­êi lao ®éng ®­îc h­ëng. Lao ®éng lµ ho¹t ®éng ch©n tay, ho¹t ®éng trÝ ãc cña con ng­êi nh»m biÕn ®æi c¸c vËt thÓ tù nhiªn thµnh vËt phÈm cÇn thiÕt ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu x· héi. TiÒn l­¬ng lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña mét bé phËn s¶n phÈm x· héi mµ ng­êi lao ®éng ®­îc sö dông ®Ó bï ®¾p hao phÝ lao ®éng cña m×nh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh»m t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng. Do ®ã tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng gióp doanh nghiÖp qu¶n lý tèt quü l­¬ng, ®¶m b¶o viÖc tr¶ l­¬ng, BHXH ®óng nguyªn t¾c. §ã còng lµ ®éng lùc thóc ®Èy m¹nh mÏ con ng­êi lao ®éng v­¬n ®Õn ®Ønh cao cña sù s¸ng t¹o, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ hiÖu suÊt c«ng t¸c. Nh»m gãp phÇn t¨ng thu nhËp cña c«ng ty, thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, ®ång thêi t¹o c¬ së cho viÖc ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc chÝnh x¸c. Ngoµi c¸c kho¶n tiÒn l­¬ng ®­îc h­ëng do ng­êi lao ®éng lµm ra, ng­êi lao ®éng cßn ®­îc h­ëng c¸c kho¶n phô cÊp kh¸c nh­: th­ëng, BHXH, BHYT… Do ®ã lao ®éng tiÒn l­¬ng chÝnh x¸c cÇn ph¶i cã chøng tõ gèc lµm c¨n cø ®Ó thanh to¸n l­¬ng. Ta cã qui tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ tiÒn l­¬ng sau:
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 H×nh 5: S¬ ®å qui tr×nh h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng GiÊy nghØ phÐp, KÕt qu¶ chøng tõ B¶ng chÊm c«ng häc, häp lao ®éng B¶ng thanh to¸n l­¬ng tæ s¶n xuÊt, tæ qu¶n lý B¶ng thanh to¸n l­¬ng PX B¶ng thanh to¸n l­¬ng toµn C«ng ty Sæ C¸i B¶ng ph©n bæ (TK334, TK338) sè 1 Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng "B¶ng thanh to¸n l­¬ng" mÉu sè 02-L§TL lµ chøng tõ lµm c¨n cø thanh to¸n tiÒn l­¬ng, phô cÊp cho ng­êi lao ®éng, kiÓm tra viÖc thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho ng­êi lao ®éng trong c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh, ®ång thêi lµm c¨n cø ®Ó thèng kª vÒ lao ®éng tiÒn l­¬ng. "B¶ng thanh to¸n l­¬ng" ®­îc lËp hµng th¸ng theo tõng phßng, ban, tæ, ®éi… t­¬ng øng víi "B¶ng chÊm c«ng".
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 C¬ së ®Ó lËp "B¶ng thanh to¸n l­¬ng" lµ c¸c chøng tõ vÒ lao ®éng nh­: "B¶ng chÊm c«ng", "B¶ng tÝnh phô cÊp", "PhiÕu x¸c nhËn thêi gian c«ng viÖc hoµn thµnh". * C¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng: C«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng nhÊt ¸p dông 2 h×nh thøc tr¶ l­¬ng: + Tr¶ l­¬ng theo thêi gian + Tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm 1. TiÒn l­¬ng theo thêi gian Lµ tiÒn l­¬ng tÝnh tr¶ cho ng­êi lao ®éng thêi thêi gian lµm viÖc th­êng ¸p dông víi nh÷ng ng­êi lao ®éng lµm c«ng t¸c qu¶n lý. L­¬ng thêi gian do c«ng ty quy ®Þnh cho mçi nh©n viªn kh¸c nhau trong 26 ngµy chÕ ®é lµm viÖc. Møc l­¬ng thêi gian ®­îc tr¶ theo chøc vô vµ nhiÖm vô cña mçi nh©n viªn trong C«ng ty. Tõ ®ã kÕ to¸n c¨n cø vµo møc ®ã ®Ó tÝnh l­¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ mçi nh©n viªn trong sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ cña hä. C«ng ty tÝnh l­¬ng cho mçi nh©n viªn b»ng c¸ch sau: TiÒn l­¬ng/c«ng = Error! x Error! + L­¬ng th¸ng: L­¬ng th¸ng = HÖ sè x 350.000 + TiÒn th­ëng phô cÊp (nÕu cã) + L­¬ng ngµy: Møc l­¬ng ngµy = Error! x Error! + L­¬ng giê: Møc l­¬ng giê = Error! x Error! Ngoµi ra mçi nh©n viªn qu¶n lý cßn ®­îc h­ëng c¸c kho¶n phô cÊp, th­ëng, BHXH, BHYT theo qui ®Þnh cña c«ng ty. VD: Sau ®©y lµ b¶ng chÊm c«ng vµ b¶ng thanh to¸n l­¬ng phßng tµi vô (b¶ng 3,4). 1.1. B¶ng chÊm c«ng:
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 + C¬ së lËp: C¨n cø vµo sè ngµy c«ng ®i lµm, häc, häp cña mçi nh©n viªn ®Ó hµng ngµy bé phËn qu¶n lý phßng tµi vô c¨n cø vµo ký hiÖu trªn b¶ng chÊm c«ng ghi c«ng tõng ng­êi. + Ph­¬ng ph¸p lËp: - Cét thø tù: Ghi sè thø tù tõng ng­êi trong phßng - Cét hä vµ tªn: Ghi tªn tõng ng­êi trong phßng, mçi ng­êi mét dßng. - Cét ngµy lµm viÖc trong th¸ng: C¨n cø ®Ó chÊm c«ng cho tõng ng­êi. - Cét qui ra c«ng: Ghi sè c«ng h­ëng l­¬ng s¶n phÈm, sè c«ng nghØ viÖc ngµy viÖc h­ëng 100% l­¬ng, sè c«ng h­ëng l­¬ng thêi gian, tiÒn båi d­ìng. Hµng ngµy c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng tõng phßng ban kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh to¸n cho tõng ng­êi. 1.2. B¶ng thanh to¸n l­¬ng phßng Tµi vô + C¬ së lËp: C¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng cña phßng tµi vô tæng hîp, c¸c kho¶n phô cÊp vµ gi¶m trõ ®Ó tr¶ l­¬ng. + Ph­¬ng ph¸p lËp: - Cét thø tù: §¸nh theo thø tù tõ ng­êi ®Çu tiªn ®Õn ng­êi cuèi cïng. - Cét hä vµ tªn: Ghi tªn tõng ng­êi trong phßng, mçi ng­êi mét dßng. - Cét l­¬ng chÕ ®é: L­¬ng chÕ ®é do Nhµ n­íc qui ®Þnh, mçi nh©n viªn mét møc kh¸c nhau vµ ®­îc tÝnh b»ng c¸ch: L­¬ng phÐp + chÕ ®é;cña mçi nh©n viªn =Error! x Error! Møc l­¬ng qui ®Þnh tèi thiÓu lµ: 350.000® Sè ngµy c«ng lµm viÖc trong chÕ ®é: 26 ngµy HÖ sè phô cÊp tr¸ch nhiÖm: Gi¸m ®èc: 80% l­¬ng tèi thiÓu Phã gi¸m ®èc: 60% l­¬ng tèi thiÓu §· tÝnh trùc tiÕp trªn Chñ tÞch c«ng ®oµn: 50% l­¬ng tèi thiÓu l­¬ng kh«ng t¸ch rêi Qu¶n ®èc PX, tr­ëng phßng: 50% l­¬ng tèi thiÓu Phã qu¶n ®èc PX, phã phßng: 40% l­¬ng tèi thiÓu Tæ tr­ëng s¶n xuÊt, tr­ëng ca: 10% l­¬ng tèi thiÓu.
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 VD: ¤ng Vò H÷u B×nh, tr­ëng phßng tµi vô cã hÖ sè l­¬ng do Nhµ n­íc qui ®Þnh lµ 4,2 vµ phô cÊp tr¸ch nhiÖm lµ 50% theo N§ 205. Sè ngµy c«ng lµ 2. Do ®ã l­¬ng chÕ ®é «ng ®­îc h­ëng lµ: L­¬ng phÐp = Error! x 2 = 127.000® - Cét l­¬ng s¶n xuÊt c«ng t¸c - L­¬ng thêi gian: L­¬ng thêi gian do C«ng ty qui ®Þnh mçi nh©n viªn mét møc kh¸c nhau vµ ®­îc tÝnh b»ng c¸ch: L­¬ng thêi gian; m· nh©n viªn = Error! x Error! VD: ¤ng Vò H÷u B×nh cã hÖ sè l­¬ng lµ 4,8 theo qui ®Þnh cña C«ng ty, cã 23,5 c«ng thêi gian nªn sè tiÒn «ng ®­îc nhËn lµ: 4 L­¬ng thêi gian = 8 x 350.000;26 x 23,5 = 1.518.000® - Cét c¸c kho¶n phô cÊp: L­¬ng lµm thªm;cña tõng nh©n viªn = Error! x Error! C«ng ty thùc hiÖn tÝnh l­¬ng thªm giê theo qui ®Þnh cña Bé LuËt lao ®éng: + HÖ sè 1,5 ®èi víi ngµy th­êng. + HÖ sè 2,0 ®èi víi ngµy chñ nhËt vµ ngµy lÔ. VD: ¤ng Vò H÷u B×nh cã hÖ sè l­¬ng lµ 4,8 theo qui ®Þnh cña C«ng ty, cã 28h c«ng nªn sè tiÒn «ng ®­îc nhËn lµ: 4 L­¬ng lµm thªm = 8 x 350.000;26 x Error! = 226.000® + Cét båi d­ìng: Do gi¸m ®èc c«ng ty quyÕt ®Þnh. VD: TiÒn båi d­ìng cña «ng Vò H÷u B×nh lµ 24.000® + Cét ISO: Kho¶n phô cÊp cho ng­êi qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm: VD: ¤ng Vò H÷u B×nh lµ 15.000® v× «ng lµ ng­êi qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm. - Cét tæng céng: Cét tæng= L­¬ng chÕ ®é + L­¬ng s¶n xuÊt c«ng t¸c + C¸c kho¶n phô cÊp VD: Trong th¸ng cét tæng cña «ng Vò H÷u B×nh:
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 Tæng céng: 127.000 + 1.518.000 + 226.000 + 24.000 + 15.000 = 1.910.000® - Cét t¹m øng kú I: Do C«ng ty qui ®Þnh møc t¹m øng l­¬ng. - Cét c¸c kho¶n trõ: KÕ to¸n tiÕn hµnh khÊu trõ 5%BHXH vµ 1% BHYT * C¸c kho¶n khÊu trõ ®­îc tÝnh nh­ sau: - BHXH bao gåm c¶ BHYT Cô thÓ: C«ng ty chÞu 17% (15% cho BHXH, 2% cho BHYT) Ng­êi lao ®éng chÞu 6% (5% cho BHXH, 1% cho BHYT) - KPC§ do C«ng ty chÞu: BHXH = HÖ sè l­¬ng x 350.000 x 5% BHYT = HÖ sè l­¬ng x 350.000 x 1% + Cét BHXH (5%) = HÖ sè theo;nhµ n­íc qui ®Þnh x 5% x 350.000® + Cét BHYT (1%) = HÖ sè l­¬ng theo; qui ®Þnh Nhµ n­íc x 1% x 350.000 VD: ¤ng Vò H÷u B×nh BHXH: (4,2 + 0,5 ) x 350.000 x 5% = 82.000® BHYT: (4,2 + 0,5) x 350.000 x 1% = 16.000® + Cét BHKH: Còng nh­ b¶o hiÓm th©n thÕ do C«ng ty trùc tiÕp thu ®Ó phßng khi cã TNL§, møc qui ®Þnh cña tÊt c¶ c¸c c«ng nh©n viªn trong c«ng ty lµ 6.500® - Cét cßn lÜnh kú II lµ sè tiÒn ng­êi lao ®éng ®­îc nhËn sau mét th¸ng lµm viÖc t¹i c«ng ty. Cét cßn lÜnh II = cét tæng céng - cét t¹m øng k× I - cét c¸c kho¶n trõ VD: Nh­ vËy, trong th¸ng 5/2006 «ng Vò H÷u B×nh sÏ ®­îc lÜnh sè tiÒn lµ: 1910.000 - 500.000 - 82.000 - 16.000 - 6.500 = 1.305.500® C¸c nh©n viªn kh¸c trong phßng tµi vô ®­îc tÝnh t­¬ng tù, ta cã b¶ng thanh to¸n l­¬ng sau:
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2