intTypePromotion=3

Đề tài" Đánh giá chất lượng hạt, khả năng chịu hạn và phân lập gen cystatin của một số giống đậu xanh"

Chia sẻ: Nguyễn Huy Hoàng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

0
209
lượt xem
95
download

Đề tài" Đánh giá chất lượng hạt, khả năng chịu hạn và phân lập gen cystatin của một số giống đậu xanh"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cây đậu xanh là một loại cây công nghiệp quan trọng của nền nông nghiệp châu Á. Cây đậu xanh được trồng chủ yếu lấy hạt để chế biến thức ăn. Đậu xanh còn được xem như là một thứ dược liệu quý có tác dụng giải độc, thanh nhiệt, bớt sưng phù, điều hòa ngũ tạng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài" Đánh giá chất lượng hạt, khả năng chịu hạn và phân lập gen cystatin của một số giống đậu xanh"

 1. Luận văn Đề Tài: Đánh giá chất lượng hạt, khả năng chịu hạn và phân lập gen cystatin của một số giống đậu xanh
 2. ! " #$ % & ! ' () #* % + , - +.+ / 0 1 2 () ( / 3() " 4 5 6 37 8 9 9 .: ;( ! . (? @ 2 A ;8 , B 5 6 #C D # 9 ;8 ! B ! 7 % () 3< / 0 ;E F#* 2 5 6 37 G 5 2 9 8 , @ #H % 5 G ;I / J B G C F#* > " 8 J& A +J 3 3(K 2 5 6 37 8 , LMN9 LON @ 5 / !# 9 ! 39 3 J & , 6 < 6 J , () !# % () 6 6 3P #Q R Q " #$ ! I 3 S# / I % 6 3 + D Q / () 6 3 +J 6 3 : # !# 3 3(K % TUVW @V # 6 (: + () # $ G , () XY D 9 () ! .G Z & J< C 4 6 # 8 (: 6 G #* Z (: 5[ * G 4 \ 6 G ! ] UY^_ 9 " $ $ 9 9 - $ 9 6 G () (? 3 $ $ ! (` ! 6! # & G " & 0 6 C ! (` Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
 3. F# > 0 I 93H .+ 4 % (: ! / !9 () ( ! .G & > 6 J< J 6 ? a # 0 9 6 b 3 < J: ;P . + c % 6 + G #(? 6 d 6 ., ) + ;P ; #(Z J ! 6 #- 9 8 0 ; , J , () 9 ; 8 8 0 G C % 1 (` G e 8 J: & 8 J 5 C b Ya J 9 J - $ G 5 , () 9 5 8 0 C Q I P H A # $ G XY D 9 > Q / #Q G () = dJ () + 6 3 () & ! + \ $ G 4 J: ? J7 J & ; 69 Q / " #a #* J 0 ;5 4 )!9 6 6 , () J ;G A - 5 ; 9! ! Q " + 8 0 C 9 f7 Q # 6 $ G \ G 0 ; ,9 , () 9 4 ! # 9 G C G J: & ., ) % #(? LgN9 L h9 L iN D> # a Q / J& #Q + : J ZY D J & fA 3< J 9 ;P - . + J& Q " + 8 0 C % Je 2 : Y, & I A # I a - G " > A - ; j9 5 ; J ; $ ! k Q " + 4 # C % F#Q ` ;Z 5 5 C (: 6 $ G J 8 G ! < )! l () 6 G 5 8 0 C G F4 C Z P J (? + " 8 % & ` + 6! / ; # ;; < * ? mI 9 5 ;G Q / d! ! Q " + 4 C Z P J 9 # ;G 5 5 & ! + ; [ Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
 4. ; , / + 5 .8 , !# nP . - % 6 ; (? # & 9 9 A J Z 6 ! #Q #o % " 6 #a ; #(Z 9! 6 #- % P J L gN9 L[hN9 L[ N S # ; f J ; [hhh #l #H 3p A! 9 ;G G 9 ; # ;; 5 a / ! Q d 0 Z 8 +. #H J + . 69 ; Z 3p R Q " + ! 8 / P J J: 6 I . J ; 2 Q " + 8 0 G 6 ., ) % #(? LiqN r, ! 6 ] > 43 #Q E d + & \s !" # $ %# & '( ) *) +, (- - .% /) 01 2 3 4& 2t 5 67 89 :;89 7< u 16 6 , () % ;G G #Q ! (` 3 6; u n ;6 8 0 C % ;G G Z J ! !9 6 C #a P ; Z ;G G 5 / C 6 = >8 ? : :;89 7< uS 4 ;G A - a 6 (\ ;v Jw 9 G J G () hhh % g G u r6 C () !# 9 !3 J ! I 3 # Zg G uD Q / 6 % + Z i9 x9 g9 y9 c u F6 + _DU c ;G u nk 37 z S ^ - ; ] 6 G u $ 32 J 6 ! ; 3 ; u 1$ #a P ; % [ G \ G C G J G C b i Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
 5. 7 @ A :B C D8 18 E 7FG H IC ; J - # $ K .L . M+ ( N !" O P *) $' .% /) 1 5 Q $ [ {[[ F# C ;k ! 9 2 5 Q ^ . 1 5 * G ]| 1 9! .G # Z 6 (: '9 1 D ' A JP 1 _(` J f ; 5 5 () : I + 6 7 6 $ 9 ! 7 @ 9 () . + : 5g ! 7\ F# 59 # ;G M % ! LMN9 L qN }Q > (` P ( E 9 9 a = #* 5 6 #C + 9J : & ! I " #$ / # ( !# 9 39 6 J 9 6 6 , Ya +9 () (? ;k 37 J: & 7 4 6 f~ J< & ZY D 5 > 6 +.+ #Q - ] # 6 5 0 A ;8 D # 9 2 5 - () ;k 37 G > . @ G #H % 5 > G ;I 9 #Q G ;I 5 / 6 J B G C E! 0 6 #C 3 3(K , LiN9 LON 1 #* " 8J 9. * 6 . ! #H9 9 69 9" 8 8 9 $ • / A ` Q 9 + 5 :! C ;6 9 & # .a ] qhugh 9 (? 4 # .a ] Ou [ F * gu O G F ! q Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
 6. J # .a 5 ] [ux 9 ;G G 5 y9 h ! 7 J G J & 0 ;5 6 6 b! $ 6 9 6 b 5i € J: & a 3 ( J 9 3 9 (K 6 F#Q 4 % 5 guO 6 • 5 6 / x 7 () a @ (K 4 9 $ < #Q #7 @ (? Z #8 #6 Q (? i 5 4 \ uD 5 # ! # \@ Z Q +! # ih uD 5 # ! # \@ Z b 3 # M #Z uD 5 # # \@ Z # J2 Muih _ 4 % 6 6 0 ] 6 3 (: Q 6 6 > #* 8 3I Q 6 6! 4 $ nG 6 J a 3 6 c € G 9 , #* J ? J7 [ [ LMN R ;G 3 4 6 6W , 58 (Z : + ; , " )! J 0 ; , ^H . * #H 4 J #H 9 #H 4 ; 8 [huih 9 5 ; + ghu hh ^H 5 & G ;I / J B G C F] 6 o 6 #H9 A . I ;6 #H 4 5 / & G ;I ihuqh G ;I W ‚8 " 8 6!9 a #79 3 #2 ` 3ƒ 9 3 ] Ou h 9 (? 4 ] quM 9 5[ c 3$ [ .Q " 8 ‚ 8 4 5 J 9 A ( % + Je f~ 5 ] Ouix " 89 ~ " 8 5 ] Ou x LMN9 L qN Yw " 8 + 4 A! 5 - 6 #` # Yw " 8 (? w ` ; J: Jw " 8 % ;G ~ 6 @ 5 a #79 9 #2 & 9 5 6 9 .5 9 J G 9 6 l 0 6 .l > J6 G! % " 8 nG x Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
 7. #Q " 8 J G () 5 (` " „ J: 0 ; , 1 #* v 9 #* J < , 6!9 G ( ; #(Z J ! 6 #- ] [huihh F? ; # (Z % ! 7 J ] G 93 8 Mhu hh ‚ 6 #a ; #(Z J ! 6 #- % () [ \; #(Z ; 3(K Y J ; #(Z ; P ^ L ON um ; #(Z ; 3(K () & ^H I Q ! 6 ; ]! I # % b 3 J Q J , ! 6 #- #H 4 % n ; J: ;P ! 6 # - % #H ;P ! 6 # - % I 9; 8 I 6 I P • xu O #Q 5 G 6 ` J [ G 6 b!9 a #H .v I a 6 G ;I • [iu[g 9 5i G 6 b! Z# • iguq 9 5 M G 6 b! Z# /; 8 x 9 - ; ; #(Z ; 3(K : um ; #(Z ; P \ 1() O ` .8 …m .v I # …m ! 6 #- I % …m a " 8 …m " 8! 6 #- …m a …m " 8 v …m " 8 4 ; j …m " 8 4 1 ; #(Z J ! 6 #- # ! J 6# Mu iMh 9 0 ; , , # 8 [[u[gh nP # % 5 G " A o J: #(? J ? + ;6 M Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
 8. 5 L . M+ K ( *) .% /) #* 5 6 #C + Y& 3 3(K 9 * P ! B 8 [qu [O† 9 # 2 ! 3 9i†9 3 Mh† J 6 , 6 ( 9T 9D 9 • < & J # @[V ( U9 } 9 }[9 m 6 #C ; $ % ! I ` - ,! 7J > () 8 qh9MM† @ () !# 3P #> # # .a 8 [q† / 0 % !# 3P #> ,! * 3J ` " 6 #a 8 I % S# 3P #> # % $ % + . Mh† 9 . [† 9 [ † 9 !# † S# % / I % 6 3J 3 + ( ; 9 9 ! 9 # 9 J 9 9 ; 9 # ! ! @ 5 () ; 9 ( () ,! LiN9 LMN 1 5 () !3 ,! ` ; J: 6 $ 6 @ () !3 c € J G 9 @ () !3 % # .a 8 9i† !3 # 4 + ! I : D # 9 # 2 5 ! 39 ! ;! !3 u ; 5 3# ; 5 # ` - J (: .$ 9 7 9 P J 8 8 I 9 , G 9J B u ; ! 8 6 Q + 9qu ;3 Z > ~ ! ; #3 9 6 3 # ! k ,! _ 59 3(: 6 37 % 3 3C . 5 .v J: 3 3C J .C 8 : ‡ 5 6 37 .& , #E % ! k u ; (` G .& J: ` ; 6 ( b .& J: 3 F#a P _DU % u ; Z d () ! ! L[gN g Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
 9. S# ; 5 J #2 #, " #$ # ` - P J J # " 6 #a 8 I % nP 5 A % !# ; # 8 I .l / J& ;P % E # " 6 #a ! 8 !# S# ; = J ! 8 6 !# A .C . + 4 A! & P 9 9 A 9 5 :Q 7GR C 8 D S; U : 7;V ;W 7XC 7FG H IC ; T 5 ; !" Y *) Z $' .% /) @ 6 3< - R ;P + (: % P J 3 #(? Q 8 (Z + ; #(Z % P J @ = 5 - () C ˆ ;P + (: 3 ( A (: (: # ? 3 ;P B # , J Q c (` P J 5 ` .8 , J 4 J ; 4 @ , 3 () (: # , 8 #H % - , (: ] , J +. 3e + .C b @ 4 3 J B ,! Q b ? Ja E % (: 6 ` (: @ ; 4 3 , .l 6! ; , B , > #(? .Q J +. Q E () (: A 3< (: Je () ,! I % •8 0 P J 5 - 8 - / c (` 3 + 7 (: # $ 4 C D > #* 5 8 0 3 #a ;P ! 6 # - # & $ C LiyN9 LqhN f~ #* 5 : , C G J: 6 G; 6 % #(? ( 9 5 9 D+ Z : 5 5 - ;P ; #(Z J ! 6 #- % 9 8 0 ; , ; $ 1d 5 & #a Q / J& 8 0 C % (` 9 9 E 9 L N9 LxN9 L hN9 L [N9 L iN O Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
 10. • 0 Q #Q (K , C % ] #* a" 6 #a ,! 3 H # 3e + ;P , .l # c , 8 (Z + * . 3# 3P #> # S 8 / % G J: ;P 5 % 4 c 9 8 „ 6 ` (: % 9 8 " )! J 0 4 z .; ; 3 U}U 9 !# 9 9 ; #. 9 ;P , 5 ; . 9 9 J ;P c )! !# : L[ON9 L[yN @ 2 3e + ;G . + c # J +. 9! 6 „ G " 6 ‡‡ #Q 3 ` + G C Z P J #, ! / ! Q " : 6 A - ; j9 5 ; J 6 # ` - P J D Q / 4 C Z P J (? , 5 & .+ c Z 6 / 6 # 6 ! 6 #- 6 F4 G C % 3 & " + C + (? Je ( a , " + C 4 C % P J 5 J % 5 #Q D Q / 8 0 C % #, I + l $ 6 G 5 8 0 C G F Q 9 ;G #a Q / J& 8 0 C J 6 Q " + 4 C % 2 + Y: 7 Q Q / ` ;Z ! k % 4 C 9 6 Q " + 8 0 C ( @n gh9 ^ . ; 9 ‰U9 S J ; Z = d () 8 #Q 6 ! 4 Q L yN9 LihN9 Li 9 Li[N9 Lq N 5 5 7@ (Y K ( !" ( N # $ [ *) \ C Z P J (? + " 8 % & ` + 6! / ; # ;; < * ? 6 Q / I ( # ;G ` ;Z 6; J ; $ ! k % 4 C * \ 6 / 0 ‰U9 @nS9 FS9 9 6 & - ! Q d9 J #2 % . #H9 8 0 & R 6! y Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
 11. ; , B , 9 .; ; 3 U}U 9 ;P # & 4 J 6 G/ + !# ; 6 / 0 5 Q " + 8 0 C () . + + \ ‰U9 ! # ;9 @nS9 FSŠ ! " # ! $ % @nS + 8 † !# c ;G # 6J 5Z I + 6 P J nP , % @nS 5 / 0 0 8 A ;k > ;P ! 6 „ % ; # ;; @nS , # 8 6 " 6 #a ; #(Z .a (? 9 6 . 6 J # ? a; #(Z % P J E () c )! Q # & P % #(? _P J G () ! k (? ! @nS Z P J # M 5 \ @nS h9 @nSyh9 @nS gh9 @nS Mh9 @nS [h9 @nS O x F# 5 @nS 5 #, & 3 % , : ! k fmSF @nS gh9 @nS Mh9 ( = 5 > @nS ! 8 : ! k @nSO xu ‹. " ‹. " () 3 (? .8 J + . 9 E 5 4 !# ; 9 P / 0 ! 8 6 !# .C . + 4 5 , #E E 9 0 A 6 !# +. fmSF 5 * & !# 6 S I : 6 fmSF 5 4 UFS ; / 0 4 % fmSF , #E E !# : () c )!9 - !# " 93 #a , #E A % !# 9 0 A ;P „ !# ( , #E 9 Z I ;P ! „ !# .+ 4 L iN9 Lq N fmSF 5 x $ 4 \ @nS gh _ 9 @nS Mh ! # 9 @nS yh9 @nS hh J ;@nS ; @nS 6 ! k @nS () C JC # . , J . " ( 9 -9 ! - J (: , LiON h Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
 12. Œ &'( & )* $ $ )+ ! ,! - .+/ $0 .12 . 3 4 5 +0 6 7+ 8 8 ! ‰U !# 5J #2 .8 J P J . #(? 8 # ; # ;;9 A . mA! & 8 ., ) ( 9 G 9 5 9 3e : +. .C , (: ‰U # > 5 Q " + ;P , (: % +. P J S# ‰U + ;P , (: 3 & 8 ., ) J 5 = 5 J #2 " #$ # & R " 6 #a , (: ; j 4 S# ‰U () # # % " 6 #a a ! f/ ! Q d % ‰U () & - .Z U}U9 , (: % +. J 6! ; , B , LixN Œ ! 9 +*: . ! &; , & ! ; $< $ m FS Q " + ; c )! :! . - .a • ; # ;; 9 FS () 4 4 0 c )! . - .a P J 5 - 8 , (: ? 0 3 :! Jw X 9 FS = () ! !J () .G #Q " G + Li[N 555 7 & .] M # ^ +_ u 6 & - ! Q d 5 8 0 5 A / +.- % 6 / 0 " J .6 J # P _DU & - ; #Q J< Z !# # J (` 6 J: ^DU ! # ; ! / )! Z I " 6 #a ! Q d 6 / 0 u 5 & G Z I ! Q d & - 4 C (\ _^‰}9 U}‰}9 DU 9 f•}9 f• 9 .Ž‡S9 ^•• u f~ 5 G Z I ! Q d & - 4 C 5 # P ; #Q . Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
 13. u S# # #Q ~ / 0 / A & 5 G Z I ! Q d = > 6 )? @ •8 0 (: % ! 7 J . #H D & Q / , 5 . #H 3 9 p9 ! a 5 8 0 E (: Z > I , ; • .C a (: (? () >Z I , ; 9 Ja J 5 . #H 3 a : 5 8 0 , (: @a 6 #H % #, 3 6 G C ! (` (? 5 . #H 3 ` 6 G 6 •8 0 (: J ,! % (: " #H : 6 . ! % # & 5 0 J& (: () R Q - 6 6 8 0 C F# $ G (: 0 (? 4 C (? (? (: : 7 Q 0 (? 4 (: J 8 0 Q % . #H A B C 4 D+ E ! $+F G F+ •8 0 & R 6! ; , B , A 4 % +. .C , (: 3 9 5 9 F# & 9 6! ; , B , 0 Q E! #H () () (: #, w 2 # , D Q / 6 , 5 8 0 6! ; , B , # +. - # (: J: #(? " * \ !# 9 (? 9 . 9 •…9 6 3 6J 6 , # & . L[yN 6 , 5 / 0 & R 6! ; , B , ? 8 0 > (: J , (: J +. A 0 A ;P ! % D …9 # E 2 + JC #4 (: ` 8 # 6 ! 8 / ; 69 (` 6 J: 6 !# J !3 9 0 A ;P ! 6 „ f # 6 , Q " + B , !# nP 4 z !# () Q / Z & P J # & ; # ;; [ Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
 14. 6 Q / I d / !# 5 - 0 P J .C ; # ;; H ()$ $ ( (I( FP J ; # (Z J ! 6 #- 3 ;P & R .Z 6 4 . J & #(? .Q U}U # P J Q " + ;P & R ; j9 ; #(Z J ! 6 # - 9 6! / J: #(? % P J, . f/ U}U # P J 5 - ! 8 / #8 ? ; # ;; #(? 9 % + 3 U}U () c )! Z #H 3 ! 8 / J: ; # ;; L[ON U}U 5 J #2 " #$ # & " 6 #a % +. P J (\ ;P ! 6 # - % 9 ;P %9 ;P 8 I 9; #(Z ! 6 # - 9 6! / J: ; # ;; % #(? 6 Q / J& A 4 3 # & 9 A - ; 69 (? c )! U}U % P J . d () - #• mI 9 6 4 J 6 # (? c )! U}U d () 6 C U}U 5 J #2 & R ;P # c (: # + ;P , (: J 4 () J: & Y& ` + 6 (? #l U}U . + c 6" J 3 5 & + ;P + •… L[yN D 5 ! 8 / J: U}U () $ Q ^U} ^ ;! ;J U.; ; 3 J K +*D - L+ M m ! ;! ; u ;! • ! ;! ! ; S‡u S $ v S nP # & 4 # ; G ; # ;; J G d () Q / & Z P J . 2 ; # () ( , # & / ,! # & + . 4 4 6 +. ! 8 / .8 J @ Q " + 6 ! ;! ! ; U[9 J _ Li N9 LqhN i Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
 15. N " 0 "* O! $ • ; # ;; 8 # 9 6 !# .C . + 4 J c (` ; !# ; .w 6 !# .+ 4 ‚ 6 #a 5 - .C 8 #Z .Z 6 , / + ; !# ; () $ ; L[iN9 L[MN 5 = 7'( ) !" & '( ) = *$ ; !# ; 5J #2 + + # " 6 #a ; #(Z J ! 6 #- % P J 9 ;P J + (` #a % +. 9 # ;P 4 = !# 3P #> # 9 !# 3P #> J 8 0 G C J: > ; # ;; % #(? ; !# ; J ;P !# 9 6 !# J .w !# .+ 4 l E! 4 / J: > 6 % #(? .Q 6 , / + ; !# ; * i $\ ; • 9 ; 9 LiMN9 LigN ; , / + 5 .8 , !# L[iN E 5 A # J ; J 9 J 9 P J L gN9 L ON9 L[hN9 L[ N9 L[[N ; P J () 8 I I Q Z E J 0 yOg .Z U. J ; 6 ; () a , 5 G Q " J: ;Q $ ; @ (? ; i $ w L[MN ; $ 2 5 Q $; • 9 / Q + 3; • A 5 #. 3# J: G () ! k 8 _ * 8 hh 3 ; $[ 2 5 Q $ ; 9 $ / [ Q + 3; • # ~ Z I . G < J () ; 6 • G () ! k % ; $[J 8 iu[q _ J: x 3 ; $i 2 5 Q $ J: #$ () ! k 8 Mhu [h _ 9 * 8 ixx 3 6 5 J #2 " #$ # " 6 #a 6 Z J D i $ #Q 9 (? q Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
 16. 2 .c ; Q $ ; q 5 Q ! ; * , 8 6 , / + ; !# ; P J 6 ; $q 5 & A - G $ J $ [ LiiN = P *$ X 9 ; () • J ; [hh[ ! !9 $ #a P ] ^DU J .G ‚ G + 5 d ;G UTqxqiyM J: 4 (: ihq 3 9 d 6 * [Mg 3 d 6 OO 3 L xN • & ., ) 8 # ( 6 a !# (? .C . + 4 9 +. .C c (` Q ; !# ; J " 6 #a .w !# .+ 4 4 J: 6 % @ % ; !# ; .C / + .Z ; Ya J 9 ! ! ; l ` ;Z J Q / 8 ;P 4 z ; #, I + x Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
 17. 7 @ 5 H 18E D `;ab : `;c` 5 H 18E 5 % d e !% nk 37 g G 3 F# Q / J ! 6 #- ~u Y (` P J P ! B ,! J Q / 1A - % 6 G () #a . # .8 [ %& ' ( ) 9 :; 7/ < ! "# * +, - . /01 20 = > :; < = $ 3 4. - 56 3 59 ? @ 8 A 7/ 8 5 B 5 CD E F? ! FG H % I J K L $ 7/3 M ; $ @ N 7O 5 > @ ( = 35 % P J J K ' G O $Q %20 3 J+ U + >( Y Z :; < > ; R O # W ?> = * >P ? @ B 8 5K ' & 59 ? @ K 2 S A ( ) 7 2 U 8 A B 5 7/ . /0> 7 X + U % 2 T5 /0> 7 , /05 + M I [ O ^ D ? 8 / V > \d 5 :; < > = _ [ < e ) P 3? * >P 3 7f 7 M% . `aMFb /05 g 20 7/ < 5 % @ ,, 5 [ Q g P 5 @ . K I+ [ O D ? 8 / V > \/ (2 3 > W ?> :; _ [ < 5e ) < 5 G P 5 M% . `aMFb @ P 3? - + /05 ,, 5 [ Q @ 5 `h%I < $ @ 5 < G> W ? 8 / V > \d 5 M Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
 18. CD E J J M I K I+ SU‰ i FG S A 5 5 ;fC 7; D ;8g hV 55 ;K nk 37 6 6 , % 6 (: J 6 d c + (\ F "u ! # ; 9 } •• # S ^9 A! * A % 6 d ‡ J # 9 ‰_FU9 n_n9 F# ; % 1/ 9 . ‚‡U " m ‰ # 9. 6 ! ; 3 ‚‡U !# ! n! f !# ! % d ‚‡U 555 P i u k u f6 3 _DU u f6 u f6 S ^ n ; yghh u} , u f6 v u 2 J ;5 g Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
 19. u }- c u F% ;, u F% uf ;G 6 + .C I + 6 5 = `;ab : `;c` :;89 7< 5= ` @ # #( \ K ( = Q C R+ 5 16 6 8 0 C ! (` ! 6! % Q F#I }a J ; yyO L N @ ~ () J # 6 #* / 6 J ; n 5i 6 9 + .l 6 (: (: + b 9 # " 6 #a (: ( 5 -J 4 9 ? - + 4 () P J < ] 6 y + 6 C • i 6 .v I b 9 + 3• / b % # J2 i9 x9 g9 y9 - ] 4 .v I 5 b 9 R ! 7 * ; i9 x9 g9 y9 6 R Q ! 4 * \ u F„ b u F„ ! 7 * u R ;G C (` G •8 0 C (` G % () . - .l * C# 3 9 * 6 #7 9 .9 9 39 9 9 9 9 9 9 J 6 #C ;G (` / 9 .9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 J R ;G C (` G () 4 .l * C# 3 / \ n {‘; ’ . …. … 3 …3 … … … … … … m5 ’ () .Z [ #7 #C ;G I J ’{ iMhWM … Mhh O Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
 20. n\ R ;G C (` G \ j 6 G Q / 6 R Q 3• * \ \† b ; i .\ † ! 7 * ; i \† b ; x 3\ † ! 7 * ; x \† b ; g \† ! 7 * ; g \† b ; y \† ! 7 * ; y \† b ; \† ! 7 * ; R ;G C : a 8 0 C = QR .12 .! S $0 r6 C () ! 3 3P #Q Q v % !3 # 3 > ` 3I 8 ! # # F6 + ! 3 Z qh 9 [hhh J2 W! E fe d ! 3 () ;, Z ghh + G () c @ () !3 4 .l ;G G () e #(: J ; + ! I #0 G () † Œ hh † F# 5\ \ G () e #(: + .\ G () e ; + y Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản