Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Tem

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:95

0
65
lượt xem
15
download

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Tem

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty tem', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Tem

 1. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Tem
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Lêi më ®Çu §¹i héi ®¶ng toµn quèc lÇn thø VI ®· ®Ò ra ®­êng lèi ®æi míi toµn diÖn, t¹o ra b­íc ngoÆt trong sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi vµ sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ ®Êt n­íc. Sau gÇn 20 n¨m ®æi míi, ®Êt n­íc ta ®· thùc hiÖn sù chuyÓn m×nh vµ ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu to lín c¶ vÒ kinh tÕ – x· héi- chÝnh trÞ. §ã lµ b­íc ngoÆt c¬ b¶n cña nÒn kinh tÕ n­íc ta tho¸t khái cuéc khñng ho¶ng, ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. HiÖu qu¶ ®¹t ®­îc ngµy cµng cao sau mçi kú ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc coi lµ môc tiªu cña mçi doanh nghiÖp nãi chung vµ C«ng ty Tem nãi riªng. ChØ cã ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ sau mçi kú s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty Tem míi cã ®iÒu kiÖn më réng s¶n xuÊt cïng c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong Tæng C«ng ty B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam, ®¸p øng nhu cÇu truyÒn ®­a tin tøc cña nÒn kinh tÕ vµ cña nh©n d©n, ®ång thêi trô v÷ng vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc, trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ héi nhËp, muèn vËy, C«ng ty Tem ph¶i lu«n lu«n phÊn ®Êu ®¹t hiÖu qu¶ cao trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc, thùc tÕ ®ßi hái C«ng ty Tem ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p sao cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mang l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ chÊt xóc t¸c m¹nh võa gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, lµ sù ph¸t triÓn cña c«ng ty, ngµnh còng nh­ nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc. Lµ nÒn t¶ng gãp phÇn vµo qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ cña ®Êt n­íc. XuÊt ph¸t tõ vÊn ®Ò bøc thiÕt ®ã, qu¸ tr×nh c«ng t¸c t¹i C«ng ty Tem vµ nh÷ng kiÕn thøc ®· häc tËp, nghiªn cøu t¹i Häc viÖn C«ng nghÖ B­u chÝnh ViÔn th«ng, víi mong muèn C«ng ty cã thÓ gi¶i quyÕt ®­îc nh÷ng khã kh¨n ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Em ®· chän ®Ò tµi: "Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty Tem” lµm ®Ò tµi luËn v¨n tèt nghiÖp. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, néi dung ®Ò tµi ®­îc kÕt cÊu gåm 3 ch­¬ng: Ch­¬ng 1: Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Tem. Ch­¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Tem. NguyÔn Thµnh Quang - Líp: T/c - D2000 - QTKD
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Kho¸ luËn tèt nghiÖp Ch­¬ng I Mét sè vÊn ®Ò vÒ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 1.1. Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 1.1.1. B¶n chÊt cña hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 1.1.1.1. C¸c quan ®iÓm c¬ b¶n vÒ hiÖu qu¶ MÆc dï cßn nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau nhau song cã thÓ kh¼ng ®Þnh trong c¬ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng ë n­íc ta hiÖn nay mäi doanh nghiÖp kinh doanh ®Òu cã môc tiªu bao trïm, l©u dµi lµ tèi ®a hãa lîi nhuËn. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu nµy doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh trong mäi giai ®o¹n ph¸t triÓn cho phï hîp víi nh÷ng thay ®æi cña m«i tr­êng c¹nh tranh nh­ hiÖn nay, ph¶i ph©n bæ vµ qu¶n trÞ cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc vµ lu«n kiÓm tra qu¸ tr×nh ®ang diÔn ra lµ cã hiÖu qu¶. Muèn kiÓm tra tÝnh hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i ®¸nh gi¸ ®­îc hiÖu qu¶ kinh doanh ë ph¹m vi doanh nghiÖp còng nh­ ë tõng bé phËn cña nã. Cã thÓ nãi r»ng, mÆc dï cã sù thèng nhÊt quan ®iÓm cho r»ng ph¹m trï hiÖu qu¶ kinh doanh ph¶n ¸nh mÆt chÊt l­îng cña ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp song l¹i khã t×m thÊy sù thèng nhÊt trong quan niÖm vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh. Cã quan ®iÓm cho r»ng “HiÖu qu¶ s¶n xuÊt diÕn ra khi x· héi kh«ng thÓ t¨ng s¶n l­îng mét lo¹t hµng hãa mµ kh«ng c¾t gi¶m s¶n l­îng cña mét lo¹t hµng hãa kh¸c. Mét nÒn kinh tÕ cã hiÖu qu¶ n»m trªn giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña nã”. Thùc chÊt quan ®iÓm nµy ®· ®Ò cËp ®Õn khÝa c¹nh ph©n bæ cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc cña nÒn s¶n xuÊt x· héi. Trªn gãc ®é nµy râ rµng ph©n bæ c¸c nguån lùc kinh tÕ sau cho ®¹t ®­îc viÖc sö dông mäi nguån lùc trªn ®­êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt sÏ lµm cho nÒn kinh tÕ cã hiÖu qu¶ vµ râ rµng xÐt trªn ph­¬ng diÖn lý thuyÕt th× ®©y lµ møc hiÖu qu¶ cao nhÊt mµ mçi nÒn kinh tÕ cã thÓ ®¹t ®­îc trªn ®­êng giíi h¹n n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, ®Ó ®¹t ®­îc møc hiÖu qu¶ kinh doanh nµy sÏ cÇn thiÕt rÊt nhiÒu ®iÒu kiÖn, trong ®ã ®ßi hái ph¶i dù b¸o vµ quyÕt ®Þnh ®Çu t­ s¶n xuÊt theo NguyÔn Thµnh Quang - Líp: T/c - D2000 - QTKD
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Kho¸ luËn tèt nghiÖp quy m« phï hîp víi cÇu thÞ tr­êng. ThÕ nh­ng kh«ng ph¶i lóc nµo ®iÒu kiÖn nµy còng trë thµnh hiÖn thùc. NhiÒu nhµ qu¶n trÞ häc quan niÖm hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc x¸c ®Þnh bëi tû sè gi÷a kÕt qu¶ ®¹t ®­îc vµ chi phÝ ph¶i bá ra ®Ó ®¹t ®­îc kÐt qu¶ ®ã. Manfredkuhn cho r»ng: “TÝnh hiÖu qu¶ ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lÊy kÕt qu¶ tÝnh theo ®¬n vÞ gi¸ trÞ chia cho chi phÝ kinh doanh ”. Tõ c¸c quan ®iÓm trªn cã thÓ hiÓu mét nguån lùc (nh©n tµi, vËt lùc, tiÒn vèn) ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu x¸c ®Þnh. Tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc chØ cã thÓ ®­îc ®¸nh gi¸ trong mèi quan hÖ víi kÕt qu¶ t¹o ra ®Ó xem xÐt víi mçi sù hao phÝ nguån lùc x¸c ®Þnh cã thÓ t¹o ra kÕt qu¶ ë møc ®é nµo. V× vËy, cã thÓ m« t¶ hiÖu qu¶ kinh doanh b»ng c«ng thøc chung nhÊt nh­ sau: H= K/C Víi: H: HiÖu qu¶ kinh doanh K: KÕt qña ®¹t ®­îc C: Hao phÝ nguån lùc cÇn thiÕt g¾n víi kÕt qu¶ ®ã. Nh­ thÕ hiÖu qu¶ kinh doanh ph¶n ¸nh mÆt chÊt l­îng c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc s¶n xuÊt trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp trong sù vËn ®éng kh«ng ngõng cña c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng phô thuéc vµo quy m« vµ vËn tèc biÕn ®éng cña tõng nh©n tè. 1.1.1.2. B¶n chÊt cña hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét ph¹m trï ph¶n ¸nh mÆt chÊt l­îng cña c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc vËt chÊt s¶n xuÊt(lao ®éng, m¸y mãc, thiÕt bÞ, nguyªn liÖu, tiÒn vèn) trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Ó hiÓu râ b¶n chÊt cña ph¹m trï hiÖu qu¶ kinh doanh cÇn ph©n biÖt râ ranh giíi gi÷a hai ph¹m trï hiÖu qu¶ vµ kÕt qu¶. KÕt qu¶ lµ ph¹m trï ph¶n ¸nh nh÷ng c¸i g× thu ®­îc sau mét qu¸ tr×nh kinh doanh nµo ®ã. KÕt qu¶ bao giê còng lµ môc tiªu cña doanh nghiÖp cã thÓ ®­îc biÓu hiÖn b»ng ®¬n vÞ hiÖn vËt hoÆc ®¬n vÞ gi¸ trÞ. C¸c ®¬n vÞ cô thÓ ®­îc sö dông tïy thuéc vµo ®Æc tr­ng cña s¶n phÈm NguyÔn Thµnh Quang - Líp: T/c - D2000 - QTKD
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Kho¸ luËn tèt nghiÖp mµ qu¸ tr×nh kinh doanh t¹o ra, nã cã thÓ lµ tÊn, t¹, kg, m3, lÝt….. C¸c ®¬n vÞ gi¸ trÞ cã thÓ lµ ®ång, triÖu ®ång, ngo¹i tÖ…KÕt qu¶ còng cã thÓ ph¶n ¸nh mÆt chÊt l­îng cña s¶n xuÊt kinh doanh hoµn toµn ®Þnh tÝnh nh­ uy tÝn, danh tiÕng cña doanh nghiÖp, chÊt l­îng s¶n phÈm…CÇn chó ý r»ng kh«ng ph¶i chØ kÕt qu¶ ®Þnh tÝnh mµ kÕt qu¶ ®Þnh l­îng cña mét thêi kú kinh doanh nµo ®ã th­êng lµ rÊt khã x¸c ®Þnh bëi nhiÒu lý do nh­ kÕt qu¶ kh«ng chØ lµ s¶n phÈm hoµn chØnh mµ cßn lµ s¶n phÈm dë dang, b¸n thµnh phÈm. H¬n n÷a hÇu nh­ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt l¹i t¸ch rêi qu¸ tr×nh tiªu thô nªn ngay c¶ s¶n phÈm s¶n xuÊt xong ë mét thêi kú nµo ®ã còng ch­a thÓ kÕt luËn r»ng liÖu s¶n phÈm ®ã cã tiªu thô ®­îc kh«ng vµ bao giê th× tiªu thô ®­îc vµ thu ®­îc tiÒn vÒ….. Trong khi ®ã hiÖu qu¶ lµ ph¹m trï ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc s¶n xuÊt. Tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc kh«ng thÓ ®o b»ng c¸c ®¬n vÞ hiÖn vËt hay gi¸ trÞ mµ lµ mét ph¹m trï t­¬ng ®èi. CÇn chó ý r»ng tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc chØ cã thÓ hiÓu vµ ph¶n ¸nh b»ng sè t­¬ng ®èi: Tû sè gi÷a kÕt qu¶ vµ hao phÝ nguån lùc, tr¸nh nhÇm lÉn gi÷a ph¹m trï hiÖu qu¶ kinh doanh víi ph¹m trï m« t¶ sù chªnh lÖch gi÷a kÕt qu¶ vµ hao phÝ nguån lùc. Chªnh lÖch gi÷a kÕt qu¶ vµ chi phÝ nguån lùc lu«n lµ tuyÖt ®èi, ph¹m trï nµy chØ ph¶n ¸nh møc ®é ®¹t ®­îc vÒ mét mÆt nµo ®ã nªn còng mang b¶n chÊt lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh kinh doanh vµ kh«ng bao giê ph¶n ¸nh ®­îc tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc s¶n xuÊt. VËy hiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ph¹m trï ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc ph¶n ¸nh mÆt chÊt l­îng cña qu¸ tr×nh kinh doanh, phøc t¹p vµ khã tÝnh to¸n bëi c¶ ph¹m trï kÕt qu¶ vµ hao phÝ nguån lùc g¾n víi mét thêi kú cô thÓ nµo ®ã ®iÒu khã x¸c ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c. 1.1.1.3. Ph©n lo¹i hiÖu qu¶ SXKD a. HiÖu qu¶ kinh tÕ c¸ biÖt vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ – x· héi HiÖu qu¶ kinh tÕ c¸ biÖt lµ hiÖu qu¶ kinh tÕ thu ®­îc tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña tõng doanh nghiÖp cña tõng th­¬ng vô kinh doanh. BiÓu hiÖn chung cña hiÖu qu¶ c¸ biÖt lµ doanh lîi mµ mçi doanh nghiÖp ®¹t ®­îc vµ ®ã chÝnh lµ lµ hiÖu qu¶ kinh doanh. NguyÔn Thµnh Quang - Líp: T/c - D2000 - QTKD
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Kho¸ luËn tèt nghiÖp HiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi mµ mét th­¬ng vô mang l¹i cho nÒn kinh tÕ quèc d©n lµ sù ®ãng gãp cña ho¹t ®éng kinh doanh vµo viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng x· héi, tÝch lòy ngo¹i tÖ, t¨ng thu cho ng©n s¸ch, gi¶i quyÕt viÖc lµm, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n… Trong qu¶n lý kinh doanh, hiÖu qu¶ c¸ biÖt cña tõng doanh nghiÖp tõng th­¬ng vô rÊt ®­îc coi träng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng v× ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ th× míi cã c¸i ®Ó doanh nghiÖp më réng vµ ph¸t triÓn quy m« kinh doanh. Nh­ng quan träng h¬n lµ ph¶i ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n, ®ã lµ tiªu chuÈn quan träng cña sù ph¸t triÓn. HiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi vµ hiÖu qu¶ cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau vµ t¸c ®éng qua l¹i víi nhau. HiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi ®¹t ®­îc trªn c¬ së hiÖu qu¶ cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh hiÖu qu¶ c¸ biÖt, tuy nhiªn cã tr­êng hîp hiÖu qu¶ c¸ biÖt cña mét sè doanh nghiÖp nµo ®ã kh«ng ®¶m b¶o nh­ng hiÖu qu¶ chung kinh tÕ x· héi vÉn thu ®­îc. §iÒu nµy cã thÓ x¶y ra trong nh÷ng tr­êng hîp nhÊt ®Þnh trong nh÷ng thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh do nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan mang l¹i. MÆt kh¸c, ®Ó thu ®­îc hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi ®«i khi ph¶i tõ bá mét sè hiÖu qu¶ c¸ biÖt nµo ®ã. Bëi vËy, Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch ®¶m b¶o kÕt hîp hµi hßa lîi Ých chung cña toµn x· héi víi lîi Ých cña tõng doanh nghiÖp vµ ng­êi lao ®éng trªn qu¶n ®iÓm c¬ b¶n lµ ®Æt hiÖu qu¶ kinh doanh trong hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi. b. HiÖu qu¶ cña chi phÝ bé phËn vµ chi phÝ tæng hîp C¸c doanh nghiÖp tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh víi nguån vËt lùc nhÊt ®Þnh vµ do ®ã hä ®­a ra thÞ tr­êng s¶n phÈm víi chi phÝ c¸ biÖt nhÊt ®Þnh. Khi tiªu thô hµng hãa trªn thÞ tr­êng c¸c doanh nghiÖp ®Òu cè g¾ng tèi ­u hãa lîi nhuËn th«ng qua gi¸ c¶, song thÞ tr­êng míi lµ n¬i quyÕt ®Þnh gi¸ c¶ cña s¶n phÈm. Së dÜ nh­ vËy lµ do thÞ tr­êng tr­êng chØ thõa nhËn møc hao phÝ lao ®éng x· héi cÇn thiÕt trung b×nh ®Ó s¶n xuÊt ra mét ®¬n vÞ hµng hãa. Quy luËt gi¸ trÞ ®· ®Æt c¸c doanh nghiÖp víi møc chi phÝ c¸ biÖt kh¸c nhau trªn cïng mét mÆt b»ng trao ®æi ph¶i th«ng qua mét møc møc gi¸ do chÝnh thÞ tr­êng quyÕt ®Þnh. NguyÔn Thµnh Quang - Líp: T/c - D2000 - QTKD
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Kho¸ luËn tèt nghiÖp T¹i mçi doanh nghiÖp, chi phÝ bá ra ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh suy ®Õn cïng còng chØ lµ chi phÝ lao ®éng x· héi, nh­ng khi ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ, chi phÝ lao ®éng x· héi biÓu hiÖn d­íi d¹ng chi phÝ cô thÓ nh­ sau: - Chi phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. - Chi phÝ ngoµi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. c. HiÖu qu¶ tuyÖt ®èi vµ hiÖu qu¶ so s¸nh Môc tiªu cña qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung lµ víi mét tr×nh ®é nhÊt ®Þnh ph¶i sö dông sao cho cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. Muèn v©y, ph¶i ®¸nh gi¸ ®­îc tr×nh ®é sö dông c¸c lo¹i chi phÝ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chøng minh ®­îc víi c¸c ph­¬ng ¸n kh¸c nhau sÏ cã nh÷ng chi phÝ, hiÖu qu¶ kh¸c nhau ®Ó tõ ®ã t×m ra ®­îc ph­¬ng ¸n tèi ­u. ChÝnh tõ ý t­ëng nh­ vËy, cÇn cã sù ph©n biÖt gi÷a hiÖu qu¶ tuyÖt ®èi vµ hiÖu qu¶ qu¶ so s¸nh trong s¶n xuÊt kinh doanh. HiÖu qu¶ tuyÖt ®èi lµ l­îng hiÓu qu¶ ®­îc tÝnh to¸n cho tõng ph­¬ng ¸n cô thÓ b»ng c¸ch x¸c ®Þnh møc lîi Ých thu ®­îc víi l­îng chi phÝ bá ra. Ch¼ng h¹n, tÝnh to¸n møc lîi nhuËn thu ®­îc tõ mét ®ång chi phÝ s¶n xuÊt hoÆc tõ mét ®ång vèn bá ra,… Ng­êi ta x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ tuyÖt ®èi khi ph¶i bá chi phÝ ra ®Ó thùc hiÖn mét th­¬ng vô nµo ®ã, ®Ó biÕt ®­îc víi nh÷ng chi phÝ bá ra sÏ thu ®­îc nh÷ng lîi Ých cô thÓ vµ môc tiªu cô thÓ g×, tõ ®ã ®i ®Õn quyÕt ®Þnh cã nªn bá ra chi phÝ hay kh«ng cho th­¬ng vô ®ã. V× vËy, trong c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh, bÊt kú c«ng viÖc g× ®ßi hái ph¶i bá ra chi phÝ dï víi mét l­îng lín hay nhá còng ph¶i tÝnh to¸n hiÖu qu¶ tuyÖt ®èi. HiÖu qu¶ so s¸nh ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch so s¸nh c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ tuyÖt ®èi cña c¸c ph­¬ng ¸n víi nhau. Nãi c¸ch kh¸c, hiÖu qu¶ so s¸nh chÝnh lµ møc chªnh lÖch vÒ hiÖu qu¶ tuyÖt ®èi c¸c ph­¬ng ¸n. Môc ®Ých chñ yÕu cña viÖc tÝnh to¸n nµy lµ so s¸nh møc ®é hiÖu qu¶ cña c¸c ph­¬ng ¸n, tõ ®ã cho phÐp lùa chän mét c¸ch lµm, mét ph­¬ng ¸n cã hiÖu qu¶ nhÊt. Gi÷a hiÖu qu¶ tuyÖt ®èi víi hiÖu qu¶ so sanhs mÆc dï ®éc lËp víi nhau song chóng cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau, bæ sung cho nhau vµ lµm c¨n cø cña NguyÔn Thµnh Quang - Líp: T/c - D2000 - QTKD
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Kho¸ luËn tèt nghiÖp nhau.ThËt vËy, trªn c¬ së cña hiÖu qu¶ tuyÖt ®èi ng­êi ta sÏ x¸c ®Þnh ph­¬ng ¸n tèi ­u. Nãi mét c¸ch trªn c¬ së nh÷ng chØ tiªu tuyÖt ®èi cña tõng ph­¬ng ¸n, ng­êi ta so s¸nh møc hiÖu qu¶ cña tõng ph­¬ng ¸n vµ t×m ra møc chªnh lÖch vÒ hiÖu qu¶ gi÷a c¸c ph­¬ng ¸n ®ã chÝnh lµ hiÖu qu¶ so s¸nh. d. HiÖu qu¶ kinh doanh ng¾n h¹n vµ dµi h¹n Thø nhÊt: HiÖu qu¶ kinh doanh ng¾n h¹n lµ hiÖu qu¶ kinh doanh ®­îc xem xÐt, ®¸nh gi¸ ë tõng kho¶ng thêi gian ng¾n. HiÖu qu¶ kinh doanh ng¾n h¹n chØ ®Ò cËp ®Õn tõng kho¶ng thêi gian ng¾n h¹n nh­ tuÇn, th¸ng, quý, n¨m… Thø hai; HiÖu qu¶ kinh doanh dµi h¹n lµ hiÖu qu¶ kinh doanh ®­îc xem xÐt, ®¸nh gi¸ trong kho¶ng thêi gian dµi, g¾n víi chiÕn l­îc, kÕ ho¹ch dµi h¹n hoÆc thËm chÝ nãi ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh dµi h¹n ng­êi ta hay nh¾c ®Õn hiÖu qu¶ l©u dµi g¾n víi qu·ng thêi gian tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. CÇn chó ý r»ng gi÷a hiÖu qu¶ kinh doanh dµi h¹n vµ ng¾n h¹n võa cã mèi quan hÖ biÖn chøng víi nhau vµ trong nhiÒu tr­êng hîp cã thÓ m©u thuÉn víi nhau. VÒ nguyªn t¾c chØ cã thÓ xem xÐt vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh ng¾n h¹n trªn c¬ së vÉn ®¶m b¶o ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ kinh doanh dµi h¹n trong t­¬ng lai. 1.1.2. Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 1.1.2.1. HiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ c«ng cô qu¶n lý kinh doanh §Ó tiÕn hµnh bÊt kú mét ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng ®Òu ph¶i tËp hîp c¸c ph­¬ng tiÖn vËt chÊt còng nh­ con ng­êi vµ thùc hiÖn sù kÕt hîp gi÷a lao ®éng víi c¸c yÕu tè vËt chÊt ®Ó t¹o ra kÕt qu¶ phï hîp víi ý ®å cña doanh nghiÖp vµ tõ ®ã cã thÓ t¹o ra lîi nhuËn. Nh­ vËy, môc tiªu bao trïm l©u dµi cña kinh doanh lµ t¹o ra lîi nhuËn, tèi ®a hãa lîi nhuËn trªn c¬ së nh÷ng nguån lùc s¶n xuÊt s½n cã. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu nµy qu¶n trÞ doanh nghiÖp ph¶i sö dông nhiÒu ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau. HiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét trong c¸c c«ng cô ®Ó c¸c nhµ qu¶n trÞ thùc hiÖn chøc n¨ng 1.1.2.2.S¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ lµ ®iÒu kiÖn sèng cßn ®èi víi mäi doanh nghiÖp NguyÔn Thµnh Quang - Líp: T/c - D2000 - QTKD
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Kho¸ luËn tèt nghiÖp S¶n xuÊt ra c¸i g×? nh­ thÕ nµo? cho ai? sÏ kh«ng thµnh vÊn ®Ò bµn nÕu nguån tµi nguyªn kh«ng h¹n chÕ. Ng­êi ta cã thÓ s¶n xuÊt ra v« tËn hµng ho¸, sö dông thiÕt bÞ m¸y mãc, nguyªn vËt liÖu, lao ®éng ,mét c¸ch kh«ng cÇn tÝnh to¸n, kh«ng cÇn suy nghÜ còng ch¼ng sao nÕu nguån tµi nguyªn lµ v« tËn. Nh­ng thùc tÕ, mäi nguån tµi nguyªn trªn tr¸i ®Êt nh­ ®Êt ®ai, kho¸ng s¶n, h¶i s¶n,.... lµ mét ph¹m trï h÷u h¹n vµ ngµy cµng khan hiÕm c¹n kiÖt do con ng­êi khai th¸c vµ sö dông chóng kh«ng ®óng c¸ch. Trong khi ®ã mét mÆt d©n c­ ë tõng vïng, tõng quèc gia vµ toµn thÕ giíi ngµy cµng t¨ng vµ tèc ®é t¨ng d©n sè cao lµm cho nhu cÇu tiªu dïng ngµy cµng cao, kh«ng cã giíi h¹n, nhu cÇu tiªu dïng vËt phÈm cña con ng­êi l¹i lµ ph¹m trï kh«ng cã giíi h¹n. Do vËt liÖu, cña c¶i khan hiÕm l¹i cµng khan hiÕm vµ ngµy cµng khan hiÕm theo nghÜa tuyÖt ®èi lÉn t­¬ng ®èi. Thùc ra khan hiÕm míi chØ lµ ®iÒu kiÖn cÇn cña sù lùa chän kinh tÕ nã buéc con ng­êi ph¶i lùa chän kinh tÕ. Cµng ng­îc trë l¹i ®©y, tæ tiªn ta cµng kh«ng ph¶i lùa chän kinh tÕ v× lóc ®ã d©n c­ cßn Ýt mµ cña c¶i trªn tr¸i ®Êt l¹i phong phó ®a d¹ng. Khi ®ã loµi ng­êi chØ chó ý ®Õn ph¸t triÓn kinh tÕ theo chiÒu réng. T¨ng tr­ëng kÕt qu¶ s¶n xuÊt trªn c¬ së gia t¨ng c¸c yÕu tè s¶n xuÊt, t­ liÖu lao ®éng ®Êt ®ai... Nh­ vËy n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh tøc lµ ®· n©ng cao kh¶ n¨ng sö dông c¸c nguån lùc cã h¹n trong s¶n xuÊt, ®¹t ®­îc sù lùa chän tèi ­u. Trong ®iÒu kiÖn khan hiÕm c¸c nguån lùc s¶n xuÊt th× n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ kh«ng ®Æt ra ®èi víi bÊt kú ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nµo. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, viÖc gi¶i quyÕt ba vÊn ®Ò kinh tÕ c¬ b¶n: s¶n xuÊt c¸i g×? s¶n xuÊt nh­ thÕ nµo? s¶n xuÊt cho ai? dùa trªn quan hÖ cung cÇu, gi¸ c¶ thÞ tr­êng, c¹nh tranh vµ hîp t¸c. C¸c doanh nghiÖp ph¶i tù ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh cña m×nh, tù h¹ch to¸n lç l·i, l·i nhiÒu h­ëng nhiÒu, l·i Ýt h­ëng Ýt, kh«ng cã l·i th× sÏ dÉn ®Õn ph¸ s¶n. Lóc nµy môc tiªu lîi nhuËn trë thµnh mét trong nh÷ng môc tiªu quan träng nhÊt , mang tÝnh chÊt sèng cßn cña s¶n xuÊt kinh doanh. NguyÔn Thµnh Quang - Líp: T/c - D2000 - QTKD
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Kho¸ luËn tèt nghiÖp MÆt kh¸c, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i c¹nh tranh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. C¸c doanh nghiÖp ph¶i cã ®­îc lîi nhuËn vµ ®¹t ®­îc lîi nhuËn ngµy cµng cao. Do vËy, ®¹t hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lu«n lµ vÊn ®Ò ®­îc quan t©m cña doanh nghiÖp vµ trë thµnh ®iÒu kiÖn sèng cßn ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. 1.1.3. TÇm quan träng cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. Trong qu¸ tr×nh kinh doanh c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n g¾n m×nh víi thÞ tr­êng, nhÊt lµ trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay ®Æt c¸c doanh nghiÖp trong sù c¹nh tranh gay g¾t lÉn nhau. Do ®ã ®Ó tån t¹i ®­îc trong c¬ chÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh hiÖn nay ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i ho¹t ®éng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ h¬n. C¸c nguån nh©n lùc s¶n xuÊt x· héi lµ mét ph¹m trï khan hiÕm, cµng ngµy ng­êi ta cµng sö dông nhiÒu c¸c nhu cÇu kh¸c nhau cña con ng­êi. Trong khi c¸c nguån lùc s¶n xuÊt x· héi ngµy cµng gi¶m th× nhu cÇu cña con ng­êi l¹i cµng ®a d¹ng. §iÒu nµy ph¶n ¸nh quy luËt khan hiÕm. Quy luËt khan hiÕm b¾t buéc mäi doanh nghiÖp ph¶i tr¶ lêi chÝnh x¸c ba c©u hái: s¶n xuÊt c¸i gi? S¶n xuÊt nh­ thÕ nµo? s¶n xuÊt cho ai?V× thÞ tr­êng chØ chÊp nhËn c¸i nµo s¶n xuÊt ®óng lo¹i s¶n phÈm víi sè l­îng vµ chÊt l­îng phï hîp. §Ó thÊy ®­îc sù cÇn thiÕt cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, tr­íc hÕt chóng ta ph¶i nghiªn cøu c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. ThÞ tr­êng lµ n¬i diÔn ra qu¶ tr×nh trao ®æi hµng ho¸. Nã tån t¹i mét c¸ch kh¸ch quan kh«ng phô thuéc vµo mét ý kiÕn chñ quan nµo. Bëi v× thÞ tr­êng ra ®êi vµ ph¸t triÓn g¾n liÒn víi lÞch sö ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. Ngoµi ra thÞ tr­êng cßn cã mét vai trß quan träng trong c«ng viÖc ®iÒu tiÕt vµ l­u th«ng hµng ho¸. Th«ng qua ®ã c¸c doanh nghiÖp cã thÓ nhËn biÕt ®­îc sù ph©n phèi c¸c nguån lùc th«ng qua hÖ thèng gi¸ c¶ trªn thÞ tr­êng. Trªn thÞ NguyÔn Thµnh Quang - Líp: T/c - D2000 - QTKD
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Kho¸ luËn tèt nghiÖp tr­êng lu«n tån t¹i c¸c qui luËt vËn ®éng cña hµng ho¸ , gi¸ c¶, tiÒn tÖ... Nh­ c¸c quy luËt nµy t¹o thµnh hÖ thèng thèng nhÊt vµ hÖ thèng nµy chÝnh lµ c¬ chÕ thÞ tr­êng. Nh­ vËy c¬ chÕ thÞ tr­êng ®­îc h×nh thµnh bëi sù t¸c ®éng tæng hîp trong s¶n xuÊt vµ trong l­u th«ng hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng. Th«ng qua c¸c quan hÖ mua b¸n hµng ho¸, dÞch vô trªn thÞ tr­êng nã t¸c ®éng ®Õn viÖc ®iÒu tiÕt s¶n xuÊt, tiªu dïng, ®Çu t­ vµ tõ ®ã lµm thay ®æi c¬ cÊu s¶n phÈm, c¬ cÊu ngµnh. Nãi c¸ch kh¸c c¬ chÕ thÞ tr­êng ®iÒu tiÕt qu¸ tr×nh ph©n phèi l¹i c¸c nguån lùc trong s¶n xuÊt kinh doanh nh»m ®¸p øng nhu cÇu x· héi mét c¸ch tèi ­u nhÊt. Tãm l¹i, víi sù vËn ®éng ®a d¹ng, phøc t¹p cña c¬ chÕ thÞ tr­êng dÉn ®Õn sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c doanh nghiÖp , gãp phÇn thóc ®Èy sù tiÕn bé cña c¸c doanh nghiÖp c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u. Tuy nhiªn ®Ó t¹o ra ®­îc sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh cho m×nh mét ph­¬ng thøc ho¹t ®éng riªng. X©y dùng c¸c chiÕn l­îc, c¸c ph­¬ng ¸n kinh doanh mét c¸ch phï hîp vµ cã hiÖu qu¶. Nh­ vËy trong c¬ chÕ thÞ tr­êng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh v« cïng quan träng, nã ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua: + Thø nhÊt: N©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ c¬ së c¬ b¶n ®Ó ®¶m b¶o sù tån t¹i cña doanh nghiÖp ®­îc x¸c ®Þnh bëi sù cã mÆt cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng, mµ hiÖu qu¶ kinh doanh l¹i lµ nh©n tè trùc tiÕp ®¶m b¶o sù tån t¹i nµy, ®ång thêi môc tiªu cña doanh nghiÖp lµ lu«n tån t¹i vµ ph¸t triÓn mét c¸ch v÷ng ch¾c. Do ®ã viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu kh¸ch quan ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay. Do yªu cÇu cña sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¶u mçi doanh nghiÖp ®ßi hái nguån thu nhËp cña mçi doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng t¨ng lªn. Nh­ng trong ®iÒu kiÖn nguån vèn vµ c¸c yÕu tè kü thuËt còng nh­ c¸c yÕu tè kh¸c cña c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chØ thay ®æi trong khu«n khæ nhÊt ®Þnh th× ®Ó t¨ng lîi nhuËn ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Nh­ vËy hiÖu qu¶ kinh doanh lµ ®iÒu kiÖn hÕt søc quan träng viÖc ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. NguyÔn Thµnh Quang - Líp: T/c - D2000 - QTKD
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Kho¸ luËn tèt nghiÖp Mét c¸ch nh×n kh¸c lµ sù tån t¹i cña doanh nghiÖp ®­îc x¸c ®Þnh bëi sù t¹o ra hµng ho¸ cña c¶i vËt chÊt vµ c¸c dÞch vô phôc vô cho nhu cÇu cña x· héi, ®ång thêi t¹o ra sù tÝch luü cho x· héi. §Ó thùc hiÖn ®­îc nh­ vËy th× mçi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i v­¬n lªn ®Ó ®¶m b¶o thu nhËp ®ñ bï ®¾p chi phÝ bá ra vµ cã l·i trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh. Cã nh­ vËy míi ®¸p øng ®­îc nhu cÇu t¸i s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ. Vµ nh­ vËy chóng ta buéc ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh mét c¸ch liªn tôc trong mäi kh©u cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh­ lµ mét yªu cÇu tÊt yÕu. Tuy nhiªn sù tån t¹i míi chØ lµ yªu cÇu mang tÝnh chÊt gi¶n ®¬n cßn sù ph¸t triÓn vµ më réng cña doanh nghiÖp míi lµ yªu cÇu quan träng.Bëi v× sù tån t¹i cña doanh nghiÖp lu«n ph¶i ®i kÌm víi sù ph¸t triÓn më réng doanh nghiÖp, ®ßi hái ph¶i cã sù tÝch luü ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng theo ®óng quy luËt ph¸t triÓn. Nh­ vËy ®Ó ph¸t triÓn vµ më réng doanh nghiÖp môc tiªu lóc nµy kh«ng cßn ®ñ bï ®¾p chi phÝ bá ra ®Ó ph¸t triÓn qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n mµ ph¶i ®¶m b¶o cã tÝch luü ®¸p øng nhu cÇu t¸i s¶n xuÊt më réng, phï hîp víi quy luËt kh¸ch quan vµ mét lÇn n÷a n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc nhÊn m¹nh. +Thø hai: N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ nh©n tè thóc ®Èy sù c¹nh tranh vµ tiÕn bé trong kinh doanh . ChÝnh viÖc thóc ®Èy c¹nh tranh yªu cÇu c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù t×m tßi, ®Çu t­ t¹o nªn sù tiÕn bé trong kinh doanh . ChÊp nhËn c¬ chÕ thÞ tr­êng lµ chÊp nhËn sù c¹nh tranh. Trong khi thÞ tr­êng ngµy cµng ph¸t triÓn th× c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng gay g¾t vµ khèc liÖt h¬n. Sù c¹nh tranh lóc nµy kh«ng cßn lµ c¹nh tranh vÒ mÆt hµng mµ c¹nh tranh c¶ vÒ chÊt l­îng, gi¸ c¶ vµ c¸c yÕu tè kh¸c. Trong khi môc tiªu chung cña c¸c doanh nghiÖp ®Òu lµ ph¸t triÓn th× c¹nh tranh lµ yÕu tè lµm c¸c doanh nghiÖp m¹nh lªn nh­ng ng­îc l¹i còng cã thÓ lµ c¸c doanh nghiÖp kh«ng tån t¹i ®­îc thÞ tr­êng. +Thø ba: Môc tiªu bao trïm, l©u dµi cña doanh nghiÖp lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. §Ó thùc hiÖn môc tiªu nµy doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó t¹o ra s¶n phÈm cung cÊp cho nguån nh©n lùc s¶n xuÊt x· héi nhÊt ®Þnh. Doanh nghiÖp cµng tiÕt kiÖm sö dông c¸c nguån lùc nµy bao NguyÔn Thµnh Quang - Líp: T/c - D2000 - QTKD
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Kho¸ luËn tèt nghiÖp nhiªu sÏ cµng cã c¬ héi ®Ó thu ®­îc nhiÒu lîi nhuËn bÊy nhiªu. HiÖu qu¶ kinh doanh lµ ph¹m trï ph¶n ¸nh tÝnh t­¬ng ®èi cña viÖc sö dông tiÕt kiÖm c¸c nguån lùc x· héi nªn lµ ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn môc tiªu bao trïm, l©u dµi cña doanh nghiÖp. HiÖu qña kinh doanh cµng cao, cµng ph¶n ¸nh doanh nghiÖp ®· sö dông tiÕt kiÖm c¸c nguån lùc s¶n xuÊt. V× vËy, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ ®ßi hái kh¸ch quan ®Ó doanh nghiÖp thùc hiÖn môc tiªu bao trïm, l©u dµi lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. ChÝnh sù n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ con ®­êng n©ng cao søc m¹nh c¹nh tranh vµ kh¶ n¨ng tån t¹i, ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp. 1.2. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp 1.2.1. Nh©n tè bªn trong doanh nghiÖp 1.2.1.1. Nh©n tè vèn §©y lµ mét nh©n tè tæng hîp ph¶n ¸nh søc m¹nh c¶u doanh nghiÖp th«ng qua khèi l­îng vèn mµ doanh nghiÖp cã thÓ huy ®éng vµo kinh doanh kh¶ n¨ng ph©n phèi, ®Çu t­ cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn, kh¶ n¨ng qu¶n lý cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn kinh doanh . YÕu tè vèn lµ chñ chèt quyÕt ®Þnh ®Õn quy m« cña doanh nghiÖp vµ quy m« cã c¬ héi cã thÓ khai th¸c. Nã ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp vµ lµ sù ®¸nh gi¸ vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong kinh doanh. 1.2.1.2. Nh©n tè con ng­êi (Lùc l­îng lao ®éng) Ng­êi ta nh¾c ®Õn luËn ®iÓm ngµy cµng khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ ®· trë thµnh lùc l­îng lao ®éng trùc tiÕp. ¸p dông kü thuËt tiªn tiÕn lµ ®iÒu kiÖn trªn quyÕt ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp .Tuy nhiªn, cÇn thÊy r»ng: Thø nhÊt, m¸y mãc dï tèi t©n ®Õn ®©u còng do con ng­êi chÕ t¹o. NÕu kh«ng cã sù lao ®éng s¸ng t¹o cña con ng­êi sÏ kh«ng thÓ cã c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ ®ã. Thø hai, m¸y mãc thiÕt bÞ cã hiÖn ®¹i ®Õn ®©u th× còng ph¶i phï hîp víi tr×nh ®é tæ chøc kü thuËt, tr×nh ®é sö dông m¸y mãc cña ng­êi lao ®éng. Thùc tÕ do tr×nh ®é sö dông kÐm nªn võa kh«ng ®em l¹i n¨ng suÊt cao võa tèn kÐm tiÒn b¹c cho ho¹t ®éng söa ch÷a, kÕt côc lµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh thÊp. NguyÔn Thµnh Quang - Líp: T/c - D2000 - QTKD
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Kho¸ luËn tèt nghiÖp Trong s¶n xuÊt kinh doanh lùc l­îng lao ®éng cña doanh nghiÖp cã thÓ võa s¸ng t¹o võa ®­a chóng vµo sö dông t¹o ra tiÒm n¨ng lín cho viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh còng chÝnh lùc l­îng s¸ng t¹o ra s¶n phÈm míi. Víi kiÓu d¸ng phï hîp víi ng­êi tiªu dung lµm cho s¶n phÈm c¶u doanh nghiÖp cã thÓ b¸n víi gi¸ cao t¹o ra hiÖu qu¶ kinh doanh cao. Lùc l­îng lao ®éng trùc tiÕp t¸c ®éng ®Õn n¨ng suÊt lao ®«ng, tr×nh ®é sö dông nguån lùc kh¸c (m¸y mãc thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu....) nªn t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ch¨m lo viÖc ®µo t¹o, båi d­ìng vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cña ®éi ngò lao ®éng ®­îc coi lµ nhiÖm vô hµng ®Çu cña nhiÒu doanh nghiÖp hiÖn nay vµ thùc tÕ cho thÊy nh÷ng doanh nghiÖp m¹nh trªn thÞ tr­êng thÕ giíi lµ nh÷ng doanh nghiÖp cã ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao , cã t¸c phong lµm viÖc khoa häc vµ cã kû luËt nghiªm minh 1.2.1.3. Nh©n tè ph¸t triÓn c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ øng dông tiÕn bé kü thuËt c«ng nghÖ Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay c«ng nghÖ lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh cho sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt kinh doanh, lµ c¬ së ®Ó doanh nghiÖp kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ c¶u m×nh trªn th­¬ng tr­êng. ChÝnh s¸ch c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ cña ®¶ng vµ nhµ n­íc chÝnh lµ ®Ó khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp thÝch øng tèt h¬n víi nh÷ng thay ®æi trong m«i tr­êng c«ng nghÖ. Sù thay ®æi cña c«ng nghÖ t¸c ®éng tíi doanh nghiÖp theo nhiÒu khÝa c¹nh kh¸c nhau, ®Æc biÖt nã kh«ng t¸ch rêi khái yÕu tè con ng­êi. H¬n n÷a yÕu tè con ng­êi cßn quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña nh÷ng thay ®æi lín trong c«ng nghÖ. C«ng nghÖ vµ ®æi míi c«ng nghÖ lµ ®éng lùc lµ nh©n tè cña ph¸t triÓn trong c¸c doanh nghiÖp. §æi míi c«ng nghÖ lµ yÕu tè lµ biÖn ph¸p c¬ b¶n gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh ®Ó doanh nghiÖp giµnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh .C«ng nghÖ l¹c hËu sÏ tiªu hao nguyªn vËt liÖu lín, chi phÝ nh©n c«ng vµ lao ®éng nhiÒu, do vËy vµ gi¸ thµnh t¨ng. NÒn kinh tÕ hµng ho¸ thùc sù ®Æt ra yªu cÇu bøc b¸ch, buéc c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn muèn cã vÞ trÝ v÷ng ch¾c trong qu¸ tr×nh c¹nh NguyÔn Thµnh Quang - Líp: T/c - D2000 - QTKD
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Kho¸ luËn tèt nghiÖp tranh ph¶i thùc hiÖn g¾n s¶n xuÊt víi khoa häc kü thuËt vµ coi chÊt l­îng s¶n phÈm lµ vò khÝ s¾c bÐn nhÊt trong c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng ®ång thêi lµ ph­¬ng ph¸p cã hiÖu qña t¹o ra nhu cÇu míi. Ngµy nay, c¹nh tranh gi¸ c¶ ®· chuyÓn sang c¹nh tranh chÊt l­îng. Nh­ vËy vai trß cña ®æi míi c«ng nghÖ tiªn tiÕn cã thÓ gi¶i quyÕt ®­îc c¸c vÊn ®Ò mµ nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Æt ra. C¨n cø vµo c¸c ®Æc tr­ng cña c«ng nghÖ còng nh­ nhu cÇu cÇn thiÕt cña viÖc ®æi míi c«ng nghÖ th× môc ®Ých chÝnh vµ quan träng nhÊt cña ®æi míi c«ng nghÖ lµ nh»m ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, duy tr× vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp ngµy cµng ®i lªn. Môc ®Ých ®æi míi c«ng nghÖ cÇn ph¶i tËp chung lµ: -T¨ng søc c¹nh tranh cho doanh nghiÖp vÒ chÊt l­îng , s¶n phÈm, th«ng qua chiÕn l­îc s¶n phÈm trªn c¬ chÕ thÞ tr­êng. -T¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¹o ra hiÖu qu¶ cao cho c¸c doanh nghiÖp -T¹o ra lîi nhuËn siªu ngh¹ch, ®¹t ®­îc n¨ng suÊt cao trong s¶n xuÊt kinh doanh . -Gãp phÇn thùc hiÖn tèt chñ tr­¬ng cña ®¶ng vµ nhµ n­íc vÒ hiÖn ®¹i hãa, c«ng nghiÖp hãa trong c¸c doanh nghiÖp phï hîp víi xu h­íng chung cña c¶ n­íc. 1.2.1.4. HÖ thèng trao ®æi vµ sö lý th«ng tin. Th«ng tin ®­îc coi lµ mét hµng ho¸, lµ ®èi t­îng kinh doanh vµ nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay ®­îc coi lµ nÒn kinh tÕ th«ng tin ho¸. §Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao trong s¶n xuÊt kinh doanh c¸c doanh nghiÖp cÇn cã nhiÒu th«ng tin chÝnh x¸c vÒ cung cÇu thÞ tr­êng, dÞch vô, hµng ho¸, c«ng nghÖ, ®èi thñ c¹nh tranh , th«ng tin vÒ gi¸ c¶ , tû gi¸... Ngoµi ra, doanh nghiÖp cßn rÊt cÇn ®Õn c¸c th«ng tin vÒ kinh nghiÖm thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c ë trong n­íc vµ quèc tÕ, cÇn biÕt c¸c th«ng tin vÒ thay ®æi trong c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ cña nhµ n­íc vµ c¸c n­íc kh¸c cã liªn quan. Trong s¶n xuÊt kinh doanh biÕt m×nh biÕt ng­êi vµ nhÊt lµ hiÓu râ ®­îc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh th× míi cã ®èi s¸ch giµnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh , cã chÝnh s¸ch ph¸t triÓn mèi quan hÖ hîp t¸c, hç trî lÉn nhau kinh nghiÖm thµnh c«ng cña NguyÔn Thµnh Quang - Líp: T/c - D2000 - QTKD
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Kho¸ luËn tèt nghiÖp nhiÒu doanh nghiÖp n¾m b¾t ®­îc c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vµ xö lý, sö dông c¸c th«ng tin ®ã kÞp thêi lµ mét ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó ra c¸c quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ cao. Nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c ®­îc cung cÊp kÞp thêi sÏ lµ c¬ së v÷ng ch¾c ®Ó doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ph­¬ng h­íng kinh doanh , x©y dùng chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh dµi h¹n cña doanh nghiÖp . 1.2.1.5. Tr×nh ®é tæ chøc s¶n xuÊt vµ tr×nh ®é qu¶n trÞ doanh nghiÖp Trong s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn t¹i, ®èi víi mäi doanh nghiÖp cã ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ quy m« kh¸c. Nh©n tè qu¶n trÞ ®ãng vai trß cµng lín trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ vµ kÕt qña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §éi ngò c¸c nhµ qu¶n trÞ mµ ®Æc biÖt lµ c¸c nhµ qu¶n trÞ cao cÊp, l·nh ®¹o doanh nghiÖp b»ng phÈm chÊt vµ tµi n¨ng cña m×nh cã vai trß quan träng bËc nhÊt, ¶nh h­ëng cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh ®¹t cña mét doanh nghiÖp. KÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña qu¶n trÞ doanh nghiÖp ®Òu phô thuéc rÊt lín vµo tr×nh ®é chuyªn m«n cña ®éi ngò c¸c nhµ qu¶n trÞ còng nh­ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ doanh nghiÖp, viÖc x¸c ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña tõng bé phËn chøc n¨ng vµ thiÕt lËp mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn chøc n¨ng ®ã. Ng­êi qu¶n trÞ doanh nghiÖp ph¶i chó ý tíi hai nhiÖm vô chÝnh. - X©y dùng tËp thÓ thµnh mét hÖ thèng ®oµn kÕt, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, lao ®éng ®¹t hiÖu qu¶ cao. - D×u d¾t tËp thÓ d­íi quyÒn, hoµn thµnh môc ®Ých vµ môc tiªu cña doanh nghiÖp mét c¸ch v÷ng ch¾c vµ æn ®Þnh. 1.2.2. Nh©n tè bªn ngoµi doanh nghiÖp 1.2.2.1. M«i tr­êng chÝnh trÞ - ph¸p luËt C¸c yÕu tè thuéc m«i tr­êng chÝnh trÞ - ph¸p luËt chi phèi m¹nh mÏ ®Õn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Sù æn ®Þnh chÝnh trÞ ®­îc x¸c ®Þnh lµ mét trong nh÷ng tiÒn ®Ò quan träng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Sù thay ®æi cña m«i tr­êng chÝnh trÞ cã thÓ ¶nh h­ëng cã lîi cho mét nhãm doanh nghiÖp nµy nh­ng l¹i k×m h·m sù ph¸t triÓn cña nhãm doanh nghiÖp kh¸c hoÆc ng­îc l¹i. NguyÔn Thµnh Quang - Líp: T/c - D2000 - QTKD
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Kho¸ luËn tèt nghiÖp HÖ thèng ph¸p luËt hoµn thiÖn, kh«ng thiªn vÞ lµ mét trong nh÷ng tiÒn ®Ò ngoµi kinh tÕ cña kinh doanh. Møc ®é hoµn thiÖn, sù thay ®æi vµ thùc thi ph¸p luËt trong nÒn kinh tÕ cã ¶nh h­ëng lín ®Õn viÖc ho¹ch ®Þnh vµ tæ chøc thùc hiÖn chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. M«i tr­êng nµy cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Bëi v× m«i tr­êng ph¸p luËt ¶nh h­ëng ®Õn mÆt hµng s¶n xuÊt ngµnh nghÒ, ph­¬ng thøc kinh doanh...cña doanh nghiÖp. Kh«ng nh÷ng thÕ nã cßn t¸c ®éng ®Õn chi phÝ cña doanh nghiÖp còng nh­ lµ chi phÝ l­u th«ng chi phÝ vËn chuyÓn, møc ®é vÒ thuÕ.... §Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Tãm l¹i m«i tr­êng chÝnh trÞ - ph¸p luËt cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp b»ng c¸ch t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp qua hÖ thèng c«ng cô ph¸p luËt, c«ng cô vÜ m« … 1.2.2.2. M«i tr­êng kinh doanh Nh©n tè ¶nh h­ëng thuéc m«i tr­êng kinh doanh bao gåm nh­ lµ: §èi thñ c¹nh tranh, thÞ tr­êng kinh doanh trong n­íc, m«i tr­êng kinh doanh quèc tÕ, c¬ cÊu ngµnh, tËp qu¸n, møc thu nhËp b×nh qu©n cña d©n c­,… 1.2.2.3. M«i tr­êng tù nhiªn Nh©n tè ¶nh h­ëng cña m«i tr­êng tù nhiªn bao gåm nh÷ng nh©n tè chÝnh nh­: thêi tiÕt, khÝ hËu, mïa vô, tµi nguyªn thiªn nhiªn, vÞ trÝ ®Þa lý,… 1.2.2.4. C¬ së h¹ tÇng C¸c yÕu tè thuéc c¬ së h¹ tÇng nh­: hÖ thèng ®­êng giao th«ng, hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c, ®iÖn n­íc… ®Òu lµ nh÷ng nh©n tè t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ë vÞ trÝ cã hÖ thèng giao th«ng thuËn lîi, d©n c­ ®«ng ®óc vµ cã tr×nh ®é d©n trÝ cao sÏ cã nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt, t¨ng tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm, t¨ng doanh thu, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh …. vµ do ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. NÕu c¬ së h¹ tÇng yÕu kÐm sÏ ng­îc l¹i. NguyÔn Thµnh Quang - Líp: T/c - D2000 - QTKD
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Kho¸ luËn tèt nghiÖp 1.2.2.5. M«i tr­êng c¹nh tranh C¹nh tranh ®­îc x¸c ®Þnh lµ ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi nguyªn t¾c ai hoµn thiÖn h¬n, tho¶ m·n nhu cÇu tèt h¬n vµ hiÖu qu¶ h¬n ng­êi ®ã sÏ th¾ng, sÏ tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Duy tr× c¹nh tranh b×nh ®¼ng vµ ®óng luËt lµ c«ng viÖc cña chÝnh phñ. Trong ®iÒu kiÖn ®ã võa më ra c¬ héi ®Ó doanh nghiÖp kiÕn t¹o ho¹t ®éng cña m×nh, võa yªu cÇu doanh nghiÖp ph¶i v­¬n lªn phÝa tr­íc ®Ó "v­ît qua ®èi thñ". C¸c doanh nghiÖp cÇn x¸c ®Þnh cho m×nh mét chiÕn l­îc c¹nh tranh hoµn h¶o. ChiÕn l­îc c¹nh tranh cÇn ph¶n ¸nh ®­îc c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng cña m«i tr­êng c¹nh tranh bao quanh doanh nghiÖp. 1.2.2.6. M«i tr­êng kinh tÕ vµ c«ng nghÖ ¶nh h­ëng cña c¸c yÕu tè thuéc m«i tr­êng kinh tÕ vµ c«ng nghÖ ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ rÊt lín. C¸c yÕu tè thuéc m«i tr­êng nµy quy ®Þnh c¸ch thøc doanh nghiÖp vµ toµn bé nÒn kinh tÕ trong viÖc sö dông tiÒm n¨ng cña m×nh vµ qua ®ã còng t¹o ra c¬ héi kinh doanh cho tõng doanh nghiÖp, bao gåm: - TiÒm n¨ng cña nÒn kinh tÕ, c¸c thay ®æi vÒ cÊu tróc, c¬ cÊu kinh tÕ cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ, l¹m ph¸t, xu h­íng më/®ãng cña nÒn kinh tÕ, tû gi¸ hèi ®o¸i, møc ®é thÊt nghiÖp… - C¬ së h¹ tÇng kü thuËt nÒn kinh tÕ, tr×nh ®é trang bÞ kü thuËt/c«ng nghÖ, kh¶ n¨ng nghiªn cøu, øng dông tiÕn bé khoa häc - kü thuËt trong kinh tÕ/ngµnh kinh tÕ. 1.3. ChØ tiªu ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp 1.3.1. HÖ thèng chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh b­u chÝnh viÔn th«ng (BCVT) lµ mét vÊn ®Ò phøc t¹p, cã quan hÖ ®Õn toµn bé c¸c yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh (lao ®éng, t­ liÖu lao ®éng vµ ®èi t­îng lao ®éng). §Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c vµ cã c¬ së khoa häc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp BC-VT cÇn ph¶i x©y dùng hÖ thèng chØ tiªu phï hîp gåm chØ tiªu tæng qu¸t vµ chØ tiªu chi NguyÔn Thµnh Quang - Líp: T/c - D2000 - QTKD
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Kho¸ luËn tèt nghiÖp tiÕt (cô thÓ) ®Ó tÝnh to¸n. C¸c chØ tiªu chi tiÕt ph¶i phï hîp thèng nhÊt víi c«ng thøc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ chung. 1.3.1.1. ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tæng qu¸t. Chi phÝ ®Çu vµo bao gåm lao ®éng, t­ liÖu lao ®éng, ®èi t­îng lao ®éng vµ vèn kinh doanh, cßn kÕt qu¶ ®Çu ra ®­îc ®o b»ng c¸c chØ tiªu nh­ khèi l­îng s¶n phÈm dÞch vô BCVT, doanh thu vµ lîi nhuËn rßng. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh (H) = KÕt qu¶ ®Çu ra/ Chi phÝ ®Çu vµo. C«ng thøc trªn ph¶n ¸nh søc s¶n xuÊt (hay søc sinh lîi) cña c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh chi phÝ ®Çu vµo, ®­îc tÝnh cho tæng sè hoÆc tÝnh cho riªng phÇn gia t¨ng. C¸ch tÝnh nµy ®· kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i khi tÝnh theo d¹ng hiÖu sè. Nã ®· t¹o ®iÒu kiÖn nghiªn cøu hiÖu qña SXKD - BCVT mét c¸ch toµn diÖn h¬n. 1.3.1.2. HÖ thèng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ bé phËn Dùa trªn nguyªn t¾c x©y dùng hÖ thèng chØ tiªu b»ng c¸ch so s¸nh gi÷a kÕt qu¶ ®Çu ra vµ chi phÝ ®Çu vµo ta sÏ lËp b¶ng hÖ thèng chØ tiªu vµ lùa chän nh÷ng chØ tiªu c¬ b¶n nhÊt sao cho sè l­îng chØ tiªu lµ Ýt nhÊt, tæng hîp nhÊt thuËn lîi cho viÖc tÝnh to¸n vµ ph©n tÝch. HÖ thèng c¸c chØ tiªu chi tiÕt ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông c¸c yÕu tè tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp BCVT bao gåm: a. ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng Nh­ chóng ta ®· biÕt, lao ®éng sèng lµ mét trong c¸c yÕu tè t¹o nªn s¶n phÈm dÞch vô, lµ nh©n tè quan träng trong qu¸ tr×nh SXKD. Do vËy trong c«ng t¸c qu¶n lý, sö dông lao ®éng, ng­êi l·nh ®¹o ph¶i cã c¸c tiªu thøc, c¸ch tuyÓn dông, ®·i ngé ®èi víi ng­êi lao ®éng v× ®©y lµ nh©n tè ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ SXKD. - Doanh thu b×nh qu©n dld = Error! Trong ®ã: T- sè lao ®éng b×nh qu©n sö dông trong kú Dt -Doanh thu trong kú ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh mét ng­êi lao ®éng cã thÓ lµm ®­îc bao nhiªu ®ång doanh thu trong mét kú, chØ tiªu nµy cµng cao th× tr×nh ®é sö dông lao ®éng cµng NguyÔn Thµnh Quang - Líp: T/c - D2000 - QTKD
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Kho¸ luËn tèt nghiÖp cao. Trong sè nh©n viªn cña doanh nghiÖp B­u ChÝnh ViÔn Th«ng ®­îc chia thµnh hai nhãm lao ®éng trùc tiÕp vµ lao ®éng gi¸n tiÕp. Do sù biÕn ®æi cña sè nh©n viªn trong kú nªn chØ ®¬n thuÇn lÊy sè trung binh chung th× ch­a hîp lý, do ®ã ®Ó ®¸nh gi¸ ®­îc chÝnh x¸c ,hoµn h¶o ng­êi ta còng chia doanh thu b×nh qu©n mét lao ®éng thµnh tõng tr­êng hîp kh¸c nhau, ta cã c«ng thøc: Dldtt= Error! Trong ®ã: Ttt : Sè lao ®éng trùc tiÕp b×nh qu©n sö dông trong kú. - ChØ tiªu møc sinh lîi nhuËn b×nh qu©n trong kú cña mét ng­êi lao ®éng. Lt = Error! Trong ®ã:Ln : lîi nhuËn thuÇn. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh mçi mét lao ®éng cña doanh nghiÖp t¹o ra ®­îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn trong mét thêi kú s¶n xuÊt kinh doanh - Møc doanh thu ®¹t ®­îc tõ mét ®¬n vÞ chÝ phÝ tiÒn l­¬ng dtt = Error! - Møc sinh lîi cña mét ®ång chi phÝ tiÒn l­¬ng ltl = Error! Hai chØ tiªu trªn ph¶n ¸nh trong kú kinh doanh , doanh nghiÖp bá ra mét ®ång chi phÝ tiÒn l­¬ng ®¹t ®­îc bao nhiªu ®ång doanh thu,lîi nhuËn. Do vËy viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông chi phÝ tiÒn l­¬ng lµ viÖc lµm cÇn thiÕt ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cho doanh nghiÖp. Ngoµi ra, trªn thùc tÕ ng­êi ta sö dông tû suÊt chi phÝ tiÒn l­¬ng. b. C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ sö dông vèn §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn lµ mét vÊn ®Ò then chèt g¾n liÒn ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nãi chung vµ doanh nghiÖp B­u chÝnh viÔn th«ng nãi riªng. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cã t¸c dông ®¸nh gi¸ chÊt l­îng c«ng t¸c qu¶n lý vèn, chÊt l­îng c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh, trªn c¬ së ®ã ®Ò ra biÖn ph¸p nh»m n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp. §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn ng­êi ta th­êng sö dông c¸c chØ tiªu sau: - Søc s¶n xuÊt cña mét ®ång vèn NguyÔn Thµnh Quang - Líp: T/c - D2000 - QTKD

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản