Đề tài luận văn: Xây dựng công trình_Chương 3

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
60
lượt xem
10
download

Đề tài luận văn: Xây dựng công trình_Chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tỷ lệ chung các loại ung thư tuyến giáp. Giới Nam Nữ Tổng cộng Số trường hợp Bảng 1. Bảng phân bố bệnh nhân theo giới. Nhận xét : - Nữ mắc bệnh nhiều hơn nam. - Tỷ lệ Nữ/Nam = 5,39/1 15.6%

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài luận văn: Xây dựng công trình_Chương 3

 1. GVHD : Th.S NGUYEÃN QUOÁC THOÂNG SVTH : NGUYEÃN NGOÏC HAÛI CHÖÔNG III: TÍNH KHUNG NGANG TRUÏC 2 I./ SÔ ÑOÀ TÍNH : 30.2m 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 26.9m 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 23.6m 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 20.3m 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 17m 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 13.7m 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 10.4m 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 7.1m 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 3.8m 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 1400 4500 4500 2200 2000 2500 4500 1400 A1 A B B' C D D' E F F1 23000 * Sô boä choïn caùc kích thöôùc cuûa daàm ,coät khung (Xeùt cho ½ khung do khung ñoái xöùng) a./ Daàm : + Caùc daàm doïc coù kích thöôùc sô boä laø 20×30 + Caùc daàm khung coù kích thöôùc sô boä laø 20×35 b./ Coät : Σ N i max F c = (1 .2 ÷ 1 .5 ) R n + Coät duøng BT maùc 300 ; Rn =130 Kg/cm2 +Caùc giaù trò ΣNi max laø giaù trò löïc neùn taïi chaân coät taàng 7 ,taàng 4 vaø taàng 1 (treät) ÑEÀ TAØI : LOÂ C CHUNG CÖ ÑINH TIEÂN HOAØNG Trang 1 PHAÀN KEÁT CAÁU
 2. GVHD : Th.S NGUYEÃN QUOÁC THOÂNG SVTH : NGUYEÃN NGOÏC HAÛI + Tieát dieän coät thay ñoåi sau moãi 3 taàng : -taàng 4(cao trinh10,4m) -taàng 7(cao trình 20,3m) ñeå haïn cheá bôùt söï leäch taâm cuûa caùc coät beân ( voán raát phöùc taïp neáu keå vaøo trong tính toaùn,khoù löôøng tröôùc ñöôïc phaùt sinh moment trong quaù trình thi coâng) nhaát laø ôû caùc taàng cao. - Giaù trò taûi troïng tính toaùn treân caùc saøn: + Chæ ñöa vaøo caùc loaïi phoøng aûnh höôûng tröïc tieáp, giaùn tieáp ñeán khung truïc 6. +caáu taïo saøn caùc taàng töø 1 ñeán 9 gioáng nhau. +saøn taàng thöôïng coù tænh taùi 433 kg/m2 Kí Loaïi phoøng Tænh taûi(kg/m2) Hoaït taûi(kg/m2) hieäu S1 Ban coâng 401 240 S2 Phoøng nguû,phoøng khaùch,phoøng 356 195 S3 Haønh lang 356 360 Saøn maùi 433 97,5 b1./ Coät truïc Avaø F : - Dieän truyeàn taûi: Töø OÂ1 :F1 = 1,4 x 3,5/2 = 2.8( m2). Töø OÂ2: F2 =1/4(4,5 x 4) = 4.5 (m2) - Taïi chaân coät taàng 9 ( cao trình +26.9m) + Taûi do daàm moâi : G1 = (1/2)×b×h×g×l×n = (1/2)×0.2×(0.2-0.08)×2500×4×1.1 =132 (kg) + Taûi do daàm doïc : G2 = (1/2)×b×h×g×l×n =(1/2)× 0.2×(0.3-0.08)×2500×4×1.1 =242 (kg) + Taûi do daàm ngang : G3 = 0.2×(0.35-0.08)×(4.5/2) ×2500×1.1 + 0.2×(0.35-0.08)×1.4×2500×1.1 = 542 (Kg) + Taûi do töôøng xaây treân daàm doïc : G4=(1/2)×δ×St×γ×n = (1/2)×0.2×8.1×1800×1.2 = 1750 (Kg) Vôùi: + Dieän tích cöûa: Sc = 0.9 x 2.2 +1.1 x 1.2 = 3.3(m2) + Dieän tích töôøng: St =(4-0.2) x(3.3-0.3) – 3.3 = 8.1 (m2) + Taûi do töôøng xaây treân daàm khung: G5 = δ×h×γ×n×(lA-F +lA-B)/2 B ÑEÀ TAØI : LOÂ C CHUNG CÖ ÑINH TIEÂN HOAØNG Trang 2 PHAÀN KEÁT CAÁU
 3. GVHD : Th.S NGUYEÃN QUOÁC THOÂNG SVTH : NGUYEÃN NGOÏC HAÛI = 0.2x(3.3-0,3)x1800x1.2×(1.4+4.5)/2 = 3823 (Kg) + Do saøn: G6 = (2.8+4.5) x(433+97.5) = 3873 (Kg) Taûi taïi chaân coät taàng 9 : N9A = ΣGi = G1+G2+G3+G4+G5+G6 = 132+242+542+1750+3823+3873 = 10362 (Kg) _ Taûi taùc duïng chaân coät do moät taàng ñieån hình : + Taûi do daàm moâi : G1 = (1/2)×b×h×g×l×n = (1/2)×0.2×(0.2-0.08)×2500×4×1.1 =132 (kg) + Taûi do daàm doïc : G2 = (1/2)×b×h×g×l×n =(1/2)× 0.2×(0.3-0.08)×2500×4×1.1 =242 (kg) + Taûi do daàm ngang : G3 = 0.2×(0.35-0.08)×(4.5/2) ×2500×1.1 + 0.2×(0.35-0.08)×1.4×2500×1.1 = 542 (Kg) + Taûi do töôøng xaây treân daàm doïc : G4=(1/2)×δ×St×γ×n =(1/2)× 0.2×8.1×1800×1.2 = 1750(Kg) Vôùi: + Dieän tích cöûa: Sc = 0.9 x 2.2 +1.1 x 1.2 =3.3(m2) + Dieän tích töôøng: St =(4-0.2) x(3.3-0.3) –3.3 = 8.1 (m2) + Taûi do töôøng xaây treân daàm khung: G5 = δ×h×γ×n×(lA-F +lA-B)/2 B = 0.2x(3.3-0,3)x1800x1.2×(1.4+4.5/2) = 3823 (Kg) + Do saøn: G6 = 2.8x(401+240) + 4.5x(356+195) = 4274 (Kg) Taûi taïi chaân coät taàng ñieån hình : NA = ΣGi = G1+G2+G3+G4+G5+G6 = 132+242+542+1750+3823+4274 = 10763 (Kg) Taûi taïi chaân coät taàng 7 : N7A = N9A+2×NA =10362 + 2x10763 = 31888 (Kg) Taûi taïi chaân coät taàng 4 : 4 N A = N9A+5×NA = 10362 + 5x10763 = 64177 (Kg) Taûi taïi chaân coät taàng treät (1) : 1 N A = N9A+8×NA ÑEÀ TAØI : LOÂ C CHUNG CÖ ÑINH TIEÂN HOAØNG Trang 3 PHAÀN KEÁT CAÁU
 4. GVHD : Th.S NGUYEÃN QUOÁC THOÂNG SVTH : NGUYEÃN NGOÏC HAÛI = 10362 + 8x10763 = 96466 (Kg) b2./ Coät truïc B : - Dieän truyeàn taûi: Töø OÂ1 :F1 = (1/2) ×4.5 x 4 = 9 (m2) _ Taûi taäp trung taïi chaân coät taàng 9 : + Taûi do daàm doïc : G1=(1/2)×b×h×l×γ×n = (1/2)×0.2×(0.3-0.08)×(4+4.5)×2500×1.1 = 514 (Kg) + Taûi do daàm ngang : G2 = 0.2×(0.35-0.08)×4.5 ×2500×1.1 = 668 (Kg) + Taûi do saøn S1 (2 oâ saøn) : G3 = 9x(433+97.5) = 4775 (Kg) + Taûi do töôøng xaây treân daàm doïc : G4= (1/2)×δ×St×γ×n = (1/2)×0.1×9.42×1800×1.2 = 1017(Kg) Vôùi: + Dieän tích cöûa: Sc = 0.9 x 2.2 =1.98(m2) + Dieän tích töôøng: St =(4-0.2) x(3.3-0.3) –1.98=9.42 (m2) + Taûi do töôøng xaây treân daàm khung: G5 = δ×h×γ×n×(lA-B +lB-C)/2 = 0.2x(3.3-0,3)1800x1.2×(4.5+4.5)/2 = 5832(Kg) +Taæ do hoà nöôùc maùi: G6 =14223(Kg) Taûi taïi chaân coät taàng 9 : 9 N B = G1+G2+G3 +G4+ G5+G6= 514+668+4775+1017+5832+14223 B = 27029 (Kg) _ Taûi taùc duïng chaân coät do moät taàng ñieån hình truïc B : + Taûi do daàm doïc : G1=(1/2)×b×h×l×γ×n = (1/2)×0.2×(0.3-0.08)×(4+4.5)×2500×1.1 = 514(Kg). + Taûi do daàm ngang : G2 = 0.2×(0.35-0.08)×4.5 ×2500×1.1 = 668 (Kg) + Taûi do saøn S1 (2 oâ saøn) : G3 = 9x(356+195) = 4959 (Kg) + Taûi do töôøng xaây treân daàm doïc : G4= (1/2)×δ×St×γ×n = (1/2)×0.1×9.42×1800×1.2 = 1017 (Kg) Vôùi: + Dieän tích cöûa: Sc = 0.9 x 2.2 =1.98(m2) ÑEÀ TAØI : LOÂ C CHUNG CÖ ÑINH TIEÂN HOAØNG Trang 4 PHAÀN KEÁT CAÁU
 5. GVHD : Th.S NGUYEÃN QUOÁC THOÂNG SVTH : NGUYEÃN NGOÏC HAÛI + Dieän tích töôøng: St =(4-0.2) x(3.3-0.3) –1.98=9.42 (m2) + Taûi do töôøng xaây treân daàm khung: G5 = δ×h×γ×n×(lA-B +lB-C)/2 = 0.2x(3.3-0,3)1800x1.2×(4.5+4.5)/2 = 5832(Kg) +Taûi do caàu thang: G6 = 11901+2919 = 14820(Kg) Taûi taïi chaân coät taàng ñieån hình truïc B : NB = G1+G2+G3 +G4+ G5+G6= 514+668+4959+1017+5832+14820 = 27810(Kg) Taûi taïi chaân coät taàng 7 truïc B : 7 9 N B =N B +2×NB B B =27029 + 2x27810 = 82649 (Kg) Taûi taïi chaân coät taàng 4 truïc B : N4B =N9B+5×NB B B =27029 + 5x27810 = 166079 (Kg) Taûi taïi chaân coät taàng treät (1) : 1 9 N B =N B+8×NB B B =27029 + 8x27810 = 249509 (Kg) b3./ Coät truïc C : - Dieän truyeàn taûi: Töø OÂ1 :F1 =1/4(2.2 x 4) = 2.2 ( m2). Töø OÂ2: F2 =1/4(4,5 x 4) = 4.5 (m2) Töø OÂ3: F3 =(4.5/2)x(2.2+1.5)/2 = 4.163 (m2) _ Taûi taäp trung taïi chaân coät taàng 9 truïc C: + Taûi do daàm doïc : G1=(1/2)×b×h×l×γ×n = (1/2)×0.2×(0.3-0.08)×(4+4.5)×2500×1.1 = 514 (Kg) + Taûi do daàm ngang : G2 = 0.2×(0.35-0.08)×[(4.5+2.2)/2] ×2500×1.1 = 497.5 (Kg) + Taûi do saøn S3 vaø saøn S1 vaø S7: G3= (433+97.5)x(4.5+4.163+2.2) = 5763 (Kg) + Taûi do töôøng xaây treân daàm doïc : G4= (1/2)×δ×St×γ×n = (1/2)×0.1×8.76×1800×1.2 = 946 (Kg) Vôùi: + Dieän tích cöûa: Sc = 1.2 x 2.2 =2.64(m2) + Dieän tích töôøng: St =(4-0.2) x(3.3-0.3) –2.64= 8.76 (m) + Taûi do töôøng xaây treân daàm khung: ÑEÀ TAØI : LOÂ C CHUNG CÖ ÑINH TIEÂN HOAØNG Trang 5 PHAÀN KEÁT CAÁU
 6. GVHD : Th.S NGUYEÃN QUOÁC THOÂNG SVTH : NGUYEÃN NGOÏC HAÛI G5 = δ×h×γ×n×( lB-C /2) = 0.2x(3.3-0,3)x1800x1.2×(4.5/2) = 2916(Kg) +taæ do hoà nöôùc maùi: G6 =14223 (Kg) Taûi taïi chaân coät taàng 9 truïc C : 9 N C = G1+G2+G3 +G4+G5 +G6= 514+497.5+5763+946+2916+14223 = 24860 (Kg) _ Taûi taùc duïng chaân coät do moät taàng ñieån hình truïc C : + Taûi do daàm doïc : G1=(1/2)×b×h×l×γ×n = (1/2)×0.2×(0.3-0.08)×(4+4.5)×2500×1.1 = 514 (Kg) + Taûi do daàm ngang : G2 = 0.2×(0.35-0.08)×[(4.5+2.2)/2] ×2500×1.1 = 497.5 (Kg) + Taûi do saøn S3 vaø saøn S1 : G3= (356+195) x 4.5+(356+360) x (4.163+2.2) = 7035.4(Kg) + Taûi do töôøng xaây treân daàm doïc : G4= (1/2)×δ×St×γ×n = (1/2)×0.1×8.76×1800×1.2 = 946 (Kg) Vôùi: + Dieän tích cöûa: Sc = 1.2 x 2.2 =2.64(m2) + Dieän tích töôøng: St =(4-0.2) x(3.3-0.3) –2.64=7.26 (m) + Taûi do töôøng xaây treân daàm khung: G5 = δ×h×γ×n×( lB-C /2) = 0.2x(3.3-0,3)x1800x1.2×(4.5/2) = 2916(Kg) Taûi taïi chaân coät taàng ñieån hình truïc C : NC = G1+G2+G3 +G4+G5 = 514+497.5+7035.4+946+2916 = 11909(Kg) Taûi taïi chaân coät taàng 7 truïc C : 7 9 N C =N C +2×NC = 24860 + 2x11909 = 48678 (Kg) Taûi taïi chaân coät taàng 4 truïc C : N4C = N9C + 5×NC = 24860 + 5x11909 = 84405 (Kg) Taûi taïi chaân coät taàng treät (1) truïc C : 1 N C = N9C + 8×NC = 24860 + 8x11909 = 120132 (Kg) b3./ Coät truïc D : - Dieän truyeàn taûi: ÑEÀ TAØI : LOÂ C CHUNG CÖ ÑINH TIEÂN HOAØNG Trang 6 PHAÀN KEÁT CAÁU
 7. GVHD : Th.S NGUYEÃN QUOÁC THOÂNG SVTH : NGUYEÃN NGOÏC HAÛI 2 Töø OÂ1 :F1 =1/4(2.2 x 3,5) = 2.2( m ). Töø OÂ2: F2 =1/4(2x2.2/2) = 0.55 (m2) Töø OÂ3: F3 =(4/2)x(4.5/2) = 4.5 (m2) _ Taûi taäp trung taïi chaân coät taàng 9 truïc C: + Taûi do daàm doïc : G1=(1/2)×b×h×l×γ×n = (1/2)×0.2×(0.3-0.08)×(4+2)×2500×1.1 = 375 (Kg) + Taûi do daàm ngang : G2 = 0.2×(0.35-0.08)×[(2+2.2)/2] ×2500×1.1 = 312 (Kg) + Taûi do saøn S3 vaø saøn S1 vaø S7: G3= (433+97.5)x(0.55+4.5+2.2) = 3846 (Kg) + Taûi do töôøng xaây treân daàm doïc : G4= (1/2)×δ×St×γ×n = (1/2)×0.1×8.76×1800×1.2 = 946 (Kg) Vôùi: + Dieän tích cöûa: Sc = 1.2 x 2.2 =2.64(m2) + Dieän tích töôøng: St =(4-0.2) x(3.3-0.3) –2.64= 8.76 (m) + Taûi do töôøng xaây treân daàm khung: G5 = δ×h×γ×n×( lD-D’/2) = 0.2x(3.3-0,3)x1800x1.2×(2/2) = 1296 (Kg) Taûi taïi chaân coät taàng 9 truïc D : N9 D = G1+G2+G3 +G4+G5 = 375+312+3846+946+1296 = 6775 (Kg) _ Taûi taùc duïng chaân coät do moät taàng ñieån hình truïc D : + Taûi do daàm doïc : G1=(1/2)×b×h×l×γ×n = (1/2)×0.2×(0.3-0.08)×(4+2)×2500×1.1 = 375 (Kg) + Taûi do daàm ngang : G2 = 0.2×(0.35-0.08)×[(2+2.2)/2] ×2500×1.1 = 312 (Kg) + Taûi do saøn S3 vaø saøn S1 vaø S7: G3= (356+360)x(0.55+2.2)+(356+195)x(4.5)= 4449(Kg) + Taûi do töôøng xaây treân daàm doïc : G4= (1/2)×δ×St×γ×n = (1/2)×0.1×8.76×1800×1.2 = 8.76 (Kg) Vôùi: + Dieän tích cöûa: Sc = 1.2 x 2.2 =2.64(m2) + Dieän tích töôøng: St =(4-0.2) x(3.3-0.3) –2.64 = 8.76 (m) + Taûi do töôøng xaây treân daàm khung: G5 = δ×h×γ×n×( lD-D’/2) ÑEÀ TAØI : LOÂ C CHUNG CÖ ÑINH TIEÂN HOAØNG Trang 7 PHAÀN KEÁT CAÁU
 8. GVHD : Th.S NGUYEÃN QUOÁC THOÂNG SVTH : NGUYEÃN NGOÏC HAÛI = 0.2x(3.3-0,3)x1800x1.2×(2/2) = 1296 (Kg) Taûi taïi chaân coät taàng ñieån hình truïc D : ND = G1+G2+G3 +G4+G5 = 375+312+4449+946+1296 = 7378 (Kg) Taûi taïi chaân coät taàng 7 truïc D : 7 N D = N9D +2×ND = 6775 + 2x7378 = 21531 (Kg) Taûi taïi chaân coät taàng 4 truïc D : N4D = N9D+5×ND = 6775 + 5x7378 = 43665 (Kg) Taûi taïi chaân coät taàng treät (1) truïc D : 1 9 N D = N D+8×ND = 6775 + 8x7378 = 65799 (Kg) b3./ Coät truïc D’ : - Dieän truyeàn taûi: Töø OÂ1 :F1 =1/4(4.5 x 4) = 4.5 ( m2). _ Taûi taäp trung taïi chaân coät taàng 9 truïc D’: + Taûi do daàm caàu thang : G1=(1/2)×b×h×l×γ×n = (1/2)×0.2×0.3×4×2500×1.1 = 330 (Kg) + Taûi do daàm ngang : G2 = 0.2×(0.35-0.08)×4.5/2 ×2500×1.1 = 334 (Kg) + Taûi do saøn S1: G3= (433+97.5)x4.5= 2387 (Kg) + Taûi do töôøng xaây treân daàm thang maùy: G4= (1/2)×δ×St×γ×n = (1/2)×0.2×2x3×1800×1.2 =1296(Kg) + Taûi do töôøng xaây treân daàm khung: G5 = δ×h×γ×n×( lD-D’/2) = 0.2x(3.3-0,3)x1800x1.2×(2/2) = 1296 (Kg) Taûi taïi chaân coät taàng 9 truïc D’ : N9 D’ = G1+G2+G3 +G4+G5 = 330+334+2387+1296+1297 = 5644 (Kg) _ Taûi taùc duïng chaân coät do moät taàng ñieån hình truïc D’ : + Taûi do daàm caàu thang : G1=(1/2)×b×h×l×γ×n = (1/2)×0.2×0.3×2×2500×1.1 = 330 (Kg) + Taûi do daàm ngang : G2 = 0.2×(0.35-0.08)×4.5/2 ×2500×1.1 = 334 (Kg) ÑEÀ TAØI : LOÂ C CHUNG CÖ ÑINH TIEÂN HOAØNG Trang 8 PHAÀN KEÁT CAÁU
 9. GVHD : Th.S NGUYEÃN QUOÁC THOÂNG SVTH : NGUYEÃN NGOÏC HAÛI + Taûi do saøn S1: G3= (356+195)x4.5= 2480 (Kg) + Taûi do töôøng xaây treân daàm thang maùy: G4= (1/2)×δ×St×γ×n = (1/2)×0.2×2x3×1800×1.2 =1296 (Kg) + Taûi do töôøng xaây treân daàm khung: G5 = δ×h×γ×n×( lD-D’/2) = 0.2x(3.3-0,3)x1800x1.2×(2/2) = 1296 (Kg) Taûi taïi chaân coät taàng ñieån hình truïc D’ : ND’ = G1+G2+G3 +G4+G5 = 330+334+2480+1296+1296 = 5736 (Kg) Taûi taïi chaân coät taàng 7 truïc D’ : 7 N D’ =N9D’ +2×ND’ = 5644 + 2x5736 = 17116 (Kg) Taûi taïi chaân coät taàng 4 truïc D’: N4D’ = N9D’+5×ND’ = 5644 + 5x5736 = 34324 (Kg) Taûi taïi chaân coät taàng treät (1) truïc D’: N1D’ = N9D’+8×ND’ = 5644 + 8x5736 = 51532 (Kg) b2./ Coät truïc E : - Dieän truyeàn taûi: Töø OÂ1 :F1 = (1/2)×4.5 x 4 = 9 (m2) _ Taûi taäp trung taïi chaân coät taàng 9 : + Taûi do daàm doïc : G1=(1/2)×b×h×l×γ×n = (1/2)×0.2×(0.3-0.08)×4×2500×1.1 = 242 (Kg) + Taûi do daàm ngang : G2 = 0.2×(0.35-0.08)×[(4.5+2.5)/2] ×2500×1.1 = 520 (Kg) + Taûi do saøn S1 (2 oâ saøn) : G3 = 9x(433+97.5) = 4775 (Kg) + Taûi do töôøng xaây treân daàm doïc : G4= (1/2)×δ×St×γ×n = (1/2)×0.1×9.42×1800×1.2 = 1017 (Kg) Vôùi: + Dieän tích cöûa: Sc = 0.9 x 2.2 =1.98(m2) + Dieän tích töôøng: St =(4-0.2) x(3.3-0.3) –1.98=9.42 (m2) + Taûi do töôøng xaây treân daàm khung: G5 = δ×h×γ×n×(lD’-E+lE-F)/2 ÑEÀ TAØI : LOÂ C CHUNG CÖ ÑINH TIEÂN HOAØNG Trang 9 PHAÀN KEÁT CAÁU
 10. GVHD : Th.S NGUYEÃN QUOÁC THOÂNG SVTH : NGUYEÃN NGOÏC HAÛI = 0.2x(3.3-0,3)1800x1.2×(4.5+2.5)/2 = 4536 (Kg) Taûi taïi chaân coät taàng 9 : 9 N E = G1+G2+G3 +G4+ G5= 242+520+4775+1017+4536 = 11090 (Kg) _ Taûi taùc duïng chaân coät do moät taàng ñieån hình truïc E : + Taûi do daàm doïc : G1=(1/2)×b×h×l×γ×n = (1/2)×0.2×(0.3-0.08)×4×2500×1.1 = 242(Kg) + Taûi do daàm ngang : G2 = 0.2×(0.35-0.08)×[(4.5+2.5)/2] ×2500×1.1 = 520 (Kg) + Taûi do saøn S1 (2 oâ saøn) : G3 = 9 x(356+195) = 4959 (Kg) + Taûi do töôøng xaây treân daàm doïc : G4= (1/2)×δ×St×γ×n = (1/2)×0.1×9.42×1800×1.2 = 1017 (Kg) Vôùi: + Dieän tích cöûa: Sc = 0.9 x 2.2 =1.98(m2) + Dieän tích töôøng: St =(4-0.2) x(3.3-0.3) –1.98=9.42 (m2) + Taûi do töôøng xaây treân daàm khung: G5 = δ×h×γ×n×(lD’-E+lE-F)/2 = 0.2x(3.3-0,3)1800x1.2×(4.5+2.5)/2 = 4536 (Kg) Taûi taïi chaân coät taàng ñieån hình truïc B : NB = G1+G2+G3 +G4+ G5+G6= 260+520+4959+1017+4536 = 11274 (Kg) (Kg) Taûi taïi chaân coät taàng 7 truïc E : 7 N E = N9E +2×NE =11090 + 2x11274 = 33638 (Kg) Taûi taïi chaân coät taàng 4 truïc E : N4E =N9E +5×NE =11090 + 5x11274 = 67460 (Kg) Taûi taïi chaân coät taàng treät (1) : N1E =N9E +8×NE =11090 + 8x11274 = 101282 (Kg) _ Choïn sô boä tieát dieän coät theo coâng thöùc sau : Σ N i max F c = K R n ÑEÀ TAØI : LOÂ C CHUNG CÖ ÑINH TIEÂN HOAØNG Trang 10 PHAÀN KEÁT CAÁU
 11. GVHD : Th.S NGUYEÃN QUOÁC THOÂNG SVTH : NGUYEÃN NGOÏC HAÛI + Vôùi K=1.2-1.5 : Heä soá keå ñeán aûnh höôûng cuûa taûi ngang (gioù) + Beâtoâng coät duøng BT maùc 300 coù Rn= 130 Kg/cm2 BAÛNG TÍNH TOAÙN VAØ CHOÏN SÔ BOÄ TIEÁT DIEÄN COÄT Coät Taàng ΣNi max (Kg) K Fcoät (cm2) b×h (cm) Taàng 31888 1.2 294 20×20 9_8_7 64177 1.2 592 20×30 Truïc Taàng 96466 1.2 890 25×40 AvaøF 6_5_4 Taàng 3_2_1 Taàng 82649 1.2 763 25×35 9_8_7 166079 1.2 1533 35×50 Truïc Taàng 249509 1.2 2303 40×60 B 6_5_4 Taàng 3_2_1 Taàng 48678 1.2 449 20×25 9_8_7 84405 1.2 779 20×40 Truïc Taàng 120132 1.2 1109 25×45 C 6_5_4 Taàng 3_2_1 Taàng 21531 1.2 199 20×20 9_8_7 43665 1.2 403 20×20 Taàng 65779 1.2 607 20×30 Truïc D 6_5_4 Taàng 3_2_1 Taàng 17116 1.2 158 20×20 9_8_7 34324 1.2 317 20×30 Taàng 51532 1.2 476 20×25 Truïc D’ 6_5_4 Taàng 3_2_1 Truïc E Taàng 33638 1.2 311 20×20 ÑEÀ TAØI : LOÂ C CHUNG CÖ ÑINH TIEÂN HOAØNG Trang 11 PHAÀN KEÁT CAÁU
 12. GVHD : Th.S NGUYEÃN QUOÁC THOÂNG SVTH : NGUYEÃN NGOÏC HAÛI 9_8_7 67640 1.2 624 20×35 Taàng 101282 1.2 935 25×40 6_5_4 Taàng 3_2_1 II./ XAÙC ÑÒNH TAÛI TROÏNG TRUYEÀN TÖØ CAÀU THANG VAØO KHUNG 2 : 1. Sô ñoà truyeàn taûi : 2. Taûi troïng taùc duïng leân caùc daàm thang (do saøn caàu thang) a) Daàm DT1 vaø DT2 : F1 = (4.5+2.3)/2 x 1.1 = 3.74 ( m2 ) F2 = (½)x2x1 = 1( m2) Σ M/A = O => R = [p1x F1x(4.3/2)+ p2xF2 (2/2+4)]/4.5 -Do tænh taûi :R=1634.5(Kg) ;vôùi:p1 =564(Kg/m) ,p2=564(Kg/m) -Do hoaït taûi :R’=1043.3(Kg) ;vôùi:p1 = p2 = 360(Kg/m) b) Daàm moâi : F= (4.5+3)/2 x 1.5/2 = 2.8125 ( m2 ) M/A = O => R = [px Fx2.25]/4.5=1.406p -Do tænh taûi :R=436 (Kg) ;vôùi:p =310 (Kg/m) -Do hoaït taûi :R’=506.2 (Kg) ;vôùi: p` = 360(Kg/m) 3. Taûi troïng taùc duïng leân caùc daàm thang (do töôøng vaø troïng löôïng baûn thaân caàu thang) a) Daàm moâi R=1309.3 (Kg) b) Daàm DT1 vaø DT2 : R=2698.6 (Kg) * Toùm laïi ,löïc do caàu thang truyeàn vaøo khung: *tænh taûi: - Nuùt truïc B’: G = RDT1 = (1634.5+2698.6)+(290.05+785.7)= 4917.3(Kg) - Nuùt truïc B(giöõa coät truïc B ): G = RDT2 = (1560+2281.55)+(1394.64+5872.04) = 11108.23(Kg) *hoaït taûi: - Nuùt truïc B’: ÑEÀ TAØI : LOÂ C CHUNG CÖ ÑINH TIEÂN HOAØNG Trang 12 PHAÀN KEÁT CAÁU
 13. GVHD : Th.S NGUYEÃN QUOÁC THOÂNG SVTH : NGUYEÃN NGOÏC HAÛI P = R’DT1 +R’A(LM2) = 1468.8+131.71 = 1600.51 (Kg) - Nuùt truïc B(giöõa coät truïc B ): P= R’DT2 +R’A(LM1) = 1468.8+1448.42=2917.22(Kg) III./ XAÙC ÑÒNH TAÛI TROÏNG TRUYEÀN TÖØ HOÀ NÖÔÙC MAÙI VAØO KHUNG 2 : Troïng löôïng baûn thaân naép: N1 = 2.2x4.5x339 = 3356 (Kg). Troïng löôïng baûn thaân daàm naép: N2 = 4x4.5×0.15×(0.2-0.08) × 2500x1.1 = 891 (Kg) Troïng löôïng baûn thaân thaønh : N3 = 4.5x1.5x486.7x4 =13140.9 (Kg) Trong ñoù , caáu taïo cuûa thaønh : + Gaïch men : 49.5 (Kg/m) + Vöõa xi maêng : 46.8 (Kg/m) ` + Lôùp choáng thaám : 92 (Kg/m) + Ñan beâ toâng coát theùp : 275 (Kg/m) + Vöõa loùt 1cm : 23.4 (Kg/m) 486.7 (Kg/m) Troïng löôïng baûn thaân ñaùy ( keå caû khoái nöôùc chöaù ) N4 = 2.2x4.5x2252.3 = 22298 (Kg) Troïng löôïng baûn thaân daàm ñaùy : N5 = 4.5x4x0.2x(0.4-0.12)x2500x1.1 =2772 (Kg) Troïng löôïng baûn thaân coät : N6 = 4x(1.5+0.8)x0.2x0.2x2500x1.1 =1012 (Kg) N = (N1 + N2 + N3 + N4 + N5 + N6 )/4 = ( 3356 +891+13140.9+22298+2772+1012)/4 = 10867.5 (Kg) IV./ TAÛI TROÏNG : Do khung ñoái xöùng neân ta chæ× caàn tính cho ½ khung 1./ Taûi troïng ñöùng : a./ Taàng maùi (Taàng 9) : a1./ Taûi phaân boá ñeàu : Troïng löôïng baûn thaân daàm khi tính tónh taûi khai baùo trong Sap2000. * Nhòp A-A’ : - Tónh taûi : + Do saøn haønh lang : g1 =(5/8) ×gs(2)×l1 ÑEÀ TAØI : LOÂ C CHUNG CÖ ÑINH TIEÂN HOAØNG Trang 13 PHAÀN KEÁT CAÁU
 14. GVHD : Th.S NGUYEÃN QUOÁC THOÂNG SVTH : NGUYEÃN NGOÏC HAÛI = (5/8) ×433×1.4 /2= 189.44 (Kg/m) ⇒ gA-A’ = g1=189.44 (Kg/m) - Hoaït taûi ( do saøn truyeàn vaøo): + Do saøn haønh lang : g2 =(5/8) ×ps(2)×l1 = (5/8) ×97.5×1.4/2 = 42.66 (Kg/m) ⇒ pA-A’ =42.66 (Kg/m) * Nhòp A-B ,D-E vaø E-F: - Tónh taûi : + Taûi do saøn S1 truyeàn vaøo : β= l1/2l2 =4/(2×4.5) = 0.444 g2 = ½ gs(1)×l1×(1-2β2+β3) = ½(433×4×(1-2×0.4442+0.4443)) = 600.4 (Kg/m) ⇒ gA-B = Σgi = g2 = 600.4 (Kg/m) - Hoaït taûi : pA-B = 1/2(1-2β2+β3) ×psaøn (1)×l1 B = 1/2(1-2×0.4442+0.4443) ×97.5×4 = 135.2 (Kg/m) *Nhòp B-C: - Tónh taûi : + Taûi do saøn S1 truyeàn vaøo : β= l1/2l2 =4/(2×4.5) = 0.444 g2 = ½ gs(1)×l1×(1-2β2+β3) = ½(433×4×(1-2×0.4442+0.4443)) = 600.4 (Kg/m) +Taûi do saøn maùi caàu thang: g1 =1/2(5/8) ×gs(ct)×l1 = 1/2(5/8) ×433×4.5 = 608.9 (Kg/m) ⇒ gB-C = g1 +g2 = 600.4+608.9 = 1209.3 (Kg/m) - Hoaït taûi : + Taûi do saøn S1 truyeàn vaøo : β= l1/2l2 = 4/(2×4.5) = 0.444 p2 = ½ ps(1)×l1×(1-2β2+β3) = ½(97.5×4×(1-2×0.4442+0.4443)) = 135.2 (Kg/m) +Taûi do saøn maùi caàu thang: p1 =1/2(5/8) ×ps(ct)×l1 = ½(5/8) ×97.5×4.5 = 137.11 (Kg/m) ⇒ PB-C = p1 +p2=128.99+137.11=266.1(Kg/m) ÑEÀ TAØI : LOÂ C CHUNG CÖ ÑINH TIEÂN HOAØNG Trang 14 PHAÀN KEÁT CAÁU
 15. GVHD : Th.S NGUYEÃN QUOÁC THOÂNG SVTH : NGUYEÃN NGOÏC HAÛI Nhòp C-D: - Tónh taûi : - + Do saøn haønh lang : g1 =1.2(5/8) ×gs(3)×l1 = ½(5/8) ×433×2.2 = 298 (Kg/m) + Taûi do saøn S6 truyeàn vaøo : g2 = (1/2)(5/8) ×gs(3)×l1 = (1/2)(5/8) ×433×2.2 = 298 (Kg/m) ⇒ gC-D = g1+g2 = 298+298 = 596(Kg/m) - Hoaït taûi : - + Do saøn haønh lang : p1 =(1/2)x(5/8) ×ps(3)×l1 = (1/2)x(5/8) ×97.5×2.2 = 67.03 (Kg/m) + Taûi do saøn S6 truyeàn vaøo : p2 = 1.2x(5/8) ×ps(3)×l1 = 1/2(5/8) ×97.5×2.2 = 67.03 (Kg/m) ⇒ pC-D = g1+g2 = 67.03 + 67.03 = 134.06 (Kg/m) a2./ Taûi taäp trung taïi nuùt : Do phaûn löïc cuûa caùc daàm doïc truyeàn vaøo taïi nuùt.Taûi troïng taùc duïng leân daàm doïc goàm troïng löôïng baûn thaân daàm doïc (TLBT),troïng löôïng do saøn xaây treân daàm doïc( neáu coù) vaø taûi troïng do saøn truyeàn daàm doïc.Rieâng taûi troïng do troïng löôïng baûn thaân coät seû khai baùo trong Microfeap phaàn taûi troïng baûn thaân. * Nuùt truïc A’vaøF’: -Tónh taûi : + Taûi do daàm moâi : G1= b×h×l×γ×n = 0.2×(0.2-0.08)×(4/2)×2500×1.1 = 132 (Kg) + Taûi do saøn ban coâng S7 truyeàn vaøo daàm phuï chuyeån thaønh taäp trung : G2= 1/2×gs(2)×(l1/2) × [(l2-l1) +l2 ]/2 = 1/2×433×(1.4/2) × [(4-1.4) +4 ]/2 = 500 (Kg) + Taûi do baûn & thaønh seânoâ : G3 = gseânoâ×l1×l2 = 350×(4/2)×(1.4+0.4) =1260 (Kg) ⇒ GA’ = G1+G2+G3 = 132+500+1260 = 1892 (Kg) ÑEÀ TAØI : LOÂ C CHUNG CÖ ÑINH TIEÂN HOAØNG Trang 15 PHAÀN KEÁT CAÁU
 16. GVHD : Th.S NGUYEÃN QUOÁC THOÂNG SVTH : NGUYEÃN NGOÏC HAÛI - Hoaït taûi : + Hoaït taûi nöôùc seânoâ : P1 = h×l1×l2×γ×n = 0.4×(4/2)×1.4×1000×1 = 1120 (Kg) + Hoaït taûi do saøn ban coâng S7 : P2 = ½ ×ps(2) ×(l1/2) × [(l2-l1) +l2 ]/2 = ½×97.5×( 1.4/2) × [(4 -1.4) + 4 ]/2 = 113 (Kg) PA’ =P1+ P2 = 1120+113 = 1233 (Kg) * Nuùt truïc A vaø F: -Tónh taûi : + Taûi do daàm doïc : G1=b×h×l×γ×n = 0.2×(0.3-0.08)×(4/2)×2500×1.1 = 242 (Kg) + Taûi do saøn ban coâng S2 vaø saøn S1 : G2= ½×gs(2)×(l1/2) × [(l2-l1) +l2 ]/2 +½×gs(1) ×(1/2) l1×l 2/2 = ½×433×( 1.4/2) × [(4-1.4) +4 ]/2 +½×433 ×(1/2) x4×4/2 = 1366 (Kg) ⇒ GA= G1+G2= 242+1366 = 1608 (Kg) - Hoaït taûi : +Taûi do saøn ban coâng S2 vaø saøn S1 : P= ½ ps(2)×(l1/2) × [(l2-l1) +l2 ]/2 +½ps(1) ×(1/2) l1×l 2/2 = ½× 97.5×(1.4/2) × [(4-1.4) +4 ]/2 +½ ×97.5 ×(1/2) ×4×4/2 = 308 (Kg) * Nuùt truc B : -Tónh taûi : + Taûi do daàm doïc : G1=b×h×l×γ×n = 0.2×(0.3-0.08)×[(4+4.5)/2]×2500×1.1 = 514.3 (Kg) + Taûi do saøn S1 (2 oâ saøn) : G2= gs(1) ×(1/2) l1×l 2/2 = 433×(1/2) x4×4/2 = 1732 (Kg) + Taûi do saøn maùi caàu thang: G3= gs(ct ) ×(1/2) l1×l 2/2 = ½×433×(1/2) x4.5×4.5/2 = 1096.03 (Kg) + Taûi do hoà nöôùc maùi (xem taûi hoà nöôùc maùi truyeàn vaøo): G4 = 14223 (Kg) ÑEÀ TAØI : LOÂ C CHUNG CÖ ÑINH TIEÂN HOAØNG Trang 16 PHAÀN KEÁT CAÁU
 17. GVHD : Th.S NGUYEÃN QUOÁC THOÂNG SVTH : NGUYEÃN NGOÏC HAÛI ⇒ GB= G1+G2 +G3 +G4= 514.3 +1732 +1096.03+14223 B = 17565 (Kg) - Hoaït taûi : + Taûi do saøn S1 (2 oâ saøn) : P1=ps(1) ×(1/2) l1×l 2/2 =97.5 ×(1/2) x4×4/2 = 390 (Kg) + Taûi do saøn maùi caàu thang: P2= ps(ct ) ×(1/2) l1×l 2/2 =½×97.5×(1/2) x4.5×4.5/2 = 247 (Kg) ⇒ PB= P1+P2 =390+247 = 637 (Kg) B * Nuùt trucB’ : G = 0; P=0 * Nuùt trucC : -Tónh taûi : + Taûi do daàm doïc : G1=b×h×l×γ×n = 0.2×(0.3-0.08)×[(4+4.5)/2]×2500×1.1 = 514.3 (Kg) + Taûi do saøn S3 saøn S1vaø saøn S7 : G2= ½gs(2)×(l1/2) × [(l2-l1) +l2 ]/2 +½gs(1) ×(1/2) l1×l 2/2 + ½gs(2)×(l1/2) × [(l2-l1) +l2 ]/2 =1/2x 433×(2.2/2) × [(4-2.2)+4 ]/2 +1/2x433 ×(1/2) x4×4/2 +1/2x 433×(2.2/2) × [(4.5-2.2)+4.5 ]/2 = 2366.4 (Kg) + Taûi do saøn maùi caàu thang: G3= gs(ct ) ×(1/2) l1×l 2/2 =½×433×(1/2) x4.5×4.5/2 = 1096.03(Kg) + Taûi do hoà nöôùc maùi(xem taûi töø vaøo): G4 = 14223 (Kg) ⇒ GC = G1+G2+ G3 +G4= 514.3+2366.4+1096.03+14223 = 18200 (Kg) - Hoaït taûi : + Taûi do saøn S3 saøn S1vaø saøn S7 : P1= ½ps(2)×(l1/2) × [(l2-l1) +l2 ]/2 +½ps(1) ×(1/2) l1×l 2/2 + ½ps(2)×(l1/2) × [(l2-l1) +l2 ]/2 ÑEÀ TAØI : LOÂ C CHUNG CÖ ÑINH TIEÂN HOAØNG Trang 17 PHAÀN KEÁT CAÁU
 18. GVHD : Th.S NGUYEÃN QUOÁC THOÂNG SVTH : NGUYEÃN NGOÏC HAÛI =1/2x 97.5×(2.2/2) × [(3.5-2.2)+3.5 ]/2 +1/2x97.5 ×(1/2) x3.5×3.5/2 +1/2x 97.5×(2.2/2) × [(4.5-2.2)+4.5 ]/2 = 533 (Kg) + Taûi do saøn maùi caàu thang: P2= ps(ct ) ×(1/2) l1×l 2/2 =½×97.5×(1/2) x4.5×4.5/2 = 247 (Kg) ⇒ PC= P1+P2 = 533 + 247 = 780 (Kg) * Nuùt truïc D : -Tónh taûi : + Taûi do daàm doïc : G1=b×h×l×γ×n = 0.2×(0.3-0.08)×[(4+2)/2]×2500×1.1 = 363 (Kg) + Taûi do saøn S3 saøn S1vaø saøn S7 : G2= ½gs(2)×(l1/2) × [(l2-l1) +l2 ]/2 +½gs(1) ×(1/2) l1×l 2/2 + ½gs(2)×(l1/2) × [(l2-l1) +l2 ]/2 =1/2x 433×(2.2/2) × [(4-2.2)+4 ]/2 +1/2x433 ×(1/2) x4×4/2 +1/2x 433×(2.2/2) × [(2-2.2/2)+2 ]/2 = 1771 (Kg) ⇒ GD= G1+G2 = 363 + 1771 = 2134 (Kg) - Hoaït taûi : + Taûi do saøn S3 saøn S1vaø saøn S7 : P1= ½ps(2)×(l1/2) × [(l2-l1) +l2 ]/2 +½ps(1) ×(1/2) l1×l 2/2 + ½ps(2)×(l1/2) × [(l2-l1) +l2 ]/2 =1/2x 97.5×(2.2/2) × [(4-2.2)+4 ]/2 +1/2x97.5 ×(1/2) x4×4/2 +1/2x 97.5 ×(2.2/2) × [(2-2.2/2)+2 ]/2 = 399 (Kg) ⇒ PD= P1 = 399 (Kg) * Nuùt truïc D’ : -Tónh taûi : + Taûi do daàm caàu thang maùy : G1= b×h×l×γ×n = 0.2×0.3×2×2500×1.1 = 330 (Kg) * Nuùt truc E : -Tónh taûi : ÑEÀ TAØI : LOÂ C CHUNG CÖ ÑINH TIEÂN HOAØNG Trang 18 PHAÀN KEÁT CAÁU
 19. GVHD : Th.S NGUYEÃN QUOÁC THOÂNG SVTH : NGUYEÃN NGOÏC HAÛI + Taûi do daàm doïc : G1= b×h×l×γ×n = 0.2×(0.3-0.08)×4×2500×1.1 = 484 (Kg) + Taûi do saøn S1 (2 oâ saøn) : G2= gs(1) ×(1/2) l1×l 2/2 = 433×(1/2)x4×4/2 = 1732 (Kg) ⇒ GE= G1+G2 = 484+1732 = 2216 (Kg) - Hoaït taûi : + Taûi do saøn S1 (2 oâ saøn) : P1=ps(1) ×(1/2) l1×l 2/2 =97.5 ×(1/2) x4×4/2 = 390 (Kg) ⇒ PE= P1 =390 (Kg) b./ Caùc taàng töø taàng 1 ñeán taàng 8 : b1./ Taûi phaân boá ñeàu : Troïng löôïng baûn thaân daàm khi tính tónh taûi khai baùo trong Sap2000. * Nhòp A-A’ vaø F-F’: - Tónh taûi : + Taûi do töôøng xaây : g1 = (2/3)xδ×h×γ×n = (2/3)x0.2x(3.3-0,3)1800x1.2 = 864Kg/m) + Do saøn ban coâng : g2 =(1/2)× (5/8) ×gs(2)×l1 = (1/2)× (5/8) ×356*1.4 = 156 (Kg/m) ⇒ gA-A’ = Σgi = g1+g2 = 864+156 = 1020 (Kg/m) - Hoaït taûi ( do saøn truyeàn vaøo): + Do saøn haønh lang : g2 =(1/2)× (5/8) ×ps(2)×l1 = (1/2)× (5/8) ×240×1.4 = 105 (Kg/m) ⇒ pA-A’ = 105 (Kg/m) * Nhòp A-B vaø E-F: - Tónh taûi : + Taûi do töôøng xaây : g1 = (2/3)xδ×h×γ×n = (2/3)x0.1x(3.3-0.3)1800x1.2x(11.58/12.9) ÑEÀ TAØI : LOÂ C CHUNG CÖ ÑINH TIEÂN HOAØNG Trang 19 PHAÀN KEÁT CAÁU
 20. GVHD : Th.S NGUYEÃN QUOÁC THOÂNG SVTH : NGUYEÃN NGOÏC HAÛI = 388 (Kg/m) Vôùi: + Dieän tích cöûa: Sc = 1.1x1.2 = 1.32(m2) + Dieän tích töôøng: St =(4.5-0.2) x(3.3-0.3) –1.32 = 12.9-1.32 = 11.58(m2) + Taûi do saøn S1 truyeàn vaøo : β= l1/2l2 =4/(2×4.5) = 0.444 g2 = gs(1)×(l1/2)×(1-2β2+β3) = 356×(4/2)×(1-2×0.4442+0.4443) = 494 (Kg/m) ⇒ gA-B = Σgi = g1+g2 = 388 + 494 = 882 (Kg/m) - Hoaït taûi : pA-B = (1-2β2+β3) ×psaøn (1)×l1 B = (1-2×0.4442+0.4443) ×195×4/2 = 270 (Kg/m) * Nhòp B-B’: - Tónh taûi : + Taûi do saøn S1 truyeàn vaøo : β= l1/2l2 =4/(2×4.5) = 0.444 g1 = gs(1)×l1×(1-2β2+β3) = 356×(4/2)×(1-2×0.4442+0.4443) = 494 (Kg/m) + Taûi do töôøng xaây : g1 = (2/3)xδ×h×γ×n = (2/3)x0.2x(1.65/2)x1800x1.2 = 238 (Kg/m) ⇒ gB-B’ = Σgi = g1+g2 = 494+238 = 732 (Kg/m) - Hoaït taûi : + Taûi do saøn S1 truyeàn vaøo : β= l1/2l2 = 4/(2×4.5) = 0.444 p1 = ps(1)×l1×(1-2β2+β3) = 195×(4/2)×(1-2×0.4442+0.4443) = 270 (Kg/m) * Nhòp B’-C: - Tónh taûi : + Taûi do saøn S1 truyeàn vaøo : β= l1/2l2 =4/(2×4.5) = 0.389 g1 = gs(1)×l1×(1-2β2+β3) = 356×(4/2)×(1-2×0.4442+0.4443) ÑEÀ TAØI : LOÂ C CHUNG CÖ ÑINH TIEÂN HOAØNG Trang 20 PHAÀN KEÁT CAÁU

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản