intTypePromotion=3

ĐỀ TÀI “ Một số biện pháp thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục trẻ 5 tuổi "

Chia sẻ: Ngô Xuân Phú Phu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
367
lượt xem
72
download

ĐỀ TÀI “ Một số biện pháp thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục trẻ 5 tuổi "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đối với lứa tuổi mầm non, bất cứ điều gì trong thế giới xung quanh cũng là mới lạ, hấp dẫn cho nên nhu cầu mong muốn được tìm hiểu, được khám phá về khoa học công nghệ thông tin. Theo hướng đổi mới giáo dục trẻ hiện nay, nhận thức của trẻ về công nghệ thông tin đã có từng bước thực hiện và nâng cao như chưa được đồng bộ đầy đủ điều này làm ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển nhân cách của trẻ, bên cạnh sự phát triển không ngừng của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ TÀI “ Một số biện pháp thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục trẻ 5 tuổi "

 1. S¸ng kiÕn  kinh nghiÖm I.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.Cơ sở lý luận Đối với lứa tuổi mầm non, bất cứ điều gì trong thế giới xung quanh cũng là mới lạ, hấp dẫn cho nên nhu cầu mong muốn được tìm hiểu, được khám phá về khoa học công nghệ thông tin. Theo hướng đổi mới giáo dục trẻ hiện nay, nh ận th ức c ủa tr ẻ v ề công nghệ thông tin đã có từng bước thực hiện và nâng cao như ch ưa được đồng bộ đầy đủ điều này làm ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển nhân cách của trẻ, bên cạnh sự phát triển không ngừng của khoa h ọc công nghệ đòi hỏi con người phải năng đông và sáng tạo, có khả năng x ử lý các vấn đề phát sinh trong cuộc sống một cách nhanh chóng, có hiệu quả. Cùng với sự đổi mới chung của nghành Giáo Dục thì Giáo D ục Mầm Non nói riêng với mục tiêu phát triển cũng cần có nh ững đổi mới nh ằm phát huy mạnh mẽ hơn vai trò chủ thể của trẻ để trẻ phát triển về nhiều mặt dưới sự hướng dẫn hợp lý của giáo viên. -Ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin lµ mét trong nh÷ng môc tiªu quan träng cña gi¸o dôc mÇm non,viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong c¸c ho¹t ®éng cña trÎ mÇm non lµ c«ng cô ®Ó trÎ ® îc giao tiÕp ,häc tËp vµ vui ch¬i,bªn c¹nh ®ã ®Ó gi¸o dôc trÎ ph¸t triÓn mét c¸ch toµn diÖn . Giáo dục Mầm Non là mắt xích đầu tiên trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực và đẩy mạnh ứng dụng Công ngh ệ thông tin vào trong giảng dạy . Hiện nay trường Mầm non §¹i Thµnh đã ®îc phßng gi¸o dôc hç trî đầu tư, trang bị Tivi, đầu video,tạo diều kiện cho người giáo viên Mầm Non ứng dụng Công nghệ thông tin vào trong giảng dạy . Công nghệ thông tin phát triển đã mở ra những hướng đi mới cho ngành giáo dục trong việc đổi mới phương pháp và hình thức dạy học. Là một giáo viên Mầm Non tôi cũng đã nhận thấy được việc cho trẻ tiếp cận với công nghệ và ứng dụng Công nghệ thông tin vào trong giảng 1
 2. S¸ng kiÕn  kinh nghiÖm dạy có ý nghĩa và có tác dụng to lớn trong giáo dục nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện như: trí tuệ, đạo đức, thẩm mỹ…Mặt khác, ứng dụng công nghệ thông tin còn giúp trẻ nhận biết thế giới xung quanh, giúp trẻ giao tiếp với mọi người. Bên cạnh đó thì việc làm thế nào để giúp trẻ hứng thú trong học tập, vui chơi,và vận dụng sự hiểu biết và khả năng của trẻ vào hoạt động hằng ngày. Điều này làm tôi suy nghĩ vµ tìm tòi mọi biện pháp như soạn giáo án điện tử, sáng tác trò chơi điện tử, sưu tầm trò chơi vận dụng vào các hoạt động hằng ngày nhằm kích thích trẻ tự nguyện tham gia vào hoạt động một cách tích cực, nhẹ nhàng thoải mái . Và để trẻ ngày càng hứng thú tìm hiểu, khám phá cũng như tự tin hơn khi đứng trước các bạn đång nghiÖp tôi quyết định chọn đề tài “ Một số biện pháp thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục trẻ 5 tuổi " Với mong muốn đưa những hình thức mới lạ, hấp dẫn tới trẻ, để tiếp gióp trÎ tiÕp thu néi dung bµi d¹y mét c¸ch dễ dàng đạt hiệu quả tốt hơn. 2.cơ sở thực tiễn - Bản thân tôi luôn bám sát vào kế hoạch chỉ đạo của nhà trường về chuyên môn, và thường xuyên dự giờ đồng nghiệp để nâng cao chất lượng giảng dạy. - Và hiÖn nay líp t«i ®· d îc nhµ trờng trang bÞ cho mét ti vi vµ ®Çu vidio. - Trong công tác giảng dạy tôi thường xuyên sử dụng thiết kế giáo án điện tử, và sử dụng đĩa kidsmart để ứng dụng vào các hoạt động h ọc, và hoạt động khác.giúp trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động một cách tích cực và có hiệu quả. -Trăn trở với mục tiêu chung của giáo dục mầm non là một giáo viên được phân công phụ trách lớp 5 tuổi tôi nguyện đóng góp một phần nh ỏ bé của mình vào việc ứng dụng một số biện pháp thực hiện ứng dụng công 2
 3. S¸ng kiÕn  kinh nghiÖm nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ 5 tuổi, hình thành nhân cách cho trẻ trong việc tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin đ ối v ới trẻ mầm non. II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI -Tôi nghiên cứu đề tài, “một số biện pháp thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao giáo dục trẻ 5 tuổi”. - Việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trẻ 5 tuổi từ đó cô giáo có điều kiện hiểu đặc điểm tâm sinh lý trẻ ,và nguyện vọng của từng trẻ nắm bắt trình độ năng lực của từng trẻ, để có biện pháp giúp trẻ tham gia vào các tró chơi trên máy có hiệu quả đó chính là mục đích nghiên cứu của đề tài III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI - Phương pháp nghiên cứu qua chuyên san, và các tài liệu tham khảo về giáo dục mầm non, qua mạng Internet - Ph¬ng ph¸p quan s¸t - Ph¬ng ph¸p ®iÒu tra - Ph¬ng ph¸p t×m hiÓu thùc tiÔn . - Ph¬ng ph¸p thùc hµnh ®µm tho¹i. - Ph¬ng ph¸p kh¶o s¸t thèng kª. - Phương pháp nghiên cứu sản phẩm của trẻ. IV. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI A. Thực trạng nghiên cứu của đề tài. 1.Thuận lợi: Được sự quan tâm của ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ tôi về Chuyên môn cơ sở vật chất,đồ dùng trang thiết bị dạy h ọc ,và l ớp tôi được chọn làm lớp điểm của trường. 3
 4. S¸ng kiÕn  kinh nghiÖm -Bản thân là một giáo viên có trình độ về chuyên môn,nhiệt tình yêu nghề mến trẻ có khả năng sử dụng giáo án điện tử, và s ử dụng các trò ch ơi Kídsmat, định hướng cho trẻ tham gia vào các trò chơi trên máy. -Được sự tín nhiệm của phụ huynh học sinh ,và sự giúp đ ỡ c ủa đ ồng nghiệp, môi trường trong lớp tương đối phong phú giúp cho tôi có đi ều ki ện thuận lơi để thực hiện đề tài, một số biện pháp thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ 5 tuổi, 2. Khó Khăn:. - Giáo viên thực hiện soạn giáo án điện tử chưa thành thạo, sử dụng máy tính còn vụng về. -Một số phụ huynh chưa quan tâm đến trẻ,nhận thức về ngành học còn hạn chế. - cơ sở vật chất còn chưa phong phú dẫn đ ến vi ệc rèn tr ẻ th ực hi ện công nghệ thông tin còn gặp nhiều khó khăn. -Phụ huynh phần lờn là lao động nông thôn ,lên gặp rất nhi ều khó khăn trong việc hỗ trợ kinh phí.để mua sắm thiết bị đồ dùng học tập. -Một số trẻ quá hiếu động nên cũng ảnh hưởng tới việc học tập. -Và khi dạy trẻ một số biện pháp th ực hiện ứng dụng công ngh ệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ 5 tuổi ban đầu thu đ ược kết quả * Chỉ có 7/35=20% trẻ ở lớp biết di chuột. - 15/35 = 42% trẻ hứng thú tham gia vào các trò chơi trên máy Từ những thuận lợi khó khăn Trên tôi đã có kế hoạch cụ th ể đ ể ti ến hành thực hiện đề tài nghiên cứu của mình một cách có hiệu quả. B.Một số biện pháp chính * Điều tra ban đầu qua hoạt động chung và ứng dụng công nghệ thông tin vào tiết day 4
 5. S¸ng kiÕn  kinh nghiÖm - Hình thức cho trẻ làm quen với máy vi tính, hoạt động khác và qua góc học tập, chơi buổi chiều. - Hình thức cho trẻ làm quen với các hoạt động ngoài giờ - Hình thức cho trẻ làm quen và ứng dụng công ngh ệ thông tin qua việc tuyên truyền phối hợp với phụ huynh. 1.Biện pháp giúp trẻ tiếp cận với công nghệ thông tin và nh ững kết quả đạt được: Để giúp trẻ làm quen và ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động giảng dạy có hiệu quả . Tôi đã tiến hành một số biện pháp sau : * Nắm đặc điểm tâm sinh lý của trẻ. - Đa số cha mẹ trẻ làm nghề nông nên trẻ ít được tiếp xúc v ới máy vi tính, công nghệ thông tin. Bên cạnh đó do cơ tay c ủa tr ẻ 5 tu ổi còn y ếu nên đối với việc gõ bàn phím còn gặp nhiều khó khăn, sử dụng chuột và th ực hiện một số câu lệnh đơn giản như nhấp chuột 2 lần trẻ thực hiện ch ưa thành thạo. - Mắt trẻ còn yếu nên thời gian tiếp xúc với máy tính r ất ng ắn không qúa 30 - 35 phút đồng thời giáo viên cũng không quên nh ắc tr ẻ kho ảng cách cũng như tư thế khi ngồi trước máy tính. - Dựa vào những đặc điểm của trẻ, hứng thú khi được h ọc, ch ơi trên máy tính, người giáo viên cần phải chọn lọc nh ững tài li ệu cũng nh ư trò chơi sao cho phù hợp lại vừa kích thích trẻ hoạt động hơn. * Phối hợp cùng phụ huynh. - Đa phần gia đình các cháu ở trường tôi không có máy vi tính, vì hoàn cảnh gia đình còn rất khó khăn, nhưng bên cạnh đó cũng có một vài gia đình trẻ có máy vi tính. Tôi đã tìm hiểu và trao đ ổi v ới ph ụ huynh hãy m ạnh d ạn cho các bé làm quen với máy vi tính và sử dụng đĩa kidsmart, m ột s ố l ệnh căn bản, vì đa phần phụ huynh rất e ngại trong việc cho trẻ ti ếp xúc v ới máy sớm và sợ trẻ sẽ phá lung tung, nhưng tôi đã gi ải thích và đ ộng viên h ọ 5
 6. S¸ng kiÕn  kinh nghiÖm phối hợp cùng tôi. Từ đó phụ huynh đã mạnh dạn cho trẻ làm quen v ới máy và hướng dẫn bé sử dụng một số lệnh cơ bản khi sủ dụng đìa kidsmart. Ngoài ra tôi còn trao đổi với phụ huynh về một số trò ch ơi trên đĩa phù h ợp với trẻ như: bé vui học chữ, bé tập tô màu, Kidsmart tôi cài cho ph ụ huynh và tôi trực tiếp hướng dẫn trẻ và phụ huynh. - Buổi chiều trong giờ hoạt động chiều, giờ trả trẻ, trong khi ch ờ phụ huynh đến đón) tôi sử dụng máy vi tính để mở nhạc thiếu nhi, phim hoạt hình cho trẻ nghe một vài cháu tò mò tiến lại gần và hỏi: “ Cô ơi đây ph ải tivi không cô?” Trẻ vẫn còn chưa biết phân biệt đâu là máy tính, đâu là tivi, tôi đã nhẹ nhàng hướng dẫn và chỉ rõ từng phần của máy vi tính cho trẻ bi ết . “Đây là máy vi tính, nó giúp chúng ta rất nhiều việc như: đánh ch ữ, nghe nhạc, vẽ hình ngoài ra các con còn có thể chơi rất nhiều trò ch ơi trên máy rất hay…” - Rồi tôi giới thiệu qua cho trẻ biết về các bộ phận của máy tính gồm: màn hình, con chuột, bàn phím... Sau đó tôi làm chậm một số thao tác cho trẻ xem như: khởi động máy, cách dê chuột, nhấp chuột chọn bi ểu t ượng, thoát chương trình… Rồi tôi chọn một bé nhanh nhẹn lên làm thử thao tác.Tôi mời bé Cường ban đầu bé hơi lúng túng trong việc rê chuột đến biểu tượng và khó mà nhấp liên tục được 2 cái nên tôi đã chỉ bé nhấp vào rồi nh ấn Enter, tôi đã cầm tay bé thực hiện. Sau đó cho bé tự làm lại vài lần và bé đã th ực hiện hiện được. Vì có một máy nên không th ể cho t ất c ả trẻ đ ều th ực hi ện cùng một lúc được vào những lúc đón trẻ, trả trẻ, giờ chơi tôi đã cùng với giáo viên đứng lớp với mình lần lượt h ướng dẫn cho các bé n ắm đ ược m ột số thao tác cơ bản về việc sử dụng máy tính. * Thông qua trò chơi - Vào giờ hoạt động vui chơi hay hoạt động chiều, gi ờ trả trẻ thôi thường cho trẻ được làm quen sử dụng máy vi tính. Để kích thích sự h ứng thú của trẻ, thu hút các bé thì tôi đã mua đĩa “Bé vui h ọc ch ữ”, “Bé t ập tô 6
 7. S¸ng kiÕn  kinh nghiÖm màu” và về cài vào máy để cho các cháu chơi, thông qua vi ệc các cháu ch ơi tô màu, thì các cháu phải sử dụng những lệnh cơ bản và biết cách sử dụng chuột thành thạo hơn, qua trò chơi nhỏ tôi còn hướng dẫn các bé thêm một số lệnh như: back (trở về), xóa hay lưu các bức tranh sau khi tô màu…). Qua trò chơi các cháu biết cách sử dụng chuột nhanh, chính xác hơn, th ậm chí có cháu đã biết nhấp chuột được 2 cái liên tục. Ngoài ra, qua trò chơi còn phát triển về mặt thẩm mỹ cho trẻ. Tôi luôn chú ý đến trẻ yếu cho trẻ ch ơi v ới trẻ đã biết, đã nắm vững để trẻ tự học lẫn nhau. Sau khoảng vài tuần lớp tôi thực nghiệm là lớp 5 tuổi Khu văn phòng tôi ph ụ trách c ơ b ản tr ẻ đã mạnh dạn hơn khi sử dụng máy. - Sau một thời gian cho các bé làm quen với máy vi tính, tôi th ấy các bé rất mạnh dạn khi tôi trình chiếu một vài chương trình trong đĩa kidsmart cho các cháu xem ( tôi cho trẻ quây quần bên máy vi tính và m ở cho tr ẻ xem vì điều kiện trường không có máy chiếu). * Hình thức cho trẻ làm quen với máy vi tính qua gi ờ ho ạt đ ộng chung. - Muốn trẻ thực hiện tốt công nghệ thông tin vào trong hoạt động, điều kiện đầu tiên phải có cô giáo sử dụng máy tính thành thạo vẫn chưa đủ mà còn phải biết thiết kế giáo án điện tử cho các hoạt động h ọc, bi ết tìm các tư liệu giáo dục trên mạng để vận dụng những hình ảnh s ống động đ ưa vào giáo án, để trình chiếu có hiệu quả, như cũng không lạm dụng công nghệ nhiều đưa hình ảnh phụ nhiều để trẻ không tập chung vào nội dung chính của bài. Thời gian của hoạt động chung của lớp 5 tuổi 30 - 35 phút có th ể kéo dài thêm 5 phút. Vì vậy giờ hoạt động này tôi sử dụng rất nhiều hình th ức khác nhau để gây hứng thú cho trẻ, giúp trẻ nhanh chóng hi ểu, nh ận bi ết, khám phá. Trong hoạt động này sử sụng đồ dụng đồ dùng trực quan rất có hiệu quả. Đồ dùng trực quan có thể là tranh ảnh, mô hình, vật thật…..Đồ 7
 8. S¸ng kiÕn  kinh nghiÖm dùng trực quan là yếu tố không thể thiếu được trong vi ệc d ạy tr ẻ, vì tr ẻ ch ỉ lĩnh hội kiến thức khi được trực tiếp tri giác các đối tượng. Đồ dùng trực quan càng đẹp, càng hấp dẫn thì càng thu hút được trẻ. N ắm b ắt được đi ều này khi cho trẻ hoạt động học tập nhưng cũng có một số đề tài , ta không thể trực tiếp cho trẻ quan sát bằng vật thật được ( quan sát m ột s ố con v ật sống trong rừng, tìm hiểu về các loài chim…) cũng như muốn đảm bảo được tiết dạy sinh động , trẻ hứng thú, hoạt động tích cực tôi đã lên m ạng Internet tìm tư liệu phục vụ tiết dạy Ví dụ: Khi dạy trẻ tìm hiểu một số con vật sống trong rừng: trẻ cần phải biết tên gọi, hình dáng, các bộ phận, thức ăn, nơi sống, ti ếng kêu, thói quen của các con thú. Nếu sử dụng tranh sẽ rất hạn ch ế và không mang l ại hiệu quả trẻ hoạt động tích cực . Hiểu được điều này tôi đã tìm tư liệu và xây dựng tiết dạy trên Powerpoint. Trẻ rất hứng thú khi được quan sát con sư tử, đặc biệt trẻ tập trung chú ý khi được xem con sư tử chạy đuổi b ắt con nai, sư tử gầm …. Để trẻ không thụ động trong học tập chỉ ngồi xem và nghe, tôi thường gọi trẻ , dùng những câu hỏi kích thích tư duy trẻ phát tri ển và cho trẻ lên sử dụng máy như nhấp chuột để tìm hiểu các con vật khác, hay lên chơi trò chơi “Tìm thức ăn cho tôi”, trẻ phải nhấp chuột vào nh ững thức ăn mà các con vật thường ăn ( khỉ ăn chuối, voi ăn mía lá cây…) * Ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động học Ví dụ: Với bài dạy Khám phá khoa học các phương tiện giao thông đường thủy ở chủ đề “Phương tiện giao thông” tôi sưu tầm nh ững hình ảnh tàu thủy, ca nô, thuyền buồm ... trên mạng thiết kế giáo án điện tử lên máy vi tính, dưới những hình ảnh có từ kèm theo. Khi d ạy đ ến ph ương ti ện nào thì hình ảnh đó xuất hiện kèm theo từ, trẻ biết những phương tiện nào học rồi thì khi nhấp chuột vào những phương tiện đó sẽ chuyển màu. Khi cô giới thiệu tàu thủy thì hiệu ứng sẽ chuyển màu và xuất hiện ở dạng font to, hoặc khi phân tích tàu thủy và thuyền buồm và so sánh thì 2 phương tiện 8
 9. S¸ng kiÕn  kinh nghiÖm này sẽ nhấp nháy, những nét nào giống nhau thì sẽ xuất hiện và có màu giống nhau. Ví dụ: trò chơi: “ Truy tìm ẩn số”. Trẻ sẽ lên chọn ô số nào mình thích. Ở mỗi ô cửa sổ sẽ có 1 câu đố về hình dáng phương tiện, (con vật…) của đó. Bạn nào đoán đúng câu đố thì bức tranh mới hiện ra và dưới mỗi bức tranh sẽ có hình ảnh và trẻ sẽ phải trả lời câu hỏi của cô dưới bức tranh. Khi đã mở được h ết t ất c ảc các ô c ửa sổ thì 1 bạn sẽ đứng lên kể lại nội dung câu chuyện dựa những bức tranh trên theo suy nghĩ của trẻ. Ngày nay việc giảng dạy và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy không còn là điều mới mẻ với chúng ta, nhưng ở cấp bậc mầm non thì vấn đề này chưa được phổ biến rộng rãi, chỉ có ở các lớp 5 tu ổi những năm trước và năm nay là được tiếp cận nhưng cũng ch ưa nhiều, nh ất là đối với những trường nghèo như trường tôi. Việc sử dụng đồ dùng trực quan trên máy vi tính còn mang lại cho trẻ hứng thú và kích thích trẻ tham gia vào hoạt động hơn nữa bởi trên máy vi tính các hình ảnh xuất hi ện và mất đi hay kèm theo các hiệu ứng mới lạ hấp dẫn theo ý muốn của giáo viện, trẻ sẽ tập trung sự chú ý trước những điều mới lạ, tiết h ọc sẽ càng đạt hiệu quả hơn. Qua những ví dụ minh họa ở trên, tôi thấy hình th ức cho trẻ ti ếp c ận với máy vi tính và ứng dụng công nghệ thôn tin vào trong giờ hoạt động chung hình thức rất cơ bản giúp người giáo viên đạt được mục đích của giờ hoạt động. Ngoài ra tùy theo nội dung của từng nội dungvà chủ đề mà giáo viên có thể lựa chọn hình thức tổ chức giờ hoạt động phù hợp nhằm tạo ra cho trẻ một trạng thái thật thoải mái, gần gũi với cuộc sống th ực,“h ọc mà ch ơi, chơi nhưng mà học” * Kết quả của việc thực hiện những biện pháp và ứng dụng công nghệ thông tin vào tiết dạy : 9
 10. S¸ng kiÕn  kinh nghiÖm Việc giúp trẻ tiếp cận tin học và ứng dụng công ngh ệ thông tin trong giảng dạy đã giúp tôi tiết kiệm được thời gian và kinh phí cho việc làm đồ dùng vì với giáo viên mầm non hiện nay lượng công việc rất nhiều, vì vậy chúng ta phải tìm biện pháp, phương pháp để giảm bớt thời gian và lượng công việc, nhưng hiệu quả và chất lượng giáo dục luôn được đảm bảo thì việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy là rất cần thi ết và hi ệu quả thì cũng rất cao. - Từ việc ứng dụng trên tôi không chỉ sử dụng cho riêng mình mà tôi còn sao chép những tư liệu cho các chị em đồng nghiệp, để các chị em nào có máy vi tính có thể ứng dụng trong tiết dạy và làm tư liệu về sau. *Hình thức cho trẻ làm quen với máy vi tính, ho ạt đ ộng khác và qua góc học tập ,hoạt động vui chơi, góc nghệ thuật Với chương trình giáo dục mầm non mới và đổi mới trong ph ương pháp giáo dục thì phương pháp dạy tích hợp nhiều nội dung cũng đ ược l ồng ghép trong một giờ hoạt động chung. Việc cho trẻ tiếp cận với công nghệ thông tin không chỉ được tiến hành qua các bài th ơ, truy ện mà còn được d ạy thông qua các giờ hoạt động chung khác như: Tạo hình, Âm nh ạc, môn Khám phá khoa học … Ví dụ: ở môn Tạo hình: cho trẻ vẽ con vịt, trước khi vẽ tôi cho trẻ xem con vịt , nghe tiếng vịt kêu trên máy vi tính . Sau đó tôi h ướng dẫn trẻ vẽ con vịt và gợi ý trẻ sáng tạo như vịt trong búi cây tìm ăn, bơi dưới ao.. trẻ rất hứng thú và hoạt động tích cực hơn. Như vậy, cho trẻ tiếp cận với thông tin và ứng dụng thông tin qua gi ờ hoạt động chung cũng là hình thức rất cơ bản đ ể giúp tr ẻ n ắm đ ựơc nh ững kĩ năng cần thiết khi thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó thì vi ệc t ạo môi trường cho trẻ làm quen cũng giúp trẻ ngày càng tự tin, mạnh dạn tìm hiểu khám phá cũng không kém phần quan trọng 10
 11. S¸ng kiÕn  kinh nghiÖm * Cho trẻ làm quen công nghệ thông tin qua các hoạt đ ộng ngoài giờ Theo lịch sinh hoạt hằng ngày của trẻ, trẻ sẽ được ra hoạt động chiều, ngoài việc dạy trẻ theo chương trình phân phối , Tôi còn hướng dẫn trẻ các thao tác cơ bản khi sử dụng máy vi tính như : nhấp chuột, mở loa, nhấp đôi chuột…hay chơi các trò chơi trên máy vi tính : chọn giày cho bạn, bỏ con vật vào thùng.... (đĩa Kidsmart) trẻ rất thích. V. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG: Gần như 2 năm qua b¶n th©n t«i lµ gi¸o viªn thùc hiÖn øng dông c«ng nghÖ th«ng tin t«i ®· thu ®îc kÕt qu¶ sau; Đầu năm Cuối năm Qua khảo sát đầu năm ; Qua khảo sát cuối năm ; 7/35 trẻ= 20% trẻ biết di chuột 30/35trÎ=86%trÎ biÕt di chuét 15/35trẻ=42% trẻ hứng thú tham gia 32/35trÎ=91%trÎ høng thó tham gia vào trò chơi trên máy vi tính vµo c¸c trß ch¬I trªn m¸y vi tÝnh đơn giản như di chuột chính xác, mở hình ảnh nháy đúp chuột.. Bằng những biên pháp giúp trẻ tiếp cận với thông tin và ứng d ụng thông tin qua giờ hoạt động chung và các hoạt động khác đã giúp trẻ hiểu biết về cách sử dụng máy tính qua sự giúp đỡ của cô giáo. - Trẻ đã hiểu và làm được các thao tác đơn giản. - Trẻ hiểu được nhu cầu mong muốn của mình - Trẻ sử dụng được máy tính và mở được đĩa Kitsmart. - Qua quá trình vận dụng cho trẻ thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tôi thấy trẻ hứng thú, say mê và tích cực hoạt động hơn. Đã nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần vào việc phát triển toàn diện cho trẻ. VI. TRIÓN VäNG CñA §Ò TµI 11
 12. S¸ng kiÕn  kinh nghiÖm - Với kết quả đạt được như trên và ứng dụng cụ th ể vào trong gi ảng dạy của trường mình, tôi thấy đề tài này cần được nhân rộng, giúp cho đồng nghiệp cùng như trẻ được tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin, nh ằm nâng cao chất lượng trong giáo dục trẻ ở trường mầm non phát triển toàn diện. VII. KẾT LUẬN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM: 1. Kết luận: - Việc cho trẻ tiếp cận và sử dụng máy vi tính là việc rất cần thiết để giúp trẻ tiếp cận gần với sự phát triển của công ngh ệ thông tin ngày nay và làm tiền đề cho việc học tập tin học của trẻ. - Việc ứng dụng phương tiện công nghệ trong giảng dạy là rất cần thiết và bổ ích nó sẽ giúp giáo viên rất nhiều trong việc giảng dạy đem lại hiệu quả cao trong việc tiếp thu kiến thức của học sinh và giảm bớt th ời gian của chúng ta trong việc làm đồ dùng ngoài ra những tư liệu ấy còn được sử dụng lâu dài và nhân rộng. - Muốn trẻ thực hiện tốt công nghệ thông tin vào trong hoạt động, điều kiện đầu tiên phải có cô giáo sử dụng máy tính thành thạo vẫn chưa đủ mà còn phải biết thiết kế giáo án điện tử cho các hoạt động h ọc, bi ết tìm các tư liệu giáo dục trên mạng để vận dụng những hình ảnh s ống động đ ưa vào giáo án, để trình chiếu có hiệu quả, như cũng không lạm dụng công nghệ nhiều đưa hình ảnh phụ nhiều để trẻ không tập chung vào nội dung chính của bài. Giáo viên phải biết lộng ghép nội dung ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với thời gian, điều kiện th ực tế của lớp mình một cách linh hoạt. 2. Bài học kinh nghiệm. - Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ trong trường mầm non nói chung, lớp 5 tuổi nói riêng đạt hiệu quả cao, trước hết giáo viên phải có lòng yêu nghề mến trẻ, say mê với công việc, Tinh cảm với trẻ. 12
 13. S¸ng kiÕn  kinh nghiÖm - Giáo viên phải có hiểu biết về công nghệ thông tin, soạn được giáo án điện tử để phục vụ cho trẻ hoạt động. - Giáo viên thường xuyên thực hiện nghiêm túc các hoạt động trong ngày của bé có ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp từng th ời đi ểm, t ừng bài dạy. Tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp giáo dục dạy học tích cực cho trẻ, - Để thực hiện được đề tài này phải có sự giúp đỡ và tạo điều kiện của PGD huyện Hiệp Hòa hỗ trợ máy tính cho các trường đ ể nhà tr ường và giáo viên kết hợp với các bậc cha mẹ trẻ giáo dục trẻ th ực hiện công ngh ệ thông tin vào hoạt động. Tuy nhiên một số biện pháp đã đạt hiệu quả, song thời gian áp dụng giảng dạy ở lớp, phạm vi nghiên cứu chỉ ở một lớp 5 tuổi khu văn phòng trường mầm non Đại Thành nên bài tập nghiên cứu không sao tránh kh ỏi những thiếu sót. Tôi rất mong được sự góp ý, chỉ bảo của lãnh đạo cấp trên, đóng góp ý kiến cho đề tài của tôi được hoàn thiện hơn./. Xin chân thành cảm ơn! Đại Thành, ngày 15 tháng 10 năm 2012 Người viết Ngô Thị Điệp  NhËn xÐt ®¸nh gi¸ ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 13
 14. S¸ng kiÕn  kinh nghiÖm ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 14
 15. S¸ng kiÕn  kinh nghiÖm ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………............................................................. PHỤ LỤC NỘI DUNG TRANG 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Phương pháp nghiên cứu 2 4. Nội dung nghiên cứu 3 5. Triển vọng đề tài 11 6.Kết luận và bài học kinh nghiệm 12 7. Nghững kiến nghị đề xuất 13 15
 16. S¸ng kiÕn  kinh nghiÖm 16

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản