intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề tài: “Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ ôtô ở Công ty cơ khí ô tô 3-2 “

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:65

68
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: “một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ ôtô ở công ty cơ khí ô tô 3-2 “', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: “Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ ôtô ở Công ty cơ khí ô tô 3-2 “

 1. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ ôtô ở Công ty cơ khí ô tô 3-2
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n Lêi më ®Çu Ngµy nay, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi møc ®é c¹nh tranh ngµy cµng cao, c¸c Doanh nghiÖp ph¶i tù quyÕt ®Þnh cho m×nh ba vÊn ®Ò träng t©m: S¶n xuÊt c¸i g×, s¶n xuÊt cho ai vµ s¶n xuÊt nh­ thÕ nµo? Hä ph¶i tù chñ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tõ viÖc ®¶m b¶o c¸c yÕu tè ®Çu vµo, s¶n xuÊt ra s¶n phÈm theo yªu cÇu thÞ tr­êng ®Õn tæ chøc c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng. C«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cã chøc n¨ng thùc hiÖn gi¸ c¶ cña s¶n phÈm. Thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh ®· chøng minh r»ng ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trªn thÞ tr­êng, c¸c Doanh nghiÖp b¾t buéc ph¶i thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. ChØ khi s¶n phÈm ®­îc tiªu thô th× Doanh nghiÖp míi cã thÓ bï d¾p ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ thu thªm lîi nhuËn ®Ó cã thÓ ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng diÓn ra liªn tôc víi hiÖu qu¶ ngµy mét cao. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tiÖu thô s¶n phÈm gióp Doanh nghiÖp kh«ng ngõng më réng quy m« s¶n xuÊt, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña Doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng. C¸c Doanh nghiÖp ®Òu ®Æt c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm lªn vÞ trÝ hµng ®Çu v× nã chi phèi m¹nh mÏ tíi c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty c¬ khÝ « t« 3-2 lµ C«ng ty ®ang rÊt thµnh c«ng trong viÖc tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i xe «t« kh¸ch vµ xe «t« du lÞch do C«ng ty l¾p r¸p, nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng trong n­íc. Së dÜ cã ®­îc thµnh c«ng ®ã, mét phÇn lµ do toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty rÊt quan t©m vµ coi träng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty, lµ mét sinh viªn kinh tÕ t«i nhËn thÊy bªn c¹nh nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng kÓ, th× c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty cßn gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n vµ cßn cã nhiÒu h¹n chÕ cÇn ®­îc kh¾c phôc. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, t«i ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi:
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n “Mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng tiªu thô «t« ë C«ng ty c¬ khÝ « t« 3-2 “ lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp. Chuyªn ®Ò ®i s©u ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty trong mét sè n¨m gÇn ®©y, qua ®ã x¸c ®Þnh ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc còng nh­ nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n cña nã. Trªn c¬ së ®ã ®­a ra mét sè gi¶ ph¸p kiÕn nghÞ gãp phÇn ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, kÕt cÊu chuyªn ®Ò cåm ba phÇn: PhÇn thø nhÊt: Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña c«ng ty PhÇn thø hai: Thùc tr¹ng c«ng t¸c tiªu thô xe « t« vµ chÊt l­îng dÞch vô sau b¸n xe « t« cña C«ng ty c¬ khÝ « t« 3-2. PhÇn thø ba: Mét sè gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh tiªu thô xe « t« ë C«ng ty c¬ khÝ « t« 3-2.
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n PhÇn thø nhÊt Qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña c«ng ty I. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty 1.Tªn ®Çy ®ñ cña c«ng ty. Tªn giao dÞch: C«ng ty C¬ KhÝ « t« 3-2 §¬n vÞ qu¶n lý: Tæng c«ng ty c¬ khÝ giao th«ng vËn t¶i Gi¸m ®èc c«ng ty: TrÇn Nguyªn Hång Tæng sè nh©n viªn: 320 Trô së chÝnh: 18 §­êng Gi¶i Phãng QuËn §èng §a Hµ Néi Tel: 048525601- 048528038 Fax: 0485256 LÜnh vùc ho¹t ®éng: S¶n xuÊt kinh doanh 2. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. C«ng ty c¬ khÝ « t« 3-2 lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc, ®­îc thµnh lËp ngµy 09/03/1964, lµ ®¬n vÞ thµnh viªn, h¹ch to¸n ®éc lËp cña tæng c«ng ty c¬ khÝ GTVT Bé GTVT. GÇn 40 n¨m ph¸t triÓn vµ tr­ëng thµnh, víi ®éi ngò nh©n viªn lµnh nghÒ, c¸n bé giµu kinh nghiÖm, c«ng ty ®· tån t¹i vµ lín m¹nh tronh c¬ chÕ thÞ tr­êng, b»ng c¸c s¶n phÈm truyÒn thèng cña m×nh; Söa ch÷a ®ãng míi c¸c lo¹i xe « t« vµ s¶n xuÊt c¸c lo¹i phô tïng « t«, xe m¸y; Cung cÊp cho c¸c ®on vÞ SX-KD cña Hµ Néi vµ c¸c tØnh; §¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng trong n­íc, thay thÕ mét sè mÆt hµng kh«ng ph¶i nhËp ngo¹i, tiÕt kiÖm ngo¹i tÖ cho ®Êt n­íc. S¶n phÈm cña c«ng ty c¬ khÝ « t« 3-2 - Xe kh¸ch s¶n xuÊt theo tiªu chuÈn ViÖt Nam - S÷a ch÷a b¶o d­ìng c¸c lo¹i xe « t«
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n - S¶n xuÊt khung xe m¸y kiÓu DREAM vµ kiÓu WAVE - S¶n xuÊt c¸c lo¹i phô tïng « t«, xe m¸y - S¶n xuÊt dÇm cÇu thÐp - S¶n phÈm c¬ khÝ kh¸c Tæng s¶n l­îng s¶n phÈm chÝnh n¨m 2001 - Xe kh¸ch vµ xe ®ãng thïng: 40 xe - Khung xe m¸y(2 lo¹i) :70.450 chiÕc - S¶n phÈm c«ng nghiÖp kh¸c: 430 triÖu ®ång C¶ 2 lo¹i s¶n phÈm cña c«ng ty s¶n xuÊt ra kh«ng nh÷ng ph¶i ®¶m b¶o kiÓu d¸ng, mü thuËt c«ng nghiÖp, chÊt l­îng tèt mµ cßn ph¶i ®¶m b¶o tÝnh an toµn r¸t cao. C¸c lo¹i s¶n phÈm nµy ®Òu ph¶i qua côc ®¨ng kiÓm ViÖt Nam kiÓm tra ®¸nh gi¸ vµ cÊp chøng chØ chÊt l­îng. Víi hÖ thèng m¸y mãc, thiÕt bÞ ®o l­êng g¸ l¾p vµ dông cô kiÓm tra cïng víi ®éi ngò kiÓm tra nhiÖt t×nh vµ cã tr¸ch nhiÖm cao, ®ã lµ ®iÒu kiÖn tèi ­u, b¶o ®¶m s¶n phÈm cña c«ng ty ®¹t c¸c yªu cÇu vÒ chÊt l­îng. S¶n phÈm cña chóng t«i ®­îc qu¶ng b¸ réng r·i trong c¸c ®¬n vÞ b¹n hµng, b»ng uy tÝn chÊt l­îng. C«ng ty c¬ khÝ « t« 3-2 ®· c«ng bè tiªu chuÈn chÊt l­îng hµng ho¸ khung xe m¸y M· sè: 87141900 *TC- 04-2002 khung xe m¸y kiÓu DREAM *TC- 03-2002 khung xe kiÓu WAVE S¶n phÈm cña c«ng ty ®½ ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng khen ngîi vÒ chÊt l­îng, tham gia héi chî triÓn l·m Quèc tÕ hµng c«ng nghiÖp ViÖt Nam t¹i Gi¶ng Vâ n¨m 2001. C¶ hai lo¹i s¶n phÈm lµ « t« kh¸ch 26 chç vµ khung xe m¸y cña C«ng ty c¬ khÝ « t« 3-2 ®Òu ®¹t huy ch­¬ng vµng. Víi ph­¬ng ch©m “CHÊT L¦îng lµ sù tån t¹i cña doanh nghiÖp”, n¨m 2001 C«ng ty ®½ tiÕn hµnh tæ chøc l¹i s¶n xuÊt, c¶i tiÕn d©y chuyÒn c«ng nghÖ, thay thÕ hµng chôc thiÕt bÞ míi vµ hiÖn ®¹i, ®Ó më réng s¶n xuÊt vµ kh«ng
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. N¨m 2001, n¨m ®Çu tiªn cña thiªn niªn kû míi, C«ng ty tiÕn hµnh x©y dùng vµ ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn Quèc tÕ ISO 9001- 2000 nh»m ®¸p øng mäi nhu cÇu, ®¶m b¶o quyÒn lîi cña ng­êi tiªu dïng trong n­íc vµ tiÕn tíi xuÊt khÈu trong t­¬ng lai. Ban ®Çu, nhµ m¸y «t« 3-2 ®­îc thµnh lËp ®Ó d¸p øng nhu cÇu söa ch÷a vµ s¶n xuÊt phô tïng xe «t« cho thÞ tr­êng trong n­íc ( chñ yÕu lµ MiÒn B¾c). §©y lµ mét trong nh÷ng nhµ m¸y c¬ khÝ «t« ®Çu tiªn ë MiÒn B¾c thêi gian ®Êt n­íc trong thêi kú kh¸ng chiÕn chèng Mü vµ nã ®½ ®¸p øng tèt nhu cÇu cña nhµ n­íc trong thêi kú ®ã. Thêi kú ®Çu nhµ m¸y chØ cã d­íi 200 c¸n bé c«ng nh©n viªn víi vµi chôc m¸y mãc th« s¬ chñ yÕu phôc vô viÖc söa chöa vÆt vµ ®ét xuÊt cho c¸c xe trung ­¬ng ®èng trªn ®Þa bµn Hµ Néi. Víi nh÷ng nç lùc lµm viÖc h¨ng say vµ cã nhiÒu s¸ng kiÕn trong thêi kú kh¸ng chiÕn chèng Mü, nhµ m¸y ®½ ®­îc tÆng mét Hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng hai vµ mét Hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng ba vÒ thµnh tÝch s¶n xuÊt vµ chiÕn ®Êu, ®Æc biÖt nhµ msy ®­îc B¸c Hå vµ B¸c T«n göi lÆng hoa khen ngîi ®éng viªn toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn nhµ m¸y. Sau ngµy ®Êt n­íc thèng nhÊt. Nhµ m¸y tÝch cùc tham gia vµo c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n­íc vµ ngµy cµng ph¸t triÓn lín m¹nh,toµn diÖn mµ ®Ønh cao lµ nh÷ng n¨m cuèi thËp kû 80. Trong thêi gian nµy sã c¸n bé c«ng nh©n viªn cña nhµ m¸y lªn tíi 700 ng­êi, trong ®ã sè c¸n bé khoa häc kü thuËt cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trung cÊp chiÕm 10%, sè c«ng nh©n viªn bËc cao ®ñ c¸c ngµnh nghÒ, tÝnh tõ bËc 4 ®Õn bËc 7/7 chiÕm 18%. NhiÒu lo¹i trang thiÕt bÞ míi t­¬ng ®èi hiÖn ®¹i d­îc nhaf masy trang bÞ d· t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng c¬ khÝ chÝnh x¸c nh­: Bé ®«i b¬m cao ¸p, c¸c lo¹i xe IFA W50L, m¸y 3§12, §12, §20,...CÊp chÝnh x¸c cÊp I. DiÖn tÝch nhµ x­ëng ®­îc më réng, cã hÖ thèng kho tµng vµ ®­êng vËn chuyÓn néi bé hoµn chØnh
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n DiÖn tÝch nhµ s¶n xuÊt: Trªn 800m2 DiÖn tÝch khu lµm viÖc:1000m2 DiÖn tÝch kho tµng: Trªn 1500m2 Tæng sè thiÕt bÞ trªn 200 chiÕc VÒ söa ch÷a « t«: Tr­íc ®©y nhµ m¸y chuyªn s÷a ch÷a c¸c lo¹i xe do c¸c n­íc XHCN s¶n xuÊt nh­ GAT69, B¾c Kinh, Von Ga...®Õn cuèi nh÷ng n¨m 80 ngoµi nh÷ng lo¹i xe cò mµ nhµ m¸y ®· s÷a ch÷a lín( cã quy tr×nh c«ng nghÖ æn ®Þnh) tÊt c¶ c¸c xe thuéc c¸c n­íc T­ B¶n nh­ TOYOTA, NISAN, §¸T SU,...chÊt l­îng ngµy cµng cao c¶ vÒ mÆt kü thuËt lÉn mü thuËt. VÒ s¶n xuÊt phô tïng, nhµ m¸y cã ®ñ thiÕt bÞ vµ ®iÒu kiÖn c«ng nghÖ ®Ó s¶n xuÊt trªn 30 lo¹i phô tïng cung cÊp cho thÞ tr­êng nh­: Bé ®«i b¬m cao ¸p c¸c lo¹i, m¸y diªzen, Do¨ng ®Öm c¸c lo¹i, cßi ®iÖn 12V, g­¬ng ph¶n chiÕu...Cã lo¹i do¹t huy ch­¬ng vµng trong cuéc triÓn l·m kinh tÕ toµn quèc vµ lµ s¶n phÈm duy nhÊt cña nghµnh GTVT ®­îc cÊp dÊu chÊt l­îng cÊp1. Nhê cã nh÷ng s¶n phÈm nµy, nhµ n­íc ®· h¹n chÕ mét phÇn ngo¹i tÖ ®Ó nhËp vµo n­íc ta. S¶n l­îng nh÷ng n¨m tr­íc ®ã ®¹t trªn 40 tÊn phô tïng mét n¨m. Nh×n chung ®©y lµ thêi kú thµnh c«ng cña nhµ m¸y trong viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña m×nh. Nhµ m¸y « t« 3-2 ®· x©y dùng ®­îc niÒm tin vµ uy tÝn trªn trÞ tr­êng. Tuy nhiªn b­íc vµo thËp kû 90 do cã nhiÒu yÕu tè t¸c ®éng nªn t×nh h×nh nhµ m¸y cã nhiÒu biÕn ®éng. Giai ®o¹n tõ m¨m 1990 ®Õn nay: B­íc sang thËp kû 90 víi chÝnh s¸ch më cöa nÒn kinh tÕ, nÒn kinh tÕ tõ tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, trung t©m söa ch÷a nhµ n­íc, t­ nh©n h×nh thµnh víi c¬ chÕ mÒm dÎo vµ thñ tôc nhanh gän h¬n rÊt nhiÒu cña nhµ m¸y, ®øng tr­íc nh÷ng thay ®æi ban ®Çu ®ã nhµ m¸y ®· kh«ng thÝch nghi, v× thÕ viÖc lµm kh«ng cßn nhiÒu, ®Æc biÖt lµ kh©u c¬ khÝ. Nh÷ng viÖc thu hót nhiÒu lao ®éng , cã doanh thu lín hÇu nh­ kh«ng cã, do ®ã viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cã tÇm chiÕn l­îc
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n bÞ h¹n chÕ nhiÒu vµ rÊt khã kh¨n. MÆt kh¸c nhµ x­ëng, thiÕt bÞ m¸y mãc cò kü, lùc l­îng s¶n xuÊt kh«ng ®ång bé, bé m¸y qu¶n lý cång kÒnh...kh«ng cßn phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt trong giai ®o¹n míi. Bªn c¹nh ®ã, nhµ m¸y l¹i thiÕu vèn cho ®Çu t­ míi, ®Çu t­ cho chiÒu s©u do ®ã ®æi míi vÒ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh qu¶ thùc dõng l¹i ë con sè kh«ng. §iÒu ®ã ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu tíi c«ng t¸c tæ chøc l¹i, s¾p xÕp c«ng nghÖ míi theo c¬ chÕ thÞ tr­êng. C«ng nh©n kh«ng cã viÖc lµm, thu nhËp ng­êi lao ®éng thÊp, s¶n xuÊt vµ söa ch÷a kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu thÞ tr­êng, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra bÞ tån kho. §Ó ®¶m b¶o cho sù tån t¹i, nhµ m¸y ®· gi¶i quyÕt cho c«ng nh©n nghØ h­u mÊt søc, th«i viÖc sím theo quyÕt ®Þnh 197, nªn tõ 700 ng­êi vµo cuèi nh÷ng n¨m 80 th× ®Õn ®Çu n¨m 1999 chØ cßn h¬n 200 ng­êi. NhËn thÊy ®ñ ®iÒu ®ã t¹i §¹i Héi lÇn thø 19 Nhµ M¸y « t« 3-2 ®· ®æi tªn thµnh c«ng ty c¬ khÝ « t« 3-2 cho phï hîp víi tÇm vãc cña m×nh.Nh­ng kÕt qu¶ ªu cÇu, thËm chÝ t×nh h×nh s¶n xuÊt cßn xÊu ®i so víi ®Çu nh÷ng n¨m 90. vÈn kh«ng ®¹t y KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh giai ®o¹n 1990-1998 (§¬n vÞ: §ång) N¨m Doanhthu Nép ng©n Tæng sè Sè ng­êi TNBQ ®Çu CBCNV(n) (§) s¸ch(§) ®i lµm(n) ng­êi(§) 1990 401.523.000 14.034.870 542 205 51.840 1991 910.784.560 30.672.240 466 177 59.889 1992 3.528.642.000 108.736.920 410 180 175.997 1993 7.134.678.250 224.890.230 397 185 254.147 1994 7.081.443.580 210.572.950 254 182 304.500 1995 8.640.940.972 335.591.198 250 182 418.729 1996 6.719.474.530 164.000.000 244 174 450.000 1997 3.399.979.685 82.643.172 233 171 446.000 1998 3.774.157.763 86.000.000 227 157 436.000
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n Tuy nhiªn tõ nh÷ng n¨m1999 (ChÝnh x¸c lµ tõ sau §¹i Héi §¶ng Bé lÇn thø 20) ®Õn nayC«ng ty c¬ khÝ «t« 3-2 ®· tho¸t ra cuéc khñng ho¶ng vµ cã b­íc ph¸t triÓn v­ît bËc ®óng víi tiÒm n¨ng s½n cã cña m×nh. Rót kinh nghiÖm tõ t×nh h×nh thùc hiÖn cña ®¹i héi tr­íc. C«ng ty ®· s¾p xÕp l¹i bé m¸y qu¶n lý, c¸c phßng ban vµ c¸c ph©n x­ëng, ®ång thêi víi quyÕt t©m thùc hiÖn ®æi míi toµn thÓ c«ng nh©n viªn cïng víi sù ñng hä cña cÊp trªn tõng b­píc th¸o gì nh÷ng khã kh¨n tån ®éng tr­íc ®©y. Trong hai n¨m gÇn ®©y c«ng ty ngµy cµng lµm ¨n cã hiÖu qu¶. Thu nhËp vµ ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng trong c«ng ty t¨ng lªn râ rÖt, c¸n bé c«ng nhan viªn cã viÖc lµm æn ®Þnh, nªn nh×n chung mäi ng­êi rÊt phÊn khëi h¨ng say trong c«ng viÖc vµ tin t­ëng vµo ®éi ngò l·nh ®¹o cña c«ng ty. Mét sè kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: 2000 2001 2002 ChØ tiªu 11.027.232 35.588.917 74.044.000 Gi¸ trÞ SXCN (gi¸ CD94*1000®) Tæng doanh thu(Gi¸ BBCN*1000®) 10.207.312 34.787.403 67.180.000 38 40 29 §ãng xe « t« (c¸c lo¹i) 103.214 70.448 4.000 S¶n xuÊt khung xe m¸y (2 lo¹i) 2.527.832 1.320.973 456.709 Nép ng©n s¸ch (*1000®) 1.600.000 410.000 52.000 L·i thùc hiÖn (*1000®) 6.532.000 5.554.588 3.154.588 Vèn kinh doanh (*1000®) Nh×n vµo b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ngµy cµng t¨ng, sè l­îng hµng b¸n vµ s¶n xuÊt ngµy cµng t¨ng, c«ng ty lµm ¨n ngµy cµng cã l·i. Trong thêi gian nµy c«ng ty ®· m¹nh d¹n nghiªn cøu, thiÕt kÕ vµ ®­a vµo s¶n xuÊt hµng lo¹t c¸c s¶n phÈm míi nh­: §ãng c¸c lo¹i thïng xe cho c¸c liªn doanh l¾p r¸p «t«, c¶i t¹o sat xi thµnh «t« t¶i l¾p cÈu tù hµnh, «t« ®ãng thïng kÝn chuyªn dïng ®Ó chë tiÒn, chë hµng...§èi víi ph©n x­ëng c¬
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n khÝ C«ng ty ®· tæ chøc l¹i ®Ó s¶n xuÊt c¸c lo¹i cÊu kiÖn, s¶n xuÊt phô tïng xe m¸y ®Ó thùc hiÖn ch­¬ng tr×ng l¾p r¸p IKD xe m¸y cña c«ng ty. Trong s¶n xuÊt c«ng ty c¬ khÝ «t« vÈn lÊy nhiÖm vô söa xe lµm nhiÖm vô chÝnh cña m×nh, khu vùc söa xe lµ n¬i cã nguån thu lín vµ lîi nhuËn cao. Tãm l¹i qua gÇn 10 n¨m r¬i vµo khñng ho¶ng, C«ng ty c¬ khÝ «t« 3-2 ®Õn nay ®· lÊy l¹i vÞ thÕ cña m×nh vµ ®ang cã nh÷ng thµnh c«ng trong c«ng cuéc s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Trong nh÷ng n¨m tíi c«ng ty c¬ khÝ «t« 3-2 víi sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ vµ lßng quyÕt t©m cao cña c«ng nh©n viªn nhÊt ®Þnh sÎ ®­a c«ng ty tíi b­íc ph¸t triÓn míi. II. NhiÖm vô quyÒn h¹n vµ ho¹t ®énh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 1. NhiÖm vô cña c«ng ty + NhiÖm vô c¬ b¶n: -X©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch, kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ vµ më réng s¶n xuÊt kinh doanh ®¸p øng ngµy cµng nhiÒu hµng hãa vµ dÞch vô cho x· héi, tù bï ®¾p chi phÝ, tù trang tr¶i vèn vµ lµm trßn nghÜa vô víi ng©n s¸ch nhµ n­íc trªn c¬ së tËn dông n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ øng dông khoa häc kû thuËt. -Thùc hiÖn ph©n phèi lao ®éng vµ c«ng b»ng x· héi, tæ chøc dêi sèng vµ ho¹t ®éng x· héi, kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸ nghÒ nghiÖp cña c«ng nh©n viªn chøc. -Më réng liªn kÕt víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. T¨ng c­êng hîp t¸c kinh tÕ víi n­íc ngoµi, ph¸t huy vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ quèc doanh, gãp phÇn tÝch cùc vµo nÒn s¶n xuÊt x· héi vµ c¶i t¹o Chñ nghÜa x· héi.
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n -B¶o vÖ nhµ m¸y, b¶o vÖ s¶n xuÊt, b¶o vÖ m«i tr­êng, gi÷ g×n trËt tù x· héi, lµm trßn nghÜa vô quèc phßng, tu©n thñ ph¸p luËt, h¹ch to¸n vµ b¸o c¸o trung thùc theo chÕ ®é Nhµ n­íc quy ®Þnh. + NhiÖm vô cô thÓ: -Söa ch÷a, t©n trang, ®ãng míi c¸c lo¹i xe du lÞch, xe c«ng t¸c vµ xe ca. Mua b¸n c¸c lo¹i xe. -S¶n xuÊt kinh doanh mua b¸n phô tïng xe « t« c¸c lo¹i. -S¶n xuÊt vµ phôc håi mét sè mÆt hµng phôc vô ngµnh vµ c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c. -S¶n xuÊt s¶n phÈm cho ch­¬ng tr×nh dù trö ®éng viªn quèc phßng. -S¶n xuÊt khung xe m¸y kiÓu Dream vµ Wave -S¶n xuÊt dÇm cÇu thÐp. -S¶n xuÊt s¶n phÈm c¬ khÝ kh¸c. 2. QuyÒn h¹n cña c«ng ty -Cã quyÒn chñ ®éng x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, tæ chøc kinh doanh liªn doanh liªn kÕt, ph¸t triÓn s¶n xuÊt trªn c¬ së môc tiªu kÕ ho¹ch cña Nhµ n­íc, nhu cÇu thÞ tr­êng vµ th«ng qua ®¹i héi c«ng nh©n viªn chøc quyÕt ®Þnh. -Cã quyÒn thùc hiÖn, quyÒn tù chñ vÒ tµi chÝnh cña nhµ m¸y vµ sö dông c¸c lo¹i vèn Nhµ n­íc giao ®Ó kinh doanh cã l·i. -Cã quyÒn lËp c¸c quü vµ sö dông c¸c quü theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. -Cã quyÒn chñ ®éng tæ chøc gi¶i thÓ c¸c bé phËn s¶n xuÊt chÝnh, phô, phô trî, dÞch vô, c¸c bé phËn qu¶n lý ®Ó thùc hiÖn ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cã lîi nhÊt. -Cã quyÒn tuyÓn dông vµ sö dông lao ®éng theo yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh. -Cã quyÒn bæ nhiÖm c¸n bé tõ cÊp tr­ëng phßng trë xuèng.
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n -Cã quyÒn n©ng cÊp bËc l­¬ng cho CBCNVC tõ møc l­¬ng 405 trë xuèng. -Cã quyÒn chñ ®éng x©y dùng ch­¬ng tr×nh nghiªn cøu øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt, chñ ®éng më réng mäi h×nh thøc liªn kÕt víi c¸c c¬ së nghiªn cøu, c¸c tËp thÓ vµ c¸ nh©n nhµ khoa häc trong vµ ngoµi n­íc. 3. C¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt vµ tæ chøc qu¶n lý cña nhµ m¸y S¬ ®å tæ chøc chung cña c«ng ty Gi¸m ®èc Phã G§ KT-CL Phã G§ SX-KD Phßng Phßng Phßng Phßng Ban PX ¤ PX ¤ PX c¬ PX c¬ KD KT- TC- Nh©n b¶o vÖ t« I t« II khÝ I khÝ II KCS KT chÝnh + Gi¸m ®èc c«ng ty c¬ khÝ « t« 3-2 lµ ng­êi ®­îc Bé tr­ëng Bé Giao th«ng VËn t¶i bæ nhiÖm, cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n ®­îc quy ®Þnh trong ®iÒu lÖ xÝ nghiÖp quèc doanh. Gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm cao nhÊt tr­íc Nhµ n­íc vµ liªn hiÖp xÝ nghiÖp c¬ khÝ GTVT vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ thùc hiÖn mäi chÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi lao ®éng. Gióp viÖc cho gi¸m ®èc cã hai Phã gi¸m ®èc vµ mét KÕ to¸n tr­ëng. 1. Phã gi¸m ®èc KT- CL 2. Phã gi¸m ®èc SX-KD 3. KÕ to¸n tr­ëng.
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n +Gi¸m ®èc lµ ng­êi võa chÞu tr¸ch nhiÖm chung qu¶n lý toµn diÖn, võa trùc tiÕp phô tr¸ch kÕ ho¹ch tµi chÝnh, tæ chøc c¸n bé, b¶o vÖ vµ c«ng t¸c cã liªn quan ®Õn quèc phßng. + Phã gi¸m ®èc lµ ng­êi céng sù ®¾c lùc cña gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc, Nhµ n­íc vÒ nh÷ng phÇn viÖc ®­îc ph©n c«ng. + KÕ to¸n tr­ëng cã chøc n¨ng gióp Gi¸m ®èc tæ chøc, chØ ®¹o thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª, th«ng tin kinh tÕ, ho¹ch to¸n kinh tÕ ë nhµ m¸y theo c¬ chÕ qu¶n lý míi, ®ång thêi lµm nhiÖm vô kiÓm so¸t viªn kinh tÕ tµi chÝnh Nhµ n­íc t¹i nhµ m¸y. + Phã gi¸m ®èc vµ KÕ to¸n tr­ëng do Gi¸m ®èc ®Ò nghÞ vµ cÊp trªn bæ nhiÖm. -C¨n cø ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, ph­¬ng ¸n s¶n phÈm dïng lµm ph­¬ng h­íng ph¸t triÎn s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty c¬ khÝ «t« 3-2 tæ chøc s¶n xuÊt thµnh 6 ph©n x­ëng vµ 2 trung t©m dÞch vô ph¸t triÓn SXKD: 1. Ph©n x­ëng «t« 1 2. Ph©n x­ëng «t« 2 3. Ph©n x­ëng «t« 3 4. Ph©n x­ëng c¬ khÝ 5.Ph©n x­ëng b¬m cao ¸p 6.Ph©n x­ëng s¶n xuÊt dÞch vô + Mét trung t©m dÞch vô tæng hîp + Mét trung t©m giao dÞch ph¸t triÓn SXKD vµ c¬ khÝ giao dÞch vËn t¶i C¸c ph©n x­ëng ®Òu cã bé m¸y gän nhÑ ®ñ kh¶ n¨ng qu¶n lý SXKD theo c¬ chÕ kho¸n gän d­íi sù qu¶n lý chung cña nhµ m¸y qua c¸c phßng nghiÖp vô. Víi yªu cÇu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý tinh gän, phï hîp víi tæ chøc s¶n xuÊt míi, nhµ m¸y cã 4 phßng:
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n 1. Phßng SX-KD 2. Phßng KT-KCS 3. Phßng TC-KT 4. Phßng nh©n chÝnh 5. Ban b¶o vÖ C¸c phßng ®Òu cã mét tr­ëng phßng vµ cã thÓ cã mét phã phßng gióp viÖc. Mèi quan hÖ c«ng t¸c gi÷a Gi¸m ®èc víi §¶ng uû vµ ®oµn thÓ quÇn chóng: + §èi víi §Èng uû: - Gi¸m ®èc nhµ m¸y ph¶i thùc hiÖn nghiªm chØnh nghÞ quyÕt cña §¶ng uû. - Trong c«ng t¸c ®Ò b¹t vµ sö dông c¸n bé, Gi¸m ®èc ph¶i t«n träng ý kiÕn cña tËp thÓ §¶ng uû ®Ó lùa chän vµ sö dông ®óng kh¶ n¨ng c¸n bé. - §¶ng uû cã tr¸ch nhiÖm t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó Gi¸m ®èc th­ hiÖn ®óng chøc tr¸ch cña m×nh. - §¶ng uû ph¶i t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra ®«n ®èc. Vµ c¸n bé §¶ng viªn thùc hiÖn ®óng chøc n¨ng cña m×nh + §èi víi c¸c tæ chøc quÇn chóng: Gi¸m ®èc Nhµ m¸y ph¶i thùc hiÖn nghiªm tóc quy ®Þnh cña nhµ n­íc vÒ quyÒn lµm chñ cña CNVC th«ng qua §¹i héi CNVC, Héi ®ång xÝ nghiÖp vµ ban thanh tra c«ng nh©n, quan t©m ®óng møc ®èi víi nh÷ng nguyªn t¾c ph©n phèi thu nhËp cña tËp thÓ lao ®éng theo chÝnh s¸ch Nhµ n­íc, c¶i thiÖn ®êi sèng vµ phóc lîi x· héi cña CNVC. C«ng ®oµn vµ §oµn thanh niªn ph¶i th­êng xuyªn gi¸o dôc vËn ®éng ®oµn viªn cña m×nh, tÝch cùc ®èng gãp nh÷ng ý kiÕn hay cho s¶n xuÊt kinh doanh, tÝch cùc thùc hiÖn nh÷ng nghÞ quyÕt mµ §¹i héi CNVC ®Ò ra.
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n 4.Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. + Víi c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸: C¨n cø vµo môc tiªu cña Nhµ n­íc, cña nghµnh, c¨n cø vµo nhu cÇu cña thÞ tr­êng vµ n¨ng lùc cña m×nh, doanh nghiÖp chñ ®éng v¹ch ra ph­¬ng h­íng s¶n xuÊt kinh doanh ng¾n h¹n, dµi h¹n, ph­¬ng ¸n chuyÓn h­íng vµ ®æi míi s¶n ph¶m phï hîp víi tõng giai ®o¹n vµ phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng. + §èi víi c«ng t¸c khoa häc kü thuËt: - Nhµ m¸y thùc hiÖn viÖc chñ ®éng x©y dùng ch­¬ng tr×nh nghiªn cøu øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt, chñ ®éng liªn kÕt víi c¸c c¬ së nghiªn cøu, c¸c tËp thÓ c¸ nh©n nhµ khoa häc trong vµ n­íc ®Ó víi sang nh÷ng s¶n phÈm khã mµ nhiÒu ngµnh kÕt hîp míi lµm ®­îc. - Cïng víi sù liªn kÕt ®ã lµ sù t×m tßi chuyÓn h­íng s¶n xuÊt vµ tËn dông thÕ m¹nh cña nhµ m¸y. + §èi víi c«ng t¸c Tµi chÝnh tÝn dông: - Doanh nghiÖp tËn dông mäi kh¶ n¨ng nguån vèn, chu chuyÓn vèn nhanh chu kú s¶n xuÊt rót ng¾n, kh«ng ®Ó vèn ø ®äng vµ ph¸t sinh, tÝnh to¸n ®Ó b¶o toµn vèn. - TiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ chi phÝ qu¶n lý, ®Æc biÖt lµ tiÕt kiÖm vËt t­ phô tïng b»ng c¬ chÕ qu¶n lý kho¸n gän. - Rót l·i vay ng©n hµng tíi møc thÊp nhÊt. - §¶m b¶o hoµn thµnh ®óng thêi h¹n c¸c chØ tiªu nép ng©n s¸ch nhµ n­íc, thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chÝnh s¸ch, luËt thuÕ cña nhµ n­íc, b¶o toµn vèn vµ ph¸t triÓn vèn.
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n PhÇn thø hai Thùc tr¹ng c«ng t¸c tiªu thô xe « t« vµ chÊt l­îng dÞch vô sau b¸n xe « t« cña c«ng ty c¬ khÝ « t« 3-2 I. nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt chñ yÕu ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty c¬ khÝ «t« 3-2 1. Kh¶ n¨ng vÒ tµi chÝnh cña C«ng ty c¬ khÝ «t« 3-2 Vèn cè ®Þnh: 13 tû ®ång Vèn ®Çu t­ cho x©y dùng phßng tr­ng bµy s¶n phÈm «t«: 500 triÖu Vèn ®Çu t­ cho x©y dùng nhµ x­ëng: 1 tû ®ång Vèn ®Çu t­ cho mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ x­ëng: 700 triÖu ®ång Tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c: 350 triÖu ®ång Vèn l­u ®éng: 5,67 tû ®ång. Kh¶ n¨ng vay vèn: Lµ ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng C«ng ty c¬ khÝ GTVT- Bé GTVT, lµ c«ng ty s¶n xuÊt vµ kinh doanh, cã trô së t¹i Hµ Néi, Nhµ n­ícªn c¸c kho¶n vay cö C«ng ty chØ CÇn cã sù b¶o l·nh cña Tæng C«ng ty c¬ khÝ GTVT- Bé GTVT lµ kh«ng cÇn ph¶i thÕ chÊp. §©y lµ ­u thÕ rÊt lín cña C«ng ty. HiÖn nay, C«ng ty ®ang vay vèn ®Ó tiÕn hµnh ®Çu t­ cho s¶n xuÊt vµ ®Çu t­ cho c«ng nghÖ míi ®Ó s¶n xuÊt khung xe m¸y vµ c«ng nghÖ hµn. 2. §Æc ®iÓm thÞ tr­êng «t« ViÖt Nam vµ ®Þnh h­íng kh¸ch hµng cña C«ng ty 2.1. §Æc ®iÓm thÞ tr­êng «t« kh¸ch ViÖt Nam Tõ nh÷ng n¨m ®Çu thËp niªn 90, thÞ tr­ßng «t« ViÖt Nam ®· cã sù gãp mÆt cña nhiÒu th­¬ng hiÖu næi tiÕng nh­ VMC, Mekong ViÖt Nam. Tuy
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n nhiªn lóc nµy s¶n l­îng b¸n ra cña mæi h·ng chØ kho¶ng vµi ba tr¨m xe/n¨m. MÆt kh· nhu cÇu di xe kh¸ch cña ng­êi d©n ngµy cµng t¨ng vµ nhu cÇu mua xe lµm ph­¬ng tiÖn chuyªn chë cña c¸c c¸ nh©n vµ c¸c tæ chøc ngµy cµng t¨ng. C«ng ty gia nhËp thÞ trêng xe « t« vµo nh÷ng n¨m 1996, nh÷ng n¨m cuèi cña thÕ kû 20, ngay lËp tøc ®· chiÕm mét thÞ phÇn kh«ng nhá (5,3%) thÞ phÇn xe «t« kh¸ch ViÖt Nam (45 xe) vµ t¨ng lªn nh÷ng n¨m sau ®ã. §Õn n¨m 2003 lµ 136 xe vµ theo dù b¸o n¨m 2004 lµ 152 xe. 2.2. §Þnh h­íng kh¸ch hµng cña C«ng ty ChiÕn l­îc kinh doanh cña C«ng ty c¬ khÝ «t« 3-2 ho¹t ®éng theo ph­¬ng ch©m “ChÊt l­îng lµ sù tån t¹i cña doanhh nghiÖp” vµ ph­¬ng ch©m ”kh¸ch hµng lµ trªn hÕt”. V× vËy , lu«n cè g¾ng lµm hµi lßng kh¸ch hµng lµ môc tiªu hµng ®Çu cña C«ng ty. Ngoµi ra, C«ng ty cßn ho¹t ®éng víi ph­¬ng ch©m “cïng h­íng tíi t­¬ng lai” nh»m tho¶ m·n nhu cÇu kh¸ch hµng, ®¹t ®­îc môc tiªu kinh doanh cña C«ng ty, ®ã lµ thu lîi nhuËn. 3. §èi thñ c¹nh tranh cña C«ng ty. Cã thÓ nãi víi c¬ chÕ thi tr­êng hiÖn nay, trong nghµnh kinh tÕ nãi chung, nghµnh s¶n xuÊt kinh doanh « t« nãi riªng sù c¹nh tranh x¶y ra hÕt søc quyÕt liÖt. C«ng ty tõ khi míi gia nhËp thÞ tr­êng «t«, C«ng ty kh«ng nh÷ng chÞu sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c C«ng ty c¬ khÝ trong n­íc nh­: C«ng ty c¬ khÝ 1-5, C«ng ty « t« Hoµ B×nh, C«ng ty « t« Hoµng Trµ...mµ cßn chÞu sù c¹nh tranh rÊt lín cña c¸c h·ng xe « t« n­íc ngoµi nh­: Toyota, Daihatsu, Daewoo... §Ó duy tr× lîi thÕ c¹nh tranh vµ dµnh th¾ng lîi trong kinh doanh ®ßi hái C«ng ty ph¶i tiÕn hµnh nghiªn cøu ®èi thñ c¹nh tranh mét c¸ch kü l­ìng. Ta xã thÓ tæng hîp c¸c ®ãi thñ c¹nh tranh chÝnh cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng xe kh¸ch vµ xe du lÞch ViÖt Nam.
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n C«ng ty C«ng suÊt Lo¹i xe C«ng ty c¬ khÝ 1-5 97 Xe kh¸ch 35 Xe vËn t¶i C«ng ty « t« Hoµng Trµ 125 Xe kh¸ch 46 Xe vËn t¶i C«ng ty «t« Hoµ B×nh 145 Xe kh¸ch 56 Xe vËn t¶i ii. t×nh h×nh tiªu thô xe cña c«ng ty c¬ khÝ «t« 3-2 1. T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch b¸n xe vµ ho¹t ®éng dÞch vô cña C«ng ty
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n ChØ §¬n 2001 2002 2003 2002/2 tiªu vÞ Chªnh TT/KH KH TT KH ThÞ TT/KH KH TT TT/KH T¨ng tr­êng gi¶m 1. Sl xe ChiÕc 85 51 59% 112 107 96.06% 116 136 119% 67 b¸n 2. Doanh Tr.® 25.500 14625 56,8% 33.600 31.997 95.23% 28.23 34.655 122.8% sè b¸n xe 3. Sè ChiÕc 2000 1175 58.75% 4320 4500 104,17% 5549 5780 115% 3325 l­ît xe thùc hiÖn dÞch vô 4. Doanh Tr.® 3.400 2657 78,17% 3.600 3613 108,7% 5800 6580 113,45% 1255,73 thu x­ëng dÞch vô
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n Qua kÕt qu¶ tÝnh to¸n ë biÓu trªn cho thÊy: ChØ tiªu s¶n l­îng xe b¸n n¨m 2001 vµ n¨m 2002 ®· kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®Ò ra. Tuy nhiªn sang n¨m 2003, sè l­îng xe b¸n ®· v­ît møc kÕ ho¹ch, thùc tÕ ®¹t 119% so víi kÕ ho¹ch. So s¸nh thùc tÕ qua c¸c n¨m 2001-2003. Sè l­îng xe b¸n cã xu h­íng t¨ng nhanh qua c¸c n¨m, cô thÓ: N¨m 2002 ®¹t 107 chiÕc, t¨ng 69 chiÕc so víi n¨m 2001 hay t¨ng tû lÖ lµ 138%. N¨m 2003 sè l­îng xe b¸n ®¹t 136 chiÕc t¨ng 29 chiÕc so víi n¨m 2002. Trong hai n¨m 2001 vµ 2002, do s¶n l­îng xe b¸n kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch , Gièng nh­ sè xe b¸n, doanh sè thùc tÕ qua c¸c n¨m cã xu h­íng t¨ng lªn, ®Æc biÖt doanh sè b¸n xe t¨ng ®ét biÕn tõ n¨m 2001-2002 (t¨ng 118%). VÒ sè l­ît xe thùc hiÖn dÞch vô th× chØ duy nhÊt cã n¨m 2001 lµ C«ng ty kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®Ò ra (chØ ®¹t 58,75%). Cßn l¹i hai n¨m 2002 vµ 2003 ®Òu hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch, trong ®ã n¨m 2003 t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®¹t tèt nhÊt (115%) so víi kÕ ho¹ch vÒ sè l­îng xe thùc hiÖn dÞch vô víi 6649 l­ît xe vµo x­ëng dÞch vô cña C«ng ty. VÒ doanh thu x­ëng dÞch vô, cã sù t¨ng lªn vÒ chªnh lÖch thùc tÕ qua c¸c n¨m giòa 2001-2003. Chªnh lÖch sè thùc tÕ n¨m 2002 ®¹t kh¸ so víi n¨m 2001, t¨ng 1.255,73(Tr.®) víi tû lÖ t¨ng lµ 47,24%. N¨m 2003 ®¹t 5780(Tr.®), t¨ng 266,34(Tr.®) so víi n¨m 2002. C¶ hai n¨m 2002 vµ 2003, doanh thu x­ëng dÞch vô cña C«ng ty ®Òu v­ît møc kÕ ho¹ch víi tû lÖ lÇn l­ît lµ 108,71% vµ 113,45%. N¨m 2001 kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch (78,17%) còng lµ do sè l­îng xe thùc hiÖn dÞch vô kh«ng ®¹t ®­îc kÕ ho¹ch ®Ò ra. 2. T×nh h×nh tiªu thô xe cña C«ng ty c¬ khÝ «t« 3-2 2.1. t×nh h×nh tiªu thô theo chñng lo¹i xe
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2