intTypePromotion=1

Luận văn đề tài:" đề tài: "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh Trì”.

Chia sẻ: Le Thi Dieu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:53

0
192
lượt xem
66
download

Luận văn đề tài:" đề tài: "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh Trì”.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn đề tài:" đề tài: "một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thanh trì”.', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn đề tài:" đề tài: "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh Trì”.

 1. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Líp DH2H 1 §Æng ThÞ Thanh Hoµi
 2. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Líp DH2H Môc lôc Lêi cam ®oan......................................................................................................... 1 Môc lôc................................................................................................................... 2 Lêi nãi ®Çu............................................................................................................ 3 Ch¬ng I: tÝn dông hé s¶n xuÊt – thùc tr¹ng cho vay hé s¶n xuÊt trong thêi gian qua t¹i nnno & ptnt huyÖn thanh tr×........................................................... 6 1.1: T×nh h×nh kinh tÕ x· héi huyÖn Thanh Tr×........................6 1.1.1: T×nh h×nh kinh tÕ – x· héi huyÖn Thanh Tr× ..............................6 1.1.2:Sù cÇn thiÕy cña tÝn dông hé s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ..........8 1.2: Thùc tr¹ng cho vay hé s¶n xuÊt t¹i NHNo&PTNT huyÖn Thanh tr× .................................................................................... 10 1.3: §¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông, hiÖu qu¶ tÝn dông.......................21 1.3.1: KÕt qu¶ ®Çu t vèn............................................................. 22 1.3.2: Tån t¹i vµ nguyªn nh©n ............................................................... 24 Ch¬ng II: C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn vµ më réng cho vay hé s¶n xuÊt trong thêi gian tríc m¾t t¹i ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n huyÖn thanh tr×.............................................................................................................. 27 2.1: §Þnh híng ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng Thanh tr× trong thêi gian tíi.................................................................. 27 2.2: Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn vµ më réng vèn tÝn dông t¹i NHNo & PTNT HuyÖn Thanh tr×........................................................................31 2.3: Nh÷ng ®Ò xuÊt vµ kiÕn nghÞ............................................ 35 2.3.1: VÒ chÝnh s¸ch cña nhµ níc.........................................................35 2.3.2: KiÕn nghÞ ®èi víi ng©n hµng nhµ níc.........................................38 2.3.3: KiÕn nghÞ ®èi víi NHNo & PTNT ViÖt Nam...............................39 2.3.4: KiÕn nghÞ ®èi víi NHNo & PTNT HuyÖn Thanh tr×..................39 KÕt luËn.............................................................................................................. 42 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o............................................................................. 44 NhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp........................................................................... 45 NhËn xÐt cña gi¸o viªn híng dÉn........................................................................ 46 2 §Æng ThÞ Thanh Hoµi
 3. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Líp DH2H Lêi nãi ®Çu Trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ, tõ nÒn kinh tÕ hµnh chÝnh quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ ho¹ch to¸n kinh doanh x· héi chñ nghÜa. NÒn kinh tÕ quèc d©n bao gåm nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ, nhiÒu ngµnh nghÒ víi quy m« vµ tr×nh ®é kh¸c nhau, c«ng nghÖ kh¸c nhau. Ph¸t triÓn n«ng - l©m -ng - nghiÖp g¾n liÒn c«ng nghÖ chÕ biÕn vµ x©y dùng n«ng th«n míi. §Ó ®a nÒn kinh tÕ n«ng th«n ph¸t triÓn ngang tÇm nÒn kinh tÕ thµnh thÞ, tõng b íc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ trong n«ng nghiÖp. V× thÕ viÖc ph¸t triÓn vµ x©y dùng n«ng th«n míi lµ nhiÖm vô hµng ®Çu, nã cã tÇm quan träng trong viÖc n©ng cao vµ æn ®Þnh ®êi sèng cña hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, kh«ng ngõng t¨ng cêng vµ ph¸t triÓn ®êi sèng míi ë n«ng th«n. Muèn ®¹t ®îc môc ®Ých trªn tríc hÕt ph¶i chó ý ®Õn nÒn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp hiÖn nay b»ng c¸ch trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ph¶i thay ®æi c¬ cÊu vµ tÝnh chÊt trong quan hÖ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, lÊy s¶n xuÊt hé n«ng d©n lµ mÆt trËn hµng ®Çu, th«ng qua viÖc ®Èy m¹nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, ®Èy m¹nh viÖc ph¸t triÓn trong ch¨n nu«i gia sóc, g¾n liÒn víi viÖc s¶n xuÊt hµng ho¸ tiªu dïng ph¶i ®Èy m¹nh s¶n xuÊt hµng ho¸ xuÊt khÈu, më réng kinh tÕ ®èi ngo¹i ph¸t triÓn kinh tÕ dÞch vô, ®Èy m¹nh viÖc më réng vµ ph¸t triÓn ngµnh nghÒ truyÒn thèng. Tõng bíc x©y dùng ®ång bé kÕt cÊu h¹ tÇng, x©y dùng nÒn c«ng nghiÖp nÆng víi bíc ®i thÝch hîp. Tríc hÕt lµ c¸c ngµnh dÞch vô cho viÖc ph¸t triÓn trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, thùc hiÖn chuyªn m«n ho¸, tù ®éng ho¸ trong s¶n xuÊt chóng ta thÊy níc ta s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ chñ yÕu chiÕm 70% trong nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. Thu nhËp chÝnh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. §êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng ta qua c¸c giai ®o¹n ®Òu tËp trung quan t©m chó träng tíi n«ng nghiÖp. Lu«n cã nh÷ng chÝnh s¸ch 3 §Æng ThÞ Thanh Hoµi
 4. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Líp DH2H míi vÒ n«ng nghiÖp ®Ó phï hîp víi tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn kinh tÕ. Ban th ký Trung ¬ng §¶ng vµ Bé chÝnh trÞ ®· ra chØ thÞ 100 vµ quyÕt ®Þnh ®a viÖc kho¸n 10 trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. §©y lµ chÝnh s¸ch lín lµm thay ®æi nÒn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. §æi míi vÒ m« h×nh còng nh tæ chøc s¶n xuÊt trong n«ng nghiÖp. Ngµy 02 th¸ng 03 n¨m 1993 Thñ t íng ChÝnh phñ ra nghÞ ®Þnh sè 14 ban hµnh quy ®Þnh vÒ chÝnh s¸ch cho hé s¶n xuÊt vay vèn ®Ó ph¸t triÓn n«ng l©m ng nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n. KÌm theo nghÞ ®Þnh nµy cã nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ vÒ chÝnh s¸ch cho hé s¶n xuÊt vay vèn. Môc ®Ých khai th¸c hÕt tiÒm n¨ng thÕ m¹nh cña tõng vïng, søc lao ®éng, n¨ng lùc tr×nh ®é tæ chøc s¶n xuÊt t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm cho x· héi, n©ng cao ®êi sèng cña c¸c hé s¶n xuÊt hÕt ®ãi nghÌo. T¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c hé s¶n xuÊt cã ®iÒu kiÖn v ¬n lªn lµm giÇu chÝnh ®¸ng. §Ó thùc hiÖn th¾ng lîi ®êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng, thùc hiÖn nghiªm tóc chØ thÞ cña Thñ tíng ChÝnh phñ... chÝnh s¸ch cho hé s¶n xuÊt vay vèn ®Ó ph¸t triÓn n«ng ng diªm nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n. Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n d íi sù chØ ®¹o cña ng©n hµng Nhµ níc ®· tæ chøc triÓn khai tíi toµn ngµnh, viÖc ®Çu t vèn cho c¸c hé s¶n xuÊt cã nhu cÇu vay vèn ®Ó s¶n xuÊt - kinh doanh kh«ng ph©n biÖt c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. §· t×m ra gi¶i ph¸p thùc hiÖn nhiÖm vô cô thÓ cña m×nh më réng m¹ng l íi trªn kh¾p mäi miÒn ®Êt níc phôc vô cho sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n, n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, ng nghiÖp. Cã c¸c quy ®Þnh cô thÓ vÒ viÖc cho vay vèn hé s¶n xuÊt nh v¨n b¶n 499A quy ®Þnh vÒ nghiÖp vô cho vay hé s¶n xuÊt. Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam chÊp nhËn khã kh¨n v× lîi Ých kinh tÕ cña ®Êt n íc vµ cña ngµnh ®· vît qua nh÷ng bíc th¨ng trÇm ®øng v÷ng lªn trong c¬ chÕ 4 §Æng ThÞ Thanh Hoµi
 5. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Líp DH2H thÞ trêng chuyÓn híng ®Çu t tÝn dông vÒ víi n«ng nghiÖp, n«ng d©n vµ n«ng th«n. Ngêi n«ng d©n mÊy n¨m qua ®· g¾n bã, g¾n gòi víi ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thùc sù ®· lµ ng êi b¹n ®ång hµnh víi ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. Hä ®· tiÕp nhËn vèn vay vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nªn thùc sù ®· hÕt ® îc nghÌo ®ãi mét sè hé ®· vît lªn lµm giÇu chÝnh ®¸ng v× vËy ®Çu t vèn cho hé s¶n xuÊt lµ rÊt cÇn thiÕt, thùc sù lµ ý §¶ng lßng d©n lu«n ® îc c¸c cÊp c¸c ngµnh quan t©m gióp ®ì. ChÝnh v× vËy, em m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cho vay hé s¶n xuÊt t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n huyÖn Thanh Tr×”. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ sö dông ph ¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng, duy vËt lÞch sö vµ lý luËn kinh tÕ, qu¶n lý trªn lÜnh vùc tµi chÝnh ng©n hµng ®Ó thèng kª, ph©n tÝch tæng hîp, tæng kÕt thùc tiÔn, nh»m ®a ra c¸c gi¶i ph¸p cho ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng. Chuyªn ®Ò ®îc chia thµnh 2 ch¬ng: Ch¬ng I: TÝn dông hé s¶n suÊt – thùc tr¹ng cho vay Hé s¶n xuÊt trong thêi gian qua t¹i NHNN & PTNT HuyÖn Thanh Tr×. Ch¬ng II: C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn vµ më réng cho vay hé s¶n xuÊt trong thêi gian tíi t¹i NHNN&PTNT huyÖn Thanh Tr×. 5 §Æng ThÞ Thanh Hoµi
 6. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Líp DH2H Ch¬ng I TÝn dông Hé S¶n xuÊt - Thùc tr¹ng cho vay Hé s¶n xuÊt t¹i NHNn&PTNT Thanh tr× 1.1. Kh¸i qu¸t t×nh h×nh kinh tÕ - x· héi huyÖn Thanh Tr× . 1.1.1, t×nh h×nh kinh tÕ – x· héi huyÖn thanh tr×: HuyÖn Thanh Tr× lµ huyÖn n»m ë vïng tròng phÝa Nam Hµ Néi, kinh tÕ n«ng nghiÖp lµ chñ yÕu. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, thùc hiÖn viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo ®óng tinh thÇn NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng bé HuyÖn lÇn thø XX kinh tÕ HuyÖn ®· cã b íc ph¸t triÓn kh¸. HiÖn nay HuyÖn ®ang tËp trung chØ ®¹o ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp, x©y dùng n«ng th«n, cã chÝnh s¸ch u tiªn hç trî n«ng th«n chuyÓn ®æi c¬ cÊu s¶n xuÊt, øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt, chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c dù ¸n ph¸t triÓn lµng nghÒ, quy ho¹ch khu sinh th¸i, c¸c dù ¸n ph¸t triÓn rau, hoa cao cÊp cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao... Tuy nhiªn hiÖn nay diÖn tÝch ®Êt cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp hiÖn ®ang bÞ thu hÑp do Nhµ níc triÓn khai nhiÒu dù ¸n vµo ®Þa bµn HuyÖn, lµm gi¶m tû träng ngµnh n«ng nghiÖp, t¨ng tû träng ngµnh c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp - x©y dùng c¬ b¶n vµ th ¬ng m¹i dÞch vô. Tèc ®é ®« thÞ ho¸ diÔn ra rÊt nhanh. 6 §Æng ThÞ Thanh Hoµi
 7. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Líp DH2H N¨m 2004 UBND thµnh phè Hµ Néi thµnh lËp 2 quËn míi vµ ®· chia t¸ch 09 x· cña HuyÖn Thanh Tr× vÒ quËn Hoµng Mai. §iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi cña HuyÖn nh trªn ®· t¹o ra mét sè thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh cña NHNo & PTNT Thanh Tr× cô thÓ: - NHNo & PTNT Thanh Tr× cã híng ®Çu t míi trong lÜnh vùc th- ¬ng m¹i, dÞch vô - x©y dùng. Lµ mét ng©n hµng lín vµ cã uy tÝn trªn ®Þa bµn HuyÖn, víi m¹ng líi chi nh¸nh vµ phßng giao dÞch ®îc bè trÝ rÊt thuËn tiÖn cho d©n c trong HuyÖn, ®Æc biÖt ë gÇn c¸c lµng nghÒ, c¸c khu d©n c cã tèc ®é ®« thÞ ho¸ cao nh §«ng Mü, CÇu B¬u, PGD Ngò HiÖp... sÏ gióp ng©n hµng thu hót ®îc kh¸ch hµng. - ViÖc QuËn míi Hoµng Mai ® îc thµnh lËp, nhê mèi quan hÖ uy tÝn l©u dµi víi Khoa b¹c Nhµ n íc vµ BHXH quËn Hoµng Mai, Ng©n hµng Thanh Tr× ®· thu hót ®îc KBNN quËn Hoµng Mai vµ BHXH Hoµng Mai më tµi kho¶n vµ giao dÞch t¹i NHNo Thanh Tr×, ®Æc biÖt lµ c¸c ®¬n vÞ nµy lu«n cã nguån tiÒn göi víi l·i suÊt thÊp, chi phÝ tr¶ l·i rÎ. §ång thêi nhê viÖc nhanh chãng khai tr ¬ng PGD V¹n Xu©n ®Ó tranh thñ thu hót kh¸ch hµng lµ c¸c c¸n bé c«ng chøc trªn ®Þa bµn quËn Hoµng Mai nªn viÖc cho vay ®îc t¨ng trëng. - Nh ®· nãi, Nhµ níc triÓn khai nhiÒu dù ¸n träng ®iÓm trªn ®Þa bµn HuyÖn n¨m 2004 nh dù ¸n cÇu Thanh Tr×, ®êng vµnh ®ai 3, khu c«ng nghiÖp Ngäc Håi..., viÖc ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng ® îc triÓn khai m¹nh mÏ, t¹o ®iÒu kiÖn cho Ng©n hµng thu nî tån ®äng khã ®ßi vµ thu tiÒn göi tiÕt kiÖm kh¸ lín tõ d©n c tËp trung ë mét sè ®Þa bµn cã dù ¸n. - Víi tèc ®é ®« thÞ ho¸ nhanh, nhiÒu doanh nghiÖp (chñ yÕu lµ võa vµ nhá) vµ c¸c C«ng ty ra ®êi trªn ®Þa bµn HuyÖn t¹o ®iÒu kiÖn 7 §Æng ThÞ Thanh Hoµi
 8. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Líp DH2H ®Ó NHNo & PTNT Thanh Tr× thu hót kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp, ®iÒu mµ tríc ®©y cßn rÊt h¹n chÕ. Tuy nhiªn, t×nh h×nh kinh tÕ - x· héi nh trªn t¹o ra khã kh¨n cho ho¹t ®éng kinh doanh cña NHNo & PTNT Thanh Tr×, ®ã lµ: - Do diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp bÞ thu hÑp dÉn tíi thÞ phÇn ®Çu t hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña ng©n hµng bÞ thu hÑp. - Phßng giao dÞch cña ng©n hµng chÝnh s¸ch x· héi, phßng giao dÞch cña ng©n hµng §Çu t Hµ Néi ra ®êi, thªm vµo ®ã, NHNo Hoµng Mai ®îc khai tr¬ng vµo ®Çu n¨m 2005 t¹o ra sù c¹nh tranh vÒ huy ®éng vèn, cho vay vµ chia sÎ thÞ phÇn cña NHNo Thanh Tr× t¹i khu vùc. - Do ®èi tîng vay cña NHNo & PTNT Thanh Tr× chñ yÕu lµ bµ con n«ng d©n víi ®èi tîng ®Çu t lµ c©y trång, con gièng, gia sóc, th¶ c¸, s¶n xuÊt n«ng nghiÖp víi sè mãn tuy nhiÒu nh ng lîng nhá lÎ, manh món, nªn d nî cho vay hé s¶n xuÊt cßn Ýt. H¬n n÷a, tr×nh ®é d©n trÝ nh×n chung cßn thÊp, hiÓu biÕt h¹n chÕ, v× vËy rñi ro lín. Tr íc nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n ®ã, chi nh¸nh NHNo & PTNT Thanh Tr× ®·, ®ang vµ sÏ nç lùc hÕt m×nh ®Ó cã thÓ võa v ît qua ®îc nh÷ng khã kh¨n thö th¸ch ®Ó ®øng v÷ng trong c¹nh tranh, ph¸t huy h¬n n÷a thÕ m¹nh còng nh khai th¸c nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. 1.1.2. Sù cÇn thiÕt cña tÝn dông hé s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ T×nh h×nh kinh tÕ – x· héi huyÖn Thanh tr× cho chóng ta thÊy viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp ë n«ng th«n hiÖn nay gi÷ mét vai trß hÕt søc quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, kinh doanh hµng ho¸, ph¸t triÓn vµ më réng c¸c ngµnh nghÒ truyÒn thèng, khi ®ång tiÒn nµy s½n cã trong n«ng nghiÖp. Hé s¶n xuÊt lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quyÕt ®Þnh t¹o ra cña c¶i vËt chÊt cho x· héi, lµm 8 §Æng ThÞ Thanh Hoµi
 9. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Líp DH2H phong phó vµ ®· d¹ng ho¸ trong n«ng nghiÖp. Tõ viÖc s¶n xuÊt hµng ho¸ mang tÝnh chÊt tù cung tù cÊp, ®Õn viÖc trao ®æi hµng ho¸ trªn thÞ trêng. Hé s¶n xuÊt lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt hµng ho¸ tù chñ tiÕn hµnh s¶n xuÊt trong ®iÒu kiÖn tù nhiªn, ph¶i tham gia c¹nh tranh cña nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ, trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô hµng ho¸. Ngµy nay kinh tÕ hé ®· vµ ®ang ph¸t triÓn nhê cã c¬ chÕ chÝnh s¸ch míi cña §¶ng cho hé tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh ®· ph¸t huy ® îc thÕ m¹nh tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o, tÝnh nhanh nh¹y trong viÖc: Thay ®æi c¬ cÊu s¶n xuÊt, Thay ®æi c¬ cÊu ®Çu t . M¹nh d¹n ®a khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm cã gi¸ trÞ cao, hµng ho¸ s¶n xuÊt ra ngµy cµng phong phó. §êi sèng nh©n d©n ® îc c¶i thiÖn. Nh vËy tõ viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ hé ®· h×nh thµnh nªn c¸c thÞ tr êng tiªu thô hµng ho¸ ngµy cµng më réng vµ ph¸t triÓn ®· lµm cho nÒn kinh tÕ n«ng th«n ngµy cµng ®æi míi. Trong thêi gian qua ho¹t ®éng cña ng©n hµng ®· cã nh÷ng ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo thµnh c«ng cña sù nghiÖp ®æi míi nÒn kinh tÕ ®Êt níc, ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ tÝch cùc, c¬ b¶n æn ®Þnh ® îc gi¸ trÞ ®ång tiÒn, kiÒm chÕ l¹m ph¸t, t¨ng dù tr÷ ngo¹i tÖ cho quèc gia. Huy ®éng ®îc mét khèi lîng ®¸ng kÓ vèn trong vµ ngoµi níc, thóc ®Èy ®Çu t cho s¶n xuÊt cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ gãp phÇn t¨ng tr - ëng kinh tÕ, t¨ng cêng ®Çu t tÝn dông u ®·i ®Ó phôc vô xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ thùc hiÖn mét sè chÝnh s¸ch x· héi. Khi ®Êt níc chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr êng c«ng nhËn sù ra ®êi vµ tån t¹i cña nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ. C¸c thµnh phÇn kinh tÕ nãi chung vµ kinh tÕ hé n«ng d©n nãi riªng. Muèn s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô ®ßi hái t liÖu s¶n xuÊt, vËt t tiÒn vèn ph¶i lu«n ®æi míi vµ më réng, thay ®æi h×nh thøc ®Çu t vèn, lu«n c¶i thiÖn trang thiÕt bÞ mÉu m·. §æi míi c¬ cÊu ®Çu t c©y gièng, con gièng... mÆt hµng míi s¶n 9 §Æng ThÞ Thanh Hoµi
 10. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Líp DH2H xuÊt lu«n ph¶i phï hîp víi nhu cÇu vµ thÞ hiÕu ng êi tiªu dïng. Muèn ®æi míi s¶n xuÊt kinh doanh cÇn ph¶i cã vèn ®Çu t . Nhu cÇu vèn nµy b¶n th©n ngêi s¶n xuÊt kh«ng thÓ cã ®ñ ® îc mµ cÇn ph¶i cã sù hç trî cña Nhµ níc vµ c¸c tæ chøc tÝn dông cña ng©n hµng. Tríc nhu cÇu cÊp thiÕt cña nÒn kinh tÕ. Thùc hiÖn nghiªm chØ thÞ cña Thñ tíng ChÝnh phñ ngµnh ng©n hµng còng nhanh chãng ®æi míi ph¬ng thøc ®Çu t thÝch hîp ®Ó hoµ nhËp víi c¬ chÕ thÞ tr êng. Lµ ®Çu t vèn më réng tíi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vÒ víi thÞ tr êng n«ng th«n, n«ng nghiÖp vµ n«ng d©n. §æi míi c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ tÝn dông g¾n liÒn víi quan hÖ cung cÇu trªn thÞ tr êng vèn. §Çu t vèn tíi c¸c hé s¶n xuÊt ë n«ng th«n nh»m thóc ®Èy nÒn kinh tÕ hµng ho¸ ph¸t triÓn. Nguån vèn cho vay cña ng©n hµng lµ nguån vèn bæ sung vèn thiÕu cho hé s¶n xuÊt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô. Vèn tÝn dông t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c hé s¶n xuÊt ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ trång trät, ch¨n nu«i c¶i t¹o c©y con gièng cho n¨ng suÊt cao gi¸ trÞ lín vèn tÝn dông ®Çu t më réng s¶n xuÊt c¸c ngµnh nghÒ truyÒn thèng gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, c¶i thiÖn ®êi sèng d©n sinh. Vèn tÝn dông ®· ®Õn víi tÊt c¶ c¸c lo¹i hé s¶n xuÊt. - Hé giÇu cã ®iÒu kiÖn më réng s¶n xuÊt c¶i tiÕn kü thuËt thu hót lao ®éng tæ chøc s¶n xuÊt lín t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm cã n¨ng suÊt chÊt lîng tèt gi¸ trÞ cao ®¸p øng thÞ hiÕu tiªu dïng. Bï ®¾p ®ñ chi phÝ cßn cã tÝch luü ngµy cµng nhiÒu hé giÇu ngµy cµng giÇu thªm. - Hé trung b×nh vay thªm vèn tÝn dông ng©n hµng cã ®iÒu kiÖn më réng s¶n xuÊt. Tõng bíc ®Çu t thiÕt bÞ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra nhiÒu h¬n ®ñ chi dïng cho gia ®×nh cßn d«i thõa, dÇn dÇn cã tÝch luü ®Ó t¸i t¹o s¶n xuÊt ®Ó trë thµnh hé s¶n xuÊt kh¸ dÉn ®Õn giÇu. 10 §Æng ThÞ Thanh Hoµi
 11. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Líp DH2H - Hé nghÌo ®ãi cã vèn tÝn dông dÇn tõng b íc tiÕp thu khoa häc kü thuËt tù tæ chøc s¶n xuÊt lµm ra s¶n phÈm dÇn c¶i thiÖn ®êi sèng ®ñ bï ®¾p chi phÝ sinh ho¹t cho gia ®×nh tõ hé nghÌo ®ãi phÊn ®Êu trë thµnh hé trung b×nh. ViÖc thùc hiÖn chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cho vay ®èi víi kinh tÕ hé ë ng©n hµng n«ng nghiÖp thùc hiÖn theo v¨n b¶n 499A. §¶m b¶o thùc hiÖn ®óng nguyªn t¾c tÝn dông hé s¶n xuÊt sö dông vèn tÝn dông ng©n hµng ph¶i sö dông ®óng môc ®Ých b¶o toµn vèn sö dông cã hiÖu qu¶, hoµn tr¶ vèn ng©n hµng ®Çy ®ñ c¶ gèc vµ l·i, ng©n hµng sÏ tiÕp tôc ®Çu t vèn ®Ó thùc hiÖn chu kú s¶n xuÊt tiÕp theo. Nh vËy viÖc ®Çu t vèn tÝn dông cho c¸c hé lµ rÊt cÇn thiÕt ®©y còng lµ mét chÝnh s¸ch míi cña §¶ng ®èi víi kinh tÕ hé ®· lµm cho qu¸ tr×nh ph©n ho¸ giµu nghÌo ë n«ng th«n ® îc rót ng¾n, kinh tÕ n«ng th«n ngµy cµng ®æi míi. Tãm l¹i: TÝn dông ng©n hµng ®èi víi viÖc më réng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ hé ë n«ng th«n lµ mét chñ tr ¬ng lín cña §¶ng. Th«ng qua viÖc cho vay trùc tiÕp ®Õn hé s¶n xuÊt, th«ng qua viÖc ®Çu t vèn ®· khuyÕn khÝch t¹o ®iÒu kiÖn cho hé thiÕu vèn cã vèn s¶n xuÊt, ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ truyÒn thèng. TÝn dông ng©n hµng ®· lµm thay ®æi vÒ c¬ cÊu s¶n xuÊt ë n«ng th«n th«ng qua viÖc ®Çu t vèn ®· xo¸ h¼n n¹n cho vay nÆng l·i, bíc ®Çu ®· lµm cho nÒn kinh tÕ n«ng th«n ph¸t triÓn n©ng cao ®êi sèng cña n«ng d©n n«ng th«n. 1.2 thùc tr¹ng cho vay hé s¶n xuÊt t¹i ng©n hµng thanh tr× trong thêi gian qua. 1.2.1. Ho¹t ®éng kinh doanh cña NHNo & PTNT Thanh Tr× thêi gian qua. a). Ho¹t ®éng huy ®éng vèn. §èi víi mét NHTM th× nguån vèn lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña nã trong t ¬ng lai. Bëi vai trß cña ng©n hµng lµ "®i vay" ®Ó "cho vay". Nguån vèn cßn ¶nh hëng lín ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh 11 §Æng ThÞ Thanh Hoµi
 12. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Líp DH2H tranh vµ lîi thÕ c¹nh tranh cña c¸c NHTM. HÇu hÕt c¸c NHTM ViÖt Nam hiÖn nay ®Òu huy ®éng cho m×nh nguån vèn b»ng nhiÒu biÖn ph¸p vµ tiªu chÝ lµ t×m nguån vèn sao cho chi phÝ rÎ nhÊt vµ æn ®Þnh. Theo tiªu chÝ ®ã, ng©n hµng cã thÓ sö dông biÖn ph¸p lµm t¨ng sù "hÊp dÉn" cña l·i suÊt, lµm phong phó vÒ mÆt kú h¹n göi, rót... Cã thÓ nãi thêi gian võa qua c«ng t¸c huy ®éng vèn cña chi nh¸nh NHNo Thanh Tr× t¬ng ®èi tèt. N¾m b¾t ®îc c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi cña huyÖn vµ xuÊt ph¸t tõ kÕ ho¹ch nguån vèn cña m×nh, chi nh¸nh ®· chñ tr ¬ng kh¬i t¨ng nguån vèn tõ d©n c, ®Æc biÖt tró träng ®Õn c«ng t¸c huy ®éng vèn kh«ng kú h¹n víi møc l·I suÊt thÊp. NHNo Thanh Tr× ®· tró träng tíi viÖc n©ng cÊp m¹ng líi phßng giao dÞch ®Ó thu hót nguån vèn æn ®Þnh, v÷ng ch¾c. Chi nh¸nh ®· t¨ng cêng c¸c ho¹t ®éng tiÕp thÞ, tuyªn truyÒn, ®Ó thu hót c¸c nguån vèn mang tÝnh æn ®Þnh, l·i suÊt thÊp nh cña kho b¹c Hoµng Mai, BQLDA Th¨ng Long. Chi nh¸nh còng t¨ng c - êng thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ thu - chi tiÒn mÆt t¹i chç víi c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ kinh tÕ cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh lín nh BQL dù ¸n khu c«ng nghiÖp Ngäc Håi, dù ¸n khu c«ng nghiÖp CÇu B ¬u..., tiÕp thÞ víi c¸c doanh nghiÖp ®Ó hä më tµi kho¶n tiÒn göi t¹i chi nh¸nh... Thêi gian võa qua, chi nh¸nh ®· vµ ®ang tËp trung huy ®éng vèn tõ d©n c do ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng cña c¸c dù ¸n trªn ®Þa bµn Hoµng Mai vµ Thanh Tr×. Bªn c¹nh ®ã, NHNo Thanh Tr× cßn thu hót nguån vèn nhµn rçi tõ mäi tÇng líp d©n c b»ng c¸c ch¬ng tr×nh khuyÕn m¹i cho kh¸ch hµng,... (ch¬ng tr×nh huy ®éng vèn cã thëng b»ng vµng ba ch÷ A cña NHNo ViÖt Nam, ¸p dông møc l·i suÊt huy ®éng hÊp dÉn khi më phßng giao dÞch V¹n Xu©n, Kh¬ng §×nh...) 12 §Æng ThÞ Thanh Hoµi
 13. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Líp DH2H Víi rÊt nhiÒu biÖn ph¸p kh¸c nhau, chi nh¸nh ®· huy ®éng ® îc mét nguån vèn t¨ng cêng liªn tôc, kÕt qu¶ thÓ hiÖn qua b¶ng sau: B¶ng 2.1. C¬ cÊu nguån vèn theo tÝnh chÊt huy ®éng §¬n vÞ: TriÖu ®ång 2003/2004 C.lÖch tuyÖt ChØ tiªu 2003 % 2004 % % ®èi + - TG cña d©n c 452.000 76,2 501.000 77,5 18.000 10,8 2 TG cña TCKT 11.000 19 112.600 17,4 35.700 2,35 TG cña TCTD 31.000 4,78 33.100 5,1 2.100 6,7 Tæng nguån 593.000 100 646.700 100 53.700 9 vèn (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh NHNo & PTNT Thanh Tr×) Qua b¶ng sè liÖu ta thÊy tæng nguån vèn cña chi nh¸nh cã xu h - íng t¨ng lªn. N¨m 2004 tæng nguån t¨ng 53.700 triÖu ®ång so víi n¨m2003 (t¬ng ®¬ng 9%). Trong ®ã nguån tiÒn göi cña d©n c cã xu h- íng t¨ng nhanh h¬n so víi nguån tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ tiÒn göi cña tæ chøc tÝn dông. N¨m 2004, tiÒn göi cña d©n c t¨ng 18.000 triÖu ®ång so víi 2003 (t¬ng ®¬ng víi 10,8%). Nguån tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ còng ®· t¨ng lªn (n¨m 2004 gÊp 2,35% so víi n¨m 2003). XÐt vÒ c¬ cÊu tØ träng th× nguån tiÒn göi cña d©n c lµ cao nhÊt ë c¶ 2 n¨m, sau ®ã ®Õn tØ träng tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸c tæ chøc tÝn dông. 13 §Æng ThÞ Thanh Hoµi
 14. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Líp DH2H B¶ng 2.2: C¬ cÊu nguån vèn theo thêi h¹n huy ®éng §¬n vÞ: triÖu ®ång 2003/2004 C.lÖch tuyÖt ChØ tiªu 2003 % 2004 % % ®èi + - Kh«ng kú h¹n 123.00 21 145.700 23,3 22.700 18,45 0 Kú h¹n < 12 th¸ng 326.00 55 302.000 46,7 24.00 7,36 0 0 Kú h¹n > 12 th¸ng 144.00 24 199.000 30 55.000 38,19 0 Tæng nguån vèn 593.00 100 646.700 100 53.700 9 0 (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh NHNo & PTNT Thanh Tr×) Theo thêi h¹n huy ®éng ta thÊy tiÒn göi kh«ng kú h¹n vµ tiÒn göi kú h¹n trªn 12 th¸ng cã xu híng t¨ng lªn, tiÒn göi kú h¹n < 12 th¸ng cã xu híng gi¶m qua 2 n¨m. Trong ®ã nguån tiÒn göi kh«ng kú h¹n t¨ng 22.700 triÖu ®ång (t¬ng ®¬ng víi 18,45%), nguån vèn nµy t¨ng chñ yÕu lµ do tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ t¨ngvµ tËp trung chñ yÕu ë hai ®¬n vÞ lín lµ kho b¹c Hoµng Mai vµ ban qu¶n lý dù ¸n Th¨ng Long thêng xuyªn cã trªn díi 70 tû n¨m 2004. Nguån tiÒn göi nµy tuy t¨ng kh«ng nhiÒu nhng mang l¹i lîi nhuËn cao cho chi nh¸nh. TÝnh riªng n¨m 2004, víi l·i suÊt 0,2% vµ lÊy chªnh lÖch l·i suÊt vµ phÝ ®iÒu vèn lµ 0,4%, ng©n hµng ®· thu ®îc lîi nhuËn gÇn 3 tû tõ tiÒn göi cña 2 ®¬n vÞ nµy. Nguån tiÒn göi tõ d©n c tuy æn ®Þnh nhng l·i suÊt huy ®éng cao vµ xu híng t¨ng l·i suÊt trong chi phÝ ®iÒu vèn kh«ng t¨ng nh ng chi 14 §Æng ThÞ Thanh Hoµi
 15. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Líp DH2H nh¸nh vÉn tiÕp tôc huy ®éng v× lîi Ých chung cña toµn ngµnh. §©y còng lµ mét nguyªn nh©n lµm chªnh lÖch l·i suÊt ®Çu ra - ®Çu vµo thÊp. §Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ huy ®éng vèn nh trªn,chi nh¸nh NHNo Thanh Tr× ®· kh«ng ngõng huy ®éng vèn díi nhiÒu h×nh thøc, coi viÖc huy ®éng vèn lµ viÖc cña mäi c¸n bé c«ng nh©n viªn c¬ quan, ®ång thêi chi nh¸nh còng cung cÊp c¸c s¶n phÈm dÞch vô kh¸c nhau ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng phong phó cña kh¸ch hµng : c¸c lo¹i tiÒn göi víi c¸c kú h¹n kh¸c nhau, ®a d¹ng ho¸ c¸c ph ¬ng thøc tr¶ l·i: tr¶ l·i tríc, l·i sau, l·i bËc thang. §ång thêi chi nh¸nh ®· më réng m¹ng l íi tíi nhiÒu khu vùc kh¸c nhau trong huyÖn nh»m thóc ®Èy h¬n n÷a ho¹t ®éng kinh doanh còng nh huy ®éng vèn, thu hót thªm kh¸ch hµng. b). Ho¹t ®éng cho vay: Ho¹t ®éng cho vay lµ ho¹t ®éng chñ ®¹o vµ ®em l¹i nguån thu chñ yÕu cho ng©n hµng. MÆt kh¸c, ho¹t ®éng nµy cßn thÓ hiÖn mét phÇn søc c¹nh tranh, thÞ phÇn cña ng©n hµng so víi c¸c ng©n hµng kh¸c cïng ®Þa bµn. Chi nh¸nh NHNo Thanh Tr× ®· cè g¾ng kh«ng ngõng ®Ó viÖc sö dông vèn ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt, an toµn. Tr íc hÕt, chi nh¸nh lu«n duy tr× mèi quan hÖ tèt víi c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh nh c¸c DNNN, c¸c C«ng ty ®· cã tÝn nhiÖm víi ng©n hµng. Chi nh¸nh lu«n t×m biÖn ph¸p ®Ó më réng vµ gi÷ v÷ng thÞ tr êng cho vay, t¨ng cêng c«ng t¸c tiÕp thÞ, ®Èy m¹nh cho vay tiªu dïng, ® a ra c¸c møc l·i suÊt linh ho¹t, phï hîp víi ®Þa bµn ho¹t ®éng. Chi nh¸nh lu«n b¸m s¸t ®Þnh híng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña HuyÖn ®Ó ®Çu t , ®Æc biÖt lµ ®Çu t vèn cho c¸c lµng cã nghÒ truyÒn thèng nh T©n TriÒu, V¹n Phóc, khu du lÞch sinh th¸i §«ng Mü, khu nu«i trång thuû s¶n ë T¶ Thanh Oai, VÜnh Quúnh, §¹i ¸ng, khu c«ng nghiÖp Ngäc Håi, CÇu B- ¬u. Chi nh¸nh ®· thùc hiÖn viÖc giao chØ tiªu kÕ ho¹ch cô thÓ tíi tõng 15 §Æng ThÞ Thanh Hoµi
 16. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Líp DH2H c¸n bé; quyÕt to¸n theo quý, cã chÕ ®é ®·i ngé tho¶ ®¸ng víi c¸n bé tÝn dông, thëng ph¹t râ rµng nh»m h¹n chÕ sai ph¹m x¶y ra, thùc hiÖn kho¸n l¬ng tíi tõng ngêi ®Ó n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé tÝn dông trong viÖc më réng vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông. ViÖc më réng cho vay vÉn ®îc tiÕn hµnh víi mäi ®èi tîng kh¸ch hµng nh cho vay phôc vô nhu cÇu ®êi sèng víi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc cã thu nhËp tõ l¬ng æn ®Þnh, tró träng më réng cho vay c¸c ®¬n vÞ nhá. §îc sù quan t©m cña cÊp trªn, chi nh¸nh NHNo Thanh Tr× ®· tham gia ®Çu t dµi h¹n c¸c dù ¸n lín nh dù ¸n xi m¨ng Bót S¬n, c¸c dù ¸n x©y dùng c¬ b¶n. Chi nh¸nh lu«n phèi hîp cïng c¸c ban ngµnh cña huyÖn vµ quËn Hoµng Mai ®Ó x©y dùng c¸c dù ¸n tiÓu vïng, ®Ò ¸n mang tÝnh chiÕn lîc l©u dµi vµ mang tÝnh chÝnh trÞ cña huyÖn, quËn. Chi nh¸nh ®· cã ®Þnh h íng ®óng trong ho¹t ®éng ®Çu t, chØ ®¹o uyÓn chuyÓn linh ho¹t vÒ møc l·i suÊt cho vay x¸c ®Þnh ®èi t îng ®îc u tiªn, u ®·i vÒ l·i suÊt. D nî cña mçi CBTD ®îc n©ng cao, chÊt lîng ho¹t ®éng tÝn dông t¨ng (thÓ hiÖn ë tû lÖ NQH thÊp) lµ nhê cã chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn cña ng©n hµng. Bªn c¹nh ®ã, hiÖn nay c¸c phßng nghiÖp vô ®Òu lªn kÕ ho¹ch tËp huÊn nghiÖp vô cho c¸n bé vµo ngµy thø 7, chñ nhËt. Chi nh¸nh tËp trung c¸n bé häc c¸c quy chÕ nghiÖp vô cho vay, b¶o ®¶m tiÒn vay vµ th êng xuyªn kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn quy tr×nh nghiÖp vô cho vay ®Ó chÊn chØnh kÞp thêi sai sãt. B¶ng 2.3: C¬ cÊu d nî cho vay theo thêi h¹n cho vay. §¬nvÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu 2003 % 2004 % 2003/2004 16 §Æng ThÞ Thanh Hoµi
 17. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Líp DH2H C.lÖch tuyÖt % ®èi + - Ng¾n h¹n 166.600 85 252.500 81,5 85.900 51,56 Trung, dµi h¹n 29.400 15 57.500 18,5 28.100 95,58 Tæng d nî 196.000 100 310.000 100 114.000 58 (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh NHNo & PTNT Thanh Tr×) B¶ng 2.3 cho ta thÊy d nî cho vay n¨m 2004 ®· t¨ng lªn rÊt cao sovíi n¨m 2003: N¨m 2004 t¨ng 114.000 triÖu ®ång so víi 2003 (t ¬ng ®- ¬ng 50%). Chi nh¸nh thùc hiÖn cho vay ng¾n h¹n lµ chñ yÕu. N¨m 2003, d nî ng¾n h¹n lµ 85%, vµ n¨m 2004 lµ 81,3% so víi tæng d nî. VÒ xu híng ta thÊy d nî ng¾n h¹n cã xu h íng gi¶m dÇn, d nî trung, dµi hµn cã xu híng t¨ng dÇn. Cô thÓ: N¨m 2003, cho vay trung, dµi h¹n chiÕm 15% tæng d nî, n¨m 2004 chiÕm 18,5% tæng d nî. N¨m 2004 t¨ng 95,58% so víi n¨m 2003 (t ¬ng ®¬ng 28100 triÖu ®ång). D nî trung dµi h¹n t¨ng nhanh nh vËy lµ do chi nh¸nh ®· t¨ng d nî cho vay c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc ®Ó ®Çu t dµi h¹n nh: C«ng ty tæng B¸ch ho¸, C«ng ty cæ phÇn VËt t n«ng nghiÖp n«ng s¶n, C«ng ty XuÊt nhËp khÈu rau qu¶ Tam HiÖp... B¶ng 2.4: C¬ cÊu d nî cho vay theo thµnh phÇn kinh tÕ §¬n vÞ: TriÖu ®ång 2003/2004 C.lÖch tuyÖt ChØ tiªu 2003 % 2004 % % ®èi + - DNNN 87.200 43,7 66.300 21,3 20.90 23,97 9 0 17 §Æng ThÞ Thanh Hoµi
 18. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Líp DH2H DNNQD 47.000 28,5 153.700 49,6 106.70 227 0 Hé SX 61.800 27,8 88.000 29,0 26.200 42,4 K.doanh 1 Tæng d nî 196.000 100 310.000 100 114.00 58 0 (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh NHNo & PTNT Thanh Tr×) Qua b¶ng ta thÊy, tæng dù nî cho vay khèi DNNQD vµ hé s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2004 t¨ng so víi 2003. Riªng d nî cho vay khèi DNNN gi¶m nguyªn nh©n lµ do chi nh¸nh ®· gi¶m dÇn d nî vµ tõ chèi cho vay víi mét sè DNNN cã khã kh¨n vÒ tµi chÝnh, vay nhiÒu tæ chøc tÝn dông cïng lóc nh: CoMa 7, XÝ nghiÖp TM & DV CÇu Tiªn thuéc C«ng ty x©y dùng ph¬ng B¾c lµ c¸c ®¬n vÞ cã d nî cao tõ tríc. D nî cho vay c¸c DNNQD vµ hé s¶n xuÊt t¨ng lªn lµ do chi nh¸nh ®· vµ ®ang tró träng ®Õn cho vay b¸m s¸t c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá trªn ®Þa bµn hé kinh doanh ë c¸c lµng cã ngµnh nghÒ truyÒn thèng. Nh×n chung kÕt qu¶ ho¹t ®éng cho vay n¨m 2004 lµ tèt. §¹t ® îc kÕt qu¶ trªn lµ nhê chi nh¸nh ®· cã c¬ chÕ tÝn dông kh¸ ®Çy ®ñ, râ rµng, ph¬ng ph¸p lµm viÖc cña c¸n bé ng©n hµng ®· cã tiÕn bé râ rÖt trong vÊn ®Ò gi¶i quyÕt cho vay. MÆt kh¸c qua c¬ cÊu d nî theo thµnh phÇn kinh tÕ ta thÊy ®îc ®êng lèi chiÕn lîc trong cho vay b×nh ®¼ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, tËp trung cho vay c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. VÒ vÊn ®Ò nî qu¸ h¹n vµ viÖc thu håi nî tån ®äng. Cã thÓ nãi r»ng n¨m 2004 chi nh¸nh ®· cã thµnh c«ng trong viÖc gi¶m tû lÖ nî qu¸ h¹n. N¨m 2003 nî qu¸ h¹n lµ 798 triÖu ®ång chiÕm 0,4% tæng d nî. §Õn 31/12/2004 nî qu¸ h¹n lµ 702 triÖu, chiÕm 0,22% tæng d nî vµ 18 §Æng ThÞ Thanh Hoµi
 19. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Líp DH2H chØ tËp trung vµo hé s¶n xuÊt, kh«ng cã doanh nghiÖp nµo nî qu¸ h¹n. Trong sè 702 triÖu nî qu¸ h¹n th× nî qu¸ h¹n cña dù ¸n 2561 (WB) cho vay tõ nh÷ng n¨m 1994 - 1997 chiÕm 552 triÖu. Nh vËy thùc chÊt nî qu¸ h¹n míi ph¸t sinh lµ 150 triÖu ®ång (150 triÖu ®ång/88000 triÖu ®ång d nî hé s¶n xuÊt vµ t nh©n, kho¶ng 0,17%). §Ó ®¹t ®îc thµnh c«ng nµy tríc hÕt ph¶i nãi ®Õn vai trß cña c¸n bé tÝn dông, nhê thùc hiÖn tèt quy tr×nh nghiÖp vô cho vay, thÈm ®Þnh kü lìng tríc khi cho vay nªn nî qu¸ h¹n rÊt thÊp. Còng trong n¨m 2004, nhê sù tÝch cùc vµ th¸i ®é kiªn quyÕt thu håi nî, ®ång thêi nhê cã viÖc c¸c dù ¸n trªn ®Þa bµn Hoµng Mai, Thanh Tr× ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng cho d©n c , chi nh¸nh ®· thu håi ®îc 1390 triÖu ®ång ®· xö lý rñi ro trong ®ã 785 triÖu ®ång nî gèc. §©y lµ thµnh c«ng mµ chi nh¸nh nªn ph¸t huy h¬n n÷a. c) C¸c ho¹t ®éng kh¸c: - Ho¹t ®éng kÕ to¸n - ng©n quü: Cïng víi sù ®æi míi c«ng nghÖ ng©n hµng ®¸p øng yªu cÇu cña ch ¬ng tr×nh thanh to¸n míi, NHNo Thanh Tr× ®· tæ chøc më c¸c líp ®µo t¹o båi d ìng nghiÖp vô cho c¸n bé kÕ to¸n - ng©n quü, cö c¸n bé kÕ to¸n - ng©n quü tham gia häc c¸c líp do Trung t©m ®iÒu hµnh tæ chøc, c¸c c¸n bé nµy sÏ h íng dÉn c¸c kÕ to¸n viªn cho chi nh¸nh. N¨m 2004 võa qua, c¸c c¸n bé phßng kÕ to¸n - ng©n quü ®· cã nh÷ng thµnh tÝch rÊt ®¸ng khen ngîi, ®ã lµ viÖc c¶i tiÕn chiÕc m¸y ®Õm tiÒn cò tríc kia ®Ó ®Õm tiÒn giÊy thµnh m¸y ®Õm tiÒn cã thÓ sö dông ®Õm tiÒn Polime, tiÕt kiÖm cho chi nh¸nh chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ ng©n hµng. Ho¹t ®éng kÕ to¸n ng©n quü cña chi nh¸nh lu«n thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh, c¸c v¨n b¶n h íng dÉn do NHNo & PTNT ban hµnh. Víi ph ¬ng ch©m phôc vô kh¸ch hµng tèt nhÊt, ®¸p øng mäi nhu cÇu cho kh¸ch hµng nªn ng©n hµng lu«n cã ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi cho kh¸ch hµng khi hä cã nhu cÇu vÒ tiÒn 19 §Æng ThÞ Thanh Hoµi
 20. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Líp DH2H mÆt c¶ néi tÖ vµ ngo¹i tÖ, thùc hiÖn ®iÒu chØnh kÞp thêi, nhanh chãng, an toµn, chÝnh x¸c gi÷a c¸c phßng giao dÞch, c¸c ng©n hµng víi nhau. - Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ vµ kinh doanh ngo¹i tÖ: §©y lµ m¶ng ho¹t ®éng cßn míi mÎ ®èi víi ng©n hµng, phßng thanh to¸n quèc tÕ vµ nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i tÖ míi ® îc h×nh thµnh n¨m 2004. MÆc dï míi thµnh lËp nh ng m¶ng ho¹t ®éng nµy còng ®· ®¹t ® îc mét sè kÕt qu¶ ban ®Çu: Cho vay b»ng ngo¹i tÖ ®· cã xu h íng t¨ng ë hai quý cuèi n¨m 2004, cã thêi ®iÓm d nî ngo¹i tÖ ®¹t trªn 6 triÖu USD. Sè tiÒn nµy ®èi víi nhiÒu chi nh¸nh cÊp 1 kh¸c chØ lµ d nî cña 1 - 2 mãn vay nhng ®èi víi NHNo Thanh Tr× th× ®©y lµ b íc tiÕn bé ®¸ng kÓ. §Æc biÖt lµ vÒ thêi gian cuèi n¨m 2004 (quý IV) møc d nî cho vay néi tÖ bÞ Trung ¬ng khèng chÕ th× cho vay ngo¹i tÖ lµ híng t¨ng d nî. Tuy nhiªn v× m¶ng nghiÖp vô nµy ®èi víi chi nh¸nh cßn kh¸ míi mÎ nªn cßn nhiÒu vÊn ®Ò ph¶i rót kinh nghiÖm nh : ViÖc ¸p dông l·i suÊt cho vay cßn thÊp kh«ng t×m hiÓu phÝ mua ngo¹i tÖ do Trung ¬ng quy ®Þnh tõ 2003, l·i suÊt cho vay ngo¹i tÖ ®· gãp phÇn lµm gi¶m chªnh lÖch l·i suÊt cho vay vµ l·i suÊt huy ®éng cña chi nh¸nh. Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cña chi nh¸nh chØ víi sè mãn rÊt Ýt vµ sè lîng kh¸ch hµng cßn rÊt khiªm tèn, chñ yÕu cã C«ng ty cæ phÇn XNK rau qu¶ Tam HiÖp, C«ng ty XNK VËt t n«ng nghiÖp - n«ng s¶n vµ mét sè ®¬n vÞ kh¸c. Nguyªn nh©n mét phÇn lµ do ho¹t ®éng nµy cña chi nh¸nh cßn non trÎ, thiÕu kinh nghiÖm ho¹t ®éng, mét phÇn do ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi cña huyÖn ch a ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh víi níc ngoµi. 1.2.2 : thùc tr¹ng cho vay Hé s¶n xuÊt cña ng©n hµng thanh tr×: Chñ tr¬ng cña §¶ng vµ Nhµ níc vÒ cho vay hé s¶n xuÊt vµ hé nghÌo víi l·i suÊt u ®·i lµ hîp víi ý §¶ng lßng d©n. Thùc tr¹ng vèn cho 20 §Æng ThÞ Thanh Hoµi
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2