intTypePromotion=1

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP-ĐỀ TÀI: “ Thiết kế mạch đồng hồ hiển thị ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây dùng IC số”

Chia sẻ: Pham Linh Dan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:65

0
291
lượt xem
112
download

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP-ĐỀ TÀI: “ Thiết kế mạch đồng hồ hiển thị ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây dùng IC số”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tốt nghiệp-đề tài: “ thiết kế mạch đồng hồ hiển thị ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây dùng ic số”', luận văn - báo cáo, công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP-ĐỀ TÀI: “ Thiết kế mạch đồng hồ hiển thị ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây dùng IC số”

 1. Trư ng i h c Công Nghi p Hà N i Khoa i n T 0 B GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C CÔNG NGHI P HÀ N I KHOA I N T TÀI: “ Thi t k m ch ng h hi n th ngày, tháng, năm, gi , phút, giây dùng IC s ” GVHD : Hà Th Phương SVTH : Nguy n M nh Cư ng L p : LT C - H I N T 2-K2 SVTH: Nguy n M nh Cư ng L p: LT C - H i n t 2-K2
 2. Trư ng i h c Công Nghi p Hà N i Khoa i n T 1 L I CAM OAN Trong su t quá trình th c hi n tài án t t nghi p, em xin m b o r ng bài lu n văn này do chính cá nhân em th c hi n và không có s sao chép nguyên văn c a b t kì tài li u nào. N u sai em xin ch u m i hình th c k lu t c a nhà trư ng. Ngư i cam oan: Nguy n M nh Cư ng SVTH: Nguy n M nh Cư ng L p: LT C - H i n t 2-K2
 3. Trư ng i h c Công Nghi p Hà N i Khoa i n T 2 M CL C L I NÓI U....................................................................................................4 B NG CÁC KÍ HI U VI T T T..................................................................... 5 DANH M C HÌNH V ...................................................................................... 6 DANH M C B NG BI U............................................................................... .. 8 PH N I: CƠ S LÝ THUY T........................................................................ . 9 CHƯƠNG 1: KH I T O DAO NG....................................................... 9 1.1. Tìm hi u IC t o dao ng: IC 555. ........................................................ 9 1.2. Sơ chân và ch c năng các chân. ....................................................... 9 1.3. Nguyên lý ho t ng. .......................................................................... 10 1.4. Thi t k và tính toán m ch t o dao ng 1Hz. ..................................... 12 CHƯƠNG 2: KH I M XUNG .............................................................. 13 2.1. Các m ch logic cơ b n. ....................................................................... 13 2.1.1. Gi i thi u chung. .......................................................................... 13 2.1.2. Các c ng Logic............................................................................. 14 2.2. M ch Flip-Flop (FF)............................................................................ 19 nh nghĩa. ................................................................................... 19 2.2.1. 2.2.2. Phân lo i FF. ................................................................................ 20 2.3. M ch m. .......................................................................................... 24 2.4. M ch ghi. ............................................................................................ 26 2.5. Tìm hi u IC 7490. ............................................................................... 26 2.5.1. Sơ nguyên lý. ........................................................................... 27 2.5.2. c i m. ..................................................................................... 27 2.5.3. Nguyên lý ho t ng. ................................................................... 28 SVTH: Nguy n M nh Cư ng L p: LT C - H i n t 2-K2
 4. Trư ng i h c Công Nghi p Hà N i Khoa i n T 3 CHƯƠNG 3: KH I GI I MÃ ................................................................... 30 3.1. Gi i thi u chung. ................................................................................. 30 3.2. Tìm hi u IC gi i mã 7 o n 74LS47. ................................................... 31 3.2.1 Sơ chân và ch c năng các chân. ................................................ 31 3.2.2. Nguyên lý ho t ng. ................................................................... 33 CHƯƠNG 4. KH I HI N TH .................................................................. 34 4.1. Tìm hi u Led 7 thanh. ......................................................................... 34 4.2. Sơ chân và ch c năng các chân. ..................................................... 35 4.3 Nguyên lý ho t ng. ........................................................................... 35 CHƯƠNG 5: KH I I U CH NH THÔNG S TH I GIAN................ 38 CHƯƠNG 6: KH I NGU N NUÔI .......................................................... 39 6.1. Gi i thi u chung. ................................................................................. 39 6.2. M ch ch nh lưu và n áp. .................................................................... 39 6.2.1. Tìm hi u IC n áp 7805. ............................................................... 40 6.2.2. Sơ và nguyên lý ho t ng m ch n áp m t chi u 5V.............. 41 PH N II: THI T K VÀ THI CÔNG............................................................42 CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH CÁC KH I LÀM VI C ............................... 42 1.1. Kh i t o dao ng 1Hz. ....................................................................... 42 1.2. Kh i giây............................................................................................. 43 1.3. Kh i phút. ........................................................................................... 44 1.4. Kh i gi . ............................................................................................. 46 1.5. Kh i ngày. ........................................................................................... 47 1.6. Kh i tháng........................................................................................... 54 1.7. Kh i năm............................................................................................. 55 1.8. Kh i ngu n.......................................................................................... 57 1.9. Kh i t o giá tr hi n th ban u cho kh i ngày và tháng. .................... 57 1.10. Nguyên lý ho t ng. ........................................................................ 58 CHƯƠNG 2: SƠ M CH NGUYÊN LÝ VÀ M CH IN .................... 60 2.1. Sơ m ch nguyên lý. ........................................................................ 60 2.2. Sơ m ch in...................................................................................... 61 PH N III: T NG K T ....................................................................................63 SVTH: Nguy n M nh Cư ng L p: LT C - H i n t 2-K2
 5. Trư ng i h c Công Nghi p Hà N i Khoa i n T 4 TÀI LI U THAM KH O.................................................................................64 L I NÓI U Ngày nay ngành k thu t i n t có vai trò r t quan tr ng trong cu c s ng c a con ngư i. Các h th ng i n t ngày nay r t a d ng và ang thay th các công vi c hàng ngày c a con ngư i t nh ng công vi c t ơn gi n n ph c t p như i u khi n tín hi u èn giao thông, o t c ng cơ hay các ng h s . Các h th ng này có th thi t k theo h th ng tương t ho c h th ng s . Tuy nhiên trong các h th ng i n t thông minh hi n nay ngư i ta thư ng s d ng h th ng s hơn là các h th ng tương t b i m t s các ưu i m vư t tr i mà h th ng s mang l i ó là: tin c y cao, giá thành th p, d dàng thi t k , l p t làm ư c i u ó, chúng ta ph i có ki n th c v môn i n t và v n hành… s , hi u ư c c u trúc và ch c năng c a m t s IC s , m ch gi i mã, các c ng logic và m t s ki n th c v các linh ki n i n t . Sau m t th i gian h c t p và tìm hi u các tài li u v k thu t xung - s , v i s gi ng d y các th y giáo, cô giáo, cùng v i s d n d t nhi t tình c a giáo tài: ” Thi t k m ch viên hư ng d n cô giáo Hà Th Phương, em ã ch n ng h hi n th ngày, tháng, năm, gi , phút, giây dùng IC s . (Các thông s i khi c n i u ch nh)” làm tài án t t nghi p v i mong mu n có thay áp d ng nh ng ki n th c ã h c vào th c t ph c v nhu c u i s ng m i ngư i. năng l c h n h p nên vi c th c hi n Do ki n th c và trình tài này không th tránh ư c thi u sót, kính mong nh n ư c s thông c m và góp ý án này hoàn ch nh hơn. c a th y giáo, cô giáo và các b n Em xin chân thành c m ơn. SVTH: Nguy n M nh Cư ng L p: LT C - H i n t 2-K2
 6. Trư ng i h c Công Nghi p Hà N i Khoa i n T 5 Ngư i th c hi n: Nguy n M nh Cư ng B NG CÁC KÍ HI U VI T T T AC Ngu n xoay chi u BCD B mã m nh phân Ck Xung kích Ck CLK Xung Clock DC Ngu n m t chi u FF Flip – Flop (m ch dãy) FF-D Flip – Flop lo i m t u vào D FF-JK Flip – Flop lo i 2 u vào J và K FF-RS Flip – Flop lo i 2 u vào R và S FF-T Flip – Flop lo i m t u vào T MS Flip – Flop lo i ch t MSB Bit có tr ng s l n nh t LSB Bit có tr ng s nh nh t TTL M c logic 0 (0V) và 1 (5V) SVTH: Nguy n M nh Cư ng L p: LT C - H i n t 2-K2
 7. Trư ng i h c Công Nghi p Hà N i Khoa i n T 6 DANH M C HÌNH V Hình 1.1: Sơ chân IC 555 .............................................................................. 9 Hình 1.2: C u trúc IC 555 .................................................................................. 9 Hình 1.3: Sơ nguyên lý t o dao ng........................................................... 10 Hình 1.4: M ch t o dao ng ........................................................................... 12 Hình 1.5: D ng xung ra .................................................................................... 12 Hình 2.1: D ng tín hi u logic dương ................................................................ 13 Hình 2.2: D ng tín hi u logic âm...................................................................... 14 Hình 2.3: Mã hóa xung ..................................................................................... 14 Hình 2.4: Kí hi u và b ng tr ng thái c ng AND ............................................... 15 Hình 2.5: IC 4073 và IC 74LS08 ..................................................................... 15 Hình 2.6: Kí hi u và b ng tr ng thái c ng NOT ............................................... 15 Hình 2.7: IC 7414............................................................................................. 16 Hình 2.8: Kí hi u và b ng tr ng thái c ng NAND ............................................ 16 Hình 2.9: IC 4011 và IC 74HC20 .................................................................... 16 Hình 2.10: Kí hi u và b ng tr ng thái c ng OR ................................................ 17 Hình 2.11: IC 74HC32 ..................................................................................... 17 Hình 2.12: Kí hi u và b ng tr ng thái c ng NOR ............................................. 17 Hình 2.13: IC 4001........................................................................................... 18 Hình 2.14: Kí hi u và b ng tr ng thái c ng EX-OR ......................................... 18 Hình 2.15: 74HC86 .......................................................................................... 18 Hình 2.16: Kí hi u Flip-Flop ............................................................................ 19 Hình 2.17: Ký hi u v tính tích c c trong m ch FF .......................................... 20 Hình 2.18: Sơ phân lo i FF.......................................................................... 20 Hình 2.19: FF ch - t ...................................................................................... 20 Hình 2.20: Kí hi u và b ng tr ng thái FF-RS ................................................... 22 Hình 2.21: Kí hi u và b ng tr ng thái FF-JK .................................................... 22 Hình 2.22: Kí hi u và b ng tr ng thái FF-T ...................................................... 23 Hình 2.23: Kí hi u và b ng tr ng thái FF-D ..................................................... 23 SVTH: Nguy n M nh Cư ng L p: LT C - H i n t 2-K2
 8. Trư ng i h c Công Nghi p Hà N i Khoa i n T 7 Hình 2.24: Sơ chung m ch m................................................................... 24 Hình 2.25: Sơ chân IC 7490 ........................................................................ 27 Hình 2.26: C u trúc IC 7490 ............................................................................ 27 Hình 2.27: D ng xung u r a c a 2 m ch m 2x5 và 2x5 ............................... 29 Hình 3.1: Led 7 thanh và d ng kí t hi n th ..................................................... 30 Hình 3.2: Sơ chân IC gi i mã 74LS47 ......................................................... 31 Hình 3.3: C u trúc IC gi i mã 74LS47 ............................................................. 32 ư c trên Led 7 thanh ................................. 34 Hình 4.1: D ng ch và s hi n th Hình 4.2: Sơ c u trúc Led 7 thanh lo i Cathode chung và Anode chung...... 35 Hình 4.3: Led 7 thanh lo i Anode chung .......................................................... 35 Hình 5.1: Phương pháp t o xung ...................................................................... 38 Hình 6.1: Sơ ưa i n áp 6V t pin v i n áp chu n .................................. 39 Hình 6.2: Sơ m c m ch chuy n i ngu n AC thành DC ............................ 40 Hình 6.3: IC n áp 7805 ................................................................................... 40 Hình 6.4: M ch n áp 5V DC ........................................................................... 41 Hình 1.1: Sơ nguyên lý ................................................................................ 42 Hình 1.2: D ng xung u ra t i chân 3 c a IC 555 ........................................... 42 Hình 1.3: Sơ kh i giây................................................................................. 44 Hình 1.4: Sơ kh i phút ................................................................................ 45 Hình 1.5: Sơ kh i gi .................................................................................. 47 Hình 1.6: Sơ k t h p kh i ngày v i kh i tháng và năm ............................... 53 Hình 1.7: Sơ kh i tháng............................................................................... 55 Hình 1.8: Sơ kh i năm................................................................................. 56 Hình 1.9: Sơ kh i ngu n.............................................................................. 57 Hình 1.10: Sơ kh i t o giá tr m ban u cho kh i ngày và tháng ............ 58 Hình 2.1: Sơ m ch nguyên lý ng h s .................................................... 60 Hình 2.2: Sơ m ch in kh i Gi - Phút – Giây .............................................. 61 Hình 2.3: Sơ m ch in kh i Ngày – Tháng – Năm ........................................ 61 Hình 2.4: Sơ m ch in kh i thông s th i gian .............................................. 62 Hình 2.5: Sơ m ch in ngu n ........................................................................ 62 SVTH: Nguy n M nh Cư ng L p: LT C - H i n t 2-K2
 9. Trư ng i h c Công Nghi p Hà N i Khoa i n T 8 DANH M C B NG BI U B ng 2.1: B ng tr ng thái c a m ch m 2x5 và 2x5 ....................................... 28 B ng 2.2: B ng giá tr cho các ngõ vào Reset IC 7490 ..................................... 29 B ng 3.1: B ng tr ng thái c a IC 74LS47 ........................................................ 33 B ng 4.1: B ng mã cho Led Anode chung (a là MSB, dp là LSB) ................... 36 B ng 4.2: B ng mã cho Led Anode chung (a là LSB, dp là MSB) ................... 36 B ng 4.3: B ng mã cho Led Cathode chung (a là MSB, dp là LSB) ................. 37 B ng 4.4: B ng mã cho Led Anode chung (a là LSB, dp là MSB) ................... 37 B ng 1.1: B ng mã kh i giây ........................................................................... 43 B ng 1.2: B ng mã kh i phút ........................................................................... 45 B ng 1.3: B ng mã kh i gi ............................................................................. 46 B ng 1.4: B ng mã kh i 31 ngày...................................................................... 48 B ng 1.5: B ng mã kh i 30 ngày trong tháng 4, 6, 9 ........................................ 49 B ng 1.6: B ng mã kh i 30 ngày trong tháng 11 .............................................. 50 B ng 1.7: B ng mã kh i 29 ngày...................................................................... 51 B ng 1.8: B ng mã kh i 28 ngày...................................................................... 52 B ng 1.9: B ng mã kh i tháng ......................................................................... 54 B ng 1.10: B ng mã kh i năm ......................................................................... 56 SVTH: Nguy n M nh Cư ng L p: LT C - H i n t 2-K2
 10. Trư ng i h c Công Nghi p Hà N i Khoa i n T 9 PH N I: CƠ S LÝ THUY T CHƯƠNG 1: KH I T O DAO NG 1.1. Tìm hi u IC t o dao ng: IC 555. ây là IC lo i 8 chân ư c s d ng r t ph bi n làm: m ch ơn n, ng a hài, b chia t n, m ch tr , … Nhưng trong m ch này, IC 555 m ch dao ư c s d ng làm b phát xung. Th i gian ư c xác l p theo m ch nh th i R, C bên ngoài. Dãy th i gian tác ng h u hi u t vài micrô giây n vài gi . IC này có th n i tr c ti p v i các lo i IC: TTL/ CMOS/ DTL. 1.2. Sơ chân và ch c năng các chân. Hình 1.1: Sơ chân IC 555 Hình 1.2: C u trúc IC 555 SVTH: Nguy n M nh Cư ng L p: LT C - H i n t 2-K2
 11. Trư ng i h c Công Nghi p Hà N i Khoa i n T 10 Ch c năng các chân: + Chân 1 : ( GND ) N i mass. + Chân 2 : ( TRIGGER ) Nh n xung kích i tr ng thái. + Chân 3 : ( OUT ) Ngõ ra. + Chân 4 : ( RESET ) Tr v tr ng thái u. + Chân 5 : ( CONTROL VOLTAGE ) L y i n áp i u khi n t n s dao ng. + Chân 6 : ( THRESHOLD ) L p m c ngư ng cho t ng so sánh. + Chân 7 : ( DISCHARGE ) ư ng x i n cho t trong m ch nh th i + Chân 8 : ( Vcc ) N i v i ngu n dương. 1.3. Nguyên lý ho t ng. Hình 1.3: Sơ nguyên lý t o dao ng Ký hi u 0 là m c th p b ng 0V, 1 là m c cao g n b ng VCC. M ch FF là lo i RS Flip-flop. Khi S = [1] thì Q = [1] và = [0]. Sau ó, khi S = [0] thì Q = [1] và = [0]. Khi R = [1] thì = [1] và Q = [0]. Tóm l i: khi S = [1] thì Q = [1] và khi R = [1] thì Q = [0], = [1], transistor m SVTH: Nguy n M nh Cư ng L p: LT C - H i n t 2-K2
 12. Trư ng i h c Công Nghi p Hà N i Khoa i n T 11 d n, c c C n i t. Cho nên i n áp không n p vào t C, i n áp chân 6 không vư t quá V2. Do l i ra c a Op-amp 2 m c 0, FF không reset. - Giai o n ngõ ra m c 1: Khi b m công t c kh i ng, chân 2 m c 0. chân 2(V-) nh hơn V1(V+), ngõ ra c a Op-amp 1 Vì i n áp m c1 nên S = [1], Q = [1] và = [0]. Ngõ ra c a IC m c 1. Khi = [0], transistor t t, t C ti p t c n p qua R, i n áp trên t tăng. Khi nh công t c, Op-amp 1 có V- = [1] l n hơn V+ nên ngõ ra c a Op-amp 1 i. Trong khi i n áp t C nh hơn V2, FF m c 0, S = [0], Q và v n không v n gi nguyên tr ng thái ó. - Giai o n ngõ ra m c 0: Khi t C n p ti p, Op-amp 2 có V+ l n hơn V- (= 2/3 VCC), R = [1] nên Q = [0] và = [1]. Ngõ ra c a IC m c 0. Vì = [1], transistor m d n, Op-amp2 có V+ = [0] bé hơn V-, ngõ ra c a Op-amp 2 m c 0. Vì v y Q và không i giá tr , t C x i n thông qua transistor. K t qu cu i cùng: Ngõ ra OUT có tín hi u dao ng d ng sóng vuông, có chu kỳ n nh. SVTH: Nguy n M nh Cư ng L p: LT C - H i n t 2-K2
 13. Trư ng i h c Công Nghi p Hà N i Khoa i n T 12 1.4. Thi t k và tính toán m ch t o dao ng 1Hz. Hình 1.4: M ch t o dao ng Hình 1.5: D ng xung ra - Công th c tính: Tm = ln(2) . ( R1 + R2 ) . C1 : th i gian i n áp m c cao. Ts = ln(2) . R2 . C1 : th i gian i n áp m c th p. T = Tm + Ts : chu kỳ toàn ph n. T n s dao ng: Ta ch n C1=100uF, R1=10K, R2=2,2K. V y ta có xung ra v i chu kì: T = ln(2) . 100 . 10-6 . (10 . 103 + 2 . 2,2 . 103) ~ 1(s). SVTH: Nguy n M nh Cư ng L p: LT C - H i n t 2-K2
 14. Trư ng i h c Công Nghi p Hà N i Khoa i n T 13 CHƯƠNG 2: KH I M XUNG 2.1. Các m ch logic cơ b n. 2.1.1. Gi i thi u chung. Các c ng logic cơ b n là các ph n t óng vai trò ch y u th c hi n các ch c năng logic ơn gi n nh t trong các sơ logic (là các sơ t h c hi n m t hàm logic nào ó). Các c ng logic cơ b n thư ng có m t ho c nhi u u vào và m t u ra. T các c ng logic cơ b n, ta có th k t h p l i t o ra nhi u m ch logic th c hi n các hàm logic ph c t p hơn. Nh ng d li u ngõ vào, ra ch nh n các giá tr logic là Truse (m c 1) và Fail (m c 0). Vì các c ng logic ho t ng v i các s nh phân (0, 1) nên có ôi khi còn ư c mang tên là các c ng logic nh phân. Ngư i ta thư ng dùng tín hi u i n bi u di n d li u vào ra c a các c ng logic nói riêng và các m ch logic nói chung. Chúng có th là tín hi u xung và tín hi u th . * Bi u di n b ng tín hi u th : Dùng hai m c i n th khác nhau bi u di n hai giá tr Truse (m c 1) và Fail (m c 0), có hai phương pháp bi u di n hai giá tr này: - Phương pháp logic dương: + i n th dương hơn là m c 1. + i n th âm hơn là m c 0. t 1 0 1 u 0 1 0 Hình 2.1: D ng tín hi u logic dương SVTH: Nguy n M nh Cư ng L p: LT C - H i n t 2-K2
 15. Trư ng i h c Công Nghi p Hà N i Khoa i n T 14 - Phương pháp logic âm: + i n th dương hơn là m c 0. + i n th âm hơn là m c 1. t 0 1 0 u 1 0 1 Hình 2.2: D ng tín hi u logic âm * Bi u di n b ng tín hi u xung: Hai giá tr logic 1 và 0 tương ng v i s xu t hi n hay không xu t hi n c a xung trong dãy tín hi u theo m t chu kỳ T nh t nh. Trong các m ch logic s d ng d li u là tín hi u xung, các xung thư ng r ng sư n và biên có trong m t m c gi i h n cho phép nào ó tùy t ng trư ng h p c th . Hình 2.3: Mã hóa xung 2.1.2. Các c ng Logic. a. C ng AND. Dùng th c hi n phép nhân logic. SVTH: Nguy n M nh Cư ng L p: LT C - H i n t 2-K2
 16. Trư ng i h c Công Nghi p Hà N i Khoa i n T 15 A B Y A Y 0 0 0 B 0 1 0 1 0 0 1 1 1 Hình 2.4: Kí hi u và b ng tr ng thái c ng AND Nh n xét: Ngõ ra c a c ng logic AND ch lên m c 1 khi các ngõ vào là m c 1. + A,B: ngõ vào tín hi u logic + 0: m c logic th p + 1: m c logic cao + Y: áp ng ngõ ra M t s IC ch a c ng AND: 4081, 74LS08, 4073, 74HC11. Hình 2.5: IC 4073 và IC 74LS08 b. C ng NOT. Dùng th c hi n phép o logic. A Y 0 1 A Y 1 0 Hình 2.6: Kí hi u và b ng tr ng thái c ng NOT SVTH: Nguy n M nh Cư ng L p: LT C - H i n t 2-K2
 17. Trư ng i h c Công Nghi p Hà N i Khoa i n T 16 M t s IC ch a c ng NOT: 7414, 4069. Hình 2.7: IC 7414 Nh n xét: Tín hi u gi a ngõ ra và ngõ vào luôn ngư c m c logic nhau. c. C ng NAND. Dùng th c hi n phép o c a phép nhân logic. A B Y A Y 0 0 1 B 0 1 1 A 1 0 1 Y B 1 1 0 Hình 2.8: Kí hi u và b ng tr ng thái c ng NAND Nh n xét: Ngõ ra c a c ng NAND m c 1 khi t t c các ngõ vào là m c 0. M t s IC ch a c ng NAND: 4011,74HC00, 74HC10, 74HC20. Hình 2.9: IC 4011 và IC 74HC20 SVTH: Nguy n M nh Cư ng L p: LT C - H i n t 2-K2
 18. Trư ng i h c Công Nghi p Hà N i Khoa i n T 17 d. C ng OR. th c hi n ch c năng c ng logic. Dùng A B Y 0 0 0 A Y 0 1 1 B 1 0 1 1 1 1 Hình 2.10: Kí hi u và b ng tr ng thái c ng OR Nh n xét: Ngõ ra c ng OR m c 1 khi ngõ vào có ít nh t m t ngõ m c 1. M t s IC ch a c ng OR: 74HC32, 74HC4075. Hình 2.11: IC 74HC32 e. C ng NOR. Dùng th c hi n phép o c ng OR. A B C 0 0 1 A Y B 0 1 0 1 0 0 1 1 0 Hình 2.12: Kí hi u và b ng tr ng thái c ng NOR Nh n xét: Ngõ ra c ng NOR s m c 1 khi t t c các ngõ vào m c 0. SVTH: Nguy n M nh Cư ng L p: LT C - H i n t 2-K2
 19. Trư ng i h c Công Nghi p Hà N i Khoa i n T 18 M t s IC ch a c ng NOR: 4001, 4025, 74HC02. Hình 2.13: IC 4001 f. C ng EX-OR. Dùng t o ra tín hi u m c 0 khi các u vào cùng tr ng thái. A B Y 0 0 0 A 0 1 1 Y B 1 0 1 1 1 0 Hình 2.14: Kí hi u và b ng tr ng thái c ng EX-OR Nh n xét: Ngõ ra c ng EX-OR u vào ngư c m c logic. m c 1 khi các M t s IC ch a c ng EX-OR: 74HC86, 4070. Hình 2.15: 74HC86 SVTH: Nguy n M nh Cư ng L p: LT C - H i n t 2-K2
 20. Trư ng i h c Công Nghi p Hà N i Khoa i n T 19 Tóm l i: Trên ây gi i thi u 6 lo i c ng logic: AND, NOT, NAND, OR, NOR, EX-OR. Nhưng th c t ch c n 4 c ng AND, OR, EX-OR, NOT thì có th có ư c các c ng còn l i. Hi n nay các c ng logic ư c tích h p trong các IC. M t s IC thông d ng ch a các c ng thông d ng là: + 4 AND 2 ngõ vào: 7408, 4081. + 6 NOT: 7404, 4051. + 4 NAND 2 ngõ vào: 7400, 4071. + 4 NOR 2 ngõ vào: 7402, 4001. + 4 EX-OR 2 ngõ vào: 74136, 4030. 2.2. M ch Flip-Flop (FF). 2.2.1. nh nghĩa. ư c chia thành hai lo i là m ch t h p và m ch tu n t Các m ch th c t (m ch dãy). M ch t h p là m ch mà tín hi u ra ch ph thu c vào tín hi u vào. Các ph n t cơ b n xây d ng nên m ch t h p là m ch logic AND, OR, NOT, ... M ch dãy là m ch mà tín hi u ra ph thu c không nh ng vào tín hi u vào mà còn ph thu c vào tr ng thái trong c a m ch nghĩa là có m ch lưu tr , nh các tr ng thái. Như v y, xây d ng m ch dãy, ngoài các m ch t h p cơ b n còn ph i là các m ch ph n t nh . Các ph n t nh cơ b n t o nên m ch dãy g i là Flip – Flop (FF), chúng lưu tr các tín hi u nh phân. Vì bít tín hi u nh phân có th nh n m t trong hai giá tr 0,1 nên FF t i thi u c n 2 ch c năng: nh ch c năng. - Có hai tr ng thái n - Có th ti p thu, lưu tr , ưa t i tín hi u và FF có t 1 n vài u vào u ra luôn ngư c nhau là Q và . i u khi n có 2 Hình 2.16: Kí hi u Flip-Flop SVTH: Nguy n M nh Cư ng L p: LT C - H i n t 2-K2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2