intTypePromotion=1
ADSENSE

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP-ĐỀ TÀI: “ Thiết kế mạch đồng hồ hiển thị ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây dùng IC số”

Chia sẻ: Pham Linh Dan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:65

315
lượt xem
112
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tốt nghiệp-đề tài: “ thiết kế mạch đồng hồ hiển thị ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây dùng ic số”', luận văn - báo cáo, công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP-ĐỀ TÀI: “ Thiết kế mạch đồng hồ hiển thị ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây dùng IC số”

 1. Trư ng i h c Công Nghi p Hà N i Khoa i n T 0 B GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C CÔNG NGHI P HÀ N I KHOA I N T TÀI: “ Thi t k m ch ng h hi n th ngày, tháng, năm, gi , phút, giây dùng IC s ” GVHD : Hà Th Phương SVTH : Nguy n M nh Cư ng L p : LT C - H I N T 2-K2 SVTH: Nguy n M nh Cư ng L p: LT C - H i n t 2-K2
 2. Trư ng i h c Công Nghi p Hà N i Khoa i n T 1 L I CAM OAN Trong su t quá trình th c hi n tài án t t nghi p, em xin m b o r ng bài lu n văn này do chính cá nhân em th c hi n và không có s sao chép nguyên văn c a b t kì tài li u nào. N u sai em xin ch u m i hình th c k lu t c a nhà trư ng. Ngư i cam oan: Nguy n M nh Cư ng SVTH: Nguy n M nh Cư ng L p: LT C - H i n t 2-K2
 3. Trư ng i h c Công Nghi p Hà N i Khoa i n T 2 M CL C L I NÓI U....................................................................................................4 B NG CÁC KÍ HI U VI T T T..................................................................... 5 DANH M C HÌNH V ...................................................................................... 6 DANH M C B NG BI U............................................................................... .. 8 PH N I: CƠ S LÝ THUY T........................................................................ . 9 CHƯƠNG 1: KH I T O DAO NG....................................................... 9 1.1. Tìm hi u IC t o dao ng: IC 555. ........................................................ 9 1.2. Sơ chân và ch c năng các chân. ....................................................... 9 1.3. Nguyên lý ho t ng. .......................................................................... 10 1.4. Thi t k và tính toán m ch t o dao ng 1Hz. ..................................... 12 CHƯƠNG 2: KH I M XUNG .............................................................. 13 2.1. Các m ch logic cơ b n. ....................................................................... 13 2.1.1. Gi i thi u chung. .......................................................................... 13 2.1.2. Các c ng Logic............................................................................. 14 2.2. M ch Flip-Flop (FF)............................................................................ 19 nh nghĩa. ................................................................................... 19 2.2.1. 2.2.2. Phân lo i FF. ................................................................................ 20 2.3. M ch m. .......................................................................................... 24 2.4. M ch ghi. ............................................................................................ 26 2.5. Tìm hi u IC 7490. ............................................................................... 26 2.5.1. Sơ nguyên lý. ........................................................................... 27 2.5.2. c i m. ..................................................................................... 27 2.5.3. Nguyên lý ho t ng. ................................................................... 28 SVTH: Nguy n M nh Cư ng L p: LT C - H i n t 2-K2
 4. Trư ng i h c Công Nghi p Hà N i Khoa i n T 3 CHƯƠNG 3: KH I GI I MÃ ................................................................... 30 3.1. Gi i thi u chung. ................................................................................. 30 3.2. Tìm hi u IC gi i mã 7 o n 74LS47. ................................................... 31 3.2.1 Sơ chân và ch c năng các chân. ................................................ 31 3.2.2. Nguyên lý ho t ng. ................................................................... 33 CHƯƠNG 4. KH I HI N TH .................................................................. 34 4.1. Tìm hi u Led 7 thanh. ......................................................................... 34 4.2. Sơ chân và ch c năng các chân. ..................................................... 35 4.3 Nguyên lý ho t ng. ........................................................................... 35 CHƯƠNG 5: KH I I U CH NH THÔNG S TH I GIAN................ 38 CHƯƠNG 6: KH I NGU N NUÔI .......................................................... 39 6.1. Gi i thi u chung. ................................................................................. 39 6.2. M ch ch nh lưu và n áp. .................................................................... 39 6.2.1. Tìm hi u IC n áp 7805. ............................................................... 40 6.2.2. Sơ và nguyên lý ho t ng m ch n áp m t chi u 5V.............. 41 PH N II: THI T K VÀ THI CÔNG............................................................42 CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH CÁC KH I LÀM VI C ............................... 42 1.1. Kh i t o dao ng 1Hz. ....................................................................... 42 1.2. Kh i giây............................................................................................. 43 1.3. Kh i phút. ........................................................................................... 44 1.4. Kh i gi . ............................................................................................. 46 1.5. Kh i ngày. ........................................................................................... 47 1.6. Kh i tháng........................................................................................... 54 1.7. Kh i năm............................................................................................. 55 1.8. Kh i ngu n.......................................................................................... 57 1.9. Kh i t o giá tr hi n th ban u cho kh i ngày và tháng. .................... 57 1.10. Nguyên lý ho t ng. ........................................................................ 58 CHƯƠNG 2: SƠ M CH NGUYÊN LÝ VÀ M CH IN .................... 60 2.1. Sơ m ch nguyên lý. ........................................................................ 60 2.2. Sơ m ch in...................................................................................... 61 PH N III: T NG K T ....................................................................................63 SVTH: Nguy n M nh Cư ng L p: LT C - H i n t 2-K2
 5. Trư ng i h c Công Nghi p Hà N i Khoa i n T 4 TÀI LI U THAM KH O.................................................................................64 L I NÓI U Ngày nay ngành k thu t i n t có vai trò r t quan tr ng trong cu c s ng c a con ngư i. Các h th ng i n t ngày nay r t a d ng và ang thay th các công vi c hàng ngày c a con ngư i t nh ng công vi c t ơn gi n n ph c t p như i u khi n tín hi u èn giao thông, o t c ng cơ hay các ng h s . Các h th ng này có th thi t k theo h th ng tương t ho c h th ng s . Tuy nhiên trong các h th ng i n t thông minh hi n nay ngư i ta thư ng s d ng h th ng s hơn là các h th ng tương t b i m t s các ưu i m vư t tr i mà h th ng s mang l i ó là: tin c y cao, giá thành th p, d dàng thi t k , l p t làm ư c i u ó, chúng ta ph i có ki n th c v môn i n t và v n hành… s , hi u ư c c u trúc và ch c năng c a m t s IC s , m ch gi i mã, các c ng logic và m t s ki n th c v các linh ki n i n t . Sau m t th i gian h c t p và tìm hi u các tài li u v k thu t xung - s , v i s gi ng d y các th y giáo, cô giáo, cùng v i s d n d t nhi t tình c a giáo tài: ” Thi t k m ch viên hư ng d n cô giáo Hà Th Phương, em ã ch n ng h hi n th ngày, tháng, năm, gi , phút, giây dùng IC s . (Các thông s i khi c n i u ch nh)” làm tài án t t nghi p v i mong mu n có thay áp d ng nh ng ki n th c ã h c vào th c t ph c v nhu c u i s ng m i ngư i. năng l c h n h p nên vi c th c hi n Do ki n th c và trình tài này không th tránh ư c thi u sót, kính mong nh n ư c s thông c m và góp ý án này hoàn ch nh hơn. c a th y giáo, cô giáo và các b n Em xin chân thành c m ơn. SVTH: Nguy n M nh Cư ng L p: LT C - H i n t 2-K2
 6. Trư ng i h c Công Nghi p Hà N i Khoa i n T 5 Ngư i th c hi n: Nguy n M nh Cư ng B NG CÁC KÍ HI U VI T T T AC Ngu n xoay chi u BCD B mã m nh phân Ck Xung kích Ck CLK Xung Clock DC Ngu n m t chi u FF Flip – Flop (m ch dãy) FF-D Flip – Flop lo i m t u vào D FF-JK Flip – Flop lo i 2 u vào J và K FF-RS Flip – Flop lo i 2 u vào R và S FF-T Flip – Flop lo i m t u vào T MS Flip – Flop lo i ch t MSB Bit có tr ng s l n nh t LSB Bit có tr ng s nh nh t TTL M c logic 0 (0V) và 1 (5V) SVTH: Nguy n M nh Cư ng L p: LT C - H i n t 2-K2
 7. Trư ng i h c Công Nghi p Hà N i Khoa i n T 6 DANH M C HÌNH V Hình 1.1: Sơ chân IC 555 .............................................................................. 9 Hình 1.2: C u trúc IC 555 .................................................................................. 9 Hình 1.3: Sơ nguyên lý t o dao ng........................................................... 10 Hình 1.4: M ch t o dao ng ........................................................................... 12 Hình 1.5: D ng xung ra .................................................................................... 12 Hình 2.1: D ng tín hi u logic dương ................................................................ 13 Hình 2.2: D ng tín hi u logic âm...................................................................... 14 Hình 2.3: Mã hóa xung ..................................................................................... 14 Hình 2.4: Kí hi u và b ng tr ng thái c ng AND ............................................... 15 Hình 2.5: IC 4073 và IC 74LS08 ..................................................................... 15 Hình 2.6: Kí hi u và b ng tr ng thái c ng NOT ............................................... 15 Hình 2.7: IC 7414............................................................................................. 16 Hình 2.8: Kí hi u và b ng tr ng thái c ng NAND ............................................ 16 Hình 2.9: IC 4011 và IC 74HC20 .................................................................... 16 Hình 2.10: Kí hi u và b ng tr ng thái c ng OR ................................................ 17 Hình 2.11: IC 74HC32 ..................................................................................... 17 Hình 2.12: Kí hi u và b ng tr ng thái c ng NOR ............................................. 17 Hình 2.13: IC 4001........................................................................................... 18 Hình 2.14: Kí hi u và b ng tr ng thái c ng EX-OR ......................................... 18 Hình 2.15: 74HC86 .......................................................................................... 18 Hình 2.16: Kí hi u Flip-Flop ............................................................................ 19 Hình 2.17: Ký hi u v tính tích c c trong m ch FF .......................................... 20 Hình 2.18: Sơ phân lo i FF.......................................................................... 20 Hình 2.19: FF ch - t ...................................................................................... 20 Hình 2.20: Kí hi u và b ng tr ng thái FF-RS ................................................... 22 Hình 2.21: Kí hi u và b ng tr ng thái FF-JK .................................................... 22 Hình 2.22: Kí hi u và b ng tr ng thái FF-T ...................................................... 23 Hình 2.23: Kí hi u và b ng tr ng thái FF-D ..................................................... 23 SVTH: Nguy n M nh Cư ng L p: LT C - H i n t 2-K2
 8. Trư ng i h c Công Nghi p Hà N i Khoa i n T 7 Hình 2.24: Sơ chung m ch m................................................................... 24 Hình 2.25: Sơ chân IC 7490 ........................................................................ 27 Hình 2.26: C u trúc IC 7490 ............................................................................ 27 Hình 2.27: D ng xung u r a c a 2 m ch m 2x5 và 2x5 ............................... 29 Hình 3.1: Led 7 thanh và d ng kí t hi n th ..................................................... 30 Hình 3.2: Sơ chân IC gi i mã 74LS47 ......................................................... 31 Hình 3.3: C u trúc IC gi i mã 74LS47 ............................................................. 32 ư c trên Led 7 thanh ................................. 34 Hình 4.1: D ng ch và s hi n th Hình 4.2: Sơ c u trúc Led 7 thanh lo i Cathode chung và Anode chung...... 35 Hình 4.3: Led 7 thanh lo i Anode chung .......................................................... 35 Hình 5.1: Phương pháp t o xung ...................................................................... 38 Hình 6.1: Sơ ưa i n áp 6V t pin v i n áp chu n .................................. 39 Hình 6.2: Sơ m c m ch chuy n i ngu n AC thành DC ............................ 40 Hình 6.3: IC n áp 7805 ................................................................................... 40 Hình 6.4: M ch n áp 5V DC ........................................................................... 41 Hình 1.1: Sơ nguyên lý ................................................................................ 42 Hình 1.2: D ng xung u ra t i chân 3 c a IC 555 ........................................... 42 Hình 1.3: Sơ kh i giây................................................................................. 44 Hình 1.4: Sơ kh i phút ................................................................................ 45 Hình 1.5: Sơ kh i gi .................................................................................. 47 Hình 1.6: Sơ k t h p kh i ngày v i kh i tháng và năm ............................... 53 Hình 1.7: Sơ kh i tháng............................................................................... 55 Hình 1.8: Sơ kh i năm................................................................................. 56 Hình 1.9: Sơ kh i ngu n.............................................................................. 57 Hình 1.10: Sơ kh i t o giá tr m ban u cho kh i ngày và tháng ............ 58 Hình 2.1: Sơ m ch nguyên lý ng h s .................................................... 60 Hình 2.2: Sơ m ch in kh i Gi - Phút – Giây .............................................. 61 Hình 2.3: Sơ m ch in kh i Ngày – Tháng – Năm ........................................ 61 Hình 2.4: Sơ m ch in kh i thông s th i gian .............................................. 62 Hình 2.5: Sơ m ch in ngu n ........................................................................ 62 SVTH: Nguy n M nh Cư ng L p: LT C - H i n t 2-K2
 9. Trư ng i h c Công Nghi p Hà N i Khoa i n T 8 DANH M C B NG BI U B ng 2.1: B ng tr ng thái c a m ch m 2x5 và 2x5 ....................................... 28 B ng 2.2: B ng giá tr cho các ngõ vào Reset IC 7490 ..................................... 29 B ng 3.1: B ng tr ng thái c a IC 74LS47 ........................................................ 33 B ng 4.1: B ng mã cho Led Anode chung (a là MSB, dp là LSB) ................... 36 B ng 4.2: B ng mã cho Led Anode chung (a là LSB, dp là MSB) ................... 36 B ng 4.3: B ng mã cho Led Cathode chung (a là MSB, dp là LSB) ................. 37 B ng 4.4: B ng mã cho Led Anode chung (a là LSB, dp là MSB) ................... 37 B ng 1.1: B ng mã kh i giây ........................................................................... 43 B ng 1.2: B ng mã kh i phút ........................................................................... 45 B ng 1.3: B ng mã kh i gi ............................................................................. 46 B ng 1.4: B ng mã kh i 31 ngày...................................................................... 48 B ng 1.5: B ng mã kh i 30 ngày trong tháng 4, 6, 9 ........................................ 49 B ng 1.6: B ng mã kh i 30 ngày trong tháng 11 .............................................. 50 B ng 1.7: B ng mã kh i 29 ngày...................................................................... 51 B ng 1.8: B ng mã kh i 28 ngày...................................................................... 52 B ng 1.9: B ng mã kh i tháng ......................................................................... 54 B ng 1.10: B ng mã kh i năm ......................................................................... 56 SVTH: Nguy n M nh Cư ng L p: LT C - H i n t 2-K2
 10. Trư ng i h c Công Nghi p Hà N i Khoa i n T 9 PH N I: CƠ S LÝ THUY T CHƯƠNG 1: KH I T O DAO NG 1.1. Tìm hi u IC t o dao ng: IC 555. ây là IC lo i 8 chân ư c s d ng r t ph bi n làm: m ch ơn n, ng a hài, b chia t n, m ch tr , … Nhưng trong m ch này, IC 555 m ch dao ư c s d ng làm b phát xung. Th i gian ư c xác l p theo m ch nh th i R, C bên ngoài. Dãy th i gian tác ng h u hi u t vài micrô giây n vài gi . IC này có th n i tr c ti p v i các lo i IC: TTL/ CMOS/ DTL. 1.2. Sơ chân và ch c năng các chân. Hình 1.1: Sơ chân IC 555 Hình 1.2: C u trúc IC 555 SVTH: Nguy n M nh Cư ng L p: LT C - H i n t 2-K2
 11. Trư ng i h c Công Nghi p Hà N i Khoa i n T 10 Ch c năng các chân: + Chân 1 : ( GND ) N i mass. + Chân 2 : ( TRIGGER ) Nh n xung kích i tr ng thái. + Chân 3 : ( OUT ) Ngõ ra. + Chân 4 : ( RESET ) Tr v tr ng thái u. + Chân 5 : ( CONTROL VOLTAGE ) L y i n áp i u khi n t n s dao ng. + Chân 6 : ( THRESHOLD ) L p m c ngư ng cho t ng so sánh. + Chân 7 : ( DISCHARGE ) ư ng x i n cho t trong m ch nh th i + Chân 8 : ( Vcc ) N i v i ngu n dương. 1.3. Nguyên lý ho t ng. Hình 1.3: Sơ nguyên lý t o dao ng Ký hi u 0 là m c th p b ng 0V, 1 là m c cao g n b ng VCC. M ch FF là lo i RS Flip-flop. Khi S = [1] thì Q = [1] và = [0]. Sau ó, khi S = [0] thì Q = [1] và = [0]. Khi R = [1] thì = [1] và Q = [0]. Tóm l i: khi S = [1] thì Q = [1] và khi R = [1] thì Q = [0], = [1], transistor m SVTH: Nguy n M nh Cư ng L p: LT C - H i n t 2-K2
 12. Trư ng i h c Công Nghi p Hà N i Khoa i n T 11 d n, c c C n i t. Cho nên i n áp không n p vào t C, i n áp chân 6 không vư t quá V2. Do l i ra c a Op-amp 2 m c 0, FF không reset. - Giai o n ngõ ra m c 1: Khi b m công t c kh i ng, chân 2 m c 0. chân 2(V-) nh hơn V1(V+), ngõ ra c a Op-amp 1 Vì i n áp m c1 nên S = [1], Q = [1] và = [0]. Ngõ ra c a IC m c 1. Khi = [0], transistor t t, t C ti p t c n p qua R, i n áp trên t tăng. Khi nh công t c, Op-amp 1 có V- = [1] l n hơn V+ nên ngõ ra c a Op-amp 1 i. Trong khi i n áp t C nh hơn V2, FF m c 0, S = [0], Q và v n không v n gi nguyên tr ng thái ó. - Giai o n ngõ ra m c 0: Khi t C n p ti p, Op-amp 2 có V+ l n hơn V- (= 2/3 VCC), R = [1] nên Q = [0] và = [1]. Ngõ ra c a IC m c 0. Vì = [1], transistor m d n, Op-amp2 có V+ = [0] bé hơn V-, ngõ ra c a Op-amp 2 m c 0. Vì v y Q và không i giá tr , t C x i n thông qua transistor. K t qu cu i cùng: Ngõ ra OUT có tín hi u dao ng d ng sóng vuông, có chu kỳ n nh. SVTH: Nguy n M nh Cư ng L p: LT C - H i n t 2-K2
 13. Trư ng i h c Công Nghi p Hà N i Khoa i n T 12 1.4. Thi t k và tính toán m ch t o dao ng 1Hz. Hình 1.4: M ch t o dao ng Hình 1.5: D ng xung ra - Công th c tính: Tm = ln(2) . ( R1 + R2 ) . C1 : th i gian i n áp m c cao. Ts = ln(2) . R2 . C1 : th i gian i n áp m c th p. T = Tm + Ts : chu kỳ toàn ph n. T n s dao ng: Ta ch n C1=100uF, R1=10K, R2=2,2K. V y ta có xung ra v i chu kì: T = ln(2) . 100 . 10-6 . (10 . 103 + 2 . 2,2 . 103) ~ 1(s). SVTH: Nguy n M nh Cư ng L p: LT C - H i n t 2-K2
 14. Trư ng i h c Công Nghi p Hà N i Khoa i n T 13 CHƯƠNG 2: KH I M XUNG 2.1. Các m ch logic cơ b n. 2.1.1. Gi i thi u chung. Các c ng logic cơ b n là các ph n t óng vai trò ch y u th c hi n các ch c năng logic ơn gi n nh t trong các sơ logic (là các sơ t h c hi n m t hàm logic nào ó). Các c ng logic cơ b n thư ng có m t ho c nhi u u vào và m t u ra. T các c ng logic cơ b n, ta có th k t h p l i t o ra nhi u m ch logic th c hi n các hàm logic ph c t p hơn. Nh ng d li u ngõ vào, ra ch nh n các giá tr logic là Truse (m c 1) và Fail (m c 0). Vì các c ng logic ho t ng v i các s nh phân (0, 1) nên có ôi khi còn ư c mang tên là các c ng logic nh phân. Ngư i ta thư ng dùng tín hi u i n bi u di n d li u vào ra c a các c ng logic nói riêng và các m ch logic nói chung. Chúng có th là tín hi u xung và tín hi u th . * Bi u di n b ng tín hi u th : Dùng hai m c i n th khác nhau bi u di n hai giá tr Truse (m c 1) và Fail (m c 0), có hai phương pháp bi u di n hai giá tr này: - Phương pháp logic dương: + i n th dương hơn là m c 1. + i n th âm hơn là m c 0. t 1 0 1 u 0 1 0 Hình 2.1: D ng tín hi u logic dương SVTH: Nguy n M nh Cư ng L p: LT C - H i n t 2-K2
 15. Trư ng i h c Công Nghi p Hà N i Khoa i n T 14 - Phương pháp logic âm: + i n th dương hơn là m c 0. + i n th âm hơn là m c 1. t 0 1 0 u 1 0 1 Hình 2.2: D ng tín hi u logic âm * Bi u di n b ng tín hi u xung: Hai giá tr logic 1 và 0 tương ng v i s xu t hi n hay không xu t hi n c a xung trong dãy tín hi u theo m t chu kỳ T nh t nh. Trong các m ch logic s d ng d li u là tín hi u xung, các xung thư ng r ng sư n và biên có trong m t m c gi i h n cho phép nào ó tùy t ng trư ng h p c th . Hình 2.3: Mã hóa xung 2.1.2. Các c ng Logic. a. C ng AND. Dùng th c hi n phép nhân logic. SVTH: Nguy n M nh Cư ng L p: LT C - H i n t 2-K2
 16. Trư ng i h c Công Nghi p Hà N i Khoa i n T 15 A B Y A Y 0 0 0 B 0 1 0 1 0 0 1 1 1 Hình 2.4: Kí hi u và b ng tr ng thái c ng AND Nh n xét: Ngõ ra c a c ng logic AND ch lên m c 1 khi các ngõ vào là m c 1. + A,B: ngõ vào tín hi u logic + 0: m c logic th p + 1: m c logic cao + Y: áp ng ngõ ra M t s IC ch a c ng AND: 4081, 74LS08, 4073, 74HC11. Hình 2.5: IC 4073 và IC 74LS08 b. C ng NOT. Dùng th c hi n phép o logic. A Y 0 1 A Y 1 0 Hình 2.6: Kí hi u và b ng tr ng thái c ng NOT SVTH: Nguy n M nh Cư ng L p: LT C - H i n t 2-K2
 17. Trư ng i h c Công Nghi p Hà N i Khoa i n T 16 M t s IC ch a c ng NOT: 7414, 4069. Hình 2.7: IC 7414 Nh n xét: Tín hi u gi a ngõ ra và ngõ vào luôn ngư c m c logic nhau. c. C ng NAND. Dùng th c hi n phép o c a phép nhân logic. A B Y A Y 0 0 1 B 0 1 1 A 1 0 1 Y B 1 1 0 Hình 2.8: Kí hi u và b ng tr ng thái c ng NAND Nh n xét: Ngõ ra c a c ng NAND m c 1 khi t t c các ngõ vào là m c 0. M t s IC ch a c ng NAND: 4011,74HC00, 74HC10, 74HC20. Hình 2.9: IC 4011 và IC 74HC20 SVTH: Nguy n M nh Cư ng L p: LT C - H i n t 2-K2
 18. Trư ng i h c Công Nghi p Hà N i Khoa i n T 17 d. C ng OR. th c hi n ch c năng c ng logic. Dùng A B Y 0 0 0 A Y 0 1 1 B 1 0 1 1 1 1 Hình 2.10: Kí hi u và b ng tr ng thái c ng OR Nh n xét: Ngõ ra c ng OR m c 1 khi ngõ vào có ít nh t m t ngõ m c 1. M t s IC ch a c ng OR: 74HC32, 74HC4075. Hình 2.11: IC 74HC32 e. C ng NOR. Dùng th c hi n phép o c ng OR. A B C 0 0 1 A Y B 0 1 0 1 0 0 1 1 0 Hình 2.12: Kí hi u và b ng tr ng thái c ng NOR Nh n xét: Ngõ ra c ng NOR s m c 1 khi t t c các ngõ vào m c 0. SVTH: Nguy n M nh Cư ng L p: LT C - H i n t 2-K2
 19. Trư ng i h c Công Nghi p Hà N i Khoa i n T 18 M t s IC ch a c ng NOR: 4001, 4025, 74HC02. Hình 2.13: IC 4001 f. C ng EX-OR. Dùng t o ra tín hi u m c 0 khi các u vào cùng tr ng thái. A B Y 0 0 0 A 0 1 1 Y B 1 0 1 1 1 0 Hình 2.14: Kí hi u và b ng tr ng thái c ng EX-OR Nh n xét: Ngõ ra c ng EX-OR u vào ngư c m c logic. m c 1 khi các M t s IC ch a c ng EX-OR: 74HC86, 4070. Hình 2.15: 74HC86 SVTH: Nguy n M nh Cư ng L p: LT C - H i n t 2-K2
 20. Trư ng i h c Công Nghi p Hà N i Khoa i n T 19 Tóm l i: Trên ây gi i thi u 6 lo i c ng logic: AND, NOT, NAND, OR, NOR, EX-OR. Nhưng th c t ch c n 4 c ng AND, OR, EX-OR, NOT thì có th có ư c các c ng còn l i. Hi n nay các c ng logic ư c tích h p trong các IC. M t s IC thông d ng ch a các c ng thông d ng là: + 4 AND 2 ngõ vào: 7408, 4081. + 6 NOT: 7404, 4051. + 4 NAND 2 ngõ vào: 7400, 4071. + 4 NOR 2 ngõ vào: 7402, 4001. + 4 EX-OR 2 ngõ vào: 74136, 4030. 2.2. M ch Flip-Flop (FF). 2.2.1. nh nghĩa. ư c chia thành hai lo i là m ch t h p và m ch tu n t Các m ch th c t (m ch dãy). M ch t h p là m ch mà tín hi u ra ch ph thu c vào tín hi u vào. Các ph n t cơ b n xây d ng nên m ch t h p là m ch logic AND, OR, NOT, ... M ch dãy là m ch mà tín hi u ra ph thu c không nh ng vào tín hi u vào mà còn ph thu c vào tr ng thái trong c a m ch nghĩa là có m ch lưu tr , nh các tr ng thái. Như v y, xây d ng m ch dãy, ngoài các m ch t h p cơ b n còn ph i là các m ch ph n t nh . Các ph n t nh cơ b n t o nên m ch dãy g i là Flip – Flop (FF), chúng lưu tr các tín hi u nh phân. Vì bít tín hi u nh phân có th nh n m t trong hai giá tr 0,1 nên FF t i thi u c n 2 ch c năng: nh ch c năng. - Có hai tr ng thái n - Có th ti p thu, lưu tr , ưa t i tín hi u và FF có t 1 n vài u vào u ra luôn ngư c nhau là Q và . i u khi n có 2 Hình 2.16: Kí hi u Flip-Flop SVTH: Nguy n M nh Cư ng L p: LT C - H i n t 2-K2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2