Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “Tìm hiểu chung về phân tích kĩ thuật trên thị trường chứng khoán và logic mờ”

Chia sẻ: Pham Ngoc Linhdan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

151
lượt xem
38
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tốt nghiệp đề tài: “tìm hiểu chung về phân tích kĩ thuật trên thị trường chứng khoán và logic mờ”', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “Tìm hiểu chung về phân tích kĩ thuật trên thị trường chứng khoán và logic mờ”

 1. 1.1.1.1.1.1.1.1 LU N VĂN T T NGHI P TÀI: “Tìm hi u chung v phân tích kĩ thu t trên th trư ng ch ng khoán và logic m ” i
 2. L i c m ơn Trư c h t, tôi xin ư c chân thành g i l i c m ơn sâu s c t i các th y cô giáo trong trư ng i h c Công Ngh - i h c Qu c Gia Hà N i c bi t t i các th y cô trong khoa Công ngh Thông tin ã t n tình gi ng d y, truy n t cho tôi nh ng ki n th c, nh ng kinh nghi m quý báu trong su t 5 năm h c t p và rèn luy n t i trư ng i h c Công Ngh . Tôi xin ư c g i l i c m ơn n th y Nguy n Hà Nam - Gi ng viên b môn Các H Th ng Thông Tin khoa Công Ngh Thông Tin , trư ng i h c Công Ngh ã nh hư ng và hư ng d n t n tình trong quá trình tôi th c hi n khóa lu n t t nghi p. Tôi cũng xin ư c bày t lòng bi t ơn c a mình t i công ty FTP-IS ã h tr v tôi có th hoàn thành ư c m t tài li u và ki n th c, kinh nghi m chuyên môn tài nghiên c u và nâng cao tính ng d ng c a tài trong th c ti n. Cu i cùng, tôi xin ư c g i l i c m ơn chân thành t i gia ình và b n bè ã ng viên, chăm sóc, óng góp ý ki n và giúp trong quá trình h c t p t i i h c, nghiên c u và hoàn thành khóa lu n t t nghi p. Hà N i, ngày 15 tháng 05 năm 2009 Tr n Bá Nghi p Sinh viên l p K50 – Các H Th ng Thông Tin Khoa Công ngh Thông tin - i h c Công Ngh ii
 3. Tóm t t Th trư ng ch ng khoán là m t i m nóng thu hút s quan tâm r t l n c a m i i tư ng trong xã h i. N u như các nư c trên th gi i, th trư ng ch ng khoán ư c hình thành lâu i thì Vi t Nam, th trư ng này ang d n thu hút s quan tâm c a công chúng. Th c t s hình thành và ho t ng m nh m c a sàn giao d ch HASTC và s giao d ch HOSE là minh ch ng rõ ràng cho i u này. i ôi v i s phát tri n c a th trư ng ch ng khoán là s hình thành và nâng c p áng k c a các công c kĩ thu t ưa ra quy t u tư phù h p. ng d ng trong phân tích và ánh giá nh Trong khóa lu n này, v m t lý thuy t tôi s trình bày t ng quan v Logic m (Fuzzy Logic), các công c h tr và các bư c th c hi n m t h th ng Logic m . Ngoài ra, tôi cũng trình bày v lý thuy t v phân tích k thu t trong ch ng khoán. ph n thí nghi m, tôi s trình bày c th vi c áp d ng Logic m vào vi c xây d ng bài toán d báo tài chính mà c th là d báo trong th trư ng ch ng khoán. Ti p ó, tôi s trình bày quá trình áp d ng tr c ti p s n ph m thu ư c t thí nghi m vào vi c d oán xu th giá c a mã ch ng khoán Công Ty C Ph n u Tư Phát Tri n Công Ngh FPT (mã ch ng khoán là FPT) và ánh giá hi u qu c a chương trình. Cu i cùng là nh hư ng v các ch c năng c n b sung thêm cho chương trình có th s d ng ư c trong th c t . iii
 4. M cl c L im u ................................................................................................................. 1 Chương 1. ................................................................................................................... 3 Tìm hi u chung v phân tích kĩ thu t trên th trư ng ch ng khoán và logic m ... 3 1.1. Lý thuy t kinh t . .............................................................................................. 3 1.1.1. Th trư ng ch ng khoán. ............................................................................ 3 1.1.2. Phương pháp phân tích k thu t................................................................... 4 1.1.3. Lý thuy t dow ........................................................................................ 10 1.2. Lý thuy t máy tính .......................................................................................... 18 1.2.1 Lý thuy t v Logic m . .............................................................................. 18 1.2.2 Công c th c hi n h Logic m . ................................................................. 20 1.2.3 M t s ng d ng c a Logic m . ................................................................. 21 1.2.4 Các y u t xây d ng mô hình Logic m . .................................................... 23 1.2.5 Qui trình ho t ng c a Logic m . ............................................................. 26 1.2.6 Phương pháp xây d ng mô hình. ................................................................ 26 T ng k t ...................................................................... Error! Bookmark not defined. Chương 2. ................................................................................................................. 29 Xây d ng mô hình Logic m và ng d ng trong phân tích k thu t .................... 29 2.1 Xây d ng mô hình ........................................................................................... 29 2.1.1 Các bi n ngôn ng ...................................................................................... 30 2.1.2 Các lu t s d ng trong mô hình .................................................................. 33 2.1.3. G n các lu t vào chương trình ................................................................... 34 2.2 ng d ng c a mô hình. ................................................................................... 34 2.2.1 Ch c năng nh p d li u.......................................................................... 35 Ch c năng xây d ng bi u . ................................................................. 35 2.2.2 Ch c năng xem, xóa bi u 2.2.3 theo mã ch ng khoán. ............................... 35 Ch c năng phân tích ánh giá xu hư ng giá ch ng khoán. ..................... 35 2.2.4 2.2.5 Ch c năng phán oán d a vào k t qu phân tích giá ch ng khoán. ........ 36 T ng k t ...................................................................... Error! Bookmark not defined. Chương 3. ................................................................................................................. 36 Th c nghi m và k t qu .......................................................................................... 36 iv
 5. 3.1 Xây d ng chương trình mô ph ng và ch y chương trình. .............................. 36 3.1.1 Cơ s d li u. ............................................................................................. 37 3.1.2 Các ch c năng chính. ................................................................................. 37 3.1.4. Giao di n chương trình và ki m th ch c năng.......................................... 41 3.2 ánh giá và phân tích. .................................................................................... 45 3.2.1 chính xác so v i th c t . ....................................................................... 45 3.2.2 Phân tích và ánh giá. ................................................................................. 47 3.2.3. Nh ng h n ch c a mô hình. ..................................................................... 49 3.2.4. Hư ng phát tri n c a mô hình. .................................................................. 50 T ng k t ...................................................................... Error! Bookmark not defined. K t lu n .................................................................................................................... 52 v
 6. L im u Ngày nay, s bùng n c a th trư ng ch ng khoán thúc y m nh m s ra i và nâng c p c a hàng lo t các công c phân tích kĩ thu t. Nhìn chung, các bi u ch a ng các thông tin h u ích v giá c phi u trong quá kh , hi n t i và d báo tương i chính xác v xu hư ng giá trong tương lai. H th ng phân tích kĩ thu t giúp cho các nhà u tư c p nh t liên t c và phân tích sâu sát giá ch ng khoán t i t ng th i i m và ưa ra nh ng d báo nhanh nh y hơn v i nh ng s thay i t c thì c a giá ch ng khoán.Tuy nhiên, có m t th c t là t i Vi t Nam, m t th trư ng còn quá non tr , các công c phân tích kĩ thu t chưa ư c áp d ng r ng rãi và chưa minh h a ư c các xu hư ng giá v n là y u t c t lõi c a phân tích kĩ thu t. T nh ng th c t nêu trên, tôi nh n th y c n thi t ph i tìm hi u và xây d ng m t công c phân tích kĩ thu t phù h p v i môi trư ng tài chính c a Vi t Nam nói riêng và t o ra thêm m t công c d báo th ng kê i v i th gi i. Trong tài nghiên c u c a mình, tôi t p trung tìm hi u v logic m (Fuzzy logic), m t logic m m d o hơn logic thông thư ng (logic Boolean) và thích h p hơn i v i các bài toán ph c t p (bài toán th nào ư c coi là nóng, l nh, m thì logic Boolean không ưa ra k t lu n chính xác ư c). T các nguyên t c c a fuzzy logic xây d ng nên các mô hình, k t h p v i các ki n th c chuyên môn v ch ng khoán ưa ra các d báo v giá ch ng khoán trong tương lai. K t qu thu ư c s là m t h th ng v i tính năng chính là oán nh n và d báo xu hư ng giá ch ng khoán và m t s tính năng khác h tr nhà u tư ch ng khoán. Sau khi xây d ng ư c h th ng, tôi ti n hành th nghi m trên ch s giá ch ng khoán FPT và k t qu th c nghi m ã ch ng minh tính phù h p và chính xác cao c a mô hình trong vi c d báo giá ch ng khoán. Khóa lu n t t nghi p c a tôi ư c chia làm ba ph n chính: Chương I t p trung tìm hi u v phương pháp phân tích kĩ thu t trên th trư ng ch ng khoán và logic m . ây là nh ng cơ s lý thuy t v kinh t và kĩ thu t quan tr ng xây d ng nên h th ng d báo giá ch ng khoán. c bi t, tôi chú tr ng vào tìm hi u chi ti t Logic m cùng các ng d ng ã có trong th c t , các bư c th c hi n m t mô hình logic m và cơ s l a ch n công c th c hi n. Chương II s i sâu vào cách t ch c l p ghép h th ng d báo giá ch ng 1
 7. khoán, c th hóa v quá trình xây d ng mô hình và ưa ra ư c các ch c năng cũng như ng d ng c a mô hình ó trong vi c t o ra m t h th ng d báo giá ch ng khoán trong tương lai. Chương III s báo cáo l i quá trình xây d ng mô hình thí nghi m và ánh giá chính xác so v i th c t c a mô hình v a xây d ng b ng th c nghi m trên mã ch ng ng th i, chương này cũng s ưa ra nh ng d nh và cơ s khoán FPT. phát tri n ti p các ch c năng khác c a chương trình cũng như kh c ph c l i và hoàn thi n l i các ch c năng ã ư c xây d ng c a chương trình. 2
 8. Chương 1. Tìm hi u chung v phân tích kĩ thu t trên th trư ng ch ng khoán và logic m 1.1. Lý thuy t kinh t . 1.1.1. Th trư ng ch ng khoán. nh nghĩa. Th trư ng ch ng khoán là m t th trư ng mà nơi ó ngư i ta mua bán, chuy n như ng, trao i ch ng khoán nh m m c ích ki m l i. Th trư ng ch ng khoán có th là TTCK t p trung ho c phi t p trung. ây là mu n nói n vi c các giao d ch ư c t ch c t p trung Tính t p trung theo m t a i m v t ch t.Hình thái i n hình c a TTCK t p trung là S giao d ch ch ng khoán ( Stock exchange). T i S giao d ch ch ng khoán (SGDCK), các giao d ch ư c t p trung t i m t a i m; các l nh ư c chuy n t i sàn giao d ch và tham gia vào quá trình ghép l nh hình thành nên giá giao d ch. TTCK phi t p trung còn g i là th trư ng OTC (over the counter). Trên th trư ng OTC, các giao d ch ư c ti n hành qua m ng lư i các công ty ch ng khoán phân tán trên kh p qu c gia và ư c n i v i nhau b ng m ng i n t . Giá trên th trư ng này ư c hình thành theo phương th c tho thu n. Ch c năng c a TTCK. • Huy ng v n u tư cho n n kinh t . Khi các nhà u tư mua ch ng khoán do các công ty phát hành, s ti n nhàn r i c a h ư c ưa vào ho t ng s n xu t kinh doanh và qua ó góp ph n m r ng s n xu t xã h i. Thông qua TTCK, Chính ph và chính quy n các a phương cũng huy ng ư c các ngu n v n cho m c ích s d ng và u tư phát tri n h t ng kinh t , ph c v các nhu c u chung c a xã h i. • Cung c p môi trư ng u tư cho công chúng. TTCK cung c p cho công chúng m t3môi trư ng u tư lành m nh v i các cơ
 9. h i l a ch n phong phú. Các lo i ch ng khoán trên th trư ng r t khác nhau v tính r i ro, cho phép các nhà u tư có th l a ch n lo i hàng hoá phù ch t, th i h n và h p v i kh năng, m c tiêu và s thích c a mình. • T o tính thanh kho n cho các ch ng khoán. u tư có th chuy n Nh có TTCK các nhà i các ch ng khoán h s h u thành ti n m t ho c các lo i ch ng khoán khác khi h mu n. Kh năng thanh kho n là m t trong nh ng c tính h p d n c a ch ng khoán i v i ngư i u tư. ây là y u t cho th y tính linh ho t, an toàn c a v n u tư. TTCK ho t ng càng năng ng và có hi u qu thì tính thanh kho n c a các ch ng khoán giao d ch trên th trư ng càng cao. ánh giá ho t ng c a doanh nghi p. • Thông qua ch ng khoán, ho t ng c a các doanh nghi p ư c ph n ánh m t cách t ng h p và chính xác, giúp cho vi c ánh giá và so sánh ho t ng c a doanh nghi p ư c nhanh chóng và thu n ti n, t ó cũng t o ra m t môi trư ng c nh tranh lành m nh nh m nâng cao hi u qu s d ng v n, kích thích áp d ng công ngh m i, c i ti n s n ph m. • T o môi trư ng giúp Chính ph th c hi n các chính sách kinh t vĩ mô. Các ch báo c a TTCK ph n ánh ng thái c a n n kinh t m t cách nh y bén và chính xác. Giá các ch ng khoán tăng lên cho th y u tư ang m r ng, n n kinh t tăng trư ng; ngư c l i giá ch ng khoán gi m s cho th y các d u hi u tiêu c c c a n n kinh t . Vì th , TTCK ư c g i là phong vũ bi u c a n n kinh t và là m t công c quan tr ng giúp Chính ph th c hi n các chính sách kinh t vĩ mô. Thông qua TTCK, Chính ph có th mua và bán trái phi u Chính ph t o ra ngu n thu bù p thâm h t ngân sách và qu n lý l m phát. Ngoài ra, Chính ph cũng có th s d ng m t s chính sách, bi n pháp tác ng vào TTCK nh m nh hư ng u tư m b o cho s phát tri n cân i c a n n kinh t . 1.1.2. Phương pháp phân tích k thu t. nh nghĩa. Phân tích k thu t là vi c s d ng các mô hình toán h c ( th , bi n i mi n, xác su t th ng kê,…) d a trên d li u thu th p v th trư ng trong quá kh và hi n t i ch ra tr ng thái c a th trư ng t i th i i m xác nh, thông thư ng là nh n nh xu hư ng th trư ng ang lên, xu ng hay “d p d nh” ho c nh n nh tương quan l c 4
 10. lư ng gi a s tăng và s gi m giá. Phân tích k thu t không ý n các ch s tài chính, tình hình phát tri n hay các thông tin v th trư ng v doanh nghi p mà ch chú tr ng vào t p các d li u v giá c , kh i lư ng… c a c phi u thu th p ư c t i các phiên giao d ch trong quá kh . Chính vì ch d a vào t p d li u ã t n t i trên th trư ng, t c là các thông tin trong d oán tương lai giá c c a c quá kh - phân tích k thu t không ph i là công c phi u. Nh ng k t lu n thu ư c t các bi n pháp phân tích k thu t ch th tr ng thái c a th trư ng ã x y ra trong quá kh ; th i i m rút ra k t lu n v tr ng thái c a th trư ng luôn luôn i sau so v i s ki n ã x y ra. Kho ng th i gian chênh l ch ó g i là tr . Xét ví d v m t phương pháp phân tích k thu t s d ng trung bình ng. Giá CK trong 5 phiên n ngày 18/05/2007 c a Công ty c ph n nh a ng Nai – Mã CK DNP. B ng 1: Ví d v th ng kê ch ng khoán Ngày Giá Thay i % thay i Kh i lư ng 76.000 2.000 2,7% 56,350 18/05 74.000 2.000 2,78% 36.190 17/05 72.000 -3.500 -4.64% 43.350 16/05 75.500 3.500 4,86% 30.550 15/05 72.000 3.000 4,35% 52.750 14/05 V y giá tr trung bình ng trong 5 phiên c a DNP vào ngày 18/05/2007 là (76.000 + 74.000 + 72.000 + 75.500 + 72.000) / 5 = 73.900 ưc T p h p các giá trung bình ng c a DNP trong các ngày khác nhau s ư ng trung bình ng giá trong 5 phiên c a DNP. 5
 11. Hình 1: Bi u k thu t ch ng khoán trong th c t B ng m t thư ng quan sát ư ng trung bình ng có th nh n nh r ng xu th c a DNP n th i i m ngày 18/05/2007 là tăng giá, li u sau ngày 18/05/2007 giá CP c a DNP có ti p t c tăng không? ây chính là nhi m v c a vi c phân tích k thu t. Các khái ni m cơ b n trong phân tích k thu t. im o chi u • Có i m o chi u lên và o chi u xu ng, trong trư ng h p xu th c a giá ch ng khoán ang tăng xu t hi n i m o chi u mà t i ó giá ch ng khoán i xu ng thì g i là i m o chi u lên. Ngư c l i khi giá ch ng khoán ang xu ng mà xu t hi n i m o chi u mà t i ó giá ch ng khoán i lên thì g i là i m o chi u xu ng. • Phân kỳ. Phân kỳ óng vai trò phát sinh các tín hi u mua và bán ho c gi vai trò là m t c nh báo v s thay i xu th . Có 2 lo i phân kỳ là phân kỳ dương và phân kỳ âm. Phân kỳ dương là phân kỳ mà giá tr c a phân tích tăng nhưng giá c a ch ng khoán ang có xu hư ng gi m; phân kỳ dương báo hi u v s thay i xu hư ng s p t i c a giá là tăng giá. 6
 12. Hình 2: Phân kỳ dương Ngu n: www.bsc.com.vn Phân kỳ âm là phân kỳ mà giá tr c a phân tích gi m nhưng giá c a ch ng khoán tăng; phân kỳ âm báo hi u v s thay i xu th s p t i s là gi m giá. i u này không có nghĩa là t i th i i m mà nhà u tư nhìn th y chu kỳ dương ho c chu kỳ âm thì xu th giá s thay i trong tương lai g n, r t khó xác nh khi nào s thay i xu th s x y ra. Vì v y không th ra quy t nh mua ho c bán ch d a vào phân kỳ mà ph i s d ng v i vai trò c ng c b tr v i các tín hi u khác. • Siêu mua /Siêu bán. Siêu mua và siêu bán là hai ngư ng giá tr c a phân tích. M i giá tr n m trên ngư ng siêu mua thì t i ó nó th hi n giá CP tăng. M i giá tr n m dư i ngư ng siêu bán là giá CP gi m. Phân tích vi c xuyên phá các ngư ng giá tr này nh m ch ra khi giá CP ang bi n ng d p d nh nh m ch ra xu th s p t i c a giá CP s là tăng giá hay gi m giá. Trong trư ng h p giá CP bi n ng có xu th , s d ng các ngư ng siêu mua ho c siêu bán thư ng hay cho tín hi u không phù h p n u vi c mua và bán i ngư c l i xu th c a th trư ng. Tuy nhiên v n có th s d ng các tín hi u mua ho c bán khi giá tr siêu mua ho c siêu bán b xuyên phá nhưng ph i thu n theo xu th chung th trư ng mà không ư c i ngư c l i. C th n u có tín hi u mua và bi n ng là tăng thì có th mua, n u có tín hi u bán và bi n ng là gi m thì có th bán; xu th càng m nh m thì tín hi u càng áng tin c y. 7
 13. ư ng trung bình. • ư ng trung bình là ngư ng trung bình giá tr c a phân tích. N u s xuyên phá là vư t ngư ng trung bình, th tr n i chi u nghiêng ph n th ng v phe bán c phi u. Ngư c l i n u s xuyên phá là xu ng dư i ngư ng trung bình i u ó có nghĩa th tr n i chi u nghiêng ph n th ng v phe mua c phi u. • Tín hi u mua và bán. ưa ra các quy t nh mua và bán h p lý, c n có m t s tín hi u khác nhau b tr l n nhau nh m tăng cư ng chính xác c a các tín hi u và gi m thi u r i ro i m i m i quy t nh. Các d u hi u sau ư c s d ng báo hi n vi c mua ho c bán: ng t dư i vư t qua ngư ng siêu mua r i quay tr N u giá tr c a máy dao l i xu ng dư i ngư ng này, ng th i xu th giá là i xu ng ho c bi n ng d p d nh. i u ó c nh báo th trư ng s chuy n sang xu th gi m giá ho c ang giai o n u c a xu th gi m giá. ây là tín hi u bán ra. ng t dư i vư t qua ngư ng siêu bán r i quay tr l i N u giá tr c a máy dao lên trên ngư ng này, ng th i xu th giá là i lên ho c bi n ng d p d nh. i u ó c nh báo th trư ng s chuy n sang xu th tăng giá ho c ang giai o n u c a xu th tăng giá. ây là tín hi u mua vào. N u xu th giá ang tăng m nh, khi giá tr c a máy dao ng vư t qua ngư ng siêu mua có nghĩa là ang giai o n u c a xu th tăng giá và s ti p t c tăng. ây là tín hi u mua vào. N u xu th giá ang gi m m nh, khi giá tr c a máy dao ng vư t qua ngư ng siêu bán có nghĩa là ang giai o n u c a xu th gi m giá và s ti p t c gi m, ây là tín hi u bán ra. N u giá tr máy dao ng ang dư i ngư ng siêu bán nhưng có s xu t hi n c a phân kỳ dương thì ó là tín hi u mua vào. Chú ý tính thu n theo xu th : n u th trư ng tr ng thái d p d nh ho c xu th là tăng ho c gi m nh thì có th mua, n u th trư ng tr ng thai gi m m nh thì tín hi u này không áng tin. N u giá tr máy dao ng ang trên ngư ng siêu mua nhưng có s xu t hi n c a phân kỳ âm thì ó là tín hi u bán ra. Chú ý tính thu n theo xu th : n u th trư ng tr ng thái d p d nh ho c xu th là gi m ho c tăng nh thì có th bán, n u th trư ng tr ng thái tăng m nh thì tín hi u này không áng tin. ng tăng vư t qua giá tr trung bình và có s xu t hi n N u giá tr máy dao 8
 14. c a phân kỳ dương và xu th giá i lên thì ó là tín hi u mua vào. N u giá tr máy dao ng gi m xu ng xuyên qua giá tr trung bình và có s xu t hi n c a phân kỳ âm và xu th giá i xu ng thì ó là tín hi u bán ra. Ví d : xét ví d v s d ng ngư ng trung bình c a phân tích MACD iv i ch ng ch qu VF1. Hình 3: Bi u giúp nh n bi t các d u hi u o chi u Ngu n: www.bsc.com.vn Th i i m s (1), (5) là th i i m giai o n u c a xu th tăng giá m nh, ngư ng siêu mua b xuyên phá, thu n theo xu th c a th trư ng, ây là lúc nên mua vào. Th i i m s (2), (3), (4) là th i i m mà giá CP ã vư t t dư i ngư ng siêu bán lên trên. T i các th i i m này còn có s xu t hi n c a phân kỳ dương, ây là tín hi u tăng cư ng chính xác c n theo dõi thêm xu th lúc ó c a th trư ng. T i mua vào. th i i m s (2), v dài h n giá CP ang theo xu th gi m, nhưng trong ng n h n 5 ngày thì t i th i i m ó giá ang tăng, n u tuân theo xu th ng n h n thì có th mua vào nhưng ph i bán ngay ra khi có th vì s tăng giá ch là ng n h n. T i th i i m s (3) và s (4) cho th y nh ng d u hi u ch c ch n hơn vì bi n ng lúc ó là d p d nh, các tín hi u kh ng nh nên mua vào vì tin tư ng s lên giá trong tương lai. Th i i m s (6) là th i i m nên bán ra vì ngư ng siêu bán ã b xuyên phá trong xu th bi n ng gi m giá m nh c a th trư ng. Vi c bán ra th i i m này nh m m c ích i s h i ph c l i c a th trư ng ti p t c mua vào. gi m l , ch 9
 15. Phân tích ch ng khoán là m t ngh thu t hơn là m t ngành khoa h c chính xác. Vì v y c n ph i s d ng k t h p nhi u phương pháp khác nhau t n k t qu t t nh t. Th m chí ngay trong cùng m t phương pháp cũng có nhi u cách s d ng khác nhau tùy thu c vào ng c nh c th . Vì v y c n ph i tr i qua rèn luy n ki n th c và t ào t o b n thân t ư c s nh y bén và chính xác mà không m t th c hành phương pháp nào có th t ư c. Vai trò c a phân tích k thu t u tư v i ba ch c năng Phân tích k thu t óng vai trò là công c tr giúp nhà chính: báo ng, xác th c và d oán. • Công c báo ng Phân tích k thu t c nh báo s xuyên phá các ngư ng an toàn và thi t l p nên các ngư ng an toàn m i hay nói cách khác là thi t l p m c giá m i th c s thay vì dao ng quanh m t m c giá cũ. i v i nhà u tư vi c nh n bi t các d u hi u v s thay i m c giá càng s m càng t t giúp cho h s m có hành ng mua vào ho c bán ra k p th i. • Công c xác nh n. M i phương pháp phân tích k thu t ư c s d ng k t h p v i các phương pháp k thu t khác ho c các phương pháp phi k thu t xác nh n v xu th c a giá. Vi c k t h p và b tr l n nhau gi a các phương pháp k thu t khác nhau giúp nhà u tư có ư c k t lu n chính xác và t i ưu hơn. • Công c d oán. u tư s d ng các k t lu n c a phân tích k thu t oán giá c c a tương Nhà d lai v i kỳ v ng v kh năng oán t t hơn. Tuy nhiên như trên ã nói, b n ch t c a phân tích k thu t không ph i là d báo tương lai mà là ch th tr ng thái th trư ng tr ; do ó n u s d ng như m t công c d oán nhà u tư trong quá kh v i m t c n ph i tính n m t xác su t an toàn và ch p nh n r i ro khi d oán là không phù h p. Không ai có th nói trư c tương lai ch b ng thông tin trong quá kh . Tuy nhiên nh có phân tích k thu t, kh năng oán sai do oán ư c h n ch r t nhi u. M i phương pháp k thu t ư c áp d ng s th hi n các vai trò trên v i các ưu như c i m khác nhau. 1.1.3. Lý thuy t dow 10
 16. Tìm hi u chung. Lý thuy t Dow là cơ s u tiên cho m i nghiên c u kĩ thu t trên th trư ng cơ xây d ng cũng như i tư ng nghiên c u c a lý thuy t chính là nh ng bi n ng s c a b n thân th trư ng (th hi n trong ch s trung bình c a th trư ng) và không h d a trên cùng cơ s c a phân tích cơ b n là các th ng kê ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. Tìm hi u v lý thuy t c a Dow, trư c tiên ta ph i nghiên c u n ch s trung bình c a th trư ng. Nhìn chung giá ch ng khoán c a t t c các công ty u cùng lên và xu ng, tuy nhiên m t s c phi u l i chuy n ng theo hư ng ngư c l i xu th chung c a các c phi u khác cho dù là ch trong vài ngày ho c vài tu n. Th c t cho th y khi th trư ng lên giá thì giá c a m t s ch ng khoán tăng nhanh hơn nh ng ch ng khoán khác, còn khi th trư ng xu ng giá thì m t s ch ng khoán gi m giá nhanh chóng trong khi có m t s khác l i tăng lên, nhưng th c t v n ch ng minh r ng h u như t t c các ch ng khoán u dao ng theo cùng m t xu th chung. Nguyên lý quan tr ng c a lý thuy t Dow. Khi nghiên c u lý thuy t Dow có 12 nguyên lý quan tr ng sau: • Ch s bình quân th trư ng ph n ánh t t c . B i vì nó ph n ánh nh ng ho t ng có liên k t v i nhau c a hàng nghìn nhà u tư, g m c nh ng ngư i có kinh nghi m d oán th trư ng gi i nh t, có nh ng thông tin t t nh t v xu hư ng và các s ki n, nh ng gì có th nh n th y trư c và t t c nh ng gì có th nh hư ng n cung và c u c a các lo i ch ng khoán. Th m chí c nh ng thiên tai hay th m h a không d tính ư c thì ngay khi x y ra chúng ã ư c th trư ng ph n ánh ngay vào giá c a các lo i ch ng khoán. • Ba xu th c a th trư ng. Thu t ng th trư ng nh m ch giá ch ng khoán nói chung, dao ng c a th trư ng t o thành các xu th giá, trong ó quan tr ng nh t là các xu th c p 1 (xu th chính hay xu th cơ b n). ây là nh ng bi n ng tăng ho c gi m v i qui mô l n, thư ng kéo dài trong m t ho c nhi u năm và gây ra s tăng hay gi m n 20% giá c a các c phi u. Chuy n ng theo xu th c p 1 s b ng t quãng b i các b i s xen vào c a các dao ng c p 2 theo hư ng i ngh ch - g i là nh ng ph n ng hay i u ch nh c a th trư ng. Nh ng bi n ng này xu t hi n khi xu hư ng c p 1 t m th i vư t quá m c hi n t i c a b n thân nó (g i chung các bi n ng này là các bi n ng trung gian - 11
 17. bi n ng c p 2). Nh ng bi n ng c p 2 bao g m nh ng bi n ng giá nh hay g i là nh ng bi n ng hàng ngày và không có ý nghĩa quan tr ng trong Lý thuy t Dow. Xu th c p 1 Như ã nói n ph n trư c, xu th c p 1 là nh ng chuy n ng l n c a giá, bao hàm c th trư ng, thư ng kéo dài hơn 1 năm và có th là trong vài năm. N u như m i t tăng giá liên ti p u t n m c cao hơn m c trư c ó và m i i u ch nh c p 2 u d ng l i m c áy cao hơn m c áy c a l n i u ch nh trư c thì xu th c p 1 lúc này là tăng giá. Còn ngư c l i n u m i bi n ng gi m u làm cho giá xu ng nh ng m c th p hơn còn m i i u ch nh u không làm cho giá tăng lên m nh n m c nh c a nh ng t tăng giá trư c ó thì xu th c p 1 c a th trư ng lúc này là gi m giá. Thông thư ng, v lý thuy t thì xu th c p 1 ch là m t trong 3 lo i xu th mà m t nhà u tư dài h n quan tâm. M c ích c a nhà u tư ó là mua ch ng khoán càng s m càng t t trong m t th trư ng lên giá, v i m t kinh doanh ch ng khoán ng n h n thì nh ng bi n ng c a xu th c p 2 l i có vai trò quan tr ng b i h ki m l i ng ng n h n c a th trư ng. nhu n d a trên nh ng bi n Xu th c p 2 Xu th c p 2 là nh ng i u ch nh có tác ng làm gián o n quá trình v n ng c a giá theo xu th c p 1. Chúng là nh ng t suy gi m t m th i (trung gian) hay còn g i là nh ng i u ch nh xu t hi n các th trư ng tăng giá; ho c nh ng t tăng giá hay còn g i là h i ph c xu t hi n các th trư ng gi m giá. Thư ng thì nh ng bi n ng trung gian này kéo dài t 3 tu n n nhi u tháng. Chúng s kéo ngư c l i kho n 1/3 n 2/3 m c tăng (hay gi m tùy lo i th trư ng) c a giá theo xu th c p 1. Do ó, ch ng h n trong th trư ng tăng giá, n u ch s giá bình quân công nghi p tăng liên t c n nh ho c có gián o n r t nh và m c tăng t n 30 i m, khi ó xu t hi n xu th i u ch nh c p 2, thì ngư i ta có th trông i xu th i u ch nh này có th làm gi m t 10 n 20 i m cho n khi th trư ng l p l i xu th tăng c p 1 ban u c a nó. D u sao cũng c n lưu ý là qui t c gi m 1/3 n 2/3 không ph i là m t lu t l không th phá v mà nó ơn gi n ch là m t nh n xét v kh năng có th x y ra mà h u h t các bi n ng c p 2 u b gi i h n trong m c này. R t nhi u trong s ó ng ng tác ng i m g n v i m c 50% mà r t hi m khi t n m c 1/3. Như v y có 2 tiêu chí nh n nh m t xu th c p 2: T t c nh ng chuy n ng c a giá ngư c hư ng v i xu th c p 1 kéo dài ít nh t 3 tu n và kéo hoàn l i ít nh t 1/3 m c bi n ng th c c a xu th c p 1 (tính t i m k t thúc bi n ng c p 2 12
 18. trư c ó n bi n ng c p 2 này, b qua nh ng dao ng nh ) thì ư c coi là thu c lo i trung gian hay còn g i là bi n ng c p 2. M c dù ã có nh ng tiêu chí xác nh m t xu th c p 2 nhưng v n có nh ng khó khăn trong vi c xác nh th i i m hình thành và th i gian t n t i c a xu th . Xu th nh (Minor). ây là nh ng dao ng trong th i gian ng n (dài t i a 3 tu n, hư ng ch dư i 6 ngày) mà theo như thuy t Dow ã nói n, b n thân chúng không th c s có ý nghĩa nhưng chúng góp ph n t o nên các xu th trung gian. Thông thư ng thì m t bi n ng trung gian dù là m t xu th c p 2 hay là m t ph n c a xu th c p 1 xen gi a hai xu th c p 2 liên ti p, u ư c t o thành t m t dãy g m 3 ho c nhi u hơn nh ng dao ng nh khác nhau. Xu th nh là d ng duy nh t trong 3 lo i xu th có th b “lôi kéo” (b tác ng vào xu th c p 1 và 2 thì c n nh ng giao d ch v i kh i lư ng tác ng). r t l n và i u này h u như là không th . • Bull Market (th trư ng Bull market - th trư ng tăng giá) M t xu th tăng giá cơ b n thư ng bao g m 3 th i kì: T h i kì u tiên là quá trình “tích t ”, trong quá trình này, nh ng nhà u tư có t m nhìn xa s ti n hành xem xét các doanh nghi p, có th vào th i kì này doanh nghi p ang suy thoái nhưng nhà u tư nh n th y kh năng doanh ngi p có th chuy n bi n tình hình thành tăng trư ng nhanh chóng, có th giá c phi u c a nó s tăng trong th i gian t i. ây cũng là th i i m mà c phi u này ang ư c chào bán r t nhi u b i nh ng nhà u tư ang có tâm lý r t chán n n và lo l ng v tình tr ng c a nh m tăng d n giá chào bán c a h khi th trư ng xu t nh ng c phi u c a h và hi n s suy gi m trong kh i lư ng giao d ch. Các b n báo cáo tài chính c a doanh nghi p ó có th không t t th m chí r t t i. Công chúng hoàn toàn c m th y th t v ng khi tham gia vào th trư ng ch ng khoán b i h th y lư ng ti n ã u tư c a h ang gi m giá tr nhanh chóng và có nguy cơ còn gi m n a, vì v y mà h mu n thoát ra kh i th trư ng. Tuy nhiên có th nh n th y m t i u vào cu i giai o n th nh t này là trong ho t ng c a công ty và trong nh ng bi n ng trên th trư ng ã có nh ng bi n chuy n tuy m i ch m c h n ch , b t u xu t hi n nh ng t tăng giá nh . Th i kỳ th 2 là th i kỳ c a s tăng trư ng khá v ng ch c. H at ng c a doanh ngi p ang theo dõi gia tăng m nh cùng v i nh ng kh i s c trong n i b doanh nghi p và doanh thu c a nó cũng tăng d n và b t u thu hút các m i quan tâm trên th trư ng. ây chính là th i kì mang l i nhi u l i nhu n cho các nhà kinh doanh 13
 19. ch ng khoán theo trư ng phái Phân tích k thu t. Th i kì th 3, trong th i kì này th trư ng sôi s c v i nh ng bi n ng c a nó. Công chúng r t háo h c v i t ng bi n ng c a th trư ng. T t c các thông tin tài chính c a doanh nghi p ưa ra u r t t t, giá ch ng khoán tăng cao ngoài s c tư ng tư ng và ang là nh ng v n nóng h i ư c ưa lên trang u c a các t báo ra hàng n th i i m sau kho ng hai năm tính t lúc th trư ng b t u i lên, nh ng ngày. ngư i ít kinh nghi m có th m i cho r ng th trư ng lúc này m i ch c ch n cho l i nhu n c a h và mu n tham gia vào th trư ng. Nhưng th c s thì sau hai năm, giá ã tăng khá cao, câu h i nên t ra vào lúc này là “nên bán c phi u nào? ” ch không còn là “nên mua c phi u nào ? ” n a. Vào cu i th i kì th 3, ngư i ta có th th y n n u cơ tràn lan, kh i lư ng giao d ch v n ti p t c tăng nhưng “air-pocket-stock” xu t hi n ngày càng nhi u, s lư ng c phi u có giá th p nhưng không có giá tr u tư cũng gia tăng và c nh ng t phát hành trái phi u cũng ít d n i. • Bear Market (Th trư ng con g u Bear Market - th trư ng gi m giá) Xu th gi m giá c a th trư ng cũng ư c chia thành ba th i kỳ. Th i kỳ u tiên là th i kỳ “phân b ” (th i kỳ này th c s b t u giai o n cu i c a Bull Market trư c ó). Trong th i kỳ này nh ng nhà u tư có t m nhìn xa u nh n th y r ng doanh thu (và các ch s kinh doanh nói chung) c a nh ng công ty mà h ang n m gi c phi u u ang t m c cao không bình thư ng và h mu n nhanh chóng thoát kh i v th s h u c phi u c a nh ng công ty này. Kh i lư ng giao d ch v n r t cao m c dù ã có nh ng d u hi u c a xu hư ng gi m, công chúng v n r t “năng ng” nhưng cũng b t u có d u hi u lo l ng và cũng không còn nhi u kỳ v ng ki m l i nhu n. Th i kỳ th hai ư c g i là th i kỳ "h n lo n". S lư ng ngư i mua b t u gi m d n và nh ng ngư i bán b t u tr lên v i vã bán i nh ng c phi u mình ang n m gi . Xu th gi m giá b t u tăng m nh làm th giá g n như d c th ng xu ng và kh i lư ng giao d ch t n m c nh i m. Giai o n này ư c g i là h n lo n vì s s t gi m thư ng x y ra r t tr m tr ng th m chí là thái quá v i m c vư t quá c th c tr ng c a các doanh nghi p. Sau giai o n h n lo n có th có giai o n h i ph c th th trư ng (m t d ng xu th c p hai) ho c m t giai o n dao ng ngang c a (các dao ng không có hư ng i lên hay i xu ng mà là dao ng trong m t kho ng nh theo chi u ngang c a th trư ng) trong m t th i gian tương i dài. Giai o n c này th hi n tâm lý chán n n c a m t b ph n nhà u tư, h cũng chính là nh ng 14
 20. ngư i ã c g ng n m gi c phi u qua th i kỳ h n lo n trư c ó ho c cũng có th là nh ng ngư i ã mua c phi u trong th i kỳ ó b i vì lúc ó giá c a c phi u rõ ràng là r hơn r t nhi u so v i trư c ó vài tháng. Thông tin v các doanh nghi p ngày càng x u i. K t thúc giai o n này m i bư c vào th i kỳ th ba. Th i kỳ th ba, xu th i xu ng trên th trư ng ã y u d n, nhưng l i ư c duy trì b i nh ng l nh bán nhi u và liên t c th hi n “n i bu n” và s lo l ng c a nh ng nhà u tư ang r t c n ti n cho nh ng nhu c u riêng c a h . Các c phi u u gi m n m c th p nh t, th m chí g n như m t hoàn toàn giá tr . Nh ng c phi u có ch t lư ng cao h u như không ư c giao d ch vì nh ng ngư i s h u chúng u mu n n m n cùng. giai o n cu i c a Bear Market, như m t k t qu c a toàn b th i kỳ gi gi m giá trư c, c th trư ng ch t p trung vào giao d ch m t s lo i c phi u. Bear Market k t thúc t t c v i nh ng tin x u v các doanh nghi p, v th trư ng m c có th coi là t i t nh t ã th hi n ra và có th n. Hai ư ng ch s bình quân c a th trư ng ph i cùng xác nh n xu • th c a th trư ng. ây là câu h i thư ng xuyên t ra nh t và cũng khó gi i thích nh t iv ih th ng các nguyên lý c a lý thuy t Dow. Tuy nhiên t khi ư c ưa ra cho n nay nó ã ư c th i gian ch ng minh tính úng n và nó v n ư c v n d ng cho n ngày nay và b t kì m t ai ã xem xét nh ng s li u ghi l i thì u không th có ý ki n ph n i v i nguyên lý này. Còn v i nh ng ngư i ít quan tâm hay b qua nguyên lý này thì trong th c t kinh doanh ã và s ph i nhi u l n c m th y ti c nu i. i u nguyên lý này mu n nói n là không th có m t d u hi u chính xác nào v s thay i xu th th trư ng có th ư c kh ng nh ch thông qua xem xét bi n ng c a duy nh t m t lo i n nh ng th trư ng bao g m nhi u ch s bình ch s bình quân ( ây mu n nói quân, ch ng h n như M , như nói ph n u, có hai lo i ch s bình quân). 15
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2