Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ““ Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế T&C”

Chia sẻ: Pham Ngoc Linhdan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:106

450
lượt xem
146
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tốt nghiệp đề tài: ““ hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại dịch vụ và thiết bị y tế t&c”', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ““ Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế T&C”

 1. L U N V Ă N T T N GHI P T ÀI: “ “ Hoàn thi n c ông tác k t oán bán hàng và xác n h k t q u k inh doanh t i C ông ty TNHH Th ươ ng M i D c h V V à Thi t B Y T T &C ”
 2. T r ư ng T rung C p T ây B c C C hi K hoa kinh t 2 N H N X ÉT C A G IÁO VIÊ N H Ư NG D N . ....................................................................................................... ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ N H N X ÉT C A ƠN V TH C T P . ....................................................................................................... ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ N guy n H uy Long C huyên đ t t n ghi p
 3. T r ư ng T rung C p T ây B c C C hi K hoa kinh t 3 . ....................................................................................................... ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ H à N i , ngày tháng n ă m 2009 Thay m t C ông ty N guy n H uy Long C huyên đ t t n ghi p
 4. T r ư ng T rung C p T ây B c C C hi K hoa kinh t 4 M CL C C ác ký hi u v i t t t : ................................................................................ 7 Danh m c c ác s ơ . ............................................................................... 8 Danh m c c ác b n g bi u . ......................................................................... 9 Danh m c t ài li u t ham kh o . ................................................................. 10 L I N ÓI U . ..................................................................................... 11 CH ƯƠ NG 1 .......................................................................................... 13 CƠ S L Ý LU N C HUNG V K T OÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC NH K T QU K INH DOANH TRONG DOANH NGHI P T H ƯƠ NG M I 1 .1. Nh n g v n c hung v k t oán bán hàng và xác n h k t q u k inh doanh ........................................................................................................... 13 1.1.1. Khái ni m v b án hàng và xác n h k t q u k inh doanh .................. 13 1.1.1.1. Doanh nghi p t h ươ ng m i . ......................................................... 13 1.1.1.2.Quá trình bán hàng ..................................................................... 14 1.1.1.3.K t q u k inh doanh .................................................................... 14 1.1.2 Vai trò c a k t oán bán hàng và xác n h k t q u k inh doanh ............. 15 1.1.3 Nhi m v c a k t oán bán hàng và xác n h k t q u k inh doanh ...... ...15 1.1.4 ý ngh ĩ a c a k t oán bán hàng………………………………………...16 1.2.Các ph ươ ng pháp tiêu th h àng hoá trong doanh nghi p t h ươ ng m i . ..... 16 1.2.1 Ph ươ ng pháp bán buôn hàng hoá ..................................................... 16 1.2.2 Bán l h àng hoá ............................................................................ 17 1.2.3 Ph ươ ng pháp bán hàng i l ý .......................................................... 18 1.2.4 Ph ươ ng pháp bán hàng tr c h m t r g óp ………………………… 18 1.2.5 Ph ươ ng th c h àng i h àng ............................................................ 18 1.3. H c h toán t n g h p k t oán bán hàng và xác n h k t q u k inh doanh…………………………………………………………………………..18 1.3.1 Ch n g t s d n g ......................................................................... 19 1.3.2 Tài kho n s d n g ........................................................................ 19 1.3.3 Ph ươ ng th c t ính giá v n h àng bán ................................................ 19 1.3.3.1.Ph ươ ng th c g iá ơ n v b ình quân (bình quân gia quy n ) ................ 20 1.3.3.2.Ph ươ ng pháp nh p t r ư c xu t t r ư c .............................................. 20 1.3.3.3.Ph ươ ng pháp nh p s au xu t t r ư c ................................................. 20 1.3.3.4.Ph ươ ng pháp tính theo giá í ch danh ............................................ 20 1.3.3.5.Ph ươ ng pháp giá h c h toán .......................................................... 20 N guy n H uy Long C huyên đ t t n ghi p
 5. T r ư ng T rung C p T ây B c C C hi K hoa kinh t 5 1.3.4 Phân b c hi phí thu mua cho hàng tiêu th . ...................................... 21 1.3.5 Ph ươ ng pháp h c h toán t n g h p . ................................................... 21 1.3.5.1.H c h toán tiêu th h àng hoá theo ph ươ ng pháp kê khai th ư ng xuyên ........................................................................................................... 21 1 .3.5.1.1 H c h toán tiêu th h àng hoá c ác doanh nghi p h c h toán hàng t n k ho theo ph ươ ng pháp kê khai th ư ng xuyên và tính thu g iá tr g ia t ă ng theo ph ươ ng pháp kh u t r . . ........................................................ 21 Sơ 1 : H c h toán ph ươ ng th c b án buôn qua kho theo hình th c g iao hàng tr c t i p . .............................................................................................. 21 Sơ 2 : H c h toán ph ươ ng th c b án buôn qua kho theo hình th c c huy n h àng .................................................................................................... 22 Sơ 3 : H c h toán theo ph ươ ng th c b án buôn v n c huy n t h n g theo hình th c g iao hàng tr c t i p ( giao tay ba) ...................................................... 23 Sơ 4 : H c h toán ph ươ ng th c b án buôn v n c huy n t h n g theo hình th c c huy n h àng có tham gia thanh toán ........................................................ 23 Sơ 5 : H c h toán ph ươ ng th c b án l . .................................................. 24 Sơ 6 : H c h toán ph ươ ng th c b án hàng i l ý ...................................... 25 Sơ 7 : H c h toán ph ươ ng th c b án hàng tr c h m t r g óp…………….26 1.3.5.1.2 H c h toán tiêu th h àng hoá c ác doanh nghi p h c h toán hàng t n k ho theo ph ươ ng pháp kê khai th ư ng xuyên tính thu g iá tr g ia t ă ng theo ph ươ ng pháp tr c t i p . .......................................................................... 26 1.3.5.2.H c h toán tiêu th h àng hoá theo ph ươ ng pháp ki m k ê n h k ỳ . ..... 27 Sơ 8 : Hach toán tiêu th h àng hoá theo PP KK K ……………………26 1 .3.6 H c h toán t n g h p c hi phí qu n l ý kinh doanh ……… ……… 2 7 1 .3.6.1. H c h toán chi phí bán hàng ……………………………… .........27 1.3.6.2. H c h toán chi phí doanh nghi p … ……………………………....30 1.3.7 H c h toán k t oán các kho n g i m t r d oanh thu .............................. 30 1.3.7.1 Các khái ni m . ........................................................................... 35 1.3.7.2 Tài kho n s d n g ...................................................................... 35 1.3.7.3 S ơ h c h toán các kho n g i m t r d oanh thu .............................. 36 1.3.8 H c h toán xác n h k t q u k inh doanh............................................ 36 1.4 Các hình th c k t oán ...................................................................... 37 1.4.1 Hình th c n h t k ý chung ................................................................ 37 1.4.2 Hình th c k t oán trên máy vi tính .................................................. 39 N guy n H uy Long C huyên đ t t n ghi p
 6. T r ư ng T rung C p T ây B c C C hi K hoa kinh t 6 1.4.3 Hình th c n h t k ý-ý s c ái ............................................................. 41 1.4.4 Hình th c c h n g t g hi s . ............................................................ 42 CH ƯƠ NG 2:TH C T C ÔNG TÁC K T OÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC NH K T QU K INH DOANH T I C ÔNG TY TNHH TH ƯƠ NG M I D C H V V À THI T B Y T T &C ....................................................................... 43 2.1. c i m c hung c a C ông ty TNHH Th ươ ng M i D c h V V à Thi t B Y T T &C ............................................................................................... 43 2.1.1.Quá trình hình thành và phát tri n c a C ông ty TNHH Th ươ ng M i D c h V V à Thi t B Y T T &C ..................................................................... 43 2.1.2.C ơ c u t c h c b m áy và c i m k inh doanh c a c ông ty ….. 45 2.1.3 T c h c b m áy k t oán t i c ông ty ……………………………… 46 2.1.3.1.C ơ c u b m áy k t oán ............................................................... 47 2.1.3.2 H t h n g tài kho n á p d n g ......................................................... 50 2.1.3.3 Hình th c s k t oán áp d n g c a C ông ty TNHH Th ươ ng M i D c h V V à Thi t B Y T T &C ..................................................................... 50 2.1.3.4.S k t oán s d n g ..................................................................... 51 2.2. Th c t r n g công tác k t oán bán hàng và xác n h k t q u k inh doanh t i c ông ty TNHH Th ươ ng M i D c h V V à Thi t B Y T T &C ...................... 52 2.2.1 c i m ho t n g bán hàng c a c ông ty........................................ 52 2.2.2 Ch n g t v à tài kho n s d n g ....................................................... 53 2.2.3. K t oán xu t k ho v t t ư , hàng hoá .................................................. 54 2.2.3.1. Ch n g t v à trình t l uân chuy n c h n g t . .................................. 54 2.2.3.2. Quy trình xu t k ho hàng hoá ....................................................... 54 2.2.4 Các ph ươ ng pháp thanh toán ti n h àng ............................................ 61 2.2.5 K t oán bán hàng .......................................................................... 61 2.2.5.1.K t oán giá v n h àng bán ............................................................ 61 2.2.5.2.K t oán doanh thu bán hàng ........................................................ 69 2.2.5.3.K t oán ph i t hu khách hàng........................................................ 69 2.2.5.4.K t oán các kho n g i m t r . ........................................................ 75 2.2.5.5. K t oán chi phí qu n l ý doanh nghi p . ......................................... 80 2.2.6 K t oán k t q u k inh doanh ............................................................ 83 2.2.7 L i n hu n c h ư a phân ph i … …………………………………………84 N guy n H uy Long C huyên đ t t n ghi p
 7. T r ư ng T rung C p T ây B c C C hi K hoa kinh t 7 CH ƯƠ NG 3: M T S G I I P HÁP NH M H OÀN THI N C ÔNG TÁC K T OÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC NH K T QU K INH DOANH T I C ÔNG TY TNHH TH ƯƠ NG M I D C H V V À THI T B Y T T &C 3.1 Nh n x ét chung v c ông tác k t oán bán hàng và xác n h k t q u k inh doanh t i c ông ty ................................................................................ 104 3.1.1 Nh n g ư u i m . .......................................................................... 104 3.1.2. Nh n g i m c n h oàn thi n . ........................................................ 105 3.2. M t s ý k i n c n h oàn thi n c ông tác k t oán bán hàng và X K Q bán hàng c a C ông ty TNHH Th ươ ng M i D c h V V à Thi t B Y t T &C ....... 105 K t l u n ……………………………………………………………………. 1 07 N guy n H uy Long C huyên đ t t n ghi p
 8. T r ư ng T rung C p T ây B c C C hi K hoa kinh t 8 CÁC KÝ HI U V I T T T : - TM:Th ươ ng m i - D N:Doanh nghi p - C FQLDN: Chi phí qu n l ý doanh nghi p - X K QKD: Xác n h k t q u k inh doanh -H G TGT: Hoá ơ n giá tr g ia t ă ng - TSC : Tài s n c nh - TK:Tài kho n - C KTM: Chi t k h u t h ươ ng m i - C KTT: Chi t k h u t hanh toán - CBCNV: Cán b c ông nhân viên - GGHB: Gi m g iá hàng bán - HBBTT: Hàng bán b t r l i - C CDC: Công c d ng c - D T:Doanh thu - TC:Tài chính - DV: D c h v - L N: L i n hu n N guy n H uy Long C huyên đ t t n ghi p
 9. T r ư ng T rung C p T ây B c C C hi K hoa kinh t 9 DANH M C C ÁC S Ơ Sơ 1 : Bán buôn qua kho theo hình th c g iao hàng tr c t i p Sơ 2 : Bán buôn qua kho theo hình th c c huy n h àng Sơ 3 : Bán buôn v n c huy n t h n g theo hình th c g iao hàng tr c t i p (giao tay ba) Sơ 4 : Bán buôn v n c huy n t h n g theo hình th c c huy n h àng có tham gia thanh toán Sơ 5 : H c h toán ph ươ ng th c b án l Sơ 6 : H c h toán ph ươ ng th c b án hàng i lý Sơ 7 : H c h toán ph ươ ng th c b án hàng tr c h m t r g óp Sơ 8 : H c h toán tiêu th h àng hoá theo ph ươ ng pháp KK K Sơ 9 : H c h toán chi phí qu n l ý kinh doanh Sơ 1 0: H c h toán các kho n g i m t r d oanh thu Sơ 1 1: H c h toán xác n h k t q u k inh doanh Sơ 1 2: Trình t g hi s t heo hình th c “ Nh t k ý chung” Sơ 1 3: Trình t g hi s t heo hình th c “ K t oán trên máy vi tính” Sơ 1 4: Trình t g hi s t heo hình th c “ Nh t k ý s c ái” Sơ 1 5: Trình t g hi s t heo hình th c “ Ch n g t g hi s ” Sơ 1 6: C ơ c u t c h c b m áy qu n l ý c a c ông ty Sơ 1 7: C ơ c u t c h c b m áy k t oán N guy n H uy Long C huyên đ t t n ghi p
 10. T r ư ng T rung C p T ây B c C C hi K hoa kinh t 10 D ANH M C C ÁC B N G BI U B n g 1: Danh sách các m t h àng B n g 2: Hóa ơ n giá tr g ia t ă ng B n g 3: Phi u x u t k ho B n g 4: Th k ho B n g 5: B n g t n g h p n h p – x u t – t n h àng hoá B n g 6: S c hi ti t h àng hoá B n g 7: S c hi ti t g iá v n h àng bán B n g 8: S c hi ti t t hanh toán v i n g ư i mua B n g 9: S t n g h p t heo dõi công n v i k hách hàng B n g 10: S c hi ti t T K 521 B n g 11: Phi u n h p k ho hàng bán tr l i B n g 12: S c hi ti t T K 5212 B n g 13: Hóa ơn d ch v B n g 14: B n g thanh toán l ươ ng nhân viên v ă n phòng B n g 15: S c hi ti t T K 642 B n g 16: Nh t k ý chung B n g 17: S c ái TK 511 B n g 18: S c ái TK 5211 B n g 19: S c ái TK 5212 B n g 20: S c ái TK 632 B n g 21: S c ái TK 131 B n g 22: S c ái TK 642 B n g 23: S c ái TK 911 B n g 24: S c ái TK 421 B n g 25: Báo cáo k t q u k inh doanh N guy n H uy Long C huyên đ t t n ghi p
 11. T r ư ng T rung C p T ây B c C C hi K hoa kinh t 11 D anh m c t ài li u t ham kh o 1 .Giáo trình “K t oán th ươ ng m i v à d c h v ” -Tr ư ng i H c C ông nghi p H à N i , Tác gi : Th c s ĩ H oàng Th V i t H à 3.H t h n g chu n m c K t oán Vi t N am –Nhà xu t b n T ài chính –HN tháng 01-2004 4.Giáo trình “K t oán doanh nghi p ” –H c v i n T ài chính Tác gi : PGS-TS:Ngô Chi và TS:Tr ươ ng Th T hu 5 . “H ư ng d n l p c h n g t k t oán, h ư ng d n g hi s k t oán”-Nhà xu t b n t ài chính –Hà N i -2005 6.Trang web:http/www.mof.gov. vn Và m t s t ài li u k hác N guy n H uy Long C huyên đ t t n ghi p
 12. T r ư ng T rung C p T ây B c C C hi K hoa kinh t 12 L I N ÓI U T rong c ơ c h m i, v i s ho t n g c a n hi u t hành ph n k inh t t ính c l p, t ch t rong các doanh nghi p n gày càng cao h ơ n. M i d oanh nghi p p h i n ă ng n g sáng t o t rong kinh doanh, ph i c h u t rách nhi m t r ư c k t q u k inh doanh c a m ình, b o t oàn ư c v n k inh doanh và quan tr n g h ơ n là kinh doanh có lãi. Mu n n h ư v y c ác doanh nghi p p h i n h n t h c ư c v t rí khâu tiêu th s n p h m , hàng hoá vì nó quy t nh n k t q u k inh doanh c a d oanh nghi p v à là c ơ s d oanh nghi p c ó thu nh p b ù p c hi phí b r a, th c h i n n gh ĩ a v v i N gân sách Nhà N ư c. Bên c n h ó, m c í ch ho t n g c a d oanh nghi p l à l i n hu n n ên vi c x ác nh ú ng n K QKD nói chung và k t q u b án hàng nói riêng là r t q uan tr n g. Do v y b ên c n h các bi n p háp qu n l ý chung, vi c t c h c h p l ý công tác k t oán bán háng là r t c n t hi t g iúp doanh nghi p c ó y t hông tin k p t h i v à chính xác ư a ra quy t n h kinh doanh ú ng n. Xu t p hát t ó , qua th i g ian th c t p C ông ty TNHH Th ươ ng M i D ch V V à Thi t B Y T T &C em ã i s âu nghiên c u v n t ch c k t oán bán hàng và xác n h k t q u k inh doanh trong công ty v i t ài : “ H oàn thi n c ông tác k t oán bán hàng và xác nh k t qu k inh doanh t i C ông ty TNHH Th ươ ng M i D c h V V à Thi t B Y T T &C . T rong quá trình th c t p , em ã ưcs c h d n , giúp c a c ác th y , cô giáo, tr c t i p l à cô giáo Nguy n T h T hanh Loan cùng các anh, các ch c án b k t oán Công ty TNHH Th ươ ng M i D c h V V à Thi t B Y T T &C. Tuy nhiên, ph m v i t ài r n g, th i g ian th c t c h ư a nhi u n ên khó tránh kh i n h n g thi u s ót. Em r t m ong nh n ư cs c h b o , giúp c a c ác th y c ô giáo và các anh, các ch p hòng k t oán công ty c huyên c a em ưc h oàn thi n h ơ n. C huyên c a e m g m b a ch ươ ng: C h ươ ng 1: C ơ s l ý lu n c hung v k t oán bán hàng và xác n h k t q u k inh d oanh trong doanh nghi p t h ươ ng m i . Ch ươ ng 2 : Th c t c ông tác k t oán bán hàng và xác nh k t qu ho t ng k inh doanh t i C ông ty TNHH Th ươ ng M i D c h V V à Thi t B Y T T &C . N guy n H uy Long C huyên đ t t n ghi p
 13. T r ư ng T rung C p T ây B c C C hi K hoa kinh t 13 C h ươ ng 3 : M t s b i n p háp nh m h oàn thi n c ông tác k t oán bán hàng và x ác nh k t qu ho t n g kinh doanh t i C ông ty TNHH Th ươ ng M i D c h V V à Thi t B Y T T &C N guy n H uy Long C huyên đ t t n ghi p
 14. T r ư ng T rung C p T ây B c C C hi K hoa kinh t 14 C H ƯƠ NG 1 CƠ S L Ý LU N C HUNG V K T OÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC NH K T QU K INH DOANH TRONG DOANH NGHI P T H ƯƠ NG M I 1 .1. Nh n g v n c hung v k t oán bán hàng và xác n h k t q u k inh doanh 1.1.1. Khái ni m v b án hàng và xác n h k t q u k inh doanh 1 .1.1.1. Doanh nghi p t h ươ ng m i T rong s p hát tri n c a n n k inh t h àng hoá, nghành th ươ ng m i v i n h n g th m n h c a m ình trong công tác t c h c , thúc y l ư u thông hàng hoá, n i n g ư i s n x u t v i n g ư i tiêu dùng, ã g óp ph n á ng k c ho s p hát tri n c a n n k inh t h àng hoá. Nghành th ươ ng nghi p ư c c oi là nghành kinh t c ó ch c n ă ng t c h c l ư u thông hàng hoá thì doanh nghi p t h ươ ng m i c hính là b p h n c a n ghành th ươ ng nghi p t h c h i n c h c n ă ng ó . Trong ho t n g kinh doanh th ươ ng m i , tiêu th h àng hoá là giai on c u i c ùng trong quá trình l ư u chuy n h àng hoá. Ho t n g chính c a d oanh nghi p t h ươ ng m i l à mua vào các s n p h m h àng hoá c a c ác doanh nghi p s n x u t , sau ó t hông qua h t h n g bán hàng c a m ình cung c p c ho ng ư i tiêu dùng n g th i t hu ư c ti n nh v ào vi c c ung c p h àng hoá ó . Quá trình kinh doanh c a d oanh nghi p t h ươ ng m i g m b a khâu ch yu ó l à: Mua vào, d tr v à bán ra. Trong ó q uá trình v n k inh doanh c a d oanh ngh ê p v n n g theo mô hình T-H-T’. Qúa trình v n n g trên có m i l iên h m t t hi t v à u c ó ý ngh ĩ a h t s c q uan tr n g trong ó k hâu bán hàng là khâu cu i c ùng trong chu k ỳ t u n h oàn v n c a d oanh nghi p . Khâu này có tác ng r t l n n t ính hi u q u ca ho t n g kinh doanh trong doanh nghi p t h ươ ng m i . N guy n H uy Long C huyên đ t t n ghi p
 15. T r ư ng T rung C p T ây B c C C hi K hoa kinh t 15 1 .1.1.2 Quá trình bán hàng T rong doanh nghi p t h ươ ng m i , quá trình bán hàng ưcbt ut k hi doanh nghi p c huy n g iao s n p h m , hàng hoá. d c h v c ho khách hàng, ng th i k hách hàng tr h o c c h p n h n t r m t k ho n t i n t ươ ng n g cho giá bán s n p h m h àng hoá ó m à hai bên ã t ho t hu n . Quá trình này ư c c oi là hoàn t t k hi ng ư i bán ã nh n ư c t i n v à ng ư i mua ã nh n ư c h àng. i v i d oanh nghi p t h ươ ng m i n ói riêng và t t c c ác doanh nghi p n ói chung ho t n g bán hàng m b o c ho h bù p c ác kho n c hi phí b ra trong quá trình kinh doanh và có th t ích lu . C ó th n ói ho t n g bán hàng là lý do t n t i c a c ác doanh nghi p t h ươ ng m i v à nó có ý ngh ĩ a to l n i v is t n t i v à phát tri n c a d oanh nghi p t h ươ ng m i . Ho t n g bán hàng phát tri n s to i u k i n c ho doanh nghi p m r ng ư c t h t r ư ng tiêu th , m r n g kinh doanh, do ó t ă ng ư c d oanh thu giúp doanh nghi p c n g c v à kh n g n h v t rí c a m ình trên th t r ư ng. i v i n g ư i tiêu dùng, quá trình bán hàng c a d oanh nghi p g iúp áp n g nhu c u t iêu dùng c a x ã h i . Ch q ua khâu bán hàng, công d n g c a h àng hoá, d c h v mi ư c x ác n h hoàn toàn, s p hù h p g i a t h h i u n g ư i tiêu dùng v i h àng hoá m i ư c kh ng n h. i v i t oàn b n n k inh t q u c d ân, khâu bán hàng c ũ ng có ý ngh ĩ a r t l nv is p hát tri n c a n n k inh t . V i l i t h r iêng c a m ình ó l à ti p c n t r c t i p v i n g ư i tiêu dùng, nên quá trình bán hàng có th n m b t t ư ng t n n hu c u , th h i u c a n g ư i tiêu dùng. 1 .1.1.3 K t q u k inh doanh K t qu ho t n g kinh doanh là k t q u c u i c ùng c a h o t n g bán hàng và các ho t n g khác c a d oanh nghi p s au m t t h i k ì nh t n h bi u hi n b ng s t i n l ãi hay l . K t qu k inh doanh c a d oanh nghi p t h ươ ng m i b ao g m k t q u b án hàng, k t q u h o t n g tài chính và k t q u b t t h ư ng. K t qu b án hàng ư c x ác n h là s c hênh l c h gi a d oanh thu v i t r g iá v n h àng bán, chi phí bán hàng và chi phí qu n l ý doanh nghi p p hân b c ho ho t n g s n x u t k inh doanh trong k ỳ . K t qu ho t n g tài chính là chênh l c h gi a t hu nh p t ho t n g tài chính v i c hi phí ho t n g tài chính và k t q u b t t h ư ng là s c hênh l c h gi a c ác kho n t hu nh p b t t h ư ng vói các kho n c hi phí b t t h ư ng. N guy n H uy Long C huyên đ t t n ghi p
 16. T r ư ng T rung C p T ây B c C C hi K hoa kinh t 16 i v i d oanh nghi p t h ươ ng m i t hì k t q u b án hàng th ư ng chi m t tr ng l n ch y u t rong k t q a h o t n g kinh doanh. Do ó , vi c x ác nh k t q u b án hàng c ũ ng có ý ngh ĩ a quan tr n g trong công tác qu n l ý t i d oanh nghi p . 1 .1.2 Vai trò c a k t oán bán hàng và xác n h k t q u k inh doanh K t oán bán hàng và xác nh k t qu là m t ph n c a k t oán, có vai trò r t l n i v i c ông tác qu n t r d oanh nghi p . Nó giúp cho doanh nghi p x em xét kinh doanh m t h àng, nhóm hàng, a i m k inh doanh nào có hi u qu , b p h n k inh doanh, c a h àng nào th c h i n t t c ông tác bán hàng. Nh ó d oanh nghi p c ó th p hân tích, á nh giá, l a c h n c ác ph ươ ng án u tư s ao cho có hi u q u n h t 1 .1.3 Nhi m v c a k t oán bán hàng và xác nh k t qu k inh doanh - G hi chép, ph n á nh k p t h i y v à chính xác tình hình bán hàng và xác nh k t qu k inh doanh c a d oanh nghi p t rong k ỳ c v t r g iá và s l ư ng hàng bán theo t n g m t h àng và nhóm hàng. - Ph n á nh và giám c c hính xác tình hình thu h i v n , tình hình công n và thanh toán công n p h i t hu n g ư i mua, theo dõi chi ti t t heo t n g khách hàng, s t i n k hách n … - T ính toán chính xác giá v n c a h àng tiêu th , t ó x ác n h chính xác k t q u b án hàng - C ung c p t hông tin chính xác, trung th c v à y v t ình hình bán hàng ,xác nh k t qu ph c v c ho vi c l p b áo cáo tài chính và qu n l ý doanh nghi p . - Tham m ư u cho lãnh ov c ác gi i p háp t húc y q uá trình bán hàng, giúp cho ban giám cnm ư c t h c t r n g, tình hình tiêu th h àng hoá c a d oanh nghi p m ình k p t h i v à có nh n g chính sách i u c h n h thích h p v i t h t r ư ng … 1 .1.4 ý ngh ĩ a c a k t oán bán hàng i v i các doanh nghi p thương m i, vi c bán hàng có ý nghĩa r t to l n, bán hàng m i có th em l i l i nhu n cho doanh nghi p và bù p ư c chi phí b ra, không nh ng th nó cũng ph n ánh năng l c kinh doanh và v th c a doanh nghi p trên th trư ng. N guy n H uy Long C huyên đ t t n ghi p
 17. T r ư ng T rung C p T ây B c C C hi K hoa kinh t 17 1 .2.Các ph ươ ng pháp tiêu th h àng hoá trong doanh nghi p t h ươ ng m i 1 .2.1 Ph ươ ng pháp bán buôn hàng hoá 1 .2.1.1.Khái ni m L à ph ươ ng th c b án hàng cho các ơ n v t h ươ ng m i , các doanh nghi p s n xu t… t h c h i n b án ra ho c g ia công, ch b i n r i b án ra. Trong bán buôn th ư ng bao g m 2 p h ươ ng th c s au: * P h ươ ng th c b án buôn qua kho L à ph ươ ng th c b án buôn hàng hoá mà trong ó h àng bán ph i ưc xu t t k ho b o q u n c a d oanh nghi p . Bán buôn qua kho có 2 hình th c . - Bán buôn qua kho theo hình th c g iao hàng tr c t i p :bên mua c i di n n k ho c a D N n h n h àng. DN xu t k ho hàng hoá, giao hàng tr c t i p c ho i d i n b ên mua. Sau khi i d i n b ên mua nh n h àng, thanh toán ti n h o c c h p n h n n , h àng hoá ư c x ác n h là tiêu th . - B án buôn qua kho theo hình th c c huy n h àng(g i h àng cho bên mua):c ă n c v ào h p ng ã k ý k t , ho c t heo ơ n hàng, DN xu t k ho hàng hoá, dùng ph ươ ng ti n v n t i c a m ình ho c i t huê ngoài, chuy n h àng n k ho c a b ên mua ho c m t a i m n ào ó d o bên mua quy n h trong h p n g. * P h ươ ng th c b án buôn v n c huy n t h n g D N sau khi mua hàng, nh n h àng mua, không ưa v n h p k ho mà chuy n b án th n g cho bên mua. Bán buôn v n c huy n t h n g có 2 hình th c : - Bán buôn v n c huy n t h n g theo hình th c g iao hàng tr c t i p ( hình th c g iao tay ba hay bán buôn v n c huy n t h n g có tham gia thanh toán): Doanh nghi p s au khi mua hàng, giao tr c t i p c ho i d i n c a b ên mua t i k ho ng ư i bán. Sau khi giao, nh n , i d i n b ên mua ký nh n h àng, bên mua ã t hanh toán ti n h àng ho c c h p n h n n , h àng hoá ư c x ác n h là tiêu th . - B án buôn v n c huy n t h n g theo hình th c c huy n h àng: DN sau khi mua hàng, nh n h àng mua, dùng ph ươ ng ti n v n t i c a m ình ho c t huê ngoài v n c huy n h àng n g iao cho bên mua a i m ã ư c t h a t hu n . 1 .2.2 Bán l h àng hoá 1 .2.2.1.Khái ni m N guy n H uy Long C huyên đ t t n ghi p
 18. T r ư ng T rung C p T ây B c C C hi K hoa kinh t 18 L à ph ươ ng th c b án hàng tr c t i p c ho ng ư i tiêu dùng ho c c ác t c h c kinh t h o c c ác ơ n v k inh t t p th m ua v m ang tính ch t t iêu dùng n ib . 1 .2.2.2. c im - H àng hoá ã r a kh i l ĩ nh v c l ư u thông và i v ào l ĩ nh v c t iêu dùng. - Giá tr v à giá tr s d n g c a h àng hoá ã ư c th c hi n - B án ơ n chi c h o c s l ư ng nh , g iá bán th ư ng n nh Ph ươ ng th c b án l c ó các hình th c s au: + Bán l t hu ti n t p t rung: nghi p v t hu ti n c a n g ư i mua và nghi p v g iao hàng cho ng ư i mua tách r i n hau. M i q u y h àng có m t n hân viên thu ti n l àm nhi m v t hu ti n c a k hách, vi t h óa ơ n ho c t ích k c ho khách k hách n n h n h àng q u y h àng do nhân viên bán hàng giao. Ưu i m c a h ình th c n ày là ít x y r a sai sót gi a t i n v à hàng, nh ư ng có nh ư c i m l à m t n hi u t h i g ian c a k hách hàng. Vì v y h ình th c b án hàng này ch á p d n g i v i n h n g m t h àng có giá tr c ao. + Bán l t hu ti n t r c t i p : nhân viên bán hàng tr c t i p t hu ti n c a k hách và giao hàng cho khách. Cu i n gày ho c c u i m i c a nhân viên bán hàng làm gi y n p t i n v à n p t i n c ho th qu v à l p b áo cáo bán hàng và xác n h k t q u k inh doanh. + Bán l t ph c v (t c h n ): khách hàng t c h n l y h àng, mang n b àn tính ti n v à thanh toán ti n h àng. Nhân viên thu ti n k i m h àng, tính ti n , l p h oá ơ n bán hàng và thu ti n c a k hách hàng. 1 .2.3 Ph ươ ng pháp bán hàng i lý D oanh nghi p t h ươ ng m i g iao hàng cho c ơ s i l ý, ký g i c ác c ơ s n ày tr c t i p b án hàng. Bên nh n i l ý, ký g i s t r c t i p b án hàng và xác nh k t qu k inh doanh, và thanh toán ti n h àng cho doanh nghi p t h ươ ng m i v à ư c h ư ng hoa h n g i l ý bán. 1 .2.4 Ph ươ ng pháp bán hàng tr ch m tr g óp L à ph ươ ng pháp bán hàng mà ng ư i mua ư c tr t i n m ua hàng thành nhi u l n t rong m t t h i g ian nh t n h và ng ư i mua ph i t r c ho DN bán hàng m t s t i n l n h ơ n giá bán tr t i n n gay m t l n (Bán hàng thu ti n n hi u l n ) N guy n H uy Long C huyên đ t t n ghi p
 19. T r ư ng T rung C p T ây B c C C hi K hoa kinh t 19 1 .2.5 Ph ươ ng th c h àng i h àng P h ươ ng th c h àng i h àng là ph ươ ng th c b án hàng doanh nghi p em s n p h m , v t t ư , hàng hoá i l y h àng hoá khác không t ươ ng t , g iá trao i l à giá hi n h ành c a h àng hoá, v t t ư t ươ ng n g trên th t r ư ng. 1 .3 H c h toán t n g h p k t oán bán hàng và xác nh k t qu k inh doanh. 1.3.1 Ch n g t s d ng - P hi u x u t k ho kiêm v n c huy n n i b - H oá ơ n GTGT - Hoá ơ n bán hàng - Báo cáo bán hàng, b n g kê bán l h àng hoá, d c h v , b n g thanh toán hàng i l ý, ký g i - Th q u y h àng, gi y n p t i n , b n g kê nh n t i n v à thanh toán hàng ngày - Phi u t hu - Phi u c hi - Gi y b áo n - G i y b áo có c a n gân hàng - Các ch n g t k hác có liên quan 1 .3.2 Tài kho n s d ng - T K 156: hàng hoá - TK 111: Ti n m t - T K112: Ti n g i n gân hàng - TK 131: Ph i t hu khách hàng - TK 511: Doanh thu bán hàng và cung c p d c h v - T K512: Doanh thu n i b - T K 5211: Chi t k h u t h ươ ng m i - T K 5212: Hàng bán b t r l i - T K5213: Gi m g iá hàng bán - TK 157: Hàng g i b án - TK 3331: Thu G TGT u ra N guy n H uy Long C huyên đ t t n ghi p
 20. T r ư ng T rung C p T ây B c C C hi K hoa kinh t 20 1 .3.3 Ph ươ ng th c t ính giá v n h àng bán T r g iá v n h àng bán là toàn b c ác chi phí có liên quan n q uá trình bán hàng. - Giá v n h àng bán ư c x ác n h theo công th c : C hi phí thu mua phân T r g iá mua G iá v n h ng = c a h ng bán + b c ho h ng bán ra b án ra - Tr g iá v n h àng bán trong k ỳ : C hi phí G iá v n G iá v n G iá v n T hu G TGT TM phân h ng h ng h ng bán + không đ ư c - b c ho = + bán ghi bán b tr l i h ng bán kh u tr nh n t rong k ỳ ra ỳ Xác n h tr g iá v n c a h àng xu t k ho b án: ư c x ác n h b n g 1 trong 4 ph ươ ng pháp tính giá v n c a h àng t n k ho nh ư s au: 1 .3.3.1.Ph ươ ng th c g iá ơ n v b ình quân (bình quân gia quy n ) T r g iá v n t h c t c a v t t ư x u t k ho ư c t ính c ă n c v ào s l ư ng v t t ư x u t k ho và ơ n giá bình quân gia quy n : S l ư ng Đ ơ n giá T r g iá = x v t tư bình quân v n th c x u t k ho g ia quy n t v t tư x u t k ho Đơn T r g iá th c t v t t ư t n đ u k ỳ + Tr g iá v n t h c t v t tư giá nh p bình = t rong k ỳ quân S lư ng v t tư t n đ u k ỳ +S l ư n g v t t ư n h p t rong k ỳ 1 .3.3.2.Ph ươ ng pháp nh p t r ư c xu t t r ư c P h ươ ng pháp nh p t r ư c xu t t r ư c: Ph ươ ng pháp này d a t rên gi nh hàng nào nh p t r ư c s ư c x u t t r ư c và l y ơ n giá xu t b n g ơ n giá nh p . Tr g iá hàng t n k ho cu i k ỳ ư c t ính theo ơ n giá c a n h n g l n n h p s au cùng. N guy n H uy Long C huyên đ t t n ghi p
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2