intTypePromotion=1

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ““ Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế T&C”

Chia sẻ: Pham Ngoc Linhdan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:106

1
418
lượt xem
146
download

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ““ Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế T&C”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tốt nghiệp đề tài: ““ hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại dịch vụ và thiết bị y tế t&c”', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ““ Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế T&C”

 1. L U N V Ă N T T N GHI P T ÀI: “ “ Hoàn thi n c ông tác k t oán bán hàng và xác n h k t q u k inh doanh t i C ông ty TNHH Th ươ ng M i D c h V V à Thi t B Y T T &C ”
 2. T r ư ng T rung C p T ây B c C C hi K hoa kinh t 2 N H N X ÉT C A G IÁO VIÊ N H Ư NG D N . ....................................................................................................... ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ N H N X ÉT C A ƠN V TH C T P . ....................................................................................................... ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ N guy n H uy Long C huyên đ t t n ghi p
 3. T r ư ng T rung C p T ây B c C C hi K hoa kinh t 3 . ....................................................................................................... ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ H à N i , ngày tháng n ă m 2009 Thay m t C ông ty N guy n H uy Long C huyên đ t t n ghi p
 4. T r ư ng T rung C p T ây B c C C hi K hoa kinh t 4 M CL C C ác ký hi u v i t t t : ................................................................................ 7 Danh m c c ác s ơ . ............................................................................... 8 Danh m c c ác b n g bi u . ......................................................................... 9 Danh m c t ài li u t ham kh o . ................................................................. 10 L I N ÓI U . ..................................................................................... 11 CH ƯƠ NG 1 .......................................................................................... 13 CƠ S L Ý LU N C HUNG V K T OÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC NH K T QU K INH DOANH TRONG DOANH NGHI P T H ƯƠ NG M I 1 .1. Nh n g v n c hung v k t oán bán hàng và xác n h k t q u k inh doanh ........................................................................................................... 13 1.1.1. Khái ni m v b án hàng và xác n h k t q u k inh doanh .................. 13 1.1.1.1. Doanh nghi p t h ươ ng m i . ......................................................... 13 1.1.1.2.Quá trình bán hàng ..................................................................... 14 1.1.1.3.K t q u k inh doanh .................................................................... 14 1.1.2 Vai trò c a k t oán bán hàng và xác n h k t q u k inh doanh ............. 15 1.1.3 Nhi m v c a k t oán bán hàng và xác n h k t q u k inh doanh ...... ...15 1.1.4 ý ngh ĩ a c a k t oán bán hàng………………………………………...16 1.2.Các ph ươ ng pháp tiêu th h àng hoá trong doanh nghi p t h ươ ng m i . ..... 16 1.2.1 Ph ươ ng pháp bán buôn hàng hoá ..................................................... 16 1.2.2 Bán l h àng hoá ............................................................................ 17 1.2.3 Ph ươ ng pháp bán hàng i l ý .......................................................... 18 1.2.4 Ph ươ ng pháp bán hàng tr c h m t r g óp ………………………… 18 1.2.5 Ph ươ ng th c h àng i h àng ............................................................ 18 1.3. H c h toán t n g h p k t oán bán hàng và xác n h k t q u k inh doanh…………………………………………………………………………..18 1.3.1 Ch n g t s d n g ......................................................................... 19 1.3.2 Tài kho n s d n g ........................................................................ 19 1.3.3 Ph ươ ng th c t ính giá v n h àng bán ................................................ 19 1.3.3.1.Ph ươ ng th c g iá ơ n v b ình quân (bình quân gia quy n ) ................ 20 1.3.3.2.Ph ươ ng pháp nh p t r ư c xu t t r ư c .............................................. 20 1.3.3.3.Ph ươ ng pháp nh p s au xu t t r ư c ................................................. 20 1.3.3.4.Ph ươ ng pháp tính theo giá í ch danh ............................................ 20 1.3.3.5.Ph ươ ng pháp giá h c h toán .......................................................... 20 N guy n H uy Long C huyên đ t t n ghi p
 5. T r ư ng T rung C p T ây B c C C hi K hoa kinh t 5 1.3.4 Phân b c hi phí thu mua cho hàng tiêu th . ...................................... 21 1.3.5 Ph ươ ng pháp h c h toán t n g h p . ................................................... 21 1.3.5.1.H c h toán tiêu th h àng hoá theo ph ươ ng pháp kê khai th ư ng xuyên ........................................................................................................... 21 1 .3.5.1.1 H c h toán tiêu th h àng hoá c ác doanh nghi p h c h toán hàng t n k ho theo ph ươ ng pháp kê khai th ư ng xuyên và tính thu g iá tr g ia t ă ng theo ph ươ ng pháp kh u t r . . ........................................................ 21 Sơ 1 : H c h toán ph ươ ng th c b án buôn qua kho theo hình th c g iao hàng tr c t i p . .............................................................................................. 21 Sơ 2 : H c h toán ph ươ ng th c b án buôn qua kho theo hình th c c huy n h àng .................................................................................................... 22 Sơ 3 : H c h toán theo ph ươ ng th c b án buôn v n c huy n t h n g theo hình th c g iao hàng tr c t i p ( giao tay ba) ...................................................... 23 Sơ 4 : H c h toán ph ươ ng th c b án buôn v n c huy n t h n g theo hình th c c huy n h àng có tham gia thanh toán ........................................................ 23 Sơ 5 : H c h toán ph ươ ng th c b án l . .................................................. 24 Sơ 6 : H c h toán ph ươ ng th c b án hàng i l ý ...................................... 25 Sơ 7 : H c h toán ph ươ ng th c b án hàng tr c h m t r g óp…………….26 1.3.5.1.2 H c h toán tiêu th h àng hoá c ác doanh nghi p h c h toán hàng t n k ho theo ph ươ ng pháp kê khai th ư ng xuyên tính thu g iá tr g ia t ă ng theo ph ươ ng pháp tr c t i p . .......................................................................... 26 1.3.5.2.H c h toán tiêu th h àng hoá theo ph ươ ng pháp ki m k ê n h k ỳ . ..... 27 Sơ 8 : Hach toán tiêu th h àng hoá theo PP KK K ……………………26 1 .3.6 H c h toán t n g h p c hi phí qu n l ý kinh doanh ……… ……… 2 7 1 .3.6.1. H c h toán chi phí bán hàng ……………………………… .........27 1.3.6.2. H c h toán chi phí doanh nghi p … ……………………………....30 1.3.7 H c h toán k t oán các kho n g i m t r d oanh thu .............................. 30 1.3.7.1 Các khái ni m . ........................................................................... 35 1.3.7.2 Tài kho n s d n g ...................................................................... 35 1.3.7.3 S ơ h c h toán các kho n g i m t r d oanh thu .............................. 36 1.3.8 H c h toán xác n h k t q u k inh doanh............................................ 36 1.4 Các hình th c k t oán ...................................................................... 37 1.4.1 Hình th c n h t k ý chung ................................................................ 37 1.4.2 Hình th c k t oán trên máy vi tính .................................................. 39 N guy n H uy Long C huyên đ t t n ghi p
 6. T r ư ng T rung C p T ây B c C C hi K hoa kinh t 6 1.4.3 Hình th c n h t k ý-ý s c ái ............................................................. 41 1.4.4 Hình th c c h n g t g hi s . ............................................................ 42 CH ƯƠ NG 2:TH C T C ÔNG TÁC K T OÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC NH K T QU K INH DOANH T I C ÔNG TY TNHH TH ƯƠ NG M I D C H V V À THI T B Y T T &C ....................................................................... 43 2.1. c i m c hung c a C ông ty TNHH Th ươ ng M i D c h V V à Thi t B Y T T &C ............................................................................................... 43 2.1.1.Quá trình hình thành và phát tri n c a C ông ty TNHH Th ươ ng M i D c h V V à Thi t B Y T T &C ..................................................................... 43 2.1.2.C ơ c u t c h c b m áy và c i m k inh doanh c a c ông ty ….. 45 2.1.3 T c h c b m áy k t oán t i c ông ty ……………………………… 46 2.1.3.1.C ơ c u b m áy k t oán ............................................................... 47 2.1.3.2 H t h n g tài kho n á p d n g ......................................................... 50 2.1.3.3 Hình th c s k t oán áp d n g c a C ông ty TNHH Th ươ ng M i D c h V V à Thi t B Y T T &C ..................................................................... 50 2.1.3.4.S k t oán s d n g ..................................................................... 51 2.2. Th c t r n g công tác k t oán bán hàng và xác n h k t q u k inh doanh t i c ông ty TNHH Th ươ ng M i D c h V V à Thi t B Y T T &C ...................... 52 2.2.1 c i m ho t n g bán hàng c a c ông ty........................................ 52 2.2.2 Ch n g t v à tài kho n s d n g ....................................................... 53 2.2.3. K t oán xu t k ho v t t ư , hàng hoá .................................................. 54 2.2.3.1. Ch n g t v à trình t l uân chuy n c h n g t . .................................. 54 2.2.3.2. Quy trình xu t k ho hàng hoá ....................................................... 54 2.2.4 Các ph ươ ng pháp thanh toán ti n h àng ............................................ 61 2.2.5 K t oán bán hàng .......................................................................... 61 2.2.5.1.K t oán giá v n h àng bán ............................................................ 61 2.2.5.2.K t oán doanh thu bán hàng ........................................................ 69 2.2.5.3.K t oán ph i t hu khách hàng........................................................ 69 2.2.5.4.K t oán các kho n g i m t r . ........................................................ 75 2.2.5.5. K t oán chi phí qu n l ý doanh nghi p . ......................................... 80 2.2.6 K t oán k t q u k inh doanh ............................................................ 83 2.2.7 L i n hu n c h ư a phân ph i … …………………………………………84 N guy n H uy Long C huyên đ t t n ghi p
 7. T r ư ng T rung C p T ây B c C C hi K hoa kinh t 7 CH ƯƠ NG 3: M T S G I I P HÁP NH M H OÀN THI N C ÔNG TÁC K T OÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC NH K T QU K INH DOANH T I C ÔNG TY TNHH TH ƯƠ NG M I D C H V V À THI T B Y T T &C 3.1 Nh n x ét chung v c ông tác k t oán bán hàng và xác n h k t q u k inh doanh t i c ông ty ................................................................................ 104 3.1.1 Nh n g ư u i m . .......................................................................... 104 3.1.2. Nh n g i m c n h oàn thi n . ........................................................ 105 3.2. M t s ý k i n c n h oàn thi n c ông tác k t oán bán hàng và X K Q bán hàng c a C ông ty TNHH Th ươ ng M i D c h V V à Thi t B Y t T &C ....... 105 K t l u n ……………………………………………………………………. 1 07 N guy n H uy Long C huyên đ t t n ghi p
 8. T r ư ng T rung C p T ây B c C C hi K hoa kinh t 8 CÁC KÝ HI U V I T T T : - TM:Th ươ ng m i - D N:Doanh nghi p - C FQLDN: Chi phí qu n l ý doanh nghi p - X K QKD: Xác n h k t q u k inh doanh -H G TGT: Hoá ơ n giá tr g ia t ă ng - TSC : Tài s n c nh - TK:Tài kho n - C KTM: Chi t k h u t h ươ ng m i - C KTT: Chi t k h u t hanh toán - CBCNV: Cán b c ông nhân viên - GGHB: Gi m g iá hàng bán - HBBTT: Hàng bán b t r l i - C CDC: Công c d ng c - D T:Doanh thu - TC:Tài chính - DV: D c h v - L N: L i n hu n N guy n H uy Long C huyên đ t t n ghi p
 9. T r ư ng T rung C p T ây B c C C hi K hoa kinh t 9 DANH M C C ÁC S Ơ Sơ 1 : Bán buôn qua kho theo hình th c g iao hàng tr c t i p Sơ 2 : Bán buôn qua kho theo hình th c c huy n h àng Sơ 3 : Bán buôn v n c huy n t h n g theo hình th c g iao hàng tr c t i p (giao tay ba) Sơ 4 : Bán buôn v n c huy n t h n g theo hình th c c huy n h àng có tham gia thanh toán Sơ 5 : H c h toán ph ươ ng th c b án l Sơ 6 : H c h toán ph ươ ng th c b án hàng i lý Sơ 7 : H c h toán ph ươ ng th c b án hàng tr c h m t r g óp Sơ 8 : H c h toán tiêu th h àng hoá theo ph ươ ng pháp KK K Sơ 9 : H c h toán chi phí qu n l ý kinh doanh Sơ 1 0: H c h toán các kho n g i m t r d oanh thu Sơ 1 1: H c h toán xác n h k t q u k inh doanh Sơ 1 2: Trình t g hi s t heo hình th c “ Nh t k ý chung” Sơ 1 3: Trình t g hi s t heo hình th c “ K t oán trên máy vi tính” Sơ 1 4: Trình t g hi s t heo hình th c “ Nh t k ý s c ái” Sơ 1 5: Trình t g hi s t heo hình th c “ Ch n g t g hi s ” Sơ 1 6: C ơ c u t c h c b m áy qu n l ý c a c ông ty Sơ 1 7: C ơ c u t c h c b m áy k t oán N guy n H uy Long C huyên đ t t n ghi p
 10. T r ư ng T rung C p T ây B c C C hi K hoa kinh t 10 D ANH M C C ÁC B N G BI U B n g 1: Danh sách các m t h àng B n g 2: Hóa ơ n giá tr g ia t ă ng B n g 3: Phi u x u t k ho B n g 4: Th k ho B n g 5: B n g t n g h p n h p – x u t – t n h àng hoá B n g 6: S c hi ti t h àng hoá B n g 7: S c hi ti t g iá v n h àng bán B n g 8: S c hi ti t t hanh toán v i n g ư i mua B n g 9: S t n g h p t heo dõi công n v i k hách hàng B n g 10: S c hi ti t T K 521 B n g 11: Phi u n h p k ho hàng bán tr l i B n g 12: S c hi ti t T K 5212 B n g 13: Hóa ơn d ch v B n g 14: B n g thanh toán l ươ ng nhân viên v ă n phòng B n g 15: S c hi ti t T K 642 B n g 16: Nh t k ý chung B n g 17: S c ái TK 511 B n g 18: S c ái TK 5211 B n g 19: S c ái TK 5212 B n g 20: S c ái TK 632 B n g 21: S c ái TK 131 B n g 22: S c ái TK 642 B n g 23: S c ái TK 911 B n g 24: S c ái TK 421 B n g 25: Báo cáo k t q u k inh doanh N guy n H uy Long C huyên đ t t n ghi p
 11. T r ư ng T rung C p T ây B c C C hi K hoa kinh t 11 D anh m c t ài li u t ham kh o 1 .Giáo trình “K t oán th ươ ng m i v à d c h v ” -Tr ư ng i H c C ông nghi p H à N i , Tác gi : Th c s ĩ H oàng Th V i t H à 3.H t h n g chu n m c K t oán Vi t N am –Nhà xu t b n T ài chính –HN tháng 01-2004 4.Giáo trình “K t oán doanh nghi p ” –H c v i n T ài chính Tác gi : PGS-TS:Ngô Chi và TS:Tr ươ ng Th T hu 5 . “H ư ng d n l p c h n g t k t oán, h ư ng d n g hi s k t oán”-Nhà xu t b n t ài chính –Hà N i -2005 6.Trang web:http/www.mof.gov. vn Và m t s t ài li u k hác N guy n H uy Long C huyên đ t t n ghi p
 12. T r ư ng T rung C p T ây B c C C hi K hoa kinh t 12 L I N ÓI U T rong c ơ c h m i, v i s ho t n g c a n hi u t hành ph n k inh t t ính c l p, t ch t rong các doanh nghi p n gày càng cao h ơ n. M i d oanh nghi p p h i n ă ng n g sáng t o t rong kinh doanh, ph i c h u t rách nhi m t r ư c k t q u k inh doanh c a m ình, b o t oàn ư c v n k inh doanh và quan tr n g h ơ n là kinh doanh có lãi. Mu n n h ư v y c ác doanh nghi p p h i n h n t h c ư c v t rí khâu tiêu th s n p h m , hàng hoá vì nó quy t nh n k t q u k inh doanh c a d oanh nghi p v à là c ơ s d oanh nghi p c ó thu nh p b ù p c hi phí b r a, th c h i n n gh ĩ a v v i N gân sách Nhà N ư c. Bên c n h ó, m c í ch ho t n g c a d oanh nghi p l à l i n hu n n ên vi c x ác nh ú ng n K QKD nói chung và k t q u b án hàng nói riêng là r t q uan tr n g. Do v y b ên c n h các bi n p háp qu n l ý chung, vi c t c h c h p l ý công tác k t oán bán háng là r t c n t hi t g iúp doanh nghi p c ó y t hông tin k p t h i v à chính xác ư a ra quy t n h kinh doanh ú ng n. Xu t p hát t ó , qua th i g ian th c t p C ông ty TNHH Th ươ ng M i D ch V V à Thi t B Y T T &C em ã i s âu nghiên c u v n t ch c k t oán bán hàng và xác n h k t q u k inh doanh trong công ty v i t ài : “ H oàn thi n c ông tác k t oán bán hàng và xác nh k t qu k inh doanh t i C ông ty TNHH Th ươ ng M i D c h V V à Thi t B Y T T &C . T rong quá trình th c t p , em ã ưcs c h d n , giúp c a c ác th y , cô giáo, tr c t i p l à cô giáo Nguy n T h T hanh Loan cùng các anh, các ch c án b k t oán Công ty TNHH Th ươ ng M i D c h V V à Thi t B Y T T &C. Tuy nhiên, ph m v i t ài r n g, th i g ian th c t c h ư a nhi u n ên khó tránh kh i n h n g thi u s ót. Em r t m ong nh n ư cs c h b o , giúp c a c ác th y c ô giáo và các anh, các ch p hòng k t oán công ty c huyên c a em ưc h oàn thi n h ơ n. C huyên c a e m g m b a ch ươ ng: C h ươ ng 1: C ơ s l ý lu n c hung v k t oán bán hàng và xác n h k t q u k inh d oanh trong doanh nghi p t h ươ ng m i . Ch ươ ng 2 : Th c t c ông tác k t oán bán hàng và xác nh k t qu ho t ng k inh doanh t i C ông ty TNHH Th ươ ng M i D c h V V à Thi t B Y T T &C . N guy n H uy Long C huyên đ t t n ghi p
 13. T r ư ng T rung C p T ây B c C C hi K hoa kinh t 13 C h ươ ng 3 : M t s b i n p háp nh m h oàn thi n c ông tác k t oán bán hàng và x ác nh k t qu ho t n g kinh doanh t i C ông ty TNHH Th ươ ng M i D c h V V à Thi t B Y T T &C N guy n H uy Long C huyên đ t t n ghi p
 14. T r ư ng T rung C p T ây B c C C hi K hoa kinh t 14 C H ƯƠ NG 1 CƠ S L Ý LU N C HUNG V K T OÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC NH K T QU K INH DOANH TRONG DOANH NGHI P T H ƯƠ NG M I 1 .1. Nh n g v n c hung v k t oán bán hàng và xác n h k t q u k inh doanh 1.1.1. Khái ni m v b án hàng và xác n h k t q u k inh doanh 1 .1.1.1. Doanh nghi p t h ươ ng m i T rong s p hát tri n c a n n k inh t h àng hoá, nghành th ươ ng m i v i n h n g th m n h c a m ình trong công tác t c h c , thúc y l ư u thông hàng hoá, n i n g ư i s n x u t v i n g ư i tiêu dùng, ã g óp ph n á ng k c ho s p hát tri n c a n n k inh t h àng hoá. Nghành th ươ ng nghi p ư c c oi là nghành kinh t c ó ch c n ă ng t c h c l ư u thông hàng hoá thì doanh nghi p t h ươ ng m i c hính là b p h n c a n ghành th ươ ng nghi p t h c h i n c h c n ă ng ó . Trong ho t n g kinh doanh th ươ ng m i , tiêu th h àng hoá là giai on c u i c ùng trong quá trình l ư u chuy n h àng hoá. Ho t n g chính c a d oanh nghi p t h ươ ng m i l à mua vào các s n p h m h àng hoá c a c ác doanh nghi p s n x u t , sau ó t hông qua h t h n g bán hàng c a m ình cung c p c ho ng ư i tiêu dùng n g th i t hu ư c ti n nh v ào vi c c ung c p h àng hoá ó . Quá trình kinh doanh c a d oanh nghi p t h ươ ng m i g m b a khâu ch yu ó l à: Mua vào, d tr v à bán ra. Trong ó q uá trình v n k inh doanh c a d oanh ngh ê p v n n g theo mô hình T-H-T’. Qúa trình v n n g trên có m i l iên h m t t hi t v à u c ó ý ngh ĩ a h t s c q uan tr n g trong ó k hâu bán hàng là khâu cu i c ùng trong chu k ỳ t u n h oàn v n c a d oanh nghi p . Khâu này có tác ng r t l n n t ính hi u q u ca ho t n g kinh doanh trong doanh nghi p t h ươ ng m i . N guy n H uy Long C huyên đ t t n ghi p
 15. T r ư ng T rung C p T ây B c C C hi K hoa kinh t 15 1 .1.1.2 Quá trình bán hàng T rong doanh nghi p t h ươ ng m i , quá trình bán hàng ưcbt ut k hi doanh nghi p c huy n g iao s n p h m , hàng hoá. d c h v c ho khách hàng, ng th i k hách hàng tr h o c c h p n h n t r m t k ho n t i n t ươ ng n g cho giá bán s n p h m h àng hoá ó m à hai bên ã t ho t hu n . Quá trình này ư c c oi là hoàn t t k hi ng ư i bán ã nh n ư c t i n v à ng ư i mua ã nh n ư c h àng. i v i d oanh nghi p t h ươ ng m i n ói riêng và t t c c ác doanh nghi p n ói chung ho t n g bán hàng m b o c ho h bù p c ác kho n c hi phí b ra trong quá trình kinh doanh và có th t ích lu . C ó th n ói ho t n g bán hàng là lý do t n t i c a c ác doanh nghi p t h ươ ng m i v à nó có ý ngh ĩ a to l n i v is t n t i v à phát tri n c a d oanh nghi p t h ươ ng m i . Ho t n g bán hàng phát tri n s to i u k i n c ho doanh nghi p m r ng ư c t h t r ư ng tiêu th , m r n g kinh doanh, do ó t ă ng ư c d oanh thu giúp doanh nghi p c n g c v à kh n g n h v t rí c a m ình trên th t r ư ng. i v i n g ư i tiêu dùng, quá trình bán hàng c a d oanh nghi p g iúp áp n g nhu c u t iêu dùng c a x ã h i . Ch q ua khâu bán hàng, công d n g c a h àng hoá, d c h v mi ư c x ác n h hoàn toàn, s p hù h p g i a t h h i u n g ư i tiêu dùng v i h àng hoá m i ư c kh ng n h. i v i t oàn b n n k inh t q u c d ân, khâu bán hàng c ũ ng có ý ngh ĩ a r t l nv is p hát tri n c a n n k inh t . V i l i t h r iêng c a m ình ó l à ti p c n t r c t i p v i n g ư i tiêu dùng, nên quá trình bán hàng có th n m b t t ư ng t n n hu c u , th h i u c a n g ư i tiêu dùng. 1 .1.1.3 K t q u k inh doanh K t qu ho t n g kinh doanh là k t q u c u i c ùng c a h o t n g bán hàng và các ho t n g khác c a d oanh nghi p s au m t t h i k ì nh t n h bi u hi n b ng s t i n l ãi hay l . K t qu k inh doanh c a d oanh nghi p t h ươ ng m i b ao g m k t q u b án hàng, k t q u h o t n g tài chính và k t q u b t t h ư ng. K t qu b án hàng ư c x ác n h là s c hênh l c h gi a d oanh thu v i t r g iá v n h àng bán, chi phí bán hàng và chi phí qu n l ý doanh nghi p p hân b c ho ho t n g s n x u t k inh doanh trong k ỳ . K t qu ho t n g tài chính là chênh l c h gi a t hu nh p t ho t n g tài chính v i c hi phí ho t n g tài chính và k t q u b t t h ư ng là s c hênh l c h gi a c ác kho n t hu nh p b t t h ư ng vói các kho n c hi phí b t t h ư ng. N guy n H uy Long C huyên đ t t n ghi p
 16. T r ư ng T rung C p T ây B c C C hi K hoa kinh t 16 i v i d oanh nghi p t h ươ ng m i t hì k t q u b án hàng th ư ng chi m t tr ng l n ch y u t rong k t q a h o t n g kinh doanh. Do ó , vi c x ác nh k t q u b án hàng c ũ ng có ý ngh ĩ a quan tr n g trong công tác qu n l ý t i d oanh nghi p . 1 .1.2 Vai trò c a k t oán bán hàng và xác n h k t q u k inh doanh K t oán bán hàng và xác nh k t qu là m t ph n c a k t oán, có vai trò r t l n i v i c ông tác qu n t r d oanh nghi p . Nó giúp cho doanh nghi p x em xét kinh doanh m t h àng, nhóm hàng, a i m k inh doanh nào có hi u qu , b p h n k inh doanh, c a h àng nào th c h i n t t c ông tác bán hàng. Nh ó d oanh nghi p c ó th p hân tích, á nh giá, l a c h n c ác ph ươ ng án u tư s ao cho có hi u q u n h t 1 .1.3 Nhi m v c a k t oán bán hàng và xác nh k t qu k inh doanh - G hi chép, ph n á nh k p t h i y v à chính xác tình hình bán hàng và xác nh k t qu k inh doanh c a d oanh nghi p t rong k ỳ c v t r g iá và s l ư ng hàng bán theo t n g m t h àng và nhóm hàng. - Ph n á nh và giám c c hính xác tình hình thu h i v n , tình hình công n và thanh toán công n p h i t hu n g ư i mua, theo dõi chi ti t t heo t n g khách hàng, s t i n k hách n … - T ính toán chính xác giá v n c a h àng tiêu th , t ó x ác n h chính xác k t q u b án hàng - C ung c p t hông tin chính xác, trung th c v à y v t ình hình bán hàng ,xác nh k t qu ph c v c ho vi c l p b áo cáo tài chính và qu n l ý doanh nghi p . - Tham m ư u cho lãnh ov c ác gi i p háp t húc y q uá trình bán hàng, giúp cho ban giám cnm ư c t h c t r n g, tình hình tiêu th h àng hoá c a d oanh nghi p m ình k p t h i v à có nh n g chính sách i u c h n h thích h p v i t h t r ư ng … 1 .1.4 ý ngh ĩ a c a k t oán bán hàng i v i các doanh nghi p thương m i, vi c bán hàng có ý nghĩa r t to l n, bán hàng m i có th em l i l i nhu n cho doanh nghi p và bù p ư c chi phí b ra, không nh ng th nó cũng ph n ánh năng l c kinh doanh và v th c a doanh nghi p trên th trư ng. N guy n H uy Long C huyên đ t t n ghi p
 17. T r ư ng T rung C p T ây B c C C hi K hoa kinh t 17 1 .2.Các ph ươ ng pháp tiêu th h àng hoá trong doanh nghi p t h ươ ng m i 1 .2.1 Ph ươ ng pháp bán buôn hàng hoá 1 .2.1.1.Khái ni m L à ph ươ ng th c b án hàng cho các ơ n v t h ươ ng m i , các doanh nghi p s n xu t… t h c h i n b án ra ho c g ia công, ch b i n r i b án ra. Trong bán buôn th ư ng bao g m 2 p h ươ ng th c s au: * P h ươ ng th c b án buôn qua kho L à ph ươ ng th c b án buôn hàng hoá mà trong ó h àng bán ph i ưc xu t t k ho b o q u n c a d oanh nghi p . Bán buôn qua kho có 2 hình th c . - Bán buôn qua kho theo hình th c g iao hàng tr c t i p :bên mua c i di n n k ho c a D N n h n h àng. DN xu t k ho hàng hoá, giao hàng tr c t i p c ho i d i n b ên mua. Sau khi i d i n b ên mua nh n h àng, thanh toán ti n h o c c h p n h n n , h àng hoá ư c x ác n h là tiêu th . - B án buôn qua kho theo hình th c c huy n h àng(g i h àng cho bên mua):c ă n c v ào h p ng ã k ý k t , ho c t heo ơ n hàng, DN xu t k ho hàng hoá, dùng ph ươ ng ti n v n t i c a m ình ho c i t huê ngoài, chuy n h àng n k ho c a b ên mua ho c m t a i m n ào ó d o bên mua quy n h trong h p n g. * P h ươ ng th c b án buôn v n c huy n t h n g D N sau khi mua hàng, nh n h àng mua, không ưa v n h p k ho mà chuy n b án th n g cho bên mua. Bán buôn v n c huy n t h n g có 2 hình th c : - Bán buôn v n c huy n t h n g theo hình th c g iao hàng tr c t i p ( hình th c g iao tay ba hay bán buôn v n c huy n t h n g có tham gia thanh toán): Doanh nghi p s au khi mua hàng, giao tr c t i p c ho i d i n c a b ên mua t i k ho ng ư i bán. Sau khi giao, nh n , i d i n b ên mua ký nh n h àng, bên mua ã t hanh toán ti n h àng ho c c h p n h n n , h àng hoá ư c x ác n h là tiêu th . - B án buôn v n c huy n t h n g theo hình th c c huy n h àng: DN sau khi mua hàng, nh n h àng mua, dùng ph ươ ng ti n v n t i c a m ình ho c t huê ngoài v n c huy n h àng n g iao cho bên mua a i m ã ư c t h a t hu n . 1 .2.2 Bán l h àng hoá 1 .2.2.1.Khái ni m N guy n H uy Long C huyên đ t t n ghi p
 18. T r ư ng T rung C p T ây B c C C hi K hoa kinh t 18 L à ph ươ ng th c b án hàng tr c t i p c ho ng ư i tiêu dùng ho c c ác t c h c kinh t h o c c ác ơ n v k inh t t p th m ua v m ang tính ch t t iêu dùng n ib . 1 .2.2.2. c im - H àng hoá ã r a kh i l ĩ nh v c l ư u thông và i v ào l ĩ nh v c t iêu dùng. - Giá tr v à giá tr s d n g c a h àng hoá ã ư c th c hi n - B án ơ n chi c h o c s l ư ng nh , g iá bán th ư ng n nh Ph ươ ng th c b án l c ó các hình th c s au: + Bán l t hu ti n t p t rung: nghi p v t hu ti n c a n g ư i mua và nghi p v g iao hàng cho ng ư i mua tách r i n hau. M i q u y h àng có m t n hân viên thu ti n l àm nhi m v t hu ti n c a k hách, vi t h óa ơ n ho c t ích k c ho khách k hách n n h n h àng q u y h àng do nhân viên bán hàng giao. Ưu i m c a h ình th c n ày là ít x y r a sai sót gi a t i n v à hàng, nh ư ng có nh ư c i m l à m t n hi u t h i g ian c a k hách hàng. Vì v y h ình th c b án hàng này ch á p d n g i v i n h n g m t h àng có giá tr c ao. + Bán l t hu ti n t r c t i p : nhân viên bán hàng tr c t i p t hu ti n c a k hách và giao hàng cho khách. Cu i n gày ho c c u i m i c a nhân viên bán hàng làm gi y n p t i n v à n p t i n c ho th qu v à l p b áo cáo bán hàng và xác n h k t q u k inh doanh. + Bán l t ph c v (t c h n ): khách hàng t c h n l y h àng, mang n b àn tính ti n v à thanh toán ti n h àng. Nhân viên thu ti n k i m h àng, tính ti n , l p h oá ơ n bán hàng và thu ti n c a k hách hàng. 1 .2.3 Ph ươ ng pháp bán hàng i lý D oanh nghi p t h ươ ng m i g iao hàng cho c ơ s i l ý, ký g i c ác c ơ s n ày tr c t i p b án hàng. Bên nh n i l ý, ký g i s t r c t i p b án hàng và xác nh k t qu k inh doanh, và thanh toán ti n h àng cho doanh nghi p t h ươ ng m i v à ư c h ư ng hoa h n g i l ý bán. 1 .2.4 Ph ươ ng pháp bán hàng tr ch m tr g óp L à ph ươ ng pháp bán hàng mà ng ư i mua ư c tr t i n m ua hàng thành nhi u l n t rong m t t h i g ian nh t n h và ng ư i mua ph i t r c ho DN bán hàng m t s t i n l n h ơ n giá bán tr t i n n gay m t l n (Bán hàng thu ti n n hi u l n ) N guy n H uy Long C huyên đ t t n ghi p
 19. T r ư ng T rung C p T ây B c C C hi K hoa kinh t 19 1 .2.5 Ph ươ ng th c h àng i h àng P h ươ ng th c h àng i h àng là ph ươ ng th c b án hàng doanh nghi p em s n p h m , v t t ư , hàng hoá i l y h àng hoá khác không t ươ ng t , g iá trao i l à giá hi n h ành c a h àng hoá, v t t ư t ươ ng n g trên th t r ư ng. 1 .3 H c h toán t n g h p k t oán bán hàng và xác nh k t qu k inh doanh. 1.3.1 Ch n g t s d ng - P hi u x u t k ho kiêm v n c huy n n i b - H oá ơ n GTGT - Hoá ơ n bán hàng - Báo cáo bán hàng, b n g kê bán l h àng hoá, d c h v , b n g thanh toán hàng i l ý, ký g i - Th q u y h àng, gi y n p t i n , b n g kê nh n t i n v à thanh toán hàng ngày - Phi u t hu - Phi u c hi - Gi y b áo n - G i y b áo có c a n gân hàng - Các ch n g t k hác có liên quan 1 .3.2 Tài kho n s d ng - T K 156: hàng hoá - TK 111: Ti n m t - T K112: Ti n g i n gân hàng - TK 131: Ph i t hu khách hàng - TK 511: Doanh thu bán hàng và cung c p d c h v - T K512: Doanh thu n i b - T K 5211: Chi t k h u t h ươ ng m i - T K 5212: Hàng bán b t r l i - T K5213: Gi m g iá hàng bán - TK 157: Hàng g i b án - TK 3331: Thu G TGT u ra N guy n H uy Long C huyên đ t t n ghi p
 20. T r ư ng T rung C p T ây B c C C hi K hoa kinh t 20 1 .3.3 Ph ươ ng th c t ính giá v n h àng bán T r g iá v n h àng bán là toàn b c ác chi phí có liên quan n q uá trình bán hàng. - Giá v n h àng bán ư c x ác n h theo công th c : C hi phí thu mua phân T r g iá mua G iá v n h ng = c a h ng bán + b c ho h ng bán ra b án ra - Tr g iá v n h àng bán trong k ỳ : C hi phí G iá v n G iá v n G iá v n T hu G TGT TM phân h ng h ng h ng bán + không đ ư c - b c ho = + bán ghi bán b tr l i h ng bán kh u tr nh n t rong k ỳ ra ỳ Xác n h tr g iá v n c a h àng xu t k ho b án: ư c x ác n h b n g 1 trong 4 ph ươ ng pháp tính giá v n c a h àng t n k ho nh ư s au: 1 .3.3.1.Ph ươ ng th c g iá ơ n v b ình quân (bình quân gia quy n ) T r g iá v n t h c t c a v t t ư x u t k ho ư c t ính c ă n c v ào s l ư ng v t t ư x u t k ho và ơ n giá bình quân gia quy n : S l ư ng Đ ơ n giá T r g iá = x v t tư bình quân v n th c x u t k ho g ia quy n t v t tư x u t k ho Đơn T r g iá th c t v t t ư t n đ u k ỳ + Tr g iá v n t h c t v t tư giá nh p bình = t rong k ỳ quân S lư ng v t tư t n đ u k ỳ +S l ư n g v t t ư n h p t rong k ỳ 1 .3.3.2.Ph ươ ng pháp nh p t r ư c xu t t r ư c P h ươ ng pháp nh p t r ư c xu t t r ư c: Ph ươ ng pháp này d a t rên gi nh hàng nào nh p t r ư c s ư c x u t t r ư c và l y ơ n giá xu t b n g ơ n giá nh p . Tr g iá hàng t n k ho cu i k ỳ ư c t ính theo ơ n giá c a n h n g l n n h p s au cùng. N guy n H uy Long C huyên đ t t n ghi p
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2