intTypePromotion=1

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “Quản lý vốn lưu động của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công trình xây dụng Hải Phòng năm 2009-2011”

Chia sẻ: Pham Ngoc Linhdan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
229
lượt xem
77
download

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “Quản lý vốn lưu động của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công trình xây dụng Hải Phòng năm 2009-2011”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tốt nghiệp đề tài: “quản lý vốn lưu động của công ty cổ phần tư vấn thiết kế công trình xây dụng hải phòng năm 2009-2011”', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “Quản lý vốn lưu động của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công trình xây dụng Hải Phòng năm 2009-2011”

 1. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “Qu n lý v n lưu ng c a Công ty c ph n tư v n thi t k công trình xây d ng H i Phòng năm 2009-2011” 1
 2. M cl c L i nói u Ph n 1.Lý lu n chung v v n lưu ng 1.1.Lý lu n chung v v n lưu ng c a doanh nghi p 1.1.1.Khái ni m, c i m c a v n lưu ng 1.1.2.Thành ph n v n lưu ng 1.1.3.Vai trò v n lưu ng 1.2.Qu n lý và nâng cao hi u qu s d ng v n lưu ng c a doanh nghi p. 1.2.1.S c n thi t ph i tăng cư ng qu n lý v n lưu ng 1.2.2.S c n thi t ph i nâng cao hi u qu s d ng v n lưu ng c a doanh nghi p. 1.2.3.Các ch tiêu ánh giá hi u qu s d ng v n lưu ng 1.2.3.1.T c luân chuy n v n lưu ng. 1.2.3.2.Các h s kh năng thanh toán 1.2.3.3.Kỳ thu ti n bình quân và vòng quay hang t n kho 1.3.Nhân t nh hư ng và các bi n pháp nâng cao hi u s d ng v n lưu ng c a doanh nghi p. 1.3.1.Nhân t nh hư ng t i hi u qu s d ng v n lưu ng trong doanh nghi p. 1.3.2.Các bi n pháp nâng cao hi u qu s d ng v n lưu ng trong doanh nghi p. Ph n 2.Th c tr ng qu n lý và s d ng v n lưu ng t i công ty c ph n tư v n thi t k công trình xây d ng H i Phòng. 2.1.Khái quát v công ty 2.1.1.Quá trình hình thành và phát tri n. 2
 3. 2.1.2. c i m s n xu t kinh doanh, nh ng k t qu t ư c,nh ng thu n l i, khó khăn trong quá trình phát tri n. 2.1.3. T ch c b máy qu n lý c a Công ty 2.1.4. T ch c b máy k toán tài chính c a Công ty 2.2.Tình hình qu n lý và s d ng v n lưu ng t i công ty HCDC 2.2.1.K t c u v n kinh doanh 2.2.2.Tình hình s d ng v n lưu ng 2.2.3.Hi u qu s d ng v n lưu ng 2.3. ánh giá hi u qu s d ng v n lưu ng c a công ty 2.3.1. Nh ng k t qu t ư c trong vi c qu n lý và s d ng v n lưu ng 2.3.2. Nh ng nguyên nhân và h n ch trong vi c qu n lý v n lưu ng c a công ty Ph n 3.Bi n pháp nh m tăng cư ng qu n lý và nâng cao hi u qu s d ng v n lưu ng 3.1. nh hư ng phát tri n c a công ty trong nh ng năm 2010 n năm 2015 3.2.Bi n pháp nâng cao hi u qu s d ng v n lưu ng K t l u n. 3
 4. L IM U Trong n n kinh t th trư ng c nh tranh quy t li t, doanh nghi p mu n t n t i và phát tri n ư c thì òi h i doanh nghi p ph i có m t s c c nh tranh v tài chính c th là v n.V n là i u ki n v t ch t không th thi u ư c trong ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p trong vi c m r ng quy mô v chi u sâu và chi u r ng c a m i doanh nghi p.Vì th doanh nghi p ph i luôn m b o v n cho ho t ng c a mình và không ng ng nâng cao hi u qu s d ng v n, t ó doanh nghi p m i có th tăng l i nhu n, tăng thu nh p t n t i và phát tri n. M t trong nh ng b ph n quan tr ng c a v n kinh doanh là v n lưu ng, nó là y u t b t u và k t thúc c u quá trình kinh doanh. Vì v y v n lưu ng không th thi u trong các doanh nghi p. Qu n lý và s d ng v n lưu d ng là m t trong nh ng n i dung qu n lý tài chính quan tr ng i v i các doanh nghi p trong n n kinh t th trư ng. Song không ph i doanh nghi p nào cũng s d ng v n lưu ng hi u qu . c bi t là trong i u ki n n n kinh t nư c ta hi n nay các doanh nghi p ang trong tình tr ng thi u v n, vi c vay v n g p nhi u khó khăn không áp ng nhu c u kinh doanh. Do v y các doanh nghi p mu n t n t i và phát tri n ư c trong cơ ch th trư ng này thì m t trong nh ng vi c ph i làm là nâng cao hi u qu qu n lý và s d ng v n lưu ng. V n này không còn là m i nhưng nó luôn luôn t ra câu h i cho các doanh nghi p và ngư i quan tâm t i ho t ng kinh doanh và nó quy t nh t i s s ng còn c a doanh nghi p.Nhân th c ư c t m quan tr ng c a v n lưu ng trong s t n t i và phát tri n c a doanh nghi p cùng v i nh ng ki n th c ư c h c,th i gian ki n t p t i công ty c ph n tư v n thi t k công trình xây d ng H i Phòng và s ch b o c a th y cô chúng em ã cùng nhau tìm hi u v 4
 5. tài :” Qu n lý v n lưu ng c a Công ty c ph n tư v n thi t k công trình xây d ng H i Phòng năm 2009-2011” N i dung chính c a tài g m ba ph n: Ph n 1- Lý lu n chung v v n lưu ng trong doanh nghi p Ph n 2- Th c tr ng qu n lý và s d ng v n t i công ty c ph n tư v n thi t k công trình xây d ng H i Phòng. Ph n3- Bi n pháp nh m tăng cư ng qu n lý và nâng cao hi u qu s d ng v n lưu ng t i Công ty C ph n Thi t k và xây d ng H i Phong Ph n I- LÝ LU N CHUNG V V N L ƯU NG TRONG DOANH NGHI P 1.1 Lý lu n chung v v n lưu ng c a doanh nghi p 1.1.1 Khái ni m, c i m c a v n lưu ng 1.1.1.1 Khái ni m Mu n ti n hành s n xu t kinh doanh ngoài tư li u lao ng các doanh nghi p còn ph i có i tư ng lao ng và s c lao ng. Trong n n s n xu t hàng hóa ti n t các DN ph i dùng ti n mua s p i tư ng lao ng và tr lương cho công nhân viên, do ó ph i ng trư c m t s v n cho m c ích này. S ti n ng trư c ó g i là v n lưu ng. Hay nói cách khác s ti n ng trư c v tài s n lưu ng hi n có và u tư ng n h n c a doanh nghi p m b o cho s n xu t kinh doanh ư c bình thư ng liên t c g i là v n lưu ng. 1.1.1.2 c im 5
 6. V n lưu ng hoàn thành m t vòng tu n hoàn sau m t chu kỳ s n xu t. Trong quá trình ó v n lưu ng chuy n toàn b m t l n giá tr vào giá tr s n ph m, khi k t thúc quá trình s n xu t giá tr hàng hóa ư c th c hi n và v n lưu ng ư c thu h i. Trong quá trình s n xu t v n lưu ng ư c chuy n qua nhi u hình thái khác nhau.Vì v y trong quá trình s n xu t kinh doanh qu n lý v n lưu ng có m t vai trò quan tr ng. Trong cơ ch t ch t ch i v trách nhi m tài chính, s v n ng c a v n lưu ng g n ch t v i l i ích c a doanh nghi p và ngư i lao ng. V n lưu ng tu n hoàn liên t c và hoàn thành m t vòng tu n hoàn sau m i chu kỳ s n xu t. 1.1.2 Thành ph n c a v n lưu ng 1.1.2.1 Căn c vào vai trò c a v n lưu ng i v i quá trình s n xu t kinh doanh V n lưu ng c a doanh nghi p có th chia thành các lo i ch y u sau: -V n lưu ng trong khâu d tr s n xu t g m các kho n: +V n nguyên v t li u chính +V n v t óng gói +V n v t li u ph +V n công c d ng c nh +V n ph tùng thay th -V n lưu ng trong khâu tr c ti p s n xu t, g m các kho n: +V n s n ph m ang ch t o +V n chi phí tr trư c ng n h n -V n lưu ng trong các khâu lưu thong, g m các kho n: 6
 7. +V n thành ph m +V n b ng ti n +V n trong khâu thanh toán +Các kho n v n u tư ng n h n v ch ng khoán, cho vay ng n h n,... 1.1.2.2 Căn c vào hình thái bi u hi n c a v n có th chia v n lưu ng thành -V n b ng ti n và các kho n ph i thu. -V n v hàng t n kho bao g m:v n nguyên v t li u chính, v n v t li u ph , v n nhiên li u, v n ph tùng thay th , v n v t óng gói, v n công c d ng c , v n v chi phí tr trư c,v n thành ph m. Vi c phân lo i v n lưu ng theo cách này t o i u ki n thu n l i cho vi c xem xét ánh giá m c t n kho d tr và kh năng thanh toán c a doanh nghi p. 1.1.2.3 Căn c vào ngu n hình thành -Ngu n v n n i b doanh nghi p -Ngu n v n bên ngoài doanh nghi p Vi c chia v n lưu ng c a doanh nghi p ra thành các lo i nói trên nh m t o kh năng doanh nghi p xem xét và quy t nh huy ng các ngu n v n m b o cho nhu c u v n lưu ng thư ng xuyên n nh 1.1.3. Vai trò c a v n lưu ng - ti n hành s n xu t, ngoài TSC như máy móc, thi t b ,nhà xư ng,... doanh nghi p ph i b ra m t lư ng ti n nh t nh mua s m hàng hóa, nguyên v t li u...ph c v cho quá trình s n xu t. Như v y v n lưu ng là i u ki n tiên quy t c a quá trình s n xu t kinh doanh. 7
 8. - Ngoài ra v n lưu ng còn m b o cho quá trình tái s n xu t c a doanh nghi p ư c ti n hành thư ng xuyên,liên t c. V n lưu ng là công c ph n ánh, ánh giá quá trình mua s m,d tr ,s n xu t,tiêu th c a doanh nghi p. - V n lưu ng còn có kh năng quy t nh n quy mô ho t ng c a doanh nghi p. V n lưu ng còn giúp cho DN ch p ư c th i cơ kinh doanh và t o l i th c nh tranh cho DN. - V n lưu ng còn là b ph n ch y u c u thành nên giá thành s n ph m. Do c i m luân chuy n toàn b m t l n vào giá tr s n ph m c a s n ph m.Do ó, v n lưu ng óng vai trò óng vai trò quy t nh trong vi c tính giá c c a hàng hóa. 1.2 Qu n lý và nâng cao hi u qu s d ng v n lưu ng c a doanh nghi p 1.2.1 Qu n lý v n lưu ng Qu n lý v n lưu ng là m t ho t ng tr ng y u trong công tác qu n lý tài chính doanh nghi p, qu n lý v n lưu ng không nh ng m b o s d ng v n lưu ng h p lý, ti t ki m mà còn có ý nghĩa quan tr ng trong vi c gi m chi phí, ng th i thúc y tiêu th s n ph m và thanh toán ti n k p th i cho nhân viên. Do c i m c a v n lưu ng là luân chuy n nhanh, s d ng linh ho t lên góp ph n quan tr ng m b o s n xu t ra m t kh i lư ng. Vì v y k t qu ho t ng ch y u c a doanh nghi p t t hay x u m t ph n l n là do ch t lư ng công tác qu n lý v n lưu ng quy t nh. 1.2.2 Nâng cao hi u s d ng v n lưu ng Trong cơ ch th trư ng doanh nghi p ph i t trang tr i tài chính, doanh nghi p ph i t o ra thu nh p trang tr i các kho n chi phí và có lãi. V n nâng cao hi u qu s d ng v n lưu ng có ý nghĩa quan tr ng trong vi c nâng cao 8
 9. hi u qu kinh doanh c a doanh nghi p. Doanh nghi p có th m r ng s n xu t, tăng doanh thu mà v n không ph i tăng v n lưu ng ho c ph i tăng v n lưu ng v i t c nh hơn t c tăng doanh thu. Như v y, nâng cao hi u qu s d ng v n lưu ng v a có ý nghĩa ti t ki m v n, v a có ý nghĩa gi m chi phí lưu thông do gi m chi phí s d ng v n, tăng l i nhu n cho doanh nghi p.Do ó hi u qu s d ng v n lưu ng òi h i doanh nghi p ph i quan tâm m t cách thư ng xuyên và ph n u nâng cao hi u qu s d ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. S d ng h p lý v n lưu ng bi u hi n ch tăng t c luân chuy n c a v n lưu ng. T c luân chuy n c a v n lưu ng nhanh hay ch m bi u hi n hi u qu s d ng v n lưu ng c a doanh nghi p cao hay th p. Nâng cao hi u qu v n lưu ng nh m nâng cao l i nhu n, có l i nhu n m i có tích lũy cho xã h i, tích t v n cho doanh nghi p phát tri n s n xu t. Vì v y nâng cao hi u qu s d ng v n lưu ng là tăng l i nhu n cho doanh nghi p. 1.2.3 Các ch tiêu ánh giá hi u qu s d ng v n lưu ng 1.2.3.1 T c luân chuy n v n lưu ng xác nh t c luân chuy n c a v n lưu ng ta thư ng s d ng các ch tiêu sau: -S vòng quay c a v n lưu ng: S vòng quay c a T ng doanh thu thu n v n lưu ng V n lưu ng bình quân 9
 10. Ch tiêu này cho bi t s v n lưu ng quay ư c bao nhiêu vòng trong chu kỳ kinh doanh. N u s vòng quay l n ch ng t hi u qu s d ng v n lưu ng càng cao và ngư c l i. -Kỳ luân chuy n c a v n lưu ng: Kỳ luân chuy n c a 360 V n lưu ng S vòng quay c a v n lưu ng Ch tiêu này th hi n s ngày c n thi t quay ư c m t vòng v n lưu ng, th i gian c a vòng luân chuy n v n càng nh thì t c luân chuy n v n càng l n. -H s m nhi m c a v n lưu ng. Hs m nhi m c a V n lưu ng bình quân V n lưu ng T ng doanh thu thu n Ch tiêu này cho bi t có m t ng doanh thu thì ph i c n có bao nhiêu ng v n lưu ng.H s này càng nh thì càng ch ng t hi u qu s d ng v n lưu ng càng cao và v n ư c ti t ki m càng nhi u. 1.2.3.2 Các h s kh năng thanh toán -H s kh năng thanh toán hi n th i: H s kh năng T ng tài s n ng n h n thanh toán hi n th i N ng n h n H s này ph n ánh kh năng chuy n i tài s n thành ti n trang tr i các kho n n ng n h n.N u h s này th p th hi n kh năng tr n là y u và cũng là d u hi u báo trư c nh ng khó khăn ti m n v tài chính có th g p ph i trong vi c 10
 11. tr n . N u h s này cao cho th y doanh nghi p có kh năng cao trong vi c s n sàng thanh toán các kho n n n h n. -H s thanh toán nhanh: Hs T ng tài s n ng n h n – Hàng t n kho thanh toán nhanh N ng n h n H s này là ch tiêu ánh giá ch t ch hơn c a doanh nghi p. H s này càng cao ph n ánh năng l c thanh toán nhanh c a công ty t t. 1.2.3.3 Kỳ thu ti n bình quân và vòng quay hàng t n kho -Kỳ thu ti n bình quân: Kỳ thu ti n S dư bình quân c a các kho n ph i thu bình quân Doanh thu bình quân m t ngày trong kỳ Ch tiêu này ph n ánh dài th i gian thu ti n bán hàng c a doanh nghi p t lúc bán hàng n khi thu ti n. -Vòng quay hàng t n kho: Vòng quay Giá v n hàng bán hàng t n kho Hàng t n kho bình quân Vòng quay hàng t n kho th hi n s luân chuy n c a v n v t tư hàng hóa.S vòng quay c a hàng t n kho cao thì vi c t ch c và qu n lý và d tr c a doanh nghi p là t t doanh nghi p có th rút ng n chu kỳ kinh doanh và gi m ư c lư ng v n b vào c a hàng t n kho. 1.3 Các nhân t nh hương và các bi n pháp nâng cao hi u qu s d ng v n lưu ng trong doanh nghi p. 11
 12. 1.3.1 Các nhân t nh hư ng n hi u qu s d ng v n lưu ng 1.3.1.1 Các nhân t có th lư ng hóa ó là các nhân t mà khi chúng ta thay i s làm thay i các ch tiêu ph n ánh hi u qu s d ng v n lưu ng v m t lư ng. Các nhân t này ta có th th y qua các ch tiêu như: Doanh thu thu n, hao mòn vô hình, r i ro, v n lưu ng bình quân trong kỳ. i u ch nh ư c tác ng c a các nhân t này, òi h i nhà qu n tr tài chính doanh nghi p qu n lý v n lưu ng m t cách có hi u qu . Vì v n lưu ng có 3 thành ph n chính là: ti n m t, d tr và các kho n ph i thu, nên phương pháp này t p trung vào qu n lý 3 i tư ng trên: Qu n lý ti n m t: vi c qu n lý này có liên quan ch t ch n vi c qu n lý ch ng khoán thanh kho n cao b i vì vi c chuy n t ti n m t sang ch ng khoán thanh kho n cao và ngư c l i t ch ng khoán thanh kho n cao sang ti n m t là m t vi c d dàng, t n kém ít chi phí. Qu n lý d tr : d tr là m t b ph n quan tr ng c a v n lưu ng, là nhân t u tiên, c n thi t cho s n xu t kinh doanh, vì th vi c qu n lý d tr có hi u qu là góp ph n nâng cao hi u qu s d ng v n lưu ng. Qu n lý các kho n ph i thu: trong n n kinh t th trư ng hi n nay, chính sách tín d ng thương m i là công c h u hi u không th thi u v i doanh nghi p qu n lý các kho n ph i thu. 1.3.1.2 Các nhân t phi lư ng hóa 12
 13. Là nh ng nhân t mang tính nh tính và tác ng c a chúng i v i hi u qu s d ng v n là không th tránh ư c. Các nhân t này bao g m các nhân t khách quan và các nhân t ch quan. Các nhân t khách quan: ó là c i m kinh doanh c a doanh nghi p, các chính sách kinh t tài chính c a nhà nư c i v i lĩnh v c doanh nghi p ang ho t ng, th trư ng và s tăng trư ng kinh t . Các nhân t ch quan: là các nhân t n m trong n i b doanh nghi p có tác ng tr c ti p n vi c qu n ký và nâng cao hi u qu s d ng v n lưu ng nói riêng và v n kinh doanh nói chung. Các nhân t ó là trình qu n lý v n kinh doanh c a nhà i u hành doanh nghi p, trình t ch c, trình qu n tr nhân s và trình t ch c quá trình luân chuy n hàng hóa... 1.3.2 Các bi n pháp nâng cao hi u qu s d ng v n lưu ng trong doanh nghi p - Xác nh chính xác nhu c u v n lưu ng c a công ty: d a trên các ch tiêu tài chính kỳ trươc c a công ty xác nh kh năng tài chính hi n t i, t ó có nh ng k ho ch v v n lưu ng h p lý. - Ch ng khai thác và s d ng ngu n v n kinh doanh nói chung và v n lưu ng nói riêng m t cách h p lý và linh ho t: + Vay ngân hàng: Công ty nên huy ng ngu n v n trung và dài h n góp ph n làm gi m khó khăn t m th i v v n, gi m m t ph n chi phí và tăng l i nhu n. + Ngu n v n liên doanh liên k t: ây là bi n pháp nh m nâng cao ngu n v n kinh doanh cho doanh nghi p, ng th i có th h c t p ư c nh ng ti n b khoa hoc k thu t và chuy n giao công ngh . 13
 14. + Ngu n v n chi m d ng… - Tăng cư ng công tác qu n lý các kho n ph i thu, h n ch t i a lư ng v n b chi m d ng - Có bi n pháp s d ng hi u qu v n b ng ti n nhàn r i - Qu n lý hàng t n kho, gi m thi u chi phí lưu kho - T ch c t t vi c tiêu th nh m y nhanh t c luân chuy n v n lưu ng - Có bi n pháp phòng ng a r i ro có th x y ra: kinh t l m phát, giá c th trư ng tăng lên… PH N II- TH C TR NG QU N LÝ VÀ S D NG V N T I CÔNG TY C PH N THI T K VÀ XÂY D NG CÔNG TRÌNH H I PHÒNG 2.1. Khái quát công ty Tên công ty: Công ty c ph n tư v n thi t k công trình xây d ng H i Phòng Tên giao d ch ti ng anh: HAIPHONG CONTRUCTION DESIGN AND CONSULTANT JOINT-STOCKCOMPANY. a ch : 36 Lý T Tr ng – H ng Bàng – H i Phòng. 2.1.1 Quá trình hình thành và phát tri n Công ty c ph n tư v n thi t k công trình xây d ng H i Phòng (HCDC) ư c chuy n it công ty tư v n thi t k công trình xây d ng H i Phòng theo quy t nh s 2270/Q -UBND ngày 29/9/2005 c a UBND thành ph Hi Phòng.Ti n thân là xí nghi p thi t k ư c thành l p theo quy t nh s 461/Q - TCCQ ngày 11/5/1984 c a UBND thành ph H i Phòng.Sau g n 2 năm, xí nghi p thi t k ưc i tên thành Viên Thi t k Công trình xây d ng H i Phòng 14
 15. và sau 14 năm ho t ng, phù h p v i cơ ch qu n lý và công vi c im i Viên Thi t k Công trình xây d ng H i Phòng l i ư c i tên là công ty tư v n thi t k công trình xây d ng H i Phòng.T ó,ngày 11/5/1984 ư c l y là ngày thành l p công ty. 2.1.2. c i m s n xu t kinh doanh, nh ng k t qu t ư c,nh ng thu n l i, khó khăn trong quá trình phát tri n - Lĩnh v c ho t ng c a Công ty CP tư v n thi t k CTXD H i Phòng. Công ty CP tư v n thi t k CTXD H i Phòng là cơ quan nghiên c u, thi t k , kh o sát a ch t a hình cho các công trình dân d ng và công nghi p, giao thông, thu l i, h t ng k thu t ô th và môi trư ng c a thành ph H i Phòng. -Nh ng k t qu t ư c: t năm 2009 tr l i ây công ty ã s lư ng h p ng l n và t ng giá tr h p ng cao,c th : Doanh thu c a doanh nghi p trong 3 năm g n ây 2009, 2010,2011 ơn v tính : T ng Năm S lư ng h p ng Doanh thu 2008 >150 104.360 2009 >150 124.584 2010 >150 146.715 Công ty CP tư v n thi t k CTXD H i Phòng là t ch c tư v n thi t k , tư v n giám sát u tiên H i Phòng ư c c p ch ng ch ISO 9001 . Công ty chúng tôi ki m soát ch t lư ng trong th c hi n tư v n thi t k theo quy trình ISO 9001 phiên b n 2000. 15
 16. - Thu n l i và khó khăn: Ra i trong hoàn c nh khó khăn chung c a t nư c và thành ph ,cơ s v t ch t c a công ty còn nghèo nàn l c h u nhưng CBCNV c a công ty ã năng ng sang t o,t ng bư c vư t qua nhi u th thách khó khăn.gian kh kh ng nh mình và hòa nh p v i công cu c im ic a t nư c.Tr i qua 26 năm ho t ng và phát tri n cho n nay công ty ã tr thành m t công ty tư v n xây d ng hàng u c a H i Phòng và khu v c duyên h i B c B ,có i ngũ CBCNV năng ng,nhi u kinh nghi m,có kh năng m nh n t t c các lĩnh v c c a công tác tư v n xây d ng v i ch t lư ng cao,th a mãn nhu c u kh t khe nh t c a các ch u tư và i tác. 2.1.3. Cơ c u t ch c b máy qu n lý c a Công ty CP tư v n thi t k CTXD H i Phòng Giám c Phó giám c K toán trư ng Phó giám c i Phòng Phòng Phòng Phòng tài chính k thu t nhân Xây B ov k toán v t tư chính D ng Sơ 2.1: T ch c b máy qu n lý c a Công ty CP tư v n thi t k CTXD H i Phòng T ng th toàn công ty CP tư v n thi t k CTXD H i Phòng có : - 6 Trung tâm tư v n thi t k 16
 17. - 10 Xí nghi p thi t k - 3 Văn phòng công ty Ngoài các chuyên ngành trên, công ty còn có m t ban qu n lý các D án u tư và phát tri n ( Kinh doanh b t ng s n) và m t trung tâm ng d ng và h p tác Qu c t . 2.1.4. T ch c b máy k toán tài chính c a Công ty CP tư v n thi t k CTXD H i Phòng KT thanh toán Th q u Thu th p KT trư ng KT v t t ư thông tin KT t i n lương,BHXH Th kho Sơ 2.2. T ch c b máy k toán Công ty CP tư v n thi t k CTXD H i Phòng + Ch c năng nhi m v c a t ng b ph n k toán: 17
 18. - K toán trư ng: Ph trách k toán là ngư i ng u phòng tài chính k toán, ph trách trung t ng h p th c hi n ch c năng và nhi m v k toán t i Công ty theo quy ch phân c p qu n lý c a giám c công ty. - K toán thanh toán: Theo dõi ch t ch tình hình tiêu th và thanh toán các công n , theo dõi b ng giá tr s dư và bi n ng trong kỳ c a t ng lo i ti n m t, ti n g i ngân hàng c a công ty. - Th qu : có nhi m v thu, chi, b o qu n ti n m t b ng vi c ghi chép s qu và báo cáo qu hàng ngày. - K toán v t tư: theo dõi tình hình máy móc do c t i công ty cu i tháng tính ti n b o dư ng máy móc o c chuy n qua cho k toán t ng h p, KT trư ng c a công ty. - K toán ti n lương BHXH: theo dõi, tính toán ti n lương và các kho n trích theo lương cho CBCNV. - Th kho: theo dõi tình hình nh p xu t kho nguyên v t li u thành ph m i chi u v i k toán v t tư vào cu i tháng, cu i quý. 2.2 Tình hình qu n lý và s d ng v n lưu ng t i công ty 2.2.1 K t c u ngu n v n kinh doanh t i công ty K t c u v n kinh doanh c a công ty Trư c khi phân tích tình hình s d ng v n lưu ng c a xí nghi p, ta hãy xem xét khái ni m t tr ng v n lưu ng trong t ng s v n kinh doanh v i k t c u v n c a xí nghi p ư c th hi n qu m t s năm b ng sau: B ng 1: K t c u v n kinh doanh ( ơn v : ng) 18
 19. Ch tiêu 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 Giá tr Giá tr Giá tr Chênh l ch % Chênh l ch % T ng s 122.482424,295 153,373,366,978 177,403,760,141 30,890,942,683 25.2 24,030,393,163 15.6 vn V n lưu 89,005,848,430 124,999,234,132 122,620,736,563 35,993,385,702 40.4 -2,378,497,569 -1.9 ng 33,476,575,865 28,374,132,846 54,783,023,578 -5,102,443,020-15.2 4,343,739,683 93 V nc nh Qua bi u 1 ta th y năm 2010 t ng s v n là 153.373.366.978 ng tăng 30.890.942.683 ng tương ng v i 25,2% so v i năm 2009. Năm 2011 t ng s v n tăng 24.030.393.163 ng tương ng v i 15,6% so v i năm 2010. Trong t ng s v n c a doanh nghi p thì v n lưu ng chi m t tr ng l n (t 69% n 81%). i u này cũng d hi u b i c i m, tính ch t c a ngành xây d ng c n kh i lư ng v n lưu ng l n trang tr i các chi phí trong quá trình ho t ng. Năm 2010 so v i năm 2009 v n lưu ng c a công ty ã tăng c v kh i lư ng l n t tr ng, năm 2009 v n lưu ng c a công ty là 89 t ng chi m 72,6% v n kinh doanh, năm 2010 v n lưu ng là g n 125 t ng chi m 81,5% v n kinh doanh. Nhưng n năm 2011 ngu n v n lưu ng gi m xu ng còn 122.620 t ng ch còn chi m 69,1% v n kinh doanh. Như v y ã cho th y r ng vi c huy ng v n lưu ng ph c v cho các ho t ng kinh doanh ph thu c vào ngu n v n bên ngoài. D a vào b ng bi u ta cũng có th th y ư c v n c nh c a công ty chi m m t t tr ng tương i nh trong t ng s v n (t 19% n 31% ). Tuy nhiên trong 3 năm qua cho th y v n c nh c a công ty tăng gi m không n nh, năm 2010 v nc nh c a công ty gi m nh t 33.476 t xu ng còn 28.374 t ,nhưng n năm 2011 thì l i tăng nhanh t 28.374 t tăng lên thành 54.783 t , ã tăng lên 19
 20. 93% so v i năm 2010. i u ó cho th y công ty ã b xung u tư thêm tài s n c nh m r ng ho t ng kinh doanh. K t c u v n lưu ng c a công ty Là m t công ty thi t k và xây d ng v n lưu ng c a công ty chi m t tr ng khá l n, t i th i i m 31/12/2011 v n lưu ng c a công ty là 122,620,736,563 ng chi m 69.1% t ng v n kinh doanh gi m i 1.9% so v i năm 2010. xem xét hi u qu s d ng v n lưu ng, trư c h t chúng ta xem cơ c u v n lưu ng b ng sau: B ng 2.K t c u v n lưu ng ( ơn v : ng) Ch tiêu 2009 2010 2011 S ti n % S ti n % S ti n % Vn b ng 7.623.250.435 8,5 6.78.298.620 5,4 13,823,553,467 11,3 ti n Kho n ph i 32.219.570.304 36,2 29.649.935.246 23,7 24.044.393.428 19,6 Thu VL khâu 47.833.567.591 53,7 71.128.502.648 56,9 66.064.618.658 53,8 d tr Tài s n ng n 1.329.460.100 1,6 17.437.497.618 14 18.688.171.010 15,3 hn khác VL 89.005.848.430 100 124.999.234.132 100 122.620.736.563 100 V n b ng ti n dùng thanh toán v i khách hàng, tr n v n vay, mua hàng hóa. Trong b ng 2 ta th y v n b ng ti n c a công ty qua m i năm u tăng: năm 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2