intTypePromotion=1
ADSENSE

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP đề tài : “Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây dựng ở Công ty xây lắp vật tư kỹ thuật - Hà nội”

Chia sẻ: Pham Linh Dan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:75

61
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'luận văn tốt nghiệp đề tài : “một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây dựng ở công ty xây lắp vật tư kỹ thuật - hà nội”', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP đề tài : “Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây dựng ở Công ty xây lắp vật tư kỹ thuật - Hà nội”

 1. LU N VĂN T T NGHI P tài : “M t s gi i pháp nh m nâng cao kh năng th ng th u xây d ng Công ty xây l p v t tư k thu t - Hà n i”
 2. M CL C L IM U ................................................................................................................................... 5 CHƯƠNG I ....................................................................................................................................... 6 CƠ S LÝ LU N V U TH U ................................................................................................ 6 VÀ U TH U XÂY L P ............................................................................................................. 6 I. M T S V N V U TH U ............................................................................................ 6 1. KHÁI NI M, M C TIÊU VÀ CÁC LO I HÌNH U TH U T I VI T NAM ................ 6 2. CÁC HÌNH TH C L A CH N NHÀ TH U .......................................................................... 8 2.1 u th u r ng rãi ....................................................................................................................... 8 2.2 u th u h n ch ........................................................................................................................ 8 2.3 Ch nh th u .............................................................................................................................. 8 2.4 Chào hàng c nh tranh ................................................................................................................ 8 2.5 Mua s m tr c ti p....................................................................................................................... 9 2.6 T th c hi n ................................................................................................................................ 9 2.7 Mua s m c bi t ........................................................................................................................ 9 3.PHƯƠNG TH C U TH U .................................................................................................... 9 3.1 u th u m t túi H sơ .............................................................................................................. 9 3.2 u th u hai túi H sơ ............................................................................................................... 9 3.3 u th u hai giai o n ............................................................................................................... 9 4. I U KI N TH C HI N U TH U...................................................................................... 10 4.1 Vi c t ch c u th u ch ư c th c hi n khi có các i u ki n sau: .............................. 10 4.2 Nhà th u tham d u th u ph i m b o các i u ki n sau: ............................................. 10 II. U TH U TRONG XÂY L P: ............................................................................................ 11 1. VAI TRÒ C A U TH U TRONG XÂY D NG:.............................................................. 11 2. TRÌNH T VÀ N I DUNG T CH C U TH U XÂY L P ......................................... 13 2.1 Chu n b u th u .................................................................................................................... 13 2.2 Sơ tuy n ..................................................................................................................................... 16 2.3 M i th u .................................................................................................................................... 16 2.4 N p và nh n h sơ d th u ...................................................................................................... 16 2.5 M th u ..................................................................................................................................... 16 2.6 ánh giá, x p h ng nhà th u ................................................................................................... 17 2.7 Trình duy t k t qu u th u.................................................................................................. 18 2.8 Công b trúng th u và thương th o hoàn thi n h p ng ................................................... 18 2.9 Trình duy t n i dung h p ng và ký h p ng ................................................................... 18 III. H SƠ D TH U XÂY L P VÀ CÁC TIÊU CHU N ÁNH GIÁ H SƠ D TH U XÂY L P ........................................................................................................................................ 20 H SƠ D TH U XÂY L P ...................................................................................................... 20 1.1 N i dung v hành chính, pháp lý ............................................................................................. 20 1.2 Các n i dung v k thu t ......................................................................................................... 20 1.3 Các n i dung v thương m i, tài chính ................................................................................... 20 CÁC TIÊU CHU N ÁNH GIÁ H SƠ D TH U XÂY L P .............................................. 20 2.1 K thu t ch t lư ng .................................................................................................................... 20 Kinh nghi m và năng l c c a nhà th u ........................................................................................ 21 Tài chính và giá c .......................................................................................................................... 21 2.4 Ti n thi công ........................................................................................................................ 21 IV. M T S Y U T TRONG XÂY D NG NH HƯ NG N CÔNG TÁC U TH U C A T CH C XÂY D NG ....................................................................................................... 21
 3. 1.TÌNH HÌNH VÀ I U KI N S N XU T TRONG XÂY D NG THI U TÍNH N NH, LUÔN BI N I THEO A I M XÂY D NG VÀ CÔNG C LAO NG ........................ 21 2. CHU KỲ S N XU T (TH I GIAN XÂY D NG CÔNG TRÌNH) THƯ NG DÀI ............... 22 3.S N XU T XÂY D NG PH I TI N HÀNH THEO ƠN T HÀNG CHO T NG TRƯ NG H P C TH THÔNG QUA HÌNH TH C KÝ H P NG .............................. 22 4. QUÁ TRÌNH S N XU T XÂY D NG R T PH C T P .................................................... 22 5. S N XU T XÂY D NG THƯ NG PH I TI N HÀNH NGOÀI TR I NÊN CH U NHI U NH HƯ NG C A TH I TI T, I U KI N LÀM VI C NH C NH N ............ 22 6. S N XU T XÂY D NG CH U NH HƯ NG C A L I NHU N CHÊNH L CH DO I U KI N C A A I M XÂY D NG EM L I .............................................................. 23 V. GIÁ D TOÁN D TH U TRONG U TH U XÂY L P .............................................. 23 1.M T S C I M C A NH GIÁ TRONG XÂY D NG .................................................. 23 2.N I DUNG L P GIÁ D TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY D NG ............................................ 24 3.CÁC NHÂN T NH HƯ NG N GIÁ D TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH XÂY D NG 25 3.1 Nh ng nhân t bên ngoài làm tăng gi m m t cách chính áng các chi phí trong giá d toán................................................................................................................................................... 25 3.2 Nh ng nhân t bên ngoài có liên quan n các ch tiêu kinh t , k thu t do cơ quan có th m quy n ban hành làm tăng gi m m t cách không chính áng giá d toán ....................... 26 3.3 Các nhân t bên ngoài có liên quan n y u t thông tin làm tăng gi m không chính áng và ng u nhiên giá d toán. ............................................................................................................. 26 3.4 Nh ng nhân t bên trong làm tăng, gi m không chính áng và ng u nhiên giá d toán do ch t lư ng thông tin không y ............................................................................................... 27 3.5 Nh ng nhân t làm thay i không chính áng và ng u nhiên giá d toán có liên quan n ho t ng s n xu t c a ơn v tư v n .................................................................................... 27 VI. V N C NH TRANH TRONG U TH U XÂY L P. ............................................... 28 CHƯƠNG II .................................................................................................................................... 30 TH C TR NG V M T S CÔNG TÁC U TH U C A CÔNG TY XÂY L P V T TƯ K THU T ..................................................................................................................................... 30 I/ S HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N C A CÔNG TY XÂY L P V T TƯ K THU T .......................................................................................................................................................... 30 S HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N C A CÔNG TY ............................................................ 30 CH C NĂNG VÀ NHI M V KINH DOANH C A CÔNG TY XÂY L P V T TƯ K THU T ............................................................................................................................................ 31 II. M T S C I M KINH T - K THU T NH HƯ NG N CÔNG TÁC U TH U C A CÔNG TY ................................................................................................................. 31 1. C I M V S N XU T KINH DOANH .......................................................................... 31 2. C I M V B MÁY T CH C QU N LÝ VÀ T CH C S N XU T C A CÔNG TY XÂY L P V T TƯ K THU T ........................................................................................... 35 2.1 SƠ B MÁY T CH C QU N LÝ ............................................................................... 35 2.2 CH C NĂNG VÀ NHI M V C A CÁC PHÒNG BAN .................................................. 35 3. C I M V LAO NG ..................................................................................................... 38 4. C I M C A MÁY MÓC THI T B ................................................................................. 39 5. C I M V V N VÀ TÀI CHÍNH .................................................................................... 42 III. TÌNH HÌNH THAM GIA CÔNG TÁC U TH U CÔNG TY TNHH XÂY L P V T TƯ K THU T. .................................................................................................................... 44 1. CÔNG TÁC MUA H SƠ D TH U ..................................................................................... 45 2. CÔNG TÁC L P, N P H SƠ D TH U VÀ KÝ K T H P NG .............................. 46 2.1. L p h sơ d th u .................................................................................................................... 47
 4. CHƯƠNG III .................................................................................................................................. 63 M t s gi i pháp nh m nâng cao kh năng th ng th u c a công ty xây l p ............................ 63 v t tư k thu t- hà n i .................................................................................................................... 63 I. Phương hư ng phát tri n c a công ty trong th i gian t i ..................................................... 63 II. M t s gi i pháp nh m nâng cao kh năng th ng th u c a công ty ..................................... 64
 5. L IM U Trong quá trình i m i xây d ng t nư c theo con ư ng công nghi p hoá, hi n i hoá, các d án u tư xây d ng là m t ph n quan tr ng c a s phát tri n kinh t . Vì v y, trong giai o n hi n nay chúng ta có th kh ng nh ư c r ng: M i ho t ng s n xu t xây l p có t m quan tr ng to l n trong quá trình xây d ng và hoàn thi n h th ng ho t ng s n xu t xây l p, nh m nâng cao hi u qu các công trình d án u tư. vi c xây d ng áp ng t t nh t nh ng òi h i v ch t lư ng, k thu t, ti n th c hi n, ti t ki m chi phí và h n ch t i m c th p nh t nh ng tranh ch p có th gây thi t h i v v t ch t ho c h i n uy tín c a các bên h u quan, vi c s d ng phương pháp u th u ngày càng t ra có yêu c u k thu t ph c t p, d án c a các công ty có nhi u ch s h u, các d án thu c khu v c Nhà nư c , d án ư c s tài tr c a các nh ch tài chính qu c t . Chính vì v y, vi c nghiên c u, h c t p, năm b t ư c nh ng ki n th c v ho t ng u th u ngày c ng tr nên c n thi t i v i cán b , sinh viên ang công tác, h c t p trong lĩnh v c liên quan. V i mong mu n có nh ng hi u bi t rõ hơn v th th c ho t ng u th u, tìm hi u th c t trên cơ s nh ng ki n th c ã h c trong nhà trư ng, qua th i gian th c hi n Công ty xây l p v t tư k thu t, tôi ã i sâu nghiên c u và ch n tài: “M t s gi i pháp nh m nâng cao kh năng th ng th u xây d ng Công ty xây l p v t tư k thu t - Hà n i” Trong n i dung tài này, tôi nghiên c u 3 chương: CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ LU N V U TH U VÀ U TH U XÂY LP CHƯƠNG 2: TH C TR NG V M T S CÔNG TÁC U TH U CÔNG TY XÂY L P V T TƯ K THU T CHƯƠNG 3: M T S GI I PHÁP NH M NÂNG CAO KH NĂNG TH NG TH U CÔNG TY XÂY L P V T TƯ K THU T
 6. CHƯƠNG I CƠ S LÝ LU N V U TH U VÀ U TH U XÂY L P I. M T S V N V U TH U 1. KHÁI NI M, M C TIÊU VÀ CÁC LO I HÌNH U TH U T I VI T NAM Phương th c u th u hi n nay ư c áp d ng r ng rãi trong các nư c có n n kinh t phát tri n, nư c ta hình th c này cũng ang ư c áp d ng nh ng bư c kh i u. Trư c khi có quy ch u th u ban hành kèm theo ngh nh s 43/CP ngày 16-07-1996 c a Chính ph có th k n m t s quy nh v u th u như sau: - Quy t nh s 91 TTG ngày 13-11-1992 c a Th tư ng Chính ph ban hành v qui nh v qu n lý xu t nh p kh u máy móc thi t b . - Quy t nh s 60 BXD – VKT ngày 30-03-1994 c a B xây d ng ban hành v “Quy ch u th u” c a B Nông Nghi p và Phát tri n nông thôn, công nghi p, Giao thông v n t i và các t nh, thành ph l n như Hà N i, thành ph H Chí Minh. Sau này là quy ch u th u ban hành kèm theo ngh nh 43/CP ngày 16-07- 1996 c a Chính ph ( ã ư c s a i theo ngh nh s 93/CP c a Chính ph ngày 23-07-1997) và hi n nay là quy ch u th u ban hành kèm theo ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01-09-1999 c a Chính ph . Theo quy nh m i nh t, u th u ư c hi u là quá trình l a ch n nhà th u áp ng ư c các yêu c u c a các bên m i th u. Trong ó, nhà th u là t ch c kinh t có tư cách pháp nhân tham gia u th u. Bên m i th u là ch d án, ch u th u ho c pháp nhân i di n, h p pháp c a ch d án, ch u tư ư c giao trách nhi m, th c hi n vi c u th u. Trư ng h p u th u tuy n ch n tư v n nhà th u có th là cá nhân. Theo tính ch t công vi c, u th u có th áp d ng cho công vi c sau: u th u tuy n ch n tư v n.  u th u xây l p 
 7. u th u mua s m hàng hóa.  u th u l a ch n i tác th c hi n d án.  Khi ó nhà th u là nhà xây d ng trong u th u xây l p, là nhà cung c p trong u th u mua s m hàng hóa, là nhà tư v n u trong u th u l a ch n i tác u tư. Quy ch u th u áp d ng cho các cu c u th u ư c t ch c và th c hi n Vi t nam. M c tiêu c a u th u là nh m th c hi n tính c nh tranh, công b ng và minh b ch trong quá trình u th u l a ch n nhà th u phù h p, b o m hi u qu kinh t c a d án. Nhà nư c khuy n khích u th u i v i t t c các d án u tư và xây d ng c a các công trình s n xu t kinh doanh ho c văn hóa xã h i, không phân bi t ngu n v n nhưng b t bu c ph i t ch c u th u theo quy ch u th u trong nh ng trư ng h p sau : - Các d án có ch u tư là các doanh nghi p Nhà nư c ho c cơ quan t ch c c a Nhà nư c có s d ng v n Ngân sách Nhà nư c. V n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư và phát tri n c a Nhà nư c, v n u tư phát tri n c a doanh nghi p Nhà nư c. - Các d án liên doanh, h p ng h p tác kinh doanh ho c c ph n có s tham gia c a các t ch c kinh t Nhà nư c (các doanh nghi p Nhà nư c) t 30% tr lên vào v n pháp nh, v n kinh doanh ho c v n c ph n. - Các d án c n l a ch n i tác u tư th c hi n. - u th u mua s m dùng, v t tư, trang thi t b , phương ti n làm vi c c a các cơ quan Nhà nư c, oàn th DN Nhà nư c, dùng và phương ti n làm vi c thông thư ng c a l c lư ng vũ trang. - Riêng các d án s dung v n tài tr c a các t ch c qu c t ho c c a các t ch c nư c ngoài th c hi n trên cơ s n i dung i u ư c ư c các bên tài tr và bên Vi t Nam ký k t. Trư ng h p có nh ng n i dung trong d th o i u ư c khác v i quy ch u th u thì cơ quan ư c giao trách nhi m àm phán ký k t, quy t nh trư c khi ký k t.
 8. 2. CÁC HÌNH TH C L A CH N NHÀ TH U Ch u tư có th l a ch n nhà th u theo các hình th c sau : 2.1 u th u r ng rãi Theo hình th c này,vi c g i th u ư c ph bi n r ng rãi thông qua các phương ti n truy n thông và không h n ch s lư ng nhà th u tham gia. Bên m i th u ph i thông báo công khai v các i u ki n, th i gian r ng rãi t i thi u là 10 ngày trư c khi phát hành h sơ m i th u. u th u r ng rãi là hình th c ch y u ư c áp d ng trong u th u. 2.2 u th u h n ch u th u h n ch là hình th c u th u mà bên m i th u m i m t s nhà th u (t i thi u là 5 nhà th u) có năng l c tham gia. Danh sách nhà th u tham d ph i ư c ngư i ( ho c c p) có th m quy n ch p thu n. Hình th c này ch ư c xem xét áp d ng khi có m t trong các i u ki n sau: + Ch có m t s nhà th u có kh năng áp ng ư c yêu c u c a các gói th u. + Các ngu n v n s d ng yêu c u ph i ti n hành u th u h n ch . + Do tình hình c th c a gói th u mà vi c áp d ng u th u h n ch có l i th . 2.3 Ch nh th u Ch nh th u là hình th c l a ch n tr c ti p nhà th u áp ng yêu c u c a gói th u thương th o h p ng. Hình th c này ch áp d ng ư c trong các hình th c c bi t sau : * Trư ng h p b t kh kháng do thiên tai, ch h a ư c phép ch nh ngay ơn v có năng l c th c hi n công tác k p th i. * Gói th u có tính ch t nghiên c u th nghi m, bí m t qu c gia, bí m t an ninh, bí m t qu c phòng do Th tư ng Chính ph quy t nh. * Gói th u c bi t do Th tư ng Chính ph quy t nh trên cơ s báo cáo th m nh c a B k ho ch và u tư, ý ki n b ng văn b n c a cơ quan tài tr v n và các cơ quan liên quan. 2.4 Chào hàng c nh tranh Hình th c này ư c áp d ng cho nh ng gói hàng mua s m hàng hóa có giá tr dư i 2 t ng. M i gói th u ph i có ít nh t 3 chào hàng c a 3 nhà th u khác nhau
 9. trên yêu c u chào hàng bên m i th u. Vi c g i chào hàng có th ư c th c hi n b ng cách g i tr c ti p, b ng Fax, b ng ư ng bưu i n ho c b ng các phương ti n khác. 2.5 Mua s m tr c ti p Hình th c mua s m tr c ti p ư c áp d ng trong trư ng h p b sung h p ng cũ ã ư c th c hi n xong (dư i 1 năm) ho c h p ng ang th c hi n v i i u ki n ch u tư có nhu c u tăng thêm s lư ng hàng hóa ho c kh i lư ng công vi c mà trư c ó ã ư c ti n hành u th u, nhưng ph i m b o không ư c vư t m c giá ho c ơn giá trong h p ng ã ký trư c ó. Trư c khi ký h p ng, nhà th u ph i ch ng minh có năng l c v k thu t và tài chính th c hi n gói th u. 2.6 T th c hi n Hình th c này ch ư c áp d ng i v i các gói th u mà ch u t ư có năng l c th c hi n. 2.7 Mua s m c bi t Hình th c này ư c áp d ng i v i các ngành h t s c c bi t mà n u không có nh ng quy nh riêng thì không th áp d ng u th u ư c. 3.PHƯƠNG TH C U TH U Hi n nay nư c ta, ho t ng u th u ư c áp ti n hành áp d ng theo m t trong ba phương th c sau : 3.1 u th u m t túi H sơ Là phương th c mà nhà th u n p H sơ d th u trong m t túi H sơ. Phương th c này ư c áp d ng i v i u th u mua s m hàng hóa và xây l p. 3.2 u th u hai túi H sơ Là phương th c mà nhà th u n p xu t k thu t và xu t tài chính trong t ng túi H sơ riêng vào cùng m t th i i m. Túi H sơ xu t v k thu t s ư c xem xét trư c ánh giá. Các nhà th u m ti p H sơ xu t v giá ánh giá. Phương th c này ch ư c áp d ng v i u th u tuy n ch n tư v n. 3.3 u th u hai giai o n Phương th c này áp d ng cho nh ng trư ng h p sau : - Các gói th u mua s m hàng hóa và xây l p có giá tr t 500 t ng tr lên.
 10. - Các gói th u mua s m hàng hóa có tính ch t l a ch n công ngh thi t b toàn b , ph c t p v công ngh và k thu t ho c gói th u xây l p c bi t ph c t p. - D án h p ng th c hi n theo h p ng chìa khoá trao tay. Quá trình th c hi n phương th c này như sau: a. Giai o n th nh t Các nhà th u n p H sơ d th u sơ b g m xu t v k thu t và phương án tài chính (chưa có giá) bên m i th u xem xét và th o lu n c th v i t ng nhà th u, nh m th ng nh t v yêu c u và tiêu chu n k thu t nhà th u chu n b n p H sơ d th u chính th c c a mình. b. Giai o n th hai Bên m i th u m i các nhà th u tham gia trong giai o n th nh t n p H sơ d th u chính th c v i xu t v k thu t và xu t chi ti t v kinh t v i y n i dung v ti n th c hi n, i u ki n h p ng giá d th u. 4. I U KI N TH C HI N U TH U 4.1 Vi c t ch c u th u ch ư c th c hi n khi có các i u ki n sau: a. Văn b n quy t nh u tư ho c gi y phép quy t nh u tư c a ngư i (ho c c p) có th m quy n. b. K ho ch u th u ã ư c ngư i có th m quy n phê duy t. c. H sơ m i th u ã ư c ngư i (ho c c p) có th m quy n phê duy t. d. Bên m i th u không ư c tham gia v i tư cách là nhà th u i v i các gói th u do mình t ch c. Trong trư ng h p u th u tuy n ch n tư v n th c hi n công vi c chu n b d án ho c u th u l a ch n i tác th c hi n dư án, i u ki n t ch c u th u là có văn b n ch p thu n c a ngư i (ho c c p) có th m quy n và h sơ m i th u ư c duy t. 4.2 Nhà th u tham d u t h u ph i m b o các i u ki n sau: a. Có gi y phép ăng ký kinh doanh. i v i u th u mua s m thi t b ph c t p ư c quy nh trong h sơ m i th u, ngoài gi y ăng ký kinh doanh, ph i có gi y phép bán hàng thu c b n quy n c a nhà s n xu t.
 11. b. Có năng l c v k thu t và tài chính áp ng yêu c u c a gói th u. c. Ch ư c tham gia m t ơn v d th u trong m t gói th u, dù là ơn phương hay liên doanh d th u. Trư ng h p t ng công ty ng ơn v d th u thì các ơn v tr c thu c không ư c phép tham d v i tư cách là nhà th u c l p trong cùng m t gói th u. II. U TH U TRONG XÂY L P: 1. VAI TRÒ C A U TH U TRONG XÂY D NG: Xây d ng là m t trong nh ng ngành kinh t l n c a n n kinh t qu c dân, óng vai trò ch ch t khâu cu i cùng c a quá trình sáng t o nên cơ v t ch t k thu t và tài s n c nh cho m i lĩnh v c ho t ng c a t nư c và xã h i dư i m i hình th c ( xây d ng m i, c i t o, m r ng và hi n i hoá tài s n c nh). Cùng v i s phát tri n c a n n kinh t , quy mô ho t ng xây d ng c a nư c ta ngày càng m r ng, th trư ng xây d ng ngày càng s ng ng, tính xã h i c a quá trình s n xu t s n ph m xây d ng ngày càng cao, qua ó phương th c l a ch n t ch c nh n th u thông qua u th u ã bư c u hình thành và ngày càng phát tri n, ngày càng th hi n rõ tính ưu vi t c a nó. Th nh t: i v i ch u tư u th u giúp cho ch u tư ti t ki m ư c v n u tư, m b o úng ti n và ch t lư ng công trình. Vì trong u tranh di n ra s c nh tranh gay g t gi a các nhà th u và ch u tư lư ch n nh ng nhà th u áp ng gay g t nh ng yêu c u c a mình ra: giá thành h p lý, m b o úng ti n thi công ch t lư ng công trình t t. Do ó s ti t ki m ư c t i a v n b ra. Thông qua u th u, ch u tư n m ư c quy n ch ng hoàn toàn. B i vì, ch khi ã có s chu n b y k lư ng v t t c m i m t trư c khi u tư m i ti n hành m i th u và t ch c u th u l a ch n nhà th u. Tuy nhiên ánh giá ư c úng các h sơ d th u, m b o tính công b ng trong u th u, òi h i các cán b c a ch u tư ph i có trình nh t nh.Vi c qu n lý m t d án u tư v i bên B cũng òi h i các cán b ph i t nâng cao trình c a mình áp ng ư c v i yêu c u th c t . K t qu là thúc y vi c nâng cao trình năng l c c a i ngũ cán b kinh t , k thu t c a bên ch u tư Th 2: i v i các nhà th u
 12. Trư c h t phương th c u th u s phát huy tính ch ng trong vi c tìm ki m các cơ h i tham gia d th u và u th u, các nhà th u s ph i tích c c tìm ki m các thông tin do các ch u tư ang m i th u trên các phương ti n thông tin i chúng, trên th trư ng, gây d ng các m i quan h v i các t ch c trong và ngoài nư c, t tìm cách tăng cư ng uy tín c a mình có th n m b t ư c các cơ h i d th u. Vi c tham gia d u th u, trúng th u và ti n hành thi công theo h p ng làm cho nhà th u ph i t p trung ngu n v n c a mình vào m t i m u tư, ngay t quá trình tham gia u th u. N u trình k thu t công ngh c a nhà th u không cao thì cũng khó có cơ h i trúng th u ho c n u có trúng th u thì cũng do trình thi công, năng l c qu n lý c a nhà th u th p kém d n n d b l . Th c t này òi h i các nhà th u ph i không ng ng nâng cao trình v m i m t như : t ch c qu n lý, ào t o i ngũ cán b , u tư nâng cao năng l c máy móc thi t b , có như v y m i m b o th ng th u, m b o hi u qu ng v n c a mình b ra là có lãi, m t khác nâng cao ư c trình thi công công trình, nâng cao uy tín ư c trên th trư ng. Th 3: i v i Nhà nư c Ho t ng u th u nh m nâng cao hi u qu s d ng v n t p trung (v n t Ngân sách Nhà nư c). u th u d a trên cơ s c nh tranh gi a các nhà th u trên m i m t (tài chính, k thu t) nên nó thúc y các ơn v u th u tăng cư ng trình , hi u qu v m i m t. Qua u th u ch u tư s ch n ư c nhà cung c p s n ph m, d ch v v i giá h p lý nh t ng th i m b o úng ti n và ch t lư ng. Qua hơn hai năm th c hi n quy ch u th u theo ngh nh 43/CP, hơn m t năm th c hi n s a i b sung quy ch u th u theo NDD 93/CP và hi n nay là quy ch u th u theo N 88/1999/N -CP c a Chính ph có th th y rõ phương th c u th u ã t ng bư c thay th phương th c ch nh th u (mang nhi u ti m n tiêu c c trong n n kinh t th trư ng), ng th i tính quan h c a nó cũng ư c th hi n rõ: ch tính các gói th u do Th tư ng Chính ph phê duy t là 96 gói th u v i giá tr trúng th u là 2.390 tri u USD (so v i giá d ki n ban u là 2.782 tri u USD ti t ki m ư c 14,09%). Các d án khác các b , ngành, a phương nh áp d ng phương th c u th u, giá trúng th u u gi m so v i d toán phê duy t là t 8-10% Ho t ng u th u góp ph n i m i cơ ch qu n lý hành chính Nhà nư c trong ho t ng u tư và xây d ng. Trư c ây trong xây d ng cũng như trong các ngành kinh t khác, Nhà nư c qu n lý toàn b trong vi c quy t nh xây d ng công trình nào, v n, xu t gi i pháp k thu t, th i gian, do ơn v nào thi công... Trong
 13. cơ ch th trư ng hi n nay v i ho t ng u th u ư c áp d ng thì Nhà nư c ch còn qu n lý s n ph m cu i cùng, t c là công trình hoàn thành v i ch t lư ng m b o. Vi c thi công mua v t tư, th i gian thi công t ng h ng m c công trình, c bi t là giá công trình tùy thu c vào kh năng t ng nhà th u khác nhau. Trách nhi m c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c v xây d ng bây gi ch y u chuy n sang vi c nghiên c u ban hành các chính sách, quy ch v xây d ng i u ch v lĩnh v c này cho phù h p v i cơ ch th trư ng. Trong cơ ch th trư ng hi n nay, phương th c u th u ngày càng th hi n rõ tính ưu vi t và vai trò quan tr ng c a nó i v i ch u tư, nhà th u và Nhà nư c, do ó vi c áp d ng phương th c này và ho t ng kinh doanh, xây d ng là t t y u nh m m b o l i l i ích chính áng cho ngư i lao ng cho doanh nghi p và cho Nhà nư c. 2. TRÌNH T VÀ N I DUNG T CH C U TH U XÂY L P Vi c t ch c u th u ư c t ch c th c hi n theo trình t sau: Chu n b u th u.  Sơ tuy n (n u có)  N p và nh n H sơ d th u.  M th u.  ánh giá và x p h ng nhà th u.  Trình duy t k t qu u th u.  Công b trúng th u và thương th o hoàn thi n h p ng.   Trình duy t n i dung h p ng và ký h p ng. 2.1 Chu n b u th u * L p và trình duy t k ho ch u th u c a d án. K ho ch u th u c a d án do bên m i th u l p và ph i ư c ngư i có th m quy n phê duy t. Trư ng h p chưa i u ki n l p k ho ch u th u c a toàn b d án bên m i th u có th l p k ho ch u th u cho t ng ph n c a d án theo giai o n th c hi n nhưng ph i ư c ngư i có th m quy n phê duy t cho phép. N i dung k ho ch u th u c a d án bao g m:
 14. - Phân chia d án thành các gói th u - Giá gói th u và ngu n tài chính. - Hình th c l a ch n nhà th u và phương th c u th u áp d ng i v i t ng gói th u. - Th i gian t ch c u th u cho t ng gói th u. - Lo i h p ng cho t ng gói th u. - Th i gian th c hi n h p ng. Như v y nh ng v n cơ b n u dư c xác nh trong k ho ch u th u. Gói th u là căn c t ch c u th u và xét th u ư c phân chia theo tính ch t ho c trình t c a d án phù h p v i công ngh và m b o tính ng b c a d án. Giá gói th u ư c xác nh cho t ng gói th u trên cơ s t ng m c u tư ho c t ng d toán ho c d toán ư c duy t. Các v n khác ( l a ch n phương th c u th u, th i gian th c hi n) ư c xác nh c th cho t ng gói th u tùy theo tính ch t, quy mô t ng gói th u. Bên m i th u thành l p t chuyên gia ho c thuê tư v n giúp vi c c p u th u trên cơ s ch p thu n c a ngư i (ho c c p) có th m quy n. Tùy theo tính ch t và mc ph c t p c a t ng gói th u, thành ph n t chuyên gia bao g m các chuyên gia v : - K thu t, công ngh . - Kinh t , tài chính. - Pháp lý và các v n khác (n u c n). T chuyên môn có trách nhi m: - Chu n b tài li u pháp lý, so n th o h sơ m i th u. - Ti p nh n và qu n lý h sơ d th u. - Phân tích ánh giá, so sánh và x p h ng các h sơ d th u theo tiêu chu n ánh giá ư c nêu trong h sơ m i th u và tiêu chu n ánh giá chi ti t ư c duy t trư c khi m th u. - T ng h p tài li u v quá trình ánh giá xét ch n nhà th u và l p báo cáo xét th u
 15. - Có trách nhi m phát bi u trung th c, khách quan ý ki n c a mình b ng văn b n v i bên m i th u trong quá trình phân tích, ánh giá x p h ng các h sơ d th u và ch u trách nhi m b o m t thông tin, không ư c c ng tác v i nhà th u dư i b t c hình th c nào và không ư c tham gia th m nh các k t qu u th u T trư ng t chuyên gia do bên m i th u quy t nh và ư c ngư i (ho c c p) có th m quy n ch p thu n, có trách nhi m i u hành công vi c, t ng h p và chu n b các báo cáo ánh giá ho c các tài li u có liên quan khác. th c hi n t t nhi m v c a mình, chuyên gia ho c tư v n ph i có trình chuyên môn liên quan n gói th u, có kinh nghi m trong công tác qu n lý th c t ho c nghiên c u, am hi u quá trình t ch c ánh giá,xét ch n k t qu u th u. * Chu n b h sơ m i th u và h sơ tuy n (n u có) Bên m i th u ph i chu n b y các tài li u, thông só k thu t (ch d n k thu t) có liên quan và nêu rõ i u ki n c a công trình các bên d th u chu n b h sơ m i th u thư ng g m: - Thư m i th u ho c thông báo m i th u . - M u ơn d th u. - Ch d n i v i nhà th u . - Ch d n k thu t. - B n ti n lương d toán. - i u ki n chung c a h p ng. - i u ki n c th c a h p ng. -H p ng kinh t v giao nh n th u xây l p công trình. - M u b o lãnh d th u. - M u b o lãnh th c hi n h p ng. Trư ng h p c n sơ tuy n thì bên m i th u ph i l p h sơ tuy n bao g m: - Thư m i th u. - Ch d n sơ tuy n. - Tiêu chu n ánh giá. - Ph l c kèm theo.
 16. 2.2 Sơ tuy n Vi c sơ tuy n nhà th u ph i ư c ti n hành i v i các gói th u xây l p có giá tr t 200 t ng tr lên nh m l a ch n các nhà th u năng l c và kinh nghi m th c hi n, áp ng yêu c u c a h sơ m i th u. Sơ tuy n nhà th u ư c ti n hành theo các bư c: - Thông báo m i sơ tuy n. - Nh n và qu n lý H sơ d th u sơ tuy n. - ánh giá H sơ d th u. - Trình duy t k t qu sơ tuy n. - Thông báo k t qu sơ tuy n. 2.3 M i th u M i th u ư c ti n hành thông qua các phương tiênh thông tin d i chúng ho c qua các thông báo tr c ti p tùy theo lo i hình u th u ư c áp d ng (trư ng h p có sơ tuy n ch nh ng nhà th u nào l t qua sơ tuy n m i ư c mua h sơ m i th u). Thông báo m i th u ho c thư m i th u bao g m các n i dung ch y u sau: - Tên và a ch bên m i th u. - Mô t tóm t t d án, ngu n v n a i m và th i gian xây d ng. - Ch d n vi c tìm hi u h sơ m i th u. - Th i h n, a i m nh n h sơ m i th u và m th u. 2.4 N p và nh n h sơ d th u Khi nh n ư c thông báo m i th u ho c thư m i th u, các t ch c xây ng nêu i u ki n và mu n tham gia u th u thì tham kh o h sơ m i th u, chu n b hoàn t t h sơ d th u và g i n cho bên m i th u theo th i gian và a i m ghi trên thông báo m i th u hay thư m i th u. H sơ d th u g i i ư c niêm phong. Bên m i th u có trách nhi m b o qu n các h sơ d th u, không ư c m trư c gi quy nh. 2.5 M th u Nh ng h sơ d th u n p úng h n s ư c bên m i th u ti p nh n và qu n lý theo ch qu n lý h sơ m t. Vi c m th u ư c ti n hành công khai theo ngày
 17. gi , a i m ghi trong h sơ m i th u và không ư c quá 48 gi k t th i i m óng th u. i di n c a bên m i th u và các nhà th u ư c m i tham d ph i ký vào biên b n m th u. Biên b n m th u ghi rõ h tên gói th u, ngày, gi , a i m m th u: tên và a ch các nhà th u, giá u th u, b o lãnh d th u, ti n th c hi n và các n i dung liên quan khác. B n g c h sơ d th u sau khi m th u ph i ư c bên m i th u ký xác nh n t ng trang trư c khi ti n hành ánh giá và qu n lý theo ch qu n lý h sơ m t làm cơ s pháp lý cho vi c ánh giá và xem xét. 2.6 ánh giá, x p h ng nhà th u Bên m i th u t n hành nghiên c u, ánh giá chi ti t và x p h ng các H sơ d th u ã ư c m căn c theo yêu c u H sơ m i th u và tiêu chu n ánh giá ư c ngư i (ho c c p) có th m quy n phê duy t trư c khi m th u. Vi c ánh giá các h sơ d th u ư c th c hi n theo trình t sau: Bư c1 : ánh giá b H sơ d th u Vi c ánh giá sơ b là nh m lo i b ư c các H sơ d th u không áp ng ư c các yêu c u bao g m : - Ki m tra tính h p l c a H sơ d th u. - Xét áp cơ b n c a H sơ m i th u. - Làm rõ H sơ d th u (n u c n). Bư c 2 : ánh giá chi ti t H sơ d th u Vi c ánh giá chi ti t H sơ d th u xây l p ư c th c hi n theo phương pháp ánh giá. Trư c h t, H sơ d th u ư c ánh giá v m t k thu t ch n danh sách ng n. Vi c ánh giá ư c ti n hành d a trên cơ s yêu c u và tiêu chu n ánh giá ư c quy nh trong H sơ m i th u và tiêu chu n ánh giá chi ti t ư c ngư i (ho c c p) có th m quy n phê duy t trư c th i gian m th u. Các nhà th u t s i m t i thi u t 70% t ng s i m v k thu t tr lên s ư c ch n vào danh sách ng n. ánh giá vè m t tài chính, thương m i các nhà th u thu c danh sách ng n: vi c ánh giá veeg m t tài chính thương m i ư c ti n hành trên cùng m t m t b ng
 18. theo tiêu chu n ánh giá ư c phê duy t nh m xác nh giá, ánh giá bao gòm bên m i th u th c hi n các n i dung công vi c sau: - S a l i: s a ch a các sai sót nh m chu n xác H sơ d th u bao g m: l i s h c, l i ánh máy, l i chính t , l i nh m ơn v . - Hi u ch nh sai l ch: bên m i th u ti n hành b sung, i u ch nh nh ng n i dung còn thi u sót ho c th a trong h sơ d th u so v i các yêu c u c a H sơ m i th u cũng như b sung ho c i u ch nh nh ng khác bi t gi a các ph n c a hò sơ d th u. - Chuy n i giá d th u sang m t ng ti n chung. - ưa v m t m t b ng so sánh. - Xác nh giá ánh giá c a các H sơ d th u. * X p h ng H sơ d th u H sơ d th u ư c x p h ng theo giá ánh giá nhà th u có H sơ d th u h p l , áp ng cơ b n các yêu c u c a H sơ m i th u, có giá ánh giá th p nh t và có giá dè ngh trúng th u khong vư t quá giá gói th u ho c d toán, t ng d toán ư c phê duy t (n u d toán, t ng d toán dư c duy t th p hơn giá gói th u ư c duy t) s ư c xem xét trúng th u. 2.7 Trình duy t k t qu u th u K t qu u th u ph i ư c ngư i (ho c c p) có th m quy n xem xét phê duy t. 2.8 Công b trúng th u và thương th o hoàn thi n h p ng Bên m i th u ch ư c phép công b k t qu u th u sau khi ã ư c ngư i (ho c c p) có th m quy n phê duy t. Bên m i th u s m i nhà th u trúng th u n thương th o hoàn thi n h p ng. N u không thành công, bên m i th u s m i nhà th u x p h ng ti p theo n thương th o h p ng nhưng ph i ư c ngư i (ho c c p) có th m quy n ch p nh n. 2.9 Trình duy t n i dung h p ng và ký h p ng Nhà th u trúng th u trong th i gian quy nh ph i n p b o lãnh th c hi n h p ng. Giá tr b o lãnh th c hi n h p ng không quá 10% giá tr h p ng tùy theo lo i hình và quy mô c a h p ng. Bên m i th u và nhà th u trúng th u ph i ký k t h p ng b ng văn b n khi n i dung h p ng ã ư c trình duy t
 19. H p ng xây d ng có th ư c ti n hành cho toàn b công trình, cho t ng h ng m c công trình hay cho m t lo i công vi c xây d ng. H p ng xây d ng có th ký k t gi a ch u tư v i ch d án, v i t ng th u (th u chính) hay ký k t gi a t ng th u ( th u chính) v i các th u ph . Căn c vào th i h n và tính ch t c a gói th u ư c quy nh trong ké ho ch u th u, h p ng có th ư c th c hi n m t trong các lo i sau: a/ H p ng tr n gói: là h p ng theo giá khoán g n, ư c áp d ng cho nh ng gói th u ư c xác nh rõ v kh i lư ng yêu c u v ch t lư ng và th i gian. Trư ng h p có nh ng phát sinh ngoài h p ng nhưng không do nhà th u gây ra thì s ư c ngư i (ho c c p) có th m quy n xem xét quy t nh. b/ H p ng chìa khóa trao tay: là h p ng bao g m toàn b các cong vi c thi t k , cung c p thi t b và xây l p c a m t gói th u ư c th c hi n thông qua m t nhà th u. Ch àu tư có trách nhi m tham gia giám sát quá trình th c hi n, nghi m thu và nh n bàn giao khi nhà th u hoàn thành toàn b công trình theo ký k t h p ng. C/ H p ng có i u ch nh giá: h p ng i u ch nh giá áp d ng cho nh ng gói th u mà t i th i i m ký k t h p ng khong các i u ki n xác nh chính xác v s lư ng và ch t lư ng ho c có bi n ng l n vè giá c do chính sách c a Nhà nư c thay i và h p ng có th i gian th c hi n trên 12 tháng. Riêng i v i gói th u nh (gói th u có giá tr dư i 2 t ng) vi c l p hò sơ m i th u ư c th c hi n ơn gi n d a trên nh ng quy i nh u th u i v i gói th u quy mô nh . Tuy nhiên, h sơ m i th u bao g m các n i dung sau: - Thư m i th u và m u ơn d th u. - Yêu c u i v i gói th u xây l p: h sơ thi t k k thu t kèm theo b n tiên lư ng ư c duy t, ch d n k thu t và ti n th c hi n. - Tiêu chu n ánh giá ( t ho c không t) vè m t k thu t. - M u b o lãnh d th u và b o lãnh th c hi n h p ng b o lãnh d th u trong trư ng h p này b ng 1% giá d th u và b o lãnh th c hi n h p ng b ng 3% giá tr h p ng
 20. III. H SƠ D TH U XÂY L P VÀ CÁC TIÊU CHU N ÁNH GIÁ H SƠ D TH U XÂY L P H SƠ D TH U XÂY L P H sơ d th u do các nhà thàu xay d ng l p trên cơ s c a h sơ m i th u. N dung h sơ m i th u xây l p bao g m: 1.1 N i dung v hành chính, pháp lý * ơn d th u h p l (ph i có ch ký c a ngư i th m quy n). * B n sao gi y ăng ký kinh doanh * Tài li u gi i thi u năng l c và kinh nghi m c a nhà th u k c nhà th u ph n u có. * Văn b n th a thu n liên doanh( trư ng h p liên doanh d th u ) * B o lãnh d th u 1.2 Các n i dung v k thu t * Bi n pháp và t ch c thi công i v i gói th u. * Ti n th c hi n h p ng. * c tính k thu t, ngu n cung c p v t tư, v t li u xây d ng. * Các bi n pháp m b o ch t lư ng. 1.3 Các n i dung v thương m i, tài chính * Giá d th u kèm theo thuy t minh và bi u giá chi ti t * i u ki n thanh toán. CÁC TIÊU CHU N ÁNH GIÁ H SƠ D TH U XÂY L P Vi c th c hi n ánh giá H sơ d th u xây l p ư c th c hi n theo tiêu chu n v các n i dung sau: 2.1 K thu t ch t lư ng -M c áp ng i v i các yêu c u v k thu t, ch t lư ng v t tư, thi t b nêu trong h sơ thi t k . - Tính h p lý và kh thi c a các gi i pháp k thu t, bi n pháp và t ch c thi công. -B o m i u ki n v sinh môi trư ng và các i u ki n khác như: phòng cháy, an toàn lao ng.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2