intTypePromotion=1

Đề tài nghiên cứu: Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong các Ngân hàng thương mại ở Tp.HCM

Chia sẻ: Nhokbuongbinh Nhokbuongbinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:71

0
102
lượt xem
20
download

Đề tài nghiên cứu: Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong các Ngân hàng thương mại ở Tp.HCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu: Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong các Ngân hàng thương mại ở Tp.HCM được nghiên cứu nhằm nêu lên những vấn đề cơ bản mặt lý thuyết về NHTM, các rủi ro tín dụng và những biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng trong các ngân hàng thương mại. Ngoài ra, đề tài còn tham khảo thêm kinh nghiệm xử lý rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại ở Thái Lan; phân tích những đặc trưng cơ bản của Thành phố Hồ Chí Minh, thực trạng về hoạt động kinh doanh và rủi ro tín dụng xảy ra tại các Ngân hàng thương mại ở Thành phố Hồ Chí Minh với tình hình nợ tồn đọng tại các ngân hàng và các nguyên nhân chủ yếu tạo nên rủi ro tín dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài nghiên cứu: Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong các Ngân hàng thương mại ở Tp.HCM

MỤC LỤC<br /> Danh mục các chữ viết tắt<br /> Danh mục các bảng<br /> Tài liệu tham khảo<br /> Lời mở đầu<br /> CHƯƠNG 1 : NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ RỦI RO TÍN DỤNG<br /> 1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường …………………….9<br /> 1.1.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại ………………………………………………..9<br /> 1.1.2. Chức năng của ngân hàng thương mại ……………………………………………...9<br /> 1.1.2.1. Trung gian tín dụng ………………………………………………………………..9<br /> 1.1.2.2. Trung gian thanh toán ……………………………………………………………10<br /> 1.1.2.3. Cung ứng dịch vụ ngân hàng …………………………………………………….11<br /> 1.1.3. Các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của ngân hàng thương mại …………………...11<br /> 1.1.3.1. Nghiệp vụ nguồn vốn (Nghiệp vụ thuộc tài sản nợ) ……………………………...11<br /> 1.1.3.2. Nghiệp vụ tín dụng và đầu tư (Nghiệp vụ thuộc tài sản có sinh lời) ……………..13<br /> 1.1.3.3. Nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ ngân hàng ………………………………………..15<br /> 1.2. Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại …………….16<br /> 1.2.1. Khái niệm về rủi ro tín dụng ……………………………………………………….16<br /> 1.2.2. Các đặc điểm của rủi ro tín dụng …………………………………………………..17<br /> 1.2.3. Các hình thức của rủi ro tín dụng ………………………………………………….18<br /> 1.2.4. Những biểu hiện của rủi ro tín dụng ……………………………………………….18<br /> 1.2.5. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng …………………………………………………..19<br /> 1.2.6. Hậu quả của rủi ro tín dụng ………………………………………………………..22<br /> <br /> -1-<br /> <br /> 1.3. Các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của các NHTM …23<br /> 1.3.1. Phân loại nợ quá hạn, nợ xấu tại các NHTM ……………………………………….23<br /> 1.3.2. Các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng ……………………………………………...23<br /> 1.4. Kinh nghiệm trong việc hạn chế rủi ro tín dụng của các NHTM ở Thái Lan ………...25<br /> CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ RỦI RO TÍN<br /> DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở TPHCM<br /> 2.1. Khái quát tình hình kinh tế ở Tp.Hồ Chí Minh ………………………………………27<br /> 2.1.1. Vị trí địa lý thuận lợi của Tp.HCM ………………………………………………...27<br /> 2.1.2. Tình hình kinh tế của Tp.HCM trong thời gian vừa qua …………………………...28<br /> 2.1.2.1. Giai đoạn từ năm 2001 đến 2005 …………………………………………………28<br /> 2.1.2.2. Trong 06 tháng đầu năm 2006 ……………………………………………………33<br /> 2.2. Hệ thống các NHTM ở Thành phố Hồ Chí Minh …………………………………….36<br /> 2.2.1. Sự hình thành và phát triển của hệ thống Ngân hàng Việt Nam …………………...36<br /> 2.2.2. Hệ thống các NHTM ở Tp.HCM …………………………………………………...37<br /> 2.3. Thực trạng về hoạt động kinh doanh của các NHTM ở Tp.HCM ……………………37<br /> 2.3.1. Hoạt động huy động vốn …………………………………………………………...37<br /> 2.3.2. Hoạt động cho vay ………………………………………………………………….40<br /> 2.3.3. Các hoạt động dịch vụ khác ………………………………………………………...42<br /> 2.4. Thực trạng về rủi ro tín dụng của các NHTM ở Tp.HCM trong thời gian qua ………43<br /> 2.4.1. Tình hình nợ tồn đọng tại các NHTM ……………………………………………...43<br /> 2.4.2. Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng ở các NHTM …………………………....44<br /> 2.4.2.1. Rủi ro do môi trường pháp lý chưa thuận lợi …………………………………….45<br /> 2.4.2.2. Rủi ro do môi trường kinh doanh không ổn định ………………………………...46<br /> -2-<br /> <br /> 2.4.2.3. Rủi ro từ phía các ngân hàng ……………………………………………………..46<br /> 2.4.2.4. Rủi ro từ phía khách hàng vay vốn ……………………………………………….48<br /> CHƯƠNG 3 : NHỮNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CÁC<br /> NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở TP.HCM<br /> 3.1. Định hướng phát triển của ngành ngân hàng ở Tp.HCM trong giai đoạn tới ………...51<br /> 3.1.1. Chiến lược phát triển kinh tế của Tp.HCM ………………………………………...51<br /> 3.1.2. Định hướng phát triển của ngành ngân hàng đến năm 2010 ……………………….52<br /> 3.2. Những giải pháp để hạn chế rủi ro tín dụng trong các NHTM ở Tp.HCM …………..55<br /> 3.2.1. Những giải pháp mang tính chất vĩ mô …………………………………………….55<br /> 3.2.1.1. Những giải pháp từ phía Chính Phủ ……………………………………………...55<br /> 3.2.1.2. Những giải pháp từ phía Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam ……………………….61<br /> 3.2.1.3. Những giải pháp từ phía các ban, ngành liên quan ……………………………….65<br /> 3.2.2. Những giải pháp mang tính chất vi mô …………………………………………….65<br /> 3.2.2.1. Những giải pháp từ phía các NHTM ……………………………………………..65<br /> 3.2.2.2. Những giải pháp từ phía khách hàng vay vốn ……………………………………70<br /> Kết luận<br /> Tài liệu tham khảo<br /> <br /> -3-<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> -<br /> <br /> NHTM : Ngân hàng Thương mại<br /> <br /> -<br /> <br /> NHTMCP : Ngân hàng Thương mại cổ phần<br /> <br /> -<br /> <br /> TCTD : Tổ chức tín dụng<br /> <br /> -<br /> <br /> NHNN : Ngân hàng Nhà nước<br /> <br /> -<br /> <br /> VND : Đồng Việt Nam<br /> <br /> -<br /> <br /> USD : Ngạoi tệ đô-la Mỹ<br /> <br /> -<br /> <br /> CIC : Trung tâm thông tin tín dụng (Credit Information Centre)<br /> <br /> -<br /> <br /> HĐQT : Hội đồng quản trị<br /> <br /> -<br /> <br /> GDP : Tổng sản phẩm quốc dân<br /> <br /> -<br /> <br /> SACOMBANK : NHTMCP Sài Gòn Thương Tín<br /> <br /> -<br /> <br /> ACB : NHTMCP Á Châu<br /> <br /> -4-<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG<br /> Bảng 2.1 : Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Tp.HCM từ năm 2001 đến năm<br /> 2005....……………………………………………………………………………………..28<br /> Bảng 2.2 : Tốc độ tăng trưởng của ngành dịch vụ của Tp.HCM từ năm 2001<br /> đến năm 2005……………………………………………………………………………..29<br /> Bảng 2.3 : GDP bình quân đầu người của Thành phố Hồ Chí Minh từ năm<br /> 2001 đến năm 2005……………………………………………………………………….30<br /> Bảng 2.4 : Tình hình kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu của Tp.HCM từ năm<br /> 2001 đến năm 2005……………………………………………………………………….31<br /> Bảng 2.5 : Kết quả hoạt động tín dụng ngân hàng tại Tp.HCM từ năm 2001<br /> đến năm 2005……………………………………………………………………………..31<br /> Bảng 2.6 : Tốc độ tăng trưởng của sản xuất công nghiệp của Tp.HCM từ năm<br /> 2001 đến năm 2005……………………………………………………………………….32<br /> Bảng 2.7 : Ước tính một số chỉ tiêu kinh tế ở Tp.HCM trong 06 tháng đầu năm<br /> 2006………………………………………………………………………………………..35<br /> Bảng 2.8 : Mức lãi suất huy động năm 2005…………………………………….38<br /> Bảng 2.9 : Tình hình huy động vốn và thị phần của các NHTM ở Tp.HCM từ<br /> năm 2003 đến năm 2005………………………………………………………………….39<br /> Bảng 2.10 : Mức lãi suất cho vay năm 2005……………………………………..40<br /> Bảng 2.11 : Tình hình cho vay của các NHTM ở Tp.HCM từ năm 2003 đến<br /> năm 2005…………………………………………………………………………………..41<br /> <br /> -5-<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2