intTypePromotion=1

Đề tài: Những yếu tố kích thích trong Quảng Cáo

Chia sẻ: Phan Ngi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

0
69
lượt xem
11
download

Đề tài: Những yếu tố kích thích trong Quảng Cáo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: những yếu tố kích thích trong quảng cáo', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Những yếu tố kích thích trong Quảng Cáo

 1. BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Đề tài Những yếu tố kích thích trong Quảng Cáo
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nh÷ng yÕu tè kÝch thÝch trong Qu¶ng c¸o Lêi më ®Çu Qu¶ng C¸o xuÊt hiÖn kh¾p n¬I vµ hÇu nh­ vµo bÊt cø lóc nµo trong cuéc sèng hµng ngµy cña chóng ta : mçi s¸ng ®äc b¸o chóng ta cã thÓ thÊy c¸c mÉu Qu¶ng C¸o , trªn ®­êng ®I häc chóng ta gËp c¸c Qu¶ng C¸o s¬n trªn t­êng nhµ cao tÇng ,b¨ng r«n , bøc ch­íng treo dµn kh¾p n¬I trªn ®­êng phè ,cét ®IÖn, c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng ……Buæi tèi ,®I trªn ®­êng Qu¶ng C¸o ®Ëp vµo m¾t d­íi ¸nh ®Ìn ®ñ mµu ,®ñ s¾c .Trong c¸c buæi häp b¸o héi nghÞ , thÓ thao,ca nh¹c ,thêi trang ….Qu¶ng C¸o l¹i cµng trùc tiÕp h¬n víi vai trß lµ nhµ tµi trî.ThËm chÝ Qu¶ng C¸o cã thÓ gâ cöa tËn nhµ b¹n qua c¸c h×nh thøc chµo hµng , göi th­ giíi thiÖu s¶n phÈm , vµ gÇn ®©y nhÊt lµ ho¹t ®éng Qu¶ng C¸o qua ®IÖn tho¹i nh¾n tin ! Qu¶ng C¸o chÝnh thøc xuÊt hiÖn tai ViÖt nam chØ mét vµI n¨m gÇn ®©y víi tèc ®é ph¸t triÓn chãng mÆt , qua thèng kª hiÖn nay trung b×nh mét ng­êi d©n tiÕp nhËn 50 th«ng ®iÖp Qu¶ng C¸o trong 1 ngµy .N¨m 1996 t¨ng 51%so víi n¨m 1995 (b¸o SµI Gßn tiÕp thÞ 1997).Qu¶ng C¸o ngµy cµng ®ãng vai trß quan träng trong ®êi sèng v¨n ho¸, kinh tÕ , x· héi ,lµ cÇu nèi gi÷a c¸c ho¹t ®éng trao ®æi ,kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ ng­êi tiªu dïng , lµ mét c«ng cô ®¾c lùc trong qu¸ tr×nh marketing s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp . C¸c n­íc ph¸t triÓn cã nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng l©u ®êi Qu¶ng C¸o lµ mét ngµnh kinh doanh lín, lµ mét m«n häc cã ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu thùc tiÕn thuéc lÜnh vùc marketing vµ ®­îc ¸p dông rÊt bµI b¶n khoa häc .Tuy nhiªn t¹i ViÖt nam quan ®IÓm vµ sù vËn dông Qu¶ng C¸o ch­a ®­îc hiÓu mét c¸c ®óng møc, nhiÒu doanh nghiÖp bá ra hµng tr¨m triÖu ®ång vµo Qu¶ng C¸o s¶n phÈm, nh­ng ph­¬ng ph¸p vµ quy tr×nh Qu¶ng C¸o nh­ thÕ nµo lµ khoa häc vµ hiÖu qu¶ ? Qu¶ng C¸o xÐt vÒ ph­¬ng diÖn nµo ®Êy mang tÝnh nghÖ thuËt nhiÒu h¬n khoa häc .c¸c nhµ marketing nh·n hiÖu lu«n cè g¾ng thu hót t×nh c¶m cña mäi ng­êi .Vµ ®iÒu nµy hoµn toµn kh¶ thi! Mét c«ng ty n­íc gi¶I kh¸t cã thÓ quyÕt ®Þnh chän hoa qu¶ hay soda cho s¶n phÈm cña m×nh dùa trªn chiÕc m¸y ®o ®iÖn ®å n·o. C«ng viÖc nµy t­¬ng tù nh­ nghÖ thuËt ®äc ý nghÜ .TÊt c¶ ®Ó thùc hiÖn mét môc ®Ých : t×m ra c¸I ‘ nót 'nµo ®ã trong bé n·o cã ph¶n øng víi s¶n phÈm , vµ kiÓm tra xem liÖu kh©u nµo trong quy tr×nh tõ Qu¶ng C¸o , ®ãng gãi , ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm cã kh¶ n¨ng kÝch ho¹t c¸I nót kia . GÇn ®©y , c¸c nhµ nghiªn cøu ®an t×m xem phÇn nµo trong n·o bé cã t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn sù nh×n nhËn vµ lùa chän s¶n phÈm cña kh¸ch hµng , vµ hä ph¸t hiÖn ra ®ã lµ nh÷ng ham muèn rÊt c¨n b¶n : QuyÒn lùc, giíi tÝnh , vµ sù bÒn v÷ng . .Còng gièng nh­ sù trung thµnh v¬Ý nh·n hiÖu , trÝ nhí vµ t×nh c¶m ®ãng vai rß rÊt quan träng . Trong mét t­¬ng lai kh«ng xa , c¸c h·ng sÏ biÕt ®Ých x¸c liÖu chiÕn dÞch Qu¶ng C¸o cña m×nh cã ‘ kÝch ho¹t ‘ n·o bé hay kh«ng,? T¹i sao phÇn lín mäi ng­êi thÝch Coca – cola h¬n mét vµI lo¹i coca kh¸c ?. T¹i sao nhiÒu phô n÷ thÝch EStee Lauder h¬n nh÷ng lo¹i n­íc hoa rÎ tiÒn kh«ng Qu¶ng C¸o ? .Nh÷ng s¶n phÈm ®­îc Qu¶ng C¸o cã h¬n kh«ng ? Kh«ng cÇn thiÕt . Nh­ng Qu¶ng C¸o cã thÓ t¨ng thªm gi¸ trÞ tinh thÇn cña s¶n phÈm trong t©m trÝ ng­êi tiªu dïng . John O’ Toole nãi r»ng : ‘ Vò khÝ m¹nh nhÊt mµ nh÷ng ng­êi tiªu dïng cã , vµ c¸I mµ c¸c nhµ s¶n xuÊt sî nhÊt , lµ sù tõ chèi cña hä víi viÖc mua lÆp l¹i . Søc m¹nh cña Qu¶ng C¸o lµ ë chç nã khiÕn ng­êi ta mua s¶n phÈm kh«ng chØ mét lÇn .Qu¶ng C¸o kh«ng thÓ ®­îc xem mét c¸ch ®¬n gi¶n nh­ viÖc x©y dùng sù nhËn biÕt , nã ph¶I lµm nhiÒu h¬n thÕ . §óng vËy ! NgoµI viÖc ®ãng vai trß then chèt trong viÖc t¹o ra sù nhËn biÕt , Qu¶ng C¸o cßn t¹o ra mét c¶m quan vÒ gi¸ trÞ trong t©m trÝ ng­êi tiªu dïng . Ch¼ng h¹n 1
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nh÷ng yÕu tè kÝch thÝch trong Qu¶ng c¸o b»ng viÖc sö dông nh÷ng ©m thanh kh«ng th«ng th­êng , ¸nh s¸ng rùc rì hay ©m nh¹c gîi c¶m , mét Qu¶ng C¸o truyÒn h×nh cã thÓ thu hót ®­îc sù chó ý cña mét kh¸ch hµng vµ kÝch thÝch nh÷ng t×nh c¶m cña anh ta hay c« ta h­íng ®Õn mét môc tiªu vÒ sù ®¸p øng ®Çy ®ñ mét nhu cÇu hay mong muèn . Qu¶ng C¸o ph¶I kÝch thÝch mét quyÕt ®Þnh víi c¸c nhu cÇu vµ mong muèn .VËy lµm thÕ nµo ®Ó Qu¶ng C¸o cña b¹n lµm t¨ng thªm gi¸ trÞ tinh thÇn cña s¶n phÈm , còng nh­ lµm sao ®Ó mÉu Qu¶ng C¸o cña b¹n næi tréi h¬n 50 mÉu Qu¶ng C¸o kh¸c mµ mçi ng­êi ph¶I tiÕp nhËn hµng ngµy ? V× vËy mÉu Qu¶ng C¸o cña b¹n ph¶I cã nh÷ng ®iÓm kh¸c , l¹ so víi nh÷ng mÉu Qu¶ng C¸o kh¸c ®Ó cã thÓ ‘ghi ®iÓm’ vµo trong t©m trÝ kh¸ch hµng . Lµm thÕ nµo ®Ó cã nh÷ng ®iÓm kh¸c l¹ ®ã ? Nh÷ng ®iÓm kh¸c , l¹ ®ã lµ g× ? §ã còng chÝnh lµ lý do mµ ng­êi viÕt trong vÞ trÝ lµ mét sinh viªn chuyªn ngµnh thùc sù b¨n kho¨n vµ h¬n c¶ lµ mong muèn trong t­¬ng lai sÏ thiÕt kÕ ra nh÷ng mÉu Qu¶ng C¸o thµnh c«ng . VËy lµm thÕ nµo ®Ó mÉu Qu¶ng C¸o thµnh c«ng ? ChÝnh lµ mÉu Qu¶ng C¸o cña b¹n ph¶I cã nh÷ng ®iÓm kh¸c , l¹ ( nh­ng ph¶I phï hîp ) thu hót ®èi t­îng nhËn tin . §ã chÝnh lµ nh÷ng yÕu tè kÝch thÝch trong Qu¶ng C¸o . Nh÷ng yÕu tè nµy cã thÓ lµm thay ®æi th¸I ®é tiªu dïng cña ng­êi mua hµng ®èi víi s¶n phÈm . Cô thÓ , chóng ta sÏ kÝch thÝch trong Qu¶ng C¸o .®i nghiªn cøu tõng yÕu tè LÇn ®Çu tiªn viÕt Chuyªn ®Ò khoa häc ,sù h¹n chÕ vÒ lý thuyÕt vµ thùc tÕ nªn bµI viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÔu sãt .RÊt mong sù gãp ý cña thÇy c« ®Ó chuyªn ®Ì hoµn thµnh tèt h¬n . PhÇn1 . Mét sè vÊn ®Ò vÒ Lý thuyÕt Nh÷ng yÕu tè kÝch thÝch trong qu¶ng c¸o 1.kh¸I niÖm Qu¶ng C¸o . Qu¶ng C¸o ®· ®I ®­îc mét qu·ng ®­êng rÊt dµI kÓ tõ mét b¶ng hiÖu ®¬n gi¶n treo ë mét cöa hµng ®ãng giµy .Ngµy nay nã lµ mét c«ng cô ®Çy søc m¹nh th«ng b¸o vµ sù s½n cã vµ ®Þa ®IÓm cña c¸c s¶n phÈm ,nhÊn m¹nh chÊt l­îng vµ gi¸ trÞ cña nã , liªn hÖ c¸c nh·n hiÖu víi nh©n c¸ch , vµ ®ång thêi x¸c ®Þnh nh©n c¸ch cña nh÷ng ng­êi mua chóng . §Õn l­ît nã , b¶n th©n Qu¶ng C¸o ®­îc t¹o thµnh bëi c«ng nghÖ sö dông ®Ó trao 2
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nh÷ng yÕu tè kÝch thÝch trong Qu¶ng c¸o th«ng ®IÖp – nãi c¸ch kh¸c ph­¬ng tiÖn vµ th«ng ®IÖp ®· trë nªn hiÓn nhiªn kh«ng thÓ t¸ch rêi . VËy Qu¶ng C¸o lµ g× ? HiÖp héi Marketing Mü ®· ®­a ra ®Þnh nghÜa vÒ Qu¶ng C¸o nh­ sau : ‘’Qu¶ng C¸o lµ bÊt cø lo¹i h×nh nµo cña sù hiÖn diÖn kh«ng trùc tiÕp cña hµng ho¸ ,dÞch vô hay t­ t­ëng hµnh ®éng mµ ng­êi ta ph¶I tr¶ tiÒn ®Ó nhËn biÕt chñ thÓ Qu¶ng C¸o ‘’ §Ó hiÓu ®­îc sù kh¸c nhau gi÷a Qu¶ng C¸o vµ trùc tiÕp b¸n hµng ,gi÷a Qu¶ng C¸o vµ sù c«ng bè ,chóng ta trao ®æi mét sè thuËt ng÷ sau ®©y : +BÊt cø lo¹i h×nh nµo : Qu¶ng C¸o cã thÓ lµ bÊt cø lo¹i h×nh nµo cña sù hiÖn diÖn .Nã cã thÓ lµ mét dÊu hiÖu , biÓu t­îng ,ph¸c ho¹ hay mét th«ng ®IÖp Qu¶ng C¸o trong mét t¹p chÝ hay mét tê b¸o ,hay mét ch­¬ng trinh th­¬ng m¹i trªn ®µI ,tivi hay mét phiÕu Qu¶ng C¸o göi qua b­u ®IÖn hay mét ¸p phÝch ,pano Qu¶ng C¸o ë ngoµI ®­ên phè mµ ng­êi Qu¶ng C¸o t­ëng t­îng sÏ tho¶ m·n nh÷ng ®ßi hái cña Qu¶ng C¸o . + Kh«ng trùc tiÕp : §IÒu nµy nhÊn m¹nh r»ng kh«ng kÓ h×nh thøc trùc tiÕp b¸n hµng ,mét kiÓu kh¸ phæ biÕn trong thùc tÕ . + Hµng ho¸ ,dÞch vô hay ý ®å hµnh ®éng : Chóng ta biÕt r»ng Qu¶ng C¸o sö dông th«ng tin truyÒn c¶m vÒ s¶n phÈm vµ dÞch vô .RÊt Ýt ng­êi biÕt r»ng Qu¶ng C¸o cßn ®­îc sö dông ®Ó khuÕch tr­¬ng mét t­ t­ëng, mét ý ®å . Ch¼ng h¹n , Qu¶ng C¸o cña bé phËn th«ng tin vµ b­u ®IÖn nh»m khuÕch tr­¬ng viÖc sö dông Code pin ®Ó chuyÓn th­ nhanh lµ mét lo¹i Qu¶ng C¸o vÒ b¸n mét t­ t­ëng hµnh ®éng .Qu¶ng C¸o cña mét vô thuÕ thu nhËp nh»m thuyÕt phôc nh÷ng ®èi t­îng nép thuÕ ®óng h¹n ®Ó tr¸nh bÞ ph¹t còng lµ mét vÝ dô vÒ vËn dông Qu¶ng C¸o . +Ng­êi ta ph¶I chó ý ®Õn th«ng ®iÖp ®Ó nhËn biÕt ng­êi Qu¶ng C¸o : Qu¶ng C¸o kh¸c víi sù c«ng khai lµ ë chç Qu¶ng C¸o lµm cho ng­êi ta chó ý tíi vµ nhËn ra ai lµ chñ thÓ Qu¶ng C¸o .NÕu kh«ng ®¹t ®­îc sù chó ý vµ kh«ng lµm cho ng­êi ta nhËn ra chñ thÓ Qu¶ng C¸o thi ®ã chØ lµ sù c«ng bè mµ th«I .VËt liÖu ®Ó lµm c«ng khai mét c¸I g× ®ã nh­ xuÊt b¸n s¶n phÈm ,cã thÓ do mét c¬ quan hay mét ng­êi nµo ®ã b¶o trî nh­ng ng­êi ta ph¶I tr¶ thï lao cho c¸c tê b¸o ,c¸c tËp san ,®µI ph¸t thanh ,nh÷ng c¬ quan lµm c«ng viÖc ®ã ,®Æc biÖt khi viÖc Qu¶ng C¸o cã liªn quan ®Õn c¸c nhµ l·nh ®¹o d©n téc vµ quèc tÕ hoÆc ®­a ra mét tin tøc rÊt quan träng .Thùc tÕ nh­ ë Mü hay ë bÊt cø cuéc bÇu cö tæng thèng , thñ t­íng ë x· héi t­ b¶n nãi chung , ng­êi ta ®· sö dông c¸c ®¹i lý Qu¶ng C¸o vÒ mét mÉu ‘ngµI tæng thèng ‘ , phæ biÕn ‘ ngµI tæng thèng ‘ ®Ó c¸c cö chi tõ ‘ nhËn biÕt ‘ ®Õn ‘ñng hé’ ‘ ngµI tæng thèng ‘ nh»m thu hót c¸c cö chi vÒ phÝa ‘ ngµI tæng thèng’ 2. nh÷ng yÕu tè kÝch thÝch trong Qu¶ng C¸o Mét Qu¶ng C¸o thµnh c«ng bëi v× nã ®· t¹o ra ®­îc mét søc thu hót cho ng­êi xem ,ng­êi nghe ,ng­êi ®äc ,gîi lªn nhu cÇu vµ m¬ ­íc cho ng­êi xem ,ng­êi nghe ,ng­êi ®äc .Søc thu hót cña Qu¶ng C¸o nh»m t¹o mèi liªn hÖ gi÷a s¶n phÈm ®­îc Qu¶ng C¸o vµ nhu cÇu m¬ ­íc cña kh¸n gi¶ .Cã ng­êi ®­îc th«I thøc ®Ó t×m c¸ch tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu nµy ,nãi chung søc thu hót ®­îc thÓ hiÖn qua mét c©u nãi ®¬n gi¶n : ‘’§©y lµ s¶n phÈm tho¶ m·n nhu cÇu vµ m¬ ­íc cña b¹n ‘’ §Ó cã ®­îc thµnh c«ng ,søc thu hót cña Qu¶ng C¸o ph¶I cã t¸c ®äng ®Ðn qu¸ tr×nh cña kh¸ch hµng tiÒm n¨ng 3
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nh÷ng yÕu tè kÝch thÝch trong Qu¶ng c¸o Mét ph¹m trï nhá h¬n søc thu hót trong Qu¶ng C¸o lµ nh÷ng yÕu tè kÝch thÝch trong Qu¶ng C¸o .nh÷ng yÕu tè kÝch thÝch trong Qu¶ng C¸o lµ mét bé phËn ®Ó t¹o nªn mét th«ng ®IÖp Qu¶ng C¸o .Nh÷ng yÕu tè kÝch thÝch +§IÖp v¨n =Th«ng ®IÖp Qu¶ng C¸o . §Ó hiÓu râ h¬n vÒ ‘’nh÷ng yÕu tè kÝch thÝch ‘’ ,chóng ta gi¶I thÝch râ h¬n vÒ ®IÖp v¨n . §IÖp v¨n Qu¶ng C¸o ®ã lµ nh÷ng tin Qu¶ng C¸o ®· ®­îc m· ho¸ vµo vËt mang tin song ch­a ®­a vµo kªnh truyÒn . Tin Qu¶ng C¸o ->m· ho¸-> vËt mang tin -> kªnh truyÒn +c¸c yÕu tè kÝch thÝch -> ®èi t­îng nhËn tin .cô thÓ : Tin Qu¶ng C¸o M· ho¸ VËt mang tin Kªnh truyÒn + c¸c yÕu tè kÝch thÝch §èi t­îng nhËn tin vÝ dô : trong phim Qu¶ng C¸o th× ®ã lµ yÕu tè lêi tho¹i ,trong Qu¶ng C¸o trªn t¹p chÝ th× ®ã lµ yÕu tè tõ ng÷ ,Qu¶ng C¸o trªn radio th× ®ã lµ giäng nãi ,lêi tho¹i . Mét th«ng ®IÖp Qu¶ng C¸o cÇn ph¶I sö dông søc m¹nh tõ nh÷ng yÕu tè kÝch thÝch ®ã lµ kÝch th­íc ,mµu s¾c ,¸nh s¸ng ,h×nh ¶nh ,©m thanh ,c¸ch trang trÝ ,tr×nh bµy bèi côc ®Ó g©y mét Ên t­îng m¹nh ,thu hót sù chó ý cña ng­êi ®äc nã .Nã ph¶I t¹o ra trong ®Çu ng­êi ®äc ‘’sù nhËn thøc ‘’ban ®Çu vÒ s¶n phÈm ®ã . ChØ cÇn thay ®æi c¸ch bµI trÝ c¸c yÕu tè ®I ®«I chót lµ cã thÓ t¨ng ®­îc kh¶ n¨ng thu hót sù chó ý cña Qu¶ng C¸o .KÝch th­íc th«ng ®IÖp Qu¶ng C¸o kh¸c biÖt th× cµng dÔ thu hót sù chó ý h¬n , mÆc dï kh«ng nhÊt thiÕt ph¶I lµm t¨ng chi phÝ theo tû lÖ .Minh ho¹ bèn mµu thay v× ®en tr¾ng sÏ t¨ng hiÖu qu¶ b»ng c¸ch bè trÝ næi bËt t­¬ng ®èi c¸c t«ng mµu kh¸c nhau ®Ó ®¹t ®­îc c¸ch diÔn ®¹t tèi ­u. Tèi ­u nhÊt chÝnh lµ phèi hîp , bè trÝ mét c¸ch hîp lý , næi bËt , hµI hoµ c¸c yÕu tè trªn ®Ó kÝch thÝch thu hót ng­êi xem Qu¶ng C¸o lµ hiÖu qu¶ nhÊt . Chóng ta cïng lµm râ tõng yÕu tè : 2.1. kÝch th­íc th«ng ®IÖp Qu¶ng C¸o KÝch th­íc th­êng g¾n víi th«ng ®iÖp Qu¶ng C¸o ngoµI trêi ,bëi v× khi nãi ®Õn yÕu tè kÝch th­íc ,chóng ta th­êng hay nghÜ ®Õn nh÷ng thø cã diÖn tÝch lín , kÝch cì lín .Song ®ã chØ lµ ph¶n x¹ t©m lý quen thuéc cña con ng­êi.KÝch th­íc cã ë trong tÊt c¶ c¸c lo¹i h×nh Qu¶ng C¸o : trong lo¹i h×nh Qu¶ng C¸o nghe nh×n ->®ã lµ thêi l­îng ,trong Qu¶ng C¸o in Ên ®ã lµ diÖn tÝch mÆt b¸o sö dông . KÝch th­íc th«ng ®IÖp Qu¶ng C¸o lµ mét trong nh÷ng yÕu tè kÝch thÝch quan träng ,¶nh h­ëng ®Õn møc ®é hiÖu qu¶ cña Qu¶ng C¸o . Nãi chung kÝch th­íc ¸m chØ ®Õn møc ®é quan träng cña vÊn ®Ò mµ doanh nghiÖp muèn thÓ hiÖn cho kh¸n gi¶ .Tuy nhiªn kh«ng ph¶I cø kÝch th­íc to míi quan träng , ®©y kh«ng ph¶I lµ quy luËt cè ®Þnh v× môc ®Ých cña chóng ta lµ g©y Ên t­îng ,thu hót sù chó ý cña ng­êi xem b¾ng sù kh¸c biÖt nªn kÝch th­íc nhá hay qu¸ nhá , hay nhá song cã cÊu tróc kh¸c l¹ còng lµ ®IÒu dÔ hiÓu ! 4
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nh÷ng yÕu tè kÝch thÝch trong Qu¶ng c¸o C©u tr¶ lêi cho vÊn ®Ò vÒ thêi l­îng ,kÝch th­íc cña mét phim Qu¶ng C¸o ë chç cßn tuú thuéc vµo môc tiªu cña doanh nghiÑp ,®ßi hái mét kÝch cì phï hîp víi ng©n s¸ch Qu¶ng C¸o vµ quy m« cña chØ sè tiÕp cËn ,cña tÇn xuÊt . 2.1.1 Qu¶ng C¸o trªn b¸o ,t¹p chÝ Cã thÓ nãi ho¹t ®éng Qu¶ng C¸o trªn Ên phÈm lµ ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng l©u ®êi nhÊt trªn thÕ giíi , xuÊt hiÖn tõ khi ngµnh in ra ®êi . Cho ®Õn nay , b¸o chÝ ®· gÆp ph¶I sù c¹nh tranh gay g¾t tõ c¸c ph­¬ng IÖn truyÒn th«ng kh¸c nh­ nghe nh×n , ngoµI trêi . Tuy nhiªn , ngµy nay nhÊt lµ t¹i ViÖt nam , ng©n s¸ch dµnh cho Ên phÈm vÉn kh«ng ngõng gia t¨ng vµ t¹i nhiÒu n­íc Qu¶ng C¸o trªn Ên phÈm cã thÓ chiÕm thÞ phÇn nhiÒu nhÊt trong c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng : t¹i Mü thÞ phÇn Ên phÈm Qu¶ng C¸o chiÕm 23% , ®øng thø hai lµ Qu¶ng C¸o nghe nh×n chiÕm 22% .T¹i ViÖT nam hiÖn nay ch­a cã con sè thèng kª cô thÓ vÒ c¸c chi phÝ nµy , nh­ng Qu¶ng C¸o nghe nh×n vµ Ên phÈm vÉn lµ hai ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng chiÕm thÞ phÇn ¸p ®¶o .¦íc tÝnh tr­íc ®©y Qu¶ng C¸o nghe nh×n vµ Ên phÈm tû lÖ 60/40, nay víi sù gia t¨ng cña Ên phÈm Qu¶ng C¸o tû lÖ nµy rót xuèng cßn 55/45 , dù b¸o trong t­¬ng lai chi phÝ cho Ên phÈm sÏ t¨ng vµ v­ît Qu¶ng C¸o nghe nh×n v× sè ®Çu b¸o cã tèc ®é ra ®êi nhanh h¬n c¸c kªnh truyÒn h×nh míi. HiÖn nay t¹i ViÖt nam cã kho¶ng trªn d­íi 30 ®Çu b¸o vµ t¹p chÝ xuÊt ¶n b»ng tiÕng ViÖt tËp trung t¹i hai thµnh phè lín lµ Hµ néi vµ thµnh phè Hå chÝ minh víi nhiÒu kÝch cì nh­ A2, A3 víi sè kú xuÊt b¶n phong phó : hµng ngµy , hµng tuÇn 2 lÇn / tuÇn , nöa th¸ng , chuyªn san … Ng­êi ta còng kh¼ng ®Þnh r»ng khu«n khæ , kÝch h­íc cña mét th«ng ®iÖp Qu¶ng C¸o thu hót sù chó ý cña ®éc gi¶ lµ 2 trang më réng . Throng mét Ên phÈm n­íc ngoµI , ®«I khi ng­êi t© ®Öm vµo gi÷a hai trang mét tê tr¾ng ,tê nµy t­ëng nh­ c¶n trë tri gi¸c tøc lµ g©y lªn sù ngõng nghØ , sù th«I tiÕp thu khi ®äc Qu¶ng C¸o , nh­ng thùc tÕ nã gióp cho viÖc ®äc vµ ghi nhí th«ng ®iÖp tèt h¬n T¹i ViÖt nam ,gi¸ Qu¶ng C¸o nguyªn trang th­êng ®¾t gÊp ®«I tr­êng hîp Ên phÈm nöa trang, gi¸ Qu¶ng C¸o phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè nh­ khæ giÊy, sè l­îng ph¸t hµnh , ph¹m vi ph¸t hµnh , vÞ trÝ ®¨ng t¶I th«ng ®iÖp Qu¶ng C¸o , mµu s¾c.. vÝ dô nh­ b¸o tuæi trÎ : + sè l­îng ph¸t hµnh : 250.000 + ph¹m vi ph¸t hµnh : c¶ n­íc + kú ph¸t hµnh : 3 lÇn / tuÇn Chi phÝ Qu¶ng C¸o ®èi víi c¸c c«ng ty trong n­íc Khæ giÊy Mµu (triÖu vn ®ång ) ®en tr¾ng (triÖu vn ®ång ) Nguyªn trang 20 14 1/2 10.5 7.5 1/4 5.5 4 1/8 3 2.1 1/16 1.6 1.1 VÞ trÝ – kÝch th­íc Qu¶ng C¸o :mét sù kÕt hîp ¨n ý . Mét vÞ trÝ Qu¶ng C¸o n»m trong 7 trang ®Çu th× cã nh÷ng th«ng tin ph¶n håi tèt h¬n h¼n nÕu cïng mét néi dung Qu¶ng C¸o nh­ng ®Æt ë m·I phÝa sau .§©y lµ nh÷ng ®IÒu b¹n cã thÓ nhËn thÊy .Nh÷ng th«ng tin ph¶n håi cã quan hÖ ®Õn vÞ trÝ – kÝch th­íc cña nh÷ng trang kh¸c nhau.TÊt c¶ ®­îc so s¸nh ë trang bªn ph¶I thø nhÊt ( bËc – thÓ hiÖn tÇm quan träng cña c¸c vÞ trÝ trang) 5
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nh÷ng yÕu tè kÝch thÝch trong Qu¶ng c¸o VÞ trÝ BËc – tÇm quan träng Trang b×a 4 100 Trang b×a 3 90 Trang b×a 2 85 Trang bªn ph¶I ®­îc xem nhiÒu h¬n lµ trang bªn tr¸I .Trang bªn ph¶I cã sù l«I cuèn h¬n trang bªn tr¸I 15% .nh÷ng tÊm phô b¶n gióp cho më tê b¸o , t¹p chÝ ®óng chç th«ng tin cña ng­êi Qu¶ng C¸o vµ nh­ vËy t¹o nªn b×a chÝnh cña nã . §IÒu nµy thÓ hiÖn rÊt râ trong Qu¶ng C¸o trªn t¹p chÝ VÝ dô nh­ t¹p chÝ ‘KiÕn thøc ngµy nay ‘cã : + sè l­îng ph¸t hµnh :150.000/sè + ®éc gi¶ : 1.000.000 + ph¹m vi ph¸t hµnh : toµn quèc + Kú ph¸t hµnh : 2 tuÇn /lÇn VÞ trÝ Mµu TriÖu vn ®ång Trang b×a 2 4 mµu 10 Trang b×a 3 4 mµu 10 Trang b×a 4 4 mµu 10 Trang ruét 4 mµu 7 Trang ruét 2mµu 5 2.1.2 Qu¶ng C¸o nghe nh×n MÆc dï truyÒn th«ng ®IÖn tö lµ lÜnh vùc non trÎ nhÊt so víi c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng kh¸c( TV ra ®êi n¨m 1950 vµ Radio vµo nh÷ng n¨m 20 )nh­ng m¸y thu h×nh vµ thu thanh gÇn nh­ xuÊt hiÖn ë kh¾p mäi n¬i.Theo nh­ thèng kª n¨m 1995 th× ë n­íc ta b×nh qu©n cø 100 hé gia ®×nh trªn c¶ n­íc th× cã 37.30 radio vµ 21.22 TV nh­ng trong thùc tÕ hiÖn nay con sè nµy ®· cao h¬n rÊt nhiÒu v× ®íièng kinh tÕ cña ng­êi d©n n­íc ta ®· c¶I thiÖn ®¸ng kÓ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y HiÖn nay n­íc ta cã kho¶ng 57 ®µI truyÒn h×nh trªn c¶ n­íc , vµ sè l­îng ®µI ph¸t thanh còng t­¬ng tù .¦u ®IÓm dÔ thÊy cña h×nh thøc Qu¶ng C¸o nµy lµ chØ sè tiÕp cËn cao , tuy nhiªn chi phÝ cña h×nh thøc Qu¶ng C¸o nµy rÊt ®¾t nhÊt lµ Qu¶ng C¸o truyÒn h×nh. T­¬ng tù nh­ sè trang trong Ên phÈm , thêi l­îng Qu¶ng C¸o nghe nh×n ®­îc tÝnh theo tû lÖ thêi gian cã ®é dµI 15,30,45,60 gi©y .TÊt nhiªn ai còng thõa nhËn r»ng kÝch cì Ên phÈm trªn b¸o, t¹p chÝ , Qu¶ng C¸o nghe nh×n cµng lín th× ®é thu hót ®éc gi¶ cµng cao nh­ng v× chi phÝ còng tû lÖ theo nªn doanh nghiÖp ph¶I c©n ®èi hai yÕu tè nµy .Tuy nhiªn ,nÕu chiÕn l­îc Qu¶ng C¸o cÇn lËp ®I lËp l¹i mÉu Qu¶ng C¸o nhiÒu lÇn th× ta cã thÓ lµm cho Ên phÈm nhá l¹i ®Ó ®«Ø lÊy tÇn xuÊt nhiÒu h¬n ,®IÒu nµy tuú vµo ng©n s¸ch vµ c¸ch tiÕp cËn cña doanh nghiÖp . Còng t­¬ng tù nh­ vÞ trÝ cña Ên phÈm Qu¶ng C¸o , thêi ®IÓm ph¸t Qu¶ng C¸o còng lµ mét yÕu tè quan träng ¶nh h­ëng ®Õn chi phÝ Qu¶ng C¸o , ®Õn kh¶ n¨ng tiÕp nhËn Qu¶ng C¸o cña ®èi t­îng nhËn tin.Do ®ã nh÷ng mÉu Qu¶ng C¸o chen vµo gi÷a nh÷ng ch­¬ng tr×nh thu hót nhiÒu kh¸n gi¶ nh­ phim , ca nh¹c , ®¸ bãng , th­êng cã møc chi phÝ lín nhÊt do ®ã c¸c h·ng thuª Qu¶ng C¸o ®· cã mät sè h×nh thøc kh¸c nh­ tµI trî cho mét sè ch­¬ng tr×nh gi¶I trÝ ¨n kh¸ch , lµnhµ tµI trî cho nh÷ng gi¶I ®Êu lín nh­ SEAGAME, gi¶I v« ®Þch bãng®¸ trong n­íc …®Ó cã thÓ gi¶m ®­îc phÇn nµo chi phÝ Qu¶ng C¸o mµ vÉn cã thÓ t¹o ®­îc ¶nh h­ëng lín nhÊt ®Õn kh¸n gØa. 6
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nh÷ng yÕu tè kÝch thÝch trong Qu¶ng c¸o 2.1.3 Qu¶ng C¸o ngoµI trêi Ho¹t ®éng Qu¶ng C¸o tiÕp cËn víi kh¸n gi¶ môc tiªu bªn ngoµI nhµ cöa cña m×nh ®­îc gäi lµ Qu¶ng C¸o ngoµI trêi .§Ó tiÕp cËn ®èi t­îng bªn ngoµI nhµ cña hä , ta ph¶I ®Þnh vÞ c¸c th«ng ®iÖp Qu¶ng C¸o ngoµI trêi , t¹i c¸c bÕn b·I vµ nhiÒu n¬I kh¸c . Qu¶ng C¸o ngoµI trêi xuÊt hiÖn tõ hµng ngµn n¨m nay .Ngµy nay c¸c doanh nghiÖp ®· nhËn thÊy tÇm quan träng vµ Ých lîi cña ho¹t ®éng Qu¶ng C¸o nµy , t¹i n­íc ta trong thêi gian gÇn ®©y ho¹t ®éng Qu¶ng C¸o ngoµI trêi ®ang cã xu h­íng ph¸t triÓn m¹nh , ®¸ng tiÕc lµ c¸c con sè thèng kª vÒ chi tiªu cho ho¹t ®éng nµy ®Õn nay vÉn ch­a cã c¬ quan tæ chøc nµo theo dâi . Ho¹t ®éng Qu¶ng C¸o ngoµI trêi còng rÊt ®a d¹ng vµ phong phó nh­ng cã 3 h×nh thøc phæ biÕn nhÊt lµ ¸pphic, b¶ng Qu¶ng C¸o ngoµI trêi vµ b¶ng ®IÖn. T¹i ViÖt nam phØ biÕn nhÊt vÉn lµ b¶ng Qu¶ng C¸o ngoµI trêi , trong giíi h¹n cña bµI viÕt t¸c gi¶ chØ ®Ò cËp ®Õn h×nh thøc nµy Qu¶ng C¸o ngoµI trêi chÞu ¶nh h­ëng m¹nh mÏ cña yÕu tè kÝch th­íc . KÝch th­íc chuÈn cña b¶ng Qu¶ng C¸o ngoµI trêi hiÖn nay lµ 12*25 feet ( 1 feet = 0.3048m, t­¬ng ®­¬ng víi 3.6m*7.6m ) , nh­ng hiÖn nay th­êng th­êng th× kÝch th­íc nµy ®· lín h¬n rÊt nhiÒu .C¨n cø vµo tÇm quan träng cña mét ®Þa ®IÓm vµ mËt ®é giao th«ng mµ c¸c b¶ng Qu¶ng C¸o ngoµI trêi ®­îc chiÕu s¸ng hay kh«ng còng nh­ cã sù thay ®æi vÒ gi¸ c¶ T¹i c¸c thµnh phè lín trong n­íc , chóng ta kh«ng xa l¹ víi c¸c b¶ng nµy xuÊt hiÖn trªn c¸c nhµ cao tÇng , däc bªn kia bê s«ng , t¹i s©n bay , bÕn b·I , tr¹m xe bus ….B¶ng Qu¶ng C¸o ngoµI trêi lµ mét h×nh thøc Qu¶ng C¸o hiÖu qu¶ v× thÕ nã lµ mét ngµnh kinh doanh Qu¶ng C¸o hÊp dÉn ®èi víi nhiÒu ngµnh , c«ng ty .Tuy nhiªn hiÖn nay ë n­íc ta tÝnh thÈm mü cña c¸c b¶ng Qu¶ng C¸o ngoµI trêi vÉn lµ mét ®IÒu rÊt ®¸ng bµn , mét trong nh÷ng lý do lµ ®éi ngò thiÕt kÕ ch­a chuyªn nghiÖp , ch­a ®­îc ®µo t¹o bµI b¶n . TÝnh s¸ng t¹o trong Qu¶ng C¸o ngoµI trêi lµ mét yÕu tè c¬ b¶n cña toµn bbé ho¹t ®«ng Qu¶ng C¸o .Tuy nhiªn ë Qu¶ng C¸o ngoµI trêi ®ßi hái nh÷ng kü n¨ng s¸ng t¹o ®Æc biÖt v× tÝnh chÊt bÊt th­êng cña ph­¬ng tiÖn vµ cña kh¸n gi¶ .IOA cho r»ng ‘…..Lêi cµng Ýt th× minh ho¹ cµng lín , Mµu cµng ®Ëm th× nÒn cµng ph¶I ®¬n gi¶n, Vµ nÐt nhËnd¹ng s¶n phÈm cµng râ rµng th× Qu¶ng C¸o ngoµI trêi cµng tèt.’ KÝch th­íc cïng víi nÐt nhËn d¹ng s¶n phÈm vµ néi dung thÓ hiÖn lµ ba yÕu tè cña tÝnh S¸ng t¹o cu¶ Qu¶ng C¸o ngoµI trêi : nÕu nh­ ‘ nÐt nhËn d¹ng s¶n phÈm ph¶I râ rµng , néi dung thÓ hiÖn ph¶I ng¾n gän th× kÝch th­íc minh ho¹ ph¶I réng lín .KÝch th­íc phèi hîp víi mµu s¾c ®Ëmvµ s¸ng, kh«ng ph¶I dïng mµu tïng lam ( mµu s¾c còng lµ mét yÕu tè kÝch thÝch , sÏ nãi ë phÇn sau ) .C¸c h×nh minh ho¹ ph¶I râ rµng dÔ nhËn biÕt vµ thÊy ®­îc h×nh tr«ng nghiªng ( nÒn c¶nh th­êng hay g©y trë ng¹i cho viÖc minh ho¹ ). Lùa chän nÐt nh÷ in thÝch hîp trªn mÆt biÓn hiÖu lµ mét yÕu tè cùc kú quan träng n÷a cña Qu¶ng C¸o ngoµI trêi ., hiÖn nay víi sù gióp ®ì cña céng nghÖ míi nh­ m¸y vi tÝnh , m¸y in , m¸y quÐt , c¸c phÇn mÒm chuyªn dông , kü x¶o 3D …®ang ngµy cµng hç trî c¸c nhµ thiªt kÕ Qu¶ng C¸o thÓ hiÖn tÝnh s¸ng t¹o cho s¶n phÈm cña m×nh dÔ dµng h¬n vµ tiÕt kiÖm thêi gian , c«ng søc h¬n .Nh÷ng khung ®Çu ®Ò lín ,kiÓu ch÷ viÕt kh«ng b×nh th­êng ®¸nh thøc ®­îc nhiÒu c¬ quan c¶m nhËn h¬n ,kÕt qu¶ lµ truyÒn vµo n·o nhiÒu xung ®ét h¬n trong mét ®¬n vÞ thêi gian vµ con ng­êi bÊt gi¸c chó ý ®Õn Qu¶ng C¸o ®ã . §èi t­îng cña Qu¶ng C¸o ngoµI trêi lµ nh÷ng ng­êi ®I «t« xe m¸y qua ®­êng th× nã ph¶I lµm xong nhiÖm vô trong 5 gi©y .KÕt qu¶ cho thÊy lµ nã truyÒn ®I mau nhÊt nÕu b¹n sö dông nh÷ng mµu m¹nh , tinh khiÕt :®õng s¬n ­ít víi nh÷ng mµu s¾c bÈn ; dïng 7
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nh÷ng yÕu tè kÝch thÝch trong Qu¶ng c¸o nh÷ng kiÓu ch÷ lín nhÊt vµ lµm cho nh·n hiÖu chØ nh×n tho¸ng qua lµ thÊy .Song cã thÓ l¹i ph¸t sinh vÊn ®Ò : ? KÝch th­íc cña c¸c t¸c nh©n cã thÓ phãng ®¹i ®Õn møc nµo .Vµ møc ®é chó ý ®Õn cã t¨ng lªn t­¬ng øng víi chóng kh«ng ? Nh÷ng cuéc nghiªn cøu thùc nghiÖm ®· kh¼ng ®Þnh r»ng :Sù chó ý kh«ng theo gãt kÝch th­íc nh÷ng mÉu Qu¶ng C¸o Ng­êi ta ®· chóng minh ®­îc r»ng nÕu diÖn tÝch t¨ng lªn 4 lÇn th× Ên t­îng cña nã chØ t¨ng lªn gÊp ®«I , khi diÖn tÝch t¨ng lªn gÊp ®«I th× Ên t­îng t¨ng kh«ng qu¸ 40% =>§IÒu nµy cho thÊy sù t¨ng c­êng chó ý hÇu nh­ tû lÖ thuËn víi c¨n bËc hai cña diÖn tÝch t¸c nh©n .HiÖu suÊt cña t¸c ®éng tiÕp tôc t¨ng cho ®Õn lóc ®¹t tíi mét giíi h¹n nhÊt ®Þnh .§¹i l­îng nµy khã x·c ®Þnh . C©u ch©m ng«n ‘’c¸ lín nuèt c¸ bÐ ‘’,®­îc thÓ hiÖn trªn c¸c ph­¬ng tiÖn víi nh÷ng th«ng b¸o Qu¶ng C¸o , nh÷ng c¸I bÐ sÏ thu hót ®­îc nhiÒu sù chó ý ®Õn m×nh nÕu nh­ chóng kh«ng ®­îc ®Æt bªn c¹nh nh÷ng c¸I lín .nh÷ng th«ng b¸o nhá nh­ thÕ còng cã thÓ ch¼ng ai nhËn thÊy nÕu nh­ nhµ Qu¶ng C¸o kh«ng lµm cho chóng cã nh÷ng nÐt næi bËt nµo ®Êy . 2.2 KÝch thÝch b»ng mµu s¾c Mµu lµ mét hiÖn t­îng phong phó nhÊt mµ con ng­êi nhËn biÕt ®­îc liªn tôc hµng ngµy .Th«ng th­êng m¾t con ng­êi nhËn biÕt ®­îc v« vµn mµu s¾c vµ mµu s¾c ®ã lu«n thay ®æi trongc¸I t­¬ng quan bÊt tËn cña chóng ,d­íi t¸c ®éng cña c¸c nguån s¸ng kh¸c nhau .Nguån s¸ng chñ yÕu lµ ¸nh mÆt trêi còng liªn tôc thay ®æi .Nguån s¸ng kh«ng chØ t¸c ®éng vµo ®èi t­îng cã mµu mµ cßn t¸c ®éng vµo bé m¸y quang häc cña con ng­êi lµ con m¾t n÷a .B¶n th©n con m¾t víi sù khÐp më d­íi t¸c ®éng cña nguån s¸ng còng thay ®æi liªn tôc vµ tinh vi .Nh­ vËy c¶ 3 yÕu tè : con m¾t ng­êi ,vËt cã mµu ,vµ nguån s¸ng , t¹o ®IÒu kiÖn cho sù nh×n mµu lu«n thay ®æi ,nªn mµu lµ g× ?®IÒu ®ã khã n¾m b¾t nhÊt .! 2.2.1 Kh¸I niÖm c¬ b¶n vÒ mµu s¾c .  Mµu h÷u s¾c vµ mµu v« s¾c . - §á ,cam ,vµng ,lôc ,lam ,trµm ,tÝm vµ nh÷ng mµu ph¸t triÓn tõ chóng lµ mµu h÷u s¾c. - Mµu ®en ,tr¾ng ,x¸m : lµ mµu v« s¾c . Mµu nãng ,mµu l¹nh -mµu nãng:®á ,cam, vµng -mµu l¹nh:lôc ,lam, chµm ,tÝm . Mµu bæ tóc :c¸c mµu cã kh¶ n¨ng bæ xung cho nhau ®Ó gi÷ sù c©n b»ng nh­ : ®á - lôc, cam-lam ,vµng- tÝm S¾c ®é : thuËt ng÷ chØ sù ®Ëm nh¹t hay ®é s¸ng cña tõng lo¹i mµu .Mçi mµu ®Òu bao gåm nh÷ng s¾c ®é kh¸c nhau ,mét mµu nµo ®ã nÕu pha thªm mµu tr¾ng hoÆc ®en sÏ cã sù thay ®æi vÒ s¾c ®é v× : ®en hoÆc tr¾ng +mµu = ®é tèi s¸ng cña mµu S¾c ®IÖu : ThuËt ng÷ nªu lªn sù biÕn thiªn vÒ mµu s¾c cña mµu h÷u s¾c .Trong quang phæ ta thÊy mçi lo¹i mµu ®Òu cã sù chuyÓn biÕn s¾c tõ dÔ ph©n biÖt ®Õn khã ph©n biÖt víi mµu bªn c¹nh .§ã lµ nh÷ng s¾c ®IÖu kh¸c nhau c¶u mét mµu vÝ dô: mµu ®á cam nghiªng vÒ phÝa cam , ®á tÝm nghiªng vÒ phÝa mµu tÝm 8
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nh÷ng yÕu tè kÝch thÝch trong Qu¶ng c¸o S¾c ®é vµ s¾c ®IÖu cã mèi liªn hÖ t­¬ng ®èi .Ta cã thÓ nhËn ra sù chuyÓn dÞch vÒ s¾c ®IÖu cã liªn quan ®Õn sù chuyÓn dÞch vÒ s¾c ®é vµ ng­îc l¹i . 2.2.2 YÕu tè ®Æc tr­ng cña mµu s¾c . -S¾c lo¹i : ® Æc tr­ng tiªu biÓu nhÊt cña mµu h÷u s¾c .S¾c lo¹i ®­îc ph©n biÖt trong quang phæ mÆt trêi víi b¶n chÊt v©t lý vµ b­íc sãng kh¸c nhau . -§é thuÇn : lµ l­îng s¾c tèhµm chøa trongmét ®¬n vÞ dung tÝch .Mét ®¬n vÞ cã ®é thuÇn cao lµ do trªn mét dung tÝch chØ b·o hoµ mét lo¹i s¾c tè .tøc lµ mét phÇn tö mµu nµo ®ã . -§é rùc : lµ c­êng ®é kÝch thÝch cña mµu nµo ®ã ®èi víi m¾t nh×n -mµu t­¬ng ®èi t­¬I: vµng ,®á, lam - lôc . -mµu t­¬ng ®èi trÇm : lôc , chµm , tÝm . -§é s¸ng : lµ ®é chªnh lÖch so víi mµu tr¾ng -®é s¸ng cña vµng > cam > ®á -®é s¸ng cña lam > lôc > chµm 2.2.3 .§Æc tÝnh cña mµu s¾c  TÝnh chÊt ®èi s¸nh nhau Khi hai mµu ®Æt c¹nh nhau ,bao quanh nhau , th× b¶n th©n mçi mµu cã sù biÕn ®æi lín bëi mµu nµy t¸c ®éng lªn mµu kia .HiÖn t­îng ®èi s¸nh ph¸t sinh khi c¸c mµu cã sù chªnh lÖch vÒ s¾c ®é ,s¾c ®IÖu , ®é rùc . VÝ dô nh­ ta ®Æt mµu x¸m lªn nÒn tr¾ng sÏ cã c¶m gi¸c tèi h¬n ,ng­îc l¹i khi ®Æt mµu x¸m lªn nÒn ®en l¹i cã c¶m gi¸c s¸ng h¬n .§ã lµ hiÖn t­îng ®èi s¸nh khi cã sù chªnh lÖch vÒ s¾c ®é .Hay khi ta ®Æt mµu vµng lªn nÒn ®á ta thÊy mµu vµng ë ®©y lµ mµu vµng chanh ,cßn khi mµu vµng lªn nÒ lôc sÏ cã c¶m gi¸c mµu vµng ë ®©y lµ mµu vµng nghÖ .  Quy luËt c¬ b¶n vÒ tÝnh ®èi s¸nh . -Mét mµu bÞ bao quanh bëi mµu tèi h¬n sxtrë nªn s¸ng h¬n vµ ng­îc l¹i -Mét mµu ®­îc bao quanh bëi nÒn lµ mµu h÷u s¾c th× câu h­íng pha víi mµu bæ tóc hoÆc gÇn víi mµu bæ tóc cña nÒn . -Mét mµu ®Æt trªn nÒn cïng s¾c lo¹i sÏ ®­îc gia t¨ng hoÆc suy gi¶m vÒ ®é rùc tuú theo nÒn cña nã cã ®é rùc thÊp h¬n hay cao h¬n b¶n th©n nã .  TÝnh viÔn cËn , ®é nÆng nhÑ cña mµu s¾c. Mµu s¾c tù th©n nã ®· cã kh¶ n¨ng g©y c¶m gi¸c xa gÇn v× thÕ ng­êi ta lîi dông nã ®Ó t¨ng tÝnh viÔn cËn. Nh÷ng gam mµu nãng nh­ vµng ,cam , ®á vµ s¾c ®IÖu cña chóng lµm cho ta cã c¶m gi¸c ®Õn gÇn m¾t nh×n .nh÷ng gam mµu l¹nh nh­ lôc ,lam , tÝm vµ s¾c ®IÖu cña chóng l¹i lµm cho chóng ta cã c¶m gi¸c h×nh xa ,ch¹y vÒ phÝa sau .Khi mét mµu s¸ng ®Æt lªn nÒn tèi sÏ lµm t¨ng sù t­¬ng ph¶n vÒ kho¶ng c¸ch . Cïng mét lo¹i s¾c ®Ëm vµ trÇm th× g©y c¶m gi¸c nÆng , cßn nh¹t vµ rùc th× g©y c¶m gi¸c nhÑ .Cïng mét ®é s¸ng ,mµu ®á lôc cã vÎ nÆng h¬n mµu lam ,mµu vµng t­¬I cho c¶m gi¸c nhÑ nhÊt . NgoµI ra mµu s¾c cßn cã kh¶ n¨ng diÔn t¶ ¸nh s¸ng,chiÒu s©u, kh«ng gian ,chÊt c¶m , h­¬ng vÞ . 9
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nh÷ng yÕu tè kÝch thÝch trong Qu¶ng c¸o  Mèi quan hÖ gi÷a mµu s¾c vµ h×nh khèi . -TÝnh chÊt cña h×nh khèi vµ cña mµu s¾c cã mét sè quan hÖ t­¬ng ®èi nhÊt ®Þnh . VÝ dô tÝnh chÊt nãng l¹nh cña mµu lµm t¨ng tÝnh ®éng hoÆc tÜnh ,lµm næi bËt tÝnh ph¸t triÓn hoÆc yªn tÜnh cña khèi . H×nh khèi ®éng ,h×nh khèi ph¸t triÓn v­¬n lªn khi ®­îc mang mµu ®á cam vµng hoÆc mµu ph¸t quang th× g©y ra va ®Ëp thÞ gi¸c m¹nh h¬n lµ b¶n th©n chóng mang mµu l¹nh hoÆc trÇm .Ng­îc l¹i nh÷ng gam mµu l¹nh hoÆc trÇm cã kh¶ n¨ng nhÊn m¹nh nh÷ng h×nh khèi mang tÝnh æn ®Þnh ,lan to¶ v÷ng ch¾c . -Ng­êi ta t¹o ra sù hoµn thiªn b»ng c¸ch t¹o cho h×nh khèi sù ®a d¹ngvÒ b¶n chÊt b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p bÒ mÆt h×nh khèi Cã thÓ sö dông nhiÒu quan hÖ mµu trªn mét bÒ mÆt lµm gia t¨ng hoÆc gi¶m nhÑ sù chó ý cña thÞ gi¸c ®èi víi tõng bé phËn h×nh khèi .ng­îc l¹i khi h×nh bÞ ph©n gi¶I thµnh nhiÒu nhãm ,nhiÒu thµnh phÇn cã thÓ dïng mµu ®Ó hîp nhÊt chóng l¹i khiÕn h×nh khèi cã sù thèng nhÊt vµ kh¸I qu¸t . 2.2.4. Nh÷ng liªn t­ëng t©m lý vÒ mµu Khi c¶m nhËn mµu s¾c con ng­êi chÞu t¸c ®éng t©m lý cña mµu s¾c .C¸c t¸c ®éng t©m lý cña mµu s¾c lªn con ng­êi cho ®Õn nay vÉn ch­a ®­îc c¾t nghÜa râ rµng.Tuy vËy cã nhiÒu cè g¾ng gi¶I thÝch vÒ vËt lý , y häc , sinh lý.NhiÒu ý kiÕn cho r»ng : t¸c ®éng cña mµu s¾c lªn t©m lý con ng­êi chñ yÕu v× sù liªn t­ëng cña hä nh­ mµu cam ->löa .Ta th­êng gÆp mét sè ®Æc tÝnh mµu s¾c g¾n liÒn víi sù liªn t­ëng cña con ng­êi -Liªn t­ëng vÒ nhiÖt ®é : §á ,cam ,vµng gÇn víi mµu cña löa ,mÆt trêi nªn ®­îc coi lµ nãng .Lôc ,lam ,tÝm gÇn víi mµu xanh cña c©y,bÇu trêi ,mÆt n­íc nªn ®­îc coi lµ l¹nh .Throng bé mµu nãng , cµng gÇn víi mµu vµng chanh cµng nghiªng vÒ l¹nh .Throng hä mµu l¹nh , cµng nhiªng vÒ tÝm cµng Êm . -Liªn t­ëng vÒ kÝch th­íc : Cïng mét diÖn tÝch hay mét thÓ tÝch ,c¸c mµu s¸ng cã vÎ lín h¬n c¸c mµu tèi ®Ëm , vµng lam ,nh¹t cã g©y c¶m gi¸c réng h¬n c¸c mµu kh¸c . -Liªn t­ëng vÒ t×nh c¶m : §á ,cam vµ c¸c mµu cã ®é rùc chai m¹nh ®­îc coi lµ d¹ng mµu tÝch cùc kÝch thÝch sù h­ng phÊn Nh÷ng mµu dÞu l¹nh lµ tiªu biÓu cho d¹ng mµu tÜnh lÆng vµ trÇm mÆc ,nh÷ng mµunh·g¾n liÒn víi t©m lý thanh c¶nh ,nhµn h¹ ,cao sang . -Liªn t­ëng vÒ ©m thanh Mµu vµng vµ c¸c mµu rùc s¸ng gîi tiÕng vang lín ,trong khi mµu ®á sÉm l¹i g¬i ©m thanh trÇm ®ôc .nh÷ng mµu m¸t nhÑ gîi ©m thanh ªm dÞu ng©n dµI -Liªn t­ëng vÒ mïi vÞ §a sè chóng ta cã liªn t­ëng vÌ vÞ chua khi nh×n mµu vµng chanh , vÞ ngät cña mµu cam .Mµu lôc x¸m g©y c¶m gi¸c ®¾ng ch¸t .c¸c mµu s¾c nÆng g©y c¶m gi¸c khª nång . 10
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nh÷ng yÕu tè kÝch thÝch trong Qu¶ng c¸o 2.2.5 Hoµ s¾c vµ hiÖu qu¶ cña hoµ s¾c .  Hoµ s¾c Hoµ s¾c lµ sù s¾p xÕp cña c¸c t­¬ng quan cña mµu trong mét kh«ng gian nhÊt ®Þnh nh»m ®¹t ®­îc nh÷ng quan hÖ hµI hoµ vÒ mµu s¾c .Cã 2 d¹ng hoµ s¾c + Hoµ s¾c t­¬ng ph¶n : lµ hoµ s¾c gåm t­¬ng quan cña mµu nãng vµ mµu l¹nh trong ®ã nh÷ng cÆp quan hÖ cña nh÷ng mµu bæ tóc hoÆc gåm bæ tóc mang tÝnh ®èi lËp vµ kÝch thÝnh thÞ gi¸c m¹nh nhÊt T­¬ng ph¶n cña mµu h÷u s¾c vµ mµu v« s¾c lµ t­¬ng ph¶n m¹nh nh­ng æn ®Þnh +Hoµ s¾c t­¬ng ®ång : gåm t­¬ng quan cña nh÷ng mµu gåm hä nãnghay hä l¹nh .Throng ®ã t­¬ng quan cña nh÷ng mµu s¾c cïng lo¹i lµ ªm ¸I nhÊt .Hoµ s¾c cña nh÷ng mµu v« s¾c th× cho c¶m gi¸c thuÇn khiÕt ,gi¶n dÞ .  HiÖu qña hoµ s¾c . -HiÖu qu¶ rùc : Nhê sö dông nh÷ng mµu cã ®é rùc cao kÌm thªm ®èi chäi s¾c lo¹i (nãng – l¹nh ),s¾c ®é (s¸ng – tèi )vµ ®èi chäi ®é thuÇn .NÕu chØ sö dông ®é rùc cao mµ kh«ng chó trängc¸c ®ãi chäi trªn th× hiÖu qua h¹n chÕ . -HiÖu qu¶ trÇm : Sö dông chñ yÕu mµu trÇm ®ôc (kÓ c¶ ®en vµ x¸m ) Ýt ®«Ý chäi vÒ s¾c lo¹i vµ ®é s¸ng. HiÖu qu¶ trÇm sÏ gi¶m bít nÕu c¸c mµu tham gia vµo hoµ s¾c lµ trÇm nh­ng t­¬ng ph¶n lín vÒ ®é s¸ng . -HiÖu qña nh· : L µ tr¹ng th¸I trung gian cña hai hiÖu qu¶ trªn .Lµ hoµ s¾c nh­ng mµu trung lËp vÒ s¾c lo¹i ,trung tÝnh vÒ ®é rùc ,trung gian vÒ ®é s¸ng Mét hoµ s¾c ®Ñp lµ tæng hoµ c¸c quan hÖ trung gian vÒ mµu s¾c §· tõ l©u ng­êi ta nhËn ®Þnh r»ng nh÷ng mµu s¾c rùc rì nhÊt ,nh÷ng ©m thanh kªu nhÊt g©y ®­îc khèi l­îng chó ý lín nhÊt .Song ®èi víi ng­êi lµm Qu¶ng C¸o ,®IÒu quan t©m ch­a h¼n lµ ®¹i l­îng tuyÖt ®èi cña c¸c t¸c nh©n mµ l­îng t­¬ng ®èi .Sù Qu¶ng C¸o ån µo ®inh tai nhøc ãc , h­êng xuyªn ¸m ¶nh g©y nªn ë con ng­êi c¶m gi¸c ch¸n ngÊy .Vµ hËu qu¶ cña viÖc ®ã lµ ph¶n øng b¶o vÖ ®éc ®¸o .Nh÷ng ©m thanh m¹nh nhÊt vµ nh÷ng s¾c mÇu rùc rì nhÊt cuèi cïng sÏ gièng ph¶n øng ,bëi v× mét giai ®o¹n gäi lµ nghÞch lý ®· xuÊt hiÖn trong ho¹t ®éng cña c¸c tÕ bµo thÇn kinh ®¹i n·o .nh÷ng tÕ bµo ë trong giai ®o¹n nµy ®¸p l¹i sù rung ®éng lµ sù ph¶n øng yÕu ít . §¹i l­îng t­¬ng ®èi cña c¸c t¸c nh©n l¹i lµ mÆt kh¸c .Sù t­¬ng ph¶n vÒ h×nh thøc ,l­îng ,mµu s¾c ,®é kÐo dµI cña hµnh ®éng sÏ kÝch thÝch sù chó ý kh«ng ý thøc m¹nh mÏ h¬n ,vÝ dô sù chãi läi cña Qu¶ng C¸o nhê mét Ên t­îng m¹nh ®Ëp vµo m¾t .§IÒu nµy lµ phæ biÕn ®èi víi mäi lo¹i Qu¶ng C¸o .Mét tê ¸p phÝch dï ®­îc thùc hiÖn tèt ®Õn ®©u ,mµ trªn gi¸ tr­ng bµy nh÷ng ‘ng­êi b¹n l¸ng giÒng’’ vÉn hß hÐt Çm Ü , th× tê ¸p phÝch cña chóng ta ch¼ng ®­îc ai ®Ó ý ®Õn .ChÝnh v× vËy ,kh«ng hiÕm tr­êng hîp ph¶I nhê ®Õn thñ ph¸p :gi÷a nh÷ng tê ap phÝch s¾c mµu rùc rì xuÊt hiÖn mét tê giÊy tr¾ng .M¶nh tr¾ng nµy lµ t¸c nh©n m¹nh nhÊt ,sÏ thu hót ng­êi ®I ®­êng chó ý ®Õn m×nh .Hä sÏ dông l¹i quan t©m vµ t×m ®äc bµI v¨n Qu¶ng C¸o ®­îc in b»ng cì ch÷ nhá ë bªn gãc tê giÊy Mét t¸c nh©n cã c­êng ®é m¹nh (ph¸ vì tÝnh ®¬n ®IÖu , quen thuéc , lèi mßn trong nhËn thøc ) phï hîp víi nh÷ng quy luËt cña tri gi¸c cã kh¶ n¨ng lµm næi bËt ®èi t­îng ®­îc Qu¶ng C¸o ,thu hót sù chó ý cña ng­êi xem .ë ®©y ®IÒu quan träng lµ ph¶I theo nh÷ng quy luËt ®é kh¸c biÖt cña mµu s¾c .Mµu vµng trªn nÒn ®en hoÆc mµu tr¾ng trªn nÒn xanh thÉm cã møc ®é kh¸c biÖt lín nhÊt ,cßn mµu ®á trªn nÒn xanh l¸ c©y cã ®é kh¸c biÖt Ýt nhÊt .C¸c nhµ t©m lý häc vÒ mµu s¾c qu¶ quyÕt r»ng møc ®é t­¬ng ph¶n lµ ph­¬ng thøc thu hót sù chó ý cã hiÖu qu¶ nhÊt .Hoµ s¾c t­¬ng ph¶n cã thÓ thu ®­îc nhê 11
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nh÷ng yÕu tè kÝch thÝch trong Qu¶ng c¸o nh÷ng sù ®èi kh¸ng nhau .VÝ dô mµu ®á t¨ng c­êng Ên t­îng víi mµu xanh l¸ c©y ë bªn c¹nh .Ch÷ ®en trªn nÒn tr¾ng còng ®¶m b¶o møc ®é s¸ng râ tèi ®a .Còng cã thÓ vËn dông trËt tù ng­îc l¹i . ●Mµu s¾c trªn bao b×. Bao b× lµ mét ph­¬ng tiÖn Qu¶ng C¸o rÎ tiÒn nhÊt ,bëi v× kh«ng ®ßi hái ph¶I mÊt thªm diÖn tÝch ®Ó xÕp th«ng b¸o .Nh÷ng ng­êi mua hµng l¹i nh×n thÊy th«ng b¸o ngay t¹i n¬I mµ hä cã thÓ mua . Bao b× lµ mét c¸ch gióp cho s¶n phÈm dÔ nhËn biÕt nhÊt , vµ nã lµ yÕu tè chÝnh gióp cho sù thµnh c«ng cña hÇu hÕt c¸c s¶n phÈm tiªu dïng .Bao b× cã kh¶ n¨ng thuyÕt phôc m¹nh mÏ ®èi víi ng­êi tiªu dïng vµ ®èi víi ng­êi mua hµng tuy ®­a ra nh÷ng lý lÏ trong mçi tr­êng hîp kh¸c nhau . Ng­êi Qu¶ng C¸o hiÓu râ r»ng mµu s¾c t¸c ®éng ®Õn tiÒm thøc vµ mçi mµu t¹o ra nh÷ng ph¶n øng t©m lý kh¸c nhau * ¶nh h­ëng cña mµu : - §á : l«I kÐo sù chó ý , chØ râ søc m¹nh - §á võa : søcm¹nh vµ say mª . - §á anh ®µo: nhiÒu c¶m xóc - Mµu ®á tèi h¬n th× nghiªm h¬n vµ mµu ®á phít t¹o c¶m gi¸ch¹nh phóc *H×nh d¹ng lµm thay ®æi ®Æc tr­ng cña mµu s¾c *¦u tiªn ®èi víi mµu nµo , sÏ tuú thuéc vµo giíi tÝnh , tuæi t¸c nhãm x· héivµ kinh nghiÖm c¸ nh©n (§¾ng cÊp thÊp trong x· héi ­a mµu chãi , m¹nh,tÇng líp cao ­a mµu nhÑ ) ●Ng­êi tiªu dïng c¶m nhËn bao b× nh­ thÕ nµo? Con m¾t ng­êi tiªu dïng dõng l¹i tr­íc hÕt ë phÇn trang trÝ mü thuËt ,còng nh­ nh÷ng c¸I kh¸c gióp ng­êi ta dÔ h×nh dung ®­îc hµng ho¸ . C¸I chñ yÕu trong c¸ch tr×nh bµy bao b× lal sù kÕt hîp hµI hoµ nã víi hµng ho¸ ,bao b× chän ®­îc nh÷ng mµu s¾c ®¹t cã thÎ nhÊn m¹nh tÝnh chÊt cña hµng ho¸ .Tèt nhÊt lµ hµng ho¸ cña bao b× phï hîp víi tÝnh chÊt cña s¶n phÈm vµ g©y ®­îc ë ng­êi mua nh÷ng sù liªn t­ëng ®óng vµ nh÷ng c¶m xóc tÝch cùc .nh÷ng tói ®ùng cã mµu x¸m bÈn,nh÷ng hép c¸c t«ng bµy th« thiÓn vµ ®Ýnh ghim tåi , nh÷ng nh·n hiÖu trªn chai , trªn hép mê nh¹t ,cÈu th¶ ®«I khi g©y nªn nh÷ng quan niÖm kh«ng ®óng vÒ phÈm chÊt hµng ho¸ ë trong ruét chóng . Nh­ng viÖc sö dông mµu s¾c chãi läi t­¬ng ph¶n ®Ó kÝch thÝch còng cÇn cã giíi h¹n .Kh«ng nªn quªn r»ng sù sÆc sì còng lµm mái m¾t nh×n , nh÷ng sù t­¬ng ph¶n vÒ mµu s¾c còng cã thÓ g©y ¶nh h­ëng tiªu cùc ®Õn t©m lý con ng­êi .Nh÷ng Ên t­îng chãi läi ®Ëp vµo m¾t chØ ¸p dông ®­îc khi tr×nh bµy nh÷ng hµng tæng phÈm , ®å l­u niÖm , mét sè hµng ho¸ cã tÝnh dÞch vô . C¸ch tr×nh bµy mµu s¾c cña bao b× cßn tuú thuéc vµo gi¸ trÞ cña hµng ho¸ .§èi víi nh÷ng hµng ho¸ ®¾t tiÒn h¶o h¹ng th× nªn dïng bao b× tèt ®­îc tr×nh bµy víi thÞ hiÕu mü thuËt cao ,nh÷ng ¸nh mµu ®en bãng g©y nªn c¶m t­ëng cã gÝa trÞ cao h¬n ,mµu vµng nghÖ g©y c¶m t­ëng vÒ nh÷ng chÕ phÈm rÎ tiÒn vµ chÊt l­îng kh«ng cao Cã lÏ mét trong nh÷ng .yÕu tè quan träng nhÊt trong viÖc thiÕt kÕ bao b× lµ lùa chän vµ kÕt hîp mµu s¾c .NhiÒu chuyªn gia thiÕt kÕ cho r»ng , trong t©m trÝ kh¸ch hµng ®· h×nh thµnh mét c¸ch tù nhiªn nh÷ng ng«n ng÷ cña mµu s¾c . VÝ dô khi nh¾c ®Õn S÷a , mäi ng­êi th­êng liªn t­ëng ngay ®Õn mét bao b× víi mµu tr¾ng ( S÷a -> tr¾ng ) 12
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nh÷ng yÕu tè kÝch thÝch trong Qu¶ng c¸o §ång thêi bao b× còng ph¶I t¹o cho s¶n phÈm mét mµu s¾c chñ ®¹o , ®Æc tr­ng vµ khã cã thÓ nhÇm lÉn víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i .Chóng ta cã thÓ tham kh¶o nh÷ng s¶n phÈm næi tiÕng víi nh÷ng mµu s¾c chñ ®¹o : - M µu ®á : ThÕ giíi ®á cña Kem ®¸nh r¨ng COLGATE, n­íc gi¶I kh¸t COCACOLA - Mµu cam : Bét giÆt TIDE - Mµu vµng cam : Phim KODAK chÊt l­îng cao, kÑo cao su JUICY FRUIT - Mµu xanh l¸ c©y : N­íc uèng 7UP Mµu s¾c bao b× Cã thÓ t¸c ®éng rÊt lín ®Õn nhËn thøc cña kh¸ch hµng víi s¶n phÈm .Ch¾c ch¾n , kh¸ch hµng sÏ cã c¶m gi¸c ngät h¬n víi n­íc cam®ùng trong bao b× mµu vµng cam ®Ëm , thÕ cßn trong bao b× mµu tr¾ng th× sao ? 2.2.6 Sù c¶m nhËn vÒ mµu s¾c ®èi víi c¸c løa tuæi . ¶nh h­ëng cña mµu s¾c trong Qu¶ng C¸o kÝch thÝch, t¸c ®éng ®Õn c¸c løa tuæi lµ kh¸c nhau .Kh«ng thÓ t¹o ra gam mµu qu¸ nãng ®Ó kÝch thÝch nh÷ng ng­êi cao tuæi , tr¸I l¹i kh«ng nªn kÝch thÝch løa tuæi thanh niªn b»ng nh÷ng gam mµu l¹nh ®¬n ®IÖu ,buån tÎ .Sù t¸c®éng cña mµu s¾c ®Õn thÞ gi¸c con ng­êi ë c¸c løa tuæi lµ t­¬ng ®èi gièng nhau mÆc dï hiÖu qu¶ t¸c ®éng lµ kh¸c nhau .C¸ nh©n ë mçi ®é tuæi c¶m nhËn theo t­ t­ëng chñ quan cña hä nh­ng viÖc hä sö dông mµu s¾c th× kh«ng hoµn toµn nh­ vËy .ë c¸c ®é tuæi thanh .thiÕu niªn th× viÖc sö dông mµu s¾c chñ yÕu theo ý nghÜ chñ quan cña hä .Cßn løa tuæi trung niªn ,ng­êi cao tuæi th× c¸c yÕu tè ®Þa vÞ ,v¨n ho¸ vµ c¸c mèi quan hÖ l¹i gi÷ vai trß chñ ®¹o trong viÖc dïng mµu cña hä . * ThiÕu nhi ë ®é tuæi nµy dï trÎ ®· c¶m nhËn ®­îc mµu s¾c vµ sù ­a thÝch ®èi víi mét vµI mµu nh­ng chñ yÕu lµ do c¶m tÝnh .Do ®ã ®a phÇn mµu s¾c trong Qu¶ng C¸o mµ trÎ nhËn ®­îc phô thuécvµo ý thÝch chñ quan cña bè mÑ . * Thanh niªn §©y lµ ®é tuæi sung søc nhÊt cña cuéc ®êi .Hä lµ nh÷ng ng­êi cña ho¹t ®«ng vµ ho¹t ®éng nhiÒu ,hä còng kh«ng bÞ c¸c lÒ lèi ,lÔ nghi rµng buéc nhiÒu l¾m .Do vËy sù c¶m nhËn mµu s¾c cña hä kh¸ bÊt th­êng còng nh­ sù kÝch thÝch mµu s¾c lªn hä còng vËy.Hä ­u ¸I c¸I míi vµ dÔ bÞ l«I cuèn bëi trµo l­u mèt .ChÝnh v× thÕ mµ gi¶I ph¸p tèt nhÊt vÒ kÝch thÝch mµu s¾c cho thanh niªn lµ sù ®ad¹ng vµ theo s¸t c¸c trµo l­u tiªu dïng . * T rung niªn §©y lµ løa tuæi mµ con ng­êi ®· æn ®Þnh vª mÆt t©m sinh lý tøc lµ hµnh vi sö dông mµu s¾c cña hä ®· æn ®Þnh .MÆc dï hµnh vi sö dông mµu s¾c cña hä phô thuéc vµo mét sè yÕu tè ,song quan träng nhÊt lµ yÕu tè ®Þa vÞ x· héi vµ c«ng viÖc .Ch¼ng h¹n nh÷ng ng­êi thµnh ®¹t ,cã c«ng viÖc tèt lu«n cã nhu cÇu tiªu dïng c¸c s¶n phÈm cã gam mµu tèi ,sang träng mµu ®en ,mµu hæ ph¸ch vµ mét sè ­a mµu nhÑ .ë tuæi nµy ,c¶ nam ,n÷ ®Òu cã nhu cÇu gi÷ l¹i tuæi thanh xu©n nªn hä còng rÊt ­a thÝch nh÷ng mµu t«n vÎ trÎ trung cña m×nh . *Ng­êi cao tuæi Ng­êi cao tuæi khi lùa chän s¶n phÈm víi mµu s¾c t­¬ng øng, hä chÞu ¶nh h­ëng bëi yÕu tè v¨n ho¸ ,®Þnh kiÕn x· héi .§IÒu nµy cã nghÜa lµ hä sÏ chÞu ¶nh h­ëng tõ nh÷ng mµu s¾c sao cho thÓ hiÖn sù ®óng ®¾n ,chÝn ch¾n cña hä .H¬n n÷a ,viÖc sö dông mµu cña ng­êi giµ th­êng nh»m vµo môc ®Ých gi¸o dôc . B¶ng: T¸c ®éng t©m sinh lý cña mµu s¾c lªn con ng­êi Mµu T¸c ®éng t©m –sinh lý 13
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nh÷ng yÕu tè kÝch thÝch trong Qu¶ng c¸o S¾c nãng L¹nh nhÑ NÆng lâm Låi KÝch ¸p Yªn ®éng chÕ tÜnh ®á * * * * Cam * * * Mµu Vµng * * * * * phæ Vµng * * * * lôc Lôc * * * Xanh * * * * lôc Xanh * * * * trêi Lam * * * * TÝm * * * * TÝa * * * * Tr¾ng * Mµu X¸m * v« s¾c Tr¾ng X¸m * * tèi §en * * 2.3. ¸nh s¸ng ¸nh s¸ng lµ yÕu tè quan träng trong viÖc gióp con ng­êi nhËn thøc mµu s¾c cña sù vËt ,th«ng qua thô c¶m thÞ gi¸c .Do ®ã ¸nh s¸ng cã liªn quan mËt thiÕt víi mµu s¾c .M¾t ng­êi kh«ng nhËn biÕt ®­îc mµu s¾c nÕu kh«ng cã ¸nh s¸ng. TÊt c¶ c¸c sù vËt tån t¹i d­íi hiÖu qu¶ ¸nh s¸ng ,®Òu ®­îc m¾t ng­êi nhËn biÕt vµ ph©n biÖt th«ng qua sù kh¸c biÖt nhau vÒ mµu s¾c ®Æc tr­ng cïng víi c¸c ®­êng nÐt tæng thÓ h×nh thøc bÒ ngoµI ,tøc lµ bãng d¸ng ®­êng viÒn ,sù t­¬ng ph¶n ,biÕn ho¸ ®Ëm nh¹t .Sù t­¬ng ph¶n vµ biÕn ho¸ s¾c ®é cña chÊt liÖu bÒ mÆt h×nh khèi ,vËt thÓ cã thÓ lµ nhËn biÕt mµu s¾c .M¾t ng­êi ph©n biÖt ®­îc mµu s¾c cña vËt thÓ ,sù t­¬ng ph¶n vÒ mµu s¾c gi÷a c¸c vËt thÓ dùa vµo phæ cña ¸nh s¸ng vµ nhËn biÕt ®­îc ®­êng nÐt tæng thÓ bªn ngoµI ,sù t­¬ng ph¶n Ò é bãng ,mê cña chÊt liÖu bÒ mÆt vËt thÓ nhê vµo h­íng chiÕu s¸ng vµ sù tËp trung m¹nh yÕu cña h­íng chiÕu s¸ng .H¬n n÷a ,h­íng vµ sù tËp trung ¸nh s¸ng trªn bÒ mÆt vËt thÓ sÏ g©y ra sù ph¶n x¹ l¹i ¸nh s¸ng ,tõ bÒ mÆt vËt thÓ tíibÒ mÆt gÇn kÒ ,vµ g©y ra th«ng tin thÞ gi¸c vÒ sù phong phó s¾c ®é biÕn ho¸ vµ t­¬ng ph¶n vÒ ®é bãng ,mê cña chÊt kiÓu bÒ mÆt vËt thÓ ,vÒ ®é s©u cña kh«ng gian . §Ó cho Qu¶ng C¸o ®­îc næi bËt th× t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè kÝch thÝch cÇn ph¶I ®­îc kÐo dµI .Mäi ng­êi ®Òu biÕt râ r»ng nh÷ng biÓu ng÷ ,apphÝch , khÈu hiÖu lµ nh÷ng ph­¬ng tiÖn chØ l­u gi÷ ®­îc sù chó ý lóc ®Çu ,cßn khi ng­êi ta ®· quen víi chóng th× hä th«I kh«ng cßn ®Ó ý ®Õn n÷a .§ã lµ hËu qu¶ cña sù thÝch nghi thÞ gÝac .KÕt qu¶ lµ kh¶ n¨ng l­u gi÷ sù chó ý bÞ mÊt ®I . Trªn c¬ së nhiÒu cuéc thÝ nghiÖm ,nhµ t©m lý häc X« ViÕt §.I.R©yt­bacger ®· x¸c lËp ®­îc ®é kÐo dµI cña viÖc xem biÓu ng÷ ®­îc tr­ng bµy ë s©n cña mét doanh nghiÖp trong mét hoµn c¶nh thuËn lîi cho tri gi¸c .Th× ra sang ngµy thø hai nã sôt xuèng hai lÇn so víi ngµy thø nhÊt vµ sang ®Õn ngµy thø ba ,nã l¹i gi¶m hai lÇn so víi ngµy thø hai .Sè ng­êi xem biÓu ng÷ so víi sè ng­êi ®I qua mµ kh«ng xem nã cßn gi¶m víi mét tû lÖ m¹nh h¬n . Nh÷ng t¸c nh©n cã tÝnh chÊt kÝch thÝch ®éng: nh÷ng b¶ng th«ng b¸o Qu¶ng C¸o lóc t¾t ,lóc s¸ng, gi÷ ®­îc sù chó ý l©u h¬n nhiÒu .C¬ së cña chóng lµ hiÖu qña cña 14
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nh÷ng yÕu tè kÝch thÝch trong Qu¶ng c¸o nh÷ng Ên t­îng bÊt ngê còng nh­ tÝnh tß mß muèn biÕt c¸I sÏ x¶y ra tiÕp theo .Sù bÊt chît ph¸ vì sù b×nh th¶n t­¬ng ®èi lóc tr­íc .Sù biÕn chuyÓn ng¨n ngõa sù mÖt mái ,®IÒu míi l¹ kÝch thÝch nh÷ng tÕ bµo ®¹i n·o mµ lóc tr­íc ch­a bÞ kÝch thÝch . V× nh÷ng nguyªn nh©n nµy mµ tiÕng nãi cña ph¸t thanh viªn ®äc th«ng b¸o trªn radio thØnh tho¶ng ph¶I thay ®æi ©m l­îng vµ ng÷ ®IÖu .Lóc bÊy giê nã sÏ ®­îc nghe rÊt ch¨n chó víi giäng ®IÖu ®IÒm nhiªn vµ ®Òu ®Òu . Qu¶ng c¸o th­êng thay ®æi vÞ trÝ cña m×nh trong kh«ng gian th× thu hót ®­îc sù chó ý h¬n nhÊt .¸nh s¸ng cã thÓ mang l¹i ®IÒu ®ã nÕu chóng ta biÕt vËn dông chóng mét c¸ch s¸ng t¹o ,biÕt c¨n cø vµo nh÷ng ®Æc ®IÓm còng nh­ quy luËt cña ¸nh s¸ng mµu s¾c , sù kÕt hîp gi÷a ¸nh s¸ng mµu s¾c sÏ lµ yÕu tè kÝch thÝch m¹nh,hiÖu qu¶ . 2.3.1 Trong Qu¶ng C¸o truyÒn h×nh. ¸nh s¸ng lµ kh©u v« cïng phøc t¹p trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ quay .¸nh s¸ng cã thÓ t¹o nªn mét c¶m gi¸c s«I ®éng ,vÎ bÝ Èn ,kh«ng khÝ ¶m ®¹m hoÆc c¸c c¶m xóc kh¸c .Cã 4 kü thuËt t¹o s¸ng sau ®©y: + ¸nh s¸ng chÝnh L µ nguån s¸ng chÝnh cña mét c¶nh .Trong c¶nh chiÕu s¶n phÈm ,¸nh s¸ng chÝnh ®­îc héi tô vµo chÝnh s¶n phÈm .ViÖc héi tô nhiÒu ¸nh s¸ng chÝnh t¹o mét c¶m gi¸c phÊn khèi ,ng­îc l¹i nÕu ¸nh s¸ng chÝnh Ýt lµm cho vËt thÓ t¹o c¶m gi¸c bÝ Èn ®«I khi cßn t¹o vÎ xÊu xÝ . + ¸nh s¸ng nÒn ChiÕu lªn toµn bé phÇn cßn l¹i cña c¶nh quay ,®­îc chiÕu vµo nh÷ng phÇn mµ ¸nh s¸ng chÝnh kh«ng chiÕu ®Õn vµ ®­îc chiÕu vµo bãng cña vËt thÓ ,bãng nµy do ¸nh s¸ng chÝnh t¹o nªn ( ch¼ng h¹n chiÕu vµo phÝa sau s¶n phÈm ). Sù phèi hîp tû lÖ gi÷a ¸nh s¸ng nÒn vµ ¸nh s¸ng chÝnh sÏ quyÕt ®Þnh ®é t­¬ng ph¶n cña vËt thÓ .NhiÒu ¸nh s¸ng nÒn lµm cho c¶nh quay cã vÎ mÞn h¬n ,phÇn nµo ®é s¸ng s kh«ng cã vÎ qu¸ gay g¾t,phÇn bãng còng kh«ng qu¸ tèi .Ng­îc l¹i nhiÒu ¸nh s¸ng chÝnh sÏ lµm t¨ng ®é t­¬ng ph¶n ,lµm cho phÇn lé s¸ng trë nªn s¸ng h¬n vµ phÇn bãng thµnh tèi h¬n . 15
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nh÷ng yÕu tè kÝch thÝch trong Qu¶ng c¸o + ¸nh s¸ng hËu . Gióp cho phÇn viÒn bªn ngoµI cña vËt thÓ trë nªn s¾c nÐt h¬n .§¹o diÔn th­êng ®Æt phÝa sau vËt thÓ nh÷ng ¸nh s¸ng nµy lµm cho vËt thÓ næi h¬n lªn phÇn nÒn . + ¸nh s¸ng c¶nh. §­îc dïng ®Ó t¹o s¸ng mét phÇn c¶nh quay .C¸c kü x¶o ®IÖn ¶nh th­êng phèi hîp víi ¸nh s¸ng c¶nh , ch¼ng h¹n : chiÕó s¸ng xuyªn qua mét khung cöa sæ b»ng thuû tinh ,¸nh s¸ng nµy hiÖn lªn trªn bøc t­êng phÝa sau c¶nh quay ,t¹o ra c¶m gi¸c lµ ¸nh s¸ng mÆt trêi tõ ®»ng tr­íc lµ c¶nh quay ®ang chiÕu qua khung cöa sæ . NgoµI c¸c yÕu tè trong c¸c kü thuËt t¹o s¸ng chÝnh , ®«I lóc ph¶I thùc hiÖn mét sè kü thuËt ®Æc biÖt ®Ó gi¶I quyÕt vÒ mét sè khã kh¨n vÒ ¸nh s¸ng ch¼ng h¹n lµm cho vËt thÓ lÊp l¸nh kh«ng cßn ph¶n chiÕu ¸nh s¸ng do nguån s¸ng chÝnh t¹o ra v× râ rµng sù ph¶n chiÕu nµy v« t×nh nhÊn m¹nh nh÷ng chi tiÕt khong n»m trong ý muèn cña ®¹o diÔn .C¸c t×nh huèng liªn quan ®Õn ¸nh s¸ng cµng trë nªn phôc ¹p h¬n nÕu nh­ phim ®­îc quay t¹i c¶nh thùc v× lóc nµy cßn ph¶I xö lý víi ¸nh s¸ng tõ mÆt trêi vµ m©y n÷a. 2.3.2 Ên phÈm qu¶ng c¸o . ¸nh s¸ng trong Ên phÈm qu¶ng c¸o chñ yÕu lµ ®é xö ký mµu s¾c ,hiÖn nay cã rÊt nhiÒu c«ng nghÖ in hiÖn ®¹i ,trªn nhiÒu chÊt liÖu ,kü x¶o hiÖn ®¹i do ®ã nÕu biÕt khái th¸c hîp lý sÏ t¹o ®é kÝch thÝch cao . 2.4.KÝch thÝch b»ng ®­êng nÐt, h×nh ¶nh. Cïng víi ®IÖp v¨n nh÷ng yÕu tè kÝch thÝch gãp phÇn t¹o nªn th«ng ®IÖp Qu¶ng C¸o. Trong phim Qu¶ng C¸o ,®IÖp v¨n lµ lêi tho¹i ,trong Ên phÈm Qu¶ng C¸o ®IÖp v¨n lµ ng«n tõ ,trªn Qu¶ng C¸o ngoµI trêi ®IÖp v¨n lµ h×nh ¶nh …..Do ®ã ta sÏ t×m hiÓu yÕu tè h×nh ¶nh trªn phim Qu¶ng C¸o vµ Ên phÈm Qu¶ng C¸o YÕu tè h×nh ¶nh trong mét mÉu Qu¶ng C¸o ®ãng mét phÇn quan träng trong qu¸ tr×nh truyÒn ®¹t th«ng ®IÖp ,nÕu kh«ng nãi lµ cßn cã thÓ g©y Ên t­îng h¬n cho kh¸n gi¶ . H×nh ¶nh ®­îc h×nh thµnh bëi ®­êng nÐt ,s¾c th¸I vµ mµu s¾c .S¾c th¸I vµ mµu s¾c chóng ta ®· t×m hiÓu .VËy ®­êng nÐt lµ g×? 2.4.1 §Æc tÝnh cña ®­êng nÐt §­êng nÐt lµ c¸ch thÓ hiÖn t­ t­ëng ,c¸ch h­íng dÉn ®«I m¾t cña ng­êi xem + ®­êng th¼ng ®øng : chØ sù ®I lªn ,sù ho¹t ®éng ,nãi lªn n¨ng lùc chuyÓn ®éng . + ®­êng n»m ngang : thÓ hiÖn sù nghØ ng¬I , sù yªn tÜnh ,c©n b»ng ,sù ch¸n n¶n bi quan . + ®­êng g·y: thÓ hiÖn sù ho¹t ®éng kh«ng ngõng ,sù dÎodai,bÒnbØ + ®­êng nghiªng : chØ sù ®æ ng· ,sù mÊt c©n ®èi bèi rèi,khã kh¨n . + mÉu h×nh cã ®­êng lµn sãng ,cã h×nh xo¾n èc ,cã ®­êng g·y thÓ hiÖn sù ho¹t ®éng . + mÉu h×nh cã ®­êng n»m ngang ,cã sù can ®èi gi÷a c¸c khèi vµ c¸c ®­êng biÓu thÝ sù yªn tÜnh . 16
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nh÷ng yÕu tè kÝch thÝch trong Qu¶ng c¸o + mÉu h×nh cã ®­êng chËm s¾p xÕp kh«ng c©n ®èi ,kh«ng trËt tù biÓu thÞ sù hçn lo¹n . + mÉu h×nh cã d¸ng linh ®éng ,mµu s¾c vui t­¬I biÓu thÞ sù vui vÎ . + mÉu h×nh cã d¸ng nÆng nÒ ,mµu s¾c l¹nh lÏo ¶m ®¹m biÓu thÝ sù buån b· ,bi quan . + mÉu h×nh cã d¸ng c©n ®èi ch¾c khoÎ biÓu hÝ sù nghiªm nghÞ . + mÉu h×nh cã c¸c ®­êng th¼ng ®øng ,®­êng n»m ngang ,®­êng nghiªng ®èi ng­îc nhau biÓu thÞ sù v÷ng vµng. H×nh d¸ng gi÷ yÕu tè quan träng trong viÖc g©y chó ý cho ng­êi xem nhÊt lµ khi h×nh d¸ng ®­îc thiÕt kÕ kh¸c th­êng .VÝ dô nh­ §Ó ph¶n ®èi l¹i viÖc b¹o ®éng ng­êi n­íc ngoµI t¹i §øc ,mét ®µI truyÒn h×nh t¹i n­íc nµy ®· s¸ng t¹o ra mét mÉu qu¶ng c¸o cã in h×nh cê n­íc §øc ( ba säc ®en -®á –vµng ) n»m ngang trong ®ã säc ®á ë gi÷a ‘’®æ m¸u’’ xuèng säc vµng bªn d­íi , mÉu qu¶ng c¸o nµy cã ý nªu lªn hËu qu¶ tai h¹i mµ n­íc §øc ph¶I g¸nh chÞu tõ c¸c cuéc b¹o ®éng ®·m m¸u .Sù kÕt hîp mµu s¾c th«ng th­êng cung h×nh d¸ng kh¸c th­êng t¹o ra hËu qu¶ vÌ h×nh ¶nh rrÊt Ên t­îng . §­êng nÐt vµ h×nh d¸ng cã thÓ gîi lªn sù chuyÓn ®éng trong mét mÉu qu¶ng c¸o ngay c¶ trong c¸c Ên phÈm thËt sù kh«ng cã sù chuyÓn ®éng .NÕu ®­îc s¾p xÕp khÐo lÐo ,sù chuyÓn ®éng cã thÓ mang l¹i tÝnh sèng ®éng trong mÉu qu¶ng c¸o ,cã t¸c dông lµm ®éc gi¶ chó ý c¸c chi tiÕt vÒ h×nh ¶nh h¬n. Mét th«ng b¸o qu¶ng c¸o ®ãng khung trªn trang b¸o cã kh¶ n¨ng thu hót sù chó ý cña ®éc gi¶ .nh÷ng khung h×nh bÇu dôc ,h×nh tam gi¸c ,h×nh thang g©y ®­îc Ên t­îng lín nhÊt ,chóng lµm næi bËt khèi ch÷ hoÆc tranh ¶nh .§Ó lµm næi bËt khèi ch÷ hoÆc tranh ¶nh ta cã thÓ ®¹t ®­îc nhê sù t­¬ng ph¶n lµm næi bËt nh÷ng phÇn tö riªng lÎ cña b¶ng th«ng b¸o b»ng c¸ch ®ãi chäi nh÷ng ®Æc tÝnh kh¸c h¼n nhau. §Ó t×m hiÓu xem nh÷ng yÕu tè kÝch thÝch trong h×nh d¸ng ®­îc sö dông ra sao ta t×m hiÓu hai lo¹i qu¶ng c¸o lµ phim qu¶ng c¸o vµ Ên phÈm qu¶ng c¸o 2.4.1.1 Ên phÈm Qu¶ng c¸o + Chän lùa h×nh ¶nh : Cã v« sè h×nh ¶nh trong Ên phÈm qu¶ng c¸o :tõ c¸c h×nh vÏ tay ®Õn c¸c h×nh do vi tÝnh t¹o nªn .H×nh ¶nh cã thÓ ®­îc thùc hiÖn theo tõng c«ng viÖc cã thÓ ®­îc thuª mua l¹i tõ c¸c c«ng ty chuyªn cung cÊp h×nh ¶nh hoÆc c¸c s¸ch chøa c¸c h×nh ¶nh s­u tÇm . NgoµI nh÷ng h×nh ¶nh c¬ b¶n , ph¶I sö dông nhiÒu nh÷ng minh ho¹ mü thuËt kh¸c .ViÖc nµy liªn quan ®Õn t¹o thªm nh÷ng h×nh vÏ do c¸c ho¹ sü thùc hiÖn hoÆc m« pháng l¹i mét bøc ho¹ næi tiÕng hoÆc chôp ¶nh c«ng viÖc nghÖ thuËt nµy cã thÓ xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu ®¬n lÎ ,hoÆc mét nguån cung cÊp nµo ®ã . + Kü thuËt vi tÝnh : Bao gåm viÖc sµng tao nguyªn gèc (s¸ng t¹o tõ nh÷ng chi tiÕt nghÖ thuËt ch­a cã tr­íc ®©y ) vµ chÕ t¹o mÉu nghÖ thuËt cã s½n thµnh t¸c phÈm nghÖ thuËt kh¸c ,nghÖ thuËt vi tÝnh còng lµ mét nguån cung cÊp h×nh ¶nh quan träng cho qu¶ng c¸o . 2.4.1.2 Qu¶ng c¸o truyÒn h×nh C¸c chi tiÕt vÒ h×nh ¶nh xuÊt hiÖn trªn phim qu¶ng c¸o bao gåm tÊt c¶ nh÷ng g× mµ kh¸n gi¶ thÊy trªn tivi , cã thÓ lµ mét c¶nh phim ,mét ho¹t ho¹ hay ®¬n gi¶n lµ mét dßng ch÷ . 17
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nh÷ng yÕu tè kÝch thÝch trong Qu¶ng c¸o + H×nh ¶nh thùc L µ tÊt c¶ nh÷ng h×nh ¶nh thu b»ng camera ,phim sèng bao gåm c¶ ng­êi tr×nh bµy s¶n phÈm xuÊt hiÖn lªn èng kÝnh m¸y quay ,diÔn viªn hay ng­êi tiªu dïng lóc hä sö dông s¶n phÈm ,c¸c biÕn tÊu gi¶ t­ëng thu h×nh nh­ ng­êi ®ang tr«I trªn m©y ,l¸I m¸y bay hay nh÷ng ho¹t ®éng phi th­êng kh¸c + Phim ho¹t h×nh : L µ tÊt c¶ c¸c thÓ lo¹i phim qu¶ng c¸o cßn l¹ , ngo¹i trõ h×nh ¶nh thùc . Phim ho¹t h×nh bao gåm :tranh vui, mét sè tranh vÏ tÜnhvËt ……… Nh÷ng n¨m tr­íc phim ho¹t h×nh cµng lóc cµng xuÊt hiÖn nhiÒu víi sù diÔn xuÊt cña mét sè nh©n vËt ho¹t h×nh quen thu«cj nh­ VÞt Donal ,chuét Mickey nh»m vµo trÎ em .Ngµy nay phim ho¹t h×nh nh»m vµo ng­êi lín v× ng­êi xem th­êng quan niÖm t»ng phim ho¹t h×nh xem hay h¬n h×nh thøc x¸c nhËn cña diÔn viªn hay h×nh thøc qu¶ng c¸o kh¸c . + kü x¶o h×nh ¶nh lµ c¸c kü thuËt xö lý h×nh ¶nh tõ h×nh thøc ®¬n gi¶n nh­ kü thuËt quay phim ,lång h×nh ,ghÐp h×nh cho ®Õn kü thuËt tiªn tiÕn cã sù hç trî cña c¸c phÇn mÒm trªn m¸y tÝnh . HiÖn nay nh÷ng yÕu tè vÒ kü x¶o h×nh ¶nh ®ãng vai trß quan träng trong viÖc t¹o sù míi l¹ ®Ó thu hót ,t¹o Ên t­îng cho ng­êi xem . Nãi chung kÝch thÝch ®Õn kh¸ch thÓ nhê nh÷ng ph­¬ng tiÖn t¹o h×nh lµ mét vÊn ®Ò phôc t¹p nhÊt ,mét tong nh÷ng thñ ph¸p h÷u hiÖu nhÊt lµ nhÊn m¹nh vÒ mÆt t©m lý ®Õn mét chi tiÕt nhÊt ®Þnh .Ng­êi ta chñ t©m t¹o h×nh phãng ®¹i lªn ,kÕt qu¶ lµ sù chó ý ®ù¬c tËp trung vµo chÝnh chi tiÕt Êy .Mèi t­¬ng quan gi÷a c¸I hiÖn nhiªn vµ c¸I khã tin lµ 9 víi 10,10%nµy ®ñ ®Ó t¸c ®éng ®Õn t©m lý con ng­êi ,®­a nã tho¸t ra khái t×nh tr¹ng v« t×nh .Trong tr­êng hîp nµy t¸c nh©n kÝch ®éng sù tß mß ,b¾t ph¶I nh×n vµo tê qu¶ng c¸o vµ ®I s©u vµo néi dung cña nã .Sù chó ý trë nªn tÝch cùc h¬n ,mét dßng Ên t­îng nhÊt ®Þnh ®­îc t¹o nªn .Ph­¬ng ch©m tri gi¸c mét bé phËn cña bè côc dÉn ®Õn chç toµn bé nh÷ng phÇn tö cßn l¹i ®Òu ë ngoµI vïng ngo¹i vi cña ý thøc . NhÊn m¹nh vµo vïng ngo¹i vi cña ý thøc còng cã thÓ ,vÝ dô giíi thiÖu nã d­íi tÊm ¶nh phãng ®¹i ,cßn h×nh vÏ cña chÝnh hµng ho¸ th× ë c¶nh sau . Muèn t¨ng c­êng sù chó ý còng cã thÓ nhê c¸ch viÕt ®Çu ®Ò víi ch÷ qu¸ lín hoÆc c¸ch xuèng dßng kh«ng b×nh th­êng .Nh÷ng thñ ph¸p nµy cho phÐp t¹o trung sù chó ý trong nh¸y m¾t .Song nh÷ng th«ng b¸o cã ®Çu ®Ò rùc rì ,®Ëp vµo m¾t kÕt hîp víi nh÷ng tranh vÏ hoÆc bøc ¶nh ®Æc s¾c th× cã hiÖu qu¶ nhÊt .Nh÷ng kh¸ch thÓ lín gîi lªn trong con ng­êi sù ph¶n øng v« ®IÒu kiÖn .Ch¼ng h¹n nh­ hµng ho¸ ®­îc m« t¶ lªn mÆt gç d¸n ‘’bÞ søt lë ‘’lµm cho ãc t­ëng t­îng cña ng­êi xem trë nªn tÝch cùc h¬n ,b¾t hä ph¶I ­íc ®o¸n h×nh ¶nh ,håi t­ëng ®Õn h×nh thï thøc tÕ cña ®å vËt .Throng qu¸ tr×nh t­ëng t­îng xuÊt hiÖn nh÷ng sù liªn t­ëng , sù ghi nhí trë nªn ®Æc biÖt v÷ng ch¾c . .2.5 .KiÓu d¸ng s¶n phÈm. KiÓu d¸ng lµ h×nh thøc vµd¸ng vÎ bªn ngoµI mµ ng­êi mua c¶m nhËn ®­îc. Ch¼ng h¹n nh­ nhiÒu ng­êi mua « t« ®· tr¶ nhiÒu tiÒn h¬n ®Ó lÊy xe JAGUAR v× nã cã vÎ ®éc ®¸o cho dï ®é tin cËy cña nã kÐm . Chi nh¸nh CADILLACcña General Motors ®· thuª PinÞnama, mét c«ng ty thiÕt kÕ « t« cña Italy ®Ó thiÕt kÕ kiÓu xe ALLantesddawts tiÒn cña m×nh cã kiÓu d¸ng phï hîp víi ch©u ¢u 18
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nh÷ng yÕu tè kÝch thÝch trong Qu¶ng c¸o Mét sè c«ng ty rÊt næi tiÕng vÒ s¶n phÈm cã kiÓu d¸ng ®Ñp , nh­ Herman miller vÒ ®å dïng v¨n phßng, Oliverti vÒ m¸y v¨n phßng ,NISSAN vµ MAZDA vÒ xe thÓ thao vµ SWATCH vÒ ®ång hå ( xem ë phÇn Thùc tiÔn ) . KiÓu d¸ng cã ­u ®IÓm lµ t¹o cho s¶n phÈm mét ®Æc ®IÓm kh¸c biÖt khã cã thÓ b¾t ch­íc ®­îc .V× thÕ mµ ®¸ng ng¹c nhiªn lµ nhiÒu c«ng ty kh«ng ®Çu t­ vµo viÖc thiÕt kÕ kiÓu d¸ng ®Ñp h¬n .NhiÒu s¶n phÈm lµm cho ng­êi ta tr«ng thÊy mµ buån ngñ , nhµm ch¸n bëi sù quen thuéc chø kh«ng lµm cho vui m¾t .VÝ dô hÇu hÕt nh÷ng thiÕt bÞ nhá cña nhµ bÕp ®Òu kh«ng cã nh÷ng kiÓu d¸ng ®Æc s¾c , trõ mét sè b×nh pha ca phª vµ mét vµI thiÕt bÞ nhá kh¸c do c¸c c«ng ty ý vµ §øc s¶n xuÊt .MÆt kh¸c kiÓu d¸ng ®Ñp còng kh«ng høa hÑn c«ng dông tèt . Mét chiÕc ghÕ ttùa tr«ng cã vÎ duyªn d¸ng , nh­ng khi ngåi vµo l¹i thÊy cùc kú khã chÞu , kh«ng tho¶I m¸I . Khi xem xÐt vÒ kiÓu d¸ng s¶n phÈm , ta ph¶I xem c¸ch bao gãi nh­ mét c«ng cô t¹o d¸ng , nhÊt lµ ®èi víi ®å thùc phÈm , ®å vÖ sinh..Bao b× ®Ëp vµo m¾t ng­êi mua ®Çu tiªn vµ cã thÓ lµm cho ng­êi mua chó ý hoÆc quay mÆt ®I .Mµ bao gãi l¹i liªn quan ®Õn mµu s¾c nh­ ®· tr×nh bµy ë phÇn trªn . NÕu b¹n hái ng­êi tiªu dïng hä nhí ®Õn c¸I g× khi nh¾c ®Õn HEINEKEN, c©u tr¶ lêi phæ biÕn sÏ lµ ‘’c¸I chai mµu xanh ‘’. KiÓu d¸ng vµ h×nh thøc bao b× ®­îc xem lµ mét c«ng cô quan träng trong viÖc nhËn thøc vµ gîi nhí ®Õn s¶n phÈm . NgoµI ra nã cßn lµ mét c«ng cô l«I cuèn kh¸ch hµng, ®Æc biÖt trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y , khi mµ xu thÕ mua s¾m trong siªu thÞ ngµy cµng trë nªn phæ biÕn .Chóng thö h×nh dung , chØ kho¶ng 30 phót trong siªu thÞ gi÷a mét rõng s¶n phÈm ®­îc bµy b¸n .§èi víi phÇn ®«ng kh¸ch hµng , lÇn ®Çu tiªn hä nh×n thÊy mét s¶n phÈm míi th­êng lµ ë c¸c siªu thÞ .Do ®ã nÕu c«ng ty nç lùc nghiªn cøu thiÕt kÕ kiÓu d¸ng , bao b× víi nh÷ng kh¸c biÖt næi trêi vÒ c¶ tÝnh n¨ng lÉn h×nh thøc sÏ t¹o cho s¶n phÈm nh÷ng lîi thÕ c¹nh tranh ®¸ng kÓ §a d¹ng ho¸ kiÓu d¸ng , kÝch th­íc bao b× cßn lµm t¨ng kh¶ n¨ng lùa chän vµ tiªu dïng cña kh¸ch hµng .VÝ dô c¸c lo¹i dÇu géi , bªn c¹nh c¸c kiÓu d¸ng vµ kÝch cì chai , hä cßn tung ra nh÷ng gãi nhá phôc vô nh÷ng ng­êi dïng trong nh÷ng dÞp c«ng t¸c , nghØ m¸t …quan träng h¬n nã cßn cã kh¶ n¨ng thu hót thªm nh÷ng kkh¸ch hµng tiÒm n¨ng dïng thö s¶n phÈm . 2.6. ¢m thanh ¢m thanh trong ph¹m vi hÑp lµ nh÷ng tiÕng mµ ta cã thÓ nghe ®­îc ,còng lµ mu«n h×nh ,mu«n vÎ råi :tiÕng s¸o vÐo von ,tiÕng ®µn d­¬ng cÇm th¸nh thãt , du d­¬ng, tiÕng ghita tha thiÕt ,tiÕn kÌn ®ång trÇm híng nh­ kªu gäi ,th«I thøc chóng a yªu ®êi ,n¨ng lao ®éng .TiÕng chim ca ban mai ,tiÕng sãng x« hoµ lÉn tiÕng th«ng reo ….t« thªm nh÷ng c¶nh ®Ñp thiªn nhiªn cña cuéc sèng TÊt c¶ nh÷ng ®IÒu ®ã gäi lµ ©m thanh Cã ©m thanh lµm ta s¶ng kho¸I tinh thÇn ,nh­ng còng cã ©m thanh lµm ta khã chÞu nh­ tiÕng ån trong giÊc ngñ tr­a ,trong ®ªm khuya ,trong giê lµm viÖc ,häc tËp. ¢m thanh g¾n bã víi cuéc sèng cña chóng ta nh­ keo nh­ s¬n . ¢m thanh ®ãng vai trß lµ yÕu tè kÝch thÝch quan träng trong phim qu¶ng c¸o vµ trªn radio. Do lµ yÕu tè kÝch thÝch nªn ©m thanh trªn Qu¶ng C¸o truyÒn h×nh vµ radio ph¶I lo¹i trõ yÕu tè giäng nãi , thuyÕt minh , lêi tho¹i v× ®ã lµ yÕu tè ®IÖp v¨n .chØ gåm phÇn nh¹c hiÖu , kü x¶o ©m thanh nh­ nh÷ng tiÕng næ , sãng biÓn … 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản