intTypePromotion=1

Đề Tài: Phân tích hiệu quả kinh tế mô hình trồng đậu phộng ở huyện Trà Cú-Trà Vinh

Chia sẻ: Võ Văn Tùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:69

0
315
lượt xem
127
download

Đề Tài: Phân tích hiệu quả kinh tế mô hình trồng đậu phộng ở huyện Trà Cú-Trà Vinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Áp dụng phương pháp thống kê mô tả, Mô hình Hồi quy tuyển tinh da hiến, Hàm ... hiện nhiều mô hình trồng cây ngắn ngày như: đậu phộng, bắp lai,.. mang lại hiệu quả ... Ðề tài: "Phân tích hiện quả sản xuất và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả .... điều này chứng tô sản xuất đậu phộng của hộ tinh Trà Vinh là có hiệu quả kinh tế...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề Tài: Phân tích hiệu quả kinh tế mô hình trồng đậu phộng ở huyện Trà Cú-Trà Vinh

 1. TR NG I H C C N TH KHOA KINH T - QU N TR KINH DOANH LU N V N T T NGHI P PHÂN TÍCH HI U QU KINH T C A MÔ HÌNH TR NG U PH N G T I HUY N TRÀ CÚ - T NH TRÀ VINH Giáo viên h ng d n: Sinh viên th c hi n: Th.S TR NG HÒA BÌNH TR N TH TH O MSSV: 4054265 L p: Kinh t nông nghi p Khóa: 31 (2005 – 2009) C n Th , N m 2009
 2. Lu n v n t t nghi p GVHD: Th.s TR NG HÒA BÌNH L I CAM OAN Tôi cam oan r ng tài này là do chính tôi th c hi n, các s li u thu th p và phân tích trong tài là trung th c, tài không trùng v i b t c tài nghiên c u khoa h c nào. Ngày .....tháng.....n m..... Sinh viên th c hi n Tr n Th Th o 2 SVTH: TR N TH TH O
 3. Lu n v n t t nghi p GVHD: Th.s TR NG HÒA BÌNH L IC M N B nn m i h c ã trôi qua, gi ây khi nh l i ngày tháng n tr ng cùng nh ng bài gi ng y tâm huy t, nhi t tình truy n t ki n th c c a th y cô, có nh ng bu i bên b n bè cùng nhau trao i gi i quy t nh ng bài t p nhóm làm cho tôi không kh i b i h i xao xuy n. Khi th c s chu n b b c nh ng b ci u i và hoàn thành khóa lu n khép l i quãng i sinh viên v i bao k ni m, em xin !c nói l i c m "n n quý th y (cô) tr ng # i h c C n Th" nói chung và Khoa Kinh t - Qu n tr kinh doanh nói riêng ã t n tình ch$ d y em trong su t th i gian theo h c t i tr ng, không ch$ v chuyên môn mà còn v kinh nghi m, o c s ng, giao ti p và làm vi c. #%c bi t, em xin c m "n th y Tr "ng Hòa Bình ã h t lòng giúp & và h ng d'n cho em trong su t th i gian qua em có th hoàn thành lu n v n t t nghi p c a mình. Em xin chân thành c m "n th y r t nhi u. C m "n các b n c a tôi ã h t lòng giúp & (ng viên tôi khi g%p khó kh n. C m "n Ban lãnh o phòng Nông Nghi p Và Phát Tri n Nông Thôn huy n Trà Cú - t$nh Trà Vinh ã t o c" h(i cho tôi n t n các a ph "ng thu th p s li u, tìm hi u tình hình th c t t i a bàn nghiên c u và tr c ti p trao i v i nông dân góp ph n làm cho tài t t nghi p c a tôi !c hoàn ch$nh h"n. Xin c m "n các anh (ch ) c" quan ã t n tình giúp &, trao i kinh nghi m th c t trong l)nh v c chuyên môn giúp cho tôi thu n l!i trong vi c hoàn thi n tài c a mình. #%c bi t, xin c m "n ch Nguy*n Ng c Hài ã nhi t tình giúp & v tài c+ng nh kinh nghi m th c t v l)nh v c nghiên c u. Xin chân thành c m "n! Ngày.....tháng.....n m ..... Sinh viên th c hi n Tr n Th Th o 3 SVTH: TR N TH TH O
 4. Lu n v n t t nghi p GVHD: Th.s TR NG HÒA BÌNH NH N XÉT C A C QUAN TH C T P ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Ngày.....tháng.....n m.. ... Th tr ,ng "n v 4 SVTH: TR N TH TH O
 5. Lu n v n t t nghi p GVHD: Th.s TR NG HÒA BÌNH NH N XÉT C A GIÁO VIÊN H NG D N ng d'n: Tr ng Hòa Bình H và tên Giáo viên H H c v : Th c s Chuyên ngành: Qu n Tr C" quan công tác: Tr ng i H!c C n Th . H và tên sinh viên: Tr n Th Th o MSSV: 4054265 Chuyên ngành: Kinh t nông nghi p. tài: Phân tích hi u qu kinh t c"a mô hình tr#ng $%u ph&ng ' huy n Tên Trà Cú, t(nh Trà Vinh N I DUNG NH N XÉT 1. Tính phù h!p c a tài v i chuyên ngành ào t o: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 2. Hình th c: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 3. Ý ngh)a khoa h c, th c ti*n, tính c p thi t c a tài: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 4. #( tin c y c a s li u, tính hi n i c a lu n v n: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 5. N(i dung và k t qu t !c: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 6. Các nh n xét khác: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 7. K t lu n: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… C n Th", ngày …. tháng 5 n m 2009 Giáo viên h ng d'n Th.s Tr ng Hòa Bình 5 SVTH: TR N TH TH O
 6. Lu n v n t t nghi p GVHD: Th.s TR NG HÒA BÌNH NH N XÉT C A GIÁO VIÊN PH N BI N ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Ngày…..tháng…..n m 2009 Giáo viên ph n bi n 6 SVTH: TR N TH TH O
 7. Lu n v n t t nghi p GVHD: Th.s TR NG HÒA BÌNH M)C L)C Trang CH NG 1 GI I THI U .................................................................................. 1 1.1.#%t v n nghiên c u...................................................................................... 1 1.2. M-c tiêu nghiên c u ....................................................................................... 2 1.2.1. M-c tiêu chung ........................................................................................ 2 1.2.2. M-c tiêu c- th ........................................................................................ 2 1.3 Ph m vi nghiên c u.......................................................................................... 2 1.3.1 Th i gian................................................................................................... 2 1.3.2 Không gian................................................................................................ 2 1.3.3 # i t !ng nghiên c u ............................................................................... 2 1.4 L !c kh o tài li u ............................................................................................ 2 CH NG 2 PH NG PHÁP LU N VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C*U4 2.1. Ph "ng pháp lu n............................................................................................ 4 2.1.1. Nh ng v n chung v s n xu t ............................................................. 4 2.1.2 Chi phí s n xu t ........................................................................................ 5 2.1.3 Chính sách tr! c p, tr! giá........................................................................ 6 2.1.4 Hi u qu kinh t ........................................................................................ 6 2.2 Ph "ng pháp nghiên c u.................................................................................. 8 2.2.1 Ph "ng pháp ch n vùng nghiên c u ........................................................ 8 2.2.2 Ph "ng pháp thu th p s li u ................................................................... 8 CH NG 3 GI I THII U V+ PHÒNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI,N NÔNG THÔN HUY N TRÀ CÚ – T NH TRÀ VINH ................................. 10 3.1 L ch s. hình thành.......................................................................................... 10 3.2 Ch c n ng và nhi m v-.................................................................................. 10 3.3 T chúc công tác ............................................................................................ 10 3.4 C" c u t ch c b( máy nhân s ..................................................................... 11 3.5 Thu n l!i và khó kg n.................................................................................... 11 7 SVTH: TR N TH TH O
 8. Lu n v n t t nghi p GVHD: Th.s TR NG HÒA BÌNH CH NG 4 QUÁ TRÌNH S N XU-T VÀ HI U QU KINH T C A MÔ HÌNH TR NG U PH NG T I HUY N TRÀ CÚ – T NH TRÀ VINH.......................................................................................................... 12 4.1 #i u ki n t nhiên, v trí a lí và %c i m kinh t xã h(i c a vùng tr ng u ph(ng , huy n Trà Cú, t$nh Trà Vinh.................................................................. 12 4.1.1 V trí a lí............................................................................................... 12 4.1.2 Tài nguyên thiên nhiên ........................................................................... 13 4.1.3 Dân s và ngu n lao (ng ...................................................................... 13 4.1.4 Kinh t xã h(i.......................................................................................... 14 4.1.5 H t ng k/ thu t ...................................................................................... 15 4.1.6 V n hóa ................................................................................................... 15 4.2 Quy ho ch và k ho ch phát tri n kinh t - xã h(i......................................... 15 4.2.1 Tóm t0t quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h(i giai o n 2001 – 2010..................................................................................................... 15 4.2.2 Tóm t0t quy ho ch phát tri n kinh t - xã h(i 5 n m giai o n 2001 – 2005 ..................................................................................................... 17 4.3 Gi ng u ....................................................................................................... 19 4.4 Tình hình s n xu t .......................................................................................... 19 4.4.1 Di n tích gieo tr ng ................................................................................ 20 4.4.2 N ng su t và s n l !ng........................................................................... 20 4.5 Giá c và th "ng m i ..................................................................................... 22 4.6 Phân tích mô hình tr ng u ph(ng n m 2008 .............................................. 24 4.6.1 Mô hình n ng su t u ph(ng và l!i nhu n thu !c t1 vi c tr ng u ph(ng v- ông xuân n m 2008 ............................................................................ 24 4.6.2 Mô hình hàm n ng su t u ph(ng và hàm l!i nhu n t1 vi c tr ng u ph(ng v- hè thu n m 2008 ................................................................................... 28 4.6.3 Chính sách h2 tr! gi ng.......................................................................... 34 4.7 Phân tích các nhân t nh h ,ng n n ng su t u ph(ng .......................... 32 4.7.1 Chi phí s n su t v- ông xuân và v- hè thu ........................................... 32 4.7.2 Khoa h c kl/ thu t .................................................................................. 34 8 SVTH: TR N TH TH O
 9. Lu n v n t t nghi p GVHD: Th.s TR NG HÒA BÌNH 4.8 Phân tích các nhân t nh h ,ng d n l!i nhu n ............................................ 35 4.8.1 N ng su t ................................................................................................ 35 4.8.2 Giá c ...................................................................................................... 35 4.8.3 Chi phí s n xu t ...................................................................................... 35 4.9 Thu nh p......................................................................................................... 35 4.10 L!i nhu n ..................................................................................................... 35 4.11 Ch$ s tài chính ............................................................................................ 36 4.12 #ánh giá hi u qu kinh t c a mô hình........................................................ 36 4.13 K ho ch 2009 ............................................................................................. 40 4.14 Thu n l!i và khó kh n.................................................................................. 40 4.14.1 Thu n l!i............................................................................................... 40 4.14.2 Khó kh n ............................................................................................... 40 CH NG 5 M T S BI N PHÁP NÂNG CAO HI U QU KINH T C A MÔ HÌNH TR NG U PH NG T I HUY N TRÀ CÚ – T NH TRÀ VINH ........................................................................... 44 5.1 Bi n pháp nh m t o c" h(i phát tri n cây u ph(ng .................................... 44 5.2 Gi i pháp u vào cho u ph(ng.................................................................. 45 5.3 Gi i pháp nâng cao ch t l !ng u ph(ng..................................................... 45 5.4 Gi i pháp u ra cho u ph(ng..................................................................... 45 5.5 Gi i pháp m, r(ng th tr ng ........................................................................ 45 5.6 Các gi i pháp v k/ thu t canh tác ch y u ................................................... 46 5.6.1 S. d-ng các u ph(ng MD7 ................................................................. 46 5.6.2 Th i v- .................................................................................................... 46 5.6.3 Ch n và làm t ...................................................................................... 46 5.6.4 H t gi ng và k/ thu t gieo h t ................................................................ 47 5.6.5 K/ thu t bón phân................................................................................... 47 5.6.6 Ch m sóc ................................................................................................ 48 5.6.7 Phòng tr1 sâu b nh ................................................................................. 48 5.6.8 Thu ho ch .............................................................................................. 48 CH NG 6 K T LU N VÀ KI N NGH ..................................................... 49 6.1 K t lu n .......................................................................................................... 49 6.2 Ki n ngh ........................................................................................................ 50 9 SVTH: TR N TH TH O
 10. Lu n v n t t nghi p GVHD: Th.s TR NG HÒA BÌNH DANH M)C BI,U B NG B NG 1: DI3N TÍCH GIEO TR4NG #5U PH6NG 7 CÁC XÃ THU6C HUY3N TRÀ CÚ CÓ DI3N TÍCH TR4NG L8N.................................................... 21 B NG 2: CH9 S: TÀI CHÍNH C;A VI3C TR4NG #5U PH6NG QUA CÁC NC CHUNG V? NÔNG NGHI3P C;A NÔNG DÂN ...........................................................................................................................43 DANH M)C HÌNH HÌNH 1: S #4 C C@U NHÂN SA C;A C QUAN THAC T5P .................................11 HÌNH 2: BIBU #4 S N L CNG #5U PH6NG QUA CÁC N
 11. Lu n v n t t nghi p GVHD: Th.s TR NG HÒA BÌNH CH NG 1 GI I THI U 1.1 .T V-N + NGHIÊN C*U # ng b ng sông C.u Long !c t o thành b,i s b i 0p phù sa c a chín nhánh sông – dòng sông MêKông, là v a lúa l n nh t c a Vi t Nam. # ng b ng sông C.u Long g m 13 t$nh và t$nh Trà Vinh là khu v c có di n tích tuy không l n l0m nh ng v i nh ng i u ki n thu n l!i, !c thiên nhiên u ãi nh h th ng sông ngòi, phù sa quanh n m !c b i 0p b,i h th ng sông r ch, t ai màu m&. Tuy nhiên, t$nh Trà Vinh còn có m(t s vùng t ai khô c n, ngèo dinh d &ng nh t gi ng cát, t gò. Sau nh ng cu(c nghiên c u y gian nan, v t v , các nhà nghiên c u ã tìm ra !c các lo i cây thích ng v i các lo i t này %c bi t là u ph(ng. T1 ó, Trà Vinh ã nhanh chóng xây d ng cho mình nh ng nét riêng cho vùng nh tr ng các lo i ngô, u ph(ng,.v.v… # u ph(ng !c tr ng t p trung , xã M/ Long B0c, huy n C u Ngang và các xã Hàm Giang, Ng c Biên thu(c huy n Trà Cú c+ng ang có mô hình tr ng u ph(ng gi ng MD7 và ang t1ng b c tr, thành m(t trong nh ng vùng tr ng i m c a t$nh Trà Vinh có mô hình tr ng u ph(ng mang l i hi u qu kinh t cao. Ng i dân , ây ã t n d-ng hi u qu nh ng gì thiên nhiên ban t%ng cho vùng t này c+ng nh b dày kinh nghi m và quá trình ti p thu khoa h c k/ thu t m i c a nông dân t1 b( ph n khuy n nông h a vào quá trình s n xu t. # có !c hi u qu kinh t cao, òi h i ch t l !ng u ph(ng ph i !c m b o, i u ó ph- thu(c nhi u vào vi c tr ng u ph(ng, quá trình ch m sóc, và nh t là k/ thu t và kinh nghi m tích l+y t1 th c t s n xu t c a ng i dân trong vùng. Chính vì v y, s n ph m c a gi ng u này luôn !c bán v i giá cao h"n so v i các gi ng u ph(ng thông th ng khác. Chính vì m-c tiêu quan tr ng c a giá thành s n ph m là gi m chi phí, %c bi t là trong th i i m giá c ang leo thang nh hi n nay, góp ph n nâng cao hi u qu kinh t cho mô hình và i u này r t !c các nông h( quan tâm chú tài ''Phân tích hi u qu kinh t c a mô hình ý t i, nên em quy t nh ch n tr ng u ph ng huy n Trà Cú, t nh Trà Vinh''. 11 SVTH: TR N TH TH O
 12. Lu n v n t t nghi p GVHD: Th.s TR NG HÒA BÌNH 1.2 M)C TIÊU NGHIÊN C*U 1.2.1 M/c tiêu chung M-c tiêu chung là phân tích tình hình s n xu t, hi u qu kinh t và các nhân t nh h ,ng n quá trình s n xu t c a mô hình tr ng u ph(ng làm c" s, cho vi c ra m(t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu kinh t cho mô hình này trong th i gian t i. 1.2.2 M/c tiêu c/ th0 - Phân tích tình hình s n xu t u ph(ng n m 2008. - Phân tích hi u qu kinh t c a mô hình tr ng â ph(ng qua các n m 2006 – 2008. - Phân tích các nhân t nh h ,ng d n quá trình s n x t và hi u qu kinh t c a mô hình t i các nông h( c n c vào giá thành th c t , k ho ch ông xuân – hè thu n m 2009 và qua cùng kD 3 n m 2006 – 2008. - # xu t gi i pháp nh m mang l i hi u qu kinh t cao cho mô hình tr ng u ph(ng. 1.3 PH M VI NGHIÊN C*U 1.3.1 Không gian Các chi phí s n xu t !c dùng trong quá trình s n xu t và s li u !c dùng phân tích các nhân t nh h ,ng n hi u qu kinh t c a mô hình !c thu th p t i phòng nông nghi p huy n Trà Cú, t$nh Trà Vinh. 1.3.2 Th i gian nghiên c1u Ph n t p h!p chi phí s n xu t và tính giá thành, thu nh p và l!i nhu n t1 mô hình, s li u !c t p h!p trong m(t tháng (3 – 2009), còn ph n phân tích hi u qu kinh t c a mô hình thì s li u !c t p h!p qua 3 n m 2006- 2008. 1.3.3 2i t 3ng nghiên c1u # i t !ng nghiên c u trong tài là hi u qu kinh t c a mô hình s n xu t u ph(ng. 1.4 L 4C KH O TÀI LI U Th t s ã có r t nhi u tài li u nghiên c u v v n hi u qu kinh t c a các vi n nghiên c u và c+ng ã có nh ng anh, ch sinh viên c a khóa tr c tham gia nghiên c u v tài t "ng t nh “Phân tích hi u q a ch n nuôi v t E ch y 12 SVTH: TR N TH TH O
 13. Lu n v n t t nghi p GVHD: Th.s TR NG HÒA BÌNH ng , t$nh Trà Vinh” c a sinh viên chuyên ngành kinh t nông nghi p, khóa 29 (2003 - 2007); hay trong tài lu n v n t t nghi p “ Phân tích hi u qu kinh t c a mô hình nuôi tôm sú ch y u , t$nh Trà Vinh.” c a sinh viên Tr "ng Th Hoàng Oanh, chuyên nghành kinh t nông nghi p, khóa 28 (2002 - 2006). Nh ng n n kinh t th tr ng luôn thay i kéo theo nh ng ho t (ng có liên quan thay i theo, các mô hình c+ng thích ng v i t1ng hoàn c nh khác nhau. # tài phân tích hi u qu kinh t c a mô hình tr ng u ph(ng là m(t mô hình m i !c nghiên c u trên a bàn t$nh Trà Vinh. 13 SVTH: TR N TH TH O
 14. Lu n v n t t nghi p GVHD: Th.s TR NG HÒA BÌNH CH NG 2 PH NG PHÁP LU N VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C*U 2.1 PH NG PHÁP LU N 2.1.1 Nh5ng v6n $7 chung v7 s n xu6t 2.1.1.1. Khái ni m s n xu t S n xu t là quá trình k t h!p các y u t u vào và quy trình bi n i (inputs) t o ra m(t s n ph m và d ch v- nào ó (outputs). M2i quá trình s n !c mô t b ng m(t hàm s n xu t. 2.1.1.2 Khái ni m hàm s n xu t Hàm s n xu t mô t m(t quan h k/ thu t nh m chuy n i các ngu n l c u vào s n xu t thành m(t s n ph m c- th nào ó. D ng t ng quát: Y = f(x1,x2,...,xm) Trong ó: Y: M c s n l !ng (outputs) x1,x2,...,xm: Các ngu n l c u vào (inputs) trong quá trình s n xu t. Kinh t s n xu t c pv n liên quan n các ngu n l c c a nhà s n xu t hàng hóa trong n n kinh t , ho t (ng trong các ngành ngh khác nhau nh nông nghi p, công nghi p, ng nghi p, lâm nghi p,... M c tiêu s n xu t # i v i doanh nghi p, m-c tiêu s n xu t c a h là t i a hóa l!i nhu n. # i v i nhà qu n lý m(t ngành ngh nào ó t1 c p a ph " tr, lên, h ng quan tâm n t ng giá tr s n ph m c a ngành ó báo cáo lên c p trên. Ph ng pháp th ng kê mô t Th ng kê mô t là t ng h!p các ph " pháp o l ng ng, mô t và trình bày s li u !c úng dung vào l)nh v c kinh t và kinh doanh b ng cách rút ra nh ng k t lu n d a trên s li u và thông tin " thu th p trong i u ki n không chác c ch0n. 14 SVTH: TR N TH TH O
 15. Lu n v n t t nghi p GVHD: Th.s TR NG HÒA BÌNH Th ng kê mô t !c s. d-ng trong nghiên c u này nh m mô t th c tr ng s n xu t u ph(ng , huy n Trà Cú, t$nh Trà Vinh. Mô hình phân tích hi u qu s n xu t u ph(ng c a các nông h( Mô hình nghiên c u: gi i thích cách xây d ng mô hình và các bi n. N ng su t = f (v n, lao (ng, gi ng, phân bón, di n tích,...) Mô hình phân tích: s. d-ng hàm h i quy Y = F0 + F1X1 + F2X2 + F3X3 +F4 X4 + F5X5 + ... + FnXn + G Lnµ = F0 + F1 lnX1 + F2 lnX2 + F3 lnX3 + ... + Fn lnXn + G Bi n ph- thu(c là Y: n ng su t u ph(ng. µ: l!i nhu n c a nông h( s n xu t u ph(ng. Bi n (c l p là Xi (bao g m các bi n chi phí và m(t s bi n ngo i vi). Các h s F1, F2,..., Fn u!c c l !ng t1 k t qu c a mô hình. F0: H ng s G: Sai s X1 : Di n tích X2 : Chi phí s n xu t X3 : S n l !ng X4 : Lao (ng X5 : Giá bán Mô hình : N ng su t = F0 + F1(dien tich) + F2(san luong) + F3(tong chi phi) +F4(so ld tham gia sx) + F5(co ap dung ktsx moi) + G Lnloi nhuan = F0 + F1 (lngiong) + F2 (lnphan) + F3 (lnsoldsx) + F4(lngia) + F5(lnsanluong) + F6( lncpcayxoi) + G Ý ngh a c a các tham s : nh R2 (R – Square): t l bi n (ng c a Y H s xác !c gi i thích b,i các bi n Xi . #( t do F có sig. mô hình h i quy là phù h!p và có ý ngh)a. 15 SVTH: TR N TH TH O
 16. Lu n v n t t nghi p GVHD: Th.s TR NG HÒA BÌNH 2.1.2 Chi phí s n xu6t 2.1.2.1 Khái ni m Chi phí s n xu t là bi u hi n b ng ti n toàn b( nh ng hao phí v lao (ng và lao (ng v t hóa phát sinh trong các ho t (ng s n xu t c a nhà s n xu t trong m(t th i kD nh t nh. 2.1.2.2. c i m c a chi phí s n xu t Chi phí s n xu t mang tính ch t v n (ng liên t-c không ngùng và mang c tính ch t khách quan. Chi phí s n xu t mang tính a d ng và phong phú. Ti t ki m chi phi là m(t quy lu t khách quan i v i m i nhà s n xu t. 2.1.2.3. Phân lo i chi phí s n xu t Phân lo i chi phí theo tính ch t, n(i dung kinh t c a chi phí (theo y u t c a chi phí). Cách phân lo i này c n c vào chi phí có cùng tính ch t kinh t phân lo i, không phân bi t chi phí phát sinh , âu, cho ho t (ng s n xu t kinh doanh nào. Toàn b( chi phi !c chia thành các y u t sau: - Chi phí nguyên v t li u - Chi phí nhân công - Chi phí d ch v- mua ngoài - Chi phí khác b ng ti n 2.1.3 Tr3 c6p và tr3 giá Tr! c p và tr! giá: B n ch t c a tr! c p và tr! giá i u gi ng nhau , ch2 ti n hành các bi n pháp tr! giúp tài chính i v i nh ng ngành ngh s n ph m nh m t ng u th trên th tr ng , m(t th i i m nh t nh nh m duy trì m(t m c l!i nhu n thích h!p cho các i t !ng kinh doanh. Tuy nhiên, c" ch tác (ng c- th c a t1ng công c- i v i quá trình chuy n d ch c" c u kinh t nông nghi p có nh ng %c i m khác nhau: # i v i c" ch tác (ng tr! c p: Thông qua ph "ng th c h2 tr! tài chính tr c ti p ho%c gián ti p cho các chính sách s n xu t kinh doanh, có nh h ,ng n nh h ng chuy n d ch c" c u kinh t nông nghi p nông thôn. Nh m duy trì t c 16 SVTH: TR N TH TH O
 17. Lu n v n t t nghi p GVHD: Th.s TR NG HÒA BÌNH ( bi n ông c a các "n v này mb os n nh và t ng t c quá trình chuy n d ch c" c u kinh t nông thôn. Tr! giá: Không ti n hành riêng trên t1ng c" s, s n xu t kinh doanh mà !c ti n hành i trà theo s n ph m. #%c di m c" b n c a tr! giá là h2 tr! tài chính !c ti n hành qua tr! giá u vào hay u ra. B ng cách này nó làm gi m chi phí u vào b ng cách bù m(t ph n chi phí trong giá mua các u vào, ho%c làm t ng giá bán so v i giá th tr ng qua ph n c p bù. 2.1.4 Hi u qu kinh t 2.1.4.1 Khái ni m Hi u qu là khái ni m chung ch$ các ho t (ng c a các s v t hi n t !ng bao g m hi u qu v kinh t , xã h(i, i s ng, phát tri n nh n th c .v.v... 2.1.4.2 Ph ng pháp xác nh hi u qu kinh t #ánh giá hi u qu kinh t c a mô hình s n xu t nông nghi p b ng cách tính ch$ tiêu hi u qu t ng h!p. Hi u qu kinh t c a các ti n b( k/ thu t, các ph "ng án s n xu t ho%c các mô hình kinh t (g i t0t là các mô hình) ... !c bi u hi n b ng nhi u ch$ tiêu. Các ch$ tiêu này ch u tác (ng c a nh ng nhân t khác nhau và v i nh ng c ng l c không gi ng nhau. Th m chí cùng m(t lo i nhân t nh ng th i kD này tác (ng m nh, th i kD khác l i có th y u h"n. M%c khác có lo i ch$ tiêu tr s càng l n càng t t ( !c g i là ch$ tiêu thu n), l i có ch$ tiêu tr s cáng nh càng t t ( !c g i là ch$ tiêu thu n). Trong ánh giá hi u qu kinh t không th s. d-ng môt ch$ tiêu, mà ph i s. d-ng m(t h th ng ch$ tiêu. Các ch$ tiêu này l i không tr c ti p c(ng l i !c v i nhau và m2i ch$ tiêu bi u hi n hi u qu kinh t , m(t khía c nh riêng bi t, do ó c+ng không th s. d-ng m(t ch$ tiêu làm i di n so sánh. B,i v y, ng i ta ã a ra cách tính ch$ tiêu hi u qu t ng h!p. Ch$ tiêu này có tác d-ng t(ng h!p !c các ch$ tiêu b( ph n bi u hi n thành m(t ch$ tiêu chung nh t ph n ánh hi u qu kinh t c a t1ng mô hình. Cách tính !c ti n hành qua b nb c: B c 1: Tính các ch$ tiêu b( ph n ph n ánh hi u qu kinh t c a t1ng mô hình. 17 SVTH: TR N TH TH O
 18. Lu n v n t t nghi p GVHD: Th.s TR NG HÒA BÌNH B c 2: Ch n ra các ch$ tiêu hi u qua kinh t t t nh t t1 nh ng mô hình nói trên và mô hình lý t ,ng bao g m nh ng ch$ tiêu này !c coi là mô hình t i u. B c 3: Tính ch$ tiêu hi u qu thành ph n b ng cách l y tr s c a các ch$ tiêu thu n chia cho tr s c a các ch$ tiêu t "ng ng c a mô hình t i u. Các ch$ tiêu ngh ch thì làm ng !c l i. K t qu tính ra u có k t qu nh h"n ho%c b ng 1. B c 4: Tính ch$ tiêu hi u qu t ng h!p b ng cách c(ng tr s c a các ch$ tiêu hi u qu thành ph n. Mô hình nào có ch$ tiêu hi u qu t ng h!p l n nh t ch ng t hi u qu kinh t c a mô hình ó là cao nh t và ng !c l i. 2.2 PH NG PHÁP NGHIÊN C*U 2.2.1 Ph ng pháp ch!n vùng nghiên c1u # i t !ng nghiên c u c a tài là các nông h( s n xu t u ph(ng, các h( này th ng s ng không t p trung theo t1ng p.Có nhi u ph "ng pháp ch n m'u: ch n m'u ng'u nhiên "n gi n, ch n m'u ng'u nhiên phân t ng, ch n m'u c-m, ch n m'u hai gia o n... # thu n l!i trong quá trình nghiên c u, em ch n ph "ng pháp ch n m'u ng'u nhiên. Trong m2i xã, em sH ch n 2 – 3 p, m2i p sH ch n 10 m'u. T ng s m'u i u tra là 50 m'u. 2.2.2 Ph ng pháp thu th%p s2 li u S li u th c p: S li u th c p !c thu th p t1 các tài li u có liên quan n vi c s n xu t u ph(ng c a nông dân; Niên giám th ng kê huy n Trà Cú n m 2007; Báo cáo t ng k t tình hình kinh t , xã h(i, s n xu t nông nghi p c a các x Hàm Giang và xã Ng c Biên huy n Trà Cú trong 3 n m (2006 – 2008); Báo cáo k t qu chuy n d ch c" c u kinh t c a huy n Trà Cú giai o n 2006 – 2010; Các k ho ch d án có liên quan n mô hình; Nh ng nghiên c u v nông nghi p ã !c th c hi n , huy n. S li u s" c p: # !c ph ng v n tr c ti p t1 nông dân qua b ng câu h i ã thi t l p sIn. Do yêu c u %t ra là i u tra 5 nhóm h( nh trên nên , ây em dùng ph "ng pháp ch n m'u ng'u nhiên. Vì áp d-ng ph "ng pháp này nên ph i d a trên s nh n nh c a cán b( xã ch n ra thành ph n nông h( có tri n v ng t t, có kh n ng cung c p d li u chính xác.Tóm l i khi dùng ph "ng pháp này là d a vào 18 SVTH: TR N TH TH O
 19. Lu n v n t t nghi p GVHD: Th.s TR NG HÒA BÌNH m-c ích nghiên c u ch n ra thành ph n, i t !ng tr l i úng và phù h!p. Ph "ng pháp này giúp ta ch n m'u nhanh nh ng sai s l n. Ph ng pháp x lý và phân tích Ph "ng pháp x. lý s li u nh sau: S li u sau khi u!c thu th p xong sH !c mã hóa và nh p trên ph n m m Excel, !c x. lý b ng ph n m m Stata. K t qu sau khi x. lý sH k t lu n !c nh ng nhân t nh h ,ng tr c ti p n n ng su t, l!i nhu n c a các nông h(. Bên c nh ó k t h!p ph "ng pháp so sánh phân tích s li u th c p sH ánh giá hi u qu s n xu t c a các nông h( khi áp d-ng khoa h c k/ thu t vào s n xu t. Các ph "ng pháp c- th cho t1ng m-c tiêu nh sau: M-c tiêu (1): Th ng kê mô t và m-c tiêu (2): Hàm h i quy. 19 SVTH: TR N TH TH O
 20. Lu n v n t t nghi p GVHD: Th.s TR NG HÒA BÌNH CH NG 3 GI I THI U V+ PHÒNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI,N NÔNG THÔN HUY N TRÀ CÚ – T NH TRÀ VINH 3.1 L CH S8 HÌNH THÀNH Phòng nông nghi p và phát tri n nông thôn huy n Trà Cú, t$nh Trà Vinh n m trong ;y Ban Nhân Dân huy n Trà Cú, t$nh Trà Vinh. # !c thành l p vào n m 1979. Do s c n thi t khi n n nông nghi p ngày càng phát tri n, Nhà n c c n có s li u chính xác v tình hình nông nghi p c a n c nhà. T1 ó các B(, các S,, các phòng liên quan n nôgn nghi p b0t u !c hình thành và t1 ó phòng nông nghi p và phát tri n nông thôn huy n Trà Cú, t$nh Trà Vinh c+ng !c hình thành. 3.2 CH*C N NG VÀ NHI M V) Ch c n ng: x. lí, l u gi và báo cáo h(i ng s li u thông tin thu th p !c v kinh t - xã h(i , các a ph "ng trên a bàn huy n; Tìm gi i pháp hi u qu kinh t nh m phát tri n s n xu t nông nghi p. Nhi m v-: Thu th p s li u và thông tin kinh t - xã h(i , các a ph "ng trên a bàn huy n, cùng nông dân tìm ra gi i pháp phát tri n nông thôn. 3.3 T9 CH*C CÔNG TÁC Tr ,ng phòng n0m ch c v- và quy n hành, i u ch$nh (i ng+ cán b( trong c" quan. # ra k ho ch công tác c a phòng. Phó phòng có nhi m v- l p các b ng báo cáo và báo cáo h(i ng trong các bu i h p báo. Cán b( có nhi m v- i công tác th c t , t1ng a ph "ng v kinh t - xã h(i và l p b ng báo cáo cho Phó phòng và Tr ,ng phòng. 20 SVTH: TR N TH TH O
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2