Đề tài: "Phương hướng và biện pháp quản lý chi phí và giá thành sản phẩm ở xí nghiệp thiết bị y tế 130"

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
47
lượt xem
13
download

Đề tài: "Phương hướng và biện pháp quản lý chi phí và giá thành sản phẩm ở xí nghiệp thiết bị y tế 130"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng với quá trình cải cách mở cửa, nền kinh tế nước ta ngày càng hòa nhập vào nền kinh tế thế giới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: "Phương hướng và biện pháp quản lý chi phí và giá thành sản phẩm ở xí nghiệp thiết bị y tế 130"

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Anh TuÊn Lêi nãi ®Çu Cïng víi qu¸ tr×nh c¶i c¸ch më cöa, nÒn kinh tÕ n­íc ta ngµy cµng hoµ nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi. §iÒu nµy khiÕn cho sù c¹nh tranh cña thÞ tr­êng trong n­íc ngµy cµng khèc liÖt, mçi doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ doanh nghiÖp quy m« võa vµ nhá ®Òu c¶m nhËn ®­îc søc Ðp rÊt lín nµy. Doanh nghiÖp võa vµ nhá kh«ng thÓ ¸p ®Æt gi¸ c¶ thÞ tr­êng nh­ c¸c doanh nghiÖp quy m« lín, hä l¹i cµng kh«ng cã ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó qu¶ng c¸o rÇm ré quanh n¨m nh»m g©y ¶nh h­ëng tíi ng­êi tiªu dïng. Hä chØ cã thÓ dùa vµo gi¸ c¶ thÊp, chÊt l­îng cao, thêi gian giao hµng ng¾n ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng ho¸ cña kh¸ch hµng mét c¸ch linh ho¹t, mong dµnh ®­îc sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong c¸c khe hë cña thÞ tr­êng. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò ®ã, qua thêi gian nghiªn cøu lý luËn vµ t×m hiÓu thùc tÕ t¹i XÝ nghiÖp ThiÕt bÞ Y tÕ 130 – Bé Quèc phßng, thÇy cã nhiÒu vÊn ®Ò trong lÜnh vùc qu¶n lý vµ s¶n xuÊt cÇn quan t©m, em m¹nh d¹n chän ®Ò tµi : “Ph­¬ng h­íng vµ biÖn ph¸p qu¶n lý chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ë XÝ nghiÖ ThiÕt bÞ Y tÕ 130 – Bé Quèc phßng”. LuËn v¨n gåm 2 ch­¬ng : Ch­¬ng I : Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ë XÝ nghiÖp ThiÕt bÞ Y tÕ 130 – Bé Quèc phßng. Ch­¬ng II : Mét sè biÖn ph¸p t¨ng c­êng qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm chÝnh ë XÝ nghiÖp ThiÕt bÞ Y tÕ 130 – Bé Quèc phßng.
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Anh TuÊn Ch­¬ng I : Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ë xÝ nghiÖp thiÕt bÞ y tÕ 130 – Bé Quèc phßng I. Nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña xÝ nghiÖp thiÕt bÞ y tÕ 130 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn xÝ nghiÖp thiÕt bÞ y tÕ 130 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn xÝ nghiÖp thiÕt bÞ y tÕ 130 XÝ nghiÖp thiÕt bÞ y tÕ 130 tr­íc ®©y lµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo NghÞ ®Þnh 388/H§BT, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n lµ doanh nghiÖp duy nhÊt trong qu©n ®éi thùc hiÖn nhiÖm vô tham m­u trong lÜnh vùc trang thiÕt bÞ y tÕ chuyªn s¶n xuÊt, söa ch÷a m¸y y tÕ cho toµn qu©n. Song do nhu cÇu tæ chøc l¹i cña doanh nghiÖp, XÝ nghiÖp ThiÕt bÞ Y tÕ 130 trë thµnh xÝ nghiÖp thµnh viªn cña C«ng ty D­îc vµ trang thiÕt bÞ y tÕ qu©n ®éi theo QuyÕt ®Þnh sè 470/Q§-QP cÊp ngµy 17/4/1996 cña Bé Quèc phßng. Trô së chÝnh ®Æt t¹i km13 – Quèc lé 1A – X· Ngäc Håi – Thanh Tr× - Hµ Néi. - Vèn kinh doanh : 12.473.000.000® - Vèn cè ®Þnh : 3.867.000.000® - Vèn l­u ®éng : 8.606.000.000® GiÊy ®¨ng ký kinh doanh sè 110974 do Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ Hµ Néi cÊp ngµy 27/9/1996. Tr¶i qua 8 n¨m ho¹t ®éng sau khi trë thµnh thµnh viªn cña C«ng ty D­îc vµ trang thiÕt bÞ y tÕ qu©n ®éi, XÝ nghiÖp ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tÝch nh­: 1 huy ch­¬ng vµng vµ 2 huy ch­¬ng b¹c cho 3 lo¹i s¶n phÈm hép hÊp b«ng b¨ng, cäc Ðp x­¬ng ren ng­îc chiÒu, hép ®ùng dông cô y tÕ t¹i Héi chî triÓn l·m hµng c«ng nghiÖp ViÖt Nam lÇn thø 11 n¨m 2002. N¨m 2003, t¹i Héi chî triÓn l·m hµng c«ng nghiÖp lÇn thø 12, XÝ nghiÖp ®¹t ®­îc 2 huy ch­¬ng vµng cho s¶n phÈm gi­êng ®a chøc n¨ng ch¹y ®iÖn vµ
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Anh TuÊn bµn bã bét kÐo x­¬ng; 2 huy ch­¬ng b¹c cho s¶n phÈm xe c¸ng n©ng vµ gi­êng ch¨m sãc bÖnh nh©n nÆng. - Trong c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt, XÝ nghiÖp ®· x©y dùng vµ ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9001: 1994 phiªn b¶n 2000. 1.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ c¸c s¶n phÈm chÝnh cña XÝ nghiÖp * Chøc n¨ng - nhiÖm vô: XÝ nghiÖp ThiÕt bÞ Y tÕ 130 cã chøc n¨ng nhiÖm vô v« cïng quan träng lµ: - S¶n xuÊt, cung cÊp, l¾p ®Æt vµ chuyÓn giao, b¶o hµnh vµ b¶o tr× sau b¶o hµnh c¸c lo¹i m¸y mãc vµ thiÕt bÞ dïng trong y tÕ. - N©ng cÊp, söa ch÷a møc trung vµ ®¹i tu c¸c m¸y mãc vµ thiÕt bÞ y tÕ d­îc. - ThiÕt kÕ ®ång bé, l¾p ®Æt vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ. - Kinh doanh thiÕt bÞ y tÕ. * C¸c s¶n phÈm chÝnh cña XÝ nghiÖp: HiÖn nay, xÝ nghiÖp ®ang s¶n xuÊt mét sè s¶n phÈm sau: M¸y siªu ©m, m¸y ®iÖn ch©m, m¸y sÊy, m¸y huû b¬m kim tiªm dïng mét lÇn, c¸c hÖ thèng hót vµ xö lý khÝ th¶i ë c¸c bÖnh viÖn, c¸c s¶n phÈm néi thÊt bÖnh viÖn nh­: gi­êng, tñ c¸c lo¹i, bµn ghÕ phôc vô kh¸m vµ ®iÒu trÞ, xe ®Èy, ®Ìn soi phim ... vµ c¸c dông cô y tÕ b»ng inox kh¸c.
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Anh TuÊn 2. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý vµ s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp 2.1. S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý vµ s¶n xuÊt : Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp Phã gi¸m ®èc Phßng Phßng Ban Ban Ban KÕ ho¹ch ®iÒu ®é kü thuËt -KCS hµnh chÝnh Tµi chÝnh Kinh doanh Ph©n x­ëng Ph©n x­ëng Ph©n x­ëng Ph©n x­ëng thiÕt bÞ y tÕ c¬ ®iÖn l¹nh C¬ khÝ Dông cô
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Anh TuÊn 2.2. Chøc n¨ng , nhiÖm vô cña c¸c phßng ban * Gi¸m ®èc: Do Côc tr­ëng Côc Qu©n y bæ nhiÖm ,lµ ng­êi ®¹i diÖn cho XÝ nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm, hiÖu qu¶ kinh tÕ, trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¸c mÆt c«ng t¸c sau: - C«ng t¸c c¸n bé , ®µo t¹o , lao ®éng tiÒn l­¬ng; - Ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ; - C«ng t¸c ®Çu t­; - §iÒu hµnh x©y dùng vµ ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO. - Thùc hiÖn ph©n cÊp vµ giao tr¸ch nhiÖm trong c«ng t¸c qu¶n lý sö dông, b¶o d­ìng vµ söa ch÷a thiÕt bÞ. * Phã Gi¸m ®èc: Lµ ng­êi ®­îc gi¸m ®èc XÝ nghiÖp lùa chän vµ ®Ò nghÞ Côc tr­ëng Côc Qu©n y bæ nhiÖm, gióp Gi¸m ®èc qu¶n lý ®iÒu hµnh c¸c lÜnh vùc ®­îc ph©n c«ng: ChØ ®¹o c«ng t¸c kÜ thuËt, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt; ®Çu t­ trang thiÕt bÞ m¸y mãc, qu¶n lý m¸y vµ thiÕt bÞ s¶n xuÊt; chØ ®¹o c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc, chÕ t¹o s¶n phÈm míi; c«ng t¸c ®µo t¹o, n©ng bËc, chuyªn m«n kÜ thuËt; x©y dùng tiªu chuÈn, ®¨ng ký l­u hµnh s¶n phÈm míi. * Phßng KÕ ho¹ch §iÒu ®é: Tham m­u cho Gi¸m ®èc vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c mÆt: Xem xÐt ký kÕt hîp ®ång, tæ chøc s¶n xuÊt, lËp vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh. Tiªu thô s¶n phÈm, cung øng nguyªn nhiªn vËt liÖu, tæng hîp vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch söa ch÷a, b¶o d­ìng m¸y vµ thiÕt bÞ s¶n xuÊt ®µo t¹o, qu¶n lý lao ®éng tiÒn l­¬ng. * Phßng KÜ thuËt KCS: Tham m­u cho Gi¸m ®èc vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®­îc Gi¸m ®èc giao. Nghiªn cøu khoa häc, s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kÜ thuËt, ®Ò xuÊt c«ng nghÖ hoÆc ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt míi; h­íng dÉn vµ gi¸m s¸t thùc hiÖn c¸c néi dung theo HTQLCL. Qu¶n lý kÜ thuËt, qu¶n lý m¸y vµ thiÕt bÞ s¶n xuÊt. Båi d­ìng, huÊn luyÖn, ®µo t¹o vÒ chuyªn m«n kÜ thuËt. X©y dùng tiªu chuÈn chÊt l­îng hµng ho¸ vµ xin cÊp giÊy phÐp l­u hµnh s¶n phÈm. §¨ng ký quyÒn b¶o hé kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp vµ nh·n m¸c s¶n phÈm.
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Anh TuÊn * Ban tµi chÝnh: - Tham m­u cho Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n, ph¶n ¸nh kÞp thêi, chÝnh x¸c c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong XÝ nghiÖp. - §¶m b¶o tµi chÝnh cho c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt l­îng. - Cung cÊp c¸c d÷ liÖu cÇn thiÕt (khi cã yªu cÇu cña Gi¸m ®èc) ®Ó tÝnh to¸n c¸c chi phÝ qu¶n lý chÊt l­îng. L­u gi÷ hå s¬ cña HTQLCL cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c tµi chÝnh. * Ban kinh doanh: - Cã nhiÖm vô më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm, khai th¸c thªm c«ng viÖc th«ng qua c«ng t¸c kinh doanh, t¨ng c­êng ®Çu mèi, n¾m b¾t c¸c th«ng tin kinh tÕ kÜ thuËt trong c«ng t¸c kinh doanh ®Ó th«ng b¸o cho Gi¸m ®èc vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña XÝ nghiÖp biÕt. - N¾m b¾t vµ th«ng b¸o cho Gi¸m ®èc biÕt vÒ c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp ®Ó cã thÓ ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p c¶i tiÕn phï hîp. * Ban hµnh chÝnh - Tæ chøc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®­îc Gi¸m ®èc giao vÒ : §¸nh m¸y, in Ên, ph©n phèi, qu¶n lý c¸c tµi liÖu. - §¶m b¶o vÖ sinh m«i tr­êng, vÖ sinh c«ng nghiÖp. - Ch¨m lo søc khoÎ vµ quyÒn lîi hîp ph¸p cña ng­êi lao ®éng. - Trùc tiÕp tiÕp xóc víi kh¸ch hµng, h­íng dÉn kh¸ch hµng ®Õn c«ng t¸c, b¶o vÖ tµi s¶n cña kh¸ch hµng (nÕu cã). - §¶m b¶o c¬ së h¹ tÇng : HÖ thèng nhµ x­ëng s¶n xuÊt, th«ng giã, chiÕu s¸ng, cÊp tho¸t n­íc. 2.3. S¬ ®å c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm chÝnh vµ kiÓm so¸t chÊt l­îng: S¬ ®å c«ng nghÖ s¶n xuÊt lµ ph­¬ng ph¸p vÏ s¬ ®å nh÷ng ho¹t ®éng ®ång bé nèi tiÕp nhau cña con ng­êi - m¸y mãc, m¸y mãc - m¸y mãc vµ con ng­êi víi con ng­êi. Sau ®©y lµ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm chÝnh cña XÝ nghiÖp.
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Anh TuÊn S¶n phÈm gi­êng bÖnh nh©n Inox. NVL NVL C¾t C¾t §ét dËp Uèn L¨n tãp C¸c b­íc s¶n xuÊt khung gi­êng N¾n, hµn ®Çu èng Khoan lç Hµn l¾p song ®øng C¸c b­íc s¶n x uÊt håi gi­ê ng Söa nguéi L¾p vØ hoµn chØnh lan can Kh«ng ®¹t Hµn l¾p håi KCS gi­êng §¹t Söa nguéi Kh«ng ®¹t §iÖn hãa Tæng l¾p KCS §¹t 1 §iÖn hãa Tæng l¾p 2
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Anh TuÊn NVL Khoan lç Gia c«ng khíp xoay Kh«ng ®¹t G¸ l¾p KCS C¸c b­íc s¶n xuÊt cäc mµn C¸c b­íc s¶n xuÊt c¸c chi tiÕt §¹t Söa nguéi Kh«ng ®¹t §iÖn hãa KCS 2 §¹t 1 Tæng l¾p 3 §iÖn hãa Kh«ng ®¹t Tæng l¾p KCS §¹t 3 Bao gãi nhËp kho 3. C¸c nguån lùc cña XÝ nghiÖp 3.1. C¬ cÊu vèn BÊt cø mét doanh nghiÖp nµo dï ®ã lµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hay dÞch vô ®Òu cÇn ®Õn vèn, bëi vèn lµ ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng ®ã x¶y ra, vèn cã thÓ tån t¹i d­íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau, nh­ng ®Òu gãp phÇn ph¶n ¸nh nªn doanh nghiÖp ®ã cã quy m« nh­ thÕ nµo, lo¹i h×nh doanh nghiÖp lµ g× vµ cã trang thiÕt bÞ ra sao.
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Anh TuÊn C¬ cÊu vèn cña XÝ nghiÖp qua 3 n¨m 2002-2004 §¬n vÞ tÝnh: VN§ So s¸nh t¨ng, gi¶m So s¸nh t¨ng , gi¶m N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 2003/2002 2004/2003 C¸c chØ tiªu Tû Tû Tû Sè l­îng träng Sè l­îng träng Sè l­îng träng Sè tuyÖt ®èi % Sè tuyÖt ®èi % (%) (%) (%) 8.023.684.039 7.037.413.650 6.656.112.270 - 986.270.389 -12,29 -381.721.380 -5,42 Tæng vèn Chia theo - Vèn chñ së h÷u 3.963.283.591 46,91 3.036.821.522 36,04 3.230.984.576 48,54 -1.226.462.069 -32,59 694.163.054 27,36 së h÷u - Vèn vay 4.060.400.448 53,09 4.000.592.128 63,96 3.425.157.694 51,46 240.191.680 5,63 -1.075.434.434 -23,89 - Vèn cè ®Þnh 2.301.899.554 28,68 2.470.777.956 35,11 3.342.824.666 50,22 168.878.462 7,34 872.046.710 35,29 Chia theo tÝnh chÊt - Vèn l­u ®éng 5.721.784.485 71,32 4.566.635.694 64,89 3.313.317.604 49,78 -1.115.118.791 -20,18 -1.253.318.090 -27,45 Nguån: Ban tµi chÝnh
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Anh TuÊn Nh×n vµo c¬ cÊu vèn cña Xi nghiÖp nghiÖp cã thÓ thÊy râ: Tuy hµng n¨m cã sù biÕn ®éng vÒ vèn nh­ng tû träng gi÷a vèn chñ së h÷u vµ vèn vay trªn tæng vèn gÇn nh­ ngang nhau. MÆt kh¸c, l­îng vèn cè ®Þnh cña XÝ nghiÖp lu«n t¨ng hµng n¨m, qua 2 n¨m 2003 vµ 2004 XÝ nghiÖp ®· t¨ng tµi s¶n cè ®Þnh trªn 1.040.925.112® hay 45,22% so víi n¨m 2002 trong khi ®ã vèn l­u ®éng cña XÝ nghiÖp l¹i gi¶m tõ 5.721.784.485® n¨m 2002 xuèng 3.313.317.604® n¨m 2004. Víi nh÷ng sè liÖu trªn, cã thÓ lý gi¶i sù biÕn ®éng ®ã lµ: Vèn cè ®Þnh t¨ng m¹nh lµ do XÝ nghiÖp ®Çu t­ thªm m¸y dËp thuû lùc cña §øc vµ mét sè m¸y c¾t t«n lo¹i máng. Vèn l­u ®éng gi¶m hµng n¨m lµ do XÝ nghiÖp ®· t×m ®­îc nguån nuyªn vËt liÖu thay thÕ ë trong n­íc (tr­íc ®©y XÝ nghiÖp ph¶i nhËp nguyªn vËt liÖu tõ c¸c n­íc §«ng ¢u nªn chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu cao). Tuy nhiªn, víi c¬ cÊu vèn nh­ trªn th× cã thÓ thÊy râ c¬ cÊu vèn nh­ vËy lµ hîp lý bëi c¸c lý do sau: - Doanh nghiÖp míi ®i vµo ho¹t ®éng ®­îc 8 n¨m, céng víi c¬ chÕ qu¶n lý cña qu©n ®éi, nh­ng tû träng gi÷a vèn chñ së h÷u vµ vèn vay lµ ngang nhau §iÒu ®ã cho thÊy cã kh¶ n¨ng tù chñ vÒ tµi chÝnh, tù chñ vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n. - Do doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc c¬ khÝ, mÆt kh¸c l¹i võa míi thµnh lËp nªn doanh nghiÖp cÇn vèn cè ®Þnh lín. 3.2. C¬ cÊu nh©n lùc Lao ®éng lµ yÕu tè ®Æc biÖt quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¶n lý doanh nghiÖp. Sö dông lao ®éng hîp lý vµ tiÕt kiÖm kh«ng chØ cã t¸c dông gi¶m chi phÝ trùc tiÕp vÒ lao ®éng mµ cßn cã t¸c ®éng thóc ®Èy sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm mäi yÕu tè kh¸c.
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Anh TuÊn C¬ cÊu nh©n lùc cña xÝ nghiÖp qua 3 n¨m 2002-2004 §¬n vÞ tÝnh: ng­êi So s¸nh So s¸nh t¨ng, gi¶m t¨ng,gi¶m2004/200 N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 2003/2002 3 C¸c chØ tiªu Sè Tû Sè tuyÖt Tû träng Tû träng % % Sè l­îng träng Sè l­îng Sè l­îng ®èi (%) (%) tuyÖt ®èi (%) Tæng sè lao ®éng 151 157 156 -6 3,9 -1 -0,6 Ph©n theo - Lao ®éng trùc tiÕp 108 71,5 114 72,6 113 72,4 6 5,5 -1 -0,8 tÝnh chÊt - Lao ®éng gi¸n tiÕp 43 28,5 43 27,4 43 27,6 0 0 0 lao ®éng Ph©n theo - Nam 132 87,5 138 87,8 137 83,9 6 4,5 -1 -0,7 giíi tÝnh - N÷ 19 12,5 19 12,2 19 16,1 0 0 Ph©n theo - §¹i häc vµ trªn ®¹i häc 28 18,6 32 20,3 32 20,5 4 14,2 tr×nh ®é - Cao ®¼ng vµ trung cÊp 123 81,4 125 79,7 124 79,5 2 1,6 -1 -0,8 Ph©n theo - Trªn 45 tuæi 28 18,54 30 19,1 40 25,64 2 7,1 10 33,3 ®é tuæi - D­íi 45 tuæi 123 81,46 127 80,9 116 74,36 4 3,25 -11 -8,66 Nguån: Phßng KÕ h¹ch §iÒu ®é
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Anh TuÊn Tõ c¬ cÊu nh©n lùc cña XÝ nghiÖp qua 3 n¨m 2002-2004 cã thÓ thÊy râ: - Sè lao ®éng qua 3 n¨m kh«ng cã sù biÕn ®éng lín. - Sè lao ®éng trùc tiÕp vµ lao ®éng nam chiÕm tû träng lín. C¬ cÊu trªn xuÊt ph¸t tõ ®Æc thï cña lo¹i h×nh s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp lµ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc c¬ khÝ chÕ t¹o. Qua c¬ cÊu nh©n lùc cña XÝ nghiÖp cã thÓ thÊy ®­îc phÇn nµo ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña lùc l­îng lao ®éng trong XÝ nghiÖp. §iÓm m¹nh: - XÝ nghiÖp cã ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é, ®­îc ®µo t¹o chÝnh quy. - Sè lao ®éng trùc tiÕp vµ lao ®éng nam chiÕm tû träng lín sÏ ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp. §iÓm yÕu: Ho¹t ®éng trong lÜnh vùc c¬ khÝ, viÖc c¬ cÊu sè lao ®éng ë ®é tuæi trªn 45 t¨ng nhanh sÏ ¶nh h­ëng ®Õn viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 4 T×nh h×nh qu¶n lý vµ s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp 4.1. Qu¶n lý chÊt l­îng ChÊt l­îng, gi¸ thµnh vµ thêi gian giao hµng lµ ba nh©n tè quan träng quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng. §èi víi doanh nghiÖp võa vµ nhá nh­ XÝ nghiÖp 130, chÊt l­îng l¹i lµ nh©n tè hµng ®Çu. ChÊt l­îng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp nÕu kh«ng thÓ ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng th× kh«ng thÓ thÓ hiÖn gi¸ trÞ cña nã trªn thÞ tr­êng. HiÖn nay kh«ng Ýt c¸c doanh nghiÖp ®ang l©m vµo t×nh thÕ khã kh¨n tr­íc sù c¹nh tranh vÒ gi¸ ®ang diÔn ra khèc liÖt trong cïng ngµnh hµng. VËy lµm thÕ nµo ®Ó tho¸t khái hoµn c¶nh ®ã trong khi vÉn ph¶i duy tr× vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. ChÊt l­îng cao kh«ng cã nghÜa lµ gi¸ thµnh còng cao, thùc tiÔn chøng minh, vÊn ®Ò chÊt l­îng vµ vÊn ®Ò gi¸ thµnh lu«n cã cïng nguån gèc, ®ã lµ ph­¬ng thøc qu¶n lý. Do vËy, c¶i tiÕn ph­¬ng thøc qu¶n lý s¶n xuÊt truyÒn thèng, vÒ c¨n b¶n võa lµ ph­¬ng thøc h÷u hiÖu ®Ó n©ng cao chÊt l­îng võa lµ biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó gi¶m gi¸ thµnh vµ n©ng cao n¨ng suÊt.
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Anh TuÊn NhËn thøc ®­îc vÊn ®Ò trªn, dï míi ®i vµo ho¹t ®éng nh­ng c¸n bé vµ c«ng nh©n xÝ nghiÖp ®Òu quyÕt t©m thùc hiÖn viÖc qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm theo tiªu chuÈn SIO 9001: 1994 phiªn b¶n 2000. Tõ n¨m 2001, XÝ nghiÖp ®· x©y dùng, thùc hiÖn vµ duy tr× ¸p dông theo tiªu chuÈn ISO 9001: 1994 phiªn b¶n 2000. XÝ nghiÖp ®· lËp hå s¬ chÊt l­îng theo cÊu tróc m« h×nh sau: Hå s¬ chÊt l­îng Sæ tay chÊt l­îng TÇng 1 10 quy tr×nh TÇng 2 C¸c biÓu mÉu m« t¶ c«ng viÖc, h­íng dÉn TÇng 3 c«ng viÖc. TÇng I: Giíi thiÖu chung vÒ xÝ nghiÖp vµ kÕt cÊu cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng. TÇng II: 10 quy tr×nh thñ tôc d¹ng v¨n b¶n. QT1: KiÓm so¸t tµi liÖu QT6: Hµnh ®éng phßng ngõa QT2: KiÓm so¸t hå s¬ QT7: T¹o s¶n phÈm QT3: §¸nh gi¸ chÊt l­îng néi bé QT8: Ph©n tÝch d÷ liÖu vµ c¶i tiÕn QT4: KiÓm so¸t s¶n phÈm kh«ng phï th­êng xuyªn hîp QT9: Xem xÐt cña l·nh ®¹o QT5: Hµnh ®éng kh¾c phôc QT10: Qu¶n lý nguån lùc TÇng III: C¸c biÓu mÉu, m« t¶ c«ng viÖc, h­íng dÉn c«ng viÖc, tµi liÖu thiÕt kÕ s¶n phÈm, tµi liÖu ghi chÐp trong qu¸ tr×nh kiÓm so¸t chÊt l­îng. N¨ng lùc KiÓm tra Giao cho + Quy tr×nh Thµnh + Nguyªn KiÓm KiÓm kh¸ch hµng s¶n xuÊt phÈm liÖu tra tra - - C¶i tiÕn Xem xÐt Hå s¬ c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ kiÓm so¸t chÊt l­îng
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Anh TuÊn 4.2. HÖ thèng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt KÕ ho¹ch lµ c¨n cø cho c«ng t¸c tæ chøc, qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. Nã lµ c¬ së ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ chñ ®éng ®¸p øng nhu cÇu ®Çy biÕn ®éng cña thÞ tr­êng, cã thÓ tËn dông tèi ®a nguån nh©n lùc, nguyªn nhiªn vËt liÖu, n¨ng lùc s¶n xuÊt, æn ®Þnh s¶n xuÊt vµ khèng chÕ hîp lý l­îng tån kho. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña kÕ ho¹ch, XÝ nghiÖp ®· tõng b­íc th¶o luËn vÒ khung tæng thÓ cña hÖ thèng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, ph­¬ng ph¸p dù ®o¸n nhu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p ®å gi¶i kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. Trong nh÷ng n¨m qua, XÝ nghiÖp lu«n chó träng ®Ó lËp ra hÖ thèng kÕ ho¹ch theo s¬ ®å sau:
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Anh TuÊn 4.3. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp qua 3 n¨m KÕt qña s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp qua 3 n¨m 2002-2004 N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 S §¬n vÞ tÝnh C¸c chØ tiªu % so víi n¨m % so víi % so víi TT Sè l­îng Sè l­îng Sè l­îng tr­íc n¨m tr­íc n¨m tr­íc 1 Doanh thu tiªu thô TriÖu ®ång 18.961 18.231 96,37 19.280 105,8 2 Tæng sè lao ®éng Ng­êi 151 157 103,9 156 -99,3 Tæng vèn kinh doanh 8.023 7.037 -87,7 6.656 -95,4 3 3a Vèn cè ®Þnh 2.301 2.470 107,3 3.343 135,2 TriÖu ®éng 3b Vèn l­u ®éng TriÖu ®ång 5.722 4.567 79,8 3.313 -27,5 Lîi nhuËn 2.089 2092 100,1 2.113 101,1 4 TriÖu ®ång 5 Nép ng©n s¸ch TriÖu ®ång 1206 1562 129,5 1652 105,7 6 Thu nhËp b×nh qu©n 1 lao ®éng (V) TriÖu ®ång 1,557 1,512 97,1 1,586 104,9 7 N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n (W) TriÖu ®ång 150 157 104,7 157,8 100,5 8 Tû suÊt lîi nhuËn/vèn % 11 11,47 104,3 10,96 95,6 9 Vßng quay vèn lao ®éng Vßng 3,31 3,99 120,5 5,82 145,8 Nguån:Ban tµi chÝnh
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Anh TuÊn Nh×n vµo b¶ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp cã thÓ thÊy râ : Tuy doanh thu hµng n¨m cña xÝ nghiÖp cã biÕn ®éng, nh­ng lîi nhuËn mµ xÝ nghiÖp thu ®­îc hµng n¨m ®Òu t¨ng. Theo chØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn/ vèn kinh doanh cho thÊy, mçi mét ®ång vèn kinh doanh mµ xÝ nghiÖp bá ra ®Òu thu ®­îc lîi nhuËn. N¨m 2002, víi mét ®ång doanh thu, xÝ nghiÖp thu ®­îc 0,11 ®ång lîi nhuËn. N¨m 2003 víi mét ®ång doanh thu, xÝ nghiÖp thu ®­îc gÇn 0,147 ®ång lîi nhuËn. Cßn ë n¨m 2004 tû lÖ nµy lµ 1 ®ång doanh thu th× xÝ nghiÖp thu ®­îc 0,109 ®ång lîi nhuËn. MÆt kh¸c theo chØ tiªu mèi quan hÖ gi÷a n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n vµ thu nhËp b×nh th©n th¸ng cña 1 lao ®éng cña xÝ nghiÖp còng rÊt tèt, ®iÒu nµy thÓ hiÖn râ. N¨m 2002, khi thu nhËp b×nh qu©n 1 lao ®éng t¨ng lªn 1 lÇn th× n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng lªn 8,03 lÇn [150 : (1,557 x 12) = 8,03]. N¨m 2003, khi thu nhËp b×nh qu©n 1 lao ®éng t¨ng 1 lÇn th× n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n t¨ng 8,65 lÇn. Tû lÖ nµy ë n¨m 2004 lµ : Thu nhËp b×nh qu©n 1 lao ®éng t¨ng 1 lÇn th× n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n t¨ng 8,29 lÇn. Qua b¶ng sè liÖu vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp 130, ta cã thÓ thÊy râ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp qua 3 n¨m gÇn ®©y ph¸t triÓn theo chiÒu h­íng tÝch cùc, ®iÒu nµy thÓ hiÖn râ qua c¸c chØ tiªu vÒ doanh thu, lîi nhuËn tiÒn l­¬ng b×nh qu©n cña 1 lao ®éng ®Òu t¨ng. 4.4. ThÞ tr­êng cña xÝ nghiÖp Tõ khi ra ®êi (n¨m 1996) ®Õn nay, ph¹m vi ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp phÇn lín lµ trong qu©n ®éi, s¶n phÈm s¶n xuÊt lµ ®­îc nghiÖm thu vµ quyÕt to¸n theo ®¬n gi¸ ®­îc duyÖt nªn viÖc nghiªn cøu vµ t×m hiÓu thÞ tr­êng ch­a ®­îc quan t©m. Vµi n¨m gÇn ®©y, víi c¬ chÕ míi xÝ nghiÖp ®­îc ho¹t ®éng më réng ra thÞ tr­êng ngoµi qu©n ®éi. Trong m«i tr­êng ®ã, khã kh¨n trong c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c nªn xÝ nghiÖp ph¶i chó träng viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng §©y lµ h­íng ®i ®óng ®¾n vµ kÞp thêi v× hiÖn nay xÝ nghiÖp ®ang tham gia phôc vô thÞ tr­êng réng h¬n, mang tÝnh c¹nh tranh nhiÒu h¬n, v× vËy chØ cã
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Anh TuÊn nghiªn cøu thÞ tr­êng mét c¸ch nghiªm tóc míi cã thÓ giµnh lÊy ®­îc thÞ phÇn nhiÒu h¬n. 4.5. §¸nh gi¸ chung vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp * §¸nh gi¸ chung : Nh×n chung víi 9 n¨m ho¹t ®éng, xÝ nghiÖp ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu kh¸ quan träng : - T¹o c«ng ¨n viÖc lµm æn ®Þnh cho 156 lao ®éng, víi møc thu nhËp b×nh qu©n t¨ng qua c¸c n¨m - Nép ng©n s¸ch hµng n¨m kho¶ng 290 triÖu ®ång. - XÝ nghiÖp lu«n hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô vµ 05 n¨m liªn tiÕp ®¹t danh hiÖu quyÕt th¾ng. Tuy nhiªn, XÝ nghiÖp còng ®· vµ ®ang gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n nh­ : - Do lµ xÝ nghiÖp ®Æc thï (chÞu sù qu¶n lý cña qu©n ®éi) nªn viÖc ®µo t¹o tuyÓn dông c«ng nh©n gÆp khã kh¨n. - C¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt th­êng chÞu sù chi phèi cña Côc Qu©n y. - Nguån vèn, huy ®éng vèn cho s¶n xuÊt gÆp khã kh¨n . II. T×nh h×nh qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp 1. Yªu cÇu qu¶n lý vµ lËp kÕ ho¹ch chi phÝ s¶n xuÊt – kinh doanh cña xÝ nghiÖp. Yªu cÇu quan träng cña c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp lµ ph¶i tiÕt kiÖm chi phÝ, vi chi phÝ cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi doanh thu vµ lîi nhuËn. NÕu chi phÝ t¨ng hoÆc chi phÝ kh«ng ®óng néi dung cña nã, tÊt yÕu sÏ ph¶n ¸nh sai kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh vµ lµm cho lîi nhuËn bÞ gi¶m sót. Mét trong nh÷ng néi dung quan träng cña viÖc qu¶n lý chi phÝ kinh doanh lµ ph¶i lËp ®­îc kÕ ho¹ch phÝ phÝ hµng n¨m, tøc lµ dïng h×nh thøc tiÒn tÖ ®Ó tÝnh to¸n tr­íc mäi chi phÝ cho s¶n xuÊt kinh doanh (lËp b¶ng dù to¸n chi phÝ theo yÕu tè).
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Anh TuÊn ViÖc lËp kÕ ho¹ch chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh lµ x¸c ®Þnh môc tiªu phÊn ®Êu cña ®¬n vÞ ®ång thêi thóc ®Èy ®¬n vÞ c¶i tiÕn qu¶n lý kinh doanh thùc hiÖn chÕ ®é tiÕt kiÖm trong s¶n xuÊt ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. ChØ tiªu chi phÝ s¶n xuÊt cã ¶nh h­ëng tÝch cùc ®èi víi c¸c chØ tiªu kh¸c, vÝ dô nh­ chØ tiªu vèn l­u ®éng ®­îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ, lîi nhuËn cña XÝ nghiÖp nhiÒu hay Ýt phô thuéc phÇn lín vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô cña kú kÕ ho¹ch, ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. NhiÖm vô chñ yÕu cña viÖc lËp kÕ ho¹ch chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh lµ ph¸t hiÖn vµ ®éng viªn mäi kh¶ n¨ng tiÒm tµng trong kinh doanh ®Ó kh«ng ngõng gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt vµ chi phÝ tiªu thô trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm, t¨ng lîi nhuËn nh»m ®¸p øng nhu cÇu t¸i s¶n xuÊt vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cña c«ng nh©n viªn trong ®¬n vÞ. NhiÖm vô nµy yªu cÇu ng­êi qu¶n lý tµi chÝnh ph¶i tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó x¸c ®Þnh chØ tiªu kÕ ho¹ch, ®ång thêi theo dâi ®éng viªn tõng bé phËn trong ®¬n vÞ phÊn ®Êu thùc hiÖn. Ngoµi viÖc lËp kÕ ho¹ch vÒ dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt hµng n¨m vµ viÖc theo dâi, chÊp hµnh dù to¸n ®óng, xÝ nghiÖp cÇn thùc hiÖn viÖc qu¶n lý chi phÝ theo ®Þnh møc, hµng n¨m cÇn x©y dùng c¸c ®Þnh møc vÒ lao ®éng, chÕ ®é l­¬ng, trî cÊp, ®Þnh møc tiªu hao NVL… XÝ nghiÖp cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®óng tÝnh chÊt c¸c chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh vµ c¸c chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c. 2. T×nh h×nh qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm chÝnh ë XÝ nghiÖp 2.1. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña XÝ nghiÖp trong c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ Trong c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ, cïng víi viÖc tËp hîp chi phÝ theo yÕu tè ®óng nh­ quy ®Þnh chÕ ®é cña Nhµ n­íc ban hµnh, XÝ nghiÖp lu«n tËp trung nghiªn cøu, t×m tßi ®Ó ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ nh»m gi¶m thiÓu chi phÝ trong ho¹t ®éng kinh doanh, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Qua ®ã, gi¸ b¸n s¶n phÈm cña
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Anh TuÊn tõng mÆt hµng ®· h¹ mÆc dï mét sè chi phÝ trong tõng mÆt hµng vÉn cã thÓ t¨ng lªn. Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm ®ã, trong c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ, XÝ nghiÖp vÉn cßn nh÷ng nh­îc ®iÓm cÇn ®­îc kh¾c phôc. C«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh cßn s¬ sµi, ch­a ®­îc coi träng, ch­a ®­îc vËn dông tíi trong c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 2.2. T×nh h×nh qu¶n lý chi phÝ * Qu¶n lý chi phÝ NVL Chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng rÊt lín trong chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp. Do vËy, viÖc phÊn ®Êu gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt vËt liÖu cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi viÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Chi phÝ NVL trong gi¸ thµnh s¶n phÈm chñ yÕu phô thuéc vµo hai yÕu tè : L­îng NVL tiªu hao vµ gi¸ NVL, mÆt kh¸c CP NVL kh«ng chØ phô thuéc vµo kh©u s¶n xuÊt mµ cßn phô thuéc vµo c¸c kh©u kh¸c nh­ kh©u thu mua, kh©u vËn chuyÓn, kh©u b¶o qu¶n… Do vËy, viÖc qu¶n lý chi phÝ NVL kh«ng chØ thùc hiÖn trong kh©u s¶n xuÊt mµ cÇn ph¶i qu¶n lý ë c¸c kh©u mua, dù tr÷…. Tuú vµo tõng lo¹i s¶n phÈm, Phßng KÕ ho¹ch §iÒu ®éc¨n cø vµo khèi l­îng dù to¸n cña tõng lo¹i s¶n phÈm, c¨n cø vµo t×nh h×nh sö dông vËt t­, quy tr×nh, quy ph¹m vÒ thiÕt kÕ kü thuËt, c«ng nghÖ s¶n xuÊt còng nh­ c¸c y tè liªn quan kh¸c mµ kÞp thêi ®­a ra c¸c ®Þnh møc cho tõng lo¹i s¶n phÈm cô thÓ. * Qu¶n lý chi phÝ nh©n c«ng. Chi phÝ nh©n c«ng ë XÝ nghiÖp ThiÕt bÞ Y tÕ 130 chiÕm tû träng lín thø hai trong gi¸ thµnh s¶n phÈm, chi phÝ nµy lµ nh÷ng kho¶n tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng ®­îc tr¶ cho c«ng nh©n. ViÖc qu¶n lý chi phÝ nh©n c«ng nh»m thóc ®Èy viÖc phÊn ®Êu h¹ møc chi phÝ vÒ tiÒn l­¬ng trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm, mÆc kh¸c th«ng qua viÖc qu¶n lý chi phÝ nh©n c«ng, ®· gãp phÇn vµo viÖc ph©n phèi vµ sö dông hîp lý nguån lao ®éng cña XÝ nghiÖp, thóc ®Èy viÖc t¨ng n¨ng suÊt.
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Anh TuÊn ViÖc qu¶n lý chi phÝ nh©n c«ng ®­îc thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh lËp vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l­¬ng cña XÝ nghiÖp. * Qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt chung : ViÖc qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh lËp vµ thùc hiÖn c¸c dù to¸n chi phÝ nµy. Ph­¬ng ph¸p chñ yÕu qu¶n lý chi phÝ trªn lµ c¨n cø vµo néi dung c¸c kho¶n chi phÝ vµ c¸c tiªu chuÈn ®Þnh møc ®Ó xem xÐt tÝnh chÊt hîp lý cña c¸c kho¶n chi trong dù to¸n. 3. §¸nh gi¸ t×nh h×nh qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ë xÝ nghiÖp 130. Trong nh÷ng n¨m qua, XÝ nghiÖp ThiÕ bÞ Y tÕ 130 ®· s¶n xuÊt ®­îc rÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau. Tuy nhiªn, trong ph¹m vi bµi viÕt cña m×nh em chØ xin ®­a ra mét sè s¶n phÈm chñ yÕu ®Ó lµm sè liÖu ph©n tÝch. B¶ng 4 : Chi phÝ s¶n xuÊt gi­êng bÖnh nh©n Inox §VT : VN§ N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 % so % so víi % so víi Y tÕ CP Sè tiÒn Sè tiÒn Sè tiÒn víi n¨m n¨m n¨m tr­íc tr­íc tr­íc CP NVL 299.627.228 278.382.598 92,91 276.582.703 99,35 CP NCTT 108.894.445 109.099.573 100,18 109.873.527 100,71 BHXH, YT, C§ 18.551.684 18.785.937 101,26 18.750.327 99,81 KHTSC§ 28.839.559 32.563.784 112,91 34.873.592 107,09 CP kh¸c 42.300.659 39.538.400 93,46 22.044.051 55,75 Tæng CPSX 498.231.575 473.370.300 95,01 462.394.200 97,68

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản