intTypePromotion=1

Phát triển lợi thế cạnh tranh: Giới thiệu và ứng dụng một số các công cụ phân tích phổ biến.

Chia sẻ: Nguyễn Đức Hiếu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
181
lượt xem
67
download

Phát triển lợi thế cạnh tranh: Giới thiệu và ứng dụng một số các công cụ phân tích phổ biến.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

.Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng .(Công cụ S.W.O.T) • Đây là phương pháp phân tích nhanh tình trạng hiện tại của địa phương / doanh nghiệp và khả năng tình huống có thể xảy ra trong tương lai gần • Cơ sở cho công tác lập kế hoạch dựa trên khả năng thực tế Biết mình .Công cụ phân tích S.W.O.T Mạnh, Yếu, Cơ hội và những mối đe dọa Hiện tại Tương lai (S) điểm mạnh của… (O) Cơ hội của (W) điểm yếu của … (T) Các mối đe dọa đối thoại…. .Biết người (Công cụ 5 lực lượng) Công cụ phân tích nhanh tình hình thị trường,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phát triển lợi thế cạnh tranh: Giới thiệu và ứng dụng một số các công cụ phân tích phổ biến.

 1. Phát triển lợi thế Ph cạnh tranh Giới thiệu và ứng dụng một số các công cụ phân tích phổ biến
 2. Biết mình biết người, Bi trăm trận trăm thắng tr
 3. Biết mình Bi (Công cụ S.W.O.T) • Đây là phương pháp phân tích nhanh tình trạng hiện tại của địa phương / doanh nghiệp và khả năng tình huống có thể xảy ra trong tương lai gần • Cơ sở cho công tác lập kế hoạch dựa trên khả năng thực tế
 4. Công cụ phân tích S.W.O.T Công Mạnh, Yếu, Cơ hội và những mối đe dọa Hiện tại Tương lai (S) điểm mạnh của… (O) Cơ hội của (W) điểm yếu của … (T) Các mối đe dọa đối thoại….
 5. Biết người Bi (Công cụ 5 lực lượng) Công cụ phân tích nhanh tình hình thị trường, các đối tác, tác nhân liên quan và các đối thủ cạnh tranh Cơ sở cho công tác lập kế hoạch tác chiến, tham gia và phát triển thị trường
 6. Một thể thức một hội thảo nhỏ: Phân tích Mô hình 5 lực lượng Các tổ chức hỗ trợ: Khuôn khổ vĩ mô: Điểm mạnh và Những người mới tham gia: Các nguyên tắc+ điểm yếu là gì? Khả năng tham gia? Các quy định Họ là ai? Đối thủ: Khả năng thương lượng Khả năng thương lượng Ai là đối thủ cạnh tranh? của các nhà cung cấp của các khách hàng Có lợi thế cạnh tranh gì? Mối đe dọa của hàng hóa thay thế (những thay đổi mạnh mẽ về công nghệ, thay đổi hành vi)
 7. Trăm trận Tr (Ma trận giao dịch) (Ma tr Ma trËn giao dÞch lμ mét c«ng cô ®¬n gi¶n nh»m ph©n tÝch ho¹t ®éng t−¬ng t¸c gi÷a hai tæ chøc Công cụ phân tích LỢI - HẠI trong quá trình tiến hành giao dịch, liên hệ với các đối tác tác nhân liên quan trong quá trình phát triển kinh tế địa phương
 8. Ma trận giao dich tr Nh÷ng g× lμ….? Lîi Ých Chi phÝ + Rñi ro khi giao dÞch nhiÒu h¬n khi giao dÞch nhiÒu h¬n ...®èi víi tæ 1. B¹n sÏ thu ®−îc g× khi giao 2. Chi phÝ cña b¹n cho viÖc giao chøc cña b¹n dÞch nhiÒu h¬n víi c¸c c«ng ty? dÞch nhiÒu h¬n víi c¸c c«ng ty lμ B»ng c¸ch nμo viÖc nμy gióp b¹n bμo nhiªu? ViÖc nμy cã g©y ra ®¹t ®−îc c¸c môc tiªu cña m×nh? c¸c rñi ro nμo kh«ng?- trong viÖc ®¹t ®−îc c¸c môc tiªu cña b¹n hay trong c¸c khÝa c¹nh kh¸c n÷a. ...®èi víi c¸c 3. C¸c c«ng ty sÏ thu ®−îc g× khi 4. Chi phÝ cña c¸c c«ng ty cho c«ng ty giao dÞch nhiÒu h¬n víi tæ chøc viÖc giao dÞch nhiÒu h¬n víi tæ cña b¹n? B»ng c¸ch nμo viÖc nμy chøc cña b¹n lμ bao nhiªu? ViÖc gióp c«ng ty ®¹t ®−îc c¸c môc nμy cã g©y ra c¸c rñi ro nμo tiªu cña m×nh? kh«ng-trong viÖc ®¹t ®−îc c¸c môc tiªu cña c«ng ty hay trong c¸c khÝa c¹nh kh¸c n÷a?
 9. Ma trận giao dịch Ma lợi ích và chi phí/rủi ro cuả việc hợp tác giữa C&T Chi phí + rủi ro Lợi ích ... đối với C ... đối với T
 10. Trăm thắng Tr (Chọn lựa và ứng dụng các công cụ)
 11. Tổng hợp Phân tích lợi thế cạnh tranh địa phương (Mô hình KIM CƯƠNG)
 12. Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh địa phương • Yếu tố điều kiện / cơ sở: hạ tầng, cơ sở vật chất, nhân công lao động, vốn, công nghệ… và các điều kiện vật chất để phát triển cạnh tranh • Yếu tố bổ trợ: sự hiện hữu hay khiếm khuyết của các ngành công nghiệp liên đới, đối tác liên doanh,cung ứng đầu vào, hay dịch vụ hỗ trợ… • Yếu tố nhu cầu / thị trường: đặc thù của thị trường địa phương, nhu cầu chung và riêng, tính tương đồng và/hay thu hút khi so sánh với thị trường bên ngoài • Yếu tố cạnh tranh, chiến lược doanh nghiệp: điều kiện hình thành, phát triển, tính năng động và cạnh tranh của doanh nghiệp tại địa phương
 13. CÔNG CỤ PHÂN TÍCH CÔNG LỢI THẾ CẠNH TRANH Mô hình Kim cương Michael Porter Mô Lợi thế và yếu thế Của các doanh nghiệp cùng ngành Đâu là điểm mạnh và điểm yếu? Các tổ chức, dịch vụ phát Các điều kiện về nhu cầu triển doanh nghiệp (cung •Nhu cầu phức tạp cấp điều kiện hoạt động) •Nhu cầu bất thường -Đào tạo, công nghệ, •Nhu cầu mới, mang tính tài chính, dịch vụ hạ tầng... xu thế, định hướng - Mặt bằng, đất đai Đâu là điểm mạnh Đâu là điểm mạnh, điểm yếu? Các ngành công nghiệp và điểm yếu? hỗ trợ, cung ứng liên quan (Các đơn vị cung cấp, các nhà thầu phụ, cung ứng dịch vụ ...) Đâu là điểm mạnh, điểm yếu?
 14. Ma trân BCG trân
 15. Thị trường: 1,000 USD Thị trường 1,000 USD Cung ứng: 5 Cung ứng: 100 Người mua: 100 Người mua: 100 Thị trường: 100 Thị trường 100 USD Cung ứng: 2 Cung ứng: 1000 Người mua: 100 Người mua: 10
 16. Tyû troïng Lớn Nhỏ ? Du lòch Cao ? ? Bieân maäu Goám Döôïc Tỉ lệ tăng Công nghiệp chế biến trưởng ngaønh ? Caù Gaïch Luùa ngoí Thấp
 17. Các công cụ phân tích Nhóm doanh nghiệp đa dạng Năm lực lượng Tập trung vào nhân tố thị trường và thời điểm Tổ chức hỗ trợ đa dạng SWOT Nhóm đồng nhất Có ít các tổ chức hỗ trợ Ma trận giao dịch Các tổ chức hỗ trợ Khu vực công cộng
 18. Tóm tắt phát triển lợi thế cạnh tranh địa phương • Tiêu chí – Ủng hộ những hoạt động đem lại những tác động nhanh chóng, rõ ràng – Xem xét các mặt yếu thay bằng các mặt mạnh • Công cụ (SWOT, 5 lực lượng, Ma trận) – tổng hợp các thông tin – định hướng vào mô hình kim cương • Lập chiến lược hành động -> PTKTĐP: – Kế hoạch hành động khả thi – Đơn vị thực hiện – Các bước thực hiện và theo dõi
 19. Làm cách nào để khởi động các sáng kiến phát triển kinh tế địa phương? • Xem xét các mặt yếu thay bằng các mặt mạnh – Xác định tiềm năng lợi thế độc nhất vô nhị – Quan điểm Poter: Làm thế nào để biến bất lợi thành lợi thế duy nhất? • Lý luận Porter: chiến lược = một lợi thế duy nhất không thể dể dàng sao chép được • ủng hộ những hoạt động đem lại những tác động nhanh chóng, rõ ràng – Không bị sa lầy vào những hoạch định chiến lược lê thê – Không khởi động bằng việc giải quyết những thách thức lớn nhất
 20. …không địa phương nào giống nhau hoàn toàn về hoàn cảnh, điều kiện, khó khăn và phương cách giải quyết vấn đề… • …Không có một toa thuốc chung cụ thể nào để chữa trị các vấn đề của các địa phương • … các phương pháp tiếp cận một cách chiến lược, là công cụ hỗ trợ từng bước TỰ giải quyết vấn đề trong mọi tình huống • Philip Kotler
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2