intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Chiến lược điều hành trong bối cảnh toàn cầu - GV. Tạ Thị Bích Thủy

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:57

0
63
lượt xem
15
download

Bài giảng Chiến lược điều hành trong bối cảnh toàn cầu - GV. Tạ Thị Bích Thủy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chiến lược điều hành trong bối cảnh toàn cầu trình bày sứ mệnh và chiến lược, chiến lược quản trị vận hành trong bối cảnh toàn cầu, lợi thế cạnh tranh thông qua vận hành, mười quyết định chiến lược vận hành, những vấn đề trong chiến lược vận hành, phát triển & thực hiện chiến lược vận hành, những lựa chọn trong chiến lược quản trị vận hành toàn cầu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chiến lược điều hành trong bối cảnh toàn cầu - GV. Tạ Thị Bích Thủy

 1. Chiến lược điều hành trong bối cảnh tòan cầu Tạ Thị Bích Thủy MSc. SOAS, University of London Giảng viên chính – Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh Email: tathuy60@gmail.com/tathuy60@yahoo.com
 2. Nội dung  Ví dụ về chiến lược của các công ty toàn cầu.  Sứ mệnh và chiến lược.  Chiến lược quản trị vận hành trong bối cảnh toàn cầu.  Lợi thế cạnh tranh thông qua vận hành.  Mười quyết định chiến lược vận hành.  Những vấn đề trong chiến lược vận hành.  Phát triển & thực hiện chiến lược vận hành.  Những lựa chọn trong chiến lược quản trị vận hành toàn cầu.
 3. Mục tiêu  Xác định được sứ mệnh và chiến lược.  Nhận biết và giải thích 3 cách tiếp cận chiến lược để có được lợi thế cạnh tranh.  Nhận biết và hiểu được 10 quyết định quan trọng trong quản trị vận hành.  Nhận biết và giải thích được 4 lựa chọn chiến lược vận hành tòan cầu.
 4. Baøi taäp nhoùm: Anh chò haõy moâ taû vaø giaûi thích sô ñoà “Moâ hình chieán löôïc ñieàu haønh” cuûa Schroeder. Vaän duïng moâ hình treân ñeå xaây döïng chieán löôïc ñieàu haønh cho moät doanh nghieäp cuï theå.
 5. Moâ hình chieán löôïc ñieàu haønh cuûa Schroeder Chieán löôïc coâng ty, vaø chieán löôïc KD Chieán löôïc ñieàu haønh Phaân tích Nhieäm vuï/Söù maïng Caùc chieán löôïc chöùc beân trong naêng veà marketing, taøi chính, coâng ngheä, Khaû naêng/naêng löïc ñaëc bieät nguoàn löïc, vaø heä thoáng thoâng tin Phaân tích Muïc tieâu beân ngoaøi (chiphí,chaátlöôïng,söïlinhhoaït,giaohaøng) Chính saùch (qua ùtrình,heä thoáng chaát löôïng, naêng löïc,khaû naêng,vaø döï tröõ.) Caùc quyeát ñònh ñieàu haønh phuø hôïp (Schroeder, Roger G. 2003) Keát quaû
 6. Chieán löôïc ñieàu haønh laø gì?  Operation strategy is a strategy for the operations function that is linked to the business strategy and other functional strategies, leading to a competitive advantage for the firm  Operation strategy should be guided by the business strategy and should result in a consistent pattern in decisions [Hayes and Wheelwright (1984)]
 7. Caùc muïc tieâu trong chieán löôïc ñieàu haønh  Hieäu quaû chi phí (Cost efficiency)  Chaát löôïng (Quality)  Thôøi gian thöïc hieän/ giao haøng (Delivery)  Tính linh hoaït (Flexibility)
 8. Öu tieân caïnh tranh Chi phí 1. Ñieàu haønh coù chi phí thaáp (Low-cost operations) Chaát löôïng 2. Chaát löôïng toát nhaát (Top quality) 3. Chaát löôïng oån ñònh (Consistent quality) Thôøi gian 4. Toác ñoä thöïc hieän (Delivery speed) 5. Giao haøng ñuùng heïn (On-time delivery) 6. Toác ñoä phaùt trieån (Development speed) Söï linh hoaït 7. Ñaùp öùng nhu caàu (Customization) 8. Ña daïng (Variety) 9. Linh hoaït veà soá löôïng (Volume flexibility)
 9. Ví duï: Caùc muïc tieâu ñieàu haønh chuû yeáu (1)  Muïc tieâu Naêm 5 naêm Ñoái thuû caïnh hieän taïi tôùi tranh hieän taïi  Chi phí:  Chi phí saûn xuaát (% treân doanh thu) 55% 52% 50%  Soá voøng quay haøng toàn kho (voøng) 4,1 5,2 5,0  Chaát löôïng:  Söï thoaû maõn cuûa khaùch haøng veà saûn 85% 99% 95% phaåm (%)  Tyû leä pheá lieäu, pheá phaåm (%) 3% 1% 1%  Chi phí baûo haønh (% treân doanh thu) 1% 0,5% 1%
 10. Ví duï: Caùc muïc tieâu ñieàu haønh chuû yeáu (2) Muïc tieâu Naêm 5 naêm Ñoái thuû hieän taïi tôùi caïnh tranh hieän taïi  Giao haøng  Phaàn traêm ñôn haøng ñöôïc thöïc hieän 90% 95% 95%  Thôøi gian thöïc hieän ñôn haøng 3 tuaàn 1 tuaàn 3 tuaàn  Söï linh hoaït  Thôøi gian giôùi thieäu saûn phaåm môùi 10 thaùng 6 thaùng 8 thaùng  Thôøi gian caàn thieát ñeå thay ñoåi coâng 3 thaùng 3 thaùng 3 thaùng suaát ±20%
 11. Chính saùch ñieàu haønh  Neâu roõ caùch thöùc ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu  Chính saùch ñieàu haønh lieân quan ñeán 4 laõnh vöïc quyeát ñònh quan troïng : + Chính saùch lieân quan ñeán quaù trình + Chính saùch lieân quan ñeán chaát löôïng + Chính saùch lieân quan ñeán naêng löïc/coâng suaát + Chính saùch lieân quan ñeán döï tröõ
 12. Ví duï veà nhöõng chính saùch quan troïng trong ñieàu haønh (1) Loaïi chính saùch Phaïm vi chính saùch Löïa choïn chieán löôïc  Quaù trình  Môû roäng vieäc thöïc  Töï laøm hay mua hieän töï ñoäng hoaù quaù  Laøm baèng tay hay laøm baèng trình maùy  Linh hoaït hay töï ñoäng hoaù nhöõng quaù trình quan troïng  Ñöôøng ñi cuûa quaù  SX theo döï aùn, theo loaït, trình theo daây chuyeàn hay lieân tuïc  Chuyeân moân hoaù  Chuyeân moân hoaù cao hay coâng vieäc thaáp  Giaùm saùt  Taäp trung hay phaân taùn
 13. Ví duï veà nhöõng chính saùch quan troïng trong ñieàu haønh (2) Loaïi chính saùch Phaïm vi chính Löïa choïn chieán saùch löôïc  Chaát löôïng  Caùch tieáp caän  Phoøng ngöøa hay khaéc phuïc  Ñaøo taïo  Ñaøo taïo veà quaûn lyù hay veà kyõ thuaät  Ñöôïc löïa choïn  Caùc nhaø cung caáp döïa vaøo chaát löôïng hay chi phí
 14. Ví duï veà nhöõng chính saùch quan troïng trong ñieàu haønh (3) Loaïi chính Phaïm vi Löïa choïn chieán löôïc saùch chính saùch  Naêng löïc/  Qui moâ Moät phöông tieän lôùn hay Khaû naêng cuûa phöông nhieàu phöông tieän nhoû tieän Ñòa ñieåm  Gaàn thò tröôøng, chi phí thaáp hay ôû nöôùc ngoaøi  Ñaàu tö  Ñaàu tö daøi haïn hay taïm thôøi
 15. Ví duï veà nhöõng chính saùch quan troïng trong ñieàu haønh (4) Loaïi chính Phaïm vi Löïa choïn chieán löôïc saùch chính saùch  Döï tröõ  Soá löôïng  Möùc döï tröõ cao hay thaáp  Phaân phoái  Kho haøng taäp trung hay phaân taùn  Heä thoáng  Kieåm soùat thöôøng kieåm soaùt xuyeânhay khoâng thöôøng xuyeân
 16. Moái quan heä giöõa chieán löôïc kinh doanh vaø chieán löôïc ñieàu haønh Löïa choïn chieán löôïc  Chieán löôïc A: Chieán löôïc daãn ñaàu baèng chi phí thaáp nhôø tính vöôït troäi trong ñieàu haønh (Product imitator or operarional exellence)  Chieán löôïc B: Ñoåi môùi saûn phaåm (Product innovator or product leadership)
 17. Löïa choïn chieán löôïc (1) Chieán löôïc Chieán löôïc A Chieán löôïc B KD Noäi dung  Ñieàu kieän thò  Nhaïy caûm veà giaù  Nhaïy caûm veà ñaëc tính tröôøng  Thò tröôøng ñaõ saûn phaåm chín muoài  Thò tröôøng môùi noåi  Khoái löôïng lôùn leân  Tieâu chuaån hoaù  Khoái löôïng nhoû  Saûn phaåm theo yeâu caàu cuûa kh/haøng
 18. Löïa choïn chieán löôïc (2) Chieán löôïc A Chieán löôïc B Chieán löôïc KD Noäi dung  Söù maïng ñieàu  Nhaán maïnh ñeán  Nhaán maïnh ñeán haønh chi phí thaáp cho saûn söï linh hoaït cho phaåm ñaõ chín muoài vieäc giôùi thieäu saûn phaåm môùi
 19. Löïa choïn chieán löôïc (3) Chieán löôïc A Chieán löôïc B Chieán löôïc KD Noäi dung  Khaû naêng vöôït  Chi phí thaáp nhôø  Giôùi thieäu saûn troäi söû duïng coâng ngheä phaåm môùi tin caäy môùi hôn, tieán boä vaø nhanh hôn thoâng hôn qua caùc nhoùm saûn phaåm vaø thöïc hieän töï ñoäng hoaù linh hoaït
 20. Löïa choïn chieán löôïc (4) Chieán löôïc A Chieán löôïc B Chieán löôïc KD Noäi dung  Chính saùch ñieàu  Tính hôn haún veà caùc  Söï hôn haún veà ñaëc haønh quaù trình tính cuûa caùc saûn phaåm  Chuyeân veà töï ñoäng môùi hoaù  Töï ñoäng hoaù linh hoaït  Phaûn öùng vôùi söï thay  Phaûn öùng nhanh ñoái ñoåi chaäm vôùi söï thay ñoåi  Tính kinh teá nhôø qui  Tính kinh teá nhôø söï moâ ña daïng  Lieân quan ñeán löïc  Söû duïng caùc nhoùm löôïng lao ñoäng phaùt trieån saûn phaåm môùi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản