intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Quản trị chiến lược - TS.Trương Đức Lực

Chia sẻ: Dsgvfdcx Dsgvfdcx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:68

0
95
lượt xem
20
download

Bài giảng Quản trị chiến lược - TS.Trương Đức Lực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môn học Quản trị chiến lược nhằm mục tiêu trang bị những nội dung cơ bản và có hệ thống về chất lượng và quy trình, cách thức xây dựng chiến lược cũng như tổ chức thực hiện chiến lược trong diều kiện hội nhập hiện nay, cung cấp các kỹ năng và kiến thức trong việc sử dụng các công cụ phân tích chiến lược, học viên có một tầm nhìn, quan điểm dài hạn trong điều hành và làm chủ doanh nghiệp của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chiến lược - TS.Trương Đức Lực

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC TS.Trương Đức Lực
 2. TÀI LIỆU THAM KHẢO • PGS.TS.Ngô Kim Thanh, Giáo trình Quản trị chiến lược, NXBĐH KTQD - Hà nội, 2011. • PGS.TS.Ngô Kim Thanh-PGS.TS. Lê Văn Tâm, Bài tập Quản trị chiến lược, NXBĐH KTQD - Hà nội, 2009. • PGS.TS.Lê Thế Giới-TS.Nguyễn Thanh Liêm- Th.s.Trần Hữu Hải, Quản trị chiến lược, NXBTK, 2008 • PGS.TS.Nguyễn Ngọc Huyền, Chiến lược cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu, NXBĐHKTQD, 2009
 3. TÀI LIỆU THAM KHẢO • Jim Collins và Jerry I.Porras, Xây dựng để trường tồn, NXB trẻ,2008 • Jim Collins và Jerry I.Porras, Từ tốt đến vĩ đại, NXB trẻ, 2008 • W.CHAN KIM-RENEE MAUBORGNE-CHIEN LUOC DAI DUONG XANH-NXB Tri thức-2006 • Bô sách của M.Porter: Chiến lược cạnh tranh(1980) Lợi thế cạnh tranh(1985) Lợi thế cạnh tranh quốc gia(1990) NXB tre-PACE, 2009 • Jean-Marie Ducreux, LA STRATEGIE D'ENTREPRISE EN MILIEU CONCURRENTIEL, Cours MBA, CFVG,2010 • ….
 4. Phương pháp đánh giá • Bải thảo luận theo nhóm và trình bày: 40% • Bài thi hết môn: 60% - Viết luận và liên hệ thực tiễn: 30% - Trả lời đúng, sai và giải thích: 30% - Phân tích tình huống, tính toán:40%
 5. Mục tiêu môn học • Trang bị những nội dung cơ bản và có hệ thống về CL và quy trình, cách thức xây dựng chiến lược cũng như tổ chức thực hiện CL trong diều kiện hội nhập hiện nay; • Cung cấp các kỹ năng và kiến thức trong việc sử dụng các công cụ phân tích chiến lược; • Học viên có một tầm nhìn, quan điểm dài hạn trong điều hành và làm chủ doanh nghiệp của mình.
 6. Quản trị chiến lược CÁC Các Trình CÁC KỸ Tầm trường bày LOẠI THUẬT nhìn pháI tình CHIẾN PHÂN và quản huống LƯỢC TÍCH sứ trị của CỦA CHIẾN mệnh CL nhóm DN LƯỢC
 7. Dẫn nhập... Câu chuyện từ thực tiễn... Kết luận: Từ tư duy đến hành động và từ lý thuyết đến hành động “ Thị trường, chiến lược, cơ cấu: Cạnh tranh về giá trị gia tăng, định vị và phát triển doanh nghiệp-Tôn Thất Nguyễn Thiêm-TTKTCA- Thái Bình Dương-2003”
 8. CĐ 1:CÁC TRƯỜNG PHÁI QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CHIẾN LƯỢC • NGUỒN GỐC CỦA CHIẾN LƯỢC • QUAN NIỆM VỀ CHIẾN LƯỢC
 9. Nguồn gốc của chiến lược... Chiến lược có từ lâu Một học giả Trung Quốc Sun Tzu, đã mô tả các nguyên tắc của cuộc chiến tranh 500 năm trước công nguyên
 10. Nguồn gốc...
 11. CHIẾN LƯỢC Chiến lược có nguồn gốc từ lĩnh vực quân sự Quan niệm: *. Chiến lược là nghệ thuật chiến đấu ở vị trí ưu thế *. Chiến lược là nghệ thuật phối hợp các phương tiện để chiến thắng
 12. Thực tiễn kinh doanh: nhiều doanh nghiệp biến mất..
 13. Du nhập sang lĩnh vực kinh doanh Nhiều quan niệm khác nhau về chiến lược kinh doanh và quản trị chiến lược: – Chandler (1962): • xỏc định cỏc mục tiờu, mục đớch cơ bản dài hạn • ỏp dụng một chuỗi cỏc hành động, • phõn bổ cỏc nguồn lực cần thiết
 14. Du nhập sang lĩnh vực kinh doanh – Quinn(1980). • “Chiến lược là mô thức hay kế hoạch tích hợp các mục tiêu chính yếu, các chính sách, và chuỗi hành động vào một tổng thể được cố kết một cách chặt chẽ” – Johnson và Scholes: • “Chiến lược là định hướng và phạm vi của một tổ chức về dài hạn nhằm giành lợi thế cạnh tranh cho tổ chức thông qua việc định dạng các nguồn lực của nó trong môi trường thay đổi, để đáp ứng nhu cầu thị trường và thỏa mãn mong đợi của các bên hữu quan”
 15. Du nhập sang lĩnh vực kinh doanh • M.PORTER: ChiÕn l­îc lµ nghÖ thuËt x©y dùng c¸c lîi thÕ c¹nh tranh v÷ng ch¾c ®Ó phßng thñ
 16. Du nhập sang lĩnh vực kinh doanh – Mintzberg: 5 chữ P • Kế hoạch (Plan): chuỗi nhất quán hành động dự định • Mô thức (Pattern): sự kiên định về hành vi. • Vị thế (Position): Phù hợp giữa tổ chức và môi trường của nó. • Vien canh(Perspective): tuong lai • M­u l­îc(Ploy): cách thức hành xử với đối thủ.
 17. Du nhập sang lĩnh vực kinh doanh Chiến lược được cân nhắc Chiến lược dự định Chiến lược hi ện thực Chiến lược Chiến lược không thực tế phát sinh
 18. Quản trị chiến lược – Khái niệm: Qu¶n trÞ chiÕn l­îc lµ nghÖ thuËt vµ khoa häc cña viÖc x©y dùng, thùc hiÖn vµ ®¸nh gi¸ c¸c quyÕt ®Þnh tæng hîp gióp cho mçi tæ chøc cã thÓ ®¹t ®­îc môc tiªu cña nã – Nhiệm vụ: • Tạo lập một viễn cảnh • Thiết lập các mục tiêu • Xây dựng chiến lược • Thực thi và điều hành các chiến lược • Đánh giá & điều chỉnh
 19. Quản trị chiến lược:các giai đoạn phát triển • Giai đoạn đầu (1960-70): phát triển nội tại SWOT, BCG, Mc.Kinsey • Giai đoạn giữa (1980-1990):Tæ chức ngành - Mô hình năm lực lượng cạnh tranh, - Các chiến lược chung - Chuỗi giá trị • Các phát triển hiện nay: Nguồn lực Tr­êng ph¸i häc tËp, v¨n hãa ChiÕn l­îc ®¹i d­¬ng xanh
 20. QUÁ TRÌNH TIẾN HÓA TRONG DOANH NGHIỆP • Giai đoạn 1- Hoạch định tài chính cơ bản: sơ khai Lập ra hệ thống ngân sách cho năm sau. • Giai đoạn 2 - Hoạch định trên cơ sở dự đoán: Kế hoạch dài hơi, có thể 5 năm. • Giai đoạn 3- Hoạch định hướng ra bên ngoài: Các nhà quản trị cấp cao đánh giá và cập nhật kế hoạch chiến lược. • Giai đoạn 4 - Quản trị chiến lược: – Thông tin chiến lược được chuyển qua khắp tổ chức. – Thảo luận chiến lược theo nhóm. – Các nhà quản trị cấp cao có thể vẫn khởi sự quá trình chiến lược, nhưng chiến lược có thể xuất hiện ở mọi nơi trong tổ chức.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản