intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Môi trường bên trong: Các nguồn lực, các năng lực tiềm tàng và năng lực cốt lõi - TS. Phạm xuân lan

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:21

206
lượt xem
22
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Môi trường bên trong: Các nguồn lực, các năng lực tiềm tàng và năng lực cốt lõi giúp các bạn khám phá được các yếu tố cơ bản nhằm tạo ra năng lực lõi; định hướng cho việc đầu tư và phát triển nguồn lực nhằm phát triển lợi thế cạnh tranh bền vững; đảm bảo việc thực hiện tầm nhìn và sứ mệnh của doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Môi trường bên trong: Các nguồn lực, các năng lực tiềm tàng và năng lực cốt lõi - TS. Phạm xuân lan

 1. Môi trường bên trong:  Các nguồn lực, các năng lực tiềm tàng và năng lực cốt lõi TS. Phạm xuân lan Ch3
 2. Mục tiêu­ ý nghĩa • Khám phá cho được các yếu tố cơ bản nhằm tạo ra năng lực lõi • Định hướng cho việc đầu tư và phát triển nguồn lực nhằm phát triển lợi thế cạnh tranh bền vững • Đảm bảo việc thực hiện tầm nhìn và sứ mệnh của doanh nghiệp Ch3
 3. Lợi thế cạnh tranh Khám phá các năng lực cốt lõi Đạt được thông qua  các năng lực cốt lõi Cạnh tranh  chiến lược Khám phá  Lợi nhuận trên  mức trung bình Các năng lực  Các năng lực cốt lõi  cốt lõi Nguồn của lợi  thế cạnh tranh Các khả  năng tiềm tàng Tiêu chuẩn  Phân tích Phân tích  Nhóm của  của các lợi thế  chu chuỗỗi giá tr i giá trịị nguồn lực * Quan trọng Nguồn lực * Hiếm * Kết hợp  * Hữu hình Chi phí đắt để bắt  bên ngoài * * Vô hình chước * Không có khả năng thay  thế Ch3
 4. Những câu hỏi quan trọng cho  các nhà quản trị trong  phân tích môi trường bên trong Cách thức mà chúng ta sẽ nhóm gộp các yếu tố  nguồn lực, khả năng và năng lực cốt lõi để tạo ra giá  trị cho khách hàng như thế nào? Và ... Liệu sự thay đổi của môi trường có làm cho  những năng lực cốt lõi của chúng ta trở nên lỗi  thời hay không? Các sản phẩm thay thế sẵn có để thay thế các năng lực  cốt lõi của chúng ta không? Các năng lực cốt lõi của chúng ta có thể bắt chước  một cách dễ dàng không? Ch3
 5. Khám phá các năng lực cốt lỏi Nguồn lực * Hữu hình * Vô hình Ch3
 6. Nguồn lực Những gì một công ty có... Những gì một công ty phải có để hoạt  động bao gồm: Nguồn lực hữu hình Các tài sản, kể cả con người và giá trị  * Tài chính thương hiệu của nó * Vật chất Các nguồn lực đầu vào cho quá  * Nguồn nhân lực trình sản xuất của một công ty... * Tổ chức như các phương tiện tư bản, những  kỹ năng của người lao động, tên  thương hiệu, tài chính và các nhà  Nguồn lực vô hình quản lý tài năng * Năng lực đột phá về công nghệ * Năng lực đổi mới * Danh tiếng Ch3
 7. Khám phá các năng lực cốt lõi Các khả  năng tiềm tàng Nhóm của  nguồn lực Nguồn lực * Hữu hình * Vô hình Ch3
 8. Năng lực tiềm tàng Những gì một công ty làm ... Năng lực tiềm tàng được thể hiện qua: khả năng sản xuất của một công ty hoặc năng lực kết  hợp các nguồn lực của một công ty để hoàn thành các  mục tiêu mong ước. Năng lực tiềm tàng phát triển qua thời gian như là kết quả của  sự tương tác phức hợp qua lại lẫn nhau giữa các nguồn lực hữu  hình và vô hình được xác lập trên cơ sở phát triển, chuyển giao,  trao đổi hoặc chia sẻ về thông tin và kiến thức giữa những người  lao động của một công ty. Năng lực tiềm tàng trở nên hết sức quan trọng khi nó được  kết hợp trong những cách thức độc đáo, duy nhất tạo ra được  các năng lực cốt lõi có giá trị chiến lược và có thể đưa đến lợi  thế cạnh tranh. Ch3
 9. Khám phá các năng lực cốt lõi Khám phá  Các năng lực  cốt lõi Các năng lực  cốt lõi Nguồn của lợi thế  cạnh tranh Các khả  năng tiềm tàng Nhóm của  nguồn lực Nguồn lực * Hữu hình * Vô hình Ch3
 10. Năng lực cốt lõi Những gì một công ty làm.. Đó là cái có giá trị chiến lược “…là cốt lõi của những gì làm cho một tổ chức có được những  năng lực độc đáo, duy nhất trong việc cung cấp giá trị tới khách  hàng của nó.” Leonard­Barton, Bowen, Clark, Holloway & Wheelwright McKinsey & Co. đề  nghị nhận dạng 3 đến 4 năng lực cốt lõi  làm nền tảng cho các hành động chiến lược. Ch3­
 11. Khám phá năng lực cốt lõi Khám phá  Các năng lực  Các năng lực cốt lõi  cốt lõi Nguồn của lợi thế  cạnh tranh Các khả  Tiêu chuẩn  năng tiềm tàng của các lợi thế Các nhóm của  nguồn lực ­ Quan trọng Nguồn lực ­ Hiếm ­ Kết hợp  * Hữu hình ­ Chi phí đắt để bắt  chước bên ngoài * Vô hình ­ Không có khả năng thay  thế Ch3­
 12. Các năng lực cốt lõi Những gì một công ty làm… Đó là cái có giá trị chiến  Để một năng lực tiềm tàng trở  lược thành một năng lực cốt lõi, nó phải  đạt các tiêu chí sau (VRIN): Có giá trị (Valueable) Hiếm (Rare) Chi phí đắt để bắt chước(Inimitable) Không có khả năng thay thế (Nonsubstitutable) Ch3­
 13. Năng lực cốt lõi Những gì một công ty làm ... Năng lực cốt lõi phải là: Đó là cái có giá trị chiến  lược Có giá trị Nó có thể giúp một công ty khai thác tốt các cơ hội để tạo ra giá trị  cho khách hàng hoặc làm vô hiệu hóa các đe dọa của môi trường Hiếm Nó được chiếm giữ bởi rất ít các công ty hoặc các nhà cạnh  tranh tiềm tàng Chi phí đắt cho việc bắt chước Nó được tạo ra trong những điều kiện lịch sử độc đáo, duy nhất,  khó nhận biết, đòi hỏi sự phối hợp phức tạp của nhiều yếu tố vì  vậy các nhà cạnh tranh khó phát hiện và bắt chước. Không có khả năng thay thế Nó không có khả năng thay thế, chẳng hạn như những kiến thức  đặc biệt của một công ty hoặc những quan hệ dựa trên nền tảng  Ch3­
 14. Năng lực lõi­ năng lực động: các yếu tố đáp ứng tiêu  chuẩn VRIN (nguồn: Nguyễn Đình Thọ­ Nguyễn thị Mai Trang. Hội thảo  khoa học Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM­2007) • Chất lượng mối quan hệ (Relationship quality • Khách hàng- thương hiệu • Doanh nghiệp- nhà cung cấp • Doanh nghiệp- kênh phân phối • Nội hóa tri thức (Knowledge internalization) • Thu thập dữ liệu • Chuyển đổi thông tin • Sử dụng kiến thức để ra quyết định • Đáp ứng thị trường (Market responsiveness) • Đáp ứng khách hàng • Phản ứng đối thủ cạnh tranh • Thích ứng với sự thay đổi của môi trường vĩ mô Ch3­
 15. Năng lực lõi­ năng lực động: các yếu tố đáp  ứng tiêu chuẩn VRIN (tiếp theo) • Định hướng học hỏi (learning orientation) • Cam kết của doanh nghiệp đối việc học hỏi của các thành viên • Chia xẻ tầm nhìn với các thành viên trong doanh nghiệp • Có xu hướng thoáng trong hoạt động quản trị và điều hành • Đinh hướng kinh doanh (entrepreurial orientation) • Tính độc lập • Tính sáng tạo • Tính chủ động • Tính mạo hiểm • Tính tiến công trong cạnh tranh Ch3­
 16. Phân tích chuỗi giá trị Nhận dạng các nguồn lực và năng lực tiềm tàng có khả năng làm tăng giá  trị Cơ sở hạ tầng của công  ty Quản trị nguồn nhân  Lợ Các hoạt động  hỗ trợ lực i n hu Phát triển công  ận nghệ Thu mua Hậu cần  Dịch vụ ậ n Hậu cần  Tiếp thị và u đầu vào Vận hành h đầu ra  bán hàng i  n Lợ L Các hoạt động chủ yếu Ch3­
 17. Kết hợp bên ngoài Sự lựa chọn có tính chiến lược để mua một vài hoạt động từ các nhà cung cấp bên ngoài Cơ sở hạ tầng của công  ty Quản trị nguồn nhân  Lợ Các hoạt động  hỗ trợ lực i n hu Phát triển công  ận nghệ Thu mua Hậu cần  Dịch vụ ậ n Hậu cần  Tiếp thị và u đầu vào Vận hành h đầu ra  bán hàng i  n Lợ L Các hoạt động chủ yếu Ch3­
 18. Những lý do chủ yếu cho việc sử dụng nguồn lực bên ngoài  (outsourcing) Hoàn thiện các hoạt động kinh doanh trọng yếu Bằng việc sử dụng các nhà chuyên môn bên ngoài để xử lý những vấn đề  tiểu tiết và đa dạng của quá trình vận hành giúp công ty tập trung và cải thiên  các công việc chính yếu. Cung cấp các cơ hội để tiếp cận những năng lực tiềm tàng tốt nhất  thVi ế gi ệc sớiử dụng nguồn lực bên ngoài cho phép công ty có khả năng tiếp cận  những nhà cung cấp tốt nhất thế giới để giải quyết các nhu cầu đa dạng của  mình, làm cho quá trình hoạt động đạt hiệu suất cao hơn Thúc đẩy quá trình tái cấu trúc lại doanh  nghiệp Với việc sử dụng các nhà cung cấp bên ngoài, những người đã đạt được các  chuẩn mực tốt nhất thế giới trong việc kiểm soát quá trình giúp công ty đạt  được các lợi ích của quá trình tái cấu trúc lại doanh nghiệp nhanh hơn Chia sẽ các rủi ro Giảm bớt nhu cầu đầu tư và làm cho công ty năng động, linh hoạt và có khả  năng tốt hơn trong việc thích ứng với sự thay đổi của các cơ hội Giải phóng các nguồn lực hướng đến các mục đích quan trọng  h ơn Cho phép công ty đ ịnh hướng lại các nỗ lực, tập trung nguồn lực hướng đến các  hoạt động cốt lõi nhằm phục vụ khách hàng hiệu quả hơn Ch3­
 19. Các năng lực cốt lõi­­những lời cảnh báo và nhắc nhở Không nên cho rằng các năng lực cốt lõi sẽ tiếp tục là một nguồn của lợi thế cạnh tranh trong tương lai Tất cả các năng lực cốt lõi có khả năng trở thành sự cứng nhắc  và trì  trệ Những năng lực cốt lõi đã lỗi thời thường tạo ra sức ì của tổ  chức và ngăn cản công ty phản ứng một cách thỏa đáng với  những thay đổi từ môi trường bên ngoài Sự thiện cận và cứng nhắc của chiến lược có thể bóp chết khả  năng tăng trưởng và thích ứng của công ty với những thay đổi của môi trường hoặc các đe dọa của cạnh tranh Ch3­
 20. Khám phá các năng lực cốt lõi Cạnh tranh  chiến lược Khám phá  Lợi nhuận trên  mức trung bình Các năng lực  Các năng lực cốt lõi  cốt lõi Nguồn của lợi  thế cạnh tranh Các khả  năng tiềm tàng Tiêu chuẩn  Phân tích Phân tích  Nhóm của  của các lợi thế  chu chuỗỗi giá tr i giá trịị nguồn lực * Quan trọng Nguồn lực * Hiếm * Kết hợp  * Hữu hình Chi phí đắt để bắt  bên ngoài * * Vô hình chước * Không có khả năng thay  thế Ch3­
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2