intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề tài: thực trạng cũng như giải pháp xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm trên địa bàn huyện Đức Trọng

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

444
lượt xem
178
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đói nghèo và việc làm hiện nay vẫn còn là vấn đề nhức nhối của các quốc gia đang phaùt triển. ngay ở các nước phát triển, những nước công nghiệp hiện đại, đói không còn nhưng nghèo và việc làm vẫn còn là vấn đề bức xúc cần được quan tâm.phaùt triển. ngay ở các nước phát triển, những nước công nghiệp hiện đại, đói không còn nhưng nghèo và việc làm vẫn còn là vấn đề bức xúc cần được quan tâm. Ngay từ những ngày đầu độc lập, choáng "giặc đói" là một trong ba nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: thực trạng cũng như giải pháp xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm trên địa bàn huyện Đức Trọng

 1. Luận văn Đề tài: Thực trạng cũng như giải pháp xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm trên địa bàn huyện Đức Trọng ……….., tháng … năm …….
 2. www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyeãn Xuaân Tieán Baùo caùo thöïc taäp MỤC LỤC Trang Lôøi noùi ñaàu. ...................................................................................................... 3 PHAÀN I:BAÙO CAÙO TÌNH HÌNH THÖÏC TAÄP. ................................................. 5 I. Baùo caùo toång quan. ....................................................................................... 5 1. Thôøi gian thöïc taäp ......................................................................................... 5 2. Ñòa ñieåm thöïc taäp. ......................................................................................... 5 3. Noäi dung thöïc taäp. ......................................................................................... 5 4. Keá hoaïch thöïc taäp. ........................................................................................ 5 II. Giôí thieäu chung veà nôi thöïc taäp vaø tìm hieåu toå chöùc, hoaït ñoäng cuûa phoøng Noäi Vuï – LÑTB&XH Huyeän Ñöùc Troïng. .............................................. 6 1. Toång quan veà Huyeän Ñöùc Troïng. ................................................................. 6 1.1.Vò trí ñòa lí. .................................................................................................. 6 1.2. Ñaëc ñieåm kinh teá xaõ hoäi. ............................................................................ 7 2.Toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa phoøng Noäi Vuï-LÑTB&XH Huyeän Ñöùc Troïng. .. 7 2.1.Vò trí, chöùc naêng. ......................................................................................... 7 2.2. Nhieäm vuï vaø quyeàn haïn ............................................................................. 7 2.3. Cô caáu toå chöùc vaø bieân cheá ........................................................................ 9 PHAÀN II: NOÄI DUNG BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP ............................................... 11 I. Moät soá khaùi nieäm vaø cô sôû lí luaän ............................................................. 11 1. Quan ñieåm chung veà soùa ñoùi giaûm ngheøo vaø giaûi quyeát vieäc laøm ............. 11 2. Khaùi nieäm vieäc laøm, ñoùi ngheøo vaø chuaån möïc xaùc ñònh ñoùi ngheøo ........... 12 II.Thöïc traïng vaø keát quaû ñaït ñöôïc trong coâng taùc xoùa ñoùi giaûm ngheøo vaø giaûi quyeát vieäc laøm treân ñòa baøn Huyeän Đöùc troïng ........................................ 14 1. Lónh vöïc xoaù ñoùi giaûm ngheøo ..................................................................... 14 1.1.Thực trạng công tác xóa đói giảm nghèo trong những năm qua .................. 14 1.2. Keát quaû ñaït ñöôïc ...................................................................................... 15 1.3. Moät soá toàn taïi ........................................................................................... 19 1.4. Nguyeân nhaân ............................................................................................ 19 1.5. Muïc tieâu xoaù ñoùi giaûm ngheøo töø nay ñeán naêm 2010 ............................... 20 2: Lónh vöïc giaûi quyeát vieäc laøm ...................................................................... 21 2.1.Thực trạng dân số lao động và sự phân bố lao động trên địa bàn huyện .... 21 2.2. Keát quaû ñaït ñöôïc ...................................................................................... 22 2.3. Moät soá toàn taïi ........................................................................................... 23 2.4 .Nguyeân nhaân ............................................................................................ 24 SVTH: Nguyeãn Hoaøng Hieáu Trang 1
 3. www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyeãn Xuaân Tieán Baùo caùo thöïc taäp 2.5. Muïc tieâu giaûi quyeát vieäc laøm töø nay ñeán naêm 2010 ................................ 25 III. Moät soá giaûi phaùp vaø kieán nghò trong coâng taùc thöïc hieän xoùa ñoùi giaûm ngheøo vaø giaûi quyeát vieäc laøm trong thôøi gian tôùi treân ñòa baøn Huyeän......... 25 1. Moät soá giaûi phaùp caàn thöïc hieän trong lónh vöïc xoaù ñoùi giaûm ngheøo .......... 25 2. Moät soá giaûi phaùp caàn thöïc hieän trong lónh vöïc giaûi quyeát vieäc laøm ........... 30 3. Kieán nghò ..................................................................................................... 36 PHAÀN III: KEÁT LUAÄN ..................................................................................... 39 SVTH: Nguyeãn Hoaøng Hieáu Trang 2
 4. www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyeãn Xuaân Tieán Baùo caùo thöïc taäp LỜI NÓI ĐẦU Đói nghèo và việc làm hiện nay vẫn còn là vấn đề nhức nhối của các quốc gia đang phaùt triển. ngay ở các nước phát triển, những nước công nghiệp hiện đại, đói không còn nhưng nghèo và việc làm vẫn còn là vấn đề bức xúc cần được quan tâm. Ngay từ những ngày đầu độc lập, choáng "giặc đói" là một trong ba nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân mà chủ tịch hồ chí minh đã đề ra. Hiện nay xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm cho người lao động càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tầm chiến lược quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, thực hiện vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh,xã hội công bằng, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng và nhà nước ta đã đặt vấn đề xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm vào tầm quan điểm và nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, toàn dân. Đây là công tác quan trọng trong giai đoạn cách mạng mới, trong thời kỳ Công Nghiệp Hóa – Hiện Ñại Hóa đất nước. Huyện Đức trọng là một huyện miền núi thuộc tỉnh Lâm Đồng được thành lập sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, với phần lớn dân số là dân nhập cư và đồng bào dân tộc thiểu số.đây là vùng có điều kiện kinh tế xã hội chậm phát triển, tỷ lệ hộ đói nghèo và thiếu việc làm ở mức cao so với mặt bằng trong tỉnh. Việc thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm trên địa bàn huyện thời gian qua đã thu được những kết quả quan trọng cùng những chuyển biến tích cực. tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn nhiều tồn tại, khó khăn cần khắc phục nhằm đưa nhân dân thoát khỏi đói nghèo và có việc làm ổn định. SVTH: Nguyeãn Hoaøng Hieáu Trang 3
 5. www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyeãn Xuaân Tieán Baùo caùo thöïc taäp Qua 02 tháng thực tập tại UBND Huyện Đức Trọng từ những kiến thức ban đầu được tiếp thu trên ghế nhà trường và thực tế làm việc, tìm hiểu em xin báo cáo sơ lược thực trạng cũng như giải pháp xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm trên địa bàn huyện thời gian qua. Do còn han chế về kinh nghiệm và chỉ là một bài báo cáo nên bản báo cáo này khó tránh khỏi có những thiếu sót, hạn chế nhất định. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp quý báu của quý thầy cô, các anh chị trong cô quan thực tập cũng như các bạn đọc. SVTH: Nguyeãn Hoaøng Hieáu Trang 4
 6. www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyeãn Xuaân Tieán Baùo caùo thöïc taäp PHAÀN I: BAÙO CAÙO TÌNH HÌNH THÖÏC TAÄP. I. Baùo caùo toång quan. 1. Thôøi gian thöïc taäp. Thöïc taäp cuoái khoùa ñöôc quy ñònh laø khaâu baét buoäc trong quaù trình hoïc taäp cuûa caùc khoùa ñaøo taïo cöû nhaân haønh chính. theo quyeát ñònh soá 1918/QÑ-HCQG ngaøy 30 thaùng 12 naêm 2005 cuûa giaùm ñoác Hoïc Vieän Haønh Chính Quoác Gia veà vieäc ban haønh quy cheá toå chöùc thöïc taäp cho sinh vieân ñaïi hoïc Haønh Chính heä chính quy, ñöôc toå chöùc vaøo cuoái hoïc kì thöù 8, töø ngaøy 24/ 3 ñeán ngaøy 23/ 5 /2008. 2. Ñòa ñieåm thöïc taäp. Ñöôïc söï giôùi thieäu cuûa Hoïc Vieän Haønh Chính Quoác Gia, em ñaõ lieân heä thöïc taäp taïi phoøng Noäi Vuï – LÑTB&XH Huyeän Ñöùc Troïng tænh Laâm Ñoàng. 3. Noäi dung thöïc taäp. Naém ñöôïc cô caáu toå chöùc, chöùc naêng, nhieäm vuï vaø caùc moái quan heä cuûa cô quan thöïc taäp. Naém vöõng quy trình coâng vuï trong cô quan quaûn lyù haønh chính nhaø nöôùc nôi thöïc taäp. Naém ñöôïc thuû tuïc haønh chính vaø theå cheá haønh chính lieân quan ñeán cô quan thöïc taäp. Tröïc tieáp thöïc haønh caùc kyõ naêng haønh chính ñuùng vôùi vai troø cuûa ngöôøi coâng chöùc trong cô quan haønh chính nhaø nöôùc, vôùi yeâu caàu cuï theå maø cô quan thöïc taäp giao cho. 4. Keá hoaïch thöïc taäp 4.1. Tuaàn 1: Baùo caùo vôùi laõnh ñaïo phoøng veà keá hoaïch vaø thôøi gian thöïc taäp. Laøm vieäc taïi cô quan thöïc taäp, chòu söï ñieàu haønh vaø phaân coâng cuûa ñôn vò nôi thöïc taäp. Trình laõnh ñaïo phoøng veà ñeà taøi vieát baùo caùo thöïc taäp. Döï caùc buoåi taäp huaán veà xoùa ñoùi giaûm ngheøo do sôû LÑTB&XH toå chöùc. 4.2. Tuaàn 2 ñeán tuaàn 7 Tìm hieåu vò trí, chöùc naêng, nhieäm vuï, quyeàn haïn ,cô caáu toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa phoøng Noäi Vuï – LÑTB&XH Huyeân Ñöùc Troïng. Thöïc haønh caùc kyõ naêng haønh chính maø cô quan giao cho, töøng böôùc laøm quen vôùi coâng vieâc . Tröïc tieáp ñi saâu tìm hieåu coâng taùc xoùa ñoùi giaûm ngheøo treân ñòa baøn huyeän baèng caùc buoåi ñi thöïc teá,nghieân cöùu caùc hoà sô, taøi lieäu coù lieân quan, trao ñoåi vaø SVTH: Nguyeãn Hoaøng Hieáu Trang 5
 7. www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyeãn Xuaân Tieán Baùo caùo thöïc taäp xin yù kieán chuyeân vieân phuï traùch phoøng veà coâng taùc xoùa ñoùi giaûm ngheøo nhaèm naém baét roõ hôn vaán ñeà caàn nghieân cöùu. Thu thaäp taøi lieäu coù lieân quan ñeán coâng taùc xoùa ñoùi giaûm ngheøo ñeå chuaån bò vieát baùo caùo. 4.3. Tuaàn 8: Tieáp tuïc laøm vieäc taïi cô quan nôi thöïc taäp, toång hôïp caùc keát quaû ñaõ thu thaäp ñöôïc veà coâng taùc xoùa ñoùi giaûm ngheøo cuûa huyeän, tham khaûo yù kieán vaø nhôø söï goùp yù cua caùn boä phuï trach phoøng veà caùc soá lieäu ñaõ thu thaäp ñöôïc. Tieán haønh vieát baùo caùo thöïc taäp. Lieân heä vôùi giaûng vieân höôùng daãn ñeå hoaøn thaønh baùo caùo thöïc taäp. Trình laõnh ñaïo phoøng nhaän xeùt veà quaù trình thöïc taäp. Noäp baùo caùo cho giaûng vieân höôùng daãn, toång keát ruùt kinh nghieäm theo töøng ñoaøn thöïc taäp. II. Giới thieäu chung veà nôi thöïc taäp va tìm hieåu toå chöùc,hoaït ñoäng cuûa phoøng Noäi Vuï LÑTB&XH Huyeän Ñöùc Troïng. 1. Toång quan veà Huyeän Ñöùc Troïng. 1.1. Vò trí ñòa lí. Huyeän Ñöùc Troïng laø moät huyeän mieàn nuùi naèm ôû phaàn giöõa cuûa tænh Laâm Ñoàng, Ñöôïc chính Phuû thaønh laäp sau ngaøy mieàn Nam hoaøn toaøn giaûi phoùng, laø moät huyeän thuoäc 10 Huyeän, Thò, Thaønh cuûa Tænh. Ranh giôùi haønh chính tieáp giaùp vôùi tænh, thaønh phoá vaø caùc huyeän sau: + Phía Baéc giaùp Thaønh phoá Ñaø Laït. + Phía Ñoâng giaùp Huyeän Ñôn Döông. + Phía Taây giaùp Huyeän Laâm Haø. + Phía Nam giaùp Huyeän Di Linh vaø huyeän Baéc Bình (Bình Thuaän Huyeän Ñöùc Troïng coù toång dieän tích töï nhieân laø 90.160,5ha vôùi 31.468 hoä, 162.000 khaåu chieám 7,8% dieän tích töï nhieân vaø 13,5% daân soá toaøn Tænh, maät ñoä daân soá 180 ngöôøi/km2, coù 27 daân toäc cuøng chung soáng trong ñoù daân toäc thieåu soá chieám khoaûng 30% daân soá toaøn Huyeän, chuû yeáu laø daân toäc K ho, Chu ru, Chaâu maï, Taøy, Nuøng. Daân soá thaønh thò laø 42.831 ngöôøi, chieám 26,4% daân soá toaøn huyeän. Huyeän coù 14 ñôn vò haønh chính bao goàm 1 thò traán (Lieân Nghóa)vaø 13 xaõ: Hieäp An, Hieäp Thaïnh, Lieân Hieäp, N’Thol Haï, Bình Thaïnh, Phuù Hoäi, Taân Hoäi, Taân Thaønh, Ninh Gia, Taø Naêng, Ñaø Loan, Ninh Loan, Taø Hine vaø coù 01 xaõ anh huøng löïc löôïng vuõ trang nhaân daân laø xaõ Hieäp Thaïnh coù 6 xaõ ñaëc bieät khoù khaên goàm xaõ Taø Naêng, Ñaø Loan, Ninh Loan, Taø Hine, taân Thaønh, N’Thol Haï, Trung taâm Huyeän caùch thaønh phoá Ñaø Laït 26km veà höôùng nam. Naèm ôû vò trí ñaàu moái SVTH: Nguyeãn Hoaøng Hieáu Trang 6
 8. www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyeãn Xuaân Tieán Baùo caùo thöïc taäp giao thoâng ñi Ñaø Laït, Thaønh phoá Hoà Chí Minh, Buoân Ma Thuoät, Phan Rang, neân Ñöùc Troïng coù ñieàu kieän thuaän lôïi cho môû roäng giao löu vôùi beân ngoaøi, phaùt trieån maïnh meõ neàn kinh teá höôùng ngoaïi vôùi caû 3 theá maïnh “Noâng nghieäp - Laâm nghieäp-Coâng nghieäp & Dòch vuï” 1.2. Đaëc ñieåm kinh teá xaõ hoäi Huyeän Ñöùc Troïng coù vò trí tieáp giaùp giöõa vuøng duyeân haûi nam trung boä vaø taây nguyeân, coù caùc ñöôøng quoác loâ 20,27 ñi qua vaø naèm treân truïc giao löu kinh teá vôùi caùc vuøng kinh teá troïng ñieåm ñaêc bieät laø thaønh phoá Hoà Chí Minh,vôùi vò trí thuaän lôïi kinh teá huyeân Ñöùc Troïng ñaõ coù böôùc phaùt trieån maïnh meõ vaø trôû thaønh khu vöïc trung chuyeån, phaân phoái, löu thoâng haøng hoùa vôùi caùc ñaàu moái kinh teá nhö duyeân haûi nam trung boä, taây nguyeân, vuøng kinh teá troïng ñieåm phía nam, caû nöôùc vaø quoác teá. Ñöùc troïng laø vung coù khi haäu ñaát ñai thuaän lôïi cho phaùt trieån caây coâng nghieäp vaø chaên nuoâi gia suùc lôùn. Hình thaønh neân vuøng chuyeân canh caây coâng nghieäp daøi ngaøy vôùi 3 loaïi caây troàng chính la caø pheâ, daâu taèm vaø cheø. Trong thôøi gian qua huyeän Ñöùc Troïng coù toác ñoä phaùt trieån kinh teá khaù. toâng saûn phaåm (GDP) treân ñòa baøn Huyeän giai ñoaïn 1996 – 2004 ñaït 30,9% ( cao gaáp 2,8 laàn möùc taêng tröôûng bình quaân cuûa toaøn tænh) GDP bình quaân ñaàu ngöôøi ñaõ taêng töø 1,5 trieäu ñoàng/ngöôøi naêm 1996 leân 3,2 trieäu ñoàng /ngöôøi naêm 2000 va ñeán nay ñat 5,5 trieäu ñoàng / ngöôøi, gaáp 1,24 laàn möùc bình quaân cuûa toaøn tænh. Caùc ngaønh coâng nghieäp, dich vuï, noâng nghieäp, thöông nghieäp ngaøy cang coù böôùc phaùt trieån maïnh meõ. 2. Cô caáu toå chöùc vaø hoaït ñoâng cuûa phoøng Noäi Vuï – LÑTB&XH . 2.1. Vò trí, chöùc naêng. Phoøng Noâi Vuï - LÑTB&XH laø cô quan chuyeân moân thuoâc UBND Huyeän Ñöùc Troïng, tröïc tieáp tham möu vaø trình UBND Huyeän thöïc hieän nhieäm vuï quaûn lí nhaø nöôùc treân caùc lónh vöïc veà: Noäi Vuï – LÑTB&XH treân ñòa baøn Huyeän Ñöùc Troïng. Phoøng Noäi Vu – LÑTB&XH chòu söï laõnh ñaïo tröïc tieáp vaø toaøn dieän cuaû UBND Huyeän. ñoàng thôøi chòu söï chæ ñaïo chuyeân moân, nghieäp cuï cuûa sôû LÑTB&XH tænh Laâm Ñoàng. Phoøng Noäi Vuï – LÑTB&XH coù con daáu rieâng vaø ñöôïc ñaêng kí taøi khoaûn taïi kho baïc nhaø nöôùc. 2.2. Nhiệm vuï vaø quyeàn haïn . Tham möu vaø trình UBND Huyeän veà quy hoaïch, keá hoaïch vaø tröông trình hoaït ñoängtreân caùc lónh vöïc ñöôïc giao vaø toå chöùc thöïc hieän khi ñaõ ñöôïc pheâ duyeät. SVTH: Nguyeãn Hoaøng Hieáu Trang 7
 9. www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyeãn Xuaân Tieán Baùo caùo thöïc taäp Trình UBND Huyeän ban haønh caùc chæ thò, quyeát ñònh vaø caùc vaên baûn ñeå quaûn lyù ñieàu haønh lieân quan ñeán chöùc naêng ñöôïc giao. Tham möu cho UBND Huyeän thöïc hieän nhieäm vuï cuï theå treân caùc lónh vöïc. 2.2.1. Trong lónh vöïc Noäi Vuï. Tham möu cho UBND Huyeän veà coâng taùc quaûn lyù toå chöùc boä maùy, saép seáp, thaønh laäp, taùch, nhaâp, giaûi theå, caùc phoøng ban, caùc ñôn vò söï nghieäp tröïc thuoäc UBND Huyeän sau khi coù yù kieán cuûa caáp coù thaåm quyeàn vaø theo phaân caáp. Thaåm ñònh vaø trình UBND Huyeän quy ñònh cuï theå chöùc naêng, nhieâm vu, toå chöùc boä maùy cô quan chuyeân moân, quy cheá lam vieäc cuûa caùc phoøng, ban, caùc ñôn vò söï nghieäp thuoäc söï quaûn lyù cuûa huyeän. höôùng daãn UBND caùc xaõ.thò traán xaây döïng vaø thöïc hieän quy cheá laøm vieäc. Trình UBND Huyeän ñeà aùn quy hoaïch caùn boä laõnh ñaïo phoøng, ban vaø caùc ñôn vò söï nghieäp, thöïc hieân quy trình quy hoaïch theo quy ñònh. Thöïc hieän quy cheá tuyeån duïng, boå nhieäm caùn boä ,coâng chöùc, vieân chöùc, caùn boä chuyeân traùch, coâng chöùc caáp xaõ vaø khoâng chuyeân traùch caáp xaõ, thò traán. Quaûn lyù toå chöùc boä maùy, bieân cheá thöïc hieän chính saùch ñoái vôùi caùn boä coâng chöùc, vieân chöùc nhö: ñaùnh giaù, naâng löông, khen thöôûng, kyû luaät,thoâi vieäc, höu trí, ñaøo taïo boài döôõng nghieäp vuï ñoái vôùi caùn boä, coâng chöùc vieân chöùc theo quy ñònh vaø phaân caáp. Quaûn lyù coâng taùc xaây döïng vaø quaûn lyù hoà sô ñoái vôùi caùn boä coâng chöùc, vieân chöùc vaø caùn boä chính quyeàn caáp cô sôû chuû trì tham möu, höôùng daãn caùc xaõ, thò traán thöc hieän coâng taùc quaûn lyù ñòa giôùi haønh chính, laäp hoà sô thaønh laäp, taùch nhaäp xaõ, thoân, ñaët teân ñöôøng, phoá ñuùng quy trình cuûa phaùp luaät quy ñònh. Tham möu thöïc hieän nhieâm vuï baàu cöû ñaïi bieåu quoác hoäi ñaïi bieåu HĐND caùc caáp ñuùng phaùp luaät. Thöïc hieän vieäc höôùng daãn, kieåm tra vieäc thöïc hieän phaùp luaät trong lónh vöïc toå chöùc, boä maùy caùn boä vaø xaây döïng chính quyeàn ñoái vôùi caùc Phoøng, Ban caùc ñôn vò söï nghieäp tröïc thuoäc UBND Huyeän vaø caùc xaõ, thò traán trong Huyeän. 2.2.2. Trong lónh vöïc lao ñoäng, thöông binh & xaõ hoäi. Höôùng daãn vaø chuû trì phoái hôïp vôùi caùc cô quan lieân quan ñeå höôùng daãn, thöïc hieän phaùp luaät, chính saùch cheá ñoä veà lónh vöïc lao ñoäng, tieàn löông,tieàn coâng,vieäc laøm, baûo hoä lao ñoäng, ñieàu kieän lao ñoäng, nghóa vuï lao ñoäng coâng ích, chöông trình xoùa ñoùi giaûm ngheøo. Toå chöùc thöïc hieän vaø kieåm tra thöïc hieän caùc chính saùch, cheá ñoä ñoái vôùi thöông binh, beänh binh, gia ñình lieät só, ngöôøi vaø gia ñình coù coâng vôùi caùch maïng, quaân nhaân phuïc vieân chuyeån ngaønh, ngöôøi taøn taät treû moà coâi, ngöôøi giaø yeáu khoâng coù thaân nhaân chaêm soùc, ngöôøi gaêp khoù khaên hieåm ngheøo, caùc nan SVTH: Nguyeãn Hoaøng Hieáu Trang 8
 10. www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyeãn Xuaân Tieán Baùo caùo thöïc taäp nhaân chieán tranh vaø caùc ñoái töôïng xaõ hoäi khaùc caù söï trôï giuùp cuûa nhaø nöôùc vaø xaõ hoäi. Quaûn lyù, chæ ñaïo caùc cô sôû söï nghieäp lao ñoäng thöông binh xaõ hoä, nhaø baûo trôï xaõ hoäi, ñôn vò daïy ngheà, dòch vuï vieäc laøm, cô sôû saûn xuaát cuûa thöông binh vaø ngöôøi taøn taät caùc cô sôû giaùo duïc, chöõa tri, cai nghieän, maïi daâm. Phoái hôïp vôùi caùc ngaønh, caùc ñoaøn theå xaây döïng phong traøo toaøn daân chaêm soùc giuùp ñôõ caùc ñoái töôïng chính saùch xaõ hoäi baèng caùc hình thöùc : chaêm soùc ñôøi soáng vaät chaát, tinh thaàn, thaêm hoûi, ñoäng vieân. Thöïc hieân kieåm tra thanh tra nhaø nöôùc veà vieäc chaáp haønh luaät phaùp, chính saùch veà lao ñoäng thöong binh xaõ hoäi. xem xeùt, giaûi quyeát kòp thôøi ñôn thu khieáu naïi, toá caùo cuûa coâng daân veà lónh vöïc lao ñoäng, thöông binh vaø xaõ hoäi. Höôùng daãn caùc xaõ, thò traán thöïc hieän chuyeân moân nghieäp vuï trong lónh vöïc boä maùy caùn boä, lao lónh vöïc khaùc coù lieân quan. Thöïc hieän cheá ñoä thoâng tin baùo caùo ñònh kyø hoaëc ñoät xuaát tình hình thöïc hieän nhieäm vuï ñöôïc giao theo quy ñònh cuûa UBND Huyeän vaø ñoäng thöông binh xaõ hoäi vaø caùc Sôû, Ban, Ngaønh. Quaûn lyù, söû duïng hôïp lyù nguoàn ngaân saùch ñöôïc giao ñaûm baûo cho caùc hoaït ñoäng cuûa phoøng lieân tuïc, hieäu quaû, quaûn lyù taøi saûn coá ñònh cuûa phoøng theo ñuùng quy ñònh. Thöïc hieän moät soá nhieäm vuï khaùc do UBND Huyeän giao. 2.3. Cô caáu toå chöùc vaø bieân cheá . Phoøng Noäi Vuï – LÑTB&XH huyeân ñöùc troïng coù 01 tröôûng phoøng vaø 02 Phoù tröôûng Phoøng vaø caùc coâng chöùc chuyeân moân, nghieäp vuï. Tröôûng phoøng laø ngöôiø chòu traùch nhieäm veà moïi maët hoaït ñoäng cuûa phoøng tröôùc UBND Huyeän vaø caùc sôû, ban, ngaønh veà chuyeân moân, nghieäp vuï Phoù tröôûng phoøng laø ngöôøi giuùp tröôûng phoøng chæ ñaïo moät soá maët coâng taùc, vaø chòu traùch nhieäm vôùi tröôûng phoøng veà lónh vöïc ñöôïc giao. Khi tröôûng phoøng ñi vaéng moät phoù tröôûng phoøng ñöôïc uyû nhieäm ñieàu haønh caùc hoaït ñoäng cuûa cô quan. Caùc chuyeân vieân nghieäp vuï thuïc hieân quaûn lyù caùc lónh vöïc cuï theå sau: Moät chuyeân vieân phuï traùch vieäc thoáng keâ, toå chöùc thöïc hieän caùc lónh vöïc lieân quan ñeán nghóa vuï vaø quyeàn lôïi CB,CC vaø VC. Moät chuyeân vieân phuï traùch vieäc thoáng keâ, quaûn lyù caùn boä coâng chöùc chính quyeàn cô sôû trong vieäc quy hoaïch, tuyeån duïng, söû duïng vaø giaûi quyeát caùc vaán ñeà coù lieân quan ñeán nghóa vuï vaø quyeàn lôïi cuûa caùn boä, coâng chöùc cô sôû. Moät chuyeân vieân phuï traùch coâng taùc: Baàu cöû Quoác Hoäi, ÑBHÑND caùc caáp, coâng taùc ñòa giôùi haønh chính vaø caùc lónh vöïc caûi caùch thuû tuïc haønh chính Moät chuyeân vieân phuï traùch coâng taùc: chính saùch ngöôøi coù coâng nhö: Giaûi SVTH: Nguyeãn Hoaøng Hieáu Trang 9
 11. www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyeãn Xuaân Tieán Baùo caùo thöïc taäp quyeát caùc cheá ñoä öu ñaõi khaùng chieán, caùc cheá ñoä öu ñaõi khaùc ñoái vôùi thöông binh, beänh binh, gia ñình lieät só vaø ngöôøi coù coâng. Moät chuyeân vieân phuï traùch coâng taùc chính saùch xaõ hoäi: chính saùch hoä ñoùi ngheøo, cöùu trôï xaõ hoäi, treû em moà coâi, ngöôøi giaø khoâng nôi nöông töïa, caùc teä naïn xaõ hoäi. Moät chuyeân vieân phuï traùch coâng taùc lao ñoäng: quaûn lyù lao ñoäng treân ñòa baøn huyeän nhö: Thoáng keâ, ñieàu tra lao ñoäng vieäc laøm cuûa caùc ñôn vò söû duïng lao ñoäng treân ñòa baøn, soá lao ñoäng cuûa caùc xaõ, thò traán trong toaøn huyeän, kieåm tra vieäc söû duïng lao ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp, giaûi quyeá vieäc laøm. Moät caùn boä phuï traùch keá toaùn cuûa ñôn vò vaø keá toaùn chi traû cho ñoái töôïng chính saùch nhö: thöông binh, beänh binh, gia ñình lieät só vaø caùc chính saùch khaùc kieâm vaên thö cuûa phoøng. SVTH: Nguyeãn Hoaøng Hieáu Trang 10
 12. www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyeãn Xuaân Tieán Baùo caùo thöïc taäp PHAÀN II:NOÄI DUNG BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP. I. Moät soá khaùi nieäm vaø cô sôû lí luaän. 1. Quan ñieåm chung veà xoaù ñoùi giaûm ngheøo vaø giaûi quyeát vieäc laøm. Ñoùi ngheøo vaø vieäc laøm hieän nay vaãn ñöôïc coi laø vaán ñeà nhöùc nhoái cuûa caùc quoác gia ñang phaùt trieån. Ngay ôû caùc nöôùc phaùt trieån, nhöõng nöôùc coâng nghieäp hieän ñaïi, ñoùi tuy khoâng coøn nhöng ngheøo vaø vieäc laøm vaãn laø vaán ñeà böùc suùc, ñaëc bieät ñi keøm vôùi söï phaân hoùa giai caáp, söï phaân phoái lôïi töùc vaø thu nhaäp khoâng coâng baèng trong xaõ hoäi. Ngay töø nhöõng ngaøy ñaàu ñoäc laäp, choáng “giaëc ñoùi” laø loät trong ba nhieäm vuï cuûa toaøn Ñaûng, toaøn daân maø chuû tòch Hoà Chí Minh ñaõ ñeà ra. Hieân nay xoùa ñoùi giaûm ngheøo vaø giaûi quyeát vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng caøng coù nghóa ñaëc bieät quan troïng, coù taàm chieán löôïc quan troïng trong söï nghieäp ñoåi môùi thöïc hieän vì muïc tieâu daân giaøu, nöôùc maïnh, xaõ hoäi coâng baêng, daân chuû, vaên minh theo ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa. Nöôùc ta hieän nay coù hôn 83 trieäu ngöôøi trong ñoù hôn 73% daân soá vaø hôn 65% daân soá soáng ôû noâng thoân vaø laøm noâng nghieäp ( naêm 2005). Tình traïng thieáu vieäc laøm thöôøng xuyeân vaø ñoùi ngheøo ôû nöôùc ta ñang dieãn ra ôû khu vöïc ñoái töôïng naøy. Caùc hieän töôïng ñoùi kinh nieân, ñoùi gay gaét vaø ngheøo tuyeät ñoái ña soá taäp trung ôû noâng thoân, nhaát laø caùc vuøng thuaàn noâng vaø thieân nhieân khaéc nghieät. Do vaây, khoâng theå ñaåy maïnh phaùt trieån kinh te á- xaõ hoäi, thöïc hieän moat caùch caên baûn chuyeån dòch cô caáu kinh teá trong caû nöôùc, theo yeâu caàu CNH-HÑH neáu khoâng taäp trung nhöõng ñieàu kieän vaø bieän phaùp giaûi quyeát vieäc laøm vaø xoùa ñoùi giaûm ngheøo ôû noâng thoân, taïo tieàn ñeà phaùt trieån noâng nghieäp noâng thoân vaø noâng daân trong toång theå chieán löôïc phaùt trieån con ngöôøi, phaùt trieån nguôøn nhaân löïc cuûa ñaát nöôùc. Ñaây cuõng chính laø vaán ñeà KT-XH vöøa böùc xuùc vöøa coù nghóa cô baûn, laâu daøi ñoái vôùi söï phaùt trieån ñaát nöôùc; trong xuoát quaù trình phaán ñaáu trôû thaønh moat nöôùc coâng nghieäp nhaèm ñaït ñeán moat neàn kinh teá phoàn thònh, moät xaõ hoäi hieän ñaïi ñaûm baûo cho moïi ngöôøi coù cuoäc soáng aám no haïnh phuùc. SVTH: Nguyeãn Hoaøng Hieáu Trang 11
 13. www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyeãn Xuaân Tieán Baùo caùo thöïc taäp Coù theå noùi khoâng giaûi quyeát thaønh coâng vaán ñeà vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng vaø vaán ñeà xoùa ñoùi giaûm ngheøo, ñaëc bieät laø ñoùi ngheøo vaø vaán ñeà kinh teá ôû noâng thoân ñoái vôùi noâng daân seõ khoâng theå khaéc phuïc ñöôïc haäu quaû tieâu cöïc cuûa phaân hoùa giaøu ngheøo maø ôû ñoù luoân tieàm taøng nguy cô phaân hoùa giai caáp , baàn cuøng hoùa ngöôøi ngheøo. neáu ñeå saûy ra tình traïng ñoù seõ laø ñieàu kieân nguy hieåm, gay maát oån ñònh chính trò vaø xaõ hoäi, laøm cheäch ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa. Khoâng giaûi quyeát vaán ñeà lao ñoäng seõ khoâng thaønh coâng trong vaán ñeà xoùa ñoùi giaûm ngheøo vaø nhö theá seõ khoâng thöïc hieän ñöôïc coâng baèng vaø phaùt trieån bean vöõng cuûa xaõ hoåi XHCN seõ khoâng thöïc hieän ñöôïc. Ñònh höôùng trong giai ñoaïn hieän nay ñoái vôùi nöôùc ta laø phaûi kieàm cheá toác ñoä taêng daân soá, chuyeån dòch cô caáu lao ñoäng , giaûi quyeát vieäc laøm vaø an sinh xaõ hoäi. Tieáp tuïc ñaåy maïnh xoùa ñoùi giaûm ngheøo, chuù troïng naâng cao chaát löôïng daân soá vaø phaân boá daân cö hôïp lí giöõa caùc vuøng, xaây doing caùc quy hoaïch vaø chính saùch thích hôïp nhaèm ñaùp öùng su theá chuyeån dòch cô caáu daân soá ôû noâng thoân vaø thaønh thò. Chuyeån dòch cô caáu lao ñoäng theo höôùng giaûm tyû troïng lao ñoäng noâng-laâm-ngö nghieäp suoáng döôùi 50% vaøo naêm 2010 taêng tyû troïng lao ñoäng coâng nghieäp, xaây döng vaø dòch vuï. Xaùc ñònh ñöôïc vai troø cuûa coâng taùc xoùa ñoùi giaûm ngheøo vaø giaûi quyeát vieäc laøm ñoái vôùi söï phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc Ñaûng vaø nhaø nöôùc xaùc ñònh ñaây laø muïc tieâu caàn thöïc hieän nhanh choùng vaø ñaët thaønh chöông trình quoác gia. 2. Khaùi nieäm vieäc laøm, ñoùi ngheøo vaø chuaån möïc xaùc ñònh ñoùi ngheøo. 2.1. Vieäc laøm. Vieäc laøm laø nhöõng hoaït ñoäng coù ích cho baûn thaân, gia ñình vaø xaõ hoäi, taïo ra thu nhaäp, khoâng bò phaùp luaät ngaên caám. Taïi ñieàu 13 cuûa Boä Luaät Lao Ñoäng nöôùc Coäng Hoaø Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam quy ñònh roõ; Moïi hoaït ñoäng lao ñoäng taïo ra nguoàn thu nhaäp, khoâng bò phaùp luaät caám ñeàu ñöôïc thöøa nhaän laø vieäc laøm. Caùc hoaït ñoäng lao ñoäng ñöôïc xaùc ñònh laø vieäc laøm bao goàm: Laøm caùc coâng vieäc ñöôïc traû coâng döôùi daïng tieàn hoaëc hieän vaät. Nhöõng coâng vieäc töï laøm ñeå taïo thu nhaäp cho baûn thaân vaø gia ñình mình, nhöng khoâng ñöôïc traû coâng baèng tieàn hoaëc hieän vaät cho nhöõng coâng vieäc ñoù. Taïo vieäc laøm: laø söï keát hôïp khaû naêng cuûa ngöôøi lao ñoäng vôùi tö lieäu phöông tieän saûn xuaát – dòch vuï. Hay noùi caùch khaùc taïo vieäc laøm: Thöïc chaát cuûa vieäc laøm laø traïng thaùi phuø hôïp giöõa hai yeáu toá söùc lao ñoäng vaø tö lieäu saûn xuaát, caû veà soá löôïng vaø chaát löôïng . Ñoù laø hai ñieàu kieän caàn. Muoán bieán thaønh hieän thöïc phaûi coù moâi tröôøng thuaän lôïi cho vieäc keát hôïp hai yeáu toá ñoù, tuy nhieân sau khi keát hôïp roài, coù duy SVTH: Nguyeãn Hoaøng Hieáu Trang 12
 14. www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyeãn Xuaân Tieán Baùo caùo thöïc taäp trì ñöôïc hay khoâng coøn phuï thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá nhö khaû naêng quaûn lyù, thò tröôøng… Do vaäy, taïo vieäc laøm laø quaù trình goàm boán khaâu: - Moät laø taïo ra soá löôïng vaø chaát löôïng tö lieäu saûn suaát ( Voán ñaàu tö, tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät, aùp duïng vaøo saûn xuaát, khaû naêng quaûn lyù, söû duïng kyõ thuaät, coâng ngheä). - Hai laø taïo ra soá löôïng vaø chaát löôïng söùc lao ñoäng (quy moâ daân soá, lao ñoäng giaùo duïc ñaøo taïo, phaùt trieån nguoàn nhaân löïc). - Ba laø hình thaønh moâi tröôøng thuaän lôïi coù söï keát hôïp caùc yeáu toá söùc lao ñoäng vaø tö lieäu saûn xuaát. Moâi tröôøng ñoù laø söï keát hôïp giöõa caùc yeáu toá trong heä thoáng chính saùch phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi, chính saùch khuyeán khích, thu huùt ngöôøi lao ñoäng, chính saùch baûo hoä saûn xuaát, chính saùch thaát nghieäp, chính saùch khuyeán khích ñaàu tö. - Boán laø caùc giaûi phaùp duy trì vieäc laøm oån ñònh: Quaûn lyù ñieàu haønh; thò tröôøng; khai thaùc hieäu quaû coâng suaát maùy moùc, thieát bò; naâng cao chaát löông lao ñoäng… Boán khaâu naøy coù lieân quan chaët cheõ vôùi nhau vaø heã truïc traëc ôû moät khaâu laø coù vaán ñeà ñoái vôùi taïo vieäc laøm Giaûi quyeát vieäc laøm, baûo ñaûm cho moïi ngöôøi coù khaû naêng lao ñoäng ñeàu coù cô hoäi coù vieäc laøm laø traùch nhieäm cuûa Nhaø Nöôùc, cuûa caùc doanh nghieäp vaø toaøn xaõ hoäi. 2.2. Ñoùi ngheøo vaø chuaån möïc saùc ñònh ñoùi ngheøo. Döïa treân nhöõng khaùi nieäm do caùc toå chöùc quoác teá ñöa ra vaø caên cöù vaøo hoaøn caûnh cuï theå cuûa nöôùc ta , boä lao ñoâng- thöông binh&xaõ hoäi ñaõ ñöa ra nhöõng khai nieäm vaø chuaån möïc xaùc ñònh ñoùi ngheøo ôû nöôùc ta nhö sau: 2.2.1. Dieän ngheøo:goàm ngheøo tuyeät ñoái va ngheøo töông ñoái. Ngheøo tuyeät ñoái: laø tình traïng cuûa moat boä phaän daân cö khoâng coù khaû naêng thoûa maõn nhu caàu toái thieåu cuaû con ngöôøi goàm : aên, maëc, ôû vaø nhu caàu sinh hoaït haèng ngaøy goàm vaên hoùa, y teá, giaùo duïc, ñi laïi, giao tieáp. Ngheøo töông ñoái:laø tình traïng cuûa moat boä phaän daân cö coù möùc soâng döôùi möùc soáng trung bính cuûa coäng ñoàng taïi ñòa phöông ñang xeùt. 2.2.2. Dieân ñoùi: Goàm thieáu ñoùi vaø ñoùi gay gaét. - Thieáu ñoùi laø tình traïng cuûa moät boä phaän daân cö coù möùc soáng döôùi möùc soáng toái thieåu, chæ ñuû khaû naêng ñaûm baûo coù ñöôïc soá löông thöïc böõa ñoùi böõa no vaø coù khi ñöùt böõa keùo daøi töø 1-2-3 thaùng ( soá caloric ñöôïc cung caáp haèng ngaøy SVTH: Nguyeãn Hoaøng Hieáu Trang 13
 15. www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyeãn Xuaân Tieán Baùo caùo thöïc taäp bình quaân ñaàu ngöôøi vaøo khoaûng 1500-2000 kcal). Ñoùi gay gaét: laø tình traïng cuûa moät boä phaän daân cö coù möùc soáng döôùi möùc toái thieåu, chòu ñoùi aên, ñoùi döùt böõa töø 8 thaùng trôû leân ( soá caloric ñöôïc cung caáp haèng ngaøy bình quaân ñaàu ngöôøi döôùi 1500kcal). Ngaøy 23 thaùng 9 naêm 2005, taïi hoäi thaûo hôïp taùc giöõa caùc nhaø taøi trôï vaø caùc toå chöùc chính phuû trong xoùa ñoùi giaûm ngheøo, theo ñònh höôùng giaûm ngheøo toaøn dieän hôn, coâng baèng vaø hoäi nhaäp hôn, Vieät nam seõ nhaân chuaån ngheøo ñoùi leân gaáp 2 laàn so vôùi chuaån cuõ (1998). Chuaån ngheøo môùi giai ñoaïn 2006-2010 laø: - ÔÛ noâng thoân: nhöõng hoä coù thu nhaäp 200.000ñ/ngöôøi/thaùng trôû xuoáng. - ÔÛ thaønh thò :nhöõng hoä coù thu nhaäp 260.000ñ/ngöôøi/thaùng trôû xuoáng II: Thöïc traïng vaø keát quaû ñaït ñöôïc trong coâng taùc xoùa ñoùi giaûm ngheøo vaø giaûi quyeát vieäc laøm treân ñòa baøn Huyeän Ñöùc Troïng. 1. Lónh vöïc xoùa ñoùi giaûm ngheøo. 1.1.Thực trạng công tác xóa đói giảm nghèo trong những năm qua. - Trong giai ñoaïn 2001 - 2005, toång soá hoä ngheøo toaøn huyeän laø 3.060 hoä, chieám tyû leä 10,58%; trong ñoù soá hoä ngheøo ñoàng baøo daân toäc goác Taây Nguyeân laø 1.425 hoä, so vôùi toång soá hoä ngheøo cuûa huyeän chieám tæ leä 46,57%. Ñaëc tröng hoä ngheøo cuûa huyeän laø thieáu voán, thieáu kinh nghieäm saûn xuaát, thieáu ñaát canh taùc, thieáu vieäc laøm ñoái vôùi caùc xaõ ñaëc bieät khoù khaên cô sôû haï taàng coøn yeáu keùm. Töø nhöõng khoù khaên thaùch thöùc cuûa thöïc traïng ngheøo ñoùi treân, ñaàu naêm 2001, UBND huyeän cuûng coá kieän toaøn ban ñieàu haønh XÑGN cuûa huyeän; chæ ñaïo caùc xaõ, thò traán thaønh laäp ban chæ ñaïo caáp xaõ, phaân coâng caùc thaønh vieân cuûa ban ñieàu haønh phuï traùch ñòa baøn theo doõi, phuï traùch coâng taùc XÑGN ôû cô sôû, ñoàng thôøi phaân coâng 57 ñôn vò nhaän ñôõ ñaàu, hoã trôï caùc xaõ, thò traán trong coâng taùc XÑGN. Cuï theå số hộ nghèo của töøng xaõ, thò trấn trên dịa bàn Huyện. Toång soá hoä Toång soá Tæ teä T Teân xaõ T Treân ñòa baøn Hoä ngheøo Ngheøo (%) 1 Hieäp An 1.914 244 12.74 SVTH: Nguyeãn Hoaøng Hieáu Trang 14
 16. www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyeãn Xuaân Tieán Baùo caùo thöïc taäp 2 Hieäp Thaïnh 3.285 91 2.77 3 Lieân Hieäp 2.216 238 10.74 4 N' Thoâl Haï 1.398 866 61.94 5 Bình Thaïnh 1.490 91 6.10 6 TT Lieân 8.910 394 4.42 Nghóa 7 Phuù Hoäi 3.386 368 10.86 8 Taân Hoäi 2.253 215 9.54 9 Taân Thaønh 1.203 224 18.62 1 Ninh Gia 2.647 329 12.42 0 1 Taø Hine 664 283 42.62 1 1 Ninh Loan 980 241 24.59 2 1 Ñaø Loan 2.136 243 11.37 3 1 Taø Naêng 1.166 444 38.07 4 33.648 4.271 12.70 Toång coäng -Thöïc hieän Nghò quyeát cuûa Huyeän uyû, HÑND Huyeän, ñeå ñaït muïc tieâu chöông trình XÑGN giai ñoaïn 2001-2005 haøng naêm giaûm tæ leä hoä ngheøo töø 1- 1,5%; töø 10,58% (naêm 2001) giaûm xuoáng coøn döôùi 5% (vaøo cuoái naêm 2005). SVTH: Nguyeãn Hoaøng Hieáu Trang 15
 17. www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyeãn Xuaân Tieán Baùo caùo thöïc taäp Ban chæ ñaïo xaùc ñònh troïng taâm taäp trung coâng taùc XÑGN laø caùc xaõ ÑBKK, vuøng ñoàng baøo daân toäc, vuøng saâu,vuøng xa, trong ñoù ñaàu tö xaây döïng naâng caáp cô sôû haï taàng thieát yeáu cho caùc xaõ ÑBKK, thoân buoân vuøng 3 ñeå taïo ñieàu kieän phaùt trieån saûn xuaát, naâng cao thu nhaäp cho caùc hoä ngheøo thoâng qua caùc bieän phaùp; ñaåy maïnh coâng taùc khuyeán noâng, khuyeán laâm, chuyeån giao khoa hoïc kyõ thuaät caây troàng vaät nuoâi, ñöa gioáng môùi vaøo saûn xuaát, hoïc taäp caùc moâ hình laøm kinh teá gioûi coù hieäu quaû ñeå qua ñoù caùc hoä ngheøo, hoä ñoàng baøo daân toäc aùp duïng vaøo saûn xuaát, naâng cao hieäu quaû vieäc ñaàu tö, taêng thu nhaäp, vaän ñoäng, xaây döïng caùc nguoàn quyõ hoã trôï cho chöông trình, taïo ñieàu kieän cho hoä ngheøo vay voán, giaûi quyeát vieäc laøm, hoã trôï nhaø tình thöông, nhaø ñaïi ñoaøn keát. 1.2. Keá quaû ñaït ñöôïc. Qua 5 naêm thöïc hieän chöông trình XÑGN, cuøng vôùi söï ñaåy maïnh ñaàu tö phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi, ñaëc bieät laø phaùt trieån noâng nghieäp vaø kinh teá noâng thoân, coâng taùc XÑGN ñaõ ñöôïc caùc caáp, caùc ngaønh vaø nhieàu taàng lôùp nhaân daân tham gia, nhieàu hoä ngheøo qua vay voán öu ñaõi tích cöïc phaán ñaáu, vöôn leân thoaùt ngheøo, ñöôïc caùc ñoaøn theå vaø caùc ngaønh chöùc naêng toå chöùc trieån khai nhieàu hình thöùc phong phuù ña daïng, loàng gheùp nhieàu chöông trình ñeå giaûi quyeát tình traïng ñoùi ngheøo. Caùc chöông trình döï aùn ñaõ ñöôïc trieån khai toå chöùc thöïc hieän nhö sau -Xaây döïng haï taàng cô sôû vuøng ñaët bieät khoù khaên vaø chöông trình hoã trôï ñoàng baøo daân toäc: Toång kinh phí ñaàu tö cho caùc chöông trình döï aùn trong giai ñoaïn 2001-2005 laø treân 35 tyû ñoàng, trong ñoù ñaàu tö laøm ñöôøng giao thoâng noâng thoân treân 15 tyû ñoàng cho 175 km; xaây döïng 50 coâng trình tröôøng hoïc vôùi kinh phí treân 5 tyû ñoàng; xaây döïng coâng trình thuyû lôïi vôùi kinh phí treân 2,7 tyû ñoàng; 410 hoä ñöôïc maéc ñieän nhaùnh reõ vaø ñaàu tö treân 332 km ñöôøng ñieän haï theá; ñaàu tö xaây döïng heä thoáng nöôùc saïch vôùi kinh phí treân 95 trieäu ñoàng; xaây döïng coâng trình chôï vôùi kinh phí gaàn 3 tyû ñoàng; coâng trình traïm y teá vôùi kinh phí gaàn 800 trieäu ñoàng; nhaø vaên hoaù xaõ gaàn 1 tyû ñoàng; thöïc hieän chöông trình di giaõn daân 375 hoä vôùi kinh phí thöïc hieän gaàn 1 tyû ñoàng; hoã trôï xaây döïng 460 caên nhaø cho hoä ñoàng baøo daân toäc goác Taây Nguyeân coù tình traïng nhaø taïm bôï, tranh tre nöùa laù vôùi kinh phí gaàn 2,4 tyû ñoàng; hoã trôï saûn xuaát vaø ñôøi soáng gaàn 92 tyû ñoàng; hoã trôï gioáng vaät nuoâi 30 con boø, trò giaù treân 88 trieäu ñoàng vaø giaûi quyeát ñaát saûn xuaát vaø ñaát ôû 414 ha vôùi kinh phí thöïc hieän treân 1,2 tyû ñoàng. SVTH: Nguyeãn Hoaøng Hieáu Trang 16
 18. www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyeãn Xuaân Tieán Baùo caùo thöïc taäp - Coâng taùc khuyeán noâng : Vôùi tình hình ñaïi ña soá caùc hoä ngheøo thu nhaäp chính laø saûn xuaát noâng nghieäp, vieäc giuùp hoä ngheøo tieáp thu KHKT aùp duïng vaøo quaù trình ñaàu tö saûn xuaát laø vaán ñeà raát quan troïng ñeå ngöôøi daân naâng cao naêng suaát, chaát löôïng saûn phaåm, ñem laïi thu nhaäp cao cho caùc hoä ngheøo, hoä ñoàng baøo daân toäc thieåu soá oån ñònh kinh teá sôùm thoaùt ngheøo, trong 5 naêm qua, caùc ngaønh chöùc naêng cuûa huyeän ñaõ toå chöùc caùc buoåi trình dieãn, hoäi thaûo ñaàu bôø, taäp huaán kieán thöùc saûn xuaát caây troàng vaät nuoâi, caùc ngaønh cuûa huyeän toå chöùc 200 lôùp khuyeán noâng veà troàng daâu, caø pheâ gioáng catimo, nuoâi taèm, kyõ thuaät troàng hoa, rau thöông phaåm, tre laáy maêng, nuoâi gaø thaû vöôøn, boø sinh saûn, moãi naêm treân 4 ngaøn löôït ngöôøi tham döï, trong ñoù ngöôøi ngheøo, ngöôøi daân toäc chieám 40%. Ngoaøi ra, caùc toå chöùc ñoaøn theå cuûa huyeän toå chöùc haøng traêm döï aùn nhoû hoã trôï hoäi vieân ngheøo ñaàu tö saûn xuaát; caùc döï aùn hoã trôï voán nuoâi boø sinh saûn, troàng naám meøo, troàng daâu nuoâi taèm, nuoâi deâ, boø sinh saûn, boø söõa, phaùt trieån ngheà tieåu thuû coâng nghieäp taïo cô hoäi cho hoäi vieân ñaëc bieät laø hoäi vieân ngheøo coù ñieàu kieän ñaàu tö saûn xuaát taïo nguoàn thu nhaäp oån ñònh . - Giaûi quyeát vieäc laøm , hoã trôï ñaøo taïo ngheà: Nguoàn quyõ quoác gia giaûi quyeát vieäc laøm trong 5 naêm qua ñaõ giaûi quyeát vieäc laøm, hoã trôï phaùt trieån ngaønh ngheà cho 1.500 lao ñoäng. Ban chæ ñaïo giaûi quyeát vieäc laøm cuûa huyeän ñaõ taäp trung chæ ñaïo ñaåy maïnh giaûi quyeát vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng, ñaëc bieät laø ngöôøi lao ñoäng ngheøo, ngöôøi daân toäc, nhaèm taïo thu nhaäp oån ñònh cho baûn thaân vaø gia ñình; keát quaû trong 2004 - 2005 ñaõ tö vaán treân 400 lao ñoäng ñi xuaát khaåu lao ñoäng nöôùc ngoaøi trong ñoù ñaõ giaûi quyeát ñöôïc gaàn 200 lao ñoäng laøm vieäc taïi Malaysia, Ñaøi Loan… coù vieäc laøm thu nhaäp oån ñònh. Ngoaøi vieäc tuyeån duïng ñi lao ñoäng, huyeän coøn chuù troïng ñeán vieäc phaùt trieån caùc ngaønh ngheà tieåu thuû coâng nghieäp treân ñòa baøn nhaèm naâng cao tæ troïng dòch vuï ngaønh ngheà, giaûm tæ troïng noâng nghieäp vaø trang bò ngheà cho lao ñoäng phoå thoâng, ñaõ hoã trôï 100 lao ñoäng tham gia ngheà deät thoå caåm taïi xaõ Hieäp An, 30 hoä laøm ngheà buùn phôû taïi thò traán Lieân Nghóa, hoã trôï hoïc ngheà cho con em hoä ngheøo, ngöôøi daân toäc, ngöôøi daân vuøng ñaëc bieät khoù khaên vôùi kinh phí hoã trôï 160.000.000 ñoàng . - Hoã trôï nhaø ôû cho ngöôøi ngheøo: Xaây döïng nhaø tình thöông treân ñòa baøn huyeän ñaõ trôû thaønh phong traøo maïnh meõ vôùi söï tham gia tích cöïc cuûa nhieàu ban ngaønh, toå chöùc, caù nhaân, trong 5 naêm qua, ñaõ huy ñoäng hoã trôï nhaø tình thöông cho ngöôøi ngheøo vôùi 661 caên, SVTH: Nguyeãn Hoaøng Hieáu Trang 17
 19. www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyeãn Xuaân Tieán Baùo caùo thöïc taäp trong ñoù chöông trình 134 laø 380 caên, hoã trôï cuûa Hoäi töø thieän laø 100 caên, hoã trôï söûa chöõa 89 caên, toång kinh phí laøm môùi vaø söûa chöõa nhaø tình thöông cho ngöôøi ngheøo töø 2001-2005 laø treân 4,6 tyû ñoàng. - Thöïc hieän döï aùn voán tín chaáp cuûa Ngaân haøng chính saùch xaõ hoäi: Trong 5 naêm qua, Ngaân haøng chính saùch xaõ hoäi ñaõ giaûi ngaân haøng traêm tyû ñoàng, trong ñoù coù 29 tyû ñoàng cho vay öu ñaõi (laõi xuaát thaáp, khoâng theá chaáp) cho 5.936 löôït hoä ngheøo vay, vôùi möùc bình quaân cho vay 5 trieäu ñoàng/ hoä; tính ñeán thaùng 10/2005, coù hôn 500 hoä thoaùt ngheøo ñöôïc sau khi ñöôïc söû duïng voán vay, nhieàu hoä sau khi vay coù cuoäc soáng ñöôïc caûi thieän roõ reät. - Hoã trôï y teá –giaùo duïc: + Veà lónh vöïc y teá: Trong 5 naêm qua ñaõ caáp treân 30 ngaøn theû BHYT, 80.000 theû khaùm chöõa beänh mieãn phí cho 110 ngaøn löôït ngöôøi ngheøo, ngöôøi daân vuøng ÑBKK, ngöôøi daân toäc thieåu soá , ngöôøi taøn taät, treû em moà coâi, ngöôøi giaø caû khoâng nôi nöông töïa; thöïc hieän khaùm chöõa beänh mieãn phí cho 39.626 löôït ngöôøi, toång kinh phí thöïc hieän khoaûng 900 trieäu ñoàng töø nguoàn chi ñaûm baûo xaõ hoäi. Ngoaøi ra, caùc toå chöùc nhaân ñaïo, töø thieän ñaõ toå chöùc khaùm chöõa beänh, phaãu thuaät chænh hình, phuïc hoài chöùc naêng, caáp phaùt thuoác mieãn phí cho haøng traêm löôït treû em ngheøo, ngöôøi giaø, ngöôøi taøn taät. + Veà lónh vöïc giaùo duïc: Ñaõ thöïc hieän mieãn giaûm hoïc phí cho 22.173 hoïc sinh ngheøo, ñoàng thôøi ñaõ caáp hoã trôï saùch vôû, duïng cuï hoïc taäp cho 8000 hoïc sinh ngheøo vôùi toång kinh phí treân 3,7 tyû ñoàng. Ngoaøi ra caùc toå chöùc, caùc nhaø maïnh thöôøng quaân ñaõ ñoùng goùp xaây döïng quyõ khuyeán hoïc, hoã trôï hoïc boång cho hoïc sinh ngheøo vôùi kinh phí haøng traêm trieäu ñoàng. Troïng taâm ñaåy maïnh ñaàu tö phaùt trieån ñoái vôùi xaõ ñaëc bieät khoù khaên, thoân buoân vuøng 3, ñaõ taùc ñoäng tích cöïc ñeán coâng taùc XÑGN cuûa huyeän. Qua 5 naêm thöïc hieän chöông trình XÑGN giai ñoaïn 2001-2005, phong traøo XÑGN huyeän Ñöùc Troïng ñaõ ñöôïc caùc ngaønh, Maët traän vaø caùc ñoaøn theå, caáp uûy chính quyeàn töø huyeän ñeán cô sôû Chuû tröông phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa huyeän trong nhieäm kyø qua vôùi cuõng nhö caùc toå chöùc xaõ hoäi vaø nhieàu caù nhaân trong vaø ngoaøi huyeän tham gia tích cöïc, ñaõ mang laïi keát quaû cao vôùi nhöõng giaûi phaùp hieäu quaû, thieát thöïc. Tyû leä hoä ngheøo trong toaøn huyeän töø 10,58% naêm 2001, giaûm xuoáng coøn 4,8 % naêm 2005, bình quaân haøng naêm giaûm 1% ( töông öùng 300 hoä/ naêm). Tyû leä hoä ngheøo laø ñoàng baøo daân toäc goác Taây Nguyeân töø treân 40% giaûm xuoáng coøn 15%, giaûm tyû leä ñaït muïc tieâu chöông trình ñeà ra. Ñeán naêm 2005, toång nguoàn voán huy ñoäng cuûa caùc caáp caùc ngaønh cho chöông trình XÑGN ñaõ leân tôùi haøng traêm tyû ñoàng. Söï phoái hôïp, loàng ngheùp caùc chöông trình döï aùn ñem laïi hieäu quaû cao SVTH: Nguyeãn Hoaøng Hieáu Trang 18
 20. www.HanhChinhVN.com GVHD: ThS. Nguyeãn Xuaân Tieán Baùo caùo thöïc taäp Coâng taùc XÑGN ñaõ trôû thaønh moät phong traøo saâu roäng vôùi caùc chính saùch, giaûi phaùp ñöôïc trieån khai ñoàng boä, hoã trôï thieát thöïc cho cuoäc soáng caùc hoä ngheøo. Nhieàu moâ hình XÑGN thöïc hieän coù hieäu quaû nhö moâ hình thaâm canh taêng vuï troàng rau thöông phaåm cuûa caùc hoä ñoàng baøo daân toäc thoân ÑaraHoa xaõ Hieäp An; moâ hình phaùt trieån chaên nuoâi boø sinh saûn xaõ N’Thoâl Haï, Taø Hine; moâ hình vaän ñoäng hoä khaù coù nhieàu ñaát cho hoä ngheøo möôïn ñeå saûn xuaát thaâm canh taêng vuï taïo thu nhaäp taïi xaõ Taân Hoäi; chuyeån ñoåi thaâm canh caây troàng ôû xaõ Hieäp Thaïnh, Lieân Hieäp; moâ hình noâng laâm keát hôïp vöôøn hoä gia ñình ôû xaõ Taø Naêng, Ñaø Loan vôùi caùc moâ hình ña daïng neâu treân ñaõ giuùp cho caùc hoä ngheøo khaéc phuïc khoù khaên, vöôït qua ngöôõng ñoùi ngheøo, töøng böôùc khaéc phuïc tình traïng laïc haäu trong saûn xuaát. Hoä ngheøo ñaõ ñöôïc höôûng lôïi töø caùc dòch vuï xaõ hoäi neân cuoäc soáng cuûa ñaïi boä phaän ngöôøi ngheøo ñöôïc caûi thieän. Ñeå ñaït ñöôïc keát quaû vöøa qua ngoaøi nguoàn voán cuûa caùc chöa trình döï aùn thì Maët traän caùc ñoøan theå töø huyeän ñeán cô sôû ñaõ tieán haønh nhieàu bieän phaùp giaùo duïc, truyeân truyeàn vaän ñoäng ñeå hoäi vieân ngheøo, hoä ñoàng baøo daân toäc yù thöùc ñöôïc ñeå thoùat khoûi ñoùi ngheøo thì söï noã löïc, phaán ñaáu cuûa chính hoï laø yeáu toá quyeát ñònh söï hoã trôï, höôùng daãn cuûa nhaø nöôùc chæ laø taùc ñoäng nhaát ñònh. Söï taùc ñoäng cuûa heä thoáng Maët traän – ñoaøn theå ñaõ mang laïi hieäu quaû tích cöïc, yù thöùc traùch nhieäm cuûa ngöôøi ngheøo ñöôïc naâng leân ñaïi ña soá hoä ngheøo ñaõ coá gaéng taäp trung laøm aên, vöôn leân thoùat ngheøo, vieäc tieáp caän vaø höôûng thuï caùc dòch vuï xaõ hoäi ñoái vôùi ngöôøi ngheøo, hoä ñoàng baøo daân toäc thieåu soá ngaøy caøng ñöôïc naâng leân. Ngöôøi ngheøo ñöôïc chaêm soùc veà söùc khoeû, hoã trôï giaùo duïc, aùp duïng khoa hoïc kyõ thuaät trong ñaàu tö phaùt trieån saûn xuaát. Nguoàn cho vay öu ñaõi ñeå hoã trôï saûn xuaát ñaõ thöïc söï taïo ñoäng löïc cho hoä ngheøo trong quaù trình toå chöùc phaùt trieån kinh teá hoä gia ñình. Phong traøo xaây döïng hoã trôï nhaø tình thöông cho ngöôøi ngheøo ñaõ cô baûn giaûi quyeát ñöôïc tình traïng baát xuùc veà nhaø ôû cho ngöôøi ngheøo, thoâng qua phong traøo naøy nhieàu hoä ñaõ oån ñònh ñôøi soáng theå hieän söï quan taâm toå chöùc thöïc hieän cuûa caáp uyû, chính quyeàn, maët traän, ñoaøn theå, caùc ngaønh, caùc toå chöùc, caù nhaân trong coâng taùc XÑGN.Caùc ñôn vò ñöôïc phaân coâng hoã trôï, giuùp ñôõ caùc xaõ ngheøo ñaõ coù nhieàu hoaït ñoäng thieát thöïc, kòp thôøi nhö Trung taâm giaûm ngheøo- Ñaïi hoïc Ñaø Laït, Lieân ñoaøn lao ñoäng tænh, Coâng ty kinh doanh vaø phaùt trieån nhaø Laâm Ñoàng, Hoäi CCB tænh….. Qua 5 naêm thöïc hieän chöông trình XÑGN, vieäc ñaàu tö xaây döïng cô sôû haï taàng thieát yeáu caùc xaõ vuøng xa, vuøng ñaëc bieät khoù khaên vaø vuøng ñoàng baøo daân toäc ñaõ ñaùp öùng cô baûn nhu caàu saûn xuaát vaø sinh hoaït cuûa nhaân daân, haøng traêm coâng trình ñöôïc ñöa vaøo söû duïng coù hieäu quaû thieát thöïc; ñaõ coù ñöôøng beâ toâng nhöïa ñeán trung taâm caùc xaõ, 95% caùc xaõ coù coâng trình thuyû lôïi vöøa vaø nhoû, traïm y teá, ñieän löôùi quoác gia, heä thoáng tröôøng lôùp ñöôïc kieân coá hoaù xoaù boû tình traïng SVTH: Nguyeãn Hoaøng Hieáu Trang 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2