Đề tài: TIẾP CẬN VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG E-STORE THEO CÔNG NGHỆ J2EE VỚI RATIONAL ROSE VÀ UML

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

1
593
lượt xem
285
download

Đề tài: TIẾP CẬN VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG E-STORE THEO CÔNG NGHỆ J2EE VỚI RATIONAL ROSE VÀ UML

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tìm hiểu phương pháp phân tích thiết kế ứng dụng theo hướng đối tượng bằng ngôn ngữ UML. Tiếp cận công nghệ J2EE trong việc xây dựng ứng dụng đa tầng, phân tán. Tiếp cận đặc tả EJB, công nghệ JSP, Servlet, … của kiến trúc J2EE.Xây dựng ứng dụng demo các công nghệ nói trên. Minh họa cách sử dụng Rational Rose.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: TIẾP CẬN VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG E-STORE THEO CÔNG NGHỆ J2EE VỚI RATIONAL ROSE VÀ UML

 1.   TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY SẢN NHA TRANG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN                                                        ĐỒ ÁN  TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC   Chuyên ngành Công nghệ thông tin                               Đề tài:    TIẾP CẬN VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG E-STORE THEO CÔNG  NGHỆ J2EE VỚI RATIONAL ROSE VÀ UML                                                                                                                                                                              Sinh viên thực hiện:       LÊ QUANG DUNG                                                                                                                     Giáo viên hướng dẫn:  Thầy NGUYỄN THANH TÙNG   Trang 1  
 2. Mục đích của đồ án  Tìm hiểu phương pháp phân tích thiết kế ứng dụng theo hướng đối tượng bằng ngôn ngữ UML.  Tiếp cận công nghệ J2EE trong việc xây dựng ứng dụng đa tầng, phân tán.  Tiếp cận đặc tả EJB, công nghệ JSP, Servlet, … của kiến trúc J2EE.  Xây dựng ứng dụng demo các công nghệ nói trên.  Minh họa cách sử dụng Rational Rose. Trang 2
 3. Nội dung Phần I : Giới thiệu công nghệ  Chương 1. Giới thiệu về phân tích và thiết kế hướng đối tượng với UML  Chương 2. Giới thiệu về kiến trúc J2EE Phần II: Phát triển ứng dụng  Chương 3. Phân tích mô tả yêu cầu trường hợp người dùng và kịch bản ứng dụng.  Chương 4. Thiết kế thành phần.  Chương 5. thiết kế hiện thực hoá các use case.  Chương 6. Thực hiện cài đặt và triển khai ứng dụng. Trang 3
 4. Chương 1 . Giới thiệu về phân tích và thiết kế hướng đối tượng với UML  Các khái niệm cơ bản của hướng đối tượng  Đối tượng (Object)  Lớp (Class)  Thuộc tính (Atribute)  Thao tác (Operation)  Giao tiếp–đa hình (Interface - Polymorphimse)  Thành phần (Component)  Đóng gói (Package) Trang 4  Hệ thống con (Subsystem)
 5. Chương 1 . Giới thiệu về phân tích và thiết kế hướng đối tượng với UML Phát triển hướng đối tượng  Là cách suy nghĩ mới về phần mềm dựa trên những khái niệm trừu tượng đang tồn tại trong thế giới thực.  Lợi ích và sức mạnh của hướng đối tượng.  Giảm chi phí bảo trì  Mô hình thế giới thực  Tính tin cậy cao  khả năng sử dụng lại mã nguồn cao Trang 5
 6. Chương 1 . Giới thiệu về phân tích và thiết kế hướng đối tượng với UML  Tổng quan về UML  UML phát triển trên sự hợp nhất trong các phương pháp của tác giả Booch, Rumbaugh và Jacopson, và đã được chuẩn hóa bởi OMG (Object Management Group). Trang 6
 7. Chương 1 . Giới thiệu về phân tích và thiết kế hướng đối tượng với UML  Cấu trúc View trong UML Trang 7
 8. Chương 2. Giới thiệu về hệ thống J2EE Giới thiệu sơ lược về kiến trúc J2EE  Một hệ thống J2EE tổng quát có thể gồm ba máy logic như sau: - Máy dùng cho Client - Máy J2EE Server - Máy dùng cho Database Server  Xét về các lớp để xây dựng ứng dụng thì bao gồm bốn lớp chính: - Client tier - Web tier - Business tier - EIS tier Trang 8
 9. Chương 2. Giới thiệu về hệ thống J2EE  Tổng quát các máy logic, các lớp của hệ thống J2EE Trang 9
 10. Chương 2. Giới thiệu về hệ thống J2EE  Sơ đồ thể hiện lớp nghiệp vụ (business tier), lớp khách (client tier), lớp web tier và lớp EIS tier. Trang 10
 11. Chương 2. Giới thiệu về hệ thống J2EE Kiến trúc tổng thể của một hệ thống J2EE Trang 11
 12. Chương 2. Giới thiệu về hệ thống J2EE  Giới thiệu dịch vụ JNDI (Java Naming and Directory Interface) Trang 12
 13. Chương 2. Giới thiệu về hệ thống J2EE  Tổng quan về Enterprise JavaBean(EJB)  Enterprise JavaBean  Container  EJB server Trang 13
 14. Chương 2. Giới thiệu về hệ thống J2EE  Tổng quan về Enterprise JavaBean(EJB) (tiếp)  Các loại Bean (Type of Beans), có ba loại:  Session Bean (Bean thao tác), gồm hai loại:  Stateful Session Bean  Stateless Session Bean  Entity Bean (Bean thực thể), gồm hai loại:  Bean thực thể tự quản lý(Bean – Managed Persistent Entity Beans)  Bean thực thể quản lý bởi trình chứa (Container – Managed Persistent Entity Beans) Message – driven bean Trang 14
 15. Chương 3. Phân tích yêu cầu trường hợp sử dụng và kịch bản ứng dụng.  Giới thiệu ứng dụng.  Mô tả kịch bản ứng dụng.  Phân tích yêu cầu trường hợp người dùng.  Xác định các tác nhân (Actor): khách mua hàng.  Xác định các use case: - Use case tạo tài khoản (create account) - Use case cập nhật tài khoản (update account) - Use case đăng nhập và thoát (signin and off) - Use case duyệt xem danh mục hàng (browse catalog) - Use case chọn mua hàng (shopping cart) Trang 15
 16. Sign On and Off Search Catalog Update Account Create Account Browse categories Browse Catalog Submit Order customer Browse Product Details Order Item Shoping Cart Browse Item Details Update Quantit y Item Add and Remove It em Trang 16
 17. Chương 3. Phân tích yêu cầu trường hợp sử dụng và kịch bản ứng dụng. Mô tả các use case Phân tích miền ứng dụng  Tìm các lớp giao diện  Tìm các lớp nghiệp vụ  Nhận diện các kết hợp  Nhận diện các thao tác  Nhận diện các thuộc tính Trang 17
 18. Chương 3. Lược đồ lớp sign in ở pha phân tích MainForm SignInForm signin() browsecat al og() 0..1 0..1 signin() updateac count() create account() displaycat al og() enter user name and password() displayshoppingc art () display() search() display user information() signout() display message() creat eaccount () 1..* Signon 1 username SigninHandler password (from P etsto reEJB) getPassWord() sign in user() updatePassWord() 1 0..* check password() create() validate entered username and password() remove() add signin() 0..1 retrieves userId 0..* Address ContactInformation Account (f rom Ut il ity) (from account) (from Uti l i ty) telephone userId getStreetName1() email password getStreetName2() address status getCity() Contac tInformation getState() getEMail() getZipCode() getAddress() create() getCountry() getTelephone() update() get user info() get email addres s() Trang 18 fi nd account ()
 19. Chương 3. Lược đồ tuần tự của sign in trong pha phân tích : MainForm : SignInForm : SigninHandler : Signon : Account : customer 1:/ /si gn in() 2:/ /displ ay() 3://enter user name and password( ) 4://sign in user( ) 5://validate entered username and password( ) 6://find account( ) 7://get PassWord( ) 8:/ /c heck password( ) 9://add signin( ) 10://display user information( ) Trang 19
 20. Chương 4. Thiết kế thành phần  Thiết kế kiến trúc: theo kiến trúc MVC (Model- View-Controller) Trang 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản