intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề Tài: Trình bày định nghĩa và nội dung định naghĩa vật chất của Lê Nin. Nêu lên ý nghĩa thực tiễn và bài học áp dụng cho bản thân

Chia sẻ: Nguyen Minh Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

279
lượt xem
67
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác" (TG nhấn mạnh).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề Tài: Trình bày định nghĩa và nội dung định naghĩa vật chất của Lê Nin. Nêu lên ý nghĩa thực tiễn và bài học áp dụng cho bản thân

  1. ĐỊNH NGHĨA VẬT CHẤT LÊ NIN CHU THỊ PHƯƠNG THẢO K13NH9 “Trình bày định nghĩa và nội dung định nghĩa vật chất của Lê Nin. ĐỀ TÀI : Nêu lên ý nghĩa thực tiễn và bài học áp dụng cho bản thân.” Bài làm I – ĐỊNH NGHĨA VẬT CHẤT LÊ NIN A- Định nghĩa vật chất . Kế thừa tư tưởng của C. Mác và Ph.ăngghen; tổng kết những thành tựu khoa học tự nhiên cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX và từ nhu cầu của cuộc đ ấu tranh chống chủ nghĩa duy tâm, V.I. Lênin đã định nghĩa: "Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan đ ược đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác" (TG nhấn mạnh). Ở định nghĩa này, V.I.Lênin phân biệt hai vấn đề quan trọng: Trước hết là phân biệt vật chất với tư cách là phạm trù triết học với các quan niệm của khoa học tự nhiên về cấu tạo và những thuộc tính cụ thể của các đ ối tượng các dạng vật chất khác nhau. Vật chất với tư cách là phạm trù triết học dùng chỉ vật chất nói chung, vô hạn, vô tận, không sinh ra, không mất đi; còn các đối tượng, các dạng vật chất khoa học cụ thể nghiên cứu đều có giới hạn, có sinh ra và mất đi để chuyển hóa thành cái khác. Vì vậy, không thể quy vật chất nói chung về vật thể, không thể đồng nhất vật chất nói chung với những dạng cụ thể của vật chất như các nhà duy vật trong lịch sử cổ đại, cận đại đã làm. Thứ hai là trong nhận thức luận, đặc trưng quan trọng nhất để nhận biết vật chất chính là thuộc tính khách quan. Khách quan, theo V.I.Lênin là "cái đang tồn tại độc lập với loài người và với cảm giác của con người". Trong đời sống xã hội, vật chất "theo ý nghĩa là tồn tại xã hội không phụ thuộc vào ý thức xã hội của con người". Về mặt nhận thức luận thì khái niệm vật chất không có nghĩa gì khác hơn: "thực tại khách quan tồn tại độc lập với ý thức con người và được ý thức con người phản ánh". B – Nội dung vật chất của Lê Nin . - Vật chất là cái tồn tại khách quan bên ngoài ý thức và không phụ thuộc vào ý thức, bất kể sự tồn tại ấy con người đã nhận thức được hay chưa nhận thức được. Điều này cho ta nhận thấy rằng vật chất tồn tại độc lập với ý thức. Ý thức của con người không quyết định sự tồn tại của vật chất cho dù con người có nhận thức được vật chất đó có tồn tại hay không. Trong thực tế cuộc sống con người, ý th ức GVHD : NGUYỄN SANH CHÂU 1
  2. ĐỊNH NGHĨA VẬT CHẤT LÊ NIN CHU THỊ PHƯƠNG THẢO K13NH9 giúp con người cảm nhận được sự tồn tại của vật chất và từ đó đưa ra những quan niệm đúng đắn hơn trong hoạt động sống của mình. Những vật chất mà con người đang cảm nhận được chính là những cái đã có sẳn và nó tồn tại một cách hách quan. - Vật chất là cái gây nên cảm giác ở con người khi gián tiếp hoặc trực tiếp tác động lên giác quan của con người. Khi con người cảm nhận được sự tồn tại của vật chất có nghĩa là khi đó một trong những giác quan của con người cảm nhận được sự tồn tại về hình dáng, kích thước, màu sắc, âm thanh...của vật chất. Chính những giác quan này tạo cho con người có cảm giác khác nhau khi nhìn thấy những dạng vật chất khác nhau. Cảm giác, tư duy, ý thức chỉ là sự phản ánh của vật chất. - Trong thế giới hiện tại, con người cảm nhận mọi thứ bằng các giác quan và đồng thời vật chất là cái "được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh", V.I.Lênin muốn nhấn mạnh rằng bằng những phương thức nhận thức khác nhau (chép lại, chụp lại, phản ánh...) con người có thể nhận thức được thế giới vật chất. Từ cảm giác đến tư duy hay cao hơn nữa là nhận thức thì vật chất vẫn là yêu t ố trung gian không thể thiếu. II – Ý NGHĨA CỦA ĐỊNH NGHĨA VẬT CHẤT LÊ NIN Với những nội dung cơ bản như trên định nghĩa vật chất của V. I. Lênin có nhiều ý nghĩa to lớn. - Khi khẳng định vật chất là "thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác", "tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác" , V.I.Lênin đã thừa nhận rằng, trong nhận thức luận, vật chất là tính thứ nhất, là nguồn gốc khách quan của cảm giác, ý thức. - Khi khẳng định vật chất là cái "được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh", V.I.Lênin muốn nhấn mạnh rằng bằng những phương thức nhận thức khác nhau (chép lại, chụp lại, phản ánh...) con người có thể nhận thức được thế giới vật chất. Như vậy, định nghĩa vật chất của V.I.Lênin đã bác bỏ quan điểm của chủ nghĩa duy tâm, bác bỏ thuyết không thể biết, đã khắc phục được những hạn chế trong các quan điểm của chủ nghĩa duy vật trước Mác về vật chất. - Đồng thời, định nghĩa vật chất của V.I.Lênin còn có ý nghĩa định hướng đối với khoa học cụ thể trong việc tìm kiếm các dạng hoặc các hình thức mới của vật thể trong thế giới. - Khi nhận thức các hiện tượng thuộc đời sống xã hội, định nghĩa vật chất của V.I.Lênin đã cho phép xác định cái gì là vật chất trong lĩnh vực xã hội. Từ đó giúp các nhà khoa học có cơ sở lý luận để giải thích những nguyên nhân cuối cùng của các biến cố xã hội, những nguyên nhân thuộc về sự vận động của phương thức sản xuất; trên cơ sở ấy, người ta có thể tìm ra các phương án tối ưu để hoạt đ ộng thúc đẩy xã hội phát triển. GVHD : NGUYỄN SANH CHÂU 2
  3. ĐỊNH NGHĨA VẬT CHẤT LÊ NIN CHU THỊ PHƯƠNG THẢO K13NH9 III – ÁP DỤNG BẢN THÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM Trong cuộc sống của con người hiện nay xuất hiện những vấn đ ề r ất khó - giải quyết. Đặc biệt là vấn đề “ khan hiêm”. Khan hiếm ở đây là gì? Thực chất đó là về những nhu cầu cuộc sống thì vô hạn mà khả năng con người và nguồn tài nguyên thì có hạn. Để sử dụng hiểu quả nhất con người cần có sự lựa chọn. Lựa chọn sao cho thõa mãn được mong muốn của bản thân mình mà không vượt ra khỏi khả năng vốn có. Đó là một trong những nguyên tắc cuộc sống mà “Định nghĩa vật chất LeNin” hướng tới. - Để mọi hành động của bản thân mình luôn đi đúng hướng con người cần có một sự lựa chọn thật đúng đắn. Vì vậy để hoàn thành một công việc hay đưa ra được một quyết định, bản thân con người cần suy nghĩ kĩ vấn đề trước khi ra quyết định. Khái niệm “vật chất xã hội” là nền tảng vững chắc khi con người quyết định một vấn đề trong cuộc sống. Đó là cơ sở lý luận cao nhất cho mọi hành động đưa ra. - Từ “định nghĩa vật chất của Lê Nin” ta có thể tự tin thực hiện những hành động, có thể bỏ qua quan điểm của chủ nghĩa duy tâm, bác bỏ thuyết không thể biết để tiến hành thực hiện những hoạt động trong cuộc sống với suy nghĩ mọi vấn đ ề đều có câu trả lời ở các mộc thời gian khác nhau.Từ đó mỗi cá nhân có thể đ ưa ra những lý giải của bản thân mình,tự tin hơn trong cuộc sống. - Trong hoạt động thöïc tieãn vaø lyù luaän n ếu áp dụng “Định nghĩa vật chất LeNin” sẽ giúp coù söï gaén boù chaët cheõ vôùi nhau. Lyù luaän phaûi gaén boù vôùi thöïc tieãn lyù luaän khoâng gaén boù vôùi thöïc tieãn seõ trôû thaønh lyù luaän xuoâng giaùo ñieàu. Coøn hoaït ñoäng thöïc tieãn cuõng phaûi gaén vôùi lyù luaän. Neáu hoaït ñoäng thöïc tieãn khoâng gaén boù vôùi lyù luaän thì seõ rôi vaø tình traïng moø maãn, muø quaùng. Hoaït ñoäng lyù luaän (ñoái xöùng lyù tính vaø töï giaùc): baát kyø moät lyù luaän naøo thì phaûi ñöôïc xaây döïng treân cô sôû xuaát phaùt töø nhu caàu böùc xuùc cuûa ñôøi soáng thöïc tieãn vaø nhaèm ñeå giaûi quyeát ñöôïc nhu caàu ñoù. - Xuaát phaùt töø thöïc teá baûn thaân caùc ñôøi soáng thöïc tieãn noù coù giaù trò thöïc noù luoân luoân vaän ñoäng bieán ñoåi cho neân lyù luaän thöïc tieãn cao thì noù cuõng khoâng ngaøy ñöôïc ñieàu chænh boå xung ñeå cho noù phuø hôïp vôùi ñieàu kieän thöïc tieãn ñaõ thay ñoåi. Ñaûng ta cho raèng phaûi trung thaønh vôùi chuû nghóa Mac-Leânin tö töôûng Hoà Chí Minh nhöng phaûi vaän duïng saùng taïo cho phuø vôùi ñieàu kieän KT-KH ngaøy nay (ñoù laø CMKH-CN hieän ñaïi). GVHD : NGUYỄN SANH CHÂU 3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2