intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống in lậu của hệ thống liên ngành phòng chống in lậu

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

76
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung đề tài trình bày về: Quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của hệ thống liên ngành phòng, chống in lậu; thực trạng in lậu và công tác phòng chống in lậu của hệ thống liên ngành phòng, chống in lậu; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống in lậu của hệ thống liên ngành phòng chống in lậu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống in lậu của hệ thống liên ngành phòng chống in lậu

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG<br /> THANH TRA BỘ<br /> <br /> BÁO CÁO TÓM TẮT<br /> ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG IN<br /> LẬU CỦA HỆ THỐNG LIÊN NGÀNH<br /> PHÒNG CHỐNG IN LẬU<br /> <br /> Mã số: 84-15-KHKT-QL<br /> <br /> Chủ trì nhiệm vụ: Nguyễn Ngọc Thủy, Ngô Mạnh Hùng<br /> Cộng tác viên: Lê Hữu Phương, Đỗ Hữu Trí, Ngô Huy Toàn, Nguyễn<br /> Thanh Hiếu, Nguyễn Phan Phúc, Lê Việt Dũng, Nguyễn Hồng Phúc,<br /> Nguyễn Xuân Tư, Dư Thị Thanh Lan, Phạm Thị Xuân Thủy, Nguyễn<br /> Quang Toàn, Ngô Thị Hồng Sâm<br /> <br /> Hà Nội, tháng 11/2015<br /> <br /> BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG<br /> THANH TRA BỘ<br /> <br /> BÁO CÁO TÓM TẮT<br /> ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG IN<br /> LẬU CỦA HỆ THỐNG LIÊN NGÀNH<br /> PHÒNG CHỐNG IN LẬU<br /> <br /> Mã số: 84-15-KHKT-QL<br /> <br /> Xác nhận của cơ quan chủ trì nhiệm vụ<br /> <br /> Chủ trì nhiệm vụ<br /> <br /> Nguyễn Ngọc Thủy<br /> <br /> Ngô Mạnh Hùng<br /> <br /> Hà Nội, tháng 11/2015<br /> <br /> PHẦN MỞ ĐẦU<br /> <br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Trong những năm qua, ngành xuất bản nước ta đã có bước phát triển vững<br /> chắc, phục vụ tốt nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền đường lối,<br /> chính sách của Đảng và Nhà nước trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Sách và xuất<br /> bản phẩm nói chung có nội dung ngày càng phong phú và đa dạng, nhiều ấn<br /> phẩm có chất lượng cao, được phát hành rộng khắp trong và ngoài nước, góp<br /> phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng tâm hồn, bản lĩnh con người Việt Nam và làm<br /> giàu thêm các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.<br /> Tuy nhiên, hiện nay hoạt động xuất bản, in, phát hành đang phải đối mặt với<br /> những khó khăn, thách thức của mặt trái cơ chế thị trường và bộc lộ nhiều yếu<br /> kém, bất cập. Một trong những yếu kém, bất cập đó là tình trạng in lậu sách chưa<br /> được ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh. Để công tác phòng, chống in lậu<br /> sách đạt hiệu quả, thực hiện Thông tư liên tịch số 16/2009/TTLT-BTTTT-BCA<br /> ngày 12/5/2009 giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an về phối hợp<br /> phòng, chống in lậu, các cơ quan chức năng đã thành lập Đoàn liên ngành phòng,<br /> chống in lậu trung ương và đội liên ngành phòng chống in lậu ở các địa phương.<br /> Sau 6 năm đi vào hoạt động, hệ thống liên ngành phòng, chống in lậu đã tổ chức<br /> thực hiện nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra theo chương trình, kế hoạch hoặc đột<br /> xuất và xử lý vi phạm trong hoạt động in trên phạm vi toàn quốc; tổ chức hướng<br /> dẫn, tuyên truyền, học tập, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về in và công tác phòng,<br /> chống in lậu. Mặc dù đạt được những kết quả nhất định, hoạt động phòng, chống<br /> in lậu của hệ thống liên ngành vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập cần phải<br /> chỉnh sửa hoặc thay đổi như: Tồn tại mang tính hình thức, thiếu hiệu quả; mô<br /> hình, tổ chức của hệ thống liên ngành phòng, chống in lậu còn chưa hợp lý; quy<br /> định về chức năng, nhiệm vụ của đoàn, đội liên ngành chưa phù hợp; vị trí, mối<br /> quan hệ công tác của hệ thống liên ngành với các cơ quan quản lý nhà nước còn<br /> lỏng lẻo, chưa rõ ràng. Chính vì thế, cần thiết phải có sự đánh giá khách quan,<br /> khoa học về hiệu quả tổ chức và hoạt động của hệ thống liên ngành về phòng,<br /> 1<br /> <br /> chống in lậu trong thời gian qua và đề ra các giải pháp nhằm góp phần nâng cao<br /> hiệu quả công tác phòng, chống in lậu trong thời gian tới.<br /> Đến nay, ở trong nước và nước ngoài, chưa có công trình nào tập trung<br /> nghiên cứu về hoạt động của hệ thống liên ngành phòng chống in lậu cũng như<br /> về hiệu quả công tác phòng, chống in lậu của hệ thống liên ngành.<br /> Bởi vậy, đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống in lậu của<br /> hệ thống liên ngành phòng chống in lậu là vấn đề nghiên cứu mới, không trùng<br /> lắp với các công trình đã công bố. Các giải pháp được đề xuất trong đề tài sẽ<br /> mang tính sáng tạo, phù hợp và khả năng ứng dụng cao trong thực tiễn.<br /> 2. Mục đích nghiên cứu<br /> Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống in lậu của hệ<br /> thống liên ngành phòng chống in lậu.<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> - Đối tượng nghiên cứu: Công tác phòng, chống in lậu của hệ thống liên<br /> ngành phòng chống in lậu.<br /> - Phạm vi nghiên cứu: Hiệu quả công tác phòng, chống in lậu của Đoàn liên<br /> ngành phòng chống in lậu Trung ương và đội liên ngành phòng chống in lậu ở<br /> các địa phương từ năm 2009 đến nay (tập trung chủ yếu vào hoạt động của Đoàn<br /> liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương).<br /> 4. Nội dung nghiên cứu<br /> Để giải quyết được nhiệm vụ của đề tài, đề tài tập trung nghiên cứu<br /> những vấn đề chính sau:<br /> - Quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của hệ thông liên ngành<br /> phòng, chống in lậu và các quy định liên quan; thực trạng in lậu và công tác<br /> phòng, chống in lậu của hệ thống liên ngành phòng chống in lậu từ 2009 đến<br /> nay; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng,<br /> chống in lậu của hệ thống liên ngành phòng chống in lậu.<br /> Chương 1: Quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của hệ<br /> thống liên ngành phòng, chống in lậu<br /> 2<br /> <br /> Từ trang 08 đến trang 27, tập trung nghiên cứu 02 vấn đề làm cơ sở để<br /> triển khai các nội dung nghiên cứu của đề tài:<br /> 1. Các quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của hệ thống liên ngành<br /> phòng, chống in lậu<br /> 2. Một số quy định liên quan<br /> Trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của hệ<br /> thông liên ngành phòng, chống in lậu như quy định về tổ chức, quy định về hoạt<br /> động và một số quy định liên quan như quy định về xuất bản, quyền tác giả, thuế<br /> thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp. Đây là những cơ sở cần thiết để<br /> hệ thống liên ngành phòng, chống in lậu hoạt động trong thời gian qua.<br /> Chương 2: Thực trạng in lậu và công tác phòng chống in lậu của hệ<br /> thống liên ngành phòng, chống in lậu.<br /> Từ trang 29 đến trang 53, đây là chương trọng tâm của Đề tài tập trung<br /> triển khai nghiên cứu những nội dung chính như sau:<br /> 1. Thực trạng in lậu<br /> 2. Thực trạng tổ chức và hoạt động của hệ thống liên ngành phòng, chống<br /> in lậu.<br /> Mặc dù thuật ngữ “in lậu” chưa được khái niệm rõ ràng trong các văn bản<br /> quy phạm pháp luật, nhưng tình trạng in trái phép, in không phép đã diễn ra khá<br /> lâu, gây nhiều hậu quả đối với xã hội. Với sự đa dạng của chủ thể in lậu và đối<br /> tượng bị in lậu cùng với các thủ đoạn hoạt động tinh vi của các đối tượng đã<br /> khiến cho công tác phòng, chống in lậu gặp nhiều khó khăn.<br /> Trong bối cảnh đó, hệ thống liên ngành phòng, chống in lậu đã được hình<br /> thành và bước đầu phát huy được hiệu quả nhất định, cùng với các cơ quan chức<br /> năng xử lý nhiều vụ việc vi phạm về in, góp phần làm trong sạch môi trường in<br /> tại Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình hoạt động của hệ thống liên ngành cũng đã<br /> bộc lộ các hạn chế, tồn tại về mô hình tổ chức, công tác xây dựng pháp luật,<br /> tuyên truyền, phổ biến pháp luật, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm,<br /> công tác phối hợp, công tác bảo đảm. Chính vì vậy, nghiên cứu, xác định các<br /> 3<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2