intTypePromotion=1

Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống in lậu của hệ thống liên ngành phòng chống in lậu

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
50
lượt xem
0
download

Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống in lậu của hệ thống liên ngành phòng chống in lậu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung đề tài trình bày về: Quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của hệ thống liên ngành phòng, chống in lậu; thực trạng in lậu và công tác phòng chống in lậu của hệ thống liên ngành phòng, chống in lậu; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống in lậu của hệ thống liên ngành phòng chống in lậu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống in lậu của hệ thống liên ngành phòng chống in lậu

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG<br /> THANH TRA BỘ<br /> <br /> BÁO CÁO TÓM TẮT<br /> ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG IN<br /> LẬU CỦA HỆ THỐNG LIÊN NGÀNH<br /> PHÒNG CHỐNG IN LẬU<br /> <br /> Mã số: 84-15-KHKT-QL<br /> <br /> Chủ trì nhiệm vụ: Nguyễn Ngọc Thủy, Ngô Mạnh Hùng<br /> Cộng tác viên: Lê Hữu Phương, Đỗ Hữu Trí, Ngô Huy Toàn, Nguyễn<br /> Thanh Hiếu, Nguyễn Phan Phúc, Lê Việt Dũng, Nguyễn Hồng Phúc,<br /> Nguyễn Xuân Tư, Dư Thị Thanh Lan, Phạm Thị Xuân Thủy, Nguyễn<br /> Quang Toàn, Ngô Thị Hồng Sâm<br /> <br /> Hà Nội, tháng 11/2015<br /> <br /> BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG<br /> THANH TRA BỘ<br /> <br /> BÁO CÁO TÓM TẮT<br /> ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG IN<br /> LẬU CỦA HỆ THỐNG LIÊN NGÀNH<br /> PHÒNG CHỐNG IN LẬU<br /> <br /> Mã số: 84-15-KHKT-QL<br /> <br /> Xác nhận của cơ quan chủ trì nhiệm vụ<br /> <br /> Chủ trì nhiệm vụ<br /> <br /> Nguyễn Ngọc Thủy<br /> <br /> Ngô Mạnh Hùng<br /> <br /> Hà Nội, tháng 11/2015<br /> <br /> PHẦN MỞ ĐẦU<br /> <br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Trong những năm qua, ngành xuất bản nước ta đã có bước phát triển vững<br /> chắc, phục vụ tốt nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền đường lối,<br /> chính sách của Đảng và Nhà nước trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Sách và xuất<br /> bản phẩm nói chung có nội dung ngày càng phong phú và đa dạng, nhiều ấn<br /> phẩm có chất lượng cao, được phát hành rộng khắp trong và ngoài nước, góp<br /> phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng tâm hồn, bản lĩnh con người Việt Nam và làm<br /> giàu thêm các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.<br /> Tuy nhiên, hiện nay hoạt động xuất bản, in, phát hành đang phải đối mặt với<br /> những khó khăn, thách thức của mặt trái cơ chế thị trường và bộc lộ nhiều yếu<br /> kém, bất cập. Một trong những yếu kém, bất cập đó là tình trạng in lậu sách chưa<br /> được ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh. Để công tác phòng, chống in lậu<br /> sách đạt hiệu quả, thực hiện Thông tư liên tịch số 16/2009/TTLT-BTTTT-BCA<br /> ngày 12/5/2009 giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an về phối hợp<br /> phòng, chống in lậu, các cơ quan chức năng đã thành lập Đoàn liên ngành phòng,<br /> chống in lậu trung ương và đội liên ngành phòng chống in lậu ở các địa phương.<br /> Sau 6 năm đi vào hoạt động, hệ thống liên ngành phòng, chống in lậu đã tổ chức<br /> thực hiện nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra theo chương trình, kế hoạch hoặc đột<br /> xuất và xử lý vi phạm trong hoạt động in trên phạm vi toàn quốc; tổ chức hướng<br /> dẫn, tuyên truyền, học tập, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về in và công tác phòng,<br /> chống in lậu. Mặc dù đạt được những kết quả nhất định, hoạt động phòng, chống<br /> in lậu của hệ thống liên ngành vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập cần phải<br /> chỉnh sửa hoặc thay đổi như: Tồn tại mang tính hình thức, thiếu hiệu quả; mô<br /> hình, tổ chức của hệ thống liên ngành phòng, chống in lậu còn chưa hợp lý; quy<br /> định về chức năng, nhiệm vụ của đoàn, đội liên ngành chưa phù hợp; vị trí, mối<br /> quan hệ công tác của hệ thống liên ngành với các cơ quan quản lý nhà nước còn<br /> lỏng lẻo, chưa rõ ràng. Chính vì thế, cần thiết phải có sự đánh giá khách quan,<br /> khoa học về hiệu quả tổ chức và hoạt động của hệ thống liên ngành về phòng,<br /> 1<br /> <br /> chống in lậu trong thời gian qua và đề ra các giải pháp nhằm góp phần nâng cao<br /> hiệu quả công tác phòng, chống in lậu trong thời gian tới.<br /> Đến nay, ở trong nước và nước ngoài, chưa có công trình nào tập trung<br /> nghiên cứu về hoạt động của hệ thống liên ngành phòng chống in lậu cũng như<br /> về hiệu quả công tác phòng, chống in lậu của hệ thống liên ngành.<br /> Bởi vậy, đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống in lậu của<br /> hệ thống liên ngành phòng chống in lậu là vấn đề nghiên cứu mới, không trùng<br /> lắp với các công trình đã công bố. Các giải pháp được đề xuất trong đề tài sẽ<br /> mang tính sáng tạo, phù hợp và khả năng ứng dụng cao trong thực tiễn.<br /> 2. Mục đích nghiên cứu<br /> Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống in lậu của hệ<br /> thống liên ngành phòng chống in lậu.<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> - Đối tượng nghiên cứu: Công tác phòng, chống in lậu của hệ thống liên<br /> ngành phòng chống in lậu.<br /> - Phạm vi nghiên cứu: Hiệu quả công tác phòng, chống in lậu của Đoàn liên<br /> ngành phòng chống in lậu Trung ương và đội liên ngành phòng chống in lậu ở<br /> các địa phương từ năm 2009 đến nay (tập trung chủ yếu vào hoạt động của Đoàn<br /> liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương).<br /> 4. Nội dung nghiên cứu<br /> Để giải quyết được nhiệm vụ của đề tài, đề tài tập trung nghiên cứu<br /> những vấn đề chính sau:<br /> - Quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của hệ thông liên ngành<br /> phòng, chống in lậu và các quy định liên quan; thực trạng in lậu và công tác<br /> phòng, chống in lậu của hệ thống liên ngành phòng chống in lậu từ 2009 đến<br /> nay; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng,<br /> chống in lậu của hệ thống liên ngành phòng chống in lậu.<br /> Chương 1: Quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của hệ<br /> thống liên ngành phòng, chống in lậu<br /> 2<br /> <br /> Từ trang 08 đến trang 27, tập trung nghiên cứu 02 vấn đề làm cơ sở để<br /> triển khai các nội dung nghiên cứu của đề tài:<br /> 1. Các quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của hệ thống liên ngành<br /> phòng, chống in lậu<br /> 2. Một số quy định liên quan<br /> Trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của hệ<br /> thông liên ngành phòng, chống in lậu như quy định về tổ chức, quy định về hoạt<br /> động và một số quy định liên quan như quy định về xuất bản, quyền tác giả, thuế<br /> thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp. Đây là những cơ sở cần thiết để<br /> hệ thống liên ngành phòng, chống in lậu hoạt động trong thời gian qua.<br /> Chương 2: Thực trạng in lậu và công tác phòng chống in lậu của hệ<br /> thống liên ngành phòng, chống in lậu.<br /> Từ trang 29 đến trang 53, đây là chương trọng tâm của Đề tài tập trung<br /> triển khai nghiên cứu những nội dung chính như sau:<br /> 1. Thực trạng in lậu<br /> 2. Thực trạng tổ chức và hoạt động của hệ thống liên ngành phòng, chống<br /> in lậu.<br /> Mặc dù thuật ngữ “in lậu” chưa được khái niệm rõ ràng trong các văn bản<br /> quy phạm pháp luật, nhưng tình trạng in trái phép, in không phép đã diễn ra khá<br /> lâu, gây nhiều hậu quả đối với xã hội. Với sự đa dạng của chủ thể in lậu và đối<br /> tượng bị in lậu cùng với các thủ đoạn hoạt động tinh vi của các đối tượng đã<br /> khiến cho công tác phòng, chống in lậu gặp nhiều khó khăn.<br /> Trong bối cảnh đó, hệ thống liên ngành phòng, chống in lậu đã được hình<br /> thành và bước đầu phát huy được hiệu quả nhất định, cùng với các cơ quan chức<br /> năng xử lý nhiều vụ việc vi phạm về in, góp phần làm trong sạch môi trường in<br /> tại Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình hoạt động của hệ thống liên ngành cũng đã<br /> bộc lộ các hạn chế, tồn tại về mô hình tổ chức, công tác xây dựng pháp luật,<br /> tuyên truyền, phổ biến pháp luật, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm,<br /> công tác phối hợp, công tác bảo đảm. Chính vì vậy, nghiên cứu, xác định các<br /> 3<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2