intTypePromotion=1

Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Nghiên cứu xây dựng mô hình thực nghiệm và đưa ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho OpenFlow Switch nhằm tiết kiệm năng lượng trong trung tâm mạng dữ liệu

Chia sẻ: Bautroibinhyen24 Bautroibinhyen24 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
54
lượt xem
2
download

Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Nghiên cứu xây dựng mô hình thực nghiệm và đưa ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho OpenFlow Switch nhằm tiết kiệm năng lượng trong trung tâm mạng dữ liệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Nghiên cứu xây dựng mô hình thực nghiệm và đưa ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho OpenFlow Switch nhằm tiết kiệm năng lượng trong trung tâm mạng dữ liệu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Nghiên cứu xây dựng mô hình thực nghiệm và đưa ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho OpenFlow Switch nhằm tiết kiệm năng lượng trong trung tâm mạng dữ liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> BÁO CÁO TÓM TẮT<br /> <br /> ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM<br /> VÀ ĐƢA RA CÁC GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƢỢNG<br /> CHO OPENFLOW SWITCH NHẰM TIẾT KIỆM NĂNG<br /> LƢỢNG TRONG TRUNG TÂM MẠNG DỮ LIỆU<br /> Mã số: Đ2013-06-14-BS<br /> <br /> Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Hoàng Vũ<br /> <br /> Đà Nẵng, 11/2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> BÁO CÁO TÓM TẮT<br /> <br /> ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM<br /> VÀ ĐƢA RA CÁC GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƢỢNG<br /> CHO OPENFLOW SWITCH NHẰM TIẾT KIỆM NĂNG<br /> LƢỢNG TRONG TRUNG TÂM MẠNG DỮ LIỆU<br /> Mã số: Đ2013-06-14-BS<br /> <br /> Xác nhận của cơ quan chủ trì đề tài<br /> (ký, họ và tên, đóng dấu)<br /> <br /> Chủ nhiệm đề tài<br /> <br /> ThS. Trần Hoàng Vũ<br /> <br /> Đà Nẵng, 11/2014<br /> <br /> 1<br /> <br /> DANH SÁCH NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU<br /> ĐỀ TÀI VÀ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH<br /> Chủ nhiệm đề tài:<br /> ThS. Trần Hoàng Vũ – Khoa Điện trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng<br /> Tham gia đề tài:<br /> PGS. TS. Phạm Ngọc Nam – Viện Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội<br /> Đơn vị phối hợp chính: Lab ESRC & Lab SDN - Trường ĐHBKHN<br /> Đại diện: ThS. Trần Thanh, KS.Vũ Quang Trọng.<br /> <br /> 2<br /> <br /> THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> 1. Thông tin chung:<br /> - Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình thực nghiệm và đưa ra các giải pháp tiết<br /> kiệm năng lượng cho OpenFlow Switch nhằm tiết kiệm năng lượng trong trung tâm<br /> mạng dữ liệu.<br /> - Mã số: Đ2013-06-14-BS<br /> - Chủ nhiệm: ThS. Trần Hoàng Vũ<br /> - Thành viên tham gia: PGS. TS. Phạm Ngọc Nam<br /> - Cơ quan chủ trì: Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng<br /> - Thời gian thực hiện: Từ tháng 12/2013 đến tháng 11/2014<br /> 2. Mục tiêu:<br /> - Xây dựng hệ thống thực nghiệm đo đạc năng lượng cho OpenFlow Switch<br /> - Đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho OpenFLow Switch<br /> 3. Tính mới và sáng tạo:<br /> -<br /> <br /> Các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho OpenFlow Switch<br /> <br /> 4. Tóm tắt kết quả nghiên cứu:<br /> - Mở rộng bản tin điều khiển OpenFlow<br /> - Các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho OpenFLow Switch<br /> 5. Tên sản phẩm:<br /> - OpenFLow Switch có khả năng tiết kiệm năng lượng<br /> 6. Hiệu quả, phƣơng thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng:<br /> - Hệ thống thực nghiệm đo đạc năng lượng có thể dùng cho các nghiên cứu tiếp tục về<br /> OpenFlow Switch.<br /> - Các giải pháp tiết kiệm năng lượng được đề xuất có thể áp dụng để sản xuất cho các<br /> chuyển mạch thương mại sử dụng trong trung tâm dữ liệu.<br /> <br /> 3<br /> 7. Hình ảnh, sơ đồ minh họa chính<br /> <br /> Hệ thống thực nghiệm đo đạc năng lƣợng OpenFlow Switch<br /> <br /> Xác nhận của cơ quan chủ trì đề tài<br /> (ký, họ và tên, đóng dấu)<br /> <br /> Chủ nhiệm đề tài<br /> <br /> ThS. Trần Hoàng Vũ<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2