intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và ứng dụng lò dầu truyền nhiệt đốt nhiên liệu kết hợp than đá và Biogas trong các nhà máy sản xuất tinh bột sắn xuất khẩu

Chia sẻ: Đinh Phương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

88
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và ứng dụng lò dầu truyền nhiệt đốt nhiên liệu kết hợp than đá và Biogas trong các nhà máy sản xuất tinh bột sắn xuất khẩu có nội dung gồm 6 chương. Chương 1: tổng quan về dây chuyền công nghệ sản xuất tinh bột sắn. Chương 2: tổng quan về lò dầu truyền nhiệt. Chương 3: cơ sở lý thuyết tính toán thiết kết lò dầu truyền nhiệt đốt hỗn hợp than đá và biogas. Chương 5: triển khai ứng dụng và kiểm nghiệm. Chương 6: Đánh giá hiệu quả kinh tế. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và ứng dụng lò dầu truyền nhiệt đốt nhiên liệu kết hợp than đá và Biogas trong các nhà máy sản xuất tinh bột sắn xuất khẩu

B• GIÁO D C!VÀ!"ÀO!T#O<br /> ••I H•C •À N•NG<br /> <br /> BÁO CÁO TÓM T!T •" TÀI<br /> KHOA H•C VÀ CÔNG NGH# C$P B%<br /> <br /> NGHIÊN C&U THI'T K', CH' T•O VÀ &NG D(NG<br /> LÒ D)U TRUY"N NHI#T •*T NHIÊN LI#U<br /> K'T H+P THAN •Á VÀ BIOGAS TRONG CÁC<br /> NHÀ MÁY S-N XU$T TINH B%T S!N XU$T KH.U<br /> Mã s/: B2014-01-18<br /> <br /> Xác nh3n c5a c6 quan ch5 trì 78 tài<br /> (ký, h• tên, •óng d•u)<br /> <br /> Ch5 nhi9m 78 tài<br /> (ký, h• tên)<br /> <br /> Tr;n V<br /> <br /> DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA VÀ •?N V@<br /> PH*I H+P THEC HI#N •" TÀI<br /> Tên!$%!tài:!! Nghiên cFu thiJt kJ, chJ tQo và Fng dWng lò d;u truy8n nhi9t<br /> 7/t nhiên li9u kJt hZp than 7á và biogas trong các nhà máy s[n xu\t tinh<br /> b]t s^n xu\t kh_u`<br /> Mã!s&:!!!B2014-01-18<br /> Ch'!nhi(m!$%!tài: PGS.!TS.!Tr)n!V*n!Vang<br /> C+!quan!ch'!trì!$%!tài:!",i!h-c!"à!N/ng<br /> Danh!sách!thành!viên!tham!gia!th0c!hi(n!$%!tài:<br /> TT<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> He và tên<br /> <br /> •6n vf công tác và<br /> ljnh vwc chuyên môn<br /> <br /> N]i dung nghiên cFu<br /> cW thz 7{Zc giao<br /> <br /> · Ch• Nhi•m •• tài<br /> · Xây d!ng •• c"#ng chi ti$t,<br /> · T%ng quan v• lò d&u truy•n<br /> nhi•t và 'ng d(ng trong nhà<br /> máy ch$ bi$n tinh b)t s*n.<br /> Tr12ng!"H!Bách!Khoa<br /> · T%ng h+p c# s- lý thuy$t tính<br /> PGS. TS.<br /> ",i!h-c!"à!N/ng<br /> toán nhiên li•u và tính nhi•t lò<br /> Tr)n!V*n!Vang Chuyên!ngành!K3!thu4t! d&u truy•n nhi•t. Tính toán thi$t<br /> k$ bu/ng •0t k$t h+p 2 lo1i<br /> nhi(t!và!máy!l,nh<br /> nhiên li•u khác pha cho lò d&u<br /> truy•n nhi•t. Xây d!ng qui trình<br /> công ngh• ch$ t1o và l*p •3t lò<br /> d&u truy•n nhi•t.<br /> · Vi$t báo cáo và b4o v•.<br /> GVC. TS.<br /> Tr&n Thanh<br /> S#n<br /> <br /> Tr"5ng 6H Bách Khoa<br /> 61i h7c 6à N8ng<br /> Chuyên ngành K9 thu:t<br /> nhi•t và máy l1nh<br /> <br /> · T%ng h+p c# s- lý thuy$t<br /> tính toán k$t c;u c# khí lò d&u<br /> truy•n nhi•t. Tính thi$t k$ và<br /> ch$ t1o lò d&u truy•n nhi•t có<br /> ki tri•u kCal?h.<br /> <br /> Tr"5ng 6H Bách Khoa · T%ng quan v• công ngh• s4n<br /> xu;t biogas nhà máy ch$ bi$n<br /> PGS.TS.<br /> 61i h7c 6à N8ng<br /> tinh b)t s*n và các v;n •• v• •0t<br /> Võ Chí Chính Chuyên ngành K9 thu:t<br /> biogas. X@ lý s0 li•u th!c<br /> nhi•t và máy l1nh<br /> nghi•m và phân tính •ánh giá.<br /> <br /> Ghi<br /> chú<br /> <br /> TT<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> 7<br /> <br /> H• và tên<br /> <br /> !"n v# công tác và<br /> l$nh v%c chuyên môn<br /> <br /> N&i dung nghiên c'u<br /> c( th) *+,c giao<br /> <br /> Ghi<br /> chú<br /> <br /> · Th" ký •• tài<br /> Tr"5ng 6H Bách Khoa<br /> · 6o •1c và th@ nghi•m h•<br /> TS.<br /> 61i h7c 6à N8ng<br /> th0ng thi$t bA. 6ánh giá hi•u qu4<br /> Thái Ng7c S#n Chuyên ngành K9 thu:t kính t$ k9 thu:t c•a lò d&u<br /> truy•n nhi•t s;y tính b)t s*n có<br /> nhi•t và máy l1nh<br /> bu/ng •0t k$t h+p.<br /> Tr"5ng Cao •Dng công<br /> ngh• - 6H6N<br /> <br /> · L*p •3t lò truy•n nhi•t<br /> GVC. TS.<br /> · L*p •3t h• th0ng thi$t bA<br /> Phan Quý Trà Chuyên ngành K9 thu:t công ngh• lò d&u truy•n nhi•t<br /> s;y tính b)t s*n.<br /> nhi•t và máy l1nh<br /> Th.S.<br /> Mã Ph"Ec<br /> Hoàng<br /> <br /> Tr"5ng 6H Bách Khoa<br /> 61i h7c 6à N8ng<br /> · V:n hành và hi•u chFnh các<br /> Chuyên ngành K9 thu:t thông s0 k9 thu:t<br /> nhi•t và máy l1nh<br /> <br /> H7c viên cao<br /> Tr"5ng 6H Bách Khoa · Tham gia v:n hành, •o •1c<br /> h7c và sinh<br /> và hi•u chFnh các thông s0 k9<br /> 61i h7c 6à N8ng<br /> thu:t<br /> viên<br /> <br /> !-N V. PH/I H0P CHÍNH<br /> Tên *"n v#<br /> Trong và ngoài n+1c<br /> <br /> N&i dung ph2i h,p nghiên<br /> c'u<br /> <br /> H• và tên ng+3i *4i<br /> di5n *"n v#<br /> <br /> C.ty TNHH c# nhi•t •i•n<br /> l1nh bách khoa POLYCO<br /> <br /> Ph0i h+p nghiên c'u, tri
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2