intTypePromotion=1

Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu trong các công ty niêm yết đến sự đồng biến động giá cổ phiếu của công ty - Nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Chia sẻ: Bautroibinhyen24 Bautroibinhyen24 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
66
lượt xem
5
download

Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu trong các công ty niêm yết đến sự đồng biến động giá cổ phiếu của công ty - Nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu trong các công ty niêm yết đến sự đồng biến động giá cổ phiếu của công ty - Nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu trong các công ty niêm yết đến sự đồng biến động giá cổ phiếu của công ty - Nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> BÁO CÁO TÓM TẮT<br /> ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC SỞ HỮU TRONG CÁC<br /> CÔNG TY NIÊM YẾT ĐẾN SỰ ĐỒNG BIẾN ĐỘNG GIÁ CỔ<br /> PHIẾU CỦA CÔNG TY: NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƯỜNG<br /> CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM<br /> Mã số: Đ2015-04-56<br /> <br /> Chủ nhiệm đề tài: TS. ĐẶNG TÙNG LÂM<br /> <br /> Đà Nẵng, Tháng 09 năm 2016<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU............................................................................................ 1<br /> CHƯƠNG 1. CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ BIẾN ĐỘNG ĐỒNG BỘ<br /> GIÁ CỔ PHIẾU VÀ CẤU TRÚC SỞ HỮU TRONG CÁC<br /> CÔNG TY.......................................................................................... 4<br /> 1.1. KHÁI QUÁT BIẾN ĐỘNG ĐỒNG BỘ GIÁ CỔ PHIẾU .......... 4<br /> 1.1.1. Biến động đồng bộ giá cổ phiếu (Synchronicity) ........... 4<br /> 1.1.2. Biến động đồng bộ và tính thông tin của giá cổ phiếu<br /> (Informativeness)................................................................................ 4<br /> 1.1.3. Ý nghĩa kinh tế của biến động đồng bộ giá cổ phiếu ..... 5<br /> 1.2. CẤU TRÚC SỞ HỮU TRONG CÔNG TY ................................ 6<br /> 1.3. CÁC NGHIÊN CỨU VỀ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ<br /> BIẾN ĐỘNG ĐỒNG BỘ GIÁ CỔ PHIẾU ........................................ 7<br /> 1.3.1. Các nghiên cứu ở góc độ vĩ mô ...................................... 7<br /> 1.3.2. Các nghiên cứu ở góc độ công ty ................................... 8<br /> 1.3.3. Khoảng trống nghiên cứu ............................................. 12<br /> 1.4. GIẢ THUYẾT VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC SỞ HỮU<br /> ĐẾN SỰ BIẾN ĐỘNG ĐỒNG BỘ GIÁ CỔ PHIẾU ...................... 12<br /> CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU .................................... 14<br /> 2.1. MẪU NGHIÊN CỨU ................................................................ 14<br /> 2.2. XÂY DỰNG CÁC BIẾN NGHIÊN CỨU ................................ 14<br /> 2.2.1. Đồng biến động giá cổ phiếu........................................ 14<br /> 2.2.2. Đo lường biến sở hữu ................................................... 15<br /> 2.2.3. Biến kiểm soát .............................................................. 15<br /> 2.3. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ........................................................ 15<br /> CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ..................................... 16<br /> 3.1. THỐNG KÊ MÔ TẢ BIẾN ĐỘNG ĐỒNG BỘ GIÁ CỔ PHIẾU<br /> VÀ CẤU TRÚC SỞ HỮU TRONG CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT . 16<br /> 3.1.1. Thống kê mô tả ............................................................. 16<br /> <br /> 3.1.2. Ma trận tương quan ...................................................... 16<br /> 3.2. ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC SỞ HỮU ĐẾN SỰ BIẾN<br /> ĐỘNG ĐỒNG BỘ GIÁ CỔ PHIẾU ................................................ 18<br /> 3.2.1. Cổ đông lớn và biến động đồng bộ giá cổ phiếu .......... 18<br /> 3.2.2. Nhà đầu tư nước ngoài và biến động đồng bộ giá cổ<br /> phiếu ................................................................................................. 19<br /> 3.2.3. Sở hữu nhà nước và biến động đồng bộ giá cổ phiếu... 20<br /> 3.3. KIỂM ĐỊNH TÍNH BỀN VỮNG CỦA KẾT QUẢ NGHIÊN<br /> CỨU (ROBUSTNESS CHECKS).................................................... 21<br /> CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN<br /> CỨU ................................................................................................. 27<br /> 4.1. KẾT LUẬN ............................................................................... 27<br /> 4.2. CÁC HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN TRỊ ......................... 27<br /> <br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> 1. Thông tin chung<br /> - Tên đề tài: Ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu trong các công ty<br /> niêm yết đến sự đồng biến động giá cổ phiếu của công ty: Nghiên<br /> cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam<br /> - Mã số: Đ2015-04-56<br /> - Chủ nhiệm: TS. Đặng Tùng Lâm<br /> - Thành viên tham gia: ThS. Trần Nguyễn Trâm Anh<br /> - Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng<br /> - Thời gian thực hiện:Từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 9 năm 2016<br /> 2. Mục tiêu<br /> Đánh giá được ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu trong các công<br /> ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam đến sự đồng biến<br /> động giá cổ phiếu của công ty.<br /> 3. Tính mới và sáng tạo<br /> Thứ nhất, về mặt học thuật, nghiên cứu làm rõ thêm mối quan<br /> hệ giữa cấu trúc sở hữu và sự đồng biến động giá cổ phiếu công ty ở<br /> một nước đang phát triển. Thứ hai, về mặt thực tiễn, nghiên cứu có ý<br /> nghĩa cả đối với nhà đầu tư trong việc phân tích và xây dựng danh<br /> mục đầu tư, và các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động của thị<br /> trường chứng khoán trong việc ổn định và gia tăng hiệu quả của thị<br /> trường, giảm đi rủi ro hệ thống của thị trường, và cuối cùng để thị<br /> trường chứng khoán thật sự là kênh dẫn vốn hiệu quả cho nền kinh tế.<br /> 4. Tóm tắt kết quả nghiên cứu<br /> Sử dụng dữ liệu của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch<br /> Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà<br /> Nội trong khoảng thời gian từ 2007 đến 2014 và phân tích hồi quy<br /> dựa trên dữ liệu bảng, kết quả từ nghiên cứu cho thấy cổ đông lớn và<br /> <br /> nhà đầu tư nước ngoài có ảnh hưởng nghịch chiều đến sự biến động<br /> đồng bộ giá cổ phiếu. Ngược lại, sở hữu nhà nước có tác động thuận<br /> chiều đến sự biến động đồng bộ giá cổ phiếu. Kết quả này phù hợp<br /> với lập luận rằng cổ đông lớn và nhà đầu tư nước ngoài góp phần cải<br /> thiện tính thông tin của giá cổ phiếu, và do vậy giảm đi mức độ theo<br /> đó giá các cổ phiếu đồng biến động với nhau.<br /> 5. Tên sản phẩm<br /> - Sản phẩm khoa học: Hai bài báo, 1 bài đã được đăng trên<br /> Tạp chí Phát triển Kinh tế, và 1 bài đã được chấp nhận đăng trên Tạp<br /> chí Kinh tế và Phát triển trong năm 2016 (Có xác nhận của Tổng<br /> Biên tập Tạp chí).<br /> - Sản phẩm đào tạo: Hướng dẫn 1 học viên cao học đã bảo vệ<br /> thành công luận văn thạc sỹ; Tham gia hướng dẫn 1 nghiên cứu sinh.<br /> 6. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu<br /> và khả năng áp dụng<br /> Kết quả nghiên cứu sẽ được sử dụng làm:<br /> - Tài liệu nghiên cứu phục vụ cho hoạt động giảng dạy đại<br /> học và sau đại học trong lĩnh vực tài chính.<br /> - Tài liệu tham khảo cho những nhà quản lý thị trường để có<br /> căn cứ xây dựng các chính sách quản lý, đảm bảo cho thị trường hoạt<br /> động hiệu quả.<br /> - Tài liệu tham khảo cho những nhà quản trị công ty và những<br /> người có lợi ích trong công ty để có căn cứ xây dựng những cơ chế<br /> quản trị công ty hiệu quả nhằm tăng giá trị công ty.<br /> - Tài liệu tham khảo cho các nhà đầu tư để có cơ sở đưa ra<br /> quyết định đầu tư phù hợp.<br /> Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu sẽ được chuyển giao cho<br /> Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Kinh tế. Báo cáo cũng sẽ được<br /> chuyển giao cho cơ quan quản lý (Ủy ban Chứng khoán), công ty<br /> chứng khoán.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2