intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu trong các công ty niêm yết đến sự đồng biến động giá cổ phiếu của công ty - Nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Chia sẻ: Bautroibinhyen24 Bautroibinhyen24 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

89
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu trong các công ty niêm yết đến sự đồng biến động giá cổ phiếu của công ty - Nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu trong các công ty niêm yết đến sự đồng biến động giá cổ phiếu của công ty - Nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> BÁO CÁO TÓM TẮT<br /> ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC SỞ HỮU TRONG CÁC<br /> CÔNG TY NIÊM YẾT ĐẾN SỰ ĐỒNG BIẾN ĐỘNG GIÁ CỔ<br /> PHIẾU CỦA CÔNG TY: NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƯỜNG<br /> CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM<br /> Mã số: Đ2015-04-56<br /> <br /> Chủ nhiệm đề tài: TS. ĐẶNG TÙNG LÂM<br /> <br /> Đà Nẵng, Tháng 09 năm 2016<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU............................................................................................ 1<br /> CHƯƠNG 1. CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ BIẾN ĐỘNG ĐỒNG BỘ<br /> GIÁ CỔ PHIẾU VÀ CẤU TRÚC SỞ HỮU TRONG CÁC<br /> CÔNG TY.......................................................................................... 4<br /> 1.1. KHÁI QUÁT BIẾN ĐỘNG ĐỒNG BỘ GIÁ CỔ PHIẾU .......... 4<br /> 1.1.1. Biến động đồng bộ giá cổ phiếu (Synchronicity) ........... 4<br /> 1.1.2. Biến động đồng bộ và tính thông tin của giá cổ phiếu<br /> (Informativeness)................................................................................ 4<br /> 1.1.3. Ý nghĩa kinh tế của biến động đồng bộ giá cổ phiếu ..... 5<br /> 1.2. CẤU TRÚC SỞ HỮU TRONG CÔNG TY ................................ 6<br /> 1.3. CÁC NGHIÊN CỨU VỀ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ<br /> BIẾN ĐỘNG ĐỒNG BỘ GIÁ CỔ PHIẾU ........................................ 7<br /> 1.3.1. Các nghiên cứu ở góc độ vĩ mô ...................................... 7<br /> 1.3.2. Các nghiên cứu ở góc độ công ty ................................... 8<br /> 1.3.3. Khoảng trống nghiên cứu ............................................. 12<br /> 1.4. GIẢ THUYẾT VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC SỞ HỮU<br /> ĐẾN SỰ BIẾN ĐỘNG ĐỒNG BỘ GIÁ CỔ PHIẾU ...................... 12<br /> CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU .................................... 14<br /> 2.1. MẪU NGHIÊN CỨU ................................................................ 14<br /> 2.2. XÂY DỰNG CÁC BIẾN NGHIÊN CỨU ................................ 14<br /> 2.2.1. Đồng biến động giá cổ phiếu........................................ 14<br /> 2.2.2. Đo lường biến sở hữu ................................................... 15<br /> 2.2.3. Biến kiểm soát .............................................................. 15<br /> 2.3. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ........................................................ 15<br /> CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ..................................... 16<br /> 3.1. THỐNG KÊ MÔ TẢ BIẾN ĐỘNG ĐỒNG BỘ GIÁ CỔ PHIẾU<br /> VÀ CẤU TRÚC SỞ HỮU TRONG CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT . 16<br /> 3.1.1. Thống kê mô tả ............................................................. 16<br /> <br /> 3.1.2. Ma trận tương quan ...................................................... 16<br /> 3.2. ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC SỞ HỮU ĐẾN SỰ BIẾN<br /> ĐỘNG ĐỒNG BỘ GIÁ CỔ PHIẾU ................................................ 18<br /> 3.2.1. Cổ đông lớn và biến động đồng bộ giá cổ phiếu .......... 18<br /> 3.2.2. Nhà đầu tư nước ngoài và biến động đồng bộ giá cổ<br /> phiếu ................................................................................................. 19<br /> 3.2.3. Sở hữu nhà nước và biến động đồng bộ giá cổ phiếu... 20<br /> 3.3. KIỂM ĐỊNH TÍNH BỀN VỮNG CỦA KẾT QUẢ NGHIÊN<br /> CỨU (ROBUSTNESS CHECKS).................................................... 21<br /> CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN<br /> CỨU ................................................................................................. 27<br /> 4.1. KẾT LUẬN ............................................................................... 27<br /> 4.2. CÁC HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN TRỊ ......................... 27<br /> <br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> 1. Thông tin chung<br /> - Tên đề tài: Ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu trong các công ty<br /> niêm yết đến sự đồng biến động giá cổ phiếu của công ty: Nghiên<br /> cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam<br /> - Mã số: Đ2015-04-56<br /> - Chủ nhiệm: TS. Đặng Tùng Lâm<br /> - Thành viên tham gia: ThS. Trần Nguyễn Trâm Anh<br /> - Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng<br /> - Thời gian thực hiện:Từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 9 năm 2016<br /> 2. Mục tiêu<br /> Đánh giá được ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu trong các công<br /> ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam đến sự đồng biến<br /> động giá cổ phiếu của công ty.<br /> 3. Tính mới và sáng tạo<br /> Thứ nhất, về mặt học thuật, nghiên cứu làm rõ thêm mối quan<br /> hệ giữa cấu trúc sở hữu và sự đồng biến động giá cổ phiếu công ty ở<br /> một nước đang phát triển. Thứ hai, về mặt thực tiễn, nghiên cứu có ý<br /> nghĩa cả đối với nhà đầu tư trong việc phân tích và xây dựng danh<br /> mục đầu tư, và các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động của thị<br /> trường chứng khoán trong việc ổn định và gia tăng hiệu quả của thị<br /> trường, giảm đi rủi ro hệ thống của thị trường, và cuối cùng để thị<br /> trường chứng khoán thật sự là kênh dẫn vốn hiệu quả cho nền kinh tế.<br /> 4. Tóm tắt kết quả nghiên cứu<br /> Sử dụng dữ liệu của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch<br /> Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà<br /> Nội trong khoảng thời gian từ 2007 đến 2014 và phân tích hồi quy<br /> dựa trên dữ liệu bảng, kết quả từ nghiên cứu cho thấy cổ đông lớn và<br /> <br /> nhà đầu tư nước ngoài có ảnh hưởng nghịch chiều đến sự biến động<br /> đồng bộ giá cổ phiếu. Ngược lại, sở hữu nhà nước có tác động thuận<br /> chiều đến sự biến động đồng bộ giá cổ phiếu. Kết quả này phù hợp<br /> với lập luận rằng cổ đông lớn và nhà đầu tư nước ngoài góp phần cải<br /> thiện tính thông tin của giá cổ phiếu, và do vậy giảm đi mức độ theo<br /> đó giá các cổ phiếu đồng biến động với nhau.<br /> 5. Tên sản phẩm<br /> - Sản phẩm khoa học: Hai bài báo, 1 bài đã được đăng trên<br /> Tạp chí Phát triển Kinh tế, và 1 bài đã được chấp nhận đăng trên Tạp<br /> chí Kinh tế và Phát triển trong năm 2016 (Có xác nhận của Tổng<br /> Biên tập Tạp chí).<br /> - Sản phẩm đào tạo: Hướng dẫn 1 học viên cao học đã bảo vệ<br /> thành công luận văn thạc sỹ; Tham gia hướng dẫn 1 nghiên cứu sinh.<br /> 6. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu<br /> và khả năng áp dụng<br /> Kết quả nghiên cứu sẽ được sử dụng làm:<br /> - Tài liệu nghiên cứu phục vụ cho hoạt động giảng dạy đại<br /> học và sau đại học trong lĩnh vực tài chính.<br /> - Tài liệu tham khảo cho những nhà quản lý thị trường để có<br /> căn cứ xây dựng các chính sách quản lý, đảm bảo cho thị trường hoạt<br /> động hiệu quả.<br /> - Tài liệu tham khảo cho những nhà quản trị công ty và những<br /> người có lợi ích trong công ty để có căn cứ xây dựng những cơ chế<br /> quản trị công ty hiệu quả nhằm tăng giá trị công ty.<br /> - Tài liệu tham khảo cho các nhà đầu tư để có cơ sở đưa ra<br /> quyết định đầu tư phù hợp.<br /> Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu sẽ được chuyển giao cho<br /> Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Kinh tế. Báo cáo cũng sẽ được<br /> chuyển giao cho cơ quan quản lý (Ủy ban Chứng khoán), công ty<br /> chứng khoán.<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=89

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2