intTypePromotion=1

Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Nghiên cứu xây dựng Driver điều khiển thiết bị ngoại vi cho hệ thống nhúng Linux

Chia sẻ: Bautroibinhyen27 Bautroibinhyen27 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
63
lượt xem
5
download

Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Nghiên cứu xây dựng Driver điều khiển thiết bị ngoại vi cho hệ thống nhúng Linux

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu về hệ thống nhúng xây dựng các Driver điều khiển trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết làm cơ sở xây dựng các chương trình điều khiển và thực nghiệm trên bo mạch nhúng nhằm tìm hiểu về hệ thống nhúng cấu trúc hoạt động của bo nhúng cũng như môi trường phát triển ứng dụng để làm cơ sở tiếp cho các nghiên cứ ứng dụng điều khiển xử lý chuyên sâu trong tương lai.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Nghiên cứu xây dựng Driver điều khiển thiết bị ngoại vi cho hệ thống nhúng Linux

B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O<br /> Đ I H C ĐÀ N NG<br /> <br /> BÁO CÁO TÓM T T<br /> Đ TÀI KHOA H C VÀ CÔNG NGH<br /> C P Đ I H C ĐÀ N NG<br /> <br /> NGHIÊN C U XÂY D NG DRIVER<br /> ĐI U KHI N THI T B NGO I VI CHO<br /> H TH NG NHÚNG LINUX<br /> Mã s : Đ2012-06-05<br /> Ch nhi m ñ tài: Th.S Phan Ng c Kỳ<br /> <br /> Đà N ng, 12/2012<br /> 1<br /> <br /> Đ I H C ĐÀ N NG<br /> TRƯ NG CAO Đ NG CÔNG NGH<br /> <br /> THÔNG TIN K T QU NGHIÊN C U<br /> 1. Thông tin chung:<br /> - Tên ñ tài: Nghiên c u xây d ng Driver ñi u khi n thi t<br /> b ngo i vi cho h th ng nhúng Linux<br /> - Mã s : Đ2012-06-05<br /> <br /> - Ch nhi m: Phan Ng c Kỳ<br /> - Thành viên tham gia:<br /> - Cơ quan ch trì: Trư ng Cao ñ ng Công ngh<br /> - Th i gian th c hi n: 12 tháng<br /> 2. M c tiêu: Tìm hi u v h th ng nhúng Linux và ng d ng<br /> trong ñi u khi n thi t b<br /> <br /> 3. Tính m i và sáng t o:<br /> Th c hi n xây d ng Kernel Linux ph c v cho m c ñích<br /> ñi u khi n thi t b th c nghi m trên h th ng nhúng linux<br /> Xây d ng chương trình ñi u khi n trên n n Linux<br /> 4. Tóm t t k t qu nghiên c u:<br /> Xây d ng Kernel Linux cho bo nhúng Linux<br /> Phát tri n ng d ng ñi u khi n thi t b c a h th ng nhúng<br /> linux<br /> 5. Tên s n ph m:<br /> Driver ñi u khi n thi t b vào ra<br /> 6. Hi u qu , phương th c chuy n giao k t qu nghiên<br /> c u và kh năng áp d ng:<br /> 2<br /> <br /> Các chương trình ng d ng ho t ñ ng t t có th phát tri n<br /> xây d ng máy tính b ng ch y h ñi u hành linux<br /> 7. Hình nh, sơ ñ minh h a chính<br /> <br /> Ngày 12 tháng 12 năm 2012<br /> <br /> 3<br /> <br /> M ñ u<br /> Đ tv nñ .<br /> Trong xu hư ng phát tri n và d báo v công ngh máy tính, hi n t i<br /> công ngh máy tính ñang trong giai ño n phát tri n th 3 hay còn<br /> g i là th h 3. Các máy tính ngày nay ñư c ñưa vào s d ng và tr<br /> thành b ph n không th thi u trong các h th ng ñi u khi n t ñơn<br /> gi n cho ñ n ph c t p. V i vai trò và ch c năng c a mình nên máy<br /> tính ngày càng thu nh l i ñ thích ng cho các b ph n ñi u khi n<br /> nh m ti t ki m năng lư ng và t c ñ . Bên c nh ñó các tài nguyên<br /> cũng ñư c c u hình cho phù h p v i ñ i tư ng ñi u khi n, các h<br /> th ng máy tính nh này ñư c g i là h th ng nhúng, như v y h<br /> th ng nhúng s giúp cho vi c gi m giá thành s n ph m ñ ng th i<br /> giúp cho thi t b ñi u khi n ngày càng thân thi n hơn v i con ngư i.<br /> Do yêu c u ñi u khi n c a các thi t b c n ph i thông minh hơn, thân<br /> thi n v i con ngư i hơn, nên cá thi t b c m tay thông d ng hi n nay<br /> th t s tr thành m t v t d ng không th thi u trong các ho t ñ ng<br /> h ng ngày c a con ngư i. T các thi t ph c v thông tin liên l c, v i<br /> ch c năng nghe g i (tho i) và tin nh n (text) thì ngày nay các thi t b<br /> này không ng ng phát tri n v các tính năng khác. Hi n nay có r t<br /> nhi u công ty ñi vào s n xu t gia công h th ng nhúng, các thi t b<br /> nhúng không ng ng ñư c phát tri n và ng d ng m t cách ñ i trà ñ<br /> tr thành PDA, máy tính b n PAD…. Các thi t b ñi u khi n dân<br /> d ng ñơn gi n (máy gi t, lò vi sóng…) không ng ng gia tăng các<br /> ch c năng nh m giúp cho thi t b ñư c ho t ñ ng t i ưu, v i các<br /> ch c năng n i tr i và ti t ki m năng lư ng, các h th ng ñi u khi n<br /> l n như h th ng ñi u hi n trong ô tô, các dây chuy n s n xu t t<br /> ñ ng, các h th ng quân s … v i ng d ng h th ng nhúng cũng<br /> không ngoài m c ñích tăng ñ n ñ nh, chính xác an toàn hơn.<br /> các trư ng cao ñ ng, ñ i h c có các chuyên ngành Đi n t ñ ng,<br /> Đi n t ñã ñưa n i dung nhúng vào gi ng d y và xây d ng thành m t<br /> chuyên ngành riêng bi t. T i trư ng Cao ñ ng công ngh các chuyên<br /> ngành trên ñã ñư c gi ng d y các môn v vi x lý ho c vi ñi u khi n<br /> 4<br /> <br /> nhưng môn h th ng nhúng chưa ñư c quan tâm. Vi c nghiên c u v<br /> n i d ng này cũng n m ngoài m c ñích t ng bư c làm ch v k<br /> thu t nhúng, h th ng nhúng ñ làm n n t ng xây d ng thành m t<br /> môn h c ph c v cho gi ng d y và nghiên c u sau này.<br /> Hi n nay nhu c u c a xã h i trong lĩnh v c này r t l n, nhi u th ng<br /> kê ñã cho th y ñây là m t th trư ng lao ñ ng r t phù h p v i ñi u<br /> khi n c a Vi t nam chúng ta hi n nay, n u môn này ñư c tri n khai<br /> ñưa vào gi ng d y s giúp cho sinh viên có thêm ñư c ki n th c<br /> ñ ng th i tăng cơ h i ch n l a, tìm ki m vi c làm c a sinh vi n sau<br /> khi ra trư ng.<br /> Lý do ch n ñ tài và ñ i tư ng nghiên c u:<br /> Hi n nay các ng d ng nhúng ch y u ñư c th c hi n trên các máy<br /> tính b ng, các dong ñi n tho i thông minh ho c các thi t b có h<br /> ñi u hành mà không s d ng c ng t . nhi u công ty trong ph m vi<br /> ñà n ng cũng ñã tham gia vi t và gia công các ng d ng cho h<br /> th ng nhúng. Nhưng các ng d ng này phù h p v i ñ i tư ng<br /> chuyên tin h c b i các ng d ng ch y u t p trung l p ng d ng<br /> gi i trí và các ti n ích khác. H th ng nhúng không ph i ch ñơn<br /> thu n là m t thi t b gi i trí mà nó còn ñóng vai trò quan tr ng trong<br /> các h th ng ñi u khi n nó có th thay th hoàn toàn m t máy tính<br /> trung tâm. Vì v y trong ñ tài ch y u là xây d ng và phát tri n các<br /> ng d ng ñi u khi n thi t b trên n n Linux, xây d ng l i h ñi u<br /> hành ñ phù h p hơn cho m c tiêu ñi u khi n thi t b ngo i vi<br /> V i h th ng nhúng hi n nay r t ña d ng b i nhi u công ty tham gia<br /> cung c p và ch t o nhung hi n nay th ph n l n ñư c cung c p các<br /> chip nhúng d a trên n n t ng ARM là h ng ñi n t Samsung, ñây<br /> cũng là m t trong nh ng hãng có nhi u ñơn ñ t hàng t i Vi t nam vì<br /> v y ñ tài tìm hi u xây d ng các chương trình ñi u khi n s và th c<br /> nghi m trên kit Micro2440SDK v i chíp nhúng 2440 c a hãng<br /> Samsung.<br /> Vi c th c hi n các chương trình ñi u khi n trên bo nhúng trên n n<br /> t ng h ñi u hành Linux. Linux có mã ngu n m , chúng ta có th<br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2