Đề tài Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng điện thoại di động - Phan Thị Hiển

Chia sẻ: Ro Ong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
251
lượt xem
79
download

Đề tài Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng điện thoại di động - Phan Thị Hiển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài "Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng điện thoại di động" của Phan Thị Hiển được nghiên cứu dựa trêm việc tìm hiểu thực tế tại Công ty TNHH PS Global Việt Nam nhằm ứng dụng phần mềm phù hợp với công tác quả lý, phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng điện thoại di động - Phan Thị Hiển

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SINH VIÊN: PHAN THỊ HIỂN XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG Hà Nội - 2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SINH VIÊN: PHAN THỊ HIỂN XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG Chuyên ngành: Công nghệ thông tin Mã ngành: NGƯỜI HƯỚNG DẪN: THS. NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN Hà Nội - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng tôi, không sao chép bất cứ kết quả nghiên cứu nào của các tác giả khác. Các số liệu sử dụng phân tích trong đồ án có nguồn gốc rõ ràng, đã được công bố theo đúng quy định. Các kết quả nghiên cứu trong đồ án do tôi tự tìm hiểu, phân tích một cách trung thực, khách quan và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam. Các kết quả này chưa từng được công bố trong bất kỳ nghiên cứu nào khác. Nội dung đồ án có tham khảo và sử dụng một số thông tin, tài liệu từ các nguồn sách, giáo trình được liệt kê trong danh mục tài liệu tham khảo. Hà Nội, ngày … tháng … năm 2015 Người cam đoan Phan Thị Hiển MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH VẼ MỞ ĐẦU ............................................................................................................ 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ............................................................................... 3 1.1. Phạm vi nghiên cứu:...................................................................................... 4 1.2.Khảo sát thực trạng ........................................................................................ 4 1.2.1.Giới thiệu về công ty TNHH PS Global Việt Nam. ..................................... 4 1.2.2.Hiện trạng hệ thống quản lý của công ty ..................................................... 7 1.3. Đề xuất phương pháp giải quyết ................................................................. 10 CHƯƠNG 2: MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ SỞ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI ................ 14 2.1.Hệ quản trị cơ sở dữ liệu .............................................................................. 14 2.1.1. Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2008 ......................... 14 2.1.2.Một số bước xây dựng cơ sở dữ liệu ......................................................... 15 2.1.3. Các thành phần........................................................................................ 17 2.1.4.Các hàm thông dụng trong SQL Server ..................................................... 18 2.1.5.Các kiểu dữ liệu trong SQL Server ........................................................... 19 2.2.Ngôn ngữ lập trình ....................................................................................... 20 2.2.1. Lập trình hướng đối tượng ....................................................................... 20 2.2.2.Giới thiệu về ngôn ngữ trìnhC#................................................................. 21 2.2.3. Một số lệnh và hàm thường dùng ............................................................. 22 2.2.4. Kiểu dữ liệu trong C# .............................................................................. 23 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG ......................................... 26 3.1. Mô hình phân rã chức năng của hệ thống .................................................... 26 3.2. Mô tả các chức năng của hệ thống ............................................................... 26 3.3. Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu ................................................................... 28 3.3.1. Xác định các loại dữ liệu cần quản lý ....................................................... 28 3.3.2. Xây dựng mô hình luồng dữ liệu .............................................................. 29 3.3.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu ............................................................................ 36 CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ................................................. 45 3.1. DIỄN GIẢI Ý NGHĨA CÁC FORM VÀ REPORT .................................... 45 3.1.1.Diễn giải ý nghĩa các Form: ...................................................................... 45 3.1.2. Diễn giải ý nghĩa các Report: ................................................................... 49 CÁCH THỨC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ HƯỚNG DẪN DEMO .... 50 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................................... 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................. 55 PHỤ LỤC.......................................................................................................... 56

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản