intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi giữa kì II môn Toán 3

Chia sẻ: Nguyễn Tất Thắng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

88
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi gồm 2 phần: trắc nghiệm và tự luận. Đề thi có kèm theo đáp án nhằm giúp cho các em học sinh trong quá trình ôn tập có thể dễ dàng đối chiếu với kết quả bài làm của mình. Đây là tài liệu hữu ích dành cho quý thầy cô dùng làm tài liệu tham khảo trong quá trình dạy môn Toán lớp 3. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi giữa kì II môn Toán 3

§iÓm<br /> <br /> M«n to¸n líp 3<br /> ( Häc sinh lµm bµi trong thêi gian 40 phót)<br /> <br /> Sè ph¸ch<br /> <br /> A- PhÇn kiÓm tra tr¾c nghiÖm.<br /> <br /> C©u 1: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Æt tr­íc ®¸p ¸n ®óng.<br /> Sè “s¸u ngh×n kh«ng tr¨m bèn m­¬i”. ViÕt lµ:<br /> A. 6004<br /> <br /> B . 6400<br /> <br /> C. 6040<br /> <br /> D. 0640<br /> <br /> C©u 2: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Æt tr­íc ®¸p ¸n ®óng. Sè 7005 ®äc lµ :<br /> A. BÈy linh n¨m<br /> <br /> B. BÈy ng×n linh n¨m<br /> <br /> C. BÈy ngh×n kh«ng tr¨m linh n¨m<br /> <br /> D. BÈy kh«ng kh«ng n¨m<br /> <br /> C©u 3: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Æt tr­íc ®¸p ¸n ®óng.<br /> Sè 3705 viÕt thµnh tæng lµ:<br /> A. 3075 = 3000 + 70 + 5<br /> <br /> B. 3075 = 3000 + 70 + 50<br /> <br /> C. 3075 = 3000 + 700 + 5<br /> <br /> D. 3075 = 300 + 700 + 5<br /> <br /> C©u 4: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Æt tr­íc ®¸p ¸n ®óng.<br /> Sè bÐ nhÊt cã bèn ch÷ sè lµ:<br /> A. 1001<br /> B. 1100<br /> C . 1111<br /> C©u 5: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Æt tr­íc ®¸p ¸n ®óng.<br /> §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng : 53<br /> A. 0<br /> <br /> B. 1<br /> <br /> D. 1000<br /> <br /> 6 < 5316<br /> C. 2<br /> <br /> D. 3<br /> <br /> C©u 6: §iÒn dÊu thÝch hîp > ; < ; = vµo chç chÊm:<br /> a) 999 m ……..1 km<br /> <br /> b) 5m …….450 cm<br /> <br /> C©u 7: §¸nh dÊu x vµo « trèng ®Æt tr­íc th¸ng cã 30 ngµy.<br /> Th¸ng 1<br /> <br /> Th¸ng 4<br /> <br /> Th¸ng 7<br /> <br /> Th¸ng 10<br /> <br /> Th¸ng 2<br /> <br /> Th¸ng 5<br /> <br /> Th¸ng 8<br /> <br /> Th¸ng 11<br /> <br /> Th¸ng 3<br /> <br /> Th¸ng 6<br /> <br /> Th¸ng 9<br /> <br /> Th¸ng 12<br /> <br /> C©u 8 : T×m x , biÕt:<br /> A. X = 825<br /> <br /> X x 3 = 2475<br /> B. X = 8115<br /> <br /> C. X = 855<br /> <br /> D. X= 835<br /> 1<br /> <br /> C©u 9 : Mét h×nh trßn cã ®­êng kÝnh 8 dm th× b¸n kÝnh cña h×nh trßn ®ã lµ :<br /> A. 2 dm<br /> <br /> B. 4 dm<br /> <br /> C. 6 dm<br /> <br /> D. 16 dm<br /> <br /> C©u 10: §óng ghi § sai ghi S<br /> a) §é dµi cña c¸c b¸n kÝnh b»ng nhau.<br /> b) §é dµi cña c¸c ®­êng kÝnh b»ng nhau.<br /> c) §é dµi b¸n kÝnh gÊp ®«i ®é dµi ®­êng kÝnh.<br /> d) §é dµi b¸n kÝnh b»ng mét nöa ®é dµi ®­êng kÝnh.<br /> C©u 11: HiÒn mua 5 quyÓn vë hÕt tÊt c¶ 7500 ®ång. TÝnh gi¸ tiÒn cña mçi quyÓn vë.<br /> A. 15 ®ång<br /> <br /> B. 150 ®ång<br /> <br /> C. 1500 ®ång<br /> <br /> D. 7500 ®ång<br /> <br /> C©u 12: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Æt tr­íc ®¸p ¸n ®óng.<br /> Sè la m· XIX ®äc lµ :<br /> A. M­êi t¸m<br /> <br /> B. M­êi chÝn<br /> <br /> C. Hai m­¬i<br /> <br /> D. Hai mèt<br /> <br /> B . PhÇn kiÓm tra tù luËn:<br /> <br /> C©u 1: §Æt tÝnh råi tÝnh.<br /> a. 6742 + 2788<br /> <br /> b. 1596 X 7<br /> <br /> c. 9924 - 7898<br /> <br /> d. 6636 : 3<br /> <br /> C©u 2: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc:<br /> a). 1269 x 6 : 9<br /> <br /> C©u 3: T×m X<br /> a) 7 x X = 3514<br /> <br /> b) X : 4 = 2416<br /> 2<br /> <br /> C©u 4 : §oµn xe « t« chë thãc, 3 xe ®i ®Çu mçi xe chë 1530 kg thãc, 2 xe ®i sau mçi<br /> xe chë 1425 kg thãc. Hái c¶ 5 xe chë ®­îc bao nhiªu ki - l« - gam thãc ?<br /> Bµi gi¶i<br /> <br /> C©u 5: Mét v­ên tr­êng h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu réng lµ 35m, nÕu bít chiÒu dµi ®i 15m<br /> th× v­êng tr­êng trë thµnh h×nh vu«ng. TÝnh chu vi v­ên tr­êng ®ã.<br /> <br /> 3<br /> <br /> A- PhÇn kiÓm tra tr¾c nghiÖm. ( 4,5 ®iÓm )<br /> C©u 1: ( cho 0,25 ®iÓm ) Khoanh ®óng ý C<br /> C©u 2: ( cho 0,25 ®iÓm ) Khoanh ®óng ý C<br /> C©u 3: ( cho 0,25 ®iÓm) Khoanh ®óng ý C<br /> C©u 4: ( cho 0,25 ®iÓm) Khoanh ®óng ý D<br /> C©u 5: ( cho 0,5 ®iÓm) Khoanh ®óng ý A<br /> C©u 6: ( cho 0,5 ®iÓm) Mçi vÞ trÝ ®iÒn ®óng cho 0,25 ®iÓm.<br /> C©u 7: ( cho 0,5 ®iÓm) §¸nh dÊu x ®óng th¸ng 4 , 6 , 9 , 11 ( mçi ý ®óng 0,125 )<br /> C©u 8: ( cho 0,5 ®iÓm) Khoanh ®óng ý A<br /> C©u 9: ( cho 0,5 ®iÓm) Khoanh ®óng ý B<br /> C©u 10: ( cho 0,5 ®iÓm) mçi ý ®óng 0,125<br /> C©u 11: ( cho 0,5 ®iÓm) Khoanh ®óng ý C<br /> C©u 12: ( cho 0,5 ®iÓm) Khoanh ®óng ý B<br /> B - PhÇn kiÓm tra tù luËn. ( 5,5 ®iÓm)<br /> C©u 1: ( cho 2 ®iÓm ) Mçi ý ®óng cho 0,5 ®iÓm.<br /> C©u 2: ( cho 0,5 ®iÓm ) mçi b­íc tÝnh cho 0,25 ®iÓm.<br /> C©u 3: ( cho 1 ®iÓm )<br /> - Mçi ý cho 0,5 ®iÓm<br /> - Mçi b­íc tÝnh cho 0,25 ®iÓm<br /> C©u 4: ( cho 1,5 ®iÓm )<br /> - TÝnh ®óng sè thãc 3 xe ®Çu chë cho 0,5 ®iÓm.<br /> - TÝnh ®óng sè thãc 2 xe sau chë cho 0,5 ®iÓm.<br /> - TÝnh ®óng sè thãc c¶ 5 xe chë cho 0,5 ®iÓm.<br /> - §¸p sè ®óng : 0,25 ®iÓm<br /> C©u 5: ( cho 0,5 ®iÓm )<br /> - Lý luËn ®Ó t×m ®­îc chiÒu dµi cho 0,25 ®iÓm.<br /> - TÝnh ®óng chu vi cho 0,25 ®iÓm.<br /> Chó ý :<br /> <br /> - C©u tr¶ lêi ®óng phÐp tÝnh sai, cho 1/2 ®iÓm ý ®ã. TiÕp tôc chÊm nÕu kiÕn thøc<br /> sau kh«ng liªn quan ®Õn phÐp tÝnh sai.<br /> - C©u tr¶ lêi sai, phÐp tÝnh ®óng cho 1/2 ®iÓm ý ®ã vµ tiÕp tôc chÊm.<br /> - Häc sinh gi¶i c¸c c¸nh kh¸c nÕu ®óng, hîp lý vÉn cho ®iÓm tèi ®a.<br /> - Lµm trßn theo nguyªn t¾c 0,5 lªn 1<br /> <br /> 4<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=88

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2