intTypePromotion=3

Đề thi hết môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin - Đề số 11

Chia sẻ: Nguyễn Văn Thành | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
322
lượt xem
132
download

Đề thi hết môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin - Đề số 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi hết môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lenin - đề số 11', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi hết môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin - Đề số 11

  1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ĐỀ THI HẾT MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Ngày thi:……… tháng……….. năm 20…… Thời gian : 120 phút. Đề số: 11 SBD hoặc STT: Họ tên thí sinh:……………………….................... Ngày/ tháng/ năm sinh: Phòng thi số: Giám thị 1: Giám thị 2: Số phách: ……………………………………………………………………………… ………… Điểm bằng số: Ký m bằ lầ s 1: Điểchấmng nố: Số phách: Điểm bằng chữ: Ký chấm lần 2: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Chú ý : Thí sinh không được sử dụng tài liệu trong khi thi; đề thi gồm có 04 trang) Câu 1 (3 điểm): a) Dùng dấu (x) điền ô đúng hoặc sai để trả lời các câu hỏi: Luận điểm STT Đúng Sai Trong xã hội Cộng sản nguyên thủy bắt đầu xuất hiện tư tưởng xã hội chủ 1 nghĩa Vật chất là tất cả những gì tồn tại có thực 2 Một nội dung có thể tồn tại trong nhiều hình thức 3 Đấu tranh giai cấp là cuộc đấu tranh giữa người bị áp b ức ch ống lại k ẻ áp 4 bức, người bị bóc lột chống lại kẻ bóc lột mà đỉnh cao là cách mạng xã hội Hàng hoá nào cũng có 2 thuộc tính là giá trị và giá trị sử dụng 5 Lượng giá trị của hàng hoá được đo bởi thời gian hao phí cá bi ệt c ủa người 6 sản xuất Năng suất lao động tỉ lệ nghịch với lượng giá trị hàng hoá 7 Nội dung chủ yếu của sự liên minh giữa giai c ấp công nhân v ới giai c ấp nông dân 8 trong xây dựng chủ nghĩa xã hội là liên minh về chính trị. Hiện nay, trong chủ nghĩa tư bản, giai cấp công nhân là nh ững người hoàn 9 toàn không có tư liệu sản xuất. Trong chủ nghĩa tư bản, giai cấp công nhân chỉ có sứ m ệnh xóa b ỏ ch ế đ ộ 10 tư bản chủ nghĩa, xóa bỏ mọi chế độ áp bức, bóc lột. 1
  2. ………………………………………………………………………………………… b) Khoanh tròn (0) vào những phương án được cho là đúng nhất để trả lời các câu hỏi: Luận điểm Phương án TT Sự khác nhau căn bản a. Ý thức của con người tồn tại thực sự giữa CNDV và CNDT b. Các sự vật hiện tượng trong thế giới đều là phức hợp những cảm giác là ở chỗ CNDT khẳng của con người 1 định: c. Tính thứ nhất của ý thức, tính thứ hai của vật chất d. Con người không có khả năng nhận thức thế giới Theo quan điểm của a. Nhiều khả năng có thể chỉ sinh ra một hiện thực b. Trong hiện thực hàm chứa khả năng mới PBCDV: c. Nhà doanh nghiệp kinh doanh bị thua lỗ cũng có nghĩa là chưa tính h ết 2 mọi khả năng bất lợi mà phòng ngừa d. Cùng trong điều kiện nhất định, ở cùng một sự vật chỉ có một khả năng Chọn định nghĩa chính Tư bản là giá trị mang lại giá trị thặng dư a. xác về tư bản: Tư bản là tiền đẻ ra tiền b. Tư bản là tiền và TLSX của nhà tư bản để tạo ra giá trị thặng dư 3 c. Tư bản là giá trị đem lại giá trị thặng dư bằng cách bóc lột lao động làm d. thuê. Tích luỹ nguyên thuỷ Tích luỹ nguyên thuỷ có trước, tích luỹ tư bản có sau a. và tích luỹ tư bản khác b. Tích luỹ nguyên thuỷ tạo điều kiện cho CNTB ra đời, tích luỹ tư bản nhau như thế nào? mở rộng phạm vi thống trị và bóc lột lao động làm thuê 4 Tích luỹ nguyên thuỷ thực hiện bằng bạo lực, tích luỹ tư bản thực hiện c. bằng biện pháp kinh tế là chủ yếu Cả a,b,c d. Điều kiện chủ quan có a. Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất tư bản chủ vai trò quyết định nhất nghĩa. của cuộc cách mạng xã b. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản. 5 hội chủ nghĩa. Sự trưởng thành của giai cấp công nhân, đặc biệt khi nó đã có Đ ảng tiên c. phong lãnh đạo. Giai cấp công nhân liên minh được với giai cấp nông dân. d. 2
  3. Thời kỳ quá độ lên chủ a. 1945 nghĩa xã hội ở trên b. 1975 6 phạm vi cả nước ta bắt c. 1954 đầu từ khi nào? d. 1930 Câu 2 (3 điểm): Hãy cho biết ý kiến của mình về những nhận định được nêu dưới đây đúng hay sai. Hãy giải thích vì sao? 2.1 Vật chất là phạm trù chỉ tất cả các sự vật hiện tượng có thực, khách quan và đã được con người nhận thức? …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... 2.2. Mâu thuẫn biện chứng là sự tác động lẫn nhau (theo hướng vừa thống nhất, vừa đấu tranh) giữa các mặt đối lập trong một sự vật, hiện tượng …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... 2.3. Tiền là hàng hóa đặc biệt vỡ bản chất của nú là kim loại quý và hiếm ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... 2.4. Trong giai đoạn CNTB tự do cạnh tranh, giá trị hàng hóa biểu hiện thành giá cả độc quyền …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... 3
  4. …………………………………………………………………………………………………... 2.5. Cách mạng xã hội chủ nghĩa, về thực chất là có tính chất kinh tế? Tại sao? …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... 2.6. Giai cấp công nhân cần có tính tổ chức, kỷ luật cao? Tại sao? …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... Câu 3 (4 đi ểm): Tại sao quy luật giá trị lại được coi là quy luật cơ bản của nền kinh tế sản xuất hàng hóa? …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... 4
  5. …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………….. 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản