intTypePromotion=3

Đề thi hết môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin - Đề số 13

Chia sẻ: Nguyễn Văn Thành | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
277
lượt xem
112
download

Đề thi hết môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin - Đề số 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi hết môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lenin - đề số 13', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi hết môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin - Đề số 13

  1. ĐỀ THI HẾT MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Ngày thi:……… tháng……….. năm 20…… Thời gian : 120 phút. Đề số: 13 SBD hoặc STT: Họ tên thí sinh:……………………….................... Ngày/ tháng/ năm sinh: Phòng thi số: Giám thị 1: Giám thị 2: Số phách: ………………………………………………………………………………… ……… Điểm bằng số: Ký m bằ lầ s 1: Điểchấmng nố: Số phách: Điểm bằng chữ: Ký chấm lần 2: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Chú ý : Thí sinh không được sử dụng tài liệu trong khi thi; đề thi gồm có 04 trang) Câu 1 (3 điểm): a) Dùng dấu (x) điền ô đúng hoặc sai để trả lời các câu hỏi: Luận điểm STT Đúng Sai Chủ trương xóa bỏ triệt để chế độ tư hữu là mục tiêu của tất cả các nhà tư 1 tưởng xã hội chủ nghĩa đầu thế kỷ XIX Khái niệm vật chất không có nghĩa gì khác hơn là thực tại khách quan t ồn 2 tại độc lập với ý thức của con người và được ý thức c ủa con người ph ản ánh Hiện thực là phạm trù dùng để chỉ sự tồn tại của cả vật chất và ý th ức . 3 Khả năng hiện chưa có nhưng nhất định có khi đủ điều kiện Con người là thực thể tự nhiên mang tính xã hội; là sự thống nhất gi ữa yếu 4 tố xã hội với yếu tố tự nhiên Quy luật giá trị là quy luật riêng có của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa 5 Giá trị thặng dư do tư bản khả biến tạo ra 6 Các loại tư bản khác nhau thì số vòng chu chuyển không giống nhau 7 Trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và trong xã h ội xã h ội ch ủ nghĩa, 8 tôn giáo vẫn tồn tại. Đoàn kết giai cấp công nhân các dân tộc có vai trò quyết định đến vi ệc xem 9 xét, thực hiện quyền bình đẳng dân tộc và quyền dân tộc tự quyết. Nguyên tắc phân phối cơ bản nhất của xã hội XHCN là phân ph ối theo lao 10 động. 1
  2. ………………………………………………………………………………………… b) Khoanh tròn (0) vào những phương án được cho là đúng nhất để trả lời các câu hỏi: Luận điểm Phương án TT Cơ sở để phân chia các trào lưu triết a. Cách giải quyết vấn đề cơ bản của triết học học thành triết học nhất nguyên và b. Cách giải quyết mặt thứ nhất của vấn đề cơ bản triết học nhị nguyên là: triết học 1 c. Cách giải quyết mặt thứ hai của vấn đề cơ bản triết học a. Tùy vào năng lực bẩm sinh Khả năng nhận thức ... b. Là sự nỗ lực của từng cá nhân 2 c. Dựa vào hoạt động thực tiễn của con người d. Dựa vào sự phong phú của hiện thực khách quan. Các cách diễn tả giá trị hàng hoá dưới a. Giá trị hàng hoá = c + v + m b. Giá trị hàng hoá = giá trị cũ + giá trị mới đây, cách nào đúng? 3 c. Giá trị hàng hoá = k + p d. Cả a, b,c. Sản xuất hàng hóa ra đời khi có các a. Phân công lao động cá biệt và chế độ tư hữu về tư điều kiện: liệu sản xuất b. Phân công lao động cá biệt và chế độ công hữu về tư liệu sản xuất 4 c. Phân công lao động và chế độ sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất d. Phân công lao động xó hội và sự tỏch biệt tương đối về mặt kinh tế của những người sản xuất. Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã a. Chính trị hội, liên minh giữa giai cấp công nhân, b. Văn hóa giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức c. Kinh tế 5 dưới góc độ nào giữ vai trò quyết d. Tư tưởng định? 2
  3. So với các nền dân chủ trước đây, dân a. Không còn mang tính giai cấp chủ xã hội chủ nghĩa có điểm khác b. Là nền dân chủ phi lịch sử biệt cơ bản nào? c. Là nên dân chủ thuần túy 6 d. Là nền dân chủ rộng rãi cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Câu 2 (3 điểm): Hãy cho biết ý kiến của mình về những nhận định được nêu dưới đây đúng hay sai. Hãy giải thích vì sao? 2.1 Nguồn gốc trực tiếp và quan trọng nhất quyết định sự ra đời c ủa ý th ức là ngu ồn g ốc t ự nhiên? ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. 2.2.Phủ định không phải chỉ có nghĩa giản đơn là nói không, hoặc giả là tuyên b ố r ằng m ột sự vật, hiện tượng không tồn tại, hay phá hủy sự vật, hiện tượng ấy theo một cách nào đó ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. 2.3. Bản chất của CNTB độc quyền nhà nước là sự lũng đoạn của cỏc tổ chức độc quyền. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. 2.4. Sản xuất hàng hóa là điều kiện tồn tại của phân công lao động xã hội. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. 3
  4. 2.5. Trong quá trình phát triển, bên cạnh những thành tựu đã tạo ra cho xã hội loài người, chủ nghĩa tư bản còn tạo ra rất nhiều hạn chế. Tại sao? ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. 2.6. Theo nghĩa rộng, cách mạng xã hội chủ nghĩa là quá trình cải biến toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tại sao? ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. Câu 3 (4 đi ểm): Để tái sản xuất mở rộng, giả sử một nhà tư bản có vốn ứng trước là 20.000 $. Hỏi: quy mô sản xuất đến năm thứ 3 là bao nhiêu nếu biết rằng các ch ỉ s ố: t ỷ l ệ c/v = 6/4, m' = 50%, tỷ lệ m1/m= 5/10 không đổi trong suốt 3 năm? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 4
  5. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….. 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản