intTypePromotion=3

Đề thi hết môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin - Đề số 17

Chia sẻ: Nguyễn Văn Thành | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
169
lượt xem
40
download

Đề thi hết môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin - Đề số 17

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi hết môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lenin - đề số 17', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi hết môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin - Đề số 17

  1. ĐỀ THI HẾT MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Ngày thi:……… tháng……….. năm 20…… Thời gian : 120 phút. Đề số: 17 SBD hoặc STT: Họ tên thí sinh:……………………….................... Ngày/ tháng/ năm sinh: Phòng thi số: Giám thị 1: Giám thị 2: Số phách: ………………………………………………………………………………… ……… Điểm bằng số: Ký m bằ lầ s 1: Điểchấmng nố: Số phách: Điểm bằng chữ: Ký chấm lần 2: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Chú ý : Thí sinh không được sử dụng tài liệu trong khi thi; đề thi gồm có 04 trang) Câu 1 (3 điểm): a) Dùng dấu (x) điền ô đúng hoặc sai để trả lời các câu hỏi: Luận điểm STT Đúng Sai Chủ nghĩa duy vật biện chứng là phép cộng giữa Chủ nghĩa duy 1. vật của L.Phoi-ơ-bắc và Phép biện chứng của G. Hêghen Trong hoạt động thực tiễn trước hết con người cần xuất phát từ 2. ý chí và quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ nhận th ức hoặc thực tiễn của mình Mâu thuẫn biện chứng là khái niệm dùng để chỉ sự tác động theo 3. hướng vừa thống nhất, vừa đấu tranh giữa các mặt đối lập trong một sự vật Ý thức là hỉnh ảnh chủ quan về thế giới khách quan nên n ội dung 4. của ý thức bị quy định bởi năng lực nhận thức của chủ thể nhận thức Bất kỳ sản phẩm nào của lao động cũng là hàng hoá. 5. Giá trị là thuộc tính của mọi sản phẩm lao động. 6. Tư bản cho vay là loại hỡnh tư bản đặc biệt được sùng bái nhất 7. Chức năng cơ bản, riêng có của gia đình là tái sản xuất ra con 8. người. Nguyên tắc phân phối cơ bản nhất của xã hội XHCN là phân 9. phối theo lao động. Điều kiện chủ quan có vai quyết định nhất của cuộc cách 1 mạng xã hội chủ nghĩa là giai cấp công nhân liên minh được 0. với giai cấp nông dân 1
  2. ………………………………………………………………………………………… b) Khoanh tròn (0) vào những phương án được cho là đúng nhất để trả lời các câu hỏi: Luận điểm Phương án TT Theo quan điểm của chủ Bộ óc người a. nghĩa duy vật biện chứng Thế giới bên ngoài b. thì nguồn gốc tự nhiên Bộ óc người cùng với thế giới bên ngoài tác động lên bộ óc người c. 1 của ý thức là: Cả a,b và c d. Sản xuất vật chất là... a. Quá trình con người cải tạo giới tự nhiên b. Quá trình con người tạo ra của cải cho đời sống xã hội c. Quá trình con người sử dụng công cụ lao động tác đ ộng vào đ ối tượng lao động để tạo ra của cải vật chất nhằm thỏa mãn nhu c ầu 2 tồn tại và phát triển của con người d. Quá trình con người sử dụng công cụ lao động tác động vào t ự nhiên, cải biến các dạng vật chất nhằm thỏa mãn nhu c ầu c ủa con người a. Thời gian sản xuất và thời gian lưu thông Thời gian chu chuyển tư b. Thời gian sản xuất và thời gian phân phối bản bao gồm 3 c. Thời gian sản xuất và thời gian tiêu dùng d. Cả a,b,c a. Rút ngắn thời gian sản xuất hàng hóa Điều kiện nào dưới đây làm cho giá trị thặng dư có b. Rút ngắn thời gian mua hàng hóa 4 thể được tạo ra nhiều hơn c. Rút ngắn thời gian bán hàng hóa d. Cả a, b, c. Yếu tố nào quyết định sự a. Do giai cấp công nhân mong muốn. liên minh giữa giai cấp b. Do có cùng một kẻ thù là giai cấp tư sản. công nhân, giai cấp nông c. Do có những lợi ích cơ bản thống nhất với nhau. 5 dân và tầng lớp trí thức? d. Do mục tiêu về chính trị của giai cấp công nhân. Bản chất của tôn giáo là a. Là sự phản ánh hiện thực khách quan và tồn tại xã hội. 6 b. Là sự phản ánh thế giới quan của con người đối với xã hội. gì? c. Là một hình thái ý thức xã hội, nó phản ánh m ột cách hoang đường, hư ảo cái hiện thực khách quan vào đầu óc con người. Tôn giáo thể hiện sự bất lực của con người trước tự nhiên và xã 2
  3. hội. d. Cả a, b và c Câu 2 (3 điểm): Hãy cho biết ý kiến của mình về những nhận định được nêu dưới đây đúng hay sai. Hãy giải thích vì sao? 2.1 Trong những hoàn cảnh khách quan như nhau, không phải bao giờ con người cũng thu được những kết quả như nhau trong hoạt động của mình. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. 2.2. Quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là sự phản ánh lĩnh vực cơ bản nhất trong đời sống xã hội ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. 2.3. Giá cả sản xuất của hàng hóa công nghiệp và nông nghiệp đều do đi ều ki ện s ản xu ất trung bình quy định. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. 2.4. Việc theo đuổi giá trị thặng dư tuyệt đối của nhà tư bản làm cho năng suất lao động xã hội tăng lên nhanh chóng. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. 3
  4. ……………………………………………………………………………………………………. 2.5. Đối với những nước chưa trải qua giai đoạn phát triển của ch ủ nghĩa t ư b ản thì th ời kỳ quá độ thường kéo dài với rất nhiều khó khăn, phức tạp. Tại sao? ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. 2.6. Cách mạng xã hội chủ nghĩa chỉ diễn ra duy nhất trên lĩnh vực kinh tế. Tại sao? ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. Câu 3 (4 đi ểm): Hãy phân tích vắn tắt quan điểm cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng về bản chất của thế giới? ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. 4
  5. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………… 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản