intTypePromotion=3

Đề thi hết môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin - Đề số 14

Chia sẻ: Nguyễn Văn Thành | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
238
lượt xem
103
download

Đề thi hết môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin - Đề số 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi hết môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lenin - đề số 14', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi hết môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin - Đề số 14

  1. ĐỀ THI HẾT MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Ngày thi:……… tháng……….. năm 20…… Thời gian : 120 phút. Đề số: 14 SBD hoặc STT: Họ tên thí sinh:……………………….................... Ngày/ tháng/ năm sinh: Phòng thi số: Giám thị 1: Giám thị 2: Số phách: ……………………………………………………………………………… ………… Điểm bằng số: Ký m bằ lầ s 1: Điểchấmng nố: Số phách: Điểm bằng chữ: Ký chấm lần 2: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Chú ý : Thí sinh không được sử dụng tài liệu trong khi thi; đề thi gồm có 04 trang) Câu 1 (3 điểm): a) Dùng dấu (x) điền ô đúng hoặc sai để trả lời các câu hỏi: Luận điểm STT Đúng Sai Giống như triết học thấy giai cấp vô sản là vũ khí vật chất c ủa mình, giai 1 cấp vô sản cũng thấy triết học là vũ khí tinh thần của mình Vật chất là một phạm trù triết học chỉ được nói tới trong các hệ thống tri ết 2 học duy vật Quy luật thể hiện mối liên hệ bản chất, lặp lại gi ữa các yếu tố t ạo thành 3 sự vật; giữa các sự vật với nhau Quần chúng nhân dân là tập hợp những người không có quyền lực kinh tế 4 quyết định, địa vị chính trị cao trong xã hội Tỉ suất giá trị thặng dư luôn lớn hơn tỉ suất lợi nhuận 5 Tích luỹ tư bản là quá trình làm tăng tích trữ vốn tiền tệ. 6 Tiền công danh nghĩa là giá cả của sức lao động. 7 Hệ tư tưởng của giai cấp công nhân là n ội dung c ốt lõi, gi ữ vai trò ch ủ đ ạo, 8 quyết định phương hướng phát triển nền văn hóa xã hội chủ nghĩa. Về bản chất, tôn giáo là một hiện tượng xã hội phản ánh sự b ế t ắc, b ất l ực 9 của con người trước tự nhiên và xã hội. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, dân chủ là dân là chủ và dân làm chủ. 10 1
  2. ………………………………………………………………………………………… b) Khoanh tròn (0) vào những phương án được cho là đúng nhất để trả lời các câu hỏi: Luận điểm Phương án TT Phạm trù vật chất theo triết a. Toàn bộ thế giới vật chất học Mác – Lênin được hiểu b. Toàn bộ thế giới khách quan c. Là sự khái quát trong quá trình nhận thức của con người đối với 1 là: thế giới khách quan d. Là hình thức phản ánh đối lập với thế giới vật chất a. Xã hội là môi trường hoạt động lao động sản xuất của con người Xã hội là ... b. Xã hội là một bộ phận đặc thù của tự nhiên và là sản phẩm của sự phát triển lâu dài của tự nhiên 2 c. Xã hội là hình thái vận động cao nhất của thế giới vật chất d. Xã hội là một cộng đồng người đang hoạt động sản xuất Cở sở để xác định sự khác Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa a. nhau giữa tư bản bất biến Thuộc tớnh chất hai mặt của quỏ trỡnh sản xuất hàng húa b. 3 và tư bản khả biến là: Tớnh chất hai mặt của quỏ trỡnh sản xuất tư bản chủ nghĩa c. Cả a, b, c d. Sản xuất hàng hóa ra đời khi a. Phân công lao động cá biệt và chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất có các điều kiện: b. Phân công lao động cá biệt và chế độ công hữu về tư liệu sản xuất c. Phân công lao động và chế độ sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất d. Phân công lao động xã hội và sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế của những người sản xuất. Vì sao giai cấp nông dân a. Họ đông nhưng không mạnh không thể lãnh đạo được b. Họ không có chính đảng 4 cuộc cách mạng xã hội chủ c. Họ không đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến. d. Cả a, b và c nghĩa? Khi phân tích về thời kỳ quá 5 a. C.Mác độ lên chủ nghĩa xã hội, ai là b. Stalin người đầu tiên đặt vấn đề c. V. I. Lênin phải học tập kinh nghiệm tổ Hồ Chí Minh d. chức, quản lý kinh tế của chủ nghĩa tư bản để cải tạo 2
  3. nền kinh tế tiểu nông lạc hậu? Câu 2 (3 điểm): Hãy cho biết ý kiến của mình về những nhận định được nêu dưới đây đúng hay sai. Hãy giải thích vì sao? 2.1 Ý thức là hình ảnh chủ quan về thế giới khách quan? ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… 2.2. Phải có sự thống nhất giữa thực tiễn và nhận thức ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… 2.3. Tiền lương là giá cả của lao động ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… 2.4. Khủng hoảng kinh tế là nguyên nhân cơ bản làm cho CNTB chuyển từ CNTB tự do cạnh tranh sang CNTB độc quyền. 3
  4. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… ….…………………………………………………………………………………… 2.5. Ở các nước tư bản phát triển, giai cấp công nhân đã được “trung lưu hóa”, vì vậy, họ không còn bị bóc lột hoặc bị bóc lột không đáng kể. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… 2.6. Cách mạng xã hội và đảo chính giành quyền lực về bản chất là như nhau. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… ………….……………………………………………………………………………………… Câu 3 (4 điểm): Phân tích câu nói của V.I Lênin: "Phát triển là cuộc "đấu tranh giữa các mặt đối lập". ………………………………………………………………………………………………… …. 4
  5. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. 5
  6. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… ….………………………………… ……………………………………………………………….……………………………… 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản