intTypePromotion=3

Đề thi hết môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin - Đề số 19

Chia sẻ: Nguyễn Văn Thành | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
122
lượt xem
39
download

Đề thi hết môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin - Đề số 19

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi hết môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lenin - đề số 19', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi hết môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin - Đề số 19

  1. ĐỀ THI HẾT MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Ngày thi:……… tháng……….. năm 20…… Thời gian : 120 phút. Đề số: 19 SBD hoặc STT: Họ tên thí sinh:……………………….................... Ngày/ tháng/ năm sinh: Phòng thi số: Giám thị 1: Giám thị 2: Số phách: "……………………………………………………………………………… ………… Điểm bằng số: Ký m bằ lầ s 1: Điểchấmng nố: Số phách: Điểm bằng chữ: Ký chấm lần 2: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Chú ý : Thí sinh không được sử dụng tài liệu trong khi thi; đề thi gồm có 04 trang) Câu 1 (3 điểm): a) Dùng dấu (x) điền ô đúng hoặc sai để trả lời các câu hỏi: Luận điểm STT Đúng Sai Triết học là môn khoa học cổ xưa nhất, nó xuất hiện cùng với sự 1. xuất hiện của loài người Không gian trống giỗng, bất động, chứa các vật thể; thời gian là 2. đồng nhất, trôi đều đặn theo một hướng từ quá khứ tới tương lai Quy luật lượng đổi-chất đổi chỉ ra cách thức và tính chất chung 3. nhất của sự phát triển của sự vật chỉ trong giới tự nhiên Giữa quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản 4. xuất có mối quan hệ phù hợp, không phù hợp Tích luỹ tư bản là quá trình biến một phần GTTD thành tư bản 5. phụ thêm. Sức lao động là hàng hoá đặc biệt vì nó tạo ra GTTD. 6. Bất kỳ sản phẩm nào của lao động cũng là hàng hoá. 7. Đảng Cộng Sản là tổ chức chính trị đại diện cho lợi ích và trí tuệ 8. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, do đó, Đ ảng Sản là chính Đảng toàn dân. Mọi nền văn hóa trong xã hội có giai cấp bao gi ờ cũng có tính giai 9. cấp và gắn với bản chất của giai cấp cầm quyền. Hệ tư tưởng của giai cấp công nhân là nội dung cốt lõi, giữ vai trò 10. chủ đạo, quyết định phương hướng phát triển nền văn hóa xã hội chủ nghĩa. 1
  2. "………………………………………………………………………………………… b) Khoanh tròn (0) vào những phương án được cho là đúng nhất để trả lời các câu hỏi: Luận điểm Phương án TT Ngôn ngữ là: Hệ thống tín hiệu vật chất mang nội dung ý thức a. Là cái vỏ vật chất của tư duy b. 1 Là hiện tượng tinh thần c. Cả a,b và c d. Lực lượng sản a. Thể thống nhất mối quan hệ giữa con người với tự nhiên trong quá trình s ản xuất là ... xuất b. Thể hiện năng lực thực tiễn của con người trong quá trình sản xuất 2 c. Sự gắn bó giữa người lao động với trình độ phát triển của công cụ lao động d. Là thể hiện vai trò của khoa học đối với quá trình sản xuất. Tỉ suất lợi nhuận Cạnh tranh giữa những người lao động a. bình quõn được Cạnh tranh giữa những xớ nghiệp trong cựng ngành sản xuất b. 3 hình thành trên cở Cạnh tranh giữa những ngành sản xuất khỏc nhau c. sở: Cả a, b, c d. Lợi nhuận bình Những ngành sản xuất giống nhau a. quõn là số lợi Những tư bản bằng nhau b. 4 nhuận bằng nhau Những tư bản có kết cấu giống nhau c. của: Cả a, b, c d. Nội dung cương Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng, các dân tộc được quyền tự quyết, liên hi ệp a. lĩnh dân tộc của công nhân tất cả các dân tộc lại. chủ nghĩa Mác – Các dân tộc đoàn kết, bình đằng và liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc lại. b. Các dân tộc có quyền tự quyết, các dân tộc có quyền bình đ ẳng, liên hi ệp 5 Lênin là: c. công nhân tất cả các dân tộc lại. Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng, tự quyết và liên hi ệp công nhân các dân t ộc d. lại. bang a. 1917 6 Liên Xô- b. 1918 CHXHCN xô) c. 1922 viết (Liên 2
  3. được thành lập d. 1924 năm nào? Câu 2 (3 điểm): Hãy cho biết ý kiến của mình về những nhận định được nêu dưới đây đúng hay sai. Hãy giải thích vì sao? 2.1 Vận động, không gian, thời gian là hình thức tồn tại khách quan của vật chất? ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… 2.2. Mối liên hệ, tác động lẫn nhau giữa quan hệ vật chất, kinh tế (cái thứ nhất) với quan hệ tư tưởng, tinh thần (cái thứ hai) trong xã hội được triết học của chủ nghĩa Mác-Lênin phản ánh trong quy luật về mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng với kiến trúc thượng tầng ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… 2.3. Trong trường hợp tỷ lệ phân chia tư bản vào quỹ tích lũy và tiêu dùng không thay đ ổi, trỡnh độ bóc lột sức lao động tăng lên sẽ kéo theo quy mô tích lũy tư bản tăng lên. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… 3
  4. …. ………………………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… 2.4. Nhà tư bản có quy mô tư bản ứng trước lớn hơn sẽ tạo ra được khối lượng giá tr ị thặng dư nhiều hơn các nhà tư bản có quy mô tư bản ứng trước ít hơn. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… 2.5. Đối với những nước chưa trải qua giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản thì thời kỳ quá độ thường kéo dài với rất nhiều khó khăn, phức tạp. Tại sao? ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… 2.6. Khi giải quyết vấn đề tôn giáo, cần phải phân biệt rõ hai mặt chính trị và tư tưởng trong vấn đề tôn giáo. Tại sao? ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… ….………………………………………………………………………………………Câu 3 (4 điểm): Hãy phân tích vắn tắt quan điểm cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng về 4
  5. bản chất của thế giới? ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………… ….………………………………………………………… ………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. 5
  6. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………….. 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản