intTypePromotion=1

Đề thi HK 1 môn Tin học lớp 11 năm 2015 - THPT Trường Chinh

Chia sẻ: Lê Thanh Hải | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
258
lượt xem
15
download

Đề thi HK 1 môn Tin học lớp 11 năm 2015 - THPT Trường Chinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xin giới thiệu tới các bạn học sinh lớp 11 "Đề thi HK 1 môn Tin học lớp 11 năm 2015 của trường THPT Trường Chinh". Đề thi gồm 14 câu trắc nghiệm và phần tự luận. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi HK 1 môn Tin học lớp 11 năm 2015 - THPT Trường Chinh

SỞ GD & ĐT NINH THUẬN<br /> TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I<br /> NĂM HỌC: 2014 – 2015<br /> Bộ môn: TIN HỌC<br /> Thời gian làm bài: 45 phút<br /> (Không kể thời gian phát đề)<br /> <br /> Họ và tên: ...........................................................................Lớp: .....................................<br /> MÃ ĐỀ: 301 (Gồm 4 trang)<br /> Câu 1: Chọn phương án ghép đúng? Free Pascal 1.2 là:<br /> A. là ngôn ngữ máy<br /> B. là hợp ngữ<br /> C. là ngôn ngữ lập trình bậc cao<br /> D. là môi trường lập trình<br /> Câu 2: Chọn phương án ghép đúng? Cú pháp là:<br /> A. bộ quy tắc để viết chương trình.<br /> B. tập hợp các kí tự dùng để viết chương trình<br /> C. ý nghĩa thao tác cần phải thực hiện.<br /> D. là dãy kí tự liên tiếp không quá 127 kí tự.<br /> Câu 3: Chọn phương án ghép đúng? Tên dành riêng là:<br /> A. là tên do ngôn ngữ lập trình quy định, có thể dùng với ý nghĩa và mục đích khác.<br /> B. là tên do người lập trình đặt, không được dùng với ý nghĩa và mục đích khác.<br /> C. là tên do ngôn ngữ lập trình quy định, không thể dùng nó với ý nghĩa và mục đích khác.<br /> D. là tên do ngôn ngữ lập trình quy định, có thể dùng khai báo lại để dùng nó với ý nghĩa và mục đích khác.<br /> Câu 4: Tên nào trong các tên sau đây là tên trong Pascal?<br /> A. giaiptb2<br /> B. giai ptb2<br /> C. giai_ptb2<br /> D. A và C đúng.<br /> Câu 5: Trong các hằng sau đây hằng nào là hằng số thực?<br /> A. 12,356<br /> B. 12.356<br /> C. ‘12.356’<br /> D. B và C đúng.<br /> Câu 6: Chọn phương án ghép đúng? Trong Pascal, cú pháp khai báo biến là:<br /> A. Var .;<br /> B. Var :;<br /> C. :;<br /> D. Var ;:<br /> Câu 7: Biến X nhận một trong các giá trị: 0; 3; 4,34; 1,24; 6; 7; 8; 123. Trong Pascal, khai báo nào trong các khai báo sau<br /> là đúng?<br /> A. Var x: byte;<br /> B. Var x: integer;<br /> C. Var x: real;<br /> D. Var x: word;<br /> Câu 8: Chọn phương án ghép đúng? Trong Pascal, cú pháp câu lệnh gán là:<br /> A. : ;<br /> B. = ;<br /> C. := ;<br /> D. := ;<br /> Câu 9: Chọn phương án ghép đúng? Giá trị trả về của biểu thức quan hệ là:<br /> A. thuộc kiểu số thực.<br /> B. thuộc kiểu kí tự.<br /> C. thuộc kiểu logic.<br /> D. thuộc kiểu số nguyên.<br /> Câu 10: Chọn đáp án đúng nhất? Trong Pascal, để nhập dữ liệu vào từ bàn phím thủ tục có dạng:<br /> A. Readln();<br /> B. Real();<br /> C. Read();<br /> D. Readln();<br /> Câu 11: Chọn đáp án đúng? Trong Pascal, thủ tục in dữ liệu ra màn hình thì danh sách kết quả ra là gì?<br /> A. phải là biến.<br /> B. phải là hằng.<br /> C. phải là biểu thức.<br /> D. có thể là hằng, biến hoặc biểu thức.<br /> Câu 12: Để biên dịch chương trình ta nhấn tổ hợp phím nào khi lập trình bằng Pascal?<br /> A. Alt+F3<br /> B. Alt+F9<br /> C. Ctrl+F9<br /> D. Alt+X<br /> Câu 13: Trong Pascal, câu lệnh If then ; thì điều kiện là gì?<br /> A. là biểu thức số học<br /> B. là biểu thức toán học<br /> C. là biểu thức logic<br /> D. Có thể là biểu thức số học hoặc logic.<br /> Câu 14: Trong câu lệnh rẽ nhánh, điều kiện được kiểm tra mấy lần?<br /> A. 1 lần.<br /> B. 2 lần.<br /> C. 3 lần.<br /> D. 4 lần.<br /> Câu 15: Chọn phương án ghép đúng?Trong Pascal, câu lệnh rẽ nhánh dạng đủ là:<br /> A. If then ;<br /> B. If then else ;<br /> C. If else then ; D. If then else ;<br /> Câu 16: Chương trình sau thực hiện công việc gì?<br /> Var a,b: integer;<br /> Begin<br /> Write(‘nhap a,b:’); readln(a,b);<br /> A:=a+b; b:=a-b; a:=a-b;<br /> Write(a,’ ‘,b);<br /> Readln<br /> End.<br /> A. Tính tổng và hiệu 2 số nguyên a, b.<br /> B. Tính hiệu 2 số nguyên a, b.<br /> C. Tráo đổi 2 số nguyên cho nhau.<br /> D. Tính tổng 2 số a, b.<br /> <br /> Đề kiểm tra học kỳ I -Tin học 11- Năm học 2014-2015<br /> <br /> Trang 1<br /> <br /> Câu 17: Sau khi thực hiện chương trình sau thì kết quả in trên màn hình như thế nào?<br /> Var a,b: real;<br /> Begin<br /> Write(‘nhap a,b:’); readln(a,b);<br /> Writeln(‘a=’,a:5:2,’ b=’,b:5:2);<br /> Readln;<br /> End.<br /> Với a, b được nhập vào tương ứng là: 2.5635 và 3.786<br /> Dấu gạch dưới ( _ ) trong các đáp án biểu diễn cho dấu cách.<br /> A. a=_2.56b=3.786<br /> B. a=_2.56_b=_3.79<br /> C.a=2.564_b=_3.79<br /> D. a=_2.56b=_3.79<br /> Câu 19: Trong Pascal, câu lệnh nào sau đây dùng để kiểm tra 1 điểm có toạ độ (x,y) thuộc vào hình tam giác OAB ở hình<br /> bên?<br /> A.<br /> B.<br /> C.<br /> D.<br /> <br /> If (x>=0) and (y>=0) and (x=0) and (y>= -2*x+2) then ………<br /> If (x
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2