Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm 2012-2013 - Sở GD&ĐT Quảng Nam

Chia sẻ: Lam Chi Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
211
lượt xem
67
download

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm 2012-2013 - Sở GD&ĐT Quảng Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo "Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm 2012-2013 - Sở GD&ĐT Quảng Nam" để có thêm tài liệu ôn tập và củng cố kiến thức môn học, các bài tập trong đề kiểm tra tổng hợp các phần kiến thức chung giúp bạn nắm chắc phần trọng tâm cần ôn tập củng cố kiến thức làm bài kiểm tra đạt điểm cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm 2012-2013 - Sở GD&ĐT Quảng Nam

  1. so GiSo dgc vh Diro t4o KIEM TRA HQC rY I NAtvt HQC 2012-2013 a:11*:Y* rhdi r,"#$;?*i;rr'::*',r'i*i,, giao di) r. pnAN cHUNG cHo rAr cA sec srNH g,a aiem; Cffu I 1S,O arc4 Cho hdm tO Y: x3 -4x2 + 4x 1. Kh6o s6t sg bi6n thi0n vd vE dd thi (C) cria hdm sO dd cho. 2. Dua vdo AO tni (C), hay biOn 1u0n theo rn s6 nghiQm cria phuong trinh *'-'4x'+4x+ffi:0,meR. Cffu lI (2,0 di€m) 1. Tim 916 ti lon nh6t vd 916 fi nh6 nh6t cua hdm sO y : *a - 8x2 + 10 tdn doan [*3 ; 1]. 2. Gi6iphuongtrinh 52x+r - I I .5* +2:0 . Ciu III (2,0 di€m) Cho hinh ch6p S.ABC c6 SA: SB : SC :4 canh bOn nghiOng voi m{tphang driy mQt g6c bang 60" . MAt d5y ABC ldtarn giSc vudng cdn t4i A. 1. Tinh th0 tich khdi ch6p S.ABC theo a. 2. X6c dM tAm vd tffi thO tich kh6i cdu ngo4i tiep hinh ch6p dI cho theo a. II. PHAN RIENG(J,0 diem) Hgc sinh clti tluyc chpn mQttrong hoiphdn sau: 1. Theo chuong trinh Chuin chgn Ciu IV.a vh CAu V.a: Cffu IV.a (2,0 di€m) ( t 1\f z LI 1\ 1. Rritggnbi6uthri'c A:l o3 -b3 ll o'* a3b3 +bt l,vfiia,b>0. l. /t i 2. Gi6i phuong trinh logT x + 3log, x +'log, x = 2 Ciu V.a (1,0 di€m) Cho hinh n6n dinh_S, b6n kinh dudng trdn tt6y bang a. Thi6t diQn cria hinh n6n qua dinh S ld tam gi6c SAB vd c6ch O mQt khoing bing |, g6c BAO bing 30" v6i O. J ld tdm cria dudng tron d6y. Tinh thO tich kh6i n6n d6 cho theo a. 2. Theo chucrng trinh NAng cao chgn Ciu IV.b vi CAu V.b: Ciu IV.b (2)0 diAm) ( l r\f r r\f L r\ l. 't Rritggnbi0uthricA: I aa -b+ ll aa +ba ll ,( l( o'+b' l,v6ia,b>0. )' 2. Giii phuong trinh log] (x + t)' + log, (x + 1)3 = 10 . ' CAu V.b (1,0 di€m) Cho hinh n6n dinh S, chidu cao SO : a, vli O ld tdm cria dulng trdn d6y. Thi6t diQn cria hinh n6n qua dinh S ld tam gi6c SAB vd c6ch O mQt kho6ng bang " ], g6c 2'" BAO bing 60" . Tinh thO tich khtii nOn dr cho theo a. ::::: 1$7-----
  2. so ctAo DIJC vA DAo rAo xrnvr rRA Hec xV I NAryr Hgc 2012-zar QuANa NAM HTIONG oAx cHAwr wrOx.roAN Lop tz N6i duns Di6m N6i duns Di6m Ciu I. 3.0 Ciu III (ti6p theo) ., 1. 2.0 0.7s KOt qui d[ng: + Ggi G litrgng tdm tam gi6c SBC + MXD(0.25); gi6i h4n(0.25),y' (0.25) + C/m dugc GA:GB:GC:GS + Cuc tri (0.25) => G li tim cia m{t ci,u c6n x6c dlnh 0.25 +BBT (0.s); D6 thi (0.s) t: o1' 2. 1.0 + Tinh dugc b6n kinh m{t cAu R: 0.25 + Vi6t pt d4ng: x' - 4x'+ 4x : -m (*) J +.Lf lufln duoc:.S5 nghiQm cr.ra pt (*) +Qlo'(dvn; b[ng s0 giao di0m cua (C) vA duong + icrit qui v - 0.2s ti:r[ng ctng phuong truc Ox: 1, =..1o 0.25 +I(€t luAri dugc: * PTdecho c5 1 nshiQmkhi: C6u IV. a )L a4 I 1.0 m0 0.25 -'*)[[,* *,i 27 *PT dA cho c5 2 nghiQm khi: *A= ui. 4.25 [,i )' [lr)'] m:0hodcm: -32 0.25 rr\'(?" 27 t PT dA ciro c6 3 nghigm phin bi€t = ["t,J -["] 0.25 32 0.25 :a-b2 0.5 27 Cfiu Itr . LO I n 1n 1.0 ! -tl * 4x'- i6x y, = 0.25 +DK:x>0 0.25 *y =0 G)x:0,X=-Zrx=) 0.25 + Vi6t phucmg trinh dd cho thdnh: + y(-3):19, y(1):3, y(-2): - 6, y(0):0 0.25 Zlog'?rx+logrx-1=0 4.25 *max1.,=L9,Einy=-6 0.25 xe[-:;t] xe[-r;r] -r- GiAi ra duoc : log, x = -1, Iog, , = I 0.25 2. 1.0 I (t + Tim duoc tAp ngh;a- ' J r + Vi0t cluoc pt vC dzrng : t; I -'l t12 ,Yrrr. 0.25 5{5" \/ } -l 1.5' +2=A 0.25 lrrvzr lAU_cWi FIS kh6ng d{t dk x > 0 r,_hurg + GiAiracluoc: 5* = 2, 5'=i 0.s giii c6 kiit quA dring v[n cho di6m tOi da. ) Cl6u \u.a 1.t) + f-0t luiAn nghi$m : x: -1, x-'togr2 -l- C6 hinh vE dring phuc vu cho 0.25 loi giAi ruii rluoc tinh di0m phAn cdn lai. lesIIL-- . 2.0 + Ilrnr-g duac l:hoirng c6ch tri O d6n thi5t -i. i.25 d:en 4.25 "i- Vi hinh dring (phqc r,utho ciu 1) 0.25 -r Xdc dinh'duo'. c hinh chjtiu cira S tr€n +'l'inh cluoc chiAu cao h: SO: + 0.25 m{t day ld tn:ng di6m cua canh huyen BC 0.25 J5 + X6c dinh duo. c g6c giira c4nh b6n vd + Ghi duoc cdng thirc tinh the tich hinh ddy dAu bdng nhau 60o vd ZSBC:60.. 0.25 1 ncin: V :1nr2h , vdi r li bk d.tron d6y 0.25 + Tinh duoc V5.as6 bane at J' J 0.5 24 + t
  3. Ndirduns' D-i6m NOi dune Di6nr Ciu IV,b 2,,0 Cfiu V.b 1.0 + cho ldi giii 1. 1.0 .96.'hinh.:e SFs plu".y.u, moi dtgc tinh diOm phnn con lai. +vitit duqc : -r*)[,*.r') 0.5 + Dtmg dugc khoing c6ch til O dan thi6t " [i, di0n 0.25 +K5tqui: A=a-b 0.5 + Tinh duo. c b6n kinh duong tron d6y: 2. 1.0 2a +DK:x>-1 r: 0.25 0.25 -5 a. +Vi6t dugc pt d[ cho vd dpg: + Ghi dugc c6ng thric tinh th6,tich hinh toei (r+1)+3log, (x+1)-to = o 0.25 :lnl 1 n6n: V a' h, v6i r li bk d.trdn d6y 0.25 + Giii pt dugc: J 1o9(x+l) : -5, 1og2(x+1) : 2 0.25 + oua, Y:4o" ftit ^27 0.25 +Tim ctugc tflp nghric*, . {-11. r} 0.25 I 32. ) Ghi chrt: Niiu HS gidi cdch khdc vdn dfing thi thcy cO gido dwa vdo thang didm cfia ddp dn dA cho diAm hW li. it"Sly "Udr '-/' d r)'""L *orf +) D6:hr D t 'd,"{1",40 -o.'f % A t^"-i,;* +*ai11 Eh,q.ro*L r1 t+s ?qf1(,tyL.,lo r a.ln^o orf C@ t ort{ O'n{rr'{aiL+[rr. QttuL +1 ot t{ $ 4,q" : ':.t 1 , ,fl,

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản