intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Đề thi kế toán

Chia sẻ: Trần Huệ Mẫn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
643
lượt xem
303
download

Đề thi kế toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

VD: Bán hàng cho khách hàng B trị giá hàng hóa 40.000, khách hàng thanh toán một nửa bằng tiền mặt, số còn lại ghi sổ trả sau. Nộp tiền vào tài khoản ngân hàng 20.000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi kế toán

 1. KÕ to¸n ®Ò 1 C©u 1: Mua mét tμi s¶n cè ®Þnh lμ m¸y ñi ®Êt trÞ gi¸ khi mua lμ 30.000. S¶n l−îng theo c«ng suÊt thiÕt kÕ cña m¸y ñi lμ 240.000m 3 . M¸y ñi ®−îc khÊu hao theo ph−¬ng ph¸p s¶n l−îng ®−îc ph©n bæ nh− sau: 1). 40.000 2). 40.000 3). 50.000 4). 60.000 5). 20.000 6). 30.000 Yªu cÇu: - H·y lËp b¶ng khÊu hao - Ghi sæ khÊu hao cho n¨m thø 1 C©u 2:hach toan cac nghiep vu sau: 1. 5/1 B¸n hμng cho kh¸ch hμng B trÞ gi¸ hμng ho¸ 40.000, kh¸ch thanh to¸n mét nöa b»ng tiÒn mÆt, sè cßn l¹i ghi sæ tr¶ sau. 2. 15/1 Nép tiÒn vμo tμi kho¶n ng©n hμng 20.000 3. 20/1 Mua mét tμi s¶n cè ®Þnh HH 100.000 dïng cho s¶n xuÊt ch−a tr¶ tiÒn ng−êi b¸n, chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì chi b»ng tiÒn mÆt 5.000 4. 25/1 Tr¶ l−¬ng nh©n viªn b»ng tiÒn SEC biÕt: L−¬ng gép 30 triÖu, BHXH nh©n viªn ph¶i nép 5%, BHXH Doanh nghiÖp ph¶i nép 15%, BHYT nh©n viªn ph¶i nép 1%, BHYT doanh nghiÖp ph¶i nép 2%. 5. 26/1 Kh¸ch hμng B tr¶ l¹i 10% hμng ho¸ cßn nî vμ thanh to¸n nèt sè cßn nî l¹i b»ng tiÒn mÆt. 6. 28/1 Mua hμng cña nhμ cung øng B22 trÞ gi¸ hμng ho¸ 20.000, ký th−¬ng phiÕu thêi h¹n 30 ngμy, l·i xuÊt 12%/1n¨m. C©u 3: Cho b¶ng liÖt kª c¸c kho¶n môc sau vμo ®Çu mçi kú kÕ to¸n: 1 TiÒn mÆt 20.000 2 TiÒn göi ng©n hμng 40.000 3 C¸c kho¶n ph¶i thu 30.000 4 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ 50.000 5 Kho hμng ho¸ 100.000 6 Chi phÝ tr¶ tríc 10.000 7 Dông cô 10.000 8 Dù phßng gi¶m gi¸ hμng tån kho 20.000 9 Tμi s¶n cè ®Þnh 20.000 10 KhÊu hao TSC§ 2.000 11 Nî thuÕ vμ BHXH 100.000 12 Nî dμi h¹n ng©n hμng 20.000 13 L·i do vay dμi h¹n ®Õn h¹n ph¶i tr¶ 50.000 14 §Çu t− ng¾n h¹n 20.000 15 Vèn ? 16 Quü dù tr÷ 30.000 H·y lËp b¶ng c©n ®èi, TÝnh sè d− ®Çu kú cña tμi kho¶n vèn vμ lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®Çu kú (B¶ng c©n ®èi tμi s¶n). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ghi chó: Doanh nghiÖp sö dông ph−¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú
 2. ®Ò 2 C©u 1: Trong n¨m kÕ to¸n cã c¸c th«ng sè sau vÒ ho¹t ®éng kinh doanh. §¬n vÞ tÝnh: 1.000VN§ 1 B¸n hμng 4.500 2 Tr¶ l¹i hμng 360 3 Mua hμng 2.485 4 CP b¸n hμng 265 5 CP qu¶n lý DN 196 6 Thu nhËp kh¸c 36 7 CP kh¸c 42 8 ThuÕ ®èi víi xÝ nghiÖp 207 H·y lËp b¶ng kÕt qu¶ kinh doanh, vμ tÝnh lîi nhuËn sau thuÕ cña DN. BiÕt r»ng kho ®Çu kú:1.000, Kho cuèi kú: 370 C©u 2: Mua mét tμi s¶n lμ m¸y tÝnh trÞ gi¸ khi mua lμ 11.000, gi¸ trÞ cßn l¹i uíc tÝnh 1.000 thêi gian sö dông 5 n¨m. M¸y tÝnh ®−îc khÊu hao theo ph−¬ng ph¸p khÊu hao tuyÕn tÝnh. Yªu cÇu lËp b¶ng khÊu hao. C©u 3: H·y h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô sau: 1. 5/2 B¸n hμng cho kh¸ch hμng B trÞ gi¸ hμng ho¸ 60.000, kh¸ch thanh to¸n mét nöa b»ng tiÒn mÆt, sè cßn l¹i ghi sæ tr¶ sau. 2. 10/2 Mua hμng cña nhμ cung øng BN trÞ gi¸ hμng ho¸ 12.000, chi phÝ vËn chuyÓn 500 nhμ cung øng ghi sæ cho chÞu. 3. 15/2 Mua hμng cña nhμ cung øng B23 trÞ gi¸ 30.000, ký th−¬ng phiÕu thêi h¹n 60 ngμy, l·i xuÊt 10%/1n¨m. 4. 20/2 Mua mét TSC§ lμ « t« t¶i trÞ gi¸ 800, thanh to¸n mét nöa b»ng tiÒn mÆt, sè cßn l¹i ghi sæ tr¶ sau 5. 20/2 Tr¶ tr−íc tiÒn thuª VP cho 2 n¨m b»ng tiÒn mÆt 20.000/1n¨m, tæng céng 40.000/1n¨m. 6. 25/2 Mua hμng trÞ gi¸ 30.000 ®−îc gi¶m gi¸ 5% nÕu thanh to¸n trong vßng 10 ngμy, ho¸ ®¬n ghi hμng mua ®· gi¶m. 7. 26/2 Ghi phiÕu l−¬ng vμ tr¶ l−¬ng nh©n viªn b»ng tiÒn SEC biªt: L−¬ng gép 4.500, thuÕ vμ b¶o hiÓm cña nh©n viªn 10%, thuÕ vμ BH doanh nghiÖp ph¶i nép 12%. 8. 27/2 B¸n hμng thu tiÒn mÆt trÞ gi¸ hμng ho¸ 45.000, vËn chuyÓn 5.000 ®Õn tËn n¬i cho kh¸ch hμng kh«ng thu thªm tiÒn. DÞch vô vËn chuyÓn doanh nghiÖp thuª ngoμi tr¶ tiÒn sau. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ghi chó: Doanh nghiÖp sö dông ph−¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú
 3. ®Ò 3 C©u 1: Mét doanh nghiÖp cã sè liÖu kÕ to¸n trong th¸ng 3 n¨m N nh− sau: NhËp Ngμy DiÔn gi¶i th¸ng Sè l−- §¬n gi¸ Thμnh tiÒn îng 01/03 Tån kho 800 2.000 12/03 NhËp kho 200 2.600 20/3 NhËp kho 1000 2.500 21/3 XuÊt kho 300 22/3 XuÊt kho 1200 25/3 XuÊt kho 100 H·y x¸c ®Þnh gi¸ thùc tÕ xuÊt kho, gi¸ vèn hμng b¸n trong th¸ng vμ gi¸ trÞ hμng ho¸ tån kho cuèi th¸ng biÕt DN sö dông PP kª khai th−êng xuyªn vμ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hμng xuÊt kho theo Pph¸p FIFO. C©u 2: H·y h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô sau 5/3 B¸n hμng chÞu cho kh¸ch hμng B trÞ gi¸ hμng ho¸ 40.000, chi phÝ vËn chuyÓn 5.000 doanh nghiÖp ghi sæ cho kh¸ch hμng chÞu. DÞch vô vËn chuyÓn doanh nghiÖp thuª ngoμi tr¶ sau. 8/3 Tr¶ tiÒn c«ng t¸c phÝ cho nh©n viªn qu¶n lý 300 b»ng tiÒn SEC. 10/3 B¸n hμng cho kh¸ch hμng ANN, trÞ gi¸ 60.000 ký TP thêi h¹n 90 ngμy l·i xuÊt 10%/1n¨m. 20/3 Ghi phiÕu l−¬ng vμ tr¶ l−¬ng nh©n viªn b»ng tiÒn mÆt biÕt: HÖ sè l−- Sè ng−êi Møc l−¬ng c¬ b¶n: 350.000. ¬ng BËc 1 2.34 2 BHXH nh©n viªn ph¶i nép 5%, BHXH Doanh nghiÖp BËc 2 2.67 3 ph¶i nép 15%, BHYT nh©n viªn ph¶i nép 1%, BHYT doanh BËc 3 3 4 nghiÖp ph¶i nép 2%. 30/3 Kh¸ch hμng ANN ®Õn thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. C©u 3: Cho b¶ng liÖt kª c¸c kho¶n môc sau vμo ®Çu kú kÕ to¸n. H·y lËp b¶ng c©n ®èi, TÝnh sè d− ®Çu kú cña tμi kho¶n vèn vμ lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®Çu kú (B¶ng c©n ®èi tμi s¶n). 1 TiÒn mÆt 160.000 2 TiÒn göi ng©n hμng 36.000 3 C¸c kho¶n ph¶i thu 45.000 4 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ 27.000 5 Kho hμng ho¸ 112.000 6 Th−¬ng phiÕu ph¶i thu 15.000 7 Chi phÝ tr¶ tríc 10.000 8 Dông cô 10.000 9 Tμi s¶n cè ®Þnh 160.000 10 KhÊu hao TSC§ 16.000 11 Nî thuÕ vμ BHXH 30.000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ghi chó: Doanh nghiÖp sö dông 12 ph−¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú hμng Nî dμi h¹n ng©n 100.000 13 §Çu t− ng¾n h¹n 30.000 14 Quü dù tr÷ 80.000
 4. ®Ò 4 C©u 1: Mét doanh nghiÖp mua mét tμi s¶n cè ®Þnh cã gi¸ mua lμ 100 Tr ®ång. Chi phÝ vËn chuyÓn lμ 5 Tr ®ång, chi phÝ l¾p ®Æt ch¹y thö lμ 5 Tr ®ång, phÕ liÖu thu håi do ch¹y thö lμ 2 Tr ®ång. H·y x¸c ®Þnh nguyªn gi¸ cña TSC§ C©u 2: Cho b¶ng liÖt kª c¸c kho¶n môc sau vμo ®Çu kú kÕ to¸n. H·y lËp b¶ng c©n ®èi, TÝnh sè d− ®Çu kú cña tμi kho¶n vèn vμ lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®Çu kú (B¶ng c©n ®èi tμi s¶n). 1 TiÒn mÆt 160.000 2 TiÒn göi ng©n hμng 36.000 3 C¸c kho¶n ph¶i thu 45.000 4 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ 27.000 5 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 45.000 6 Kho hμng ho¸ 112.000 7 Th−¬ng phiÕu ph¶i thu 26.000 8 Ph¶i thu kh¸c 10.000 9 Vèn gãp liªn doanh 15.000 10 Tμi s¶n cè ®Þnh 160.000 11 KhÊu hao TSC§ 16.000 12 Nî thuÕ vμ BHXH 36.000 13 Nî dμi h¹n ng©n hμng 100.000 14 Th¬ng phiÕu ph¶i tr¶ 60.000 15 Vay dμi h¹n 30.000 16 Quü dù tr÷ 120.000 C©u 3: H·y h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô sau (yªu cÇu ghi b»ng s¬ ®å tμi kho¶n Ch÷ T) 10/4 B¸n hμng cho kh¸ch hμng ANN, trÞ gi¸ 80.000 ký TP thêi h¹n 90 ngμy l·i xuÊt 10%/1n¨m. 15/4 Mua hμng cña nhμ cung øng B1 trÞ gi¸ hμng ho¸ 50.000 thanh to¸n mét nöa b»ng tiÒn mÆt, sè cßn l¹i ghi sæ tr¶ sau 20/4 Ghi phiÕu l−¬ng vμ tr¶ l−¬ng nh©n viªn b»ng tiÒn SEC biªt: L−¬ng gép 15.000, thuÕ vμ b¶o hiÓm cña nh©n viªn 10%, thuÕ vμ BH doanh nghiÖp ph¶i nép 12%. 25/4 Thanh to¸n tiÒn ®iÖn trong th¸ng 500 b»ng tiÒn SEC 28/4 Mua mét m¸y tÝnh ®Ó dïng cho v¨n phßng, trÞ gi¸ khi mua lμ 20.000, chi phÝ vËn chuyÓn vμ l¾p ®Æt 500. DN thanh to¸n ngay b»ng chuyÓn kho¶n qua ng©n hμng. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ghi chó: Doanh nghiÖp sö dông ph−¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú
 5. ®Ò 5 C©u 1: Cho sè liÖu nhËp xuÊt hμng ho¸ trong th¸ng nh− sau: Ngμy NhËp DiÔn gi¶i th¸ng Sè lîng §¬n gi¸ Thμnh tiÒn 01/05 Tån kho 1.000 12.000 10/05 Mua hμng 500 13.200 15/5 B¸n hμng 400 16/5 B¸n hμng 400 20/5 Mua hμng 1.500 13.000 21/5 B¸n hμng 1.200 22/5 Mua hμng 500 14.000 27/5 Mua hμng 700 13.500 28/5 B¸n hμng 1.000 H·y x¸c ®Þnh gi¸ thùc tÕ xuÊt kho, gi¸ vèn hμng b¸n trong th¸ng vμ gi¸ trÞ hμng ho¸ tån kho cuèi th¸ng biÕt doanh nghiÖp sö dông ph−¬ng ph¸p kª khai th−êng xuyªn vμ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hμng xuÊt kho theo ph−¬ng ph¸p FIFO. C©u 2: H·y h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô sau (yªu cÇu ghi b»ng s¬ ®å tμi kho¶n Ch÷ T) 2/5 B¸n mét TSC§ lμ tμi s¶n cè ®Þnh kh¸c, trÞ gi¸ 3.000 ®· khÊu hao hÕt 550 thu vÒ ®−îc 2.700 b»ng tiÒn mÆt. 3/5 Thanh to¸n tiÒn dÞch vô b−u chÝnh viÕn th«ng 3.000 b»n tiÒn mÆt 5/5 Mua hμng cña nhμ cung øng BNN trÞ gi¸ hμng ho¸ 20.000, ký th−¬ng phiÕu thêi h¹n 30 ngμy, l·i xuÊt 9%/1n¨m. 20/5 Ghi phiÕu l−¬ng vμ tr¶ l−¬ng nh©n viªn b»ng tiÒn mÆt biÕt: L−¬ng gép 9.000, BHXH cña nh©n viªn 500, cña DN 400 ThuÕ cña nh©n viªn 300, thuÕ cña DN 400 20/5 Tr¶ tiÒn cho nhμ cung øng BNN b»ng tiÒn SEC C©u 3: Trong n¨m kÕ to¸n cã c¸c th«ng sè sau vÒ ho¹t ®éng kinh doanh. §¬n vÞ tÝnh: 1.000VN§ 1 B¸n hμng 32.500 2 Tr¶ l¹i hμng 3.250 3 Mua hμng 22.000 4 CP b¸n hμng 600 5 CP qu¶n lý DN 1.700 6 Thu nhËp kh¸c 500 7 CP kh¸c 400 8 ThuÕ ®èi víi xÝ nghiÖp 1462,5 9 CP Tμi chÝnh 860 H·y lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh, tÝnh lîi nhuËn tr−íc thuÕ cña DN. BiÕt r»ng kho ®Çu kú: 500, Kho cuèi kú: 300 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ghi chó: Doanh nghiÖp sö dông ph−¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú
 6. ®Ò 6 C©u 1: Cho mét tμi s¶n cè ®Þnh lμ xe « t« t¶i cã nguyªn gi¸ 18.000, gi¸ trÞ cßn l¹i −íc tÝnh 2.000, dù tÝnh sè Km xe sÏ ch¹y lμ 200.000 Km. Sè Km ®−îc ph©n bæ nh− sau: 1. 45.000 Km 2. 35.000 Km 3. 40.000 Km 4. 10.000 Km 5. 50.000 Km 6. 20.000 Km H·y lËp b¶ng khÊu hao cña TSC§, biÕt TS ®−îc ®−a vμo sö dông 1/1/N C©u 2: Cho mét sè nghiÖp vô sau: 1. 1/6 B¸n hμng cho kh¸ch hμng A 12 trÞ gi¸ hμng ho¸ lμ 80.000, ký th−¬ng phiÕu thêi h¹n 90 ngμy l·i xuÊt 7.5% 2. 2/6 Mua TCS§ trÞ gi¸ 9.000 tr¶ mét nöa b»ng tiÒn mÆt, sè cßn l¹i ghi sæ tr¶ sau. 3. 5/6 Traí læång nhán viãn thaïng 12/N-1 b òng SEC, 13000. 4. 6/6 Tr¶ l−¬ng NV th¸ng 12/N-1 b»ng SEC 5. 13/6 Ghi phiÕu l−¬ng vμ tr¶ l−¬ng nh©n viªn b»ng TM biÕt: Møc l−¬ng c¬ b¶n: 290HÖ sè 1 BËc kü s−: 1.78 HÖ sè 2 BËc kü s−: 2.02HÖ sè 3 BËc kü s−: 2.10 B¶o hiÓm XH, YT, KPC§ ng−êi lao ®éng ph¶i nép: 6% B¶o hiÓm XH, YT, KPC§ ng−êi thuª L§ ph¶i nép: 19% BiÕt r»ng: Cã 2 NV l−¬ng hÖ sè 1, 2 NV l−¬ng hÖ sè 2, 4 NV l−¬ng hÖ sè 3 6. 15/6 ChiÕt khÊu th−¬ng phiÕu cña kh¸ch hμng A 12 t¹i ng©n hμng, ng©n hμng tÝnh l·i xuÊt 10%. Yªu cÇu: 1. H·y thùc hiÖn h¹ch to¸n kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô trªn biÕt doanh nghiÖp sö dông ph−¬ng ph¸p kÕ to¸n kho lμ kª khai ®Þnh kú 2. Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô ®iÒu chØnh cuèi th¸ng 1. C©u 3: Cho b¶ng liÖt kª sau vμo thêi ®iÓm ®Çu kú kÕ to¸n cña 01 doanh nghiÖp: Kho¶n môc Gi¸ trÞ Kho¶n môc Gi¸ trÞ (Tr ®) (Tr ®) TiÒn mÆt 150 Nî ph¶i tr¶ 100 TiÒn göi ng©n hμng 200 Nî thuÕ vμ c¸c kho¶n ph¶i 40 nép Nî ph¶i thu 200 Chi phÝ ph¶i tr¶ 20 Kho hμng ho¸ 120 Vay dμi h¹n ng©n hμng 200 Chi phÝ tr¶ tr−íc 20 Vèn ? §Çu t− ng¾n h¹n 100 Quü dù tr÷ 25 Tμi s¶n cè ®Þnh 330 Thu nhËp ®Ó l¹i 50 KhÊu hao tμi s¶n cè ®Þnh 33 L−¬ng ph¶i tr¶ 20 §Çu t− dμi h¹n 250 L·i do vay dμi h¹n ®Õn h¹n 10 tr¶ 1. H·y tÝnh gi¸ trÞ kho¶n môc lμ Vèn . 2. H·y lËp b¶ng c©n ®èi vμ b¶ng tæng kÕt tμi s¶n ®Çu kú. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ghi chó: Doanh nghiÖp sö dông ph−¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú
 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ghi chó: Doanh nghiÖp sö dông ph−¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú
 8. ®Ò 7 C©u 1: Cho sè liÖu nhËp xuÊt hμng ho¸ trong th¸ng 7 n¨m N nh− sau: NhËp Ngμy DiÔn gi¶i §¬n Thμnh th¸ng Sè lîng gi¸ tiÒn 01/07 Tån kho 1.000 1.000 Mua 05/07 4.000 800 hμng Mua 10/07 6.000 1.100 hμng 20/07 B¸n hμng 8.000 H·y x¸c ®Þnh gi¸ thùc tÕ xuÊt kho, gi¸ vèn hμng b¸n trong th¸ng vμ gi¸ trÞ hμng ho¸ tån kho cuèi th¸ng biÕt doanh nghiÖp sö dông ph−¬ng ph¸p kª khai th−êng xuyªn vμ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hμng xuÊt kho theo ph−¬ng ph¸p LIFO. C©u 2: Cho b¶ng kª c¸c kho¶n môc sau vμo ®Çu mçi kú kÕ to¸n. Yªu cÇu: H·y lËp b¶ng c©n ®èi, TÝnh sè d− ®Çu kú cña tμi kho¶n vèn vμ lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®Çu kú (B¶ng c©n ®èi tμi s¶n). 1 TiÒn mÆt 85.000 2 TiÒn göi ng©n hμng 95.000 3 C¸c kho¶n ph¶i thu 12.000 4 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ 50.000 5 Kho hμng ho¸ 78.000 6 Chi phÝ tr¶ tríc 10.000 7 Dông cô 10.000 8 Dù phßng gi¶m gi¸ hμng tån kho 10.000 9 Tμi s¶n cè ®Þnh 120.000 10 KhÊu hao TSC§ 12.000 11 Nî thuÕ vμ BHXH 50.000 12 Nî dμi h¹n ng©n hμng 60.000 13 Th¬ng phiÕu ph¶i tr¶ 10.000 14 L·i do vay dμi h¹n ®Õn h¹n ph¶i tr¶ 50.000 15 §Çu t− ng¾n h¹n 20.000 16 Quü dù tr÷ 30.000 C©u 3: H·y h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô sau: 1. Nép tiÒn vμo tμi kho¶n ng©n hμng 20.000 2. B¸n mét TSC§ lμ m¸y tÝnh trÞ gi¸ khi mua 40.000, thu vÒ ®−îc 36.000 b»ng tiÒn mÆt, biÕt r»ng m¸y tÝnh mua ngμy 1/7/N-1. M¸y tÝnh khÊu hao theo ph−¬ng ph¸p trung b×nh 10%. 3. Ghi phiÕu l−¬ng vμ tr¶ l−¬ng nh©n viªn b»ng tiÒn mÆt. BiÕt: L−¬ng gép 9.600; ThuÕ cña nh©n viªn 300, b¶o hiÓm cña nh©n viªn 400. ThuÕ vμ b¶o hiÓm cña doanh nghiÖp 450. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ghi chó: Doanh nghiÖp sö dông ph−¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú
 9. ®Ò 8 C©u 1: Cho mét tμi s¶n cè ®Þnh ®−îc mua vÒ ngμy 1/8/2003, gi¸ mua lμ 20 triÖu ®ång, chi phÝ vËn chuyÓn lμ 5 triÖu ®ång, chi phÝ l¾p ®Æt ch¹y thö lμ 5 triÖu ®ång. 1. H·y h¹ch to¸n khi ®−a tμi s¶n cè ®Þnh vμo sö dông biÕt khi mua doanh nghiÖp ®· tr¶ 15 triÖu ®ång b»ng tiÒn mÆt, sè cßn l¹i nî tr¶ sau. 2. LËp b¶ng khÊu hao TSC§ nμy biÕt TSC§ ®−îc khÊu hao theo ph−¬ng ph¸p tuyÕn tÝnh. Thêi h¹n dù kiÕn lμ 5 n¨m. 3. H¹ch to¸n hao mßn TSC§ vμo cuèi n¨m ®Çu tiªn, tøc vμo ngμy 31/12/2003 C©u 2: Cho mét sè nghiÖp vô sau: 1. 5/8 B¸n hμng cho B nî, trÞ gi¸ hμng ho¸ 100 triÖu ký th−¬ng phiÕu thêi h¹n 30 ngμy, l·i 9%n¨m. 2. 10/8 Tr¶ tiÒn thuª v¨n phßng cho 3 n¨m b»ng tiÒn mÆt trÞ gi¸ 30 triÖu. 3. 15/8 Vay ng©n hμng ®Ó thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh, sè tiÒn 200 triÖu. 4. 20/8 Mua 01 tμi s¶n cè ®Þnh tr¶ mét nöa b»ng tiÒn sÐc, mét nöa tr¶ tiÒn sau trÞ gi¸ 200 triÖu. 5. 25/8 L−¬ng gép cña nh©n viªn trong th¸ng hiÖn hμnh lμ 45 triÖu, BHXH trÝch tõ l−¬ng nh©n viªn 5%, doanh nghiÖp nép 15%, BHYT trÝch tõ l−¬ng nh©n viªn 1%, doanh nghiÖp nép 2%. Tr¶ l−¬ng nh©n viªn b»ng tiÒn mÆt. 6. 25/4 Kh¸ch hμng B tr¶ tiÒn nî do mua hμng b»ng SEC. Yªu cÇu: 1. H·y ghi sæ nhËt ký c¸c nghiÖp vô trªn biÕt doanh nghiÖp sö dông ph−¬ng ph¸p kÕ to¸n kho theo ph−¬ng ph¸p kª khai ®Þnh kú. 2. Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô ®iÒu chØnh cuèi th¸ng. C©u 3: Cho d÷ liÖu mua vμ b¸n hμng trong th¸ng 8 n¨m 2004 cña mét doanh nghiÖp nh− sau: Ngμy th¸ng DiÔn gi¶i Sè l−îng §¬n gi¸ Hμng tån kho ®Çu kú 1000 1.000 5/8 Mua hμng 500 1.100 10/8 B¸n hμng 600 15/8 Mua hμng 400 1.200 20/8 B¸n hμng 500 22/8 B¸n hμng 100 25/8 Mua hμng 400 1.250 30/8 B¸n hμng 250 Yªu cÇu: 1. LËp b¶ng b¸o c¸o xuÊt nhËp hμng hãa trong th¸ng, tÝnh gi¸ trÞ hμng hãa xuÊt kho. BiÕt doanh nghiÖp h¹ch to¸n kho theo ph−¬ng ph¸p kª khai th−êng xuyªn vμ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hμng hãa xuÊt kho theo ph−¬ng ph¸p LIFO 2. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ hμng hãa tån kho vμ gi¸ vèn hμng b¸n vμo cuèi th¸ng 8 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ghi chó: Doanh nghiÖp sö dông ph−¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú
 10. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ghi chó: Doanh nghiÖp sö dông ph−¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú
 11. ®Ò 9 C©u 1: H·y h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô sau: 5/9 B¸n hμng cho B nî, trÞ gi¸ hμng ho¸ 200 triÖu chi phÝ vËn chuyÓn 1 triÖu, KH chÞu. 10/9 Tr¶ tiÒn thuª Qu¶ng c¸o cho 3 n¨m, 12 triÖu b»ng tiÒn mÆt 12/9 B¸n hμng cho kh¸ch hμng A22, trÞ gi¸ hμng hãa 20 triÖu, ký th−¬ng phiÕu thêi h¹n 60 ngμy, l·i xuÊt 12%/1n¨m. 20/9 Mua mét xe vËn t¶i, trÞ gi¸ 30 triÖu, tr¶ mét nöa b»ng tiÒn mÆt, sè cßn l¹i ghi sæ tr¶ sau. 25/9 Mua 01 tμi s¶n cè ®Þnh tr¶ mét nöa b»ng tiÒn sÐc, mét nöa tr¶ tiÒn sau trÞ gi¸ 200 triÖu. 25/9 L−¬ng gép cña nh©n viªn trong th¸ng hiÖn hμnh lμ 32 triÖu, BHXH trÝch tõ l−¬ng nh©n viªn 5%, doanh nghiÖp nép 15%, BHYT trÝch tõ l−¬ng nh©n viªn 1%, doanh nghiÖp nép 2%. Tr¶ l−¬ng nh©n viªn b»ng tiÒn mÆt. C©u 2: Cho d÷ liÖu mua vμ b¸n hμng trong th¸ng 9 n¨m 2004 cña mét doanh nghiÖp nh− sau: Ngμy NhËp DiÔn gi¶i Sè l−- th¸ng §¬n gi¸ Thμnh tiÒn îng 01/09 Tån kho 1.000 12.000 06/09 Mua hμng 0.900 13.200 16/09 B¸n hμng 0.400 19/09 B¸n hμng 0.800 20/09 Mua hμng 1.900 13.500 21/09 B¸n hμng 1.200 22/09 Mua hμng 0.900 14.000 27/09 Mua hμng 0.700 13.000 28/09 B¸n hμng 2.000 30/09 Mua hμng 2.500 12.000 Yªu cÇu: LËp b¶ng b¸o c¸o xuÊt nhËp hμng hãa trong th¸ng, tÝnh gi¸ trÞ hμng hãa xuÊt kho. BiÕt doanh nghiÖp h¹ch to¸n kho theo ph−¬ng ph¸p kª khai th−êng xuyªn vμ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hμng hãa xuÊt kho theo ph−¬ng ph¸p FIFO. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ hμng hãa tån kho vμ gi¸ vèn hμng b¸n vμo cuèi th¸ng 9 C©u 3: Cho b¶ng kª c¸c kho¶n môc sau vμo ®Çu mçi kú kÕ to¸n 1 TiÒn mÆt 110.000 2 TiÒn göi ng©n hμng 30.000 3 Nî ph¶i thu 25.000 4 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 45.000 5 Kho hμng ho¸ 112.000 6 Th¬ng phiÕu ph¶i tr¶ 26.000 7 Ph¶i thu kh¸c 10.000 8 Tμi s¶n cè ®Þnh 160.000 9 KhÊu hao TSC§ 16.000 10 Nî thuÕ vμ BHXH 36.000 11 Nî dμi h¹n ng©n hμng 100.000 12 Chi phÝ ph¶i tr¶ 10.000 13 Vay dμi h¹n 12.000 14 Quü dù tr÷ 120.000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ghi chó: Doanh nghiÖp sö dông ph−¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú
 12. Yªu cÇu: H·y lËp b¶ng c©n ®èi, TÝnh sè d− ®Çu kú cña tμi kho¶n vèn vμ lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®Çu kú (B¶ng c©n ®èi tμi s¶n). ®Ò 10 C©u 1: H·y h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô sau: 1.Tr¶ l−¬ng cho CBCNV trong th¸ng 12 b»ng tiÒn SEC lμ 60.000. T¹m gi÷ l−¬ng CBCNV ®i c«ng t¸c xa ch−a lÜnh 10.000 2.XuÊt quü tiÒn mÆt ®Ó thanh to¸n tiÒn ®iÖn phôc vô s¶n xuÊt trong th¸ng 10/2005 40.000, thuÕ GTGT lμ 10%. 3.Thu håi t¹m øng thõa trõ vμo l−¬ng, sè tiÒn 6.000 4.Thanh to¸n tiÒn ®iÖn th¸ng tr−íc 500 = tiÒn SEC, tiÒn ®iÖn ®· ®−îc h¹ch to¸n vμo chi phÝ ph¶i tr¶. 5.Cho C«ng ty X vay tiÒn: 50.000, thêi h¹n cho vay 6 th¸ng, l·i xuÊt 12%/1n¨m. C«ng ty X tr¶ ngay l·i th¸ng ®Çu trõ vμo sè tiÒn vay. C«ng ty ®· xuÊt tiÒn Sec giao cho ng−êi vay. 6.Trong th¸ng 10/N+1 DN ®−îc ng©n s¸ch nhμ n−íc cÊp 01 dμn m¸y tÝnh míi, trÞ gi¸ 90.000. 7.ChuyÓn kho¶n tiÒn göi Ng©n hμng gãp vèn liªn doanh dμi h¹n 2.000 8.Trong n¨m ®Çu t− 2.000 cho c«ng ty X, LËp dù phßng gi¶m gi¸ c¸c kho¶n ®Çu t− ng¾n h¹n 10%. 9.Thanh to¸n th−¬ng phiÕu ®· ®Õn h¹n cho nhμ cung øng BN1 b»ng tiÒn mÆt, trÞ gi¸ th−¬ng phiÕu 460.000, ký phiÕu nî thêi h¹n 120 ngμy, l·i xuÊt 9%/1n¨m. 10.Cuèi th¸ng kiÓm kª kho ph¸t hiÖn thiÕu mét l−îng hμng ho¸ trÞ gi¸ 6.000. Thñ tr−ëng ®¬n vÞ quyÕt ®Þnh xö lý: Thñ kho ph¶i båi th−êng 50%, 50% tÝnh vμo gi¸ vèn hμng b¸n. C©u 2: Mua mét tμi s¶n lμ m¸y tÝnh trÞ gi¸ khi mua lμ 11.000, gi¸ trÞ cßn l¹i uíc tÝnh 1.000 thêi gian sö dông 5 n¨m. M¸y tÝnh ®−îc khÊu hao theo ph−¬ng ph¸p khÊu hao ®−êng th¼ng. Yªu cÇu ghi sæ khÊu hao cho n¨m thø nhÊt. C©u 3: Trong n¨m kÕ to¸n cã c¸c th«ng sè sau vÒ ho¹t ®éng kinh doanh. H·y tÝnh lîi nhuËn sau thuÕ cña DN. BiÕt r»ng kho ®Çu kú: 500, Kho cuèi kú: 300 §¬n vÞ tÝnh: 1.000VN§ 1 B¸n hμng 80.000 2 Tr¶ l¹i hμng 800 3 Mua hμng 69.000 4 CP b¸n hμng 1500 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ghi chó: Doanh nghiÖp sö dông ph−¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú 5 CP qu¶n lý DN 2.000 6 Thu nhËp kh¸c 420
 13. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ghi chó: Doanh nghiÖp sö dông ph−¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú
 14. ®Ò 11 C©u 1: Tμi s¶n cè ®Þnh v« h×nh lμ g×? C©u 2: H·y h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô sau 1. Mua mét TSC§ ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, gi¸ mua ch−a cã thuÕ GTGT 5.000, thuÕ GTGT 10%, chi phÝ l¾p ®Æt ch¹y thö chi b»ng tiÒn SÐc 300. 2. B¸n mét TSC§ lμ m¸y mãc thiÕt bÞ, trÞ gi¸ khi mua 2.000 ®· khÊu hao hÕt 300 thu vÒ ®−îc 1500 b»ng tiÒn mÆt. 3. Doanh nghiÖp trùc tiÕp mua hμng t¹i kho cña nhμ cung øng BN, gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n lμ 30.000, hμng ®−a vÒ thùc tÕ nhËp kho lμ 29.000 sè thiÕu ng−êi ¸p t¶i hμng ph¶i båi th−êng. TiÒn mua hμng ghi sæ chÞu. 4. B¸n hμng ho¸ theo ph−¬ng thøc tr¶ gãp, gi¸ b¸n 30.000, thuÕ GTGT lμ 10%, ng−êi mua thanh to¸n 1/2 b»ng tiÒn Sec, sè cßn l¹i ghi sæ tr¶ sau 6 th¸ng víi l·i suÊt 10%/1n¨m. 5. Mua hμng cña nhμ cung øng B1 trÞ gi¸ hμng hãa 20.00, thanh to¸n mét nöa b»ng tiÒn mÆt, sè cßn l¹i ghi sæ tr¶ sau. 6. Kh¸ch hμng AN1 ®Õn thanh to¸n th−¬ng phiÕu ®Õn h¹n b»ng tiÒn mÆt, trÞ gi¸ th−¬ng phiÕu 14.500, ký th−¬ng phiÕu thêi h¹n 60 ngμy l·i xuÊt 8%/1n¨m. 7. Thanh to¸n th−¬ng phiÕu ®· ®Õn h¹n cho nhμ cung øng BN mét nöa b»ng tiÒn mÆt, mét nöa b»ng tiÒn SEC, trÞ gi¸ th−¬ng phiÕu 10.000, ký phiÕu nî thêi h¹n 90 ngμy, l·i xuÊt 10%/1n¨m. 8. Ghi phiÕu l−¬ng vμ tr¶ l−¬ng nh©n viªn b»ng tiÒn mÆt biÕt: L−¬ng gép: 7.000; BHXH cña nh©n viªn: 7%; ThuÕ cña nh©n viªn: 5%; BHXH cña DN: 7%; ThuÕ cña DN: 6% 9. Vay dμi h¹n ng©n hμng 50.000 ®Ó thanh to¸n cho nhμ cung øng BN, l·i xuÊt 12%/1n¨m, thêi h¹n vay 6 n¨m. 10. Cuèi n¨m kiÓm kª thÊy cßn mét sè kh¸ch hμng nî, yªu cÇu lËp dù phßng cho nî khã ®ßi. - §èi víi nh÷ng kho¶n nî > 1 n¨m: 5% §èi víi nh÷ng kho¶n nî > 2 n¨m: 10% - Kh¸ch hμng A1 mua hμng chÞu ngμy 1/1/N-1: 20.000 - Kh¸ch hμng A2 mua hμng chÞu ngμy 1/1/N: 20.000 - Kh¸ch hμng A3 mua hμng chÞu ngμy 1/1/N-1: 30.000 C©u 3: Trong n¨m kÕ to¸n cã c¸c th«ng sè sau vÒ ho¹t ®éng kinh doanh. 1 CP tμi chÝnh 45.000 6 CP b¸n hμng 100.000 2 DT ho¹t ®éng TC 15.000 7 CP qu¶n lý DN 100.000 3 B¸n hμng 1,000.000 8 Thu nhËp kh¸c 8.600 4 Tr¶ l¹i hμng 8.000 9 CP kh¸c 26.000 5 Mua hμng 600.000 10 ThuÕ ®èi víi xÝ nghiÖp 49.600 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ghi chó: Doanh nghiÖp sö dông ph−¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú
 15. Yªu cÇu: TÝnh lîi nhuËn sau thuÕ cña DN. BiÕt r»ng kho ®Çu kú: 360.000, Kho cuèi kú: 470.000 ®Ò 12 C©u 1: H·y h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô sau: 1.Chi tiÒn mÆt thanh to¸n hé c«ng ty con tiÒn mua hμng, gi¸ trÞ 30.000. 2.Thanh to¸n tiÒn ®iÖn th¸ng tr−íc 500 = tiÒn SEC, tiÒn ®iÖn ®· ®−îc h¹ch to¸n vμo chi phÝ ph¶i tr¶. 3.Vay dμi h¹n 30.000 ®Ó øng vèn cho ng−êi nhËn thÇu XDCB, thêi h¹n vay 5 n¨m, l·i xuÊt 10%/1n¨m. 4.Trong th¸ng 10/N+1 DN ®−îc ng©n s¸ch nhμ n−íc cÊp 01 dμn m¸y tÝnh míi, trÞ gi¸ 90.000. 5.LËp dù phßng nî ph¶i thu khã ®ßi cho nh÷ng kho¶n nî > 2 n¨m: 1.200, C©u 2: Cho b¶ng kª c¸c kho¶n môc sau vμo ®Çu mçi kú kÕ to¸n 1 TiÒn göi ng©n hμng 120.000 2 TiÒn mÆt 60.000 3 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ 42.000 4 Kho hμng ho¸ 100.000 5 C¸c kho¶n ph¶i thu 10.000 6 Dông cô 10.000 7 KhÊu hao TSC§ -20.000 8 Nî thuÕ vμ BHXH 50.000 9 Nî dμi h¹n ng©n hμng 60.000 10 Th−¬ng phiÕu ph¶i tr¶ 10.000 11 Tμi s¶n cè ®Þnh 100.000 12 Chi phÝ tr¶ tríc 10.000 14 Quü dù tr÷ 30.000 Yªu cÇu: H·y lËp b¶ng c©n ®èi, TÝnh sè d− ®Çu kú cña tμi kho¶n vèn vμ lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®Çu kú (B¶ng c©n ®èi tμi s¶n). C©u 3: Cho sè liÖu nhËp xuÊt hμng ho¸ trong th¸ng, h·y x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hμng ho¸ xuÊt kho, gi¸ vèn hμng b¸n vμ x¸c ®Þnh trÞ gi¸ hμng ho¸ xuÊt kho theo ph−¬ng ph¸p FIFO. NhËp DiÔn gi¶i Sè lîng §¬n gi¸ Thμnh tiÒn Tån kho 15.000 5.000 Mua hμng 8.000 6.000 B¸n hμng 5.000 B¸n hμng 5.000 Mua hμng 1.900 6.500 B¸n hμng 4.000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mua hμng Ghi chó: Doanh nghiÖp sö dông ph−¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú 2.000 7.000 Mua hμng 7.000 6.000 B¸n hμng 12.000 Mua hμng 2.500 7.500
 16. ®Ò 13 C©u 1: H·y h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô sau 1. B¸n mét TSC§ lμ m¸y mãc thiÕt bÞ, trÞ gi¸ khi mua 2.000 ®· khÊu hao hÕt 300 thu vÒ ®−îc 1500 b»ng tiÒn mÆt. 2. Kh¸ch hμng tr¶ l¹i mét sè hμng ho¸ do hμng ho¸ kÐm phÈm chÊt, trÞ gi¸ hμng b¸n bÞ tr¶ l¹i 9.000. §ång ý gi¶m gi¸ cho kh¸ch hμng 3.000 trõ vμo sæ nî ph¶i thu cña kh¸ch hμng. 3. B¸n hμng cho kh¸ch hμng A5 trÞ gi¸ hμng ho¸ 14.000, chi phÝ vËn chuyÓn vÒ ®Õn kho cña kh¸ch lμ 500, kh¸ch thanh to¸n tiÒn hμng b»ng tiÒn mÆt, chi phÝ vËn chuyÓn ghi sè tr¶ sau. 4. Mua hμng cña nhμ cung øng B2 trÞ gi¸ hμng ho¸ 20.000, ®−îc gi¶m gi¸ 2% nÕu thanh to¸n trong vßng 30 ngμy, ho¸ ®¬n ghi hμng mua ch−a gi¶m. Thêi h¹n thanh to¸n tèi ®a lμ 60 ngμy. 5. Ghi phiÕu l−¬ng vμ tr¶ l−¬ng nh©n viªn b»ng tiÒn SEC biÕt: 6. L−¬ng gép 55 triÖu, BHXH nh©n viªn ph¶i nép 5%, BHXH Doanh nghiÖp ph¶i nép 15%, BHYT nh©n viªn ph¶i nép 1%, BHYT doanh nghiÖp ph¶i nép 2%. C©u 2: Mua mét tμi s¶n cè ®Þnh ®−îc mua vÒ ngμy 1/4/2003, gi¸ mua lμ 120 triÖu ®ång, chi phÝ vËn chuyÓn lμ 5 triÖu ®ång, chi phÝ l¾p ®Æt ch¹y thö lμ 5 triÖu ®ång. 1. H·y h¹ch to¸n khi ®−a tμi s¶n cè ®Þnh vμo sö dông biÕt khi mua doanh nghiÖp ®· tr¶ 15 triÖu ®ång b»ng tiÒn mÆt, sè cßn l¹i nî tr¶ sau. 2. LËp b¶ng khÊu hao TSC§ nμy biÕt TSC§ ®−îc khÊu hao theo ph−¬ng ph¸p tuyÕn tÝnh. Thêi h¹n dù kiÕn lμ 5 n¨m. 3. H¹ch to¸n hao mßn TSC§ vμo cuèi n¨m ®Çu tiªn, tøc vμo ngμy 31/12/2003 C©u 3: Cho b¶ng kª c¸c kho¶n môc sau vμo ®Çu mçi kú kÕ to¸n. Yªu cÇu: H·y lËp b¶ng c©n ®èi, TÝnh sè d− ®Çu kú cña tμi kho¶n vèn vμ lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®Çu kú (B¶ng c©n ®èi tμi s¶n). 1 KhÊu hao TSC§ -14.000 2 Nî ph¶i thu 10.000 3 Chi phÝ ph¶i tr¶ 16.000 4 Ph¶i thu kh¸c 12.000 5 Th¬ng phiÕu ph¶i tr¶ 20.000 6 Vay dμi h¹n 21.000 7 TiÒn göi ng©n hμng 30.000 8 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 35.000 9 Nî thuÕ vμ BHXH 36.000 10 Kho hμng ho¸ 100.000 11 Nî dμi h¹n ng©n hμng 100.000 12 Quü dù tr÷ 120.000 13 Tμi s¶n cè ®Þnh 140.000 14 TiÒn mÆt 200.000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ghi chó: Doanh nghiÖp sö dông ph−¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú
 17. ®Ò 14 C©u 1: Mua mét tμi s¶n cè ®Þnh lμ m¸y b¬m n−íc trÞ gi¸ khi mua lμ 42.000. S¶n l−îng theo c«ng suÊt thiÕt kÕ cña m¸y b¬m lμ 240.000m 3 . M¸y b¬m ®−îc khÊu hao theo ph−¬ng ph¸p s¶n l−îng ®−îc ph©n bæ nh− sau: 1). 40.000 2). 40.000 3). 50.000 4). 60.000 5). 20.000 6). 30.000 Yªu cÇu: - H·y lËp b¶ng khÊu hao - Ghi sæ khÊu hao cho n¨m thø 1 C©u 2: Cho b¶ng kª c¸c kho¶n môc sau vμo ®Çu mçi kú kÕ to¸n. Yªu cÇu: H·y lËp b¶ng c©n ®èi, TÝnh sè d− ®Çu kú cña tμi kho¶n vèn vμ lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®Çu kú (B¶ng c©n ®èi tμi s¶n). 1 KhÊu hao TSC§ 20.000 2 Nî ph¶i thu 30.000 3 Ph¶i thu kh¸c 12.000 4 TiÒn göi ng©n hμng 30.000 5 Kho hμng ho¸ 100.000 6 Tμi s¶n cè ®Þnh 140.000 7 §Çu t− ng¾n h¹n 10.000 8 TiÒn mÆt 200.000 9 Chi phÝ ph¶i tr¶ 16.000 10 Th−¬ng phiÕu ph¶i tr¶ 20.000 11 L·i do vay dμi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 21.000 12 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 40.000 13 Nî thuÕ vμ BHXH 25.000 14 Nî dμi h¹n ng©n hμng 100.000 15 Quü dù tr÷ 120.000 C©u 3: H·y h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô sau 5/12 B¸n hμng cho kh¸ch hμng B trÞ gi¸ hμng ho¸ 60.000, kh¸ch thanh to¸n mét nöa b»ng tiÒn mÆt, sè cßn l¹i ghi sæ tr¶ sau. 15/12 Rót tiÒn ng©n hμng vÒ nhËp quü 20.000 20/12 Mua mét tμi s¶n cè ®Þnh 100.000 ch−a tr¶ tiÒn ng−êi b¸n, chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì chi b»ng tiÒn mÆt 5.000 25/12 Tr¶ l−¬ng nh©n viªn b»ng tiÒn SEC biÕt: L−¬ng gép 9 triÖu, BHXH nh©n viªn ph¶i nép 5%, BHXH Doanh nghiÖp ph¶i nép 15%, BHYT nh©n viªn ph¶i nép 1%, BHYT doanh nghiÖp ph¶i nép 2%. 26/12 Kh¸ch hμng B tr¶ l¹i 10% hμng ho¸ ®· mua vμ thanh to¸n nèt sè cßn nî l¹i b»ng tiÒn mÆt. 28/12 Thanh to¸n tiÒn mua TSC§ b»ng tiÒn SEC 30/12 Mua hμng cña nhμ cung øng BM trÞ gi¸ hμng hãa 12.000, thanh to¸n mét nöa b»ng tiÒn mÆt , sè cßn l¹i chuyÓn kho¶n qua ng©n hμng. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ghi chó: Doanh nghiÖp sö dông ph−¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú
 18. ®Ò 15 C©u 1: H·y h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô sau: 1. 1/ 12 B¸n hμng thu tiÒn mÆt, trÞ gi¸ 50 triÖu. 2. 5/12 B¸n hμng cho B nî, trÞ gi¸ hμng ho¸ 200 triÖu chi phÝ vËn chuyÓn 1 triÖu, KH chÞu. 3. 10/12 Tr¶ tiÒn thuª Qu¶ng c¸o cho 3 n¨m, 12 triÖu b»ng tiÒn mÆt 4. 10/12 B¸n hμng cho kh¸ch hμng A22, trÞ gi¸ hμng hãa 20 triÖu, ký th−¬ng phiÕu thêi h¹n 60 ngμy, l·i xuÊt 12%/1n¨m. 5. 12/12 Mua mét xe vËn t¶i, trÞ gi¸ 30 triÖu, thanh to¸n mét nöa b»ng tiÒn mÆt, sè cßn l¹i ghi sæ tr¶ sau. 6. 15/12 Nép tiÒn vμo tμi kho¶n ng©n hμng 100 triÖu 7. 20/12 Mua 01 tμi s¶n cè ®Þnh tr¶ mét nöa b»ng tiÒn sÐc, mét nöa tr¶ tiÒn sau trÞ gi¸ 200 triÖu. 8. 25/12 L−¬ng gép cña nh©n viªn trong th¸ng hiÖn hμnh lμ 32 triÖu, BHXH trÝch tõ l−¬ng nh©n viªn 5%, doanh nghiÖp nép 15%, BHYT trÝch tõ l−¬ng nh©n viªn 1%, doanh nghiÖp nép 2%. Tr¶ l−¬ng nh©n viªn b»ng tiÒn mÆt. 9. 25/12 Kh¸ch hμng B tr¶ tiÒn nî do mua hμng b»ng SEC, trÞ gi¸ 50 triÖu. 10. 26/12 Mua v¨n phßng phÈm tr¶ tiÒn mÆt trÞ gi¸ 1,5 triÖu, tr¶ 1/2 b»ng tiÒn mÆt sè cßn l¹i nî. 11. 30/12 Kh¸ch hμng B tr¶ l¹i 10% hμng hãa cßn nî, do thÞ tr−êng gi¸ c¶ cã sù biÕn ®éng gi¶m nªn doanh nghiÖp ®ång ý gi¶m gi¸ 5% trªn sè hμng cßn nî l¹i. 12. 30/12 Kh¸ch hμng A22 ®Õn thanh to¸n tiÒn mua hμng ngμy 10/12. Yªu cÇu: a. H·y thùc hiÖn h¹ch to¸n kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô trªn biÕt doanh nghiÖp sö dông ph−¬ng ph¸p kÕ to¸n kho lμ kª khai ®Þnh kú. b. Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô ®iÒu chØnh cuèi kú C©u 2: Cho sè liÖu nhËp xuÊt hμng ho¸ trong th¸ng, h·y x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hμng ho¸ xuÊt kho, gi¸ vèn hμng b¸n vμ x¸c ®Þnh trÞ gi¸ hμng ho¸ xuÊt kho theo ph−¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn (BiÕt r»ng doanh nghiÖp sö dông ph−¬ng ph¸p kª khai th−êng xuyªn) NhËp DiÔn gi¶i Sè lîng §¬n gi¸ Thμnh tiÒn Tån kho 15.000 5.000 Mua hμng 8.000 6.000 B¸n hμng 5.000 B¸n hμng 5.000 Mua hμng 1.900 6.500 B¸n hμng 4.000 Mua hμng 2.000 7.000 Mua hμng 7.000 6.000 B¸n hμng 12.000 Mua hμng 2.500 7.500 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ghi chó: Doanh nghiÖp sö dông ph−¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản