intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi khảo sát THPT Quốc gia môn Hóa học lớp 12 năm 2017-2018 lần 5 - THPT Nguyễn Viết Xuân - Mã đề 104

Chia sẻ: An Lạc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

24
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để trang bị kiến thức và thêm tự tin hơn khi bước vào kì thi sắp đến mời các bạn học sinh lớp 12 tham khảo Đề thi khảo sát THPT Quốc gia môn Hóa học lớp 12 năm 2017-2018 lần 5 - THPT Nguyễn Viết Xuân - Mã đề 104. Chúc các bạn làm bài kiểm tra tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi khảo sát THPT Quốc gia môn Hóa học lớp 12 năm 2017-2018 lần 5 - THPT Nguyễn Viết Xuân - Mã đề 104

  1. SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ KHẢO SÁT THPT QUỐC GIA LẦN 5 TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN Năm học 2017 ­ 2018 Môn: HÓA HỌC 12 MàĐỀ: 104 Thời gian làm bài: 50 phút  (Đề thi gồm 04 trang) (không kể thời gian giao đề) Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: ............................. Cho biết nguyên tử khối  của các nguyên tố :  H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; Cl = 35,5;   K = 39; Ca = 40; Cr = 52, Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85 Ag=108, I = 127,Mn = 55. (Thí sinh không được sử dụng tài liệu, kể cả bảng tuần hoàn, bảng tính tan) Câu 41:  Cho 0,7 mol hỗn hợp T gồm hai peptit mạch hở  X (x mol) và Y (y mol), đều tạo bởi   glyxin và alanin. Đun 0,7 mol T trong lượng dư dung dịch NaOH thì có 3,8 mol NaOH phản ứng và  đều thu được m gam muối. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn x mol X và y mol Y thì thu được   cùng số mol CO2. Biết tổng số nguyên tử oxi trong hai phân tử X và Y là 13, trong X và Y đều có   số liên kết peptit không nhỏ hơn 4. Giá trị của m là A. 399,4 B. 409,2 C. 396,6 D. 340,8 Câu 42: Cho 48,165 gam hỗn hợp X gồm NaNO 3, Fe3O4, Fe(NO3)2 và Al tan hoàn toàn trong dung  dịch chứa 1,68 mol KHSO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ  chứa 259,525 gam muối sunfat trung hòa và 3,136 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm hai khí trong đó có   một khí hóa nâu trong không khí. Biết tỉ khối của Z so với He là 5,5. Phần trăm khối lượng của Al  trong X có giá trị  gần nhất với giá trị  nào sau đây? Giả sử sự phân li của HSO 4­ thành ion được  coi là hoàn toàn A. 13,7 B. 13,5 C. 14,0 D. 13,3 Câu 43: Cho 27,3 gam hỗn hợp X gồm Zn, Fe và Cu tác dụng với 260 ml dung dịch CuCl 2 1M, thu  được 28,48 gam chất rắn Y và dung dịch Z. Cho toàn bộ  Y tác dụng với dung dịch HCl dư  thu   được 0,896 lít khí H2 (đktc). Cho Z tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa nung trong   không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Biết các phản  ứng xảy ra hoàn  toàn. Giá trị của m là A. 12,80. B. 17,12. C. 14,08. D. 20,90. Câu 44: Có các chất sau: Na2O, NaCl, Na2CO3, NaNO3, Na2SO4. Có bao nhiêu chất mà bằng một  phản ứng có thể tạo ra NaOH? A. 3 B. 5 C. 4 D. 2 Câu 45: Polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là A. polietilen. B. xenlulozo triaxetat. C. nilon­6,6. D. poli(etylen­terephtalat). Câu 46: Trong phòng thí nghiệm, để điều chế một lượng nhỏ khí X tinh khiết, người ta đun nóng  dung dịch amoni nitrit bão hoà. Khí X là: A. NO. B. N2O. C. N2. D. NO2. Câu 47: Hỗn hợp X gồm Al, Ca, Al4C3 và CaC2. Cho 40,3 gam X vào nước dư, chỉ thu được dung  dịch Y và hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4, H2). Đốt cháy hết Z thu được 20,16 lít khí CO 2 (đktc) và 20,7  gam H2O. Nhỏ từ từ V lít dung dịch HCl xM vào Y, được biểu diễn theo hình vẽ:                                                 Trang 1/5 ­ Mã đề thi 104
  2. Giá trị của x gần nhất với A. 1,8. B. 2,4. C. 2,2. D. 1,6. Câu 48: Tổng hợp 120 kg poli(metylmetacrylat) từ axit và ancol thích hợp, hiệu suất của phản ứng   este hóa là 30% và phản ứng trùng hợp là 80%. Khối lượng của axit cần dùng là A. 113,52 kg B. 430 kg C. 103,2 kg D. 160 kg Câu 49: Chất nào sau đây vừa phản ứng được với dung dịch KOH, vừa phản  ứng được với dung   dịch HCl? A. C6H5NH2 B. CH3COOH C. C2H5OH D. H2NCH(CH3)COOH Câu 50: Phản ứng giữa bazơ và axit nào dưới đây sinh ra muối có môi trường axit? A. NH3 và HNO3. B. KOH và HNO3. C. KOH dư và H3PO4. D. NaOH và CH3COOH. Câu 51: Phenol không tham gia phản ứng với chất nào sau đây? A. Na. B. Dung dịch nước Br2. C. Dung dịchHCl. D. Dung dịchNaOH. Câu 52: Thí nghiệm nào sau đây không sinh ra chất rắn? A. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2. B. Cho mẩu Na vào dung dịch CuSO4. C. Cho Cu vào dung dịch AgNO3. D. Cho Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3. Câu 53: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân? A. Protein B. Saccarozơ C. Tinh bột D. Glucozơ Câu   54:  Cho   dung   dịch   metylamin   đến   dư   vào   các   dung   dịch   sau:   FeCl 3;   CuSO4;   Zn(NO3)2;  Al(NO3)3; CH3COOH thì số lượng kết tủa thu được là: A. 3 B. 1 C. 0 D. 2 Câu 55: Hòa tan hoàn toàn 8,5 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại kiềm X, Y ở hai chu kỳ kế tiếp (M X 
  3. cháy hoàn toàn F cần dùng 0,7 mol O2, thu được CO2, Na2CO3 và 0,4 mol H2O. Phần trăm khối  lượng của T trong hỗn hợp E là: A. 13,90%. B. 50,82%. C. 8,88%. D. 26,40%. Câu 59: Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol một amin no, mạch hở X bằng oxi vừa đủ thu được 0,6 mol   hỗn hợp khí và hơi. Cho 9,2 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư thì số mol HCl phản ứng là: A. 0,4. B. 0,2. C. 0,1. D. 0,3. Câu 60: Hỗn hợp X gồm 2 anđehit đơn chức E, F (M E  
  4. (g) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ. Sau khi kết thúc phản ứng,số thí nghiệm thu được kim loại là A. 5 B. 3 C. 2 D. 4 Câu 69: Chất nào sau đây là hiđrocacbon? A. C2H5OH. B. C2H5NH2. C. C2H6. D. CH3COOH. Câu 70: Dung dịch X có chứa 0,3 mol Na ; 0,1 mol Ba ; 0,05 mol Mg ; 0,2 mol Cl­ và x mol NO3­.  + 2+ 2+ Cô cạn dung dịch X thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là A. 53,7. B. 48,9. C. 44,4. D. 68,6. Câu 71: Nung hỗn hợp gồm a mol Al và b mol Fe3O4 trong điều kiện không có không khí đến khi  phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn X gồm 3 chất. Cho chất rắn X vào dung dịch NaOH   loãng dư thấy còn chất rắn Y gồm 1 chất duy nhất. Quan hệ đúng giữa a và b là: A. a = 3b B. 3a 
  5. Câu 80: Hòa tan hoàn toàn m gam MSO4 (M là kim loại) vào nước thu được dung dịch X. Điện  phân dung dịch X ( điện cực trơ, hiệu suất 100%) với cường độ  dòng điện 7,5A không đổi, trong   khoảng thời gian 1 giờ 4 phút 20 giây, thu được dung dịch Y và khối lượng catot tăng a gam. Dung   dịch Y tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch chứa KOH 1M và NaOH 1M, sinh ra 4,9 gam kết tủa.   Coi toàn bộ lượng kim loại sinh ra đều bám hết vào catot. Giá trị của m và a lần lượt là A. 32 và 4,9 B. 30,4 và 8,4 C. 24 và 9,6 D. 32 và 9,6 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­ HẾT ­­­­­­­­­­                                                Trang 5/5 ­ Mã đề thi 104
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2