intTypePromotion=1

Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2020 môn Tiếng Nhật - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Lần 2)

Chia sẻ: Từ Lương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
6
lượt xem
0
download

Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2020 môn Tiếng Nhật - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Lần 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bạn hãy tham khảo và tải về Đề minh hoa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Tiếng Nhật - Bộ GD&ĐT (Lần 2) sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chính được đề cập trong đề thi để từ đó có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. Chúc các bạn thi tốt!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2020 môn Tiếng Nhật - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Lần 2)

  1. '1'3;3,rit: ;~~~D.!.!_A~O-:!_T ~O KY THI TOT NGHitP TR UNG HQC PHO THONG NAM 2020 ',KHAO Bai thi: NGO~I NGU; Mon thi: TIENG NH~T ,'; ng) Tho·i gian Lam bai: 60 phut, kh6ng kd th
  2. Cau 20: /iiJ~ 'v\1~ iJ ,0 t~(!) -C·, ::·1i!viJ~ _ _ :. tJ A.:lt-'"'Gtift'v\-C· R :lt -'"' ft'v\---c' c.:tt ~ft< t ** Lt~o D. :ttr-::Gtift< t Cau21: -fB: _ _ f.ll= --e-7'-:a:- * 0 t
  3. Clu;m phuo·ng tin ilung ((mg vo'i A lw(ic B, C, D) iliin vao chJ triJng iii /wan thanh ctic tinh huiJng trong ctic ciiu sau. Cau 37: UJJ I\ : r~ aJE, ll:9c@H.=: 1T2' 'iitlv1J• J 0 WJ P: f;t;t, - -0 J A. ff 2' 'i L t:. B. 1T2' 'i L J: '? C . .Bt L6v'c'T J: D . -t '? -CT Cau38:WJ S3 : f-7-:tf::l: t'S ----:) v'7J•iJ~c,-t1J,o J S3~: r_ _ J Q A. v' v ' ;t , 'i f ;:_' ~ .r-.::. t v ' 'i it Iv c .-thf::t .t31,,,L,1;,-c1-ti. 0 .1,,,1,,,;t, t'S it0:.'5--eT Cau39: S3 ~ : fTJj.'£:.itlv, cttVJf.=: Tb0tt v\v'c'T7J•o J UJS3 : r_ _o J A. ;t;t, Tb VJ 'i L J: '? B. ;t ;t , -thf::l: v 'It'! it lvtl c. T]j.'iitlv , J: < ttv'lvc'T D . T]j.'iitlv, 1Y:.t='tjiJ~ T
  4. ·\. Cau 43: A. c··.:. ---c ~ 0 t= tJ. ,~-11 \ t±l --t B. v \/) ~ S -/J:. ~ < C. c·· S Lt ~0 t;::..-/J• :b--tt10 D . t~';h,/.:. ~ S -/J:. #tli) 0 Cau 44: A. /~i6,; ft. tJ•0 t= tJ· G, gui]l[t· n~fi Lt= ~ , o:.t-:::.-t (1) G0t=~ Lt;::.. o -ct, flli f0c, Jt-00/.::. 1T2'f;::__l.,\ , c -a: Lt;::.. O li)fG Lv\ ~~ ~~ /j:Cli)t Ye, 0 ~ ~ ;t:, /j:Cli)t ~< .:.c/:f(f) 7::7 t ✓ 1' (ii:) ) ft.c'', Liflv t X{r:t, fli6,; 11/vc· v\ 0 c.:.6cli -rv \ ,,S:!v 't-/J,;S o ~x.t Jj.0c , §51 (1) 00 (1) c:p c· t , ff 0 t;::.. .:. c i6,; Ji) 0 p)T Ii 1dt. < -C , *□ G ft. v \ p)T (1) /l S -/J,; f 0 c ~v\o t~·-/J•G , S~F1c19c .:B~:a:- t= < ~Iv 1~0-C 71--00r-.. 1t< Ml.:., 'if § 51(1) 00-a: J:< *□ ~tc_v\ o :B2'ft.:b-/J•G ~i 0t, flli -tS ,~,S J:S/.:. ft.0t;::.. o flli .:.n-/J•G , §51 (1) 00-a: *°0 t;::..li)(l) n~1t -a: LJ: Sc ,~,0-C v\0 0 (~ff~-=f · -{-O){fil, 20 15 :¥, Wr-:· !J iv& r-:· !J 1vl3~g~jJ~ N4 X+ · !ffi; · Xrt. · ~t · ~~tJI , UNICDM Inc.) (ff I ) c Ii) 0 : cho tru l?i, cho cJ l?i (ff 2) ft l., \ ft Iv: kinh nghi ~m (ff 3) 7 ::7 t ✓ 1': tr9ng am (ff 4) ft., \ 1,::1v: kh a, tu'O'ng d6 i Cau47: '¥:1:_(1) c~/j: c··.:_r-.. n~1t/.:. fi~'iLt;::..-/J,o A . 71--00r-.. fiiJ@J t 1T2' 'i L fc_ o B. - J3t tc ft 71-- 00 r-.. ff 2' 'i L t;::.. o C . c•'.:. t ff~ 'i-tt /vc· L fc_ o D. 7 ;I- l) -JJ~ 3 - o :;;/{ /.:_ 1T2' 'i Ltc_o Cau48: ~(1) Fp~ffi /'i c•'Jvft. .:. ct~·c § 0 -C v\'i--t-/J•o A. f±*i6,; v \-t -/J,; L v \ .:. c B . .:B~-/J,; Ji) 'i ~ ft. v \ .:. c c. ~u--e 1t t=Gv\-c v\0 -=.c o.~v\ 1*Jj. -/J,; cnft.v\ -=.c Cau49: .:.t1-/J•G c'' lvft. nMt-a: Ltc_ v\c ,~,0-C v\'i--t-/J•o A. 00 (1) *° Gft. v \ mr-.. 1T < Jj~fi B. *tJJ ft. ft 1., \ ft /v-/J,; c · 2' 0 71-00n~1T C. *□ Gft. v\ p)Tr-.. ff< 71--00n~fi D . .:B ~ -a: ib 'i ~ 1~ :bft. v \ ~1T CauSO: -tS ,~- S J:S/.:. ft.0t-::..c ib~ 'i - t i6,; , ~ c··-5 ,~,0-C v\'i--t-/J•o A. 71--00-a: nMti-0c *tJJft. itv\ftlvi6,; --Z:2'0 0 B.71--00 r-.. fi 0-Ct *tJJft. ftv\ft/v/j: --Z:2'ft. v\ o c. 71--00nMtJ: ~ 00(1) v\6v\6ft. m-a: nMtLtc_v\o D.71--00r-.. 1t < f;::__li)f.:_ 7JL,,/
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2