Đề thi MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5

Chia sẻ: Nguyen Huynh Hien Loan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
280
lượt xem
63
download

Đề thi MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hãy sắp xếp các câu sau theo thứ tự hớp lí để được một đoạn văn tả cảnh bãi ngô 1- Những bắp ngô đã mập và chắc, chỉ còn chờ tay người bẻ đến mang về. 2- Hoa ngô sơ xác như cỏ may. 3- Trời nắng chang chang, tiếng tu hú gần xa ran ran. 4- Lá ngô quắt lại rũ xuống. a) Câu 3,4,2,1 b) Câu 2,3,4,1 c)Câu 3,2,1,4 d)Câu 3,2,4,1

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5

  1. MOÂN TIEÁNG VIEÄT LÔÙP 5 Caâu 1 : Caâu: Möa ñoå buïi eâm eâm treân beán vaéng. Caâu treân coù: a)2 danh töø , 1ñoäng töø, 3 tính töø b)1 danh töø , 2 ñoäng töø, 3 tính töø c)3 danh töø , 1ñoäng töø, 2 tính töø Caâu 2 :Trong caâu: Noãi nhôù ñaát ñai, nhaø cöûa ruoäng vöôøn thænh thoaûng laïi chaùy leân trong loøng anh. a)Coù 4 töø gheùp, 1 töø laùy, 6 töø ñôn b) Coù 5 töø gheùp, 6 töø ñôn c) Coù 3 töø gheùp, 4 töø laùy, 4 töø ñôn d) Coù 4 töø gheùp, 1 töø laùy, 5 töø ñôn Caâu 3: Caâu: Naéng vaøng lan nhanh xuoáng chaân nuùi roài raûi voäi leân ñoáng luùa: a) Coù 1 ñònh ngö,õ 4 boå ngöõ b) Coù 2 ñònh ngöõ, 3 boå ngöõ c) Coù 3 ñònh ngöõ, 2 boå ngöõ d) Coù 4 boå ngöõ, khoâng coù ñònh ngöõ Caâu 4 : Haõy xaùc ñònh nghóa cuûa töø “nhaø” trong caùc caâu sau ñaây : - Nhaø em ôû khuaát luyõ tre xanh. - Boá em ñi coâng taùc xa veà, caû nhaø vui möøng. - Nhaø em coù naêm mieäng aên. a) Caû ba caâu ñeàu coù nghóa chuyeån b)1 caâu nghóa chuyeån , 2 caâu nghóa goác c)2 caâu nghóa chuyeån , 1 caâu nghóa goác Caâu 5: Tìm töø gaàn nghóa nghóa vôùi töø “chaêm chæ” a) Sieâng naêng b)Bieáng nhaùt c)Thaùo vaùc d)Löôøi bieáng Caâu 6: Haõy saép xeáp caùc caâu sau theo thöù töï hôùp lí ñeå ñöôïc moät ñoaïn vaên taû caûnh baõi ngoâ 1- Nhöõng baép ngoâ ñaõ maäp vaø chaéc, chæ coøn chôø tay ngöôøi beû ñeán mang veà. 2- Hoa ngoâ sô xaùc nhö coû may. 3- Trôøi naéng chang chang, tieáng tu huù gaàn xa ran ran. 4- Laù ngoâ quaét laïi ruõ xuoáng. a) Caâu 3,4,2,1 b) Caâu 2,3,4,1 c)Caâu 3,2,1,4 d)Caâu 3,2,4,1 Caâu 7: Töø gaàn nghóa nghóa vôùi töø “Duõng caûm” laø: a)Gan daï, tuyeät vôøi b) Anh duõng , vinh quang c) Heøn nhaùt, chieán ñaáu d) Gan daï ,anh duõng Caâu 8:Tìm caùc ñoäng töø trong nhoùm töø sau: a) Hoïc baøi, chaêm chæ, thoâng minh b) OÂn luyeän , thoâng minh, suy nghó c) Suy nghó, hoïc baøi, caàn cuø d) Hoïc baøi, suy nghó, oân luyeän Caâu 9: Haõy xaùc ñònh caâu duøng töø “ñi” vôùi nghóa chuyeån:
  2. a) Beù Hoa ñi laãm chaãm b)Toâi ñi hoïc c) Baø em bi beänh naëng ñaõ ñi hoâm qua Caâu 10: Tìm töø traùi nghóa vôùi töø “ñoaøn keát” a) Noâ leä b) Hôïp quaàn c) Chia reõ d) Töï do Caâu 11: Trong caâu “Haøng naêm cöù vaøo cuoái thu, laù ngoaøi ñöôøng ruïng nhieàu.” Chuû ngöõ laø: a)Cuoái thu b)Haøng naêm c) Laù d)Laù ngoaøi ñöôøng Caâu 12: Trong nhöõng töø ngöõ: xa xa , xa xöa, xa laï, xa lô xa laéc. Töø laùy laø: a) Xa xa , xa xöa b) Xa xa , xa lô xa laéc c) Xa xa, xa laï d) Xa xöa, xa lô xa laéc Caâu 13: Xaùc ñònh boå ngöõ cho töø gaïch chaân trong caâu: “Nhaân daân ñòa phöông ñaõ xaây döïng nhaø vaên hoaù” a) Boå ngöõ laø: ñaõ b) Boå ngöõ laø: ñaõ, nhaø vaên hoaù c) Boå ngöõ laø: nhaø vaên hoaù Caâu 14: Caâu “ vì ñöôøng trôn neân xe ñi raát chaäm” caëp töø chæ quan heä gì? a) Nguyeân nhaân – keát quaû b)Ñieàu kieän- keát quaû c)Ñoái laäp Caâu 15: Tìm chuû ngöõ trong caâu “Trôøi muøa thu trong xanh” Chuû ngöõ laø: a) Trôøi b) Muøa thu c) Trôøi muøa thu Caâu 16: Haõy ñaùnh daáu X vaøo oâ troáng maø em cho laø ñuùng: A)Trong caùc caâu sau, töø “ Bay” naøo ñöôïc duøng theo nghóa chuyeån: a) Chim bay veà toå b) Haén ñaõ cao chaïy xa bay c) Maùy bay bay giöõa baàu trôøi d) Caùc anh chieán só khoâng quaân bieåu dieãn caùc ñöôøng bay raát ñeïp. B) Nhöõng caâu sau ñaây töø “Nhaûy” naøo ñöôïc duøng theo nghóa goác a) Nhöõng doøng chöõ nhaûy muùa tröôùc maët em b) Beù Lan nhaûy daây raát gioûi c) Giôø ra chôi, hoïc sinh vui ñuøa chaïy nhaûy d) Anh Lyù hoïc nhaûy leân moät hai lôùp Caâu 17: Ñoïc ñoaïn thô sau: “Nhöõng buoåi saùng vaàng hoàng le loùi chieáu Treân non soâng laøng maïc, caùnh ñoàng queâ Chuùng em ngoài im laëng laéng tai nghe Tieáng thaày giaûng suoát trong giôø quoác söû. ( Baøng Baù Laân ) Em choïn vaø saép xeáp caùc töø treân vaøo ba coät danh töø, ñoäng töø, tính töø
  3. Danh töø Ñoäng töø Tính töø Caâu 1 ............................................ ............................. ............................. ........ ...... ...... ............................................ ............................. ............................. ..... ...... ...... Caâu 2 ............................................ ............................. ............................. ....... ...... ...... ............................................ ............................. ............................. ...... ...... ...... Caâu 3 ............................................ ............................. ............................. ....... ...... ...... ............................................ ............................. ............................. ....... ...... ...... Caâu 4 ............................................ ............................. ............................. ...... ..... ...... ............................................ ............................. ............................. ......... ...... .... Hoï vaø teân:..................................................................................................... lôùp: 5..... ÑEÀ KIEÅM TRA HSG MOÂN TV LÔÙP 5 ( Soá 4 ) Caâu 1: Xaùc ñònh töø ñi trong caâu duøng theo nghóa naøo? -Baïn Duõng lôùp em ñaõ ñi tröôøng khaùc. A .Nghóa goác B. Nghóa chuyeån C. Caû nghóa goác vaø nghóa chuyeån D. Khoâng duøng theo nghóa naøo Caâu 2: Caùc töø sau ñaây töø naøo laø töø ñôn: A .Boà keát B.Saùch vôû C .Quaàn aùo D.Baøn gheá Caâu3: Xaùc ñònh ø töø naøo sau ñaây laø töø laùy A.Ñi ñeàu B.Xe coä C.Laáp laùnh C .Leo Leân Caâu4: Xaùc ñònh boå ngöõ trong caâu sau :Luùa chieâm laán daàn coû daïi,röøng hoang. A. Luùa chieâm B. Coû daïi C. Daàn coû daïi,röøng hoang D. Röøng hoang Caâu 5 : Caùc töø sau ñaây töø naøo vieát ñuùng chính taû ? A.X an seû B. X an xeû C. San xeû D. San xeû
  4. Caâu 6: ÔÛ ñaây , luoân xaûy ra cuoäc ñaáu tranh khoác lieät vì söï soáng . Caâu treân laø caâu: A. Caâu gheùp B. Caâu ñaêïc bieät C. Caâu ñôn Caâu 7: Trong 2 doøng thô “Ngoïc buøi nhôù luùc ñaéng cay Ra soâng nhôù nuùi coù ngaøy nhôù ñeâm” A. Coù 1 caëp töø traùi nghóa B. Coù 2 caëp töø traùi nghóa C .Coù 3 caëp töø traùi nghóa D. C6ù 4 caëp töø traùi nghóa Caâu 8:Caâu sau thuoäc kieåu caâu naøo: “Nöôùc Vieät Nam laø moät, daân toäc Vieät Nam laø moät.” A. Caâu ñôn B. Caâu gheùp chính phuï C. Caâu gheùp ñaúng laäp Caâu 9: Trong 2 doøng thô “ Non cao tuoåi vaãn chöa giaø Non thôøi nhôù nöôc, nöôùc maø queân non” A. 1 caëp töø traùi nghóa: Non # giaø B. 1 caëp töø traùi nghóa: Nhôù # queân C. 2 caëp töø traùi nghóa: Non # giaø vaø Nhôù # queân D. Khoâng coù caëp töø traùi nghóa naøo Caâu 10: Xaùc ñiïnh boä phaän chuû ngöõ trong caâu sau: Tieáng caù quaãy tuõng toaüng xoân xao quanh maïn thuyeàn A.Tieáng caù B.Tieáng caù quaãy C.Tieáng caù quaãy tuõng toaüng D.Tieáng caù quaãy tuõng toaüng xoân xao Caâu 11: Caùc töø : maùy moùc, chuøa chieàn, gaäy goäc, tuoåi taùc, caây coái thuoäc loaïi töø naøo? A. Töø laùy B. Töø gheùp coù nghóa toång hôïp C. Töø gheùp coù nghóa Caâu 12: Haõy xaùc ñònh töø gheùp phaân loaïi trong caùc töø sau: A.Nhoû xíu , nhoû tí B.Nhoû nhoi,nhoû nhaén C. Nhoû beù, nhoû xinh Caâu 13:Haõy xaùc ñònh töø laùy trong caùc töø sau: A.Saùng töôi B.Saùng suûa C.Saùng choang Caâu 14:Trong caâu : “Daân giaøu, nöôùc maïnh” vò ngöõ thuoäc loaïi töø naøo? A.Danh töø B. Ñoäng töø C.Tính töø Caâu 15:caâu “Ñaøn thieân nga traéng muoát ñang bôi loäi tung taêng”. Boä phaän caÂu ñöôïc gaïch döôùi teân goïi laø gì ? A Traïng ngöõ B.Boå ngöõ C.Ñònh ngöõ
  5. Caâu 16: Trong caùc caâu sau ñaây caâu naøo laø caâu ñôn? A. Maët trôøi leân, maët bieån saùng laáp laùnh. B. Soùng nheø nheï lieám treân baõi caùt, tung boït traéng xoaù. C. Soùng nheø nheï lieám treân baõi caùt, boït tung traéng xoaù. Caâu 17:Trong caâu “Ñeâm aáy, beân beáp löûa hoàng, ba ngöôøi aên côm vôùi thòt gaø röøng.” Traïng ngöõ laø: A. Ñeâm aáy B. Ñeâm aáy, beân beáp löûa hoàng C. Ba ngöôøi aên côm vôùi thòt gaø röøng D. Beân beáp löûa hoàng Caâu 18: “Coâ toâi laïi ñoäi roå leân ñaàu , laïi men theo luyõ tre sau nhaø toâi ñi ra con ñöôøng roäng chaïy giöõa ñaùm baép ñang troå hoa”. Vò ngöõ cuûa caâu laø: A. Coâ toâi B. Ñoäi roå leân ñaàu C. Men theo luyõ tre sau nhaø toâi ñi ra con ñöôøng roäng chaïy giöõa ñaùm baép ñang troå hoa D. Laïi ñoäi roå leân ñaàu , laïi men theo luyõ tre sau nhaø toâi ñi ra con ñöôøng roäng chaïy giöõa ñaùm baép ñang troå hoa. Caâu 19: Caâu naøo döôùi ñaây coù duøng hình aûnh so saùnh? A. Baàu trôøi ngoaøi cöûa soå cuûa beù Hoa thöôøng ñaày aùnh naéng, ñaày maøu saéc. B. Roài töø treân choùt voùt cao, vaøng anh troáng caát tieáng hoùt. C. Caùnh ñoàng troâng ñeïp nhö moät taám thaûm. D. Trôøi muøa ñoâng, gioù baát thoåi nghe laïnh buoát. Caâu 20: Tìm ñoäng töø trong caùc töø sau: A. Möa, gioù B. Hoïc baøi C. Röïc rôõ D.Tieán boä Caâu 21: Xaùc ñiïnh boä phaän chuû ngöõ trong caâu sau: Traêng troøn raát saùng A. Traêng troøn C.Traêng D. Taát caû ñeàu sai Ñaùp aùn: MOÂN TIEÁNG VIEÄT LÔÙP 5 1C 11 2A 12 3B 13 4C 14 5 A 15 6 16 7 17 8 18 9 19 10 20 21

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản